پايان نامه يک مدل رياضي براي ارتباط زنجيره تأمين يکپارچه و کيفيت محصول

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه يک مدل رياضي براي ارتباط زنجيره تأمين يکپارچه و کيفيت محصول یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 77 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه يک مدل رياضي براي ارتباط زنجيره تأمين يکپارچه و کيفيت محصول بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 فصل اول ، مقدمه و کلیات تحقیق1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله2
1-3 اهداف تحقیق3
1-4 ساختار پایان¬¬نامه4
فصل دوم، مرورادبیات5
2-1   مقدمه6
2-2   تاریخچه پیدایش زنجیره تامین6
2-3  مفهوم زنجیره تامین8
2-4   یکپارچگی زنجیره تامین9
2-5   مفاهیم کیفیت11
2-5-1 طبقه بندی های تعریف کیفیت12
2-6 مسائل NP-hard13
2-7   روش¬های حل مسائل13
2-8   مقدمه ای بر الگوریتم های برگرفته از اصول تکامل طبیعی  16
2-8-1    چارلز داروین16
2-8-2   انتخاب طبیعی17
2-8-3   گرگور مندل  17
2-8-4   نظريۀ ترکيبی انتخاب طبيعی18
2-9   مسائل بهینه سازی چندهدفه و روش های حل آن ها19
2-9-1   الگوریتم  NSGA-II21
2-9-2   الگوریتم MOPSO  22
2-9-2-1 ایده طراحی الگوریتم 23
2-9-2-2 تشریح کلی الگوریتم24
2-9-3   روش محدودیت- Ԑ  26
2-10  مروری بر تحقیقات مرتبط27
2-12  جمع بندی29
فصل سوم ،ارائه مدل پیشنهادی 31
3-1  مقدمه32
3-2   ویژگی های مدل34
3-3   مدل ریاضی مسئله34
3-3-1  معرفی اندیس¬های مدل34
3-3-2  معرفی پارامترهای مدل34
3-3-3 معرفی متغیرهای تصمیم35
3-3-4 ارائه مدل برنامه¬ریزی عددصحیح36
3-3-5  شرح محدودیت ها 37
فصل چهارم، ارائه روش حل و تحلیل آن39
4-1  مقدمه40
4-2  نتایج حل با روش دقیق محدودیت-Ԑ40
4-3  شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II41
4-3-1  عملکردچرخه ای45
4-3-2  نخبه گرایی45
4-3-3 تقاطع47
4-3-4جهش47
4-3-5 شروط توقف50
4- 4 شرحی بر نحوه طراحی   MOPS51
4-5 اجرای الگوریتم-ها52
4-5-1 نتایج سایز کوچک54
4-5-1-1 اندازه یک ونمونه یک55
4-5-1-2 اندازه یک و نمونه دو55
4-5-1-3 اندازه یک و نمونه 355
4-5-2 نتایج سایز متوسط57
4-5-2-1 اندازه 2 و نمونه 157
4-5-2-2 اندازه 2 و نمونه 258
4-5-2-3 اندازه 2 و نمونه 360
4 -5-3  نتایج سایز بزرگ60
4-5-3-1 اندازه 3 ونمونه 161
4-5-3-2 اندازه 3 و نمونه 262
4-5-3-3 اندازه 3 و نمونه 363
فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات64
5-1 نتیجه گیری65
5-2 پیشنهادات66
منابع67

منابع

 [1] نخعي كمال آبادي ع،عباسي رائي ع.” كاربرد سيستم شناسايي توسط امواج راديويي (RFID) در يكپارچگي مديريت زنجيره تامين (SCM)”، دومين كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين. . 1385

[2] شكاري ا،آخوندي ا،فتح اللهي ف.” يكپارچه سازي مديريت زنجيره تامين و مديريت ارتباط با مشتري”.دومين كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين.1385

[3]مظاهری ع، کرباسیان م ،سجادی م،شیرویه زاد ه،عابدی س.”برنامه ریزی یکپارچه زنجیره تامین ب استفاده از مدل سازی چندهدفه”.”.چهارمین كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين”1390

