پايان نامه پاسخ زماني و مدل‌ مداري آشکارساز نوري مبتني بر ساختار لايه‌هاي گرافني-نانوروبان گرافن-لايه‌هاي گرافني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پاسخ زماني و مدل‌ مداري آشکارساز نوري مبتني بر ساختار لايه‌هاي گرافني-نانوروبان گرافن-لايه‌هاي گرافني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 72 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه پاسخ زماني و مدل‌ مداري آشکارساز نوري مبتني بر ساختار لايه‌هاي گرافني-نانوروبان گرافن-لايه‌هاي گرافني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست جدول‌ها    ‌ح
فهرست شکل‌ها    ‌ط
فصل 1- مقدمه    1
1-1- ویژگی‌های گرافن    2
1-2- معرفی آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار GL-GNR-GL    5
1-3- پیکربندی پایان‌نامه    8
فصل 2- مروری بر تحقیقات انجام شده    11
2-1- خلاصه پیشینه پژوهشی    11
2-1-1- تاریخچه مختصری از گرافن و فرآیندهای فیزیکی آن تحت تابش    11
2-1-2- خلاصه تحقیقات انجام گرفته بر روی آشکارسازهای نوری گرافنی    14
2-2- دینامیک حامل‌های فوق سریع در گرافن پمپ شده به صورت الکتریکی یا نوری    18
2-3-  نرخ تولید و بازترکیب حامل‌ها برای پراکندگی فونون درون‌دره‌ای و بین دره‌ای در گرافن    21
2-3-1- مبانی نظری    22
2-3-2- نتیجه محاسبات نرخ تولید و بازترکیب    24
2-4-  فرآیند تولید و بازترکیب حامل‌ها و آسایش انرژی در گرافن تحت تابش    25
فصل3- تحلیل زمانی آشکارساز مبتنی بر ساختار GL-GNR-GL    32
3-1- گرافن    32
3-2- شبکه مستقیم    36
3-3- شبکه ی معکوس    37
3-4- ساختار باندی الکترونیکی    39
3-5- پراکندگی انرژی تنگ بست    42
3-6- انرژی فرمی    44
3-7- پراکندگی خطی انرژی و چگالی حامل‌ها    45
3-8- نانوروبان گرافن    49
3-9- دینامیک آسایش حامل‌ها و بازترکیب در پمپ نوری گرافن    50
3-10-  وارونگی جمعیت در گرافن تحت پمپ نوری    51
3-10- 1-  بررسی وضعیت با دمای الکترونیکی پایین    51
3-10-2- بررسی وضعیت با دمای الکترونیکی بالا    53
3-11- تحلیل آشکارساز نوری زیر قرمز مبتنی بر ساختار GL-GNR-GL    53
3-11- 1-  مدل دیود نوری GL-GNR-GL و معادلات مربوطه    56
3-11-2- جریان نوری و جریان تاریک    58
3-12- معادلات مربوط به پاسخ ضربه    59
3-13- پاسخ زمانی به تابع پله    65
3-14 پاسخ زمانی به پالس    68
فصل 4- نتیجه‌گیری و پیشنهادها    71
4-1- نتیجه‌گیری    71
4-2- پیشنهادها    72
فهرست منابع:    73

فهرست منابع:

[1] E. Ahmadi , A. Asgari, and K. Ahmadiniar, “The optical responsivity in IR-photodetector based on armchair graphene nanoribbons with p–i–n structure”, Superlattices and Microstructures, vol. 52 ,pp. 605–611, 2012.

[2] M. Ambrosio, “Nanotechnology: A new era for photodetection?”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, vol. 610,pp. 1-10,2009.

[3] E. Pince, Graphene based high frequency electronics, Bilkent university, Turkey, Aug 2010.

[4] A. Iaizzi , Ab initio study of the properties of folded armchair graphene nanoribbons, Ithaca College, United States, May 2011.

