پايان نامه پخش بار سري زماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پخش بار سري زماني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه پخش بار سري زماني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- اهمیت مسئله    2
1-2- پخش بار احتمالی    3
1-3- مروری بر کارهای انجام شده    12
1-4- اهداف پایان نامه    24
1-5- ساختار پایان نامه    25
فصل دوم: سری های زمانی
2-1- مقدمه    27
2-2- مدلهای ARMA    27
2-2-1- فرآيندهاي ايستا و ناايستا    27
2-2-2- فرآيندهاي ميانگين متحرک  (MA)    29
2-2-3- فرآيندهاي خودبازگشتي (AR)    29
2-2-4- فرآيندهايARMA    30
2-2-5- فرآیندهای ARIMA    30
2-2-6- فرآیندهای SARIMA    31
2-2-7- فرآیندهای Multivariate ARMA    31
2-3- ویژگی مدل سریهای زمانی    32
2-3-1- توابع خود همبستگي و خود همبستگي جزيي    32
2-3-2- تعيين ايستايي وناايستايي سري هاي زماني با استفاده از تابع ACF    35
2-3-3- شناسايي الگو با استفاده از توابع ACF و PACF    36
2-3-4- شرط ايستايي و وارون پذيري با توجه به ضرايب مدل    37
2-3-5- آ‍زمونهاي تشخيص الگو    38
فصل سوم: پخش بار سری زمانی
3-1- مقدمه    40
3-2- پخش بار احتمالی    41
3-3- معرفی روش پخش بار فرمولاسیون4    43
3-4- فرمول بندی روش پیشنهادی    47
3-5- شبیه سازی شبکه مورد مطالعه    51
3-5-1- مدلسازی سری زمانی توان خروجی توربین بادی    52
3-5-2- مدلسازی توان اکتیو و راکتیو تزریقی    55
3-5-3- نتایج شبیه سازی    56
فصل چهارم:     استفاده از پخش بار سری زمانی برای تغییر ساختار شبکه با هدف مینیمم کردن تلفات
4-1- مقدمه    67
4-2- مسئله بازآرایی شبکه در سیستم های قدرت    68
4-3- معرفی الگوریتم BPSO    70
4-4- استفاده از مدل های سری زمانی در بازآرایی شبکه    71
4-5- نتایج شبیه سازی    73
4-5-1- شبکه مورد مطالعه    73
4-5-2- نتایج    74
4-5-3- بررسی درستی روش پیشنهادی    77
فصل پنجم:     استفاده از سری زمانی DAR برای مدلسازی پارامترهای گسسته در سیستم قدرت
5-1- مقدمه    83
5-2- متغیرهای گسسته در سیستم قدرت    84
5-2-1- مدلسازی تپ ترانس    84
5-2-2- مدلسازی واحدهای تولید پراکنده CHP    85
5-3- فرآیندهای خودبازگشتی گسسته (DAR)    87
5-3-1- معرفی مدل    87
5-3-2- انتخاب درجه مدل    88
5-3-3- بررسی درستنمائی مدل انتخاب شده    90
5-3-4- تخمین پارامترهای مجهول در مدل    92
5-4- نتایج شبیه سازی    93
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
6-1- نتیجه گیری    99
6-2- پیشنهادات    100
ضمیمه
7-1- اطلاعات شبکه 14 باسه IEEE    102
7-2- اطلاعات شبکه 69 باسه    104
منابع و مآخذ    108

منابع و مآخذ

[1] T. Boehme, A. R. Wallace, and G. P. Harrison, “Applying Time Series to Power Flow Analysis in Networks With High Wind Penetration,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 22, no. 3, pp. 951–957, 2007.

[2] P. Chen, Z. Chen, and B. Bak-Jensen, “Probabilistic load flow: A review,” in Third International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies, 2008. DRPT 2008, 2008, pp. 1586–1591.

[3] G. J. Anders, “Probability Concepts in Electric Power Systems”, New York: Wiley, 1990.

[4] P. Chen, Stochastic Modeling and Analysis of Power System with Renewable Generation. Department of Energy Technology, Aalborg University, 2010.

[5] E. Rosenblueth, “Point estimates for probability moments”, Proc. Nat. Acad. Sci., Vol. 72, pp. 3812–3814, Oct. 1975.

