پايان نامه پليمريزاسيون امولسيوني مونومرهاي اکريليکي براي بهبود خواص چسب‌هاي حساس به فشار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پليمريزاسيون امولسيوني مونومرهاي اکريليکي براي بهبود خواص چسب‌هاي حساس به فشار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه پليمريزاسيون امولسيوني مونومرهاي اکريليکي براي بهبود خواص چسب‌هاي حساس به فشار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
1-1 مقدمه 3
1-1-1 رزین‌های اکریلیک 4
1-1-2 رزین‌های اکریلیک امولسیونی 4
1-1-3 چسب‌ها 4
1-1-3-1 چسب‌های گرما نرم 5
1-1-3-2 چسب‌های گرما سخت 5
1-1-4 تاریخچه پلیمریزاسیون امولسیونی 5
1-1-5 توصیف پلیمریزاسیون امولسیونی متعارف 7
1-1-6 سینتیک هوموپلیمریزاسیون امولسیونی رادیکالی 10
1-1-7 شرایط و ویژگی‌های مکانیکی چسب‌های حساس به فشار 11
1-1-8 وینیل استات 13
1-1-9 مواد فعال سطحی 13
1-1-10 پلی وینیل الکل 14
1-1-11 آغازگرها 15
1-1-12 بافرها 15
1-1-13 تاریخچه امواج التراسون 16
1-1-14 اثرات التراسون در شیمی 16
1-1-15 امواج التراسون و پدیده‌های بین سطحی 17
1-1-15-1 پخش و کاهش اندازه ذرات 17
1-1-15-2 خرد کردن توسط امواج التراسون 17
1-1-16 اثر امواج التراسون بر فرآیندهای جذب و واجذبی 17
1-1-16-1 اثر امواج بر جاذب ها 17
1-1-16-2 اثر امواج بر فرآیندهای جذب 18
1-1-16-3 اثر امواج بر فرآیندهای واجذبی 18
1-1-16-4 امواج التراسون و انتقال جرم 19
1-2 بیان مسأله 19
1-3 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 20
1-4 اهداف پژوهش 23
1-4-1 هدف اصلی 23
1-4-2 اهداف فرعی 23
1-5 سوالات پژوهش 23
1-5-1 سوال اصلی پژوهش 23
1-5-2 سوالات فرعی پژوهش 23
1-6 قلمرو پژوهش 24
1-6-1 قلمرو زمانی 24
1-6-2 قلمرو مکانی 24
1-6-3 قلمرو موضوعی 24
1-7 تعریف واژهها 24
2-1 مقدمه 28
3-1 مقدمه 40
3-2 کوپلیمریزاسیون امولسیونی اکریلیک ها 42
3-2-1 وسایل و تجهیزات 42
3-2-2 مواد 42
3-2-3 وسایل اندازهگیری 43
3-2-4 اندازه گیری ویسکوزیته 43
3-2-5 اندازه گیری خواص مکانیکی چسب 44
3-3 کوپلیمریزاسیون وینیل استات با بوتیل اکریلات و اکریلیک اسید 44
3-4 اثر آغازگر در کوپلیمریزاسیون 45
3-5 اثر ماده فعال سطحی در کوپلیمریزاسیون 45
3-6 اثر دمای کوپلیمریزاسیون 45
3-7 اثر نانو ذرات سیلیکات پودری، التراسون و بدون-التراسون به کوپلیمریزاسیون 46
4-1 مقدمه 48
4-2 اثر مونومرهای اکریلیک اسید و بوتیل اکریلات در استحکام چسبندگی جداشدگی رزین اکریلیک 48
4-3 اثر مقدار آغازگر بر استحکام چسبندگی جداشدگی رزین اکریلیک 50
4-4 اثر مقدار ماده فعال سطحی بر استحکام چسبندگی جداشدگی رزین اکریلیک 52
4-5 اثر دما بر استحکام چسبندگی جداشدگی رزین اکریلیک 54
4-6 اثر نانوذرات سیلیکات بر خواص چسبندگی رزین اکریلیک 55
5-1 مقدمه 61
5-2 بحث در نتایج پژوهش 61
5-2-1 نتایج آمار توصیفی 61
5-2-2 نتایج آمار استنباطی 62
5-2-2-1 سوال اصلی پژوهش 62
5-2-2-2 سوالات فرعی پژوهش 64
5-3 نتیجهگیری 69
5-4 پیشنهادات مبتنی بر سوالات پژوهش 70
5-4-1 پیشنهادات مربوط به مقدار کوپلیمر بوتیل اکریلات و اکریلیک اسید 70
5-4-2 پیشنهادات مربوط به مقدار آغازگر 70
5-4-3 پیشنهادات مربوط به مقدار ماده فعال سطحی 70
5-4-4 پیشنهادات مربوط به نانو ذرات سیلیکات 70
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 70
5-6 محدودیت‌های پژوهش 71
فهرست منابع 72
فهرست منابع فارسی 72
فهرست منابع انگلیسی 73
پيوست‌ها 79
Abstract 87

