پايان نامه وفاي به عهد در اخلاق اسلامي با تاکيد بر آموزه ها و سيره نبوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه وفاي به عهد در اخلاق اسلامي با  تاکيد بر آموزه ها و سيره نبوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 167 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه وفاي به عهد در اخلاق اسلامي با  تاکيد بر آموزه ها و سيره نبوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
1. بیان مسئله 1
2. سوالات تحقیق 2
3. فرضیات تحقیق 3
4. پيشينه‌ی تحقیق 3
5. اهمیت و ضرورت تحقيق 4
6. روش تحقیق 5
7. چينش مطالب 5
فصل اول: کلیات 7
1-1. معنا و مفهوم وفاي به عهد 8
1-1-1. معنای لغوی وفا 8
1-1-2. معنای اصطلاحی وفا 9
1-1-3. معنای عهد 10
1-1-3-1. معنای لغوی عهد 10
1-1-3-2. معنای اصطلاحی عهد 11
1-2. معنا و مفهوم اخلاق 13
1-2-1. معنای لغوی اخلاق 13
1-2-2. معنای اصطلاحی اخلاق 14
1-3. علم اخلاق 17
1-4. معنا و مفهوم سیره 18
1-4-1. معنای لغوي سيره 18
1-4-2. معناي اصطلاحي سیره 19
1-4-3. تفاوت سيره با آموزه 19
1- 5. واژه‌های مرادف و مخالف وفاي به عهد 20
1- 5-1. واژه‌های مرادف وفاي به عهد 20
1- 5-1-1. ميثاق 20
1- 5-1-2. وعد 21
1- 5-1-3. عقد 23
1-5-1-4. إصر 23
1-5-1-5. حلف 24
1-5-1-6. نحب 25
1-5-2. واژه‌های مخالف وفاي به عهد 25
1- 5-2-1. نقض عهد 25
1- 5-2-2. نَکث عهد 27
1-5-2-3. نَبذ عهد 27
1- 5-2-4. غدر 28
1-4-2-5. غَزْل عهد 28
1- 5-2-6. خلف وعده 29
1-6. اهميت وفاي به عهد و ارزش وفاداري در اسلام 29
فصل دوم: اقسام وفای به عهد 35
2-1. عناصر عهد 36
2-1-1. عهد بما هو عهد 36
2-1-1-1. به صورت کتبی 36
2-1-1-2. به صورت شفاهی 37
2-1-2. متعلق عهد 37
2-1-2-1. به صورت قول 37
2-1-2-2. به صورت فعل 37
2-1-3. متعهِّد و متعهَّد 38
2-2. اقسام عهد 38
2-2-1. عهد خداوند با انسان 38
2-2-1-1. عهد خداوند با انسان¬های عادی(عموم انسان¬ها) 40
2-2-1-2. عهد خداوند با انبیاء و اولیاء 42
2-2-2. عهد انسان 44
2-2-2-1. عهد انسان با خدا 44
الف) قسم 46
ب) نذر 47
2-2-2-2. عهد انسان با انسان 48
2-2-2-2-1. پیمان¬های اقتصادی 49
2-2-2-2-2. پیمان¬های سیاسی 49
2-2-2-2-3. پیمان‌های نظامی 51
2-2-2-2-4. پیمان¬های اجتماعی 52
2-2-2-3. عهد انسان با خود 55
2-3. مراتب وفا 56
فصل سوم: وفای به عهد در اخلاق 36
3-1. تعریف فضیلت 60
3-2. اقسام فضایل 62
3-2-1. فضایل عقلانی 62
3-2-2. فضایل اخلاقی 63
3-3. رابطه¬ی وفای به عهد با فضایل 64
3-3-1. رابطه‌ی وفای به عهد با حکمت 66
3-3-1-1. رابطه¬ی وفای به عهد با حکمت در قرآن 66
3-3-1-2. رابطه¬ی وفای به عهد با حکمت در نظر فیلسوفان و علمای اخلاق 66
3-3-2. رابطه¬ی وفای به عهد و عدالت 68
3-3-2-1. رابطه¬ی وفای به عهد و عدالت در قرآن 69
3-3-2-2. رابطه¬ی وفای به عهد و عدالت در آموزه¬ها و سیره¬ی نبوی 70
3-3-2-3. رابطه¬ی وفای به عهد و عدالت از منظر فیلسوفان و علمای اخلاق 71
3-3-3. رابطه¬ی وفای به عهد و صداقت 74
3-3-3-1. رابطه¬ی وفای به عهد و صداقت در قرآن 75
3-3-3-2. رابطه¬ی وفای به عهد و صداقت در آموزه‌ها و سیره نبوي 77
3-3-3-3. رابطه¬ی وفای به عهد و صداقت از منظر فیلسوفان و علمای اخلاق 79
3-3-4. رابطه¬ی وفای به عهد با امانت‌داری 82
3-3-4-1. رابطه¬ی وفای به عهد و امانت‌داری در قرآن 83
3-3-4-2. رابطه¬ی وفای به عهد و امانت‌داری در آموزه و سیره 84
3-4-5. رابطه¬ی وفای به عهد با دیگر فضایل 85
فصل چهارم: شرایط و احکام وفای به عهد 87
4-1. شرایط وفای به عهد 88
4-1-1. شرایط وفای به عهد در کتب فقهی 88
4-1-1-1. انشاء صیغه 89
4-1-1-2. عاقل بودن 90
4-1-1-3. بالغ بودن 90
4-1-1-4. مختار بودن 90
4-1-1-5. قصد جدی داشتن 91
4-1-1-6. حلال و مباح بودن معهود 92
4-1-1-7. عمل به عین نیت 92
4-1-1-8. محال نبودن 92
4-1-1-9. قدرت و توانایی 93
4-1-2. شرایط وفای به عهد در کتب حقوقی 93
4-1-2-1. عدم مخالفت با کتاب و سنت 93
4-1-3. شرایط فعل اخلاقی در کتب علمای اخلاق و فیلسوفان مسلمان 94
4-1-3-1. عزم و اراده 95
4-1-3-2. نیت (حُسن فاعلی) 96
4-1-3-2-1. صدق و راستی 98
4-1-3-2-2. عدم خیانت 99
4-1-3-2-3. عدم زیان به افراد 100
4-1-3-3. مطلوبیت فعل (حُسن عمل) 100
4-1-3-4. ملکه نفسانی 102
4-1-3-5. نتیجه¬ی عمل 102
4-2. احکام وفای به عهد 104
4-2-1. احکام وفای به عهد در کتب فقهی و حقوقی 104
4-2-2. احکام اخلاقی وفای به عهد 109
4-2-2-1. تعارض اخلاقی 112
4-2-2-1-1. تعریف تعارض اخلاقی 113
4-2-2-1-2. انواع تعارض اخلاقی 114
4-3. افراد واجد شرایط برای عهد بستن 116
4-4. حق وفای به عهد با دشمن 117
4- 5. استثنائات در وفای به عهد 122
4-6. شرایط درست بودن نقض عهد 123
4-7. ثمرات وفاي به عهد و زیان‌های عهدشکنی 125
4-7 – 1. ثمرات وفای به عهد 125
4-7-1 – 1. نظم اجتماعی و ثبات جامعه 125
4-7-1 – 2. جلب اعتماد دیگران 125
4-7-1 – 3. حب الهی 126
4-7-1-4. لطف الهی 127
4-7- 1 – 5. برخورداري از برکات و پاداش الهي 127
4-7 – 2. زيان¬هاي عهدشکني 128
4-7-2 – 1. رواج بی‌اعتمادی در جامعه و از هم گسیختگی آن 128
4-7- 2 – 2. تسلط دشمنان 129
4- 7-2-3. عهدشکني و عقوبت سریع 130
4-7-2- 4. خشم خدا و عذاب الهی 131
4-7 – 2- 5. محروميت از الطاف الهي 132
4-8. دلایل وفا و عدم وفای به عهد 132
4-8-1. دلایل وفای به عهد 133
4 – 8 – 2. دلایل عدم وفای به عهد 133
4-9. طرق درمان عدم وفای به عهد 135
نتیجه¬گیری 138
پیشنهادات 140
فهرست منابع و مآخذ 141

