پايان نامه يک مدل فازي چندهدفي براي برنامه‌ريزي لجستيک عمليات امداد رساني به نواحي آسيب‌ديده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه يک مدل فازي چندهدفي براي برنامه‌ريزي لجستيک عمليات امداد رساني به نواحي آسيب‌ديده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 123 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه يک مدل فازي چندهدفي براي برنامه‌ريزي لجستيک عمليات امداد رساني به نواحي آسيب‌ديده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1-1- مقدمه    2
1-2- ضرورت مساله    3
1-3- بیان مساله    6
1-4- اهداف  پژوهش    6
1-5- ساختار پایان نامه    6
2-1- مقدمه    9
2-2- فاجعهها    9
2-3- طبقهبندی فجایع    10
2-4- تأثیرات فجایع بر ملتها    12
2-5- چرخه  سیستم  مدیریت  فاجعه    16
2-5-1- کاهش اثرات    18
2-5-2-    آمادگی    18
2-5-3-    پاسخ    18
2-5-4-    بهبود    19
2-6- دسته بندی کلی پژوهش‌های انجام شده    19
2-7- لجستیک بشردوستانه     19
2-8- سیستمهای لجستیک بشردوستانه در مقابل زنجیرههای تأمین بازرگانی    20
2-9- ساختار  زنجیره  لجستیک  بشردوستانه    22
2-10- کالاها  و  تجهیزات  مورد نیاز در لجستیک  بشردوستانه    24
2-11- قدمت پژوهش‌های تکنیکی صورتگرفته در زمینه مدیریت فاجعه و لجستیک بشردوستانه    25
2-12- طبقهبندی  مدلها    26
2-12-1-    مدلهای  مکانیابی  تسهیلات  امدادی    26
2-12-2-    مدلهای  حمل و نقل    26
2-12-3-    مدلهای  توزیع کالاهای  امدادی    27
2-12-4-    مدلهای  برنامهریزی  لجستیک  خدمترسانی  به  مصدومان    28
2-12-5- مدل های توزیع کالاهای  امدادی  و  خدمترسانی  به  مصدومان    28
2-12-6-    مدلهای  جامع    28
2-13- جمعبندی  و  نتیجهگیری    29
3-1- مقدمه    31
روش حل    31
3-2- مساله بهینهسازی چند‌هدفی    31
3-2-1- تعریف تابع هدف محدب    33
3-2-2- تفاوت بهینه‌سازی چند‌هدفی با بهینه‌سازی تک‌هدفی    33
3-2-3- دستهبندی روشهای چند‌هدفی    35
3-2-3-1- جستجوی بدون تقدم    35
3-2-3-2- ابتدا تصمیمگیری سپس جستجو    36
3-2-3-3- جستجو و تصمیمگیری هم‌زمان    36
3-2-3-4- ابتدا جستجو سپس تصمیمگیری    36
3-3- روش برنامهریزی آرمانی    36
3-3-1- الگوريتمهاي موجود برای حل يكGP    39
3-4- دهه1960آغاز نظریه‌ی فازی    45
3-5- منطق فازی    45
3-6- سیستم‌های فازی     46
3-7- تصمیم‌گیری فازی    46
3-8- مجموعه فازی    46
3-9- مجموعه پشتیبان یک مجموعه فازی    47
3-10-  -برش در مجموعه‌های فازی    47
3-11- مجموعه فازی محدب    47
3-12- ارتفاع یک مجموعه فازی    47
3-13- مجموعه فازی نرمال    47
3-14- اعداد فازی    48
3-15- توابع عضویت استاندارد    48
3-16- تشریح مساله    52
3-17-1- فرضیات مساله    54
3-17-2- نمادها ی مدل ریاضی    55
3-17-3- پارامترهای مدل ریاضی    55
3-17-4- متغیرهای تصمیم مدل ریاضی    57
3-17-5- مدل ریاضی    57
3-17-6- شرح مدل ریاضی    59
4-1- مقدمه    62
4-2- مثال عددی    62
4-2-1- مدل اول    68
4-2-2- مدل دوم    69
4-2-3- مدل سوم    70
4-3- مطالعه موردی اول    72
4-4- مطالعه موردی دوم    93
5-1- مقدمه    112
5-2- نتیجه‌گیری    112
5-3- پیشنهادها    113

