پايان نامه پيشبيني افسردگي براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پيشبيني افسردگي براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه پيشبيني افسردگي براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- فصل اول: مقدمه 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مسأله 4
1-3- اهداف تحقیق 6
1-3-1- هدف کلی 6
1-3-2- اهداف جزئي 6
1-4- ضرورت و اهميت تحقيق 6
1-5- سؤالات تحقیق 9
1-6- فرضیه های تحقیق 10
1-7- تعاريف متغيرها 10
1-7-1- تعاريف نظري متغيرها 10
1-7-2- تعاريف عملياتي متغيرها 10
2- فصل دوم: پیشینه پژوهش 12
2-1- مباني نظري تحقیق 13
2-1-1- مقدمه 13
2-1-2- افسردگی 13
2-1-2-1- افسردگي چيست 13
2-1-2-2- اصطلاح افسردگي 13
2-1-2-3- ملاكهاي تشخيصي حملةافسردگي اساسي DSMIV 14
2-1-2-4- نشانه هاي افسردگي 16
2-1-2-5- طبقه بندي 20
2-1-2-6- شيوع 20
2-1-2-7- نظريه هاي افسردگي 22
2-1-2-7-1- عوامل بيولوژيك 22
2-1-2-7-2- نظريه هاي روانكاوي 24
2-1-2-7-3- رويكرد شناختي بك 26
2-1-2-7-4- نظرية درمان عقلاني ـ عاطفي (اليس) 29
2-1-2-7-5- نظريه هاي يادگيري 29
2-1-2-7-6- رويكرد پردازش اطلاعات 31
2-1-2-7-7- نظرية اسناد 31
2-1-2-8-7- تفاوت افسردگی کودکان وبزرگسالان 32
2-1-3- فراشناخت 34
2-1-3-1- تعریف فراشناخت 35
2-1-3-2- مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی 36
2-1-3-3- متغیرهای فراشناخت از دیدگاه ولز 38
2-1-3-4- نظریه بروئر 44
2-1-4- افکار ناکارآمد 46
2-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان 52
2-2-1- پیشینه پژوهش ها در داخل کشور 52
2-2-2- پیشینه پژوهش ها در خارج کشور 57
2-3- جمع بندی 62
3- فصل سوم: روش پژوهش 68
3-1- مقدمه 69
3-2- نوع تحقیق 69
3-2- قلمرو تحقیق 69
3-4- جامعه آماري 69
3-5- نمونه و روش نمونه¬گيري 69
3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و روایی و پایایی آنها 70
3-6-1- مقیاس نگرش های ناکارآمد 70
3-6-2- مقیاس فراشناخت کودکان 70
3-6-3- مقیاس خودسنجی افسردگی 71
3-7- روش جمع آوری دادها 72
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها 72
4- فصل چهارم: نتایج 74
4-1- مقدمه 75
4-2- داده‌هاي جمعيت شناختي 75
4-3- تحلیل روانسنجی پرسشنامه فراشناخت در نوجوانان 80
4-3-1- بررسی روایی پرسشنامه فرا شناخت 81
4-3-2- بررسی اعتبار پرسشنامه فرا شناخت 86
4-4- بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ناکارآمد در نوجوانان 87
4-5- پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت 91
4-6- پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت 93
5- فصل پنجم: بحث و نتيجه¬گيري 95
5-1- مقدمه 96
5-2- یافته ها 96
5-4- محدودیت¬های تحقیق 98
5-5- پیشنهاد ها 99
فهرست منابع 100
پيوست¬ها
چکيده به زبان انگليسي

منابع

ابراهیمی، امراله و دیگران، سهم مقیاس نگرش های ناکارآمد و خرده مقیاس های سلامت عمومی در پیش بینی و نسبت بخت ابتلا به افسردگی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صص 58-52.

اتکینسون، ریتا: زمینه روان شناسی هیلگارد. ترجمه رفیعی ح و همکاران. تهران، انتشارات ارجمند، 1380، ص 426.

امینی،فریبا و ملکشاهی،فرید (1380). “بررسی تاثیر دعا بر کاهش اضطراب قبل از امتحان در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد در سال 1379”. چکیده مقالات اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان، سال پنجم،شماره 19.

بهرامی، فاطمه و آذریان، زهرا. مطالعه مقدماتی رابطه نشانگان پیش قاعدگی و افسردگی با باورهای فراشناختی در زنان دانشجو. تحقیقات علوم رفتاری، دوره 6، شماره 2، 1387.