[6] E. Rosenblueth, “Two-point estimates in probability”, Appl. Math. Model. Vol. 5, pp. 329-335, Oct. 1981.

[7] K. S. Li, “Point-estimate method for calculating statistical moments”, J. Eng. Mech.-ASCE, Vol. 118, No. 7, pp. 1506-1511, Jul. 1992.

[8] M. E. Harr, “Probabilistic estimates for multivariate analysis”, Appl. Math. Model., Vol. 13, No. 5, pp. 313-318, May. 1989.

[9] H. P. Hong, “An efficient point estimate method for probabilistic analysis”, Reliab. Eng. Syst. Saf., Vol. 59, No. 3, pp. 261-267, Mar. 1998.

[10] B. Borkowska, “Probabilistic load flow”, IEEE Trans. Power Apparatusnand Systems, Vol. PAS-93, No. 3, pp. 752-755, May-Jun. 1974.

[11] R. N. Allan and M. R. G. Al-Shakarchi, “Probabilistic a.c. load flow”, Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, Vol. 123, No. 6, pp. 531-536, Jun. 1976.

[12] R. N. Allan and M. R. G. Al-Shakarchi, “Probabilistic techniques in AC load flow analysis”, Proc. IEEE PAS-124, pp. 154–160, Feb. 1976.

[13] R. N. Allan and A. M. Leite da Silva, “Probabilistic load flow using multilinearisations”, IEE Proc., Part C: Generation, Transmission and Distribution, Vol. 128, No. 5, pp. 280-287, Sep. 1981.

[14] A. P. S. Meliopoulos, G. J. Cokkinides and X. Y. Chao, “A new probabilistic power flow analysis method”, IEEE Trans. Power Systems, Vol. 5, No. 1, pp. 182-190, Feb. 1990.

[15] A. M. Leite da Silva and V.L. Arienti, “Probabilistic load flow by a multilinear simulation algorithm”, IEE Proc. Part C: Generation, Transmission and Distribution, Vol. 137, No. 4, pp. 276-282, Jul. 1990.

[16] M. Brucoli, F. Torelli and R. Napoli, “Quadratic probabilistic load flow with linearly modelled dispatch”, Electrical Power & Energy Systems, Vol. 7, No. 3, pp. 138-146, Jul. 1985.

[17] A. M. Leite da Silva, R. N. Allan, S. M. Soares, “Probabilistic load flow considering network outages”, IEE Proc., Part C: Generation, Transmission and Distribution, Vol. 132, No. 3, pp. 139-145, May. 1985.

[18] L. A. Sanabria and T. S. Dillon, “Stochastic power flow using cumulants and Von Mises functions,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 8, no. 1, pp. 47–60, Jan. 1986.

[19] N. S. Rau and C. Necsulescu, “Solution of probabilistic load flow equations using combinatorics,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 12, no. 3, pp. 156–164, Jul. 1990.

[20] P. Zhang and S.T. Lee, “Probabilistic load flow computation using the method of combined cumulants and Gram-Charlier expansion”, IEEE Trans. Power Systems, Vol. 19, No. 1, pp. 676-682, Feb. 2004.

[21] C.-L. Su, “Distribution probabilistic load flow solution considering network reconfiguration and voltage control devices,” in 15th Power Systems Computation Conference, Liege, 2005.

[22] N. D. Hatziargyriou, T. S. Karakatsanis, and M. I. Lorentzou, “Voltage control settings to increase wind power based on probabilistic load flow,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 27, no. 9–10, pp. 656–661, Nov. 2005.

[23] C. L. Su, “Probabilistic load-flow computation using point estimate method”, IEEE Trans. Power Systems, Vol. 20, No. 4, pp. 1843-1851,Nov. 2005.

[24] Z. Hu and X. Wang, “A probabilistic load flow method considering branch outages”, IEEE Trans. Power Systems, Vol. 21, No. 2, pp. 507-514, May. 2006.

[25] J.M. Morales, J. Perez-Ruiz, “Point estimate schemes to solve the probabilistic power flow”, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 22, No. 4, pp. 1594-1601, Nov. 2007.

[26] H. Liao, “Fast Deterministic Sampling for Mean and Covariance Estimation in Stochastic Load Flow”, IEEE Conference Power Engineering Society General Meeting, Tampa, FL, pp. 1-6, 24-28 June 2007.

