پايان نامه وضعيت حقوقي رسانه هاي نوين با تکيه بر مصوبات شوراي اروپا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه وضعيت حقوقي رسانه هاي نوين با تکيه بر مصوبات شوراي اروپا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 108 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه وضعيت حقوقي رسانه هاي نوين با تکيه بر مصوبات شوراي اروپا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه:    1
الف- بيان مسئله :    2
ب- سؤالات تحقیق:    2
پ- فرضيه های تحقیق:    3
ت- اهداف تحقیق:    3
ث- سوابق مربوط:    3
ج- مشکلات و تنگناهای تحقیق:    4
چ- روش تحقیق:    4
ح- ساختار پایان نامه:    4
بخش اول: کلیات ومفاهیم    5
فصل اول: کلیات    6
گفتار اول:شبکه جهانی اینترنت: از تولد تا فراگیری    6
بند اول: فيس بوك    8
1)  فضاي مجازي:    11
2) اينترنت:    13
گفتار دوم: تلفن همراه    16
بند اول: نرم افزارهای وابسته به تلفن همراه    17
بند دوم: سیستم بلوتوث    19
بند سوم: سرویس پیام کوتاه(پیامک)    19
گفتار سوم: معرفی شورای اروپا    21
فصل دوم: مفاهیم رسانه های نوین    23
گفتار اول: تعریف« رسانه ها»به معنای امروزی    23
بند اول: مفهوم رسانه    23
بند دوم:  مفهوم رسانه نوین    25
بند سوم: «مفهوم نوین رسانه» موضوع کنفرانس ریکیاویک(2009)    27
بند چهارم: ویژگی های رسانه نوین    36
گفتار دوم: مقایسه تطبیقی میان رسانه های سنتی و رسانه های نوین    37
بخش دوم: وضع قوانین مربوط به رسانه های نوین    42
فصل اول: چارچوب حقوقی رسانه ها    43
گفتار اول: وضع مقررات برای رسانه ها    43
الف) ضرورت    43
ب) تنوع    44
گفتار دوم: چارچوب حقوقی رسانه های سنتی    45
گفتار سوم: ضرورت چارچوب گذاری رسانه های نوین    47
1. خود تنظيمي:    50
2. همكاري در تنظيم دهي:    50
3. تنظيم دهي:    51
گفتار چهارم: تدوين قوانين براي اينترنت با تاكيد بر مصوبات شوراي اروپا    54
بند اول: ضرورت ها تدوين قوانين و مقررات براي اينترنت و پيش نيازهاي    55
1- مفهوم    55
2- ضرورت    56
3- پيش نيازها    58
4- اصول تدوين قوانين و مقررات    60
فصل دوم: تدوین قوانین مصوب شورای اروپا و برخی کشورها    67
گفتار اول : مصادیقی از مقررات رسانه های نوین در کشورها    71
1-مجارستان    72
2-انگلستان:    73
3- فرانسه:    75
الف) اصل آزادی بیان    75
بند 1( محدودیت ها    76
ب) اصل حق دانستن (حق دسترسی به اطلاعات)    78
4- آلمان:    78
بند 1) قوانین اینترنت و قراردادهای اینترنتی    79
5-ژاپن:    81
6- استرالیا:    82
7- ایالات متحده:    83
8- ایران:    84
گفتار دوم: بررسی تطبیقی نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی    88
گفتار سوم: قوانین و استانداردهای رسانه های نوین    89
نتیجه گیری:    98
فهرست منابع و مآخذ    101
Abstract    107

فهرست منابع و مآخذ

الف- منابع فارسی:

1)کتاب ها

1-اسلوين جيمز؛ مترجم: عباس گيلوري و علي رادباوه – نشر كتابدار، چاپ1381،1.

2-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ سیزدهم تهران : گنج دانش ، 1382.

3-دوریو، امانوئل ، حقوق رسانه ها ، مترجم : مجید ادیب ، چاپ اول ، میزان ، تهران ، 1393.

4-کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، چاپ سی و چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

5-قاجار قیونلو، سیامک ، مقدمه حقوق سایبر، تهران : میزان ، 1386.

6-منوچهر، محسنی، جامعه شناسی اطلاعاتی، چاپ اول، تهران:نشر دیدار،1380.