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی

1) استین ج ک. 1389. شیمی صنعتی. ترجمه ح امیریان، ع پور جوادی، چاپ اول، نشر دانشگاهی.

2) رمپ پ. 1377 . سنتز پلیمر. ترجمه غ ح ظهوری. تهران:انتشارات رز.

3) کاوی جی ام جی. 1367 . بسپارها: شیمی و فیزیک مواد جدید. ترجمه غ ر بخشنده ، ک سبحان منش. مرکزنشر دانشگاهی.

4) کومین ج. 1381 . دانش چسب و چسبندگی. ترجمه غ ح ظهوری. انتشارات سخن گستر.

5) مهدویان ع، عبداللهی م، اشجاری م. 1378 . از پلیمری شدن امولسیونی تا نانوامولسیون ها. پلیمرهای امولسیونی. تهران: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

6) نعمتی تویسرکانی س. 1391 . آنالیز و شناسایی کیفی و کمی پلیمرها (تئوری و عملی). آشنایی با گروه‌های مختلف پلیمری. 3-115-210-964-978. تهران: جهاد دانشگاهی، ص 7-27.

فهرست منابع انگلیسی

2) Bae KY, Lim DH, Park JW, Kim HJ, Rafailovich M, Sokolov J. 2012. Adhesion Performance and Thermal Stability of Fluorinated PSAs as a Crosslinking System. Journal of Adhesion Science and Technology, 26: 361-379.

3) Benedek I, Feldstein MM. 2009. Application of Pressure Sensitive Products. CRC Press, pp: 10-15.

4) Bathen D. 2003. Separation and Purification. Elsevier Science, 33: 163-177.

5) Bataille P. 1989. Determination of the Reactivity Parameters for the Copolymerization of Butyl Acrylate with Vinyl Acetate. Journal of Polymer Scienc. Polymer Chemistry, 27: 357-365.