[4] اگوایو آر، ” آموزه های دکتر دمینگ: کسی که کیفیت را به ژاپنی ها آموخت”.تیموری م ، رادنژاد آ،آموزه، 1387

[5]حاج شیرمحمدی ع،”اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها”.ارکان دانش،1392

[6]عباسی م،” مديريت زنجیره تامین“. ماهنامه تدبير، شماره  131،1389

[7] نخعی ع،”یکپارچه سازی زنجیره تامین و بهبود کارایی”،دانش روز،1390

[8]بشیری م،کریمی ح،”کاربرد الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در طراحی سیستم های صنعتی و استفاده از نرم افزارmatlab در بکار گیری آن ها”طیف نگار،1389

 [9] Tsung F., Impact of information sharing on statistical quality control, Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, IEEE Transactions on, 2000; 30: 211-216.

[10] Musheng Y., Yu Z., Jiarui N., Product quality collaborative control technology in SCM, in, IEEE, 2008, p. 180-185.

[11] Zhu L.L., You J.X., Moral hazard strategy and quality contract design in a two-echelon supply chain, J. Syst. Sci. Syst. Eng., 2011; 20: 70-86.

[12] Zhang G., Ran Y., Ren X., Study on product quality tracing technology in supply chain, Computers & industrial engineering, 2011.

[13] Van Der Vaart T., Van Donk D.P., A critical review of survey-based research in supply chain integration, International Journal of Production Economics, 2008; 111: 42-55.

[14] Koufteros X.A., Edwin Cheng T., Lai K.H., “Black-box” and “gray-box” supplier integration in product development: Antecedents, consequences and the moderating role of firm size, Journal of Operations Management, 2007; 25: 847-870

[15] Homburg C., Stock R.M., The link between salespeople’s job satisfaction and customer satisfaction in a business-to-business context: A dyadic analysis, Journal of the Academy of Marketing Science, 2004; 32: 144-158.

[16] Cousins P.D., Menguc B., The implications of socialization and integration in supply chain management, Journal of Operations Management, 2006; 24: 604-620.

[17] Flynn B.B., Huo B., Zhao X., The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach, Journal of Operations Management, 2010; 28: 58-71.

[18] Koufteros X., Vonderembse M., Jayaram J., Internal and external integration for product development: the contingency effects of uncertainty, equivocality, and platform strategy, Decis. Sci., 2005; 36: 97-133.

[19] Narasimhan R., Kim S.W., Effect of supply chain integration on the relationship between diversification and performance: evidence from Japanese and Korean firms, Journal of Operations Management, 2002; 20: 303-323.

[20] Wong C.Y., Boon-itt S., Wong C.W.Y., The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance, Journal of Operations Management, 2011; 29: 604-615.

[21] Frohlich M.T., Westbrook R., Arcs of integration: an international study of supply chain strategies, Journal of Operations Management, 2001; 19: 185-200.

[22] Swink M., Narasimhan R., Wang C., Managing beyond the factory walls: effects of four types of strategic integration on manufacturing plant performance, Journal of Operations Management, 2007; 25: 148-164.

[23] Lau A.K.W., Yam R.C.M., Tang E.P.Y., Supply chain integration and product modularity An empirical study of product performance for selected Hong Kong manufacturing industries, International Journal of Operations & Production Management, 2010; 30: 20-56.

[24] Zhao X., Huo B., Selen W., Yeung J.H.Y., The impact of internal integration and relationship commitment on external integration, Journal of Operations Management, 2011; 29: 17-32.

[25] Vijayasarathy L.R., Supply integration: An investigation of its multi-dimensionality and relational antecedents, International Journal of Production Economics, 2010; 124: 489-505.

[26] Petersen K.J., Handfield R.B., Ragatz G.L., Supplier integration into new product development: coordinating product, process and supply chain design, Journal of Operations Management, 2005; 23: 371-388.

[27] Boon-itt S., Achieving Product Quality Performance: Information Technology, International Journal of Innovation Management and Technology, 2011; 2.

[28] Juran J.M., Juran on leadership for quality, Free Press, 2003.

[29] Ryan T.P., Statistical methods for quality improvement, Wiley, 2011.