چکیده

پس از وقوع فجایع طبیعی، پاسخ اورژانسی به سوانح و خدمت‌رسانی به قربانیان امری ضروری است. در این پژوهش، مساله امدادرسانی پس از وقوع فاجعه طبیعی، به صورت ریاضی مدل‌سازی شده‌است. برای مدل‌سازی، زنجیره تأمین سه سطحی را در نظرگرفته‌ایم. سطح اول شامل انبار‌های کالاهای امدادی، سطح دوم شامل مراکز توزیع و سطح سوم دربرگیرنده مناطق آسیب‌دیده است. تعداد قربانیان حادثه، آمار قطعی ودقیق از زیر آوار ماندگان، مجروحان و کشته‌شدگان بلافاصله پس از حادثه، به طور قطعی مشخص نیستند و این‌ها به‌تدریج  تکمیل می‌شوند. لذا، تقاضای قربانیان حادثه غیرقطعی است و به‌تبع آن پشتیبانی دولت، که از طریق عرضه انواع کالاهای امدادی صورت می‌پذیرد و میزان کمک‌های داوطلبانه مردمی نیز غیرقطعی هستند. به این علت، سه پارامتر تقاضای مناطق آسیب‌دیده، میزان کمک‌های مردمی و میزان عرضه‌های دولتی را به صورت پارامترهای فازی در مدل درنظر می‌گیریم.

از جمله چالش‌هایی که در شرایط بحرانی پس از حادثه وجود دارد، کم بودن منابع و فزونی تقاضا نسبت به آن است. لذا، تخصیص بهینه منابع اهمیت فراوانی دارد. امدادرسانی باید به‌گونه‌ای باشد که همه مناطق آسیب‌دیده، کالاهای امدادی را دریافت کنند. در این تحقیق، همه نواحی فاجعه‌دیده از سهمی از انواع کالاهای امدادی، به صورت عادلانه، برخوردار می‌شوند و دو هدف را به طور هم‌زمان بر‌آورده نموده‌ایم: (1)- کمینه‌سازی هزینه‌ها برای برپایی مراکز توزیع در مکان‌های بهینه.(2)- بیشینه نمودن نسبت پاسخ‌گویی به تقاضای مناطق فاجعه‌دیده، برای حداکثر پوشش تقاضا. برای آزمودن کاربردی بودن مدل در واقعیت، آن‌ را در دو مطالعه موردی، ارزیابی می‌کنیم. نتایج بدست‌آمده موید کارآمدی رویکرد به‌کاررفته هستند.

واژگان کلیدی:پاسخ اورژانسی، لجستیک، مکان‌یابی، چند‌هدفی، پارامتر فازی، برنامه‌ریزی ریاضی.

فصل اول  تعریف مساله

1-1-مقدمه

سوانح طبیعی در جای‌جای کره خاکی در فصل‌های مختلف سال رخ‌می‌دهند، قربانیان بسیاری بر جای‌می‌گذارند و خسارت مالی زیادی را به دولت‌ها تحمیل می‌کنند. بلایای طبیعی هم‌چون سیل، زلزله، سونامی، طوفان‌های شدید، گردبادها، برخورد شهاب سنگ با زمین و غیره هستند. هر یک از این حوادث طبیعی با توجه به شدتی که دارند و مکانی که در آن رخ‌می‌دهند، عواقب متعدد و زیان‌باری خواهند‌داشت و به همین دلیل آمادگی در مقابل آن‌ها، برنامه‌ریزی، پیش‌بینی‌ و اقدامات پیشگیرانه‌ی لازم در این موارد بسیار حیاتی و مهم هستند. در ادامه‌ی این فصل، ابتدا به مفاهیم مختصری درباره فاجعه و مدیریت آن، لجستیک بشردوستانه و تفاوت آن با لجستیک بازرگانی و سپس به بررسی ضرورت موضوع مطرح‌شده در این پایان‌نامه و تعریف مساله می‌پردازیم.