[5] W. Choi, and J. Lee, Graphene synthesis and applications, 1st Edition, CRC Press, 2012.

[6] F. Xia, T. Mueller, Y.Lin, and P.  Avouris, “Graphene Nanophotonics”,   pp. 76-77, 2010.

[7] T. Otsuji, S. A. Boubanga Tombet, A. Satou, H. Fukidome, M. Suemitsu, E. Sano, V. Popov, M. Ryzhii, and V Ryzhii,  “Graphene-based devices in terahertz science and technology”, , vol. 45, no., 2012.

[8] E. Ahmadi, A. Asgari, “Theoretical Calculation of Optical Absorption Spectrum for Armchair Graphene Nanoribbon”, Procedia Engineering, vol. 8, pp.25–29, 2011.

[9] V. Ryzhii ,T. Otsuji, N. Ryabova, M. Ryzhii, V. Mitin ,and V. Karasik, “ Concept of infrared photodetector based on graphene–graphene nanoribbon structure”, Infrared Physics & Technology ,2013.

[10] F. Rana, P. A. George, J. H. Strait, J. Dawlaty, S. Shivaraman, M. Chandrashekhar, and M. G. Spencer, “Carrier recombination and generation rates for intravalley and intervalley phonon scattering in grapheme”, , vol. 79, pp. 1-6, 2009.

[11] R.S. Shishir, D.K. Ferry, S.M. Goodnick, “Room temperature velocity saturation in intrinsic graphene”: Conf. Ser. 193, 2009.

[12] J. M. Dawlaty, S. Shivaraman, M. Chandrashekhar, F. Rana, and M. G. Spencer “Measurement of ultrafast carrier dynamics in epitaxial graphene”, Aapplied physics letters, vol. 92, pp. 1-4, 2008

[13] K. S. Novoselov, A. K. Geim,S. V. Morozov, D. Jiang, M. I. Katsnelson, I. V. Grigorieva, S. V. Dubonos, and A. Firsov, ‘‘Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene’’,  Nature, vol. 438, pp. 197–200, 2005.

[14] Y. Zhang, Y.W. Tan, H. L. Stormer, and P. Kim, ‘‘Experimental observation of the quantum hall effect and Berry’s phase in graphene”, Nature, vol. 438, pp. 201–204, 2005.

[15] F. Schwierz, ‘‘Graphene transistors’’, Nature Nanotechnol., vol. 5, pp. 487–486, 2010.

[16] T. Mueller, F. Xia, and P. Avouris, ‘‘Graphene photodetectors for high-speed optical communications’’, Nature Photon., vol. 4, pp. 297–301, 2010.

[17] V. Ryzhii, ‘‘Terahertz plasma waves in gated graphene heterostructures’’,  Jpn. J.Appl. Phys., vol. 45, pp. L923–L925, 2006.

[18] F. Rana, ‘‘Graphene terahertz plasmon oscillators,’’ IEEE Trans. Nanotechnol., vol. 7, no. 1, pp. 91–99, Jan. 2008.

[19] A. A. Dubinov, V. Y. Aleshkin, M. Ryzhii, T. Otsuji, and V. Ryzhii, ‘‘Terahertz laser with optically pumped graphene layers and Fabri-Perot resonator,’’ Appl. Phys. Exp., vol. 2, pp. 092301-1–092301-3, 2009.

[20] V. Ryzhii, A. Dubinov, T. Otsuji, V. Mitin, and M. S. Shur, ‘‘Terahertz lasers based on optically pumped multiple graphene structures with slot-line and dielectric waveguides,’’ J. Appl. Phys., vol. 107, pp. 054505-1–054505-5, 2010.

[21] B. Sensale-Rodriguez, R. Yan, M. M. Kelly, T. Fang, K. Tahy, W. S. Hwang, D. Jena, L. Liu, and H. G. Xing, ‘‘Broadband graphene terahertz modulators enabled by intraband transitions,’’ Nature Commun., vol. 3, pp. 780–786, 2012.