[30] Fujimoto T., The evolution of a manufacturing system at Toyota, Productivity Press, 1999.

[31] Clark K.B., Fujimoto T., Product development performance: Strategy, organization, and management in the world auto industry, Harvard Business Press, 1991.

[32] Schniederjans M.J., Cao Q., E-commerce operations management, Imperial College Pr, 2002.

[33] Fynes B., Voss C., De Burca S., The impact of supply chain relationship quality on quality performance, International Journal of Production Economics, 2005; 96: 339-354.

[34] Fynes B., De Burca S., The effects of design quality on quality performance, International Journal of Production Economics, 2005; 96: 1-14.

[35] Zahra Lotfi*, Shahnorbanun Sahran, Muriati Mukhtar, Ali Taei Zadeh.و The Relationships between Supply Chain Integration and ProductQualityو Procedia Technology 11 ( 2013 ) 471 – 478

چکیده

از جمله اقدامات استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین، سعی در ایجاد یک سیستم کارا و یکپارچه می باشد، که از طریق آن اثرات هرگونه حرکت و یا تغییری که در یک یا چند حلقه زنجیره ایجاد می شود،در سایر حلقه ها مشخص بشوند. کیفیت محصول یک بعد مهم عملکرد عملیاتی در مدیریت زنجیره تأمین می باشد. بنابراین باید به توسعه فعالیت های مشترک بین صاحبان کارخانه ها، تأمین کنندگان و مشتریان ، که کارخانه ها را قادر می سازد باهم کار کنند و کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند، توجه شود.

در این مطالعه پس از یک مرور کلی بر زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول، یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح مختلط دو هدفه برای بررسی اثر متقابل یکپارچگی زنجیره تامین بر کیفیت محصول ارائه می شود. مدل ارائه شده در این تحقیق، یک مدل چهار سطحی در زنجیره تامین است و در خلال آن بر خلاف اغلب تحقیقات در این حوزه که تنها به بحث کمیت هزینه/سود اشاره دارند به ضرورت کیفیت و رضایت مشتری نیز پرداخته شده است.

برای حل این مدل دو هدفه، از یک روش دقیق محدودیت – Ԑ((Ԑ -constraint و بدلیل پیچیدگی آن از 2روش الگوریتم­های فراابتکاری مخصوص حل مدل های چند هدفه، به نام های الگوریتم ژنتیک چند هدفه[1]) NSGA-II) و الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه[2] (MOPSO) استفاده شده است. و در نهایت به بررسی  نتایج و ارائه تحلیلی برای هر یک پرداخته می­شود.

کلید واژه: : زنجیره تأمین یکپارچه[3]، مدل برنامه ریزی ریاضی[4]، کیفیت محصول[5]

1-1 مقدمه

در دنياي رقابتي امروز با توجه به ويژگيهاي محيط هاي جديد توليدي و طبيعت مشتريان، ديگر شيوه هاي مديريت توليد گذشته كه يكپارچگي كمتري در فعاليتهايشان دنبال مي كردند كارايي خود را از دست داده اند و امروزه شركتها نياز دارند تا يكپارچگي منظمي را در تمام فعاليتهاي توليدي خود- از مواد خام تا مصرف كننده نهايي- ايجاد كنند[1].

همچنین  عنصري كه مهمترين نقش را در تجارت امروزي دارد شناسايي نياز ها و خواسته هاي مشتريان است، که افزایش رضایت مشتری را در پی خواهد داشت. کيفيت نیز طبق تعریف بسیاری از منابع  هيچ معنا و مفهومي بجز هر آنچه که مشتري واقعا مي خواهد، ندارد . به عبارت ديگر يک محصول زماني با کيفيت است که با خواسته ها ونيازهاي مشتري انطباق داشته باشد. کيفيت بايد به عنوان انطباق محصول با انتظارات مشتري تعريف شود [2].

در نتیجه يكپارچه سازي زنجيره تامين با ارتباط با مشتري(دریافت بازخور و راضی نگهداشتن مشتری)چنان اهمیتی دارد که بخش گسترده اي از تصميمات عملكردي در زنجيره تامين متاثر از اطلاعات ارائه شده توسط ارتباط با مشتر ي و در واقع بر پايه ي خواسته هاي خود مشتريان است و اجراي آن بيانگر  ايجاد يك زنجيره تامين مشتري مدار و به طبع آن بهبود کیفیت و برخورداری از جايگاهي شايسته در ميان ساير رقبا خواهد بود.