1-1- ضرورت مساله

همان‌گونه که گفته‌شد، فجایع خسارت‌های جانی و مالی بسیاری را به جوامع و ملل وارد می‌آورند. لذا داشتن برنامه‌ریزی لجستیک اضطراری مناسب برای رویارویی با تهدیدهای طبیعی و مدیریت بحران از مسایل ضروری محسوب می‌شود. ماهیت این‌گونه حوادث، غیرمترقبه بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن‌ها، با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی است، که این مورد در دسترس بودن طرح‌های پیش‌گیرانه و پاسخ اورژانسی پس از وقوع حادثه را بسیار مهم می‌کند، به طوری که باید منابع محدود در اختیار را به صورت بهینه به مردم آسیب‌دیده اختصاص دهیم تا نیازشان، در بیشترین حد ممکن برآورده‌شوند.

کشورمان از جمله کشورهایی است که در آن حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله با شدت‌های مختلف رخ داده‌است و خسارت‌های مالی و جانی بسیاری را به بار آورده ‌است. به وضوح برنامه‌ریزی در مورد پاسخ اورژانسی به بحران پس از فاجعه از اهمیت بالایی برخوردار است و باعث کارایی و اثربخشی هرچه بیشتر عملیات امداد‌رسانی می‌شود.

وجود طرح‌ها و برنامه‌ريزي‌ها براي رويارويي با پيامدهای فاجعه به همراه ارتقای سطح آگاهي عمومي مردم به کاهش خسارات جاني و مالي وارد شده منجر می‌شود، این یک هدف اصلي پاسخ‌ها و واکنش‌هاي امدادي است. نکته مهمي که در طراحي اين طرح‌ها بايد مورد توجه قرارگيرد، اين است که ماهيت سوانحي نظير زلزله به گونه‌اي است که واکنش به آن بايد با سرعت بالا و در زمان کوتاه صورت ‌پذيرد. به عبارت ديگر، در یک چنين شرايط اضطراري و پيچيده‌ای، تصميم‌گيرنده بايد با سرعت و به صورت موثر عمليات امداد و نجات را انجام دهد و به وضعيت مصدومان و آسيب‌ديدگان رسيدگي کند. براي نيل به اين هدف مهم و انجام اقدامات در زمان مناسب، دسترسي به يک برنامه کارا و سيستماتيک از پيش تعريف شده که در آن همه فعاليت‌هاي لازم، توالي و ارتباطات آن‌ها مشخص شده‌باشند ضروري به نظر مي‌رسد. يکي از اين فعاليت‌ها که از اهميت فراواني نيز برخوردار است، برنامه‌ریزي لجستيکي براي حمل ونقل اقلام ضروري مورد نياز مناطق آسيب‌ديده است.

از اين‌رو، با توجه به نقش مهم لجستيک در واکنش به سانحه مي‌توان‌گفت لجستيک مناسب به‌دليل افزايش هماهنگي در نقل وانتقال تحويل اقلام مورد نياز مي‌تواند بهبود فراواني را در واکنش به حوادث طبیعی به همراه داشته باشد. به همين دليل، در سال‌هاي اخير پژوهش‌های زيادي در اين زمینه انجام شده‌اند که عمده آن‌ها را در فصل آتي بررسي می‌کنیم.

نکته مهمي که بايد در برنامه‌ريزي لجستيکي واکنش به سانحه مورد توجه قرار‌گيرد، پويايي و غيرقطعي بودن اطلاعات مرتبط با تقاضاها و تأمين است که در بسياري از پژوهش‌های انجام شده مورد توجه قرار نگرفته است. وجود مواردي از اين قبيل موجب شده که از کارايي آن‌ها برای پياده‌سازي کاسته شود. با توجه به مطالب یاد شده، در این پایان‌نامه مدل فازی چند‌هدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امدادرسانی به نواحی آسیب‌دیده، ارایه می‌شود.