فهرست منابع و مآخذ

قرآن مجید

الف) منابع فارسی

ابن شعبه حرانی، ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین. تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام. احمد جنتی، بی­جا: شرکت چاپ و نشر بین الملل، چاپ دوم، (1387ش).

ابن فهد حلی، احمد بن محمد ابن فهد. آداب راز ونياز به درگاه بى نياز (ترجمه عدة الداعي). ج1، محمد حسین نائیجی، تهران: نشرکیا، چاپ: اول، (1381ش).

اتکینسون، آر. اف. فلسفه اخلاق. سهراب علوی نیا، تهران: دفتر مركز ترجمه و نشر كتاب، بی­چا، (1370ش).

احمد دیلمی، احمد؛ آذربایجانی، مسعود. اخلاق اسلامی. قم: معارف، چاپ بیست و یکم، (1382ش).

ارسطو. اخلاق نیکوماخوس. ابوالقاسم پورحسینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (1356ش).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات طرح نو، (1377ش).

اصفهانی، حسين بن محمد راغب. مفردات الفاظ قرآن. حسين خداپرست، قم: دفتر نشر اسلام، چاپ اول، (1387ش) .

امام علی (ع). غررالحكم و درر الکلم. هاشم رسولی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، (1378ش).

امامی، عبدالنبی. فرهنگ قرآن، تبیین اصطلاحات قرآن از منظر تفاسیر و روایات]اخلاق حمیده[. ج3، قم: مطبوعات دینی، چاپ اول، (1388ش).

ایزوتسو، توشیهیکو. مفاهیم اخلاقی – دینی قرآن مجید. فریدون بدره­ای، تهران: انتشارات فروزان، چاپ اول، (1380ش).

بدرالدین، حسین. محمد (ص) تصویر جمال خدا. ج2، محمد بهشتی و دکتر عباس غفاری نژاد، تهران: نشر علم، (1380ش).

بستانی، فؤاد افرام. فرهنگ ابجدى. ج1، تهران: انتشارات اسلامي، چاپ دوم، (1375ش).

قریشی بنایی، علی اکبر. قاموس قرآن. ج7، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ ششم، (1371ش).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ج 5،  چاپ شانزدهم، (تهران: دارالکتب الاسلاميه، (1387ش).

پاینده، ابوالقاسم. نهج الفصاحه: مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (صلی الله علیه و آله). تهران: انتشارات جاویدان، چاپ هجدهم، ( 1363ش).

ابن مسکویه، احمد بن محمد. تهذیب الاخلاق و تطهیرالاعراق. دکتر علی اصغر حلبی، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول، (1381ش).

جوادی آملی، عبدالله. تفسیر تسنیم. ج 19، حجج الاسلام سعید بندری و عباس رحیمیان، قم: چاپ دوم، قم: مؤسسه اسراء، (1389ش).

