پايان نامه پيشگيري از جرم در اسلام و تطبيق آن با دانش جرم شناسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پيشگيري از جرم در اسلام و تطبيق آن با دانش جرم شناسي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 171 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه پيشگيري از جرم در اسلام و تطبيق آن با دانش جرم شناسي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده: 1
مقدمه: 2
الف) بیان مسأله: 2
ب) ضرورت و اهداف 3
پیشینه تحقیق: 4
ه) سؤالات تحقیق: 5
و) فرضیات تحقیق: 5
ز) روش تحقیق: 5
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری 6
گفتار اول: تعریف پیشگیری 7
گفتار دوم: انواع پیشگیری 9
مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسی 23
گفتار اول: انسان شناسی؛ مقدمه و مبنای تحقیق در علوم مرتبط با انسان 23
گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق 34
فصل دوم: بررسی پیشگیری اجتماعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی
مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر علم جرم شناسی 47
گفتار اول: مفهوم کنترل اجتماعی 47
گفتار دوم: نظریه های کنترل اجتماعی 51
مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر اسلام 61
گفتار اول: خود کنترلی در آموزه های اسلامی با تکیه بر توجه دادن به ارزش های وجودی 61
گفتار دوم: خود کنترلی با تکیه بر پرورش نگرش توحیدی 67
فصل سوم: بررسی پیشگیری وضعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی
مبحث اول: پیشگیری از طریق تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری: 84
گفتار اول: نظارت و کنترل اجتماعی 84
گفتار دوم: نظارت و کنترل اجتماعی 84
گفتار دوم: ایجاد جرائم یا بازدارنده 116
گفتار اول: تقویت آماجهای جرم از طریق مصون سازی و جاذبه زدایی 131
گفتار دوم: محافظت از اشیاء در معرض وقوع جرم (محافظت از آماجهای جرم) 139
مبحث سوم: پیشگیری از طریق تغییر شرایط محیطی 141
گفتار اول: از بین بردن یا ضبط آلات و ادوات 142
گفتار دوم: کنترل مکانهای ارتکاب جرم 144
نتیجه گیری 147
فهرست منابع: 158

فهرست منابع:

الف) منابع فارسی

ادوارد اسمیت و دیگران، زمینه روان شناسان هیلگارد، ویرایش چهاردهم، ترجمه نصرت الله پور افکاری، ج 2، چاپ اول، تهران، آینده سازان- شهراب، 1384.

امینی، ابراهیم، «اسلام و تعلیم و تربیت»، چاپ اول، تهران: انجمن اولیاء و مربیان، 1372.

ایرانی، جواد، «اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث»، چاپ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384.

پرادل، ژان؛ تاریه اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات سمت، 1381.

جرج برایان ولد و دیگران، «جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی)، ترجمه علی شجاعی، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، 1380.

جوادی آملی، عبدالله، «شریعت در آینه معرفت»، چاپ اول، قم: مرکز نشر اسراء، 1377.

حسینی، ابوالقاسم، اصول بهداشت روانی (بررسی مقدماتی اصول بهداشت روانی، روان درمانی و برنامه ریزی در مکتب اسلام)»، چاپ پنجم، مشهد: انتشارات استان قدس رضوی (شرکت به شنر)، 1385.

حکیمی، محمدرضا و دیگران، ترجمه الحیاه، ترجمه احمد آرام، ج 1، چاپ دوم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه عملیه قم، 1366.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، «مکتبهای روانشناسی و نقد آن»، ج 2، چاپ اول، تهران، سمت، 1372.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، احمد واعظی «انسان از دیدگاه اسلام»، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1377.

دلماس مارتی، می ری، (نظام های بزرگ سیاسی جنایی» ج 1، علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول تهران: نشر میزان، 1381.

رجبی پور، محمود، درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینی، فصلنامه ی دانتش انتظامی، سال پنجم، شمارة 2، 1382.

ریچارد اشنایدر و تدکچین، ترجمه فروزان سجودی، برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم، 1386.

ژان پرادل، «تاریخ اندیشه های کیفری»، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا، 1373.

ستوده، هدایت الله، »روان شناسی اجتماعی»، چاپ پنجم، تهران: آوای نور، 1379.

سلیمی، علی و داوری، محمد، «جامعه شناسی کجروی»، زیر نظر غلامرضا صدیق اورعی، چاپ اول، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380 .

شمس، عبدالحمید؛ مقررات زدایی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1381.

شیهان، اپلین، «عزت نفس»، ترجمه مهدی گنجی، چاپ اول، تهران: نشر ویرایش، 1378.

صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 34، سال 1380.

صلاحی، جاوید، بزه کاری اطفال و نوجوانان، تهران: انتشارات کتنبرگ، 1381.