چکیده

چسب‌های حساس به فشار با پایه اکریلیکی پر هزینه تر از چسب‌های با پایه لاستیک هستند، اما طول عمر بیشتر و مقاومت در برابر دمای بالا، مواد شیمیایی، امواج فرابنفش، حلال‌ها، نور، نرم کننده‌ها و محیط زیست دارند. اصلاح چسب‌های حساس به فشار اکریلیکی، برای بهبود خواص چسبندگی مفید است. در این پژوهش پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار مورد بررسی قرار گرفته است. پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی از نظر اثر مقدار کوپلیمر اکریلیک اسید و بوتیل اکریلات، آغازگر، ماده فعال سطحی، دما و از نظر اثر نانو ذرات سیلیکات بر استحکام چسبندگی جداشدگی و ویسکوزیته رزین اکریلیک مورد بررسی قرار گرفت. در مقادیر بالای (10 گرم) از کوپلیمر اکریلیک اسید و بوتیل اکریلات استحکام چسبندگی جداشدگی افزایش و ویسکوزیته کاهش یافت. در مقادیر بالای (20 گرم) از کوپلیمر اکریلیک اسید و بوتیل اکریلات استحکام چسبندگی جداشدگی کاهش و ویسکوزیته افزایش یافت که نشان دهنده این است که بهتر است کوپلیمر اکریلیک اسید و بوتیل اکریلات در مقادیر بالاتر از این محدوده برای ساخت چسب حساس به فشار بهتر است استفاده نشود. حداکثر استحکام چسبندگی جداشدگی در مقدار آغازگر (25/1 گرم، 005/0 مول) به دست آمد. با افزایش مقدار آغازگر استحکام چسبندگی جداشدگی کاهش و ویسکوزیته به شدت افزایش یافت. در مقدار ماده فعال سطحی (70 گرم، 61/1 مول) افزایش شدیدی در مقدار ویسکوزیته مشاهده شد و با افزایش بیشتر مقدار ماده فعال سطحی، ویسکوزیته کاهش یافت. در مقدار ماده فعال سطحی (105 گرم، 41/2 مول) بیشترین استحکام چسبندگی جداشدگی به دست آمد. در دماهای بالای Cº 60 استحکام چسبندگی جداشدگی افزایش و در حالیکه دماهای بالاتر از Cº 65 استحکام چسبندگی جداشدگی کاهش یافت. بهترین دما برای داشتن استحکام چسبندگی جداشدگی بالا در چنین فرمول بندی Cº 65 بود. با افزایش دما ویسکوزیته ابتدا مقدار کمی داشت سپس در دمای ºC 68 افزایش شدیدی یافت. استحکام چسبندگی جداشدگی نانو ذرات سیلیکات پودری صفر به دست آمد. استحکام چسبندگی جداشدگی و ویسکوزیته در نمونه نانو ذرات سیلیکات مخلوط شده به روش التراسونیک (2%) افزایش یافت. ویسکوزیته نیز در نانوذرات سیلیکات پودری و نانو ذرات سیلیکات مخلوط شده بدون التراسونیک (2%) (با استفاده از همزن معمولی) کاهش یافت.

واژه‌های کلیدی: پلیمریزاسیون امولسیونی، چسب‌های حساس به فشار، امولسیون کننده، آغازگر، ماده فعال سطحی، کوپلیمریزاسیون وینیل استات و بوتیل اکریلات.

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

اکثر پلیمرهای سنتزی در مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانه‌های صنایع شیمیایی تولید می‌شوند. سپس به شرکت‌های تولیدی که فرآیندهای تبدیلی مانند فرمول بندی، مخلوط کردن، اکستروژن و قالب گیری را انجام می‌دهند ارسال می‌گردد. فرآیندهای مورد نیاز تهیه‌ی کالاهای نهایی به طور عمده فیزیکی هستند. بدین معنی که بدون انجام هیچ نوع واکنش شیمیایی محصول بدست می‌آید. بعضی از پلیمرها که رزین نامیده می‌شوند به عنوان پیش ماده توسط کارخانه‌های صنایع شیمیایی به سازنده‌ها داده می‌شوند. که در این موارد سازنده‌ها با انجام واکنش‌های شیمیایی آن‌ها را به محصول نهایی تبدیل می‌کنند. هم چنین در رزین‌ها مرحله میانی وجود دارد. که پلیمرهای کوچکتر یا پیش پلیمرها با انجام واکنش‌های شیمیایی و ایجاد پیوندهای شیمیایی جدید به خواص نهایی می‌رسند. از این رو امکان اصلاح آن‌ها بسیار بیشتر است. انواع مختلفی از رزین‌ها مانند رزین‌های پلی استری، پلی اورتان، الکیدی اپوکسی، فنل-فرمالدهید، اوره-فرمالدهید، ملامین-فرمالدهید، فوران، اکریلیک‌ها و … در زمینه‌های مختلف صنعت مانند رنگ، چسب، پوشش، نساجی، منسوجات و … استفاده می‌شوند (بارد[1]، 2005).