[22] H. Suzuura and T. Ando, ‘‘Zone-boundary phonon in graphene and nanotube,’’ J. Phys. Soc. Jpn., vol. 77, pp. 044703-1–044703-11, 2008.

[23] M. Breusing, C. Ropers, and T. Elsaesser, ‘‘Ultrafast carrier dynamics in graphite,’’ Phys. Rev. Lett., vol. 102, pp. 086809-1–086809-4,2009.

[24] M. Ryzhii and V. Ryzhii, ‘‘Injection and population inversion in electrically induced p-n junction in graphene with split gates,’’ Jpn. J. Appl. Phys., vol. 46, pp. L151–L153, 2007.

[25] V. Ryzhii, M. Ryzhii, and T. Otsuji, ‘‘Negative dynamic conductivity of graphene with optical pumping,’’ J. Appl. Phys., vol. 101, pp. 083114-1–083114-4, 2007.

[26]  A. Satou, S. A. Boubanga Tombet, T. Otsuji, and V. Ryzhii, ‘‘Study of threshold behavior of stimulated terahertz emission from optically pumped graphene’’, OTST: Int. Conf. on Optical Terahertz Science and Technology, 2011.

[27] H. Karasawa, T. Komori, T. Watanabe, A. Satou, H. Fukidome, M. Suemitsu, V. Ryzhii, and T. Otsuji,‘‘Observation of amplified stimulated terahertz emission from optically pumped heteroepitaxial graphene-on-silicon materials’’, J. Infrared Milli. Terahertz. Waves, vol. 32, no. 5, pp. 655-665, 2011.

[28] T. Li, L. Luo, M. Hupalo, J. Zhang, M. C. Tringides, J. Schmalian, and J. Wang, ‘‘Femtosecond Population Inversion and Stimulated Emission of Dense Dirac Fermions in Graphene’’, Phys. Rev. Lett. vol. 108,2012.

[29] H. Wang, J. H. Strait, P. A. George, Sh. Shivaraman, V. B. Shields et al, “Ultrafast relaxation dynamics of hot optical phonons in graphene”, Applied Physics Letters, vol. 96, 2010.

[30] V. Ryzhii, M. Ryzhii, V. Mitin, and T. Otsuji, “Toward the creation of terahertz graphene injection laser”, J. Appl. Phys. vol. 110, 2011.

[31] A. Satou, T. Otsuji, and V. Ryzhii, “Theoretical Study of  Population Inversion in Graphene under Pulse Excitation, Japanese Journal of Applied Physics, vol. 50, 2011.

[32] J. H. Strait, H. Wang, S. Shivaraman, V. Shields, M. Spencer, and F. Rana, “ Very Slow Cooling Dynamics of  Photoexcited Carriers in Graphene Observed by Optical-Pump Terahertz-Probe Spectroscopy”, Nano Lett., vol. 11, no. 11, pp 4902–4906, 2011.

[33] V. Ryzhii, M. Ryzhii, V. Mitin, A. Satou, and T. Otsuji, “Effect of Heating and Cooling of Photogenerated Electron–Hole Plasma in Optically Pumped Graphene on Population Inversion”, Japanese Journal of Applied Physics, vol. 50, 2011.

[34] ] L.A. Falkovsky and A.A. Varlamov, “Space-time dispersion of graphene conductivity”, , 2006.

[35] V. V. Cheianov and V. I. Fal’ko, “Selective transmission of  Dirac electrons and ballistic magnetoresistance of  np junctions in graphene”, Physical Review , vol. 74,pp1-4. ,2006.

[36] M. Ryzhii, V. Ryzhii , T. Otsuji, V. Mitin, and M. S. Shur,  “Electrically-induced n-i-p junctions in multiple graphene layer structures”, , vol. 82, pp. 1-6, 2010.

[37] F.T. Vasko and V. Ryzhii, “Photoconductivity of an intrinsic graphene”, , vol. 77, pp. 1-8, 2008.