حرّانی، ابو محمد. تحف العقول. صادق حسن زاده، قم : انتشارات آل علی (ع)، چاپ ششم،( 1385ش).

حسینی سیستانی، علی. توضیح المسائل سیستانی. ج1، مشهد: امامت، بی­چا، (1383ش).

حسینی، فضل الله و میناگر، غلامرضا. آشنایی با فیلسوفان مسلمان (خواجه نصیرالدین طوسی)، بی‌جا: کانون اندیشه جوان، چاپ دوم،( 1389ش).

خسروي حسيني، غلامرضا. ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن. ج2، تهران: انتشارات مرتضوي، چاپ اول، (1374ش).

دامغانی، حسین بن محمد. قاموس قرآن. کریم عزیزی نقش، تهران: نشر بنیاد علوم اسلامی، (1361ش).

دستغیب شیرازی، آیت الله عبدالحسین، گناهان کبيره. رضا ستوده، بی­جا: مؤسسه انتشارات فراهاني، چاپ سوم، (1352ش).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ج1، تهران: انتشارات صبا، بی­چا، (بی­تا).

دهخدا، علی اکبر. لغت نامه­ دهخدا. ج11، 14، 15. دکتر محمد معین و دکتر سيد جعفر شهيدي، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، (1377ش).

رازی، ابن مسکویه. تهذیب الأخلاق. دکتر علی اصغر حلبی، بی‌جا: انتشارات اساطیر، چاپ اول،(1381ش).

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. حسین خداپرست، قم: نشر نويد اسلام، چاپ دوم، (1389ش).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن. ج2، 4، سیدغلامرضا خسروی حسینی، تهران: مرتضوی، چاپ دوم، (1374ش).

زیبا کلام، فاطمه، سیر اندیشه فلسفی در غرب، چ اول، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، (1378ش).

ژکس، فلسفه اخلاق (حکمت عملي). ابوالقاسم پورحسيني، تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ دوم، (1362ش).

سبحانی، سید جعفر. منشور جاوید قرآن(نخستین تفسیر موضوعی به زبان فارسی). ج1، قم: نشر توحید، چاپ اول، (1360ش).

ــــــــــــــــــــــــــ فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني. تهران: انتشارات طهوري، چاپ هشتم، (1386ش).

شبر، سید عبدالله. اخلاق، محمد رضا جباران، قم: مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ سیزدهم،(1387ش).

طالقانی، سید محمود. پرتوی از قرآن. ج1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1370ش).

طباطبایی، علامه محمد حسین . نهاية الحکمه. قم: مؤسسه نشر اسلام، (1362ش).

طوسی، نصیر الدین. اخلاق ناصری. مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: شرکت افست، چاپ دوم، (1360ش).

عبدوس، محمدتقی؛ محمدی اشتهاردی، محمد. بیست و پنج اصل از اصول اخلاقی امامان (ع). قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، (1374ش).

علامه حلی، ترجمه‌ تبصره المتعلمین. شیخ ابوالحسن شعرانی، تهران: انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، بی­چا، (1372ش).

عمید، حسن. فرهنگ عميد. تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، (1371ش).

غزالی طوسی، ابومحمد. الاربعین. برهان الدین حمدی، تهران: انتشارات اطلاعات، بی­چا، ( 1389ش).

ــــــــــــــ.کيمياي سعادت. ج1، حسين خديوجم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دهم، (1382ش).

فارابی، محمد بن محمد. سعادت در نگاه فارابی. ترجمه تحصيل السعادة و تنبيه علی سبيل السعادة. علی اکبر جابری مقدم، قم: الهدی، بی­چا، (1384ش).

فرامرز قرا ملکی، احد. اخلاق حرفه‌ای. بی‌جا: انتشارات مجنون، (1383ش).

فلسفي، هدايت الله. حقوق بین الملل معاهدات، تهران: نشر نو، چاپ دوم، (1383ش).

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. راه روشن؛ ترجمه کتاب المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء. ج8، محمد صادق عارف، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی، بی­چا، (1379ش)

قرائتی، محسن. تفسير نور. ج1، 5، 6. تهران: مرکز فرهنگی درس­هایی از قرآن، چاپ یازدهم، (1383ش)

كلينى، محمد بن يعقوب. أصول الكافي. ج1،2، كمره‏اى، قم: نشر اسوه، چاپ سوم، (1375ش).

مجموعه مقالات، فلسفه اخلاق. جمعي از مترجمان، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، (1380ش).

مدرسی، محمدرضا. فلسفه اخلاق: پژوهش در بنيان هاي زباني، فطري، تجربي، نظري و ديني اخلاق. تهران: سروش، بی­چا، (1371ش).

مدیریت مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی، درس های اخلاقی از نهج البلاغه. بی­جا: شرکت ناجی نشر، چاپ اول (1389ش).

مصباح یزدی، محمد تقی. (مشکات)شرح الهیات شفا، ج 1، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، (۱۳۸۶ش).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. دروس فلسفه اخلاق. تهران: مؤسسه اطلاعات، چاپ سوم، (1373ش).

ــــــــــــــــــــــــــ. دروس فلسفه اسلامی، تهران: مؤسسه مطالعاتی و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، (1363ش).

مصطفوی، فریده و دیگران. روش خودسازی. قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، بی­چا، (1386ش).

مصطفوي، حسن. تفسير روشن. ج‏3، تهران: مرکز نشر کتاب، چاپ اول، (1380ش).