بیابانگرد، اسماعیل، تحلیلی بر فراشناخت و شناخت درمانی، تازه های علوم شناختی، سال 4، شماره 4، 1381.

پورافكاري ،نصرالله ( 1386),افسردگي واكنش يا بيماري,فلك، انتشارات آزاد.

تقوی، سید محمدرضا و مزیدی، محمد. بررسی روایی و پایایی مقیاس خودسنجی افسردگی برای دانش آموزان ایرانی. پژوهش های روان شناختی، دوره 8، شماره 1 و 2، 1384.

حاجی علیزاده، کبری و دیگران. نقش متغیرهای شناختی، ابعاد فراشناختی و هیجانات در رفتار سوء مصرف مواد، تازه های علوم شناختی. سال 11، شماره 3، 1388، صص 12-1.

حسینی، فریده السادات خیر، محمد. پیش بینی تعلل ورزی رفتاری و تصمیم گیری با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال 15، شماره 3، 1388، صص 273-265.

رحمتی،بهزاد.(1375)كرولي د. روان شناسي افسردگي زنان ـ مترجم : رحمتي بهزاد ، تهران زرياب.

روزنهان، دی، ال. و سلیگمن، ام. ای. پی. (1384). روانشناسی نابهنجاری آسیب شناسی روانی. (ترجمه: ی، سیدمحمدی، جلد اول). تهران: انتشارات رشد.

طهرانی زاده، مریم و دیگران. بررسی مقایسه ای نگرش های ناکارآمد در دختران فراری و عادی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 5، شماره 19، 1384.

 

ولمن، بنجامین(1375). اختلالات روان تنی، ترجمه بهمن نجاریان و محسن دهقانی. چاپ اول. انتشارات رشد: تهران.

یوسفی، زهرا، بهرامی، فاطمه و محرابی، حسین علی. نشخوار فکری: آغاز و دوام افسردگی. مجله علوم رفتاری، دوره 2، شماره 1، 1387.

ابوالقاسمی ،عباس . نریمانی ،محمد (1378)آزمودنی های فراشناختی .اردبیل .نشر نوید اسلام .

بایفر ،ورا (1953)استرس و روش های مقابله . ترجمه آزاده افروز . تهران . نشر فرهنگ اسلامی .

جان ،گلاور (1377)روان شناسی شناختی شناختی برای معلمان .ترجمه علینقی خرازی . مرکز نشر دانشگاهی .

داکرل ،جولی (1376)رویکرد شناختی به مشکلات یادگیری کودکان .ترجمه عبدالجواد احمدی ،تهران . انتشارات رشد .

دکر ،درواسکات (1942)استرس انگیزه بخش :رموز تفکرات شخصی در موفقیت ،ترجمه زهرا پاکبر.تهران . نسل نو اندیش .1386.

روزنبرگ ،نانسی (1387)غلبه بر استرس . ترجمه بهزاد رحمتی . تهران . نشر شهرام .

عاشوری ،احمد و همکاران (1388)باورهای فراشناختی و و سلامت عمومی در دانشجویان . مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی . ش یک . سال یازدهم .

فضلی خانی ،منوچهر (1377)روش های فعال تدریس . تهران . انتشارات تربیت .

فخرائی ،مرتضی (1388)مقایسه فشار روانی و عملکرد تحصیلی فرزندان اول و دوم در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی در شهرستان نور . پایان نامه تحصیلی کارشناسی رشته روان شناسی عمومی . نوشهر . دانشگاه پیام نور .

فلاول ،جان –اچ (1375) رشد روانشناختی . ترجمه دکتر فرهاد ماهر . تهران نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

قربان شمی ،حلیمه (1388)بررسی رابطه باور های فراشناختی با نگرانی در گروهی از دانش آموزان دختر و پسر متوسطه شهرستان رامسر ،پایان نامه تحصیلی کارشناسی رشته روانشناسی عمومی . نوشهر . دانشگاه پیام نور .

مجد فر ،مرتضی(1384) چله نشینی فراشناختی . بررسی چهل نکته کاربردی و تسهیل کننده در چگونگی آموزش مهارت های فراشناختی و فرایند های شناختی به دانش آموزان . نشریه رشد آموزش ابتدایی . ش 75 .