1-1- بیان مساله

پس از وقوع حادثه طبیعی نظیر سیل و زلزله مرحله پاسخ اورژانسی به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. کمک‌های امدادی مردمی و دولتی برای کمک به افراد آسیب‌دیده جمع‌آوری می‌شوند و باید به طور عادلانه و به گونه‌ای که حداکثر تقاضای مردم سانحه‌دیده را برآورده‌سازند، توزیع شوند. در این پایان نامه، می‌خواهیم مساله امدادرسانی پس از فاجعه را با توجه به واقعیت‌های موجود به صورت مدل ریاضی درآوریم. به‌این منظور، لجستیک امدادی را شامل سه سطح در نظر می‌گیریم. در سطح اول، انبارها و در سطح دوم مراکز توزیع قرار دارند. از این سطوح، کالاهای امدادی به لایه سوم، یعنی نواحی آسیب‌دیده فرستاده می‌شوند. تقاضای ناحیه‌های فاجعه دیده را، به دلیل عدم قطعیت در آمار قربانیان فاجعه، به صورت فازی در نظر می‌گیریم و به تبع آن کمک‌های مردمی و پشتیبانی دولت از طریق عرضه کالاهای امدادی فازی هستند.

1-2- اهداف  پژوهش

پاسخ اورژانسی به فجایع و خدمت‌رسانی به قربانیان حوادث.

در نظر گرفتن محدودیت‌های زنجیره تأمین بشردوستانه و توزیع عادلانه کالاهای امدادی، در میان مناطق فاجعه‌دیده.

مکان‌یابی مراکز توزیع و توزیع کالاهای امدادی به نحوی که دست‌کم هزینه امدادرسانی را در پی داشته‌ باشد.

تخصیص کالاهای امدادی به قربانیان حادثه، با هدف بیشترین پوشش تقاضای غیر قطعی.

1-3-  ساختار پایان نامه

در فصل، اول مقدمه، ضرورت، کلیات و اهداف پژوهش بیان‌شدند. در فصل آتی مفاهیمی هم‌چون فجایع و طبقه‌بندی آن‌ها، چرخه سیستم مدیریت فاجعه، مرور بر ادبیات و طبقه‌بندی پژوهش‌های انجام شده در این زمینه مطرح می‌شوند. در فصل سوم، در مورد مساله بهینه‌سازی چند‌هدفی ، تکنیک‌های حل آن، تئوری فازی، مفاهیمی در این زمینه ، برنامه‌ریزی خطی فازی، بحث می‌کنیم و مدل چند‌هدفی فازی را برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امدادرسانی به نواحی آسیب‌دیده تشریح  می‌کنیم‌. در فصل چهارم، به بیان یک مثال عددی و دو مطالعه موردی برای آزمودن عملی مدل می‌پردازیم. سرانجام، نتیجه‌گیری و پیشنهادها را در فصل آخر می‌آوریم.

فصل دوم  ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-  مقدمه

در فصل پیش‌رو، به مفاهیمی نظیر فاجعه، چرخه سیستم مدیریت فاجعه و زنجیره تأمین بشردوستانه و پیشنه پژوهش‌های انجام‌شده مربوط به موضوع پایان‌نامه، می‌پردازیم. مجموعه پژوهش‌هایي که در زمينه سانحه انجام شد را مي‌توان به دو گروه، تقسيم‌بندی کرد. گروه اول، مجموعه تحقيقات مديريتي است که با بررسي مباحث کيفي، سعي در ايجاد بهبود و افزايش کارايي مديريت سانحه را دارند. گروه دوم، پژوهش‌های تکنيکي است که از ديدگاه کمي، مديريت سانحه و زنجيره تأمين امدادی را بررسي می‌کنند و سعي در ارایه مفاهيم و مدل‌هاي کمي برای بهينه‌سازی يا ايجاد بیشترین بهبود ممکن در زنجيره امدادرسانی، دارند. از تفاوت عمده اين دو گروه چگونگي نگرش آن‌ها به مديريت سانحه است. گروه دوم غالباً به بررسي زنجيره‌هاي مديريت سانحه می‌پردازد، درحالي‌که در مطالعات گروه اول هيچ توجهي به اين زنجيره نمی‌شود.