مطهری، شهيد مرتضي. سيري در سيره نبوي. قم: انتشارات صدرا، (بی­تا).

ـــــــــــــــــــــــــــ. تعليم و تربيت. تهران: انتشارات الزهراء، چاپ هشتم، (1365ش).

معادیخواه، عبدالمجید. فروغ بي پايان. تهران: نشر ذره، بی­چا، (1379ش).

معین، محمد. فرهنگ فارسی، چاپ نهم، تهران: انتشارات امیر کبیر، بی­چا، (1375ش).

آیت ا… مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از فضلا. اخلاق در قرآن، ج 1، 3، قم: امام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ چهارم، (1388ش).

آیت ا… مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث. تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، (1389ش).

آیت ا… مکارم شیرازی، ناصر. تفسیرنمونه. ج 17، 22 و 14تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ( 1374ش).

موسوی خمینی (ره)، روح الله. تحریرالوسیله. ج3، علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپخانه ی دفتر انتشارات اسلامی، (بی­تا).

ـــــــــــــــــــــــــــــ. رساله «توضسح المسائل. قم: مؤسسه مکتب امیرالمرمنین (ع)، چاپ اول، (1373ش).

موسوی همدانی، سید محمد باقر. ترجمه تفسیر المیزان. ج 1، 5، 2، 9، 12، 15،14، 16 قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، (1374ش).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ترجمه تفسیر الميزان. ج8، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء، (1366ش).

مهدوي‌كني، محمدرضا. نقطه‌هاي آغاز در اخلاق عملي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی­چا، (1384ش).

نراقی، مهدی بن ابی­ذر. معراج السعاده. تهران: انتشارات دهقان، چاپ هفتم، (1387ش).

نراقی، ملا احمد. معراج السعادة. قم: انتشارات قائم آل محمد (ع)، چاپ هفتم، (1381ش).

نراقی، مهدی بن ابی­ذر. جامع السعادات (ترجمه ی متن کامل جامع السعادات). ج 1، 2، کریم فیضی، انتشارات قائم آل محمد، (1390ش).

ــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع السعادات. ج3، سید جلال الدین مجتبوی، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول، (1364ش).

نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد. اخلاق ناصري. مجتبي مينوي و علي رضا حيدري، تهران: خوارزمی، چاپ سوم، (1364ش).

نیلی‌پور، مهدی. بهشت اخلاق (بررسی 313 واژه­ی اخلاقی). ج2، قم: مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)، چاپ دوم، (1385ش).

وجدی، غنیم؛ سادات، محمدعلی سادات. جلوه­هایی از اخلاق مؤمنان، خالد ایوبی نیا، سنندج: آراس، چاپ اول، (1390 ش).

ورنر، شارل. حکمت یونان. بزرگ نادرزاد، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ( 1373ش).

هاشمی رفسنجانی، اکبر و جمعی از محققان. تفسير راهنما. ج 2، ج2،14، قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، حوزه­ي علميه‌ي قم، چاپ دوم، (1376ش).

هولمز، رابرت.ال. مبانی فلسفه اخلاق. مسعود عليا، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ چهارم، (1385ش).

ب) منابع عربی

ابن بابویه، محمد بن علی. الخصال. ج۱، علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی­چا، (۱۳۶۲ش).

ابن حیون، نعمان بن محمد. دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام. ج 2، آصف صیفی، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بی­چا، (بی­تا).

ابن سعد، محمد. الطبقات الكبرى. ج1، 2، محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، (1410ه‍ ق).

ابن سینا، تسع رسائل فى الحكمة و الطبيعيات. قاهره: دارالعرب‏، چاپ دوم، (1326 ه‍ ق) .

ابن شعبه حرانی، ابو محمد الحسن. تحف العقول عن آل الرسول صلی‌اللّه‌علیهم. علی اکبر غفاری، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم ،(۱۳۶2ش).

ابن مالک اندلسي، محمد بن عبدالله. الفيه ابن مالك في النحو و الصرف. قاهره: دار الكتب المصريه، (1384ه‍ ق).

ابن مسکویه، احمد بن محمد. تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. قم: انتشارات زاهدی، چاپ هفتم، (1426ق).

ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 3، 9، (قم، نشر ادب الحوزه، 1405ه‍ ق).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امين محمد عبدالوهاب و محمدصادق العبيدى، ج3، بيروت: دار احياء التراث العربى و مؤسسة التاريخ العربى، چاپ اول، (1416ه‍ ق).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ج6، علی شیری، بيروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ اول، ( 1408ه‍‌ ق).

ابن هشام، ابومحمد عبدالملك.السيرةالنبوية. ج1، مصطفى السّقا و ديگران، بيروت: دارالمعرفة، (بى تا).

احمد بن فارس، ابوالحسين. معجم مقاييس اللغة. ج3، عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، (1404ه‍ ق).

بابویه، محمد بن على.گلچين صدوق (گزيده من لايحضره الفقيه). تهران: کتابچی، چاپ اول، (1376ش). .

بدوی، عبدالرحمن. الأخلاق النّظريه. کويت: وکالة المطبوعات، چاپ دوم، (1397ه‍ ق).

بیهقی، احمدبن حسین بن علی، سنن الکبری. ج9، بیروت: دار الفکر، (بی‌تا)

الجوهری، اسماعیل بن حماد. صحاح اللغه. ج4، احمد عبد الغفور عطار، بیروت: بی­نا، چاپ سوم، (1404ه‍ ق).