میلانی فر ،بهروز (1378)بهداشت روانی . تهران . انتشارات قدس .

محمد امینی ،زرار (1386) بررسی رابطه باور های فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر شهرستان اشنویه . فصلنامه نوآوری های آموزشی . ش 19. سال ششم .

محسنی ،مهدی (1389)مقایسه ویژگی های شخصیتی و فراشناخت در دوقلوها و افراد عادی شهرستان فریدونکنار . پایان نامه تحصیلی کارشناسی رشته روانشناسی عمومی . نوشهر . دانشگاه پیام نور .

نورانی ،سید مهدی .(1388)رابطه باور های فراشناختی در سبک های یادگیری کودکان . پایان نامه تحصیلی کارشناسی رشته روان شناسی عمومی .نوشهر . دانشگاه پیام نور.

ویلکینسون ،گرگ (1349) راهنمای پزشکی خانواده استرس . ترجمه محمد خوشرو . قم . سپهر اندیشه .

ولز ،آدرین (1385)اختلالات هیجانی و فراشناخت ،ترجمه دکتر فاطمه بهرامی ،دکتر شیوا رضوان ،تهران . انتشارات مانی

alkovskis PM. Cognitive-behavioral factors and the persistence of intrusive thoughts in obsessional problems. Behavior Researchh and Therapy 1989; 27(6): 677-82.

Biabangard S. Metacognitive and cognitive therapy. J New Cog Sci 2002; 4: 10-18 [Persian].

Cartwright-Hatton S, Wells A. Beliefs about worry and intrusions: the meta-cognitions questionaire and its correlates. J Anxiety Disorf 1997; 11(3): 279-96.

Corcoran KM,  Segal  Metacogni tion  in depressive  and  anxiety  disorder:  Current directions.  Inter. J of Cogn Ther, 2008; 1(1): 33-44

Emmelkamp PMG, Aradema A. Metacognition, Specific Obsessive-Compulsive Beliefs and Obsessive-Compulsive Behaviour. Clinical Psycology and Psychotherapy 1999; 6: 139-45.

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان بود. 600 نفر ) 150 پسر پایه دوم، 150 پسر پایه سوم، 150 دختر پایه دوم و 150 دختر پایه سوم(از دانش آموزان دوره راهنمایی شهر محمودآباد که در سال تحصیلی 90-89 تحصیل می کردند،به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه  انتخاب شدند.گردآوری داده ها،به کمک پرسشنامه های نگرش ناکار آمد ،فراشناخت کودکان  و خودسنجی افسردگی انجام شد.داده های آماری با بهره گیری از تحلیل عوامل و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی ساختار و اعتبار پرسشنامه ،ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت در موردسنجش اعتبار و روایی  پرسشنامه فراشناخت نتایج نشان داد پرسشنامه فرا شناخت از روایی برخوردار و  ثبات درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 69/0 محاسبه شد که نشان دهنده این است که میزان پایایی پرسشنامه در حد متوسط است.

در مورد اعتبار و روایی  پرسشنامه افکار ناکارآمد  نتایج نشان داد پرسشنامه افکار ناکارآمد  از روایی برخوردار و  ثبات درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 0/74 محاسبه شد که نشان دهنده این است که میزان پایایی پرسشنامه در حد بالایی است . نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد عوامل فراشناختی ،پیش بینی کننده افسردگی        می باشند .در زمینه پیش بینی افسردگی توسط فراشناخت و افکار ناکارآمد نتایج نشان داد افکار ناکارامد و فراشناخت توانایی پیش بینی افسردگی در فرد را دارند .

کلید واژه ها:افکارناکارآمد، فراشناخت،افسردگی

 

فصل اول: مقدمه

مقدمه

افسردگی[1] شایع ترین بیماری قرن حاضر است (لاور[2]، 2002؛ به نقل از ملاباقری،1383). در حال حاضر افسردگی جدی ترین بیماری قرن تلقی شده و به گزارش دانشگاه هاروارد تا سال 2020 در رتبه اول یا دوم بیماری های شایع قرار می گیرد (آندریا[3]، 2002). افسردگی افت فراگیر خلق است که همراه با احساس غمگینی و عدم توانایی تجربه لذت می باشد (اتکینسون، 1380).

