پايان نامه پاسخ مسأله اگزيستاني شر از راه الاهيات شباني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پاسخ  مسأله اگزيستاني شر  از راه الاهيات شباني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 55 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه پاسخ  مسأله اگزيستاني شر  از راه الاهيات شباني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
سؤال اصلی طرح: 2
سئوال‌های فرعی: 2
فرضیه اصلی: 2
فرضیه ‌های فرعی: 2
پیش فرض‌های تحقیق: 2
پیشینه تحقیق: 3
اهداف تحقیق: 3
اهمیت تحقیق: 3
فایده تحقیق: 4
فصل اول: الاهیات شبانی مسیحی 5
1.الاهیات پذیرش 7
زن سامری و موهبت الهی: 8
رستگاری زکّی باجگیر: 8
تعالی ایمان در زن یهودی: 9
شفای مرد جذامی: 9
ایمان شفا بخش: 10
2.الاهیات در دسترس بودن 11
توجه به مردم حتی در سخت ترین شرایط: 11
زن مستحاضه و دختر مرده: 11
متبرک کردن کودکان با وجود مشغله: 13
3.الاهیات پاسخگویی 13
4.الاهیات مراقبت 14
جایگاه اخلاق در مراقبت: 15
نقش دلسوزی در مراقبت: 16
5.الاهیات حساسیت 17
6.الاهیات اطاعت 17
پاسخگویی به نیاز دردمندان: 18
7.الاهیات شهادت دادن 19
8.الاهیات خدمتگزاری 20
مسیح الگوی خدمت: 21
9.الاهیات عشق 21
10.الاهیات رودر رویی 22
تسامح در رویارویی با خطای دیگران: 23
رعایت شرایط بیمار در رویارویی: 24
11.الاهیات تجدید (قوا) 25
فصل دوم: مسأله شر و پاسخ های آن 27
مسأله شر 28
1. مسأله منطقی شر 28
پاسخ به مسأله منطقی شر 30
1) دفاع مبتنی بر اختیار: 30
2) عدمی بودن شر 31
3) شرور، لازمه خیرهای برتر 32
2. مسأله قرینهای شر 33
پاسخ به مسأله قرینه ای شر: 34
1) تئودیسه پرورش روح 35
2) تئودیسه نیاز انسان 36
3. مسأله اگزیستانی شر 37
تبیین مسأله 38
پرسش ها در مسأله اگزیستانسی شر 40
پاسخ به مسأله اگزیستانسی شر 42
1.پاسخ از راه معانی رنج 42
2.پاسخ از راه مراقبت‌های شبانی 43
منابع: 45

منابع:

منابع انگلیسی:

Adams, Marilyn, Redemptive Suffering: A Christian Solution to the Problem of Evil, Dame Press, 1986

Alcorn, Randy, If God Is Good: Faith in the Midst of Suffering and Evil, Multnomah Books, 2010

Blocker, Henri, Evil and the Cross: An Analytical Look at the Problem of Pain, Kregel, 1994

Bridges, Jerry, Trusting God: Even When Life Hurts, Nav Press, 2008

Brownley, Margaret, Grieving God’s Way: The Path to Lasting Hope and Healing, Thomas Nelson, 2012

Carson, D. A, How Long, O Lord? Reflections on Suffering and Evil, Baker Academic, 2006

Craig, William, No Easy Answers: Finding Hope in Doubt, Failure, and Unanswered Prayer, Moody Press, 1990

Feinberg, John, Deceived by God? A journey through suffering, 1997

Feinberg, John, The Many Faces of Evil: Theological Systems and the Problems of Evil, Crossway Books, 2004

Frank, Anne, The Diary of a Young Girl, Penguin Group, 1998

Hauerwas, Stanley, God, Medicine and Suffering, Eerdmans Publishing Company, 1994

Hauerwas, Stanley, Naming the Silences: God Medicine and the Problem of Suffering, Eerdmans Publishing Co., 2004

Hedahl, Susan, Listening Ministry: Rethinking Pastoral Leadership, Fortress Press, 2001