[27] J. Schwippe, O. Krause, C. Rehtanz, “Extension of a Probabilistic Load Flow Calculation Based on an Enhanced Convolution Technique”, IEEE Conference on Sustainable Alternative Energy, Valencia, pp. 1-6, 28-30 Sept 2009.

 [28] J. Usaola, “Probabilistic load flow with wind production uncertainty using cumulants and Cornish–Fisher expansion”, Journal of  Electrical Power and Energy Systems, Vol. 31, No. 9, pp. 474-481, Oct. 2009.

[29] P. Caramia, G. Carpinelli, P. Varilone, “Point estimate schemes for probabilistic three-phase load flow”, Journal of Electric Power Systems Research, Vol. 80, No. 2, pp. 168-175,  Feb. 2010.

[30] J. Usaola, “Probabilistic load flow with correlated wind power injections”, Journal of Electric Power Systems Research, Vol. 80, No. 5, pp. 528-536, May. 2010.

[31] F.J. Ruiz-Rodriguez, J.C. Hernández, F. Jurado, “Probabilistic load flow for photovoltaic distributed generation using the Cornish-Fisher expansion”, Journal of Electric Power Systems Research, Vol. 89, pp. 129-138, Aug. 2012.

[32] D. Shirmohammadi, H.W. Hong, A. Semlyen, “A compensation-based power flow method for weakly Meshed distribution and transmission network”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 3, No. 2, pp. 753-762, May. 1988.

[33] R. N. Allan, C. H. Grigg, D. A. Newey, “Probabilistic power-flow techniques extended and applied to operational decision making”, Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, Vol. 123, No. 12, pp. 1317-1324, Dec. 1976.

[34] A. M. Leite da Silva, V. L. Arienti and R. N. Allan, “Probabilistic load flow considering dependence between input nodal powers”, IEEE Trans. Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-103, No. 6, pp. 1524-1530, Jun. 1984.

[35] G. Papaefthymiou, P. H. Schavemaker, L. van der Sluis, “Integration of stochastic generation in power systems”, 15th Power Systems Computation Conference, Liege, Aug. 2005.

[36] P.F. Correia, J.M. Ferreira de Jesus, “Simulation of correlated wind speed and power variates in wind parks”, Journal of Electric Power Systems Research, Vol. 80, No. 5, pp. 592-598, May. 2010.

[37] D. Villanueva, A. Feijóo, J. Luis Pazos, “Probabilistic Load Flow Considering Correlation between Generation, Loads and Wind Power”, Journal of Smart Grid and Renewable Energy, Vol. 2, pp. 12-20, Feb. 2011.

[38] N. Amjady, “Short-Term Hourly Load Forecasting Using Time-Series Modeling With Peak Load Estimation Capability”, IEEE Trans. Power Systems, Vol. 16, No. 4, pp. 798-805, Nov. 2001.

چکیده

در این تحقیق به کاربرد مدل­های سری زمانی در سیستم قدرت پرداخته شده است. سری­های زمانی برای مدلسازی پارامترهای مختلف شبکه قدرت و در کاربردهای متنوع به کار گرفته می­شود. این مدل­ها قادرند همبستگی زمانی متغیرهای شبکه قدرت را در نظر بگیرند. با توجه به مدلسازی بارها و تولیدات سیستم قدرت به صورت مدل سری زمانی، روش پخش باری بر اساس مدل­های سری زمانی پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی از مدل­های سری زمانی به صورت مستقیم در حل مسئله پخش بار، برای یافتن متغیرهای حالت شبکه استفاده می­شود. خروجی این روش مدل­های سری زمانی چند متغیره برای مجهولات شبکه است.

در ادامه از پخش بار سری زمانی معرفی شده در این پایان­نامه در مسئله تجدید ساختار شبکه­های توزیع و برای یافتن بهترین ساختار شبکه با هدف کمینه کردن تلفات در سیستم قدرت استفاده می­شود.

در انتها نیز از مدل­های سری زمانی معرفی شده در سال­های اخیر جهت شبیه سازی پارامترهای گسسته در سیستم قدرت استفاده شده است. سری­های زمانی مرسوم ARMA جهت مدلسازی داده­های پیوسته کاربرد دارند. متغیرهایی چون توان خروجی واحدهای تولید پراکنده CHP و وضعیت بانک­های خازنی در سیستم قدرت ماهیت گسسته دارند. این مدل­ها می­توانند برخی توابع توزیع گسسته را برای متغیرهای مختلف در نظر بگیرند.