اگرچه از زمان های گذشته غمگینی و یأس در کودکان و نوجوانان پدیده های شناخته شده ای به شمار می رفت، امروزه روشن شده است که اختلال پایدار خلق در کودکان با هر سنی و در هر شرایطی ممکن است بروز کند (کاپلان و سادوک[4]، 1376). امروزه در مقایسه با گذشته، افسردگی در بین نوجوانان شایع تر شده است و قربانیان خود را زمانی که بسیار جوان هستند مبتلا می کند. متأسفانه گرایش به وقوع اولین افسردگی در سنین پایین تر افزایش یافته و درصد بالای نوجوانان مبتلا به افسردگی شدید نگران کننده است (روزنهان و سلیگمن، 1384). میزان شیوع در طی سالیان زندگی در نوجوانان از 15 تا 20 درصد ارزیابی شده که با میزان آن در جمعیت های بزرگسال قابل مقایسه است و این فرض را مطرح می کند که افسردگی در بزرگسالان غالباً در نوجوانی شروع می شود (بیرماهر[5] و همکاران، 1995؛ به نقل از منیرپور،1384).

در سبب شناسی افسردگی دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. آرون بک[6] (1987، به نقل از دیویسون[7] و همکاران، 2004) یک الگوی شناختی از افسردگی ارائه داده است. بر طبق نظر بک، افراد افسرده به این دلیل افسرده اند که نسبت به خود، جهان و آینده نظر بدبینانه ای دارند، دارای روان بنه ها و باورهای منفی اند که به وسیله رویدادهای منفی زندگی فعال می شوند و همچنین سوگیری های شناختی دارند. روان بنه های منفی همراه با سوگیری یا تحریف های شناختی آنچه را که وی سه گانه منفی نامیده است حفظ می کنند که در نهایت به افسردگی منجر می شود. به عبارت دیگر بک مؤلفه آسیب پذیری را به عنوان نگرش ناکارآمد[8] (اعتقاد و باور غیر منطقی) مفهوم سازی نمود (وایسمن[9]، 1989؛ به نقل از ابراهیمی،1386). این افکار منفی شامل نیاز به کمال در دستیابی به هدف و تأیید دایمی به وسیله دیگران، فرد را در بزرگ ترین عامل خطر برای افسردگی تحت شرایط خاص قرار می دهد. به نظر می رسد که از طریق تعامل با حوادث استرس زای زندگی، افکار ناکارآمد می توانند ماشه چکان وقوع نشانه های جسمانی، عاطفی و انگیزشی افسردگی شوند (بک و همکاران، 1976؛ به نقل از لیو[10]).

مدل های شناختی در مورد مکانیسم هایی که باورها از طریق آنها بر کنترل پردازش شناختی تأثیر می گذارند، توضیحی نمی دهد. شماری از نظریه های اخیر محدودیت های رویکرد شناخت درمانی مبتنی بر محتوا را برجسته ساخته اند و برای مفهوم سازی شناخت در نابهنجاری روان شناختی چارچوبی پیشنهاد کرده اند که بر سطح معنا و فراشناخت[11] تأکید می کند (حاجی زاده، 1388).

فراشناخت عبارت است از هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی، نظارت یا کنترل شناختی وجود داشته باشد (فلاول[12]، 1979؛ موسس بیرد[13]، 2006؛ به نقل از بیابانگرد،1381).

نظریه کنش اجرایی خود نظم بخش[14] ولز و متیوز[15] اولین نظریه ای است که نقش فراشناخت را در سبب شناسی و تداوم اختلالات روانی مفهوم سازی کرده است (ولزو متیوز، 1996؛ به نقل از عاشوری و همکاران).

ولز و متیوز در مدل فراشناختی به فرمول بندی پردازش شناخت درونی، قوانین و مکانیسم هایی که موجب می شود تا بیماران به تعبیر و تفسیر باورهای ناسازگار بپردازند، توجه می کنند. در این الگوعلاوه بر توجه به محتوای فکر به چگونگی فکر کردن افراد نیز توجه می شود. آنان اختلال هیجانی را به فراشناخت و شکل تفکر در آسیب پذیری هیجانی مرتبط می سازند (تیلور[16]، 2001؛ به نقل از بهرامی،1387).