[38] and , “Ultrafast Graphene Photodetector,”  Nature Nanotechnology, vol. 4, pp.  839 – 843 ,2009.

[39] V. Ryzhii ,T. Otsuji, N. Ryabova, M. Ryzhii, and V. Mitin, “ Device model of Graphene nanoribbon phototransistor” , Applied physics express, vol.1, pp.1-3, 2008.

[40] V. Ryzhii, M. Ryzhii, V. Mitin, and T. Otsuji, “Terahertz and infrared photodetection using p-i-n multiple-graphene-layer Structures”, Journal Of Applied Physics, vol. 107,pp. 1-7, 2010.

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه‌ی پاسخ زمانی آشکارساز نوری مبتنی بر لایه‌های گرافنی و نانوروبان گرافن است. لزوم افزایش گستره‌ی محدوده‌ی طول موج تحت پوشش آشکارساز و توسعه‌ی کاربری در کنار کاهش هزینه در فرآیند تولید، انگیزه‌ی اصلی برای پیشرفت ساختارهای با ابعاد كوچك می‌باشد. گرافن به دلیل طیف انرژی بدون شکاف، پرتوی  الکترومغناطیسی را از محدوده طیفی تراهرتز تا فرابنفش را جذب می‌کند. بازده کوانتومی ‌نسبتا بالا در انتقالات بین باندی گرافن و به خصوص در ساختار گرافن چندلایه، ابداع آشکارسازهای نوری تراهرتز  و زیر قرمز مناسب و جدید را گسترش داده است. چندین مدل از آشکارسازهای IR/THz با به کارگیری ساختار یک و چند لایه به همراه ساختارهای نانوروبان گرافن پیشنهاد، ارزیابی و به صورت تجربه مطالعه شده‌اند. اما علیرغم تلاش‌هایی که شده است هنوز محدوده سرعت نهایی این افزاره‌ها مشخص نیست. در این رساله، ما به بررسی آشکارساز نوری گرافنی می‌پردازیم که از دو ناحیه از لایه‌های گرافنی(GLs)  بدون شکاف انرژی که ناخالص ‌نشده است (نوع i ) تشکیل شده اند. این نواحی جذب توسط اتصالات طرفین تغذیه می‌شوند و به وسیله‌ی یک نانوروبان گرافن (GNR) به هم متصل شده‌اند. در این افزاره جذب توسط لایه‌های گرافنی انجام می‌شود که باعث افزایش چگالی الکترون و حفره در این نواحی می‌شود. این پدیده منجر به جریان الکترون و حفره به صورت ترمویونی در دو طرف سد پتانسیلی شکل گرفته در نانوروبان گرافن می‌شود و جریان نوری ایجاد می‌شود. حضور نانوروبان گرافن و سد پتانسیل مربوط به آن باعث کاهش جریان تاریک می‌شود. در لایه‌های گرافنی که تحت تابش قرار گرفته‌اند، بخش اعظم انرژی نوری جذب‌شده به انرژی الکترون- حفره‌ها منتقل می‌شود که معمولا این منجر به گرم شدن سیستم الکترون- حفره می‌شود. در نتیجه فونون‌های نوری گسیل‌شده توسط الکترون و حفره‌هایی که به وسیله نور تولید شده‌اند، در لایه‌های گرافنی انباشته می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد به حساب آوردن گرمای فونون‌های نوری غیر قابل صرف نظر باشد. پس نرخ تولید و فرسایش فونون‌های نوری نیز در معادلات نرخ باید در نظر گرفته شود. در این رساله پاسخ زمانی آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار GL-GNR-GL را با به دست آوردن معادله نرخ ارائه شده است و نتایج نشانگر آن است که در فرکانس‌های بالا این آشکارساز نوری پاسخ سریع‌تری دارد و در فرکانس‌های پایین دارای پاسخ نوری مطلوب‌تری می‌باشد.