2) مقالات

1- اکرمی ،حمیدرضا ، نظام حقوقی رسانه ها در کشورهای اسکاندیناوی ، فصلنامه علمی – تخصصی روزنامه نگاری و ارتباطات علوم خبری ، سال اول ، شماره 3 ، پاییز 1391.

2- جوادی، علی محمد ، « بررسی میزان و چگونگی رابطه بین استفاده از وسایل ارتباط چمعی در بین کاربران و غیر کاربران اینترنتی به تفکیک جنسیت » . پیک نور ، 1387.

3- ذکایی، محمد سعید و ولی زاده، وحید، تاملی در دلایل، کارکردها ومعانی فردی واجتماعی کاربرد تلفن همراه، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره36.

4- عاملی، سعید رضا، فرد گرایی جدید و تلفن همراه: تکنولوژی فرد گرایی وهویت، نشریه جهان رسانه،شماره اول، بهار،دانشگاه تهران،1385.

5- گودرزی ، محسن ، مقایسه تطبیقی حقوق رسانه ای در آلمان و فرانسه ، فصلنامه علمی – تخصصی روزنامه نگاری و ارتباطات یال اول ، شماره 3 ، پاییز 91.

6- مک کوایل، دنیس، رسانه های نوین- نظریه نوین،ترجمه:سعید شاه حسینی،تهران، 1387.

7- معتمد نژاد ، کاظم ، « تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه ها در عرصه های ملی ، منطقه ای و بین المللی »، 1390، شماره 35 ، فصل نامه پژوهش حقوق ، ویژه نامه حقوق ارتباطات .

8- معتمد نژاد، کاظم، « تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه ها در عرصهای ملی، منطقه ای و بین المللی»، 1390، شماره 35، فصل نامه پژوهش حقوق، ویژه نامه حقوق ارتباطات.

9- ————— اجلاس جهانی سران درباره ی جامعه اطلاعاتی ، تهران ، مرکز پژوهش های ارتباطی، 1382.

10- معتمد نژاد، رویا ، نقش شورای اروپا در ارتقای حقوق ارتباطات ،فصلنامه علمی – تخصصی روزنامه نگاری و ارتباطات علوم خبری ، سال دوم ، شماره 6 ، تابستان 1392.

11- ————– حقوق تطبیقی ارتباطات(جزوه درسی)1388.

12- ————– بررسی تطبیقی حقوقی رسانه ایی شورای اروپا با تاکید بر فرانسه ، تهران ، فصلنامه عامی – تخصصی روزنامه نگاری و ارتباطات ، سال اول ، شماره 3، پایی 1391.

3) پایان نامه

1- سلمان پور ،  امیر 1392 ، « جایگاه کرامت انسانی در قوانین و مقررات رسانه ای » ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.

ب- منابع انگلیسی:

1- agora vox, introduction to agoravox.www.agora-vox.com/article.article=61.

2.ANDERSON,R.(1996), Socioloy: Critical Introduction,Nelson, Canada, pp.111-112.

3 – broadcast  mobile convergence forum, the staus of national licensing frameworks for mobile tv-a country-by-country  assessment. Berlin, , 2008.

4- bloggers faq –the reporter s privilege, electronic frontier foundation, .

5-  breit,Rhonda a,”journalistic self-regulation in Australia:is it ready for the information society?”international communication gazette, 70(6),2008.

6- cooper, ann, “the bigger tent- forget who is a journalist, the important question is, what is journalism?” Columbia journalism review, sept-oct. 2008.

چکیده:

بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته است

شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است ازجمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در نظر گرفته استاین است که این رسانه ها بایدحقوق کودکان حقوق زنان، جملات تنفر آمیز، افترا، توهین و حریم خصوصی افراد و حقوق مذهبی و … را رعایت کنند.

اما در مورد رسانه های نوین مسئله این است که در این رسانه ها اطلاعات و محتواها سریع تر از رسانه های سنتی و با حجم بالا در حال تبادل هستند که وضع قوانین و نظارت بر آنها را سخت تر کرده است.

اما به نظر می رسد که تقریبا همان قوانین و مقررات حاکم بر نظام حقوقی رسانه های سنتی بر رسانه های نوین نیز حاکم باشد. اما رسانه های نوین نیاز به قوانین جدیدی نیز دارند که هنوز کشورها نتوانسته اند قوانینی مناسب بر رسانه های نوین وضع کنند

از ابتدای شکل گیری و فعالیت رسانه ها و ابزارهای ارتباطی از جمله اینترنت همواره دو دیدگاه متفاوت برای ضابطه مند نمودن فعالیت های آنها وجود داشته است.