براساس نظریه کنش اجرایی خودنظم بخش اختلالات روان شناختی وقتی تداوم می یابند که راهبردهای مقابله ای ناسازگار مثل تفکر درجاماندگی (نگرانی/نشخوار ذهنی)، پایش تهدید، اجتناب و سرکوبی فکر، اصلاح خود باورهای ناکارآمد را با شکست مواجه می سازد و دسترسی به اطلاعات منفی در مورد خود را افزایش می دهد (ولز، 2000؛ به نقل از عاشوری و همکاران).در مجموع و براساس متون موجود چنین استنباط می شود که فراشناخت یک عامل کلی در آسیب پذیری نسبت به اختلالات روانی به شمار می رود (عاشوری، 1388).

بیان مساله:

افسردگی یکی از شایع ترین مشکلات حیطه سلامت روان در جهان و علائم افسرده ساز رایج ترین شکایت نوجوانان می باشد (ایوارسون[17] و همکاران، 2006).

آرون بک، یک الگوی شناختی از افسردگی ارائه داده است. وی مؤلفه آسیب پذیری را به عنوان نگرش ناکارآمد (اعتقاد و باور غیر منطقی) مفهوم سازی نمود. نگرش های ناکارآمد به عنوان عامل زمینه ساز در شروع دوره های افسردگی به صورت مستقیم و یا به عنوان یک عامل آسیب پذیری  تحت شرایط فشارزای محیطی تلقی شده است (وایسمن، بک و لم[18]، 1998؛ به نقل از ابراهیمی،1387).

این افکار منفی شامل نیاز به کمال در دستیابی به هدف و تأیید دائمی به وسیله دیگران، فرد را در بزرگترین عامل خطر برای افسردگی تحت شرایط خاص قرار می دهد. به نظر می رسد که از طریق تعامل با حوادث استرس زای زندگی، افکار ناکارآمد می توانند ماشه چکان وقوع نشانه های جسمانی، عاطفی و انگیزشی افسردگی شوند (بک و همکاران، 1976؛ به نقل از لیو).

محدودیت های موجود در روش های محتوا – محور در الگوهای شناختی، مفهوم سازی یک چارچوب جدید از فرایندهای شناختی را با عنوان الگوی عملکرد اجرایی خود تنظیمی پیشنهاد می کنند که بر نقش فراشناخت تأکید دارند (ولز و متیوز، 1994؛ به نقل از حسینی،1388). ولز، فراشناخت را جنبه ای از سازمان پردازش اطلاعات می داند که به تنظیم، تفسیر، ارزیابی و مدیریت محتوا و فرایندهای سازمان خود می پردازد.

رویکرد فراشناختی بر این باور است که افراد به این دلیل در دام ناراحتی های هیجانی گرفتار می شوند که فراشناخت آنها به الگوی خاصی از پاسخ دهی به تجربه های درونی منجر می شود که موجب تداوم هیجان منفی و تقویت باورهای منفی می شود. در این نظریه، فراشناخت عامل سببی عمومی در پیش بینی ایجاد دامنه وسیعی از بیماری های روانشناختی است (ولز، 2000؛ به نقل از ییلماز[19]).

فراشناخت يك مفهوم چند وجهي است. اين مفهوم در برگيرنده ي دانش، فرآيندها و راهبردهايي است كه شناخت را ارزيابي، نظارت يا كنترل ميكنند  . اغلب نظريه پردازان بين دو جنبه از فراشناخت، يعني باورهاي فراشناختي و نظارت فراشناختي تمايز قايل شده اند. دانش فراشناختي، اطلاعاتي است كه افراد در مورد شناخت خود و راهبردهاي يادگيري دارند كه اين راهبردها بر آن ها اثر ميگذارد. نظارت فراشناختي به دامنه هایي از كاركردهاي اجرايي نظير توجه ، كنتر ل، برنامه ريزي و تشخيص خطاها در عملكرد اشاره دارد (ولز[20]،2000).

تجربه ی خلق افسرده در دوره نوجوانی می تواند علل و شرایط مختلفی داشته باشد. از این میان، اثر عامل شناختی و فراشناختی، که فکر و فرایند فکر را تحت تأثیر قرار می دهند، بر افسردگی قابل ملاحظه است، لذا این تحقیق در پی این است که سهم هریک از عوامل شناختی (افکار ناکارآمد) و عوامل فراشناختی را تبیین افسردگی دوره نوجوانی در جامعه ایرانی وارسی کند.

اهداف تحقیق:

1-3-1- هدف کلی:

پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان.

1-3-2- اهداف جزئی:

1) بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه فراشناخت در نوجوانان.

2) بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه افکار ناکارآمد در نوجوانان.

3) پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت.

4) پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

اگرچه در اغلب کارآزمایی های بالینی شناختی – رفتاری به ویژه در افسردگی، نگرش های ناکارآمد به عنوان نقطه ثقل آسیب روانی تلقی شده است و شاخص اصلی تبیین اثربخشی درمان شناختی و هدف نهایی تغییرات در نظر گرفته می شود (کاویانی، 1384). در ایران مطالعات بنیادی در خصوص تبیین افسردگی بر مبنای نگرش های ناکارآمد و تعیین سهم این متغیر در پیش بینی علائم روانشناختی افسردگی و شانس بروز اختلال بخصوص در کودکان و نوجوانان اندک است.

علاوه بر این تقریباً یافته های اندکی درباره تفسیر یا ارزیابی کودکان و نوجوانان از فرایند نگرانی شان که تحت مقوله فراشناخت قرار می گیرد، وجود دارد (باکو[21] و همکاران، 2009).

یکی از دلایل علاقه مندی بسیاری از محققان به حیطه فراشناخت آن است که معتقدند این حوزه تلویحات مهمی در میدان تعلیم و تربیت دارد برای مثال، بیکر، بیکر و براون، بروان و همکاران، فلاول، مارکمن، پاریس و همکاران (به نقل از فلاول، 1985). گمان می رود که مهارت های فراشناختی نقش مهمی در انواع فعالیت های شناختی از جمله تبادل کلامی اطلاعات، درک مطلب خواندن، انگیزش پیشرفت، درک کلامی، نوشتن، زبان آموزی، ادراک، توجه، حافظه، حل مسئله، شناخت اجتماعی و… بازی می کند (فلاول، 1985). در یک فراتحلیل، ونگ و همکاران در مورد عوامل مؤثر بر یادگیری دانش آموزان، نشان دادند که از میان 228 عامل مؤثر در یادگیری، فرآیندهای شناختی و فراشناختی بیشترین تأثیر را بر یادگیری دانش آموزان دارد (به نقل از سالاری فر، 1375).

در دهه گذشته علت تفاوت در پیشرفت های تحصیلی را تفاوت های فردی می دانستند اما، در سال های اخیر با مطرح شدن دیدگاه های شناختی، دیگر تفاوت دانش آموزان به خاطر خصایص آنها نیست، بلکه در نحوه پردازش اطلاعات آنها است، لذا استفاده از آموزش مناسب مطرح گردید که هم بعد فرآیند ذهنی را در نظر می گیرد و هم به جنبه انگیزشی توجه دارد (ابراهیمی قوام آبادی، 1377).

مارچسچی خاطر نشان می کند که اگر دانش آموز بتواند فعالانه و با کنترل کافی تکالیف را انجام دهد، تجربه مثبت و خوشایندی نسبت به خود و توانمندی هایش پیدا خواهد کرد. این امر باعث تلاش بیشتر شده، اسنادهای تلاش و منبع کنترل درونی افزایش پیدا خواهد کرد. اما اگر راهبردهای مؤثر یا نحوه کاربرد آنها را نداند دچار احساس شکست شده، نسبت به تحصیل و آموزشگاه نگرش منفی پیدا می کند و پیامدهای عاطفی منفی به همراه خواهد داشت (به نقل از بهرامی، 1382).

بر این اساس، ضرورت آموزش های فراشناختی احساس می شود تا دانش آموزان هر چه بیشتر نسبت به آنچه برای یک یادگیرنده فعال لازم است آگاهی یافته و در عمل بتواند بر فرآیند یادگیری خود نظارت داشته باشد و با دریافت تقویت درونی در این زمینه، انگیزش لازم را برای ادامه آن به دست آورند و موفقیت بالاتری کسب نمایند.از نظر عملی نیز فراشناخت و یافته های آن به معلمان و مربیان کمک می کند تا روش های مناسب را برای تسریع رشد فراشناخت و اثرات و آن در زمینه منبع کنترل، سبک اسنادی و غیره در درون کلاس پیدا کنند و بین نوع آموزش و ویژگی های یاد گیرنده ارتباط برقرار کنند.

همچنین چون شکست های تحصیلی مکرر، پیامدهای منفی از جمله افسردگی و درماندگی آموخته شده را به همراه دارد و تنها راه حل مشکل این است که در دانش آموزان انتظار موفق شدن برانگیخته شود، لذا نتایج آموزش های فراشناختی می تواند مانع از شکل گیری احساسات افسردگی و احساس درماندگی در آنها شود.