2-1   بیان مسئله

امروزه به دلیل اهمیت کاهش هزینه ها برای سازمان ها و رقابت شدید بین تولیدکنندگان، و در نتیجه اهمیت هماهنگی بین اجزاء یک زنجیره در کاهش هزینه ها، برنامه ریزی یکپارچه زنجیره تامین برای سازمان ها به یک مقوله مهم تبدیل شده است. یکپارچگی زنجیره تامین می تواند ایجاد وقایع غیرمنتظره و نامطلوب را در یک شبکه کاهش دهد و بر بازده کلیه اعضا مؤثر باشد[3].

کيفيت مفهوم وسيعي است که تمام بخشهاي سازمان نسبت به آن متعهد هستند و هدف آن افزايش کارائي کل مجموعه است بطوريکه مانع پديد آمدن عوامل مخل کيفيت مي شود و هدف نهايي آن مطابقت کامل با مشخصات مورد نياز مشتري با حداقل هزينه براي سازمان است که منجر به افزايش رضايت مي شود[4].

در این پژوهش یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح مختلط دو هدفه برای بررسی اثر متقابل یکپارچگی زنجیره تامین بر کیفیت محصول ارائه شده است. هدف اول به ماکزیمم سازی سود می پردازد و هدف دوم به ماکزیمم سازی پاداش ناشی از کیفیت بیشتر از حد انتظار مشتریان در کنار جریمه ناشی عدم کیفیت لازم و همچنین  ارزش کسب نظرات مخاطبان می پردازد. از آنجا که این مسئله از نوع مسائلNP-hard[1] می باشد، برای حل مدل از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک چند هدفه) NSGA-II) [2]و ازدحام ذرات چند هدفه (MOPSO)[3] استفاده می شود.همچنین برای اطمینان از کیفیت جواب­ها، این مسئله با استفاده از روش محدودیت -Ԑ[4] که از جمله روش های دقیق می باشد، نیز حل می شود. در انتها نیز از معیار ارزش بهینه پارتو برای بررسی مقادیرتوابع هدف استفاده شده.

اهداف تحقیق

مدل ارائه شده در این تحقیق، یک مدل چهار سطحی در زنجیره تامین است که در خلال آن بر خلاف اغلب تحقیقات در این حوزه که تنها به بحث کمیت هزینه/سود اشاره دارند به ضرورت کیفیت و رضایت مشتری نیز پرداخته شده است. لذا یکی از اهداف انجام این پژوهش برقراری ارتباط بین بخش های مختلف زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول می باشد.

به همین سببب در یک مدل ریاضی دو هدفه به بهینه سازی همزمان دو هدف سود و کیفیت پرداخته ایم. این دو گاهی به یکدیگر کمک می نمایند و گاهی نیز در مقابل هم قرار می­گیرند.

همچنین برای این مدل بهینه سازی دو هدفه،  نتایج  دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک چند هدفه و ازدحام ذرات چند هدفه با هم مقایسه می شوند.

1-4 ساختار پایان­­نامه

در فصل اول به کلیات و مقدمه اشاره شد. در فصل دوم به بیان ادبیات و مفاهیم مربوطه می پردازیم. در فصل سوم مدل به صورت کامل تشریح می شود. در فصل چهارم مدل توسط سه روش حل می شود. روش محدودیت -Ԑ به عنوان یک روش دقیق و روش های الگوریتم ژنتیک چند هدفه) NSGA-II) و الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه (MOPSO). نهایتا در فصل پنجم به نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی و زمینه های گسترش مدل پرداخته می شود.

 فصل دوم مرور ادبیات

2-1   مقدمه

در این فصل ابتدا به بیان مفاهیم زنجیره تامین و یکپارچگی آن می پردازیم. زنجیره تامین شبكه­ای از تسهیلات و مراكز توزیع است كه وظایف تهیه و تدارك مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه­ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام می دهد. زنجیره­های تامین در سازمانهای تولیدی و خدماتی وجود دارند، هرچند كه پیچیدگی زنجیره ممكن است از صنعتی به صنعت دیگر و از شركتی به شركت دیگر شدیداً تغییر كند.