کلمات کلیدی: پخش بار، سری­های زمانی، متغیرهای همبسته، تجدید ساختار شبکه­های توزیع، مدلسازی پارامترهای گسسته

1-   مقدمه

 1-1- اهمیت مسئله

اولین و اصلی­ترین قدم در بهره­برداری، برنامه­ریزی و طراحی سیستم­های قدرت داشتن اطلاعات کافی از شرایط شبکه قدرت، شامل توان­های عبوری از خطوط و ولتاژ باس­ها در حالت دائمی است. داشتن چنین اطلاعاتی نیازمند انجام پخش بار در شبکه قدرت است. ضرورت انجام مطالعات پخش بار از دیر باز مورد توجه محققین بوده است، به طوری که همه ساله روش­ها و الگوهای جدیدی جهت بهبود روش­های موجود پخش بار ارائه می­گردد. روش­های مختلف پخش بار به صورت گسترده­ای برای مطالعات برنامه­ریزی و بهره­برداری در شبکه قدرت استفاده می­شود.

ابزار پخش بار با پاسخ به ورودی­های توان تزریقی ژنراتور، بار و توپولوژی شبکه، متغیرهای حالت شبکه و توان­های عبوری از خطوط را در خروجی محاسبه می­کند. در پخش بار قطعی[1] سیستم قدرت، مقادیر توان­­های تولیدی ژنراتورها و مصارف بارهای سیستم و همچنین توپولوژی شبکه به صورت کاملا مشخص در نظر گرفته می­شوند. بنابراین این روش نمی­تواند عدم قطعیت موجود در بار سیستم، نرخ خروج ژنراتورها از مدار و همچنین تغییرات توپولوژی شبکه را مدل نماید. در حالی که متغیرهای حالت سیستم به دلیل احتمالی بودن بارها، خطای پیش­بینی بار و تخمین غیر دقیق پارامترهای سیستم، دارای طبیعت متغیر است. روش پخش بار احتمالی[2]، راه حل موثری جهت ورودی­های غیر قطعی با دانستن مشخصات آماری آن­ها می­باشد.

با تحول در سیستم­های قدرت به دلیل نفوذ منابع انرژی پراکنده و عدم کنترل بر روی محرک­های طبیعی در برخی از این منابع، همانند توربین­های بادی و سیستم­های فوتوولتائیک[3]، یک پخش بار معمولی، متغیرهای حالت سیستم را در یک بازه زمانی محدود معین می­کند. با گسترش  تولیدات پراکنده در شبکه قدرت، کاربرد سری زمانی تولید و مصرف در آنالیز پخش بار می­تواند مفید باشد، زیرا داده­های تولید و مصرف در یک دوره زمانی به دست می­آیند و می­توانند به صورت یک سری زمانی نوشته شوند ]1[.

در یک سیستم قدرت بارها تغییر می­کنند و توزیع آماری و ارتباط بین آن­ها باید مدل شود. بر خلاف آنالیز پخش بار احتمالی که داده­های ورودی آن­ها از توزیع­های آماری حاصل می­شود، در این جا از سری زمانی تولید و مصرف به طور مستقیم استفاده می­گردد. در این تحقیق سعی بر معرفی پخش بار سری زمانی و همچنین استفاده از مدلسازی سری زمانی برای برخی پارامترهای با ماهیت گسسته همچون تپ ترانس، وضعیت بانک های خازنی و توان خروجی واحدهای تولید پراکنده [4]CHP در سیستم قدرت می باشد.

1-2- پخش بار احتمالی

برای در نظر گرفتن موارد عدم قطعیت در سیستم­های قدرت، همان­طور که پیشتر نیز گفته شد روش­های مختلفی بر مبنای ریاضیات آماری برای آنالیز این پدیده­های تصادفی پیشنهاد شده که به سه صورت کلی زیر است:

روش­های احتمالی[5]

روش فازی[6]

آنالیز بازه­ای[7]

روش­های احتمالی در این میان دارای مبانی ریاضیاتی است و در جنبه­های دیگر سیستم قدرت نیز استفاده می­شود.