طالقانی، محمود، پرتوی از قرآن، ج 2، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1362.

عبدالواحد تمیمی آمدی، «غررالحکم درر الکلم: چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1366.

غروریان، محسن، «آموزش درس معاد»، چاپ اول، قم: موسسه انتشارات دارالعلم، 1375.

غروریان، محسن، «اخلاق اجتماعی»، چاپ اول قم: انتشارات شفق، 1375.

فرانکلین پی. ویلیامز و ماری لین دی. مک شین، «نظریه های جرم شناسی»، ترجمه ی حمیدرضا ملک محمدی، چاپ اول تهران: میزان، 1383.

فیض، علیرضا، «تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام»، چاپ اول، تهران، مؤسسات انتشارات امیرکبیر، 1365.

کریمی، یوسف، «روانشناسی اجتماعی (نظریه ها، مفاهیم و کاربردها»، چاپ هشتم، تهران نشر ارسباران، 1379.

کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ج 1، چاپ ششم، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1382.

گسن، ریموند، مقدمه ای بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول، تهران: مترجم، 1370.

گسن، ریموند، جرم شناسی نظری، مترجم: مهدی کی نیا، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1374.

گسن، ریموند، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی 19-20، 1376.

گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران، نشر نی، 1381.

مارسل بوازار، انسان دوستی در اسلام، ترجمه محمد حسن مهدوی اردبیلی و غلامحسین یوسفی، چاپ اول، تهران: انتشارات طوس، 1362.

مطهری، مرتضی،«بیست گفتار»، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات صدرا، 1378.

مطهری، مرتضی، «آزادی معنوی (چاپ جدید «گفتارهای معنوی» با اضافات )»، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات صدرا، 1378.

مطهری، مرتضی، «فطرت»، چاپ یازدهم، تهران انتشارات صدرا، 1378.

مظاهری، حسین، «عوامل کنترل غرایز در زندگی انسان»، چاپ پنجم، تهران: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، 1369.

معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، 1389.

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، «تفسیر نمونه»، ج 2 چاپ هجدهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374.

موریس کسن، اصول جرم شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر، 1385.

میرخلیلی، محمود، پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، شماره 1، 1383.

نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، چاپ اول، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری کتابخانه گنج دانش، 1377.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 26- 25، 1387.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات درس جرم شناسی مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، به کوشش شهرام ابراهیمی، 1388.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ تقریرات درس جرم شناسی (پیشگیری)؛ تنظیمی مهدی سیدزاده؛ دوره کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم؛ نیم سال دوم 82- 1381.

نیازپور، امیرحسین، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 45، 1382.

وحیدی، محمد، «پاکی ها و ناپاکی ها در اسلام»، چاپ دوم، قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، 1383.

ب) منابع عربی:

طوسی، محمد بن حسن، (شیخ طوسی)، تهذیب الاحکام، ج 6، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365.

عاملی جبعی، زین الدین، (شهید ثانی)، منیه المرید، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1409 ه. ق.

عوده، عبدالقادر، «التشریع الجنایی الاسلامی مقارئاً بالقانون الوضعی»، ج 1، بیروت: دارالکتاب العربی، بی تا.

محمد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 4، چاپ سوم، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413.

محمد بن یعقوب کلینی (شیخ کلینی) «الکافی»، ج 2، چاپ چهارم، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، 1365 ه.ش.

ورام بن ابی فراس، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر (مجموعه ورام)، ج 2، قم: انتشارات مکتبه الفقیه، بی تا.

ج) منابع لاتین:

1.Hirschi, travis, “cause of delinquency” university of California press, Berkeley, 1969.

Michael R. Gottfredson and travis hirschi; “A general Theory of crime”, standford university press, standard, claif, 1990.

Shinder, Debra Littlejohn; Scene of the Cyber Crime, Computer Forensics Hand Book; Syngress Publication; 2002.

چکیده:

دین مبین اسلام نسبت به پیشگیری و از بین بردن زمینه های جرم حساسیت زیادی به خرج داده است و همواره در آیات و روایات بر پیشگیری از جرم در جامعه اسلامی تأکید داشته است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راه های پیشگیری از آن است نیز توجه بسزایی به این مسأله داشته است.

با نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آن چه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیاء و اولیا الهی بوده است و بالاتر از آن از آنجا که رسالت این رهایی انسان از تباهی و گروهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقیق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف در صور وظایف دینی قرار داشته است. البته در مکاتب الهی شیوه های تربیتی علاوه بر مجازات ها مورد تأکید بوده است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راههای پیشگیری از آن است نیز توجه شایانی به این مسأله داشته است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه حقیقی بین علم جرم شناسی و آموزه های دین اسلام در معرض پیشگیری از جرم بررسی شود. باید توجه داشت که در شریعت اسلام، اولاً دایره مشمول گناه وسیع تر از جرایم موضوع قوانین است لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توأم با پیشگیری است، ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی حقوق جزای اسلامی نسبت، مجازات های سایر علل از قطبیت و حقیقت بیشتری برخوردار است و ثالثاً وجود و کیفر دنیوی و اخروی و جنبه پیشگیری برای مسلمان معتقد است.