الحر العاملی، محمد. وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه. ج1، عبدالرحیم الربانی الشیرازی، بی‌جا، چاپ پنجم، (بی‌تا).

خویی، ابوالقاسم. منهاج الصالحین. ج2، بیروت: دارالبلاغه، (1412ه‍ ق).

راغب اصفهانی، حسين ابن محمد. المفردات في غريب القرآن. محقق: محمد سید گیلانی، تهران: مکتبة المرتضويه، (بی­تا).

زمخشری، محمود بن عمر. أساس البلاغه. عبدالرحيم محمود، بيروت: دار المعرفه، (بی­تا).

السهيلى، ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله. الروض الأنُف فى تفسير السيرةالنبوية لابن هشام. ج1 و 4. طه عبد الرءوف سعد، بيروت: دارالفكر، (1420ه‍ ق).

الصالحى الشامى، محمدبن يوسف. سبل الهدى و الرشاد فى سيرة خير العباد. ج2، عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلميه، چاپ اول، ( 1414ه‍‍ ق).

طبرسی، حسن بن فضل. مکارم الأخلاق. قم: شریف رضی،(1370ش).

طریحی، فخرالدين. مجمع البحرين. ج3، احمد حسيني، تهران: انتشارات مرتضوي، چاپ دوم، (1362ش).

عسکری، حسن بن عبدالله و جزائری. نورالدين محمد بن نعمه‌الله. معجم الفروق اللغويه. شيخ بيت الله بيات زنجانی، قم: موسسة النشر الاسلامي، جماعة المدرسين قم، چاپ اول، (1412ه‍ ق).

عنایت، غازی. هدي الفرقان في علوم القرآن. ج4، بيروت: عالم الكتب، چاپ اول، (1416ه‍ ق).

فارابي، محمد. رساله التنبيه علی سبیل السعاده. محقق: د. جعفر آل ياسين، بيروت: دار المناهل، چاپ دوم، (1407ه‍ ق).

فخر رازي، ابوعبدالله محمد بن عمر. التفسير الکبير (مفاتيح الغيب). ج8، بیروت: دار احياء التراث العربى‏، چاپ سوم، (142ه‍ ق).

فراهیدی، خليل بن احمد. العين. ج 1، 5، مهدي مخزومي و ابراهيم سائري، بي جا: مؤسسه دارالهجره، چاپ دوم، (1409ه‍ ق).

فراهیدی، خلیل بن احمد. العین. ج 2، قم: هجرت، چاپ دوم، (1410 ه‍ ق).

قریشی بنايى، سید على اكبر. القاموس القرآن. ج7، تهران : دارالكتب الاسلامية، چاپ ششم، (1412ه‍ ق).

کاشانی، فیض. الحقایق فی محاسن الاخلاق. الحاج محسن عقیل، بیروت: دار البلاغه، ، چاپ اول، (1409ه‍ ق).

کاشانی، محمد بن مرتضی. تفسير المعين. ج2، حسين‏ درگاهی، قم: كتابخانه حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي( ره)، چاپ اول، (1410ه‍ ق).

لیثی واسطی،علي بن محمد. عيون الحکم و المواعظ. محقق: حسين حسني بيرجندي، بی‌جا، (بی‌تا).‌

محمد باقر بن محمد مجلسی، بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 16، 17، 19، 72، 75، عبد الزهراء علوی، بیروت: موسسه الوفاء، چاپ دوم، (بی­تا).

مسعودی، على بن الحسين. مروج الذهب و معادن الجوهر. ج 2، محمد محيى الدين عبدالحميد، مصر: السعادة،(1384 ه‍ ق).

مسکویه، ابوعلی. تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. قم: بیدار، چاپ سوم، (1411ه‍ ق).

مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 6، 8. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،(1360ش).

مصطفوی، حسن. التحقيق في کلمات القرآن الکريم. ج13، بي‌جا: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، (1371ش).

نوری طبرسی، ميرزا حسن. مستدرک الوسايل. ج11، قم: مؤسسه آل بيت، (1407ه‍ ق).

ج) منابع انگلیسی

Dictionary, Oxford English. “Oxford: Oxford University Press.” (1989).

 د) مقالات

باقری، احمد، “وفای به عهد (1)”، فصلنامه آموزه­های فقهی مدنی ، (1377): 66.

حر، سید حسین حر، “صلح حدیبیه از منظر قرآن کریم”، فصلنامه­ قرآنی کوثر. شماره 15. صص 35 – 33.

حیات الله یوسفی، ”الزام سیاسی در فلسفه­ی سیاسی ابن سینا”، فصلنامه­ معرفت سیاسی، (1389): 78.

خادمی­عین الله، “راه­های کسب سعادت از منظر ابن سینا”. فصلنامه اندیشه نوین دینی، (1388): 14 – 13.

صادقی، مرضیه، “عدالت به عنوان فضیلت نفس”، فصلنامه پژوهش­های فلسفی کلامی ، (1381): 64.

مصطفوی، شمس الملوک، “زایش اخلاق از دل تراژدی، دفاع از تفسیر اخلاقی کاتارسیس ارسطویی”، فصلنامه فلسفه، (1392): 2.