پخش بار احتمالی ابتدا در سال 1974 توسط آلن[8] و برکوسکا[9] پیشنهاد شد و سپس در بهره­برداری از سیستم­های قدرت و برای برنامه­ریزی­های کوتاه مدت و بلند مدت از آن استفاده شد ]2[.

در پخش بار احتمالی و در حالت کلی، ورودی­های مسئله به صورت تابع توزیع چگالی[10] یا تابع توزیع تجمعی[11] متغیرهای تصادفی است و در خروجی نیز متغیرهای حالت سیستم و توان­های عبوری از خطوط به صورت PDF یا CDF خواهند بود، بنابراین عدم قطعیت در این حالت می­تواند در نظر گرفته شود.

مسئله پخش بار احتمالی می­تواند به یکی از سه روش کلی زیر حل شود:

روش­های عددی[12] که بارزترین مثال آن روش مونت کارلو[13] است.

روش­های تحلیلی[14] که به عنوان مثال از تکنیک کانولوشن[15] استفاده می­شود.

روش­های تقریبی[16] که از آن جمله می­توان به تخمین نقطه­­ای[17] اشاره کرد.

البته در برخی موارد از ترکیب روش­های فوق نیز استفاده شده است.

در ادامه به موازات تکنیک PLF تکنیک مشابه پخش بار اتفاقی[18] نیز برای حل مسئله پخش بار مورد استفاده قرار گرفت ]3[. این روش بر پایه فرض نرمال بودن متغیرهای سیستم و توان­های عبوری از خطوط استوار بود که موجب ساده­تر شدن محاسبات می­گردید، اما در ادامه پاسخ­های این روش توسط محققان مورد استناد قرار نگرفت. الگوریتم SLF با در نظر گرفتن عدم قطعیت لحظه­ای تولید و مصرف، عدم قطعیت را به صورت کوتاه مدت مدل می­کند و بیشتر برای اهداف بهره­برداری مناسب است.

1-2-1-­ روش­های عددی

در روش­های عددی مانند مونت کارلو، در هر مرحله با جایگزینی مقادیر عددی برای متغیرها و پارامترهای سیستم و انجام پخش بار قطعی برای هر تکرار، خروجی نیز به صورت مقادیر عددی خواهد بود.

دو ویژگی مهم در شبیه­سازی مونت کارلو تولید اعداد تصادفی و نمونه­برداری از آن­ها می­باشد. نرم­­افزارهایی مانند متلب[19] الگوریتم­هایی را برای تولید اعداد تصادفی ایجاد کرده­اند. اما تکنیک نمونه­برداری تصادفی پیچیدگی­های بیشتری دارد و روش­های متنوعی چون نمونه برداری ساده و Stratified Sampling استفاده می­شود ]4[.

چون در روش مونت کارلو ترکیب­های مختلفی از ورودی­ها در هر تکرار انتخاب می­شوند و از معادلات غیر خطی در حل مسئله استفاده می­شود، بنابراین از نتایج حاصل از روش مونت کارلو معمولا برای بررسی درستی سایر روش­ها که ساده­سازی­هایی را در معادلات در نظر می­گیرند، استفاده می­شود. مهمترین مشکلات روش مونت کارلو زمان­بر بودن و نیاز به انجام تعداد شبیه­سازی­های زیاد است.

  1-2-2-­ روش­های تحلیلی

در روش­های تحلیلی ورودی­های مسئله به صورت توابع ریاضی یا همان PDF متغیرهای تصادفی است و در نتیجه خروجی نیز به شکل همان عبارات ریاضی است.

از طرفی مهمترین عیب روش­های تحلیلی، محاسبات پیچیده ریاضی و تقریب­های استفاده شده در آن­هاست که ممکن است دقت پاسخ­ها را تحت تاثیر قرار دهد.

در استفاده از روش­های تحلیلی معمولا فرضیات زیر در نظر گرفته می­شوند:

خطی­سازی معادلات پخش بار،

فرض مستقل بودن متغیرهای مسئله و یا وابستگی خطی بین آن­ها،

معمولا توابع توزیع نرمال یا گسسته برای بارها و تولید در نظر گرفته می­شود،

پارامترهای شبکه و توپولوژی سیستم قدرت ثابت در نظر گرفته می­شود.

اگر در حالت کلی معادلات غیرخطی پخش بار به صورت معادله 1-1 نمایش داده شود که در آن:

بردار ورودی­های سیستم،  بردار متغیرهای حالت سیستم و  یک تابع غیرخطی است.