فصل 1- مقدمه

  ادوات نوری شامل لیزرها، مدولاتورها، کوپلرها، آشکارسازها، سوئیچ‌ها و دیگر افزاره‌ها، قلب تحول مخابرات هستند که بخش عظیمی از مهندسی الکترونیک را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان آشکارسازهای نوری علاوه بر کاربرد در مخابرات برای تبدیل انرژی نوری به الکتریکی در قسمت گیرنده‌ی فیبر نوری، کاربردهای دیگری نیز دارند. از کاربردهای ساده‌ای مانند درهای اتوماتیک گرفته تا تصویربرداری، کاربردهای فضایی، نظامی و پزشکی.

در میان آشکارسازهای نوری، در بیشتر آشکارسازهای زیر قرمز و افزاره‌های تصویربرداری، ساختارهای نیمه‌هادی با شکاف انرژی باریک نظیر HgCdTe و InSb به کار گرفته شده‌اند. لزوم افزایش گستره‌ی محدوده‌ی طول موج تحت پوشش آشکارساز و توسعه‌ی کاربری در کنار کاهش هزینه در فرآیند تولید، انگیزه‌ی اصلی برای پیشرفت ساختارهای با ابعاد كوچك[1] مانند چاه‌های کوانتومی[2]، نقطه‌های کوانتومی[3] و سیم‌های کوانتومی[4] در آشکارسازهای نوری شده است [1]. به تازگی مطالعه‌ی افزاره‌های مبتنی بر ترکیبات کربنی مانند نانوتیوب‌ها، لایه‌های گرافنی و نانوروبان‌های گرافن به  علت ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند، به سرعت در حال افزایش است. در این فصل به عنوان مقدمه ابتدا در مورد ویژگی‌های الکترونیکی نوری گرافن توضیح مختصری داده خواهد شد، سپس به توصیف کلی عملکرد آشکارساز نوری مبتنی بر GL-GNR[5]-GL[6] پرداخته می‌شود و در بخش آخر پیکربندی پایان‌نامه ارائه می‌گردد.

1-1- ویژگی‌های گرافن

 امروزه استفاده از افزاره‌های سیلیکونی در همه‌ی جنبه‌های زندگی ما مشهود است به طوری‌که گفته می‌شود در “عصر سیلیکون” قرار داریم. یکی از کاربردهای افزاره‌های سیلیکونی در آشکارسازی نور است ولی پیشرفت‌های اخیر در علم نانوفناوری افق‌های روشنی در جهت طراحی افزاره‌های نوری زیر میکرومتری نیز به ما می‌نمایاند. دلیل این ظرفیت بالا برای پیشرفت، قابلیت کار کردن با مولکول‌های منحصر به فرد یا رشد شیمیايی مواد است [2].

با توجه به اینکه فناوری مبتنی بر سیلیکن به محدودیت‌های خاص خود رسیده است، ماده‌ی جدیدی توجه محققان را به خود جلب کرده است تا جایگزین نقش سیلیکن در فناوری نیمه‌هادی شود. بسیاری از گزینه‌های موجود برای جایگزینی سیلیکن حذف شده‌اند و سیلیکن هنوز معتبرترین ماده نیمه‌هادی موجود برای استفاده در این حوزه است. با این حال، هر چه اندازه‌ی افزاره‌های الکترونیکی کوچک‌تر می‌شود، سیلیکن به محدودیت‌‌های مقیاسی در افزاره‌ می‌رسد و باور دانشمندان بر این است که در آینده‌ی نزدیک سیلیکن بیش از این نمی‌تواند نیاز کاربردهای الکترونیک فرکانس بالا را در بازار برآورده کند. طبق قانون مور[7] تعداد ترانزیستورها در مدارهای مجتمع در هر دوره‌ی 18ماهه دوبرابر می‌شود. با کوچک و کوچک‌تر شدن افزاره‌های نیمه‌هادی مبتنی بر سیلیکن، در حال حاضر فناوری سیلیکن بر روی مرزهای محدودیت‌های اساسی قرار دارد و برخی مشکلات مانند تونل‌زنی در MOSFETها ممکن است بروز کند. بنابراین یک تحقیق کامل برای ایجاد گزینه‌های جایگزین برای  فناوری افزاره‌ی حالت جامد بدون هیچ نوع مشکلی در اندازه نیاز است [3].