Kirkwood, Neville, Pastoral Care in Hospitals, E J Dwyer, 1995

Moran, Frances, Listening: a pastoral style, E J Dwyer, 1996

Naselli, Androw David, How could a good God allow sufferings and evil, Zondervan, 2003

Rood, Rick, The Problem of Evil, Plano Parkway, 1996

Rood, Rick, God and Evil, How can a good God allow Evil, Zondervan, 2003

Svik, Atle, “Why almost all moral critique of theodicies is misplaced”, Religious Studies, Cambridge University Press, 2008

Tada& Steve, Joni Eareckson &  Estes, When God Weeps: Why Our Sufferings Matter to the Almighty, Zondervan, 2000

Wolterstorff, Nicholas, A Lament for a Son, Eerdmans, 1987

Waters, Larry, Reflections on Suffering in the Book of Job, Bib Sac, 1997

Yancey, Philip, Disappointment With God: Three Questions No One Asks Aloud, Zondervan, 1992

 

منابع فارسی:

تالیافرو، چارلز، فلسفه دین در قرن بیستم، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، رحمتی، 1379

تعالیم کلیسای کاتولیک، مفتاح، احمدرضا و دیگران، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1393

پترسون و دیگران، مایکل، عقل و اعتقاد دینی، احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، طرح نو، 1388

پورمحمدی، نعیمه، «پاسخ به مسئلة اگزيستانسي شر در الاهيات مسيحي»، جستارهای فلسفه دین،1392، ص 19 الی 37

پورمحمدی، نعیمه، «الاهيات شبانی مسيحي و پاسخ به مساله شر» جستارهای فلسفه دین، 1391

رضایی، مهین، تئودیسه و عدل الهی، نشرسهروردی، 1380

سنجری، غلامعلی، مسأله منطقی شر، دفتر تبلیغات اسلامی، 1390

قدردان ملکی، محمد حسن، خدا و مسأله شر، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، 1377

مکی، جی ال، کلام فلسفی، ابراهیم سلطانی، موسسه فرهنگی صراط، 1374

مکی، جی ال، ، «شر و قدرت مطلق»، احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، موسسه فرهنگی صراط،1374، ص 145 الی 171

هیک، جان، فلسفه دین، بهزاد سالکی، المهدی، 1381

 چکیده:

مسأله اگزیستانی شر، مسأله ای است که در پارادیم احساسی و عاطفی رخ می دهد و به هیچ عنوان فلسفی یا منطقی نیست. بنابراین دفاعیه و تئودیسه از پاسخ گویی به این مسأله عاجز، نامربوط و ناکارآمدند. در حقیقت این مسأله زمانی دامن‌گیر انسانِ خداباور می شود که با بروز شري که او را بی پناه و سرگشته ساخته است، احساس رهاشدگی و تنهایی می کند و در آستانه بی اعتمادي به خداي عاشق و مراقبت کننده قرار می گیرد؛ انسان در این حالت منتظر تبیین یا توجیه نیست، بلکه تشنه انکشاف عشق الاهی، حضور فعال، نوازش، توجه و مراقبت خدا است. دنبال راهی است که رابطه خود را با خدا بهبود بخشد و عشق و اعتماد آسیب دیده خود را به خدا اصلاح و ترمیم کند. انسانِ در حال رنج، مدام از خدایی که وعده حسن مراقبت از او را داده است سراغ می گیرد که چرا با وی وداع کرده و او را به حال خود رها ساخته است؛ چرا از او مراقبت نمی کند و اجازه می دهد تا شرور او را از پای دربیاورند.

الاهیات شبانی مسیحی به عنوان الاهیاتی که رسالت واسطگی در ابراز عشق و مراقبت الاهی به همه کسانی که نیازمند مراقبت هستند را بر دوش گرفته است، و به دلیل ماهیت غیر عقلانی و غیر مدافعه جویانه خود، پاسخ‌هایی را تحت عنوان «مراقبت‌های شبانی» به مسأله اگزیستانی شر ارائه داده است. این الاهیاتی نسب خود را به مسیح و پولس به عنوان شبانان مردم می‌رساند و بناي خود را بر ارائه الگويی از زندگی شبانی مسیح می گذارد؛ به این معنا که انسانها وقتی در زندگی با شرور مواجه می شوند، احساس گوسفندان بی‌شبانی را خواهند داشت که بی پناه و ناامن رها شده اند. در این رابطه، مراقبت‌های شبانی اندیشه ها و راهکارهاي مفید و کارگشایی دارد.