عده ای معتقدند اصولا هر گونه تدوین قوانین و مقررات برای رسانه ها و ابزارهای ارتباطی به دلیل ایجاد نوعی محدودیت مخالف با آزادی فعالیت رسانه هاست.این گروه استدلال می کنند بیان آزاد افکار و اندیشه ها ضرری ندارد و اگر هم ضرری داشته باشد این ضرر کمتر از دخالت حکومت در امور رسانه ها و محدود نمودن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است.

در مقابل گروهی معتقد هستند وضع قوانین نه تنها محدود کننده نیست بلکه اگر قوانین و مقررات صحیح و بر مبنای اصول تدوین شود تامین کننده آزادی رسانه ها است و دسترسی عموم به اطلاعات را تسهیل می کند . دوریو در خصوص وجود مقررات برای رسانه ها معتقد است  که مقررات رسانه ها تنها به عنوان محدودکننده معنی نمی شود بلکه آزادی است همراه با برخی محدودیت های لازم و ضروری.

کلمات کلیدی:   رسانه، رسانه های نوین، شورای اروپا 

مقدمه:

در دوران معاصر رسانه‌های نوین شامل شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی می باشد. رسانه‌های جدید ویژگی‌هایی دارند که بر خلاف رسانه‌های الکترونیک، مثل رادیو یا تلویزیون، رسانه‌هایی هستند که بر بستر اینترنت و در مواردی، ماهواره‌ها بار می‌شوند و در آن بستر، به کاربران خود خدمات‌ دهی می‌کنند. برای استفاده از این رسانه‌های نوین، عملاً باید امکانات زیرساختی باشد؛ چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، که بتوان از ظرفیت‌های این رسانه‌ها به شکل مناسب استفاده کرد. اینترنت و نسل‌های بعدی آن، که امروزه از آن‌ها به عنوان  وب 1، وب 2، وب 3 و حتی وب مفهومی یاد می‌شود، همگی بر بستر اینترنت هستند.

سخت ‌افزارهایی که جدیداً ما شاهد آن هستیم، مثل تلفن‌های همراه هوشمند یا تبلت‌ها و سایر ابزارهای همراه، تقریباً بدون اینترنت بی‌معنا هستند. اگرچه یک سری امکانات را بدون اتصال به اینترنت در اختیار صاحبان خود قرار می‌دهند، اما اساساً با اینترنت معنا پیدا می‌کنند. به هر حال، همه‌ی رسانه‌های نوین  بر بستر اینترنت معنادار می‌شوند. اینترنت نسل‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ از سایت‌های اینترنتی و سرویس‌هایی مثل ایمیل و سایر خدمات الکترونیک تا نسل‌های بعدی آن‌ها که به وبلاگ‌ها رسیدیم و سپس نوبت به شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی رسید.[1]

اینترنت، این رسانه جدید، بخش مهمی از دنیا اطلاعات شده است، البته پس از تلویزیون به عنوان اولین جایی که مردم برای گزارش های خبری به سراغ آن می روند. بیش از 300میلیون نفر در دنیا از هر کشور، از اینترنت استفاده می کنند. این وسیله بدون توجه به مرزهای ملی فراملی از مرزهای جغرافیایی عبور
می کند. [2] بر کسی پشیده نیست که همان گونه که رسانه های سنتی دارای چارچوب حقوقوق بوده اند، رسانه های نوین نیز باید دارای مقررات و قوانین لازم به خود باشند. اما تمام کوشش ها و فعالیت ها نتیجه مطلوبی نداده است چرا که تغییر پر شتاب جهان رسانه های نوین، چالش های قانونی جدیدی به وجود آمده اند که قوانین کشورها متناسب با این پیشرفت های فنی تکامل نیافته است

شورای اروپا به عنوان یکی از قدیمی ترین سازمان های بین المللی، جزء اولین سازمان هایی است که قوانین و مقرراتی برای رسانه های نوین وضع کرده است این سازمان اروپایی با تصویب اعلامی ها و توصیه نامه های گوناگونی کوشش ها و فعالیت های فراوانی در جهت چارچوب گذار برای رسانه های نوین کرده است.