در میان مولکول‌های مختلف، به نظر می‌آید که ترکیب‌های کربن امیدبخش‌ترین موادی هستند که از نظر شیمیایی بسیار به سیلیکون شبیه هستند و در طبیعت به وفور یافت می‌شوند و همچنین کار کردن با آن‌ها آسان است. به ویژه گرافن و نانولوله‌های کربنی که دارای ویژگی‌های الکترونیکی و نوری منحصر به فردی هستند. ویژگی‌های این ماده تا حدی توجه محققان را به خود جلب کرده است که بسیاری ادعا دارند که وارد عصر بعد از سیلیکون یا “عصر کربن” شده‌ایم [2].

گرافن یک رسانای بسیار عالی، فوق العاده قوی و چند منظوره است. ورقه‌های گرافن می‌تواند به شکل نانولوله‌های چند جداره و تک جداره و نانو روبان‌ها باشند. بسته به اندازه و خواص هندسی آن‌ها می‌توانند مانند فلزات، عایق و یا نیمه‌رسانا رفتار کنند [4].

گرافن یک لایه از اتم‌های کربن است که با آرایش sp2 در یک شبکه  بلور لانه زنبوری واقع شده است. به دلیل انتقال حامل[8] منحصر به فرد و خواص نوری آن مورد توجه زیادی قرار گرفته است. همان طور که در شکل 1-1 نشان داده شده است، باند هدایت و ظرفیت گرافن یک مخروط متقارن را در نقاط K و ʹK  تشکیل می‌دهند که در این نقاط به یکدیگر متصل می‌شوند و منجر به خواص ویژه‌ای شبیه به فرمیون‌های نسبیتی بدون جرم[9] با انتقال فوق سریع بدون پراکندگی برگشتی[10] می‌شود [5].

میزان قابلیت حرکت حامل‌های ذاتی بیش از 200000 cm2V-1s-1  برای افزاره‌های مبتنی بر گرافن پیش بینی می‌شود [3] که به طور نظر ی 200 برابر قابلیت حرکت در سیلیکون است. همچنین ذخیره شارژ در گرافن کمتر است، بنابراین فرکانس کاری بالایی دارد. علی‌رغم ضخامت نانومتری گرافن،  2.3درصد نور با طول موج بین 300 نانومتر تا 6 میکرومتر را جذب می‌کند که با افزایش لایه‌های گرافن می‌توان جذب و در نتیجه پاسخ نوری را در طیف وسیعی از طول موج‌ها افزایش داد. گرافن یکی از بیشترین میزان قدرت انتقال حامل‌ها بین باند هدایت و ظرفیت را در بین مواد شناخته شده به خود اختصاص داده است. سرعت حرکت حامل‌ها در گرافن بیشتر ازcm/s  108  است [6].

خواص الکترونیکی گرافن، قابلیت حرکت بسیار بالای الکترون و حفره‌های بدون جرم (به دلیل پراکندگی خطی ساختار باندی آن‌ها) و سیستم‌های الکترون و حفره دوبعدی واقعی (به علت ساختار تک لایه نازک) برتر از مزیت‌های باقی مواد نیمه‌هادی است. به دلیل رابطه‌ی پراکندگی خطی، چگالی حالت‌ها[1] در گرافن با انرژی متناسب است که چگالی اشباع فوق العاده بالایی در الکترون‌ها و حفره‌ها ایجاد می‌کند. چگالی الکترون و حفره‌ بر سطح در حد 1013 cm-2 به راحتی قابل دستیابی است که 10 برابر بیشتر از مواد نیمه‌هادی معمولی است. بنابراین به علت عدم وجود دره نزدیک نقطه k و k’  بیشینه سرعت الکترون و حفره بسیار بالا است و انرژی فونون‌های نوری  انقدر زیاد است که انتشار فونون‌های نوری ضعیف‌تر از انتشار آن‌ها در مواد نیمه‌هادی معمولی شود [7].