واژگان کلیدی: مسأله اگزیستانی شر، الاهیات شبانی، پاسخ مسأله اگزیستانی شر، مراقبت شبانی

مقدمه

الاهیات شبانی به عنوانی قسمی از الاهیات نقلی مسیحی که وظیفه انتقال عشق و مراقبت الاهی به تمام نیازمندان را برعهده دارد، الاهیاتی است که نسب خود را به مسیح و پولس به عنوان شبانان مردم می‌رساند و بناي خود را بر الگوي زندگی شبانی مسیح می گذارد. طبیعی است که مسأله شر در لباس مسأله‌اي منطقی و فلسفی براي این الاهیات جلوه گر نمی شود؛ چرا که الاهیات شبانی رسالت مدافعه جویانه اي را بر عهده نگرفته است. اما مسأله شر به شکل دیگري با نام مسأله شبانی شر در این الاهیات ظاهر می شود؛ به این معنا که انسان‌ها وقتی در زندگی با شرور مواجه می شوند، احساس گوسفندان بی شبانی را خواهند داشت که بی پناه و ناامن رها شده اند. آنها که انتظار مراقبت و امنیت از خداي عاشق و خیرخواه خود را دارند، با بروز شر در آستانه بی اعتمادي و ناامیدي از خدا قرار می گیرند.

از آنجا که این مسأله به هیچ عنوان مسأله ای  فلسفی یا منطقی نیست، دفاعیه و تئودیسه در پاسخ گویی عاجز، نامربوط و ناکارآمدند. انسان در این هنگام نیازمند تیمار و شبانی خداست تا اعتمادش را به خدا بازیابی کند. الاهیات شبانی در پاسخ به این مسأله با توجه به الگوي عیسی مسیح، اندیشه ها و راهکارهاي مفید و کارگشایی دارد. پاسخ‌هایی چون یادآوري مراقبت و همراهی خدا با بندگان، به تصویر کشیدن عشق خدا، به کار بستن زبان عواطف، گوش دادن فعال، تصحیح تصورات نادرست دربارة رنج، ترویج باورها و رفتار‌هاي درست دربارة رنج، یادآوری رنج و درد دیگران به خصوص بزرگان و قدیسان، حفظ ایمان و اعتماد به خدا، راهکارهایی براي اجابت دعا، تأکید بر آیین تدهین بیماران و محتضران از جمله پاسخهاي الاهیات شبانی به مسأله شر است.

در این پایان نامه تلاش خواهد شد تا پس از معرفی الاهیات شبانی و معرفی مسأله شبانی شر، پاسخ این نوع الاهیات به مساله شبانی شر توصیف و بررسی شود.

سؤال اصلی طرح:

الاهیات شبانی چه پاسخ‌هایی را در مواجهه با مساله اگزیستانسی شر ارائه می دهد؟

سئوال‌های فرعی:

مساله شر کدام است و به چند قسم تقسیم می شود؟

مساله اگزیستانسی شر چه تفاوتی با مساله فلسفی و منطقی دارد؟

الاهیات شبانی چیست و چه رسالتی دارد؟

الاهیات شبانی چگونه با مساله اگزیستانی شر مواجه می شود؟

فرضیه اصلی:

دفاعیه و تئودیسه از پاسخ گویی به مساله اگزیستانسی شر عاجز هستند و انسان در این مساله نیاز به تیمار و شبانی خداوند دارد؛ آنگونه که الاهیات شبانی در پی آن است.

فرضیه ‌های فرعی:

شر بر چند قسم است که هر قسم آن پاسخی در خور خود را می طلبد؛

در مساله اگزیستانسی شر، انسان در آستانه بی اعتمادی و نا امیدی از خداوند قرار می گیرد؛

مواضع مدافعه جویانه در پاسخ به مساله اگزیستانی شر ناکارآمدند؛

پاسخ الاهیات شبانی می تواند پاسخ مناسبی برای این نوع مساله شر باشد.