الف- بيان مسئله :

تحولات اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی تاثیر بسزایی بر رسانه ها دارند. رسانه های نوین و خدمات نوین ارتباطی در مرحله میانی از توسعه خود قرار دارند هنوز ماهیت آنها، فرصت ها و همچنین چالش هایی را که به وجود می آورند مشخص نیستند.ضرورت پیش بینی سیاست ها ومقررات برای رسانه های نوین بیش ازپیش احساس می شود. از یک سو باید آزادی آنها را تامین کرد واز سوی دیگر باید به فکر آثار منفی ومخربی که تولید می کنند بود و تا حداقل امکان، این آثار منفی را کاهش داد.آنچه که ما در ارتباط با رسانه های نوین روبه رو هستیم این است که در کنار افراد متخصص ، افراد غیر متخصص نیز به تولید محتوا می پردازند بدون اینکه مقرارت خاصی را رعایت کنندیا نظارتی بر آنها باشد. دانشجو به بررسی سیاست گذاری ها ومقرارت گذاری ونظارت بر این رسانه ها می پردازد.

ب- سؤالات تحقیق:

سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه”وضعیت حقوقی رسانه های نوین با در نظر گرفتن مصوبات شورای اروپا چگونه است؟” و سوالات فرعی نگارنده در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ آن ها بوده،
عبارت اند از:

اقدامات شورای اروپا برای رفع چالش های حقوقی ، رسانه های نوین چیست؟

چه تفاوت هایی میان نظام حقوقی رسانه های قدیم ونظام حقوقی رسانه های نوین وجود دارد؟

پ- فرضيه های تحقیق:

فرضیه اصلی :

شورای اروپا براساس تصویب  توصیه نامه واعلامیه ها وهمایش هایی از قبیل همایش ایسلند ؛ ریکیاویک ؛28تا29ماه مه 2009در این زمینه مشارکت فعالی  داشته است.
فرضیه فرعی:

شورای اروپا با برگزاری نشست های متعدد وایجاد توصیه نامه ها ، اعلامیه های حقوقی در باب رسانه های نوین تلاش کرده است تا در این زمینه مقررات گذاری کند.

منظور از رسانه های سنتی ،مطبوعات ،سینما ،رادیو وتلویزیون است که نظام حقوقی مربوط به تاسیس ونظام حقوقی مربوط به محتوا را دارند اما به نظر می رسد که در مورد تاسیس رسانه های نوین ،قواعد خاصی پیش بینی نشده باشند .

ت- اهداف تحقیق:

از آنجا که رسانه های نوین در مرحله میانی از توسعه وتکامل  خودقرار دارند و را ه بسیار طولانی تا رسیدن به شکوفایی لازم دارند ما نیاز داریم که رسانه های نوین را از لحاظ مقررات گذاری قاعده مند کنیم تا هم بتوانیم جلوی محتواهای تولید شده توسط افراد غیر متخصص را تا حد امکان گرفته وهم چارچوب حقوقی آن را مشخص کنیم.

ث- سوابق مربوط:

تاکنون تحقیقی انجام نشده است.

ج- مشکلات و تنگناهای تحقیق:

1- کمبود منابع فارسی
2- عدم توجه کافی به این موضوع

چ- روش تحقیق:

روش تحقیق ما در این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی است. در این تحقیق با توجه به کیفی بودن نوع تحقیق از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات و داده ها استفاده شده است.

ح- ساختار پایان نامه:

چارچوب کلی برای این تحقیق در دو بخش که هر کدام از بخش ها دارای دو فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است در بخش اول به معرفی شورای اروپا و کلیات و مفهوم رسانه های نوین پرداخته شود و در بخش دوم به ضرورتچارچوب گذاری رسانه های نوین توسط شورای اروپا و برخی از کشورها اروپایی پرداخته شود. و در انتها نیز در قسمت نتیجه گیری، ماحصل مباحث آمده است.

فصل اول: کلیات   

 
گفتار اول:شبکه جهانی اینترنت: از تولد تا فراگیری

 

پيدايش و پيشرفت اينترنت همواره داراي جايگاه ويژه اي درفرايند گذار از جامعه ي سنتي به جامعه ي اطلاعاتي، بوده است. اين نقش پراهميت تابه حدي است كه برخي صاحب نظران ارتباطي، شبكه ي اينترنت راستون فقرات ارتباطات اطلاعات سراسر جهان مي دانند.[1]