اصلاح رزین‌ها بسیار مفید است. زیرا با تغییر ماهیت شیمیایی و خواص فیزیکی آن‌ها می‌توان به خواص کاربرد معینی دست یافت. از آنجایی که انواع مختلف زیادی از مواد واکنش دهنده با رزین نهایی می‌توانند ترکیب شوند تنوع ویژگی‌های نهایی و قدرت اصلاح شدن در مورد رزین‌ها در مقایسه با سایر پلیمرها بسیار بیشتر مطرح شده است (بارد، 2005).

استفاده از نانو سیلیکات[2] در پلیمریزاسیون امولسیونی رزین اکریلیک نیز مفید است. اثر نانو سیلیکات التراسونیک[3] شده و بدون-التراسون بر استحکام چسبندگی جداشدگی و ویسکوزیته[4] رزین اکریلیک قابل بررسی است. امواج التراسون با اعمال شرایط مناسب در دستگاه[5]‌های مختلف از طریق انتقال جرم درونی و خارجی، باعث افزایش سرعت و توانایی جذب می‌شود. آشفتگی‌های ناشی از امواج التراسون در اثر اعمال فشارهای مکانیکی باعث ریزتر شدن ذرات می‌شود (نوسکایا[6] و همکاران، 1999).

1-1-1 رزین‌های اکریلیک

اکریلیک‌ها مقاومت بالایی در برابر اشعه فرابنفش و اکسیژن دارند اما بسیار گران هستند (ظهوری، 1381، ص 100). رزین‌های اکریلیک از پلیمریزاسیون متیل، اتیل و بوتیل استرهای اکریلیک اسید و متاکریلیک اسید به تنهایی یا با همدیگر در اثر گرما و آغازگرهای مناسب حاصل می‌شوند. پلیمریزاسیون رزین‌های اکریلیک را می‌توان به روش توده‌ای برای ریخته گری یا به روش‌های امولسیونی و محلول انجام داد. رزین‌های اکریلیک بخاطر شفافیت، درخشندگی، سهولت ساخت وجرم کم به میزان زیاد در صنعت استفاده می‌شوند. این رزین‌ها خواص نوری عالی دارند. آنها حتی برای لنز دوربین و دستگاه‌ها استفاده می‌شوند. پلاستیک‌ها و رزین‌های اکریلیک به دلیل استحکام دی الکتریک اغلب برای درز گیرهای خطوط فشار قوی و بست کابل‌ها استفاده می‌شوند (بارد، 2005).

 

1-1-2 رزین‌های اکریلیک امولسیونی

رزین‌های اکریلیک امولسیونی به طور گسترده در صنایع نساجی، رنگ، سلولزی، چرم و همچنین در صنایع چسب به کار گرفته می‌شوند. در حقیقت رنگ‌ها و دیگر پوشش‌ها به تنهایی بیشترین کاربرد برای شیرابه[7]‌های اکریلیک می‌باشند (حدود 33%). دیگر کاربردهای اصلی رزین‌های اکریلیک به ترتیب اهمیت: پارچه‌های بافته شده و بدون بافت[8]، چسب‌ها، پولیش‌ها و واکس‌ها، صنعت گرافیک و چاپ، درزگیرها و افزودنی‌های سیمان و بتن می‌باشد. هزاران نوع خاص از شیرابه‌های اکریلیک وجود دارند که برای کاربردهای خاص مهندسی شده‌اند. میزان مصرف آن‌ها سالانه به میزان میلیون‌ها تن می‌رسد (ون هرک[9]، 2005).