با خطی­سازی معادله 1-1 حول نقاط تخمینی هر متغیر حالت سیستم  و بسط سری تیلور درجه اول، معادله 1-2 را خواهیم داشت ]2[:

ه ماتریس A، ماتریس ضرائب حساسیت در فرمولاسیون PLF نامیده می­شود. در پخش بار قطعی به روش نیوتون رافسون ماتریس ژاکوبین A در هر تکرار محاسبه می­شود تا در انتها خطای محاسبات کمتر از یک مقدار مشخص شود. اما در این روش ماتریس حساسیت A تنها یک بار محاسبه می­شود، بنابراین خطایی که ناشی از خطی­سازی در این روش وجود دارد باید مدنظر قرار گیرد. معادله 1-2 متغیرهای حالت سیستم را به صورت یک ترکیب خطی از متغیرهای ورودی مسئله نشان می­دهد. حال با فرض استقلال پارامترها از هم می­توان از تکنیک کانولوشن برای یافتن PDF متغیرهای حالت سیستم استفاده کرد. اگر مقادیر ورودی مسئله از مقدار متوسط که خطی­سازی حول آن صورت گرفته فاصله بگیرد، خطای حاصل از این خطی­سازی افزایش می­یابد. این نوع از خطا غالبا در قسمت­های انتهایی و دم توابع توزیع متغیرهای خروجی وجود دارد. این مسئله می­تواند قضاوت و تصمیم­گیری­ها را به طور مثال در خصوص خروج ولتاژ یک باس از محدوه مجاز، دچار خطا کند.

مشکلات روش حل PLF با استفاده از کانولوشن PDF متغیرهای ورودی شامل دو جنبه است:

معادلات پخش بار غیرخطی هستند،

متغیرهای توان­های تزریقی در باس­های مختلف الزاما مستقل از هم نیستند و یا نسبت به هم یک ارتباط خطی ندارند.

در جمع متغیرهای تصادفی، تنها در توابع توزیع نرمال است که با در نظر گرفتن ارتباط بین متغیرها باز هم توزیع خروجی نرمال خواهد بود، ولی برای سایر توابع توزیع­ نمی­توان چنین نتیجه­ای را تضمین نمود. همچنین در نظر گرفتن ارتباط بین متغیرهای شبکه در روش­های تحلیلی بر مبنای کانولوشن کار دشواری است.

در پخش بار تحلیلی اگر توابع توزیع متغیرهای ورودی به صورت غیر نرمال باشند و یا توان­های تزریقی ورودی با هم ارتباط داشته باشند، خطای این روش نسبت به روش مونت کارلو افزایش خواهد یافت. همچنین روش­های تحلیلی قادر به در نظر گرفتن تغییرات تپ ترانس، در ترانس­های تپ دار نیستند.

هر چه تعداد متغیرهای احتمالی گسسته در شبکه قدرت افزایش یابد، تعداد دفعات عملگر کانولوشن نیز افزایش خواهد یافت و زمان محاسبات نیز به همین صورت افزایش می­یابد. به همین دلیل گرایش به استفاده از روش­های تحلیلی که براساس استفاده از ممان های[20] توابع توزیع متغیرهای تصادفی است، افزایش یافت. در این روش با استفاده از ویژگی کومولنت[21] در جمع متغیرهای تصادفی، کومولنت­های متغیرهای تصادفی خروجی قابل محاسبه است. سپس با استفاده از برخی بسط­های ریاضی موجود، PDF متغیر تصادفی خروجی تخمین زده می­شود.

[1] Deterministic Load Flow (DLF)

[2] Probabilistic Load Flow (PLF)

[3] Photovoltaic Distributed Generation (PV)

[4] Combined Heat and Power Distributed Generation

[5] Probabilistic Approach

[6] Fuzzy Sets

[7] Interval Analysis

[8] Allan

[9] Borkowska

[10] Probability Density Function (PDF)

[11] Cumulative Distribution Function (CDF)

[12] Numerical Approach

[13] Mont Carlo (MC)

[14] Analytical Approach

[15] Convolution

[16] Approximation Method

[17] Point Estimate

[18] Stochastic Load Flow (SLF)

[19] Matlab

[20] Moments

[21] Cumulant

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122