شبكه ي جهاني اينترنت در اصل تكوين سرآمدانه ي انقلاب سوم فني درارتباط و حاصل پيشرفت تكنولوژي ديجيتالي است. اولين انقلاب فني درارتباطات تغييري اساسي در ساختار ارتباط دهنده ها، حافظه هاي مصنوعي و توليد كننده ي محتوا بود. انقلاب دوم فني ارتباطات درنيمه ي دوم سده ي نوزدهم اتفاق افتاد كه برانتقال اطلاعات تاكيد دارد. نمود مشخص سومين انقلاب ارتباطات، اختراع وساخت ارتباط دهنده هاي راه دور به وسيله ي كابل، امواج و توليد مشابه هاي جديد حافظه اي مصنوعي ديجيتال رقمي و توليد و انتقال رقومي است كه اصطلاح انقلاب ديجيتال براي آن مناسب مي نمايد. جوهره ي اين تازه ترين انقلاب فني در ارتباطات، در دو اصطلاح تركيب و تعامل خلاصه مي شود. مهم ترين تحول ساختاري، تركيب ارتباطات از راه دور، ارتباطات رايانه اي و ارتباطات جمعي دريك رسانه است كه داراي فرآيندي هم گرا و متقارن است و بر همين اساس است كه رسانه هاي جديد را، چندرسانه اي مي نامند.[2]

ايده ي اينترنت اولين بار در دهه 1960 توسط پيش تازان فن آوري سازمان پروژه هاي تحقيقاتي پيش رفته ي وزارت دفاع آمريكا دربرنامه اي موسوم به”آرپا” مطرح گرديد تادرصورت بروز جنگي هسته اي، شوروي سابق قدرت آن را نداشته باشد مخابرات آمريكا رانابود كرده ويا به اشتغال خود درآورد. اين شبكه براساس نظام فن آوري كليدهاي ارتباطي مستقل و مرتبط به بسته هاي اطلاعات جداگانه استوار شده بود. بنابراين شبكه ي مذكور از هيچ مركزي قابل كنترل نبوده و از هزاران شبكه ي رايانه اي مستقل ساخت يافته است كه انواع راه هاي برقرارسازي ارتباط و پشت سرگذاري موانع الكترونيكي دراختيار داشت. به اين شكل ابتدايي ترين شبكه ي اطلاعاتي ازاين نوع كه به عنوان قدرداني از موسسه ي بنيان گذارآن”آرپا نت” نام گذاري گرديده بود، درسال1969 به روي مراكز تحقيقاتي همكاري كننده باوزارت دفاع ايالت متحده از جمله دانشگاه هاي كاليفرنيا و هاروارد گشوده گرديد و در پس آن، پژوهش گران براي برقراري ارتباطات علمي متقابل بايك ديگر به استفاده از اين شبكه روي آوردند. نهايتاً درسال1983 براي جداسازي كامل كاربري هاي نظامي وغيرنظامي شبكه مذكور، دركنار آرپانت كه از آن پس منحصراً به وسيله پژوهش گران دانشگاهي و مراكز علمي مورد استفاده قرار مي گرفت، شبكه ي مستقلي موسوم به” ميل نت[3]” براي محققان نظامي تاسيس شد. درطول ساليان بعد ازدهه ي1980، بنياد ملي علوم ايالت متحده آمريكا هم به توسعه و بهبود شبكه ي آرپانت كمك كرد و علاوه برايجاد يك شبكه ي خاص علمي، شبكه ديگري با همكاري شركت”آي.بي.ام”به نام”بيت نت[4]“براي استفاده محققان درزمينه هاي غيرعلمي تاسيس نمود. در سال1987 هم درجهت مردمي كردن هرچه بيش تراينترنت، دستگاه مودم توسط دودانشجوي دانشگاه شيكاگو اختراع و مورد بهره برداري قرارگرفت و درسال1989 نيز شبكه گسترده جهاني[5] وفرامتن[6] ايجاد شد.

[1]. معتمد نژاد، کاظم ،(1382)اجلاس جهانی سران درباره ی جامعه اطلاعاتی، تهران، مرکز پژوهش های ارتباطی.

[2]. مهدی زاده، محمد،(1381) اینترنت و حوزه ی عمومی، فصل نامه رسانه، شماره 3، ص9.

1.Milnet

[4].Bitnet

[5].World wide web

[6].Hypertext

[2]. هارپرکریستوفر(1951) رسانه های نوین- -مترجم علی اصغرکیا- ناشرشرکت تعاونی سازمان معین ادارات1387-صص47و46.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122