 

1-1-3 چسب‌ها

به هر ماده‌ی معدنی یا آلی چه طبیعی باشد چه مصنوعی، که بتواند مواد دیگر را از طریق سطح آن‌ها به هم متصل کند چسب می‌گویند. چسب‌های کازئینی، نشاسته، شیرابه‌های لاستیکی، خون و قیر نمونه‌هایی از چسب‌های آلی هستند. دو گروه چسب‌های مصنوعی گرما نرم و گرما سخت در دو طبقه پلاستیکی و لاستیکی طبقه بندی می‌شوند:

1-1-3-1 چسب‌های گرما نرم

چسب‌های گرما ذوب[10] مثال مناسبی برای چسب‌های گرما نرم به نظر می‌رسند. که در این گروه از چسب‌ها پلی اتیلن، ایزوبوتیلن، پلی امیدها و پلی وینیل استات قرار گرفته‌اند. چسب پلی وینیل کلراید که برای اتصال قطعات پلی وینیل کلراید بسیار خوب عمل می‌کند نیز در گروه چسب‌های گرما نرم جای دارد. از چسب پلی وینیل استات که بهترین چسبندگی را در مواد سلولزی دارد به مقدار بسیار زیاد به عنوان چسب چوب و کاغذ استفاده می‌شود (نعمتی، 1391، ص 12).

فیلم پلی وینیل بوتیرال در شیشه جلو اتومبیل‌ها بین لایه‌های شیشه قرار می‌گیرد. نقش مهمی را از نظر ایمنی سرنشینان جلو به عهده دارد. چسبندگی فوق العاده زیادی به شیشه دارد. این فیلم هنگام شکستن شیشه جلو اتومبیل از پرتاب شدن قطعات شیشه به سوی سرنشینان جلوگیری می‌کند. ضمن آنکه چون ضریب انعکاس این پلیمر با شیشه برابر است با چشم قابل تشخیص از شیشه نیست و دیده نمی‌شود. در مقابل اشعه ماوراء بنفش نور خورشید نیز مقاومت بسیار بالایی دارد و تخریب نمی‌شود (نعمتی، 1391، ص 12).

 

1-1-3-2 چسب‌های گرما سخت

چسب‌های گرما سخت در دو گروه لاستیکی و پلاستیکی قرار دارند. از مشهور ترین چسب‌های پلاستیکی گرماسخت می‌توان به چسب دوپایه یا دوقلو که اغلب دارای پایه‌ی اپوکسی هستند اشاره نمود. که از قدرت چسبندگی بسیار زیاد برخوردارند و از این ترکیب به عنوان چسبی عالی برای آهن، قطعات شیشه و سرامیک استفاده نمود. از دیگر ویژگی‌های خوب این چسب عملکرد مطلوب آن در دمای بالاتر از °C80 است. همچنین حساسیت بسیار کمی در برابر رطوبت دارند (نعمتی، 1391 ، ص 12).

 