همچنین از طریق نتایج فراشناخت، انتقال مسئولیت و دادن نقش فعال به یادگیرنده که تحت عنوان یادگیری خود – تنظیمی در قرن 21 مطرح گردیده است مورد تأکید و تأیید قرار می گیرد. مهم تر از همه این است که فراشناخت می تواند الگویی برای تدریس براساس واگذاری مسئولیت یادگیری به دانش آموزان – به صورت یادگیری مشارکتی به طرق فردی یا گروهی – باشد که قابل تعمیم به سایر دروس است و برای معلمان دست اندرکار نظام آموزش کاربرد خواهد داشت و مؤلفان نیز از نتایج نظری و علمی آن می توانند در کتاب های خود استفاده کنند.

به طور کلی، آموزش راهبردهای فراشناختی، زمینه درگیری علمی، منبع کنترل درونی، اسنادهای مثبت، انگیزش پیشرفت بیشتر، خلاقیت و سازندگی و خود مسئولیت پذیری را در افراد فراهم کرده و حس اعتماد به نفس در امور زندگی را تقویت می کند و فرد را قادر می سازد که مشکلات را شناسایی نماید، خود را در بوته آزمایش و بررسی قرار دهد. آزاد و مستقل عمل کند و بهترین راه حل ها را در امور مختلف ارائه دهد.

از زمانی که فراشناخت در تعلیم و تربیت مرکز توجه صاحب نظران قرار گرفت، تحقیقات زیادی در مورد آن انجام گرفته و نتایج به دست آمده نشان داده است که آموزش فراشناخت روی عملکرد تحصیلی تأثیر مثبت دارد، اما آنچه مهم است این است که آموزش فراشناخت هنگامی مؤثر خواهد بود که ویژگی های مختلف یاد گیرنده مثل نگرش ها، انگیزش و خود پنداره وی در نظر گرفته شود. به خصوص اینکه تحقیقات نشان داده اند که فراشناخت با متغیرهای انگیزش مثل اسنادها، خود کارآمدی، منبع کنترل  رابطه نزدیکی دارد (هادئوک و سانگ، 2001). از طرفی، استفاده از راهبردهای فراشناختی به مدت طولانی (شامل برنامه ریزی در مورد آنچه که باید انجام شود، نظارت بازبینی پیشرفت و ارزیابی نتایج) یک روش مؤثر است تا دانش آموز بر فرآیندهای احساس و تفکر خود نظارت و کنترل داشته باشد و در یک سطح خود کارآمدی مطلوب، انگیزش تحصیلی او بالا رود (برکوسکی و دیگران، 1990).

طبق این داده که بیماری افسردگی در طول نوجوانی، در مقایسه با کودکی، به طور تأسف باری افزایش می یابد، به نظر می رسد که نوجوانی یک دوره بحرانی برای فهم ماهیت، مثل ریشه احساسات افسرده کننده و نشانه های افسردگی باشد. علاوه بر این چون بسیاری از افراد تجربه اولین دوره افسردگی عمده شان را در طول نوجوانی گزارش می کنند (نیومن[22] و همکاران، 1996؛ به نقل از روبرتز[23])، جستجوی افسردگی در نوجوانی، فرصت بهتری برای پژوهشگران در جهت بررسی دوره های اولیه این بیماری مزمن و عود کننده فراهم می کند (روبرتز و همکاران، 2001).

از این رو می توان ضرورت این پژوهش را از لحاظ علمی، کمک به گسترش مفاهیم نظری و همچنین کمک به تدقیق یافته های علمی در حوزه افسردگی کودکان بیان نمود. همچنین از لحاظ کاربردی، نتایج تحقیق می تواند با پیش بینی علائم افسردگی در نوجوانان که سرمایه انسانی آینده جامعه هستند کمک کند تا اقدامات بهنگامی در جهت پیشگیری و درمان این بیماری شایع صورت گیرد.

Depression

lavar

Anderia

Kaplan and Sadock

Birmaher

Beck

Davison

Dysfunctional attitudes

Weissman

Liu

Metacognition

Flavell

Moses & Baird

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عملکرد خانواده با ويژگي هاي روانشناختي و كمرويي نوجوانان
 • پايان نامه رابطه بين اضطراب و افسردگي با تعارضات زناشويي در مراجعين به مراکز مشاوره و مددكاري ناجا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122