 چکیده

وفای به عهد یکی از ارزش­های مطرح‌شده در نظام اخلاقی اسلام دارای جایگاه والایی در روابط اجتماعی است، در این تحقیق با عنوان «وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه­ها و سیره­­ی نبوی» تلاش شده تا معنا و جایگاه وفای به عهد در اخلاق اسلامی به ویژه در آموزه­ها و سیره­ی نبوی بیان شود. در این راستا ثمرات وفای به عهد، زیان­های عدم آن، اقسام و جایگاه وفای به عهد به عنوان یک فضیلت اخلاقی و رابطه­ی آن با دیگر فضایل اخلاقی از جمله حکمت، عدالت، صداقت و امانت­داری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین علاوه بر بیان شرایط و احکام وفای به عهد در سه حوزه­ی اخلاقی، فقهی و حقوقی، به تعارض وفای به عهد با برخی از ارزش‌های اخلاقی اشاره شد و مشخص گردید در شرایطی که وفای به عهد در مقام عمل با دیگر ارزش­ها در تعارض باشد می­توان نقض عهد کرد. ایمان راستین و بهره­مندی از عقل از جمله عوامل وفای به عهد و در مقابل ضعف ایمان و خود­خواهی و عدم آگاهی از وجوب وفای به عهد از جمله عوامل عدم وفای به عهد می­باشند که در بخش پایانی پایان‌نامه به آن پرداخته شده است. از مهم­ترین یافته­های این پژوهش، اثبات لزوم وفای به عهد به عنوان یک فضیلت اخلاقی و یکی از احکام اساسی اسلام در عهدهای الهی و عهدهایی است که با مردم بسته می­شود؛ خواه طرف عهد دوست باشد یا دشمن و خواه مسلمان باشد یا کافر.

واژگان کلیدی: وفا، عهد، اخلاق، آموزه، سیره، وفای به عهد

 مقدمه

 1. بیان مسئله

حمد و سپاس خدای را که نعمت‌های بيکرانش را بر ما ارزاني نمود و قرآن را براي هدايت بشر نازل فرمود و درود فراوان بر اشرف پيامبران، نبی گرامي اسلام (ص) و خاندان پاکش (ع) و ياران و پيروان آن حضرت باد.

مسئله­ی وفای به عهد یکی از کاربردی­ترین آموزه­های دین مبین اسلام بوده و از مهم­ترین واجبات الهي به شمار می­رود. پایبندی به عهد و پیمان یک اصل جهانی بوده و از امهات فضایل به شمار می­رود و همه­ی مردم جهان از هر قاره و اقلیمی با تمام اختلافاتي كه در افكار و تمايلات دارند در این اصل ریشه­دار و عمیق وفای به عهد اتفاق نظر دارند و عهدشکنی را خیانت و رعایت عهد و پیمان را فضیلت می­شمارند. از آنجا که زندگي در اجتماع و جامعه جزء لاينفك حيات بشري است و براي آنكه از قوام و دوام برخوردار باشد نيازمند مجموعه­ای از قوانين و اصول است كه برخي از آن­ها در قالب قوانين مصوب و مكتوب جاي مي­گيرند و برخي ديگر اگر چه در قانون مدون و مصوبي ثبت و ضبط نشده­اند ولي قوانين فطري­ای هستند كه در نهاد آدمي قرار داشته و آدمي بالفطره خود را ملزم به رعايت آن­ها دانسته و تجاوز از آن­ها را براي خود جايز نمي­داند زيرا مي­داند كه هرگونه تخطي از اين قوانين فطري مي­تواند حيات توأم با آرامش او را در دنيا به مخاطره انداخته و با نابودي مواجه سازد. قوانيني همچون راستگويي، اداي امانت، احترام به حقوق ديگران و غیره. از جمله اين قوانين فطري يكي هم قانون «وفاء به عهد» است. قانوني الهي و انساني كه همه­ي انسان­ها فارغ از هر دين و آييني خود را ملزم به رعايت آن مي­دانند تا جايي كه بنا به فرموده بزرگان دین حتي مشركان جاهلي نيز خود را ملزم به رعايت آن دانسته و تجاوز از آن را براي خود گناهي نابخشودني مي­دانستند. دین اسلام که کامل­ترین دین آسمانی است، تمام جوانب زندگی بشر در دنیا و آخرت را مورد توجه قرار داده و مسیر صحیح تکامل را فرا روی بشر قرار داده است. از اين روست که دين اسلام به عنوان اکمال و اتمام اخلاق بشر معرفي شده است. منابع دین اسلام (قرآن، آموزه­ها  و سیره و کتب علمای اخلاق و فیلسوفان مسلمان) منبع عظیم مسائل اخلاقی است و سرچشمه اصلی احکام و مسائل اخلاقی در میان مسلمانان  محسوب می­شود و دلیل اینکه در این پژوهش به آموزه­ها و سیره نبوی استناد شده است این است که آموزه‌ها و سیره­ی نبوی  به عنوان  یکی از منابع اصلی اخلاق اسلامی مطرح است.

یکی از مسائل مهمی که در  اخلاق اسلامی مطرح است، مسئله­ی وفای به عهد است که در منابع دینی ما نمونه­های فراوانی از آن وجود داشته و همواره مورد تاکید دین اسلام بوده است. لذا این تحقیق بر آن شده است تا  مسئله­ی وفای به عهد و جایگاه آن در اخلاق اسلامی از حیث اقسام و جایگاه آن در قرآن و آموزه­ها و همچنین در  فیلسوفان مسلمان بررسی کند و به  شرایط و احکام وفای به عهد و دلایل وفاداری و عهدشکنی و ثمرات و زیان­های آن بپردازد.

گفتني است پرداختن به وفای به عهد در اخلاق اسلامي، فراتر از تحقيق حاضر بوده و نيازمند تحقيقات گسترده­تري است. بنابراين پایان‌نامه حاضر را بايد تنها به عنوان درآمدي بر اين موضوع دانست.