پیش فرض‌های تحقیق:

مسأله شر بر سه قسم است و دو قسم منطقی و فلسفی پاسخ هایی در خور خود دارند که در این پایان‌نامه به آنها پرداخته نخواهد شد؛

مسأله اگزیستانسی شر در لباس مسأله اي منطقی و فلسفی براي الاهیات شبانی جلوه گر نمی شود.

پیشینه تحقیق:

با توجه به اینکه در آثار ترجمه شده به فارسی به الاهیات شبانی پرداخته نشده است (یا حداقل خیلی کم پرداخته شده است)، و همچنین مسأله شبانی شر کاملا در پژوهش های زبان فارسی جدید می باشد، می توان گفت این پایان نامه از حیث انتخاب قلمرو و مسأله کاملا نوآور است.

اهداف تحقیق:

بررسی پاسخی که الاهیات شبانی مسیحی در مواجهه با مساله اگزیستانی شر ارائه می دهد؛ در این پایان نامه در نظر داریم، نحوه مواجهه الاهیات شبانی با مسأله اگزیستانسی شر را مورد مداقه قرار دهیم و دریابیم که آیا رویکرد این الاهیات در برابر مسأله شر، کارآمد می باشد یا خیر.

ادامه تحقیق در پایان نامه دکتری؛ تطبیق پاسخ الاهیات شبانی به مساله اگزیستانی شر با آنچه که در قرآن و متون اسلامی در باب معنا بخشی و همدری با رنج‌دیده و بیمار ارائه می گردد.

اهمیت تحقیق:

مسأله اگزیستانی شر مسأله ای‌ست فراگیر که غالب انسان ها را در بر می گیرد. از طرفی دیگر پاسخی که به این نوع مسأله داده می شود، بایستی دارای خصوصیات متفاوت تری نسبت به پاسخ های منطقی و فلسفی باشد؛ چرا که حیث دفاعی و اقناعی ندارد، بلکه جنبه همراهی و همدردی با انسان است که مورد توجه قرار می‌گیرد. الاهیات شبانی در مواجهه با این مسأله ، پاسخ هایی را ارائه کرده و ماموریت هایی را به کشیش های مسیحی ابلاغ می نماید که به صورت عملی در بیمارستان ها و مکان های مورد نظر به همراهی و معنابخشی رنج بیماران و مبتلایان می پردازند. با توجه به این پیشینه و عدم وجود آثار مرتبط در زبان فارسی اهمیت و جایگاه بحث روشن می شود.

فایده تحقیق:

آنگونه که قبلا هم اشاره شد، فواید علمی این تحقیق در نوآوری و متعاقبا در انجام تطبیق ابزار الاهیات شبانی با آموزه های اسلامی خود نمایی خواهد نمود.

فصل اول

الاهیات شبانی[1] یک قسم از الاهیات نقلی مسیحی است و رسالت آن رسیدگی و مراقبت از همه کسانی است که به دلیل قرار گرفتن در وضعیت‌هاي خاص روحی یا جسمی یا گذراندن مراحل حساس زندگی به مراقبت و عشق الاهی و امید دینی نیاز دارند. این وضعیت‌هاي خاص می تواند شامل بیماري، احتضار، فقر، حوادث طبیعی، غربت، درراه ماندگی و مهاجرت باشد و مراحل حساس زندگی نیز شامل ازدواج، طلاق، فرزندآوري، و مرگ عزیزان است. الاهیات شبانی تحت عنوان مراقبت‌هاي شبانی[2] یک سلسله پر طول و تفصیل از خدماتی را عرضه می کند که مسیحیان می توانند به مردم نیازمندِ مراقبت ارائه کنند؛ این خدمات به گونه‌ای می باشند که هم مردم معمولی می توانند آنها را انجام دهند و هم کشیشاني که مخصوص مراقبت از نیازمندان تربیت می شوند. مراقبت‌هاي شبانی همچنین شامل توصیه‌ها و رهنمودهایی به خود اشخاصِ نیازمند مراقبت نیز می شود که خود بتوانند به بهترین شکل خود را کمک کرده و به سلامت از بار رنج و غم بیرون بیایند، یا با کمترین آسیب مرحله حساسی که در آن قرار دارند را پشت سر بگذارند. در این زمینه آثار بسیار فراوانی به صورت مستقل در مسیحیت نوشته شده است.