1-1-4 تاریخچه پلیمریزاسیون امولسیونی

از نظر تاریخی ثابت شده است مایا[11]ها 1600 سال قبل از میلاد توانایی تولید چیزهای مفیدی مثل توپ لاستیکی، چسب، لباس‌های ضد آب، دارو و … را از شیره‌ی درخت خاصی داشته‌اند. آن‌ها این شیره را کائوچو[12] نامیدند. اهمیت علمی وسیع کائوچو با گزارش چارلز دلا کندامین و فرسنو (1736) در مورد سفرشان به تمام نقاط آمریکای جنوبی و تجارب آنها درباره زرین سفید شیری و محصولات متعلق به آن آغاز شد. شکی نیست توسعه علم پلیمر مدیون بررسی لاستیک طبیعی است. مایکل فارادی (1826) ترکیب واقعی لاستیک طبیعی را مشابه با هیدروکربن تعیین کرد. سپس جداسازی لاستیک و پاکسازی آن را با دقت و به طور اصولی با همان روش‌های به کار رفته امروزی شرح داد. بعد از کشف پخت[13] (ولکانش) به وسیله چالز گودیر (1839)، لاستیک طبیعی به ماده اولیه‌ای با اهمیت رو به افزایش تبدیل شد. سی سال بعد از فارادی، ویلیامز محصولات تجزیه کائوچو در اثر تقطیر تخریبی را جدا کرد. سپس آن‌ها را سبک ترین ایزوپرن نامید. وی به این نتیجه رسید که هیدروکربن کائوچو شامل پلیمرهایی از ایزوپرن است. توسعه روش‌های پلیمریزاسیون در فاز ناهمگن در واقع به طور دقیق مصادف با تاریخچه لاستیک سنتزی[14] است. پیدایش پلیمریزاسیون امولسیونی را می‌توان به سال 1909 نسبت داد. در این زمان سعی شد تا شرایط ملایمی که طبیعت طی ساخت شیرابه از آن بهره می‌گیرد، تکرار شود. با این هدف که خواص لاستیک‌های سنتزی تهیه شده به روش پلیمریزاسیون توده‌ای آغاز شده با سدیم فلزی را بهبود بخشند. پیش از آن، گروهی به سرپرستی هافمن در آلمان در توسعه پلیمریزاسیون ایزوپرن در حالت توده یا در محلول بنزن توفیقاتی به دست آورده بودند (مهدویان و همکاران، 1387 ، ص 23).

ایده استفاده از یک امولسیون آبی مونومر برای انجام دادن پلیمریزاسیون به زمان انجام اولین ثبت اختراع یعنی سال 1912 بر می‌گردد. این ثبت، پیدایش آنچه را که ما امروزه آن را پلیمریزاسیون در فاز ناهمگن می‌نامیم نشان می‌دهد. در نیمه دوم دهه 1920، کار بر روی پلیمریزاسیون در فاز ناهمگن دی ان‌ها زمانی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای یافت که مولکول‌های فعال سطحی (آمونیوم، سدیم و پتاسیم و اولئات‌ها و نیز الکیل اریل سولفونات‌ها) برای اولین بار استفاده شدند. به علاوه، در این یافته‌ها به استفاده همزمان از مواد فعال سطحی و آغازگرها (پراکسیدهای محلول در آب و نیز محلول در مونومر) اشاره شد. بنابراین می‌توان این مرحله را نقطه آغاز پلیمریزاسیون امولسیونی کاتالیز شده در نظر گرفت. مزیت ویژه روش پلیمریزاسیون امولسیونی بسیار زود شناخته شد. دستیابی همزمان به سرعت پلیمریزاسیون بالا و وزن مولکولی بالا در این فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی امکان پذیر است (مهدویان و همکاران، 1387 ، ص 24).

 

1-1-5 توصیف پلیمریزاسیون امولسیونی متعارف

پلیمریزاسیون توسط مخلوطی از رادیکال‌های ایجاد شده ناشی از آغازگر، که در آب می‌باشد آغاز می‌شود. مونومرها توسط ماده فعال سطحی در یک محیط آبی مخلوط شده و میسل‌هایی را ایجاد می‌کنند که در حقیقت تهیه یک پیش امولسیون[15] می‌باشد. سپس رادیکال‌های ناشی از آغازگر توسط یکی از روش‌های
1- درون میسل (میسلار) 2- همگن (هموژن) 3- قطره‌ای به شروع پلیمریزاسیون و تشکیل ذرات می‌پردازند (اسکوگلاند[16]، 1995).

مونومرهای اکریلیکی از قبل به صورت مخلوط درست می‌شوند (پیش امولسیون) و در حین واکنش توسط آب و ماده فعال سطحی وارد میسل‌ها می‌شوند. در این مرحله یکی از روش‌های زیر توسط آغازگر تشکیل ذرات شیرابه را می‌دهند که مخلوط کلوییدی ذرات پلیمری در محیط آبی می‌باشد.