2. سوالات تحقیق

آنچه در این پایان‌نامه در صدد آن هستیم جواب دادن به سوال­های زیر است.

سوال اصلی:

1- وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تأکید بر آموزها و سیره‌ی نبوی چیست؟

سوال­های فرعی:

1- معانی مرادف و مخالف عهد کدام­اند؟

2- آیا وفای به عهد اقسامی دارد؟ چه نوع اقسامی دارد؟

3- آیا وفای به عهد یک فضیلت است؟ چه نوع فضیلتی است؟ با کدام یک از فضایل ارتباط بیشتری دارد؟

4- وفای به عهد در جنبه­های مختلف اخلاقی و فقهی و حقوقی چه حکمی دارد و  اگر در مقام عمل با دیگر ارزش­ها تعارض داشته باشد چه باید کرد؟

       3. فرضیات تحقیق

در مقام پاسخ­گویی به پرسش­های فوق، می­توان پاسخ زیر را مطرح کرد:

1- وفای به عهد دارای یک معنای عام است و شامل مجموعه گسترده­ای از واژه­های دیگری مثل میثاق و پیمان و وعده می­شود.

2- عهد در رابطه خدا و انسان­ها و حتی با خود نیز  بسته به اهداف عهد دارای اقسامی است وبه تبع وفای به عهد نیز اقسام مختلفی پیدا می­کند.

3- وفای به عهد از فضایلی است که با دیگر فضایل اخلاقی همچون عدالت، صداقت و امانت­داری ارتباط دارد.

3-  وفای به عهد در همه جنبه­ها حکم وجوبی دارد و با بعضی از ارزش‌ها در مقام عمل تعارض دارد لذا باید با اولویت­بندی مسائل بر مبنای قرآن کریم و آموزه­های نبوی، این تعارض را برطرف کرد.

4. پيشينه‌ی تحقیق

امروزه در زمينه «وفاي به عهد» کتاب­ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات متعددي به نگارش در آمده است که حاکي از توجه محقّقان به اين امر است. با اين وجود، تحقيق و پژوهش درباره­ی «وفاي به عهد در اخلاق اسلامي» و حتّي مرتبه­اي کلی‌تر، در «بعد اخلاقي وفاي به عهد» سابقه چنداني ندارد و بيشتر به جنبه ديني و حقوقي اين موضوع در جامعه پرداخته شده است.

در حال حاضر، با توجّه به بررسي­هاي انجام‌شده کتاب يا پايان­نامه و يا حتي مقاله­اي مستقل تحت عنوان «وفاي به عهد در اخلاق اسلامي با تكيه بر آموزه­ها و سيره­ی نبوي» يافت نشد. با اين حال تحقيقاتي چند در ارتباط با اين موضوع صورت گرفته است که به صورت پراکنده مطالبي نقل نموده­اند و با موضوع بی‌ارتباط نيست. از جمله آن­ها مي­توان به کتاب­هایی نظیر معراج السعاده از ملا احمد نراقی ، گناهان کبیره از آیت الله دستغیب و نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی از مهدوی کنی  و غیره اشاره کرد که صفحاتی را به توضیح این موضوع مهم اختصاص داده­اند و پایان­نامه­ها و مقالاتی در این مورد البته نه به این صورت که مورد بحث ما است، به نگارش در آمده است از جمله:

«عهد و پیمان در قرآن و روایات» نوشته­ی راضیه قربانی.

«وفای به عهد در قرآن و سنت و نتایج فردی و اجتماعی آن در جامعه» نوشته­ی صدیقه نظری.

مقاله «وفا به عهد و پیمان» از آیت الله جوادی آملی.

4- مقاله «وفای به عهد» نوشته­ی احمد باقری.

5. اهمیت و ضرورت تحقيق

امروزه شايد بتوان گفت که بزرگ­ترين بحران بشریت، بحران اخلاق است که بر تمامي زواياي زندگي انسان تأثير گذاشته است. بيشتر افراد و جوامع دچار كارشكني و عدم پايبندي به عهدها و قول و قرارهايشان مي‌باشند و نسل امروزي در بستر امراض روان‌پریشانی و سرگرداني دست و پنجه نرم مي‌كند، بشر سرگشته و برگشته از مسير فطرت و معرفت چنان دور شده است كه تنها يك نداي رساي آسماني زير لواي روحاني وحي و امداد، مي‌تواند به راهش آورد و در تنگناها و پرتگاه­هاي اين سرزمين ظلماني آنچه خاطر خسته آدمي را مكدر و مشوش مي‌كند جاي هميشه خالي ايمان و اخلاق است كه از توابع و نتايج اين خلأ روحي، دردهاي نامرئي و جان­فرسايي هم چون عهدشكني و دروغ‌پردازی سر از لانه در مي‌آورند، انگار بشر تمام راه­هاي سعادت و سيادت را آزموده و خوشبختي خويشتن را در بيراهه و كجراهه رفتن دانسته است و اين شاهراه انحطاط و سقوطي است كه بزرگ‌مردان عالم را به ميدان جهاد و اجتهاد كشيده است. بنابراين امروزه علي­رغم پيشرفت­هاي چشمگير بشر در عرصه فناوري، بيش از هر زمان ديگري بشر مستلزم پايبندي به عهدهاست و پرداختن به مسئله وفاي به عهد در اخلاق بيش از هر زمان ديگري لازم مي­نمايد و چون اسلام يک دين جهاني است، پرداختن به اين مسئله از ديدگاه دين اسلام و آموزه‌های نبوي مي­تواند راهگشا باشد.