نویل کرکوود در کتاب «مراقبت‌هاي شبانی در بیمارستان‌ها»[3] تلاش می کند تمامی خدماتی که به عنوان مراقبت‌هاي شبانی مطرح می‌باشد را برگرفته از این الگوی مسیح ترسیم نماید. وی اینگونه می نویسد: «مراقبت‌هاي شبانی تنها یک فعل شبانی برای کسی که به دنبال شغل می گردد یا در پی کسب جایگاهی در کلیسا می‌باشد، نیست. مراقبت‌هاي شبانی ارضای نیازهای شخصی یا صرفاً برای خشنود کردن خدا نیست، بلکه فعالیت‌های شبانی عبارت‌اند از دعوت خدا برای انجام خدمات مسیحی در سطح ویژه و وضع کردن فرامین دینی؛ از این رو حمایت از مراقبت‌هاي شبانی در قالب الاهیاتی، امری لازم به شمار می‌آید. هر گونه دعوتی به انجام خدمات مسیحی، خواه دعوت روحانیان و خواه دعوت غیر روحانیان، نیاز به درک و انگیزش الاهیاتی دارد. این امر باعث می شود به دنبال مبنایی باشیم که ما را در شکل، ویژگی‌ها و رهیافت‌های این ماموریت یاری رساند؛ الاهیات این معیارها و مبانی را در اختیار ما قرار می دهد. در حقیقت الاهیات لزوم مراقبت از شخص رنج کشیده را گوشزد کرده و نیز مشخص می کند که باید چه موضعی را در برابر او اتخاذ نمود.»[4]

کرکوود معتقد است چنانچه قائل به صحت واقعی در الاهیات مراقبت‌هاي شبانی مسیحی باشیم، باید ریشه آن را در شخص مراقبت‌کننده و عمل عیسی مسیح جستجوکرد: «پطروس به ما می‌گوید که مسیح با رنج خود الگویی را برای ما ساخت. پولس نیز الاهیاتی را برای ما وضع کرده است که الگوی خدمت به دیگران را ترسیم می نماید.»[5] کرکوود به طور مفصل به الگوی عیسی مسیح پرداخته و ادعا می کند آنچه تحت عنوان الاهیات شبانی مطرح می باشد به خوبی با این مطالب قابل تطبیق است. وی یازده اصل را به عنوان نمونه از الاهیات مراقبت‌هاي شبانی مسیح استخراج کرده و اذعان می‌دارد که این اصول درک ما را از انتظار خدا نسبت به مراقبت‌هاي شبانی تأمین می کند. در ادامه به ذکر یازده اصل کرکوود می‌پردازیم.

1.الاهیات پذیرش[6]

از مطالعه اعمال رسولان می توان اینگونه استنباط کرد که عیسی مسیح در اصل متعلق به مردم فقیر و ناتوان جامعه بود. او خود گفت که آمده است تا بیماران را شفا دهد. عیسی مسیح برای دعوت از اشخاص آبرومند نیامده بود، بلکه برای دعوت کردنِ اشخاص مطرود و رانده شده آمده بود: «عيسي چون شنيد (که چرا مسیح با گنهکاران غذا تناول می کند؟)، پاسخ داد: نه تندرستان، بلكه مريضان احتياج به طبيب دارند. لكن بروید و اين را فراگیرید كه من تمایل به رحمت دارم نه قرباني کردن؛ زيرا من برای دعوت از عادلان نیامده ام، بلكه آمده ام تا گناهكاران را به توبه دعوت نمايم»[7] نمونه های این رفتار مسیح عبارتند از:

[1]. Pastoral Theology.

[2]. Pastoral Care.

[3]. Pastoral Care in Hospitals.

[4]. Kirkwood, Neville, Pastoral Care in Hospitals, 1995: p 111.

[5]. 1 Peter 3:12-19.

[6]. A Theology of Acceptance.

[7]. Matthew, 9:12- 13.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122