انواع مواد فعال سطحی آنیونی، غیریونی، آمفوتریک و فعال استفاده می‌شوند.

مواد فعال سطحی آنیونی متداول عبارتند از:

1- نمک‌های الکیل اریل سولفونات،

2- نمک‌های الکیل دی فنیل اتر سولفونات،

3- نمک‌های الکیل سولفات،

4- نمک‌های الکیل دی فنیل اتر سولفونات،

5- نمک‌های پلی اکسی اتیلن الکیل اتر سولفات،

6- نمک‌های دی الکیل سولفو سوکسینات،

7- نمک‌های الکیل سولفات،

8- نمک‌های پلی اکسی اتیلن الکیل اتر سولفات،

9- نمک‌های پرفلورو الکیل سولفات،

10- صابون‌های اسید چرب،

11- نمک‌های الکنیل سوکسینیک اسیدها.

مواد فعال سطحی کاتیونی متداول عبارتند از:

الکیل آمین‌های زنجیر بلند،

نمک‌های آمونیوم کواترنری زنجیر الکیل بلند.

مواد فعال سطحی غیر یونی متداول عبارتند از:

پلی اکسی اتیلن الکیل اترها،

پلی اکسی اتیلن الکیل اریل اترها،

استرهای اسید چرب پلی اکسی اتیلن گلیکول.

مواد فعال سطحی آمفوتریک متداول عبارتند از:

مشتقات پلی وینیل الکل،

نشاسته و مشتقات آن،

سلولز و مشتقات آن،

الیگومرهای پلی اکریلیک اسید.

این نوع مواد فعال سطحی همراه مواد فعال سطحی غیریونی دیگر یا به تنهایی به عنوان عامل امولسیون کننده عمل می‌کنند (ون هرک، 2005).

رشد زنجیرها و تشکیل ذرات پلیمری با یکی از واکنش‌های زیر انجام می‌شود:

درون میسل (میسلار): آغازگر وارد میسل‌ها شده و مرحله‌ی انتشار انجام می‌شود تا مونومرهای درون میسل‌ها، ذرات پلیمر رشد یافته و متورم شده را تشکیل دهند.

همگن (هموژن): رادیکال‌های ایجاد شده در فاز آبی با اضافه کردن مونومرها انتشار می‌یابند. سپس الیگومرهای محلول در آب را ایجاد می‌کنند. تا زمانی که به حد حل شدگی در آب برسند و سپس فاز محلول را ترک کنند. این ذرات سپس خود را به مواد فعال سطحی می‌رسانند و پایدار می‌شوند  و مونومرها را جذب می‌کنند که باعث ادامه پلیمریزاسیون می‌شوند.

قطره ای: آغازگر وارد قطره های کوچک مونومر می‌شود و باعث انتشار پلیمریزاسیون می‌شود.

 

پایان: در این مرحله پس از رشد زنجیرها و تشکیل ذرات توسط یکی از واکنش‌های ترکیب زنجیرها و یا تسهیم نامتناسب رشد زنجیرها متوقف می‌شود (کرندال و همکاران، 1995 ؛ ون هرک ؛ دیلارد[17] و همکاران، 2000).

[1] – Board

[2] – Nano-SiO2 (نانو سیلیکات)

[3] – Sono-sorption (التراسونیک)

[4] – Viscosity (ویسکوزیته)

[5] –  System (دستگاه)

[6]– Nevskaia et al

[7]– Latex  (شیرابه)

[8]– Nonwoven

[9]– Van Herk

[10] – Hot melt

[11] – Mayas

[12] – Caoutchou

[13] – Vulcanization

[14] – Synthetic

[15] – Preemulsion

[16] – Skoglund

[17] – Dillard et al

[18] – Micelle

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122