2-2- فاجعه‌ها

خطر می‌تواند به صورت اتفاقی نادر و سخت که اثراتی منفی بر جان، مال و محیط اطراف ما  دارد، تعریف شودو این ممکن است به یک فاجعه منجر شود [5]. لذا هر رویدادی که جان ، مال و محیط اطراف ما را به خطر می‌اندازد و ویران می‌کند، می‌تواند به عنوان یک فاجعه در نظر گرفته‌ شود. به بیان دیگر فاجعه‌ها می‌توانند درد و ناراحتی زیادی برای بشریت به‌وجود آورند و فعالیت‌های روزمره را مختل سازند.

برخی پژوهش‌گران مانند کنی و راسل[1] باور دارند که فجایع واقعی فجایع اقتصادی هستند [6،7]. به این دلیل که سیستم مدیریت فاجعه بهتر، نیازمند سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در زیر‌ساخت و آگاهی عمومی است. اکیهال[2] [8] می‌گوید که فجایع هنگامی که نوسانات سیستم‌های زیست‌محیطی و زمین‌شناسی بیش از کران ظرفیت جذب این‌گونه نوسانات باشد، رخ‌می‌دهند.

2-3- طبقه‌بندی فجایع

فجایع به دو طبقه اصلی فجایع طبیعی و فجایع ساخت بشر تقسیم می‌شوند [5]. بلایای طبیعی نتایج مستقیم یا غیر مستقیم رخ‌دادهای طبیعی هستند، که منشأشان می‌تواند از سه منبع اصلی هواشناسی، زمین‌شناسی و زیست‌شناسی باشد [9]. شکل 2-1 تعداد رخ‌دادهای هر طبقه از بلایای طبیعی را با توجه به منبع آن‌ها در قرن اخیر مقایسه می‌کند.این شکل به وضوح الگوی رشد متمایز فجایع هواشناسی را در مقایسه با سایر انواع بلایای طبیعی نشان می‌دهد، که می‌تواند به تغییرات آب و هوا و گرم شدن جهانی نسبت ‌داده ‌شود. بلایای طبیعی مانند طوفان، زلزله، سیل، خشک‌سالی، بیماری‌های همه‌گیر و فعالیت‌های آتشفشانی هستند (شکل2-2 را برای طبقه‌بندی جامع‌تر از بلایای طبیعی و نرخ رخ‌دادشان در سال‌های 1990 الی 2005 ببینید). از سوی دیگر، بلایای ساخت ‌بشر یا بلایای تکنولوژیکی نتایج مستقیم فعالیت‌های انسانی می‌باشند، خواه به‌طور عمد (جنگ و حمله تروریستی) و خواه غیرعمد (سوانح صنعتی و شکستن زیرساخت‌ها). فجایع اثرات زیان‌بار متعددی شامل از دست رفتن جان انسان‌ها، ویرانی زیرساخت‌ها و گسستگی شرایط اقتصادی را در پی دارند. لازم به ذکر است، که رویدادهای پرخطر که خارج از محل سکونت انسان اتفاق ‌می‌افتند، فاجعه نیست. مثلاً یک زلزله شدید که در بیابان خالی از سکنه اتفاق ‌می‌افتد تأثیر اندکی بر جان یا محیط اطراف انسان‌ها دارد و بنابراین یک فاجعه نیست. یک چنین زلزله‌ای در منطقه‌ای پرجمعیت، رویدادی فاجعه‌بار تلقی می‌شود.

[1]  Cuny and Russell

[2] Akkihal

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اولويت‌بندي راه‌حل‌هاي مديريت دانش با رويکرد QFD فازي(مورد مطالعه بيمارستان شهيد بهشتي)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122