سپس به بیان تعاریف کیفیت از دیدگاه­های مختلف می پردازیم. مفاهیم كيفيت به عنوان يكي از مهم‌ترين چارچوب‌هاي استراتژي سازمان ها و معيار فعاليت‌هاي آن ها از دهه 50 در اروپا و ايالات متحده در نظر گرفته می­شود.

پس از آن توضیحاتی راجع به روش­های حل مسائل و مخصوصا روش­های فراابتکاری ارائه می­شود. روش­هایی که برای حل مسائل می توان از آن­ها استفاده کرد، به 3 دسته روش­های دقیق، روش­های ابتکاری و  روش­های فراابتکاری تقسیم می­شوند.

در نهایت نیز سایر تحقیقات صورت گرفته در زمینه­­های مرتبط با این پژوهش را مرور می کنیم.

2-2   تاریخچه پیدایش زنجیره تامین

در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یك دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تكنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بوده اند. باافزایش تعداد رقبا در كلاس جهانی، سازمانها مجبور شدند كه سریعاً فرآیندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند.

در دهه­های 70-1960 سازمانها به توسعه جزئیات استراتژی های بازار همت گماردند كه بر برآورده كردن «رضایت» مشتریان متمركز بود. آنها بدین درك نایل آمدند كه مهندسی و طراحی قوی و عملیات تولید منسجم و هماهنگ ، پیش نیاز دستیابی به نیازمندیهای بازار و در نتیجه سهم بازار بیشتر است.

بنابراین، طراحان مجبور شدند كه ایده آل ها و نیازمندیهای موردنظر مشتریان را در طراحی محصولات خود بگنجانند و در حقیقت محصولی را با حداكثر سطح كیفی ممكن، در حداقل هزینه، توام با ایده آل های موردنظر مشتری روانه بازار سازند.

در دهه 1980 باافزایش تنوع در الگوهای موردنظر مشتریان، سازمانهای تولیدی به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید، بهبود محصولات و فرآیندهای موجود و توسعه محصولات جدید برای ارضای مشتریان علاقه مند شدند كه این موضوع  به نوبه خود  چالشهای جدیدی را برای آنها رقم زد.

در دهه 1990 به موازات بهبود در توانمندیهای تولید، مدیران صنایع درك كردند كه مواد و خدمات دریافتی از تامین كنندگان مختلف تاثیر بسزایی در افزایش توانمندیهای سازمان به منظور برخورد با نیازمندیهای مشتریان دارد كه این امر به نوبه خود، تاثیر مضاعفی در تمركز سازمان و پایگاههای تامین و استراتژی های منبع یابی بر جا نهاد. همچنین مدیران دریافتند كه صرفاً تولید یك محصول كیفی، كافی نیست، در واقع تامین محصولات با معیارهای موردنظر مشتری (چه موقع، كجا، چگونه) و با كیفیت و هزینه موردنظر آنها، چالشهای جدیدی را به وجود آورد.

در چنین شرایطی به عنوان یك نتیجه گیری از تغییرات مذكور دریافتند كه این تغییرات در طولانی مدت برای مدیریت سازمانشان كافی نیست. آنها باید در مدیریت شبكه همه كارخانجات و شركتهایی كه ورودیهای سازمان آنها را به طور مستقیم و غیرمستقیم  تامین می كردند، همچنین شبكه شركتهایی مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری درگیر می شدند. با چنین نگرشی رویكردهای «زنجیره تامین» و «مدیریت زنجیره تامین» پای به عرصه وجود نهادند[6].

1 Non-deterministic Polynomial Hard )NP-hard problem(

[2] Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA, NSGA-II)

[3] Multi-objective Particle Swarm Optimization (MOPSO)

[4] Ԑ -constraint

[1] Non-dominated Sorting Genetic Algorithm

[2] Multi-objective Particle Swarm Optimization

[3] supply chain integration

[4] mathematical model

[5] product quality

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122