با نهايت تأسف و تأثر بايد اذعان كنيم كه اين قانون الهي در جامعه ما طي ساليان اخير كم­رنگ شده و ما علي­رغم تأکیدات فراوان آيين آسماني ما، در عمل به آن سستي كرده و خود را چندان پایبند عمل به آن نمي­دانيم و در حال حاضر با دور افتادن جامعه از تعاليم عاليه اسلام كار به جايي رسيده كه ما براي عهد و پيمان­هاي كتبي و نوشتاري خود نيز اهميتي قائل نشده و به آساني آن­ها را زير پا مي­گذاريم و آمارها هرج‌ومرج­ها و  دعواها و مشکلاتی که بر اثر بی­توجهی به تعهدات پیش می­آید رو به افزايش است و خود دليلي بر اين سخن است. لذا لازم دانستم که به این موضوع مهم بپردازم.

6. روش تحقیق

روش تجزيه و تحليل اين پژوهش، روش توصيفي ـ تحليلي و روش گردآوري اطلاعات و مطالعات آن، کتابخانه­اي است و دامنه­ی تحقيق نيز آيات و روايات اسلامي و همچنین کتب فیلسوفان مسلمان و علمای اخلاق است. در سير مباحث از يک سو آيات و روايات مربوط به بحث را مورد استفاده قرار داده و از سوي ديگر دیدگاه‌های ارائه‌شده از سوي علما و انديشمندان مسلمان را ملحوظ خواهيم کرد و از تفاسير معتبر و نيز منابع ارزشمند ديگری که با موضوع تناسب دارد، استفاده خواهيم نمود.

در نگارش اين تحقيق تا حد توان تلاش شده است به منابع مهم هم در عرصه­ی اخلاق و نيز متون ديني (آيات و روايات) مراجعه شود. البته بيشتر مباحث تحقيق بر استفاده از آيات و روايات معتبر تمرکز يافته است. بعضي از آيات و روايات، در لابه­لاي مطالب تکرار شده‌اند. هدف از اين کار برداشت نکات جديد از زاويه­هاي گوناگون بوده و درعین‌حال براي اختصار، از تفصيل و بررسي بسياري از مطالب خودداري شده است.

به سير منطقي مباحث در تحقیق توجه شده است. بدين­سان که ابتدا به مفهوم عهد پرداخته و سپس اقسام عهد را آورده­ايم و به دنبال آن به بسط موضوع وفاي به عهد در اخلاق پرداخته شده است  و در ادامه به  شرایط و احکام وفای به عهد از نظر فقهی، اخلاقی و حقوقی پرداخته شده است.

7. چينش مطالب

پژوهش حاضر در چهار فصل تنظيم شده است:

نخست به کلياتي مي­پردازيم که نسبت به جنبه­هاي گوناگون موضوع عمومیت دارد و می‌توان به عنوان مدخل به آن نگريست. سپس به تعريفات و بررسي مفاهيم کليدي تحقيق مثل: ، وفا، عهد، اخلاق و سیره مي­پردازيم.

در فصل دوم، بحث اقسام عهد و یا همان وفای به عهد را بیان خواهیم کرد.

در فصل سوم، وفای به عهد در اخلاق و رابطه آن را با فضایل دیگر توضیح خواهیم داد.

و سرانجام در فصل چهارم شرایط و احکام وفای به عهد را بررسی خواهیم کرد.

فصل اولکليات

پيش از آن که به وفاي عهد بپردازيم سزاوار است برخي از واژگان کليدي را که ارتباط تنگاتنگ با موضوع پژوهش دارد و از مقومات بحث به شمار مي­رود تعريف نماييم و توضيح دهيم تا از مباحث نتيجه بهتري گرفته باشيم.

1-1. معنا و مفهوم وفاي به عهد

وفا از عالي­ترين فضائل اخلاقي و نشانه پاكي سرشت و سلامتي طبع است. اسلام نسبت به وفا و وفاداري اهميت كم نظيري قائل شده است. وفا عـامل اطمينان مردم به همديگر است زيرا هيچ اجتماعي بدون آن، سر و سامان نخواهد يافت.

1-1-1. معنای لغوی وفا

وفاء از ريشه «وفي» و به معناي چيزي را به تمام کردن و کمال رساندن است.[1]راغب اصفهاني ذيل اين واژه مي­نويسد: واژه­ي «وَفي» هنگامي به کار مي­رود که شيء به نهايت کمال خود برسد. بنابراين وقتي گفته مي­شود: «وَفي بِعَهدِهِ» يا «أوفي بَعَهدِهِ» يعني عهد و پيمانش را به کمال رساند و آن را بي کم و کاست انجام داد.[2]

[1]. سید على اكبر قریشی بنايى، قاموس قرآن، چاپ ششم، (تهران : دارالكتب الاسلامية،  1412ق)،  ج‏7 ، ص230 و  231؛ عبدالنبی امامی، فرهنگ قرآن؛ تبیین اصطلاحات قرآن از منظر تفاسیر و روایات [اخلاق حمیده]، چاپ اول، (قم: مطبوعات دینی، 1388)، ج3، ص 728.

[2]. حسين بن محمد راغب اصفهاني، مفردات الفاظ قرآن، (مترجم: حسين خداپرست)، چاپ اول، (قم: دفتر نشر اسلام، 1387) ذيل واژه.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122