در کنار لایه‌های گرافنی دو بعدی، مدل‌های اتمی نوار نازک گرافن در درجه اول برای تحلیل ماهیت جابه‌جایی لبه و ظهور زنجیره‌های آویزان معیوب در شبکه‌های کربن درست شده‌اند. انتظار نمی‌رفت که چنین نوارهای گرافنی باریک، موسوم به نانوروبان گرافن، در طبیعت وجود داشته باشد. کشف اینکه مواد گرافنی می‌توانند در حالت آزاد ساخته شوند و با روش‌های پیشرفته‌ی لیتوگرافی ترکیب شوند، تایید کرد که ساختارهای گرافنی محدود به صورت تجربی امکان‌پذیر است. در حال حاضر، ترکیب نمونه‌های نانوروبان گرافن به صورت چشم‌گیری با روش‌های پیشرفته‌تر از لیتوگرافی معمول ساخته شده است. به عنوان مثال، “روبان‌ها” با عرض کمتر از 10 نانومتر توسط اچینگ کریستالوگرافی ساخته شده است [5].

خواص فیزیکی نانوروبان‌های گرافن به شدت به عرض و توپولوژی ساختارهای لبه‌ی آن‌ها بستگی دارد. دو نوع متعارف از لبه‌های گرافن وجود دارد. به طور کلی، مطالعات نظری نشان می‌دهد که نانوروبان گرافن با لبه زیگزاگ مانند فلز رفتار می‌کند، ولی نانوروبان با لبه آرمچیر رفتارهای متفاوتی بسته به تعداد سلول‌های واحد[2] در عرض نانوروبان دارد [8].

نیمه‌هادی‌ سیلیکون به دلیل آثار کوانتومی در لایه‌های نازک‌تر نمی‌تواند بازده خوبی در انتقال جریان داشته باشد. علاوه بر این اثر ژول در انتقال الکترون به میزان زیادی گرما تولید می‌کند. همچنین سیلیکن باید از مواد معدنی تولید شود و سپس به صورت ویفر دربیاید که در آخر ماده موثری نخواهد بود زیرا فرآیند ساخت آن طولانی و بسیار تخصصی است و نرم‌افزارهای بسیار پیچیده‌ای برای طراحی جزئیات تراشه و تولید نهایی لازم است که هزینه را بالا می‌برد [2]. از طرف دیگر در موادی مانند ترکیب‌های کربنی که به روش نانو تولید می‌شوند این مشکلات کمتر وجود دارد. طبیعتا افزاره‌هایی که با این مواد ساخته شده باشند از کیفیت بالاتری برخوردار هستند. در میان این افزاره‌ها آشکارسازهای نوری ساخته شده توسط لایه‌های گرافنی از اهمیت بالایی برخوردار است. دانشمندان با پیشنهاد ساختارهای مختلف بر اساس لایه‌های گرافنی و نانوروبان گرافن، به بررسی مشخصه‌های آن پرداخته‌اند که از آن جمله می‌توان آشکارسازی[3] و پاسخ آشکارسازهای نوری[4] را ذکر کرد که به صورت نظری بررسی و تحلیل شده‌اند و نتایج قابل قبولی به دست آمده است.

[1] Density state

[2] Unit cell

[3] Detectivity

[4] Responsivity

[1] Low dimensional

[2] Quantum well

[3] Quantum dot

[4] Quantum wire

[5] Graphene nanoribbon

[6] Graphene layer

[7] Moor’s law

[8] Carrier transport

[9] massless relativistic Fermions

[10] Backscattering

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122