به نظر می رسد با تلفیقی از آموزه های اسلام و راههای پیشگیری از جرم در علم جرم شناسی می توان به یک سیستم جامع در معرض پیشگیری از وقوع جرایم دست یافت.

کلید واژگان: جرم – پیشگیری- اسلام – جرم شناسی – حقوق ایران.

مقدمه:

الف) بیان مسأله:

از جمله هدف های مهم یک سیاست جنایی کارآمد، از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم است. اگرچه گسترش و توسعه اختیارات حاکمیت در مقابله با فرصت های بزه کارانه اگر فاقد ضابطه و حدود معینی باشد ممکن است مفاسد بزرگی همچون به مخاطره افتادن حقوق و آزادی های فردی را در پی داشته باشد، اما امکان در پیش گرفتن راه های قانونی و مناسب در رفع موقعیت هایی که مقدمه ارتکاب جرم می باشد، وجود دارد و ضابطه مند و قانونی شدن مانع از سوء استفاده است.

در مکتب اسلام برخی دانشمندان اقدامات جامعه در مقابل پدیده بزه کاری را به دو گروه طبقه بندی کرده اند: نخست اقداماتی که با هدف پیش گیری از جرایم بالقوه صورت می گیرد و دیگری واکنش نسبت به اعمال ارتکابی در گذشته که مبنای تصمیم قاضی قرار می گیرد. در سیاست جنایی اسلام دفع منکر مانند رفع آن واجب دانسته شده است، زیرا ادلّه وجوب رفع منکر شامل راه کارهای تدافعی در پیش گیری از تحقق منکرات و جنایات نیز می شود.

این نوشتار در راستای همین هدف نگاشته می شود و درصدد تبیین این اندیشه است که از آموزه های اسلام که در قالب ده ها هزار آیه و روایت مطرح شده است، می توان پس از گردآوری و دسته بندی آن ها بر اساس مباحث جرم شناسی، برای توصیف بزه و بزهکاری، مطالعه علمی علل بزهکاری، چگونگی راه های پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح بزهکاران و جلوگیری از تکرار بزهکاری، تعیین سیاست های جنایی و هم چنین عدالت کیفری بهره برد و از این مسیر به هدف های فوق رسید.

بزهکاری و نقص هنجارهای اجتماعی، پدیده ای است که از دیرباز به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده در امنیت و آرامش زندگی به شمار می رفته است. این امر، امروزه به یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری تبدیل شده است، به گونه ای که طبق گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد، میزان رشد سالانه ی جرایم گزارش شده است، به حدود پنج درصد بالغ می گردد که از رشد جمعیت و نیز از رشد اقتصادی اکثر کشورهای جهان بیش تر است.[1]

این معضل زندگی اجتماعی در طول تاریخ زندگی بشر، هیچ گاه بی پاسخ گذاشته نشده و واکنش های مختلفی را از سوی جوامع مختلف سبب شده است. تعیین ضمانت اجرای کیفری و مجازات بزهکاران، تا مدت ها تنها اقدامی بود که در راستای مبارزه با معضل بزهکاری و جلوگیری از وقوع جرایم به کار گرفته می شد، تا این که با شکست نظام عدالت کیفری در مهار بزهکاری و جلوگیری از وقوع جرایم، در سال های پایانی قرن نوزدهم، اندیشه ی چرایی وقوع جرم و علت شناسی بزهکاری، نضج گرفت و منجر به شکل گیری علم «جرم شناسی» گردید. درک این واقعیت که استفاده ی صرف از ابزار مجازات، تنها مبارزه ی با معلول ها و بنابراین کم تأثیر است، به یک باره جهت گیری مبارزه علیه بزهکاری را تغییر داد و به سوی شناسایی علل و عوامل وقوع پدیده ی مجرمانه و اتخاذ پیشگیرانه ی غیر کیفری معطوف ساخت. بر این اساس، موضوع پیشگیری از بزهکاری، رفته، رفته به یکی از موضوعات اصلی محافل حقوقی و جرم شناسی کشورها و مراجع و سازمان های بین المللی تبدیل شد.

ب) ضرورت و اهداف

چرایی انتخاب این موضوع و ضرورت بررسی آن از چند جهت مد نظر بوده است: اول آن که استفاده از نظریه ها و دیدگاه های نوین دانش پیشگیری از وقوع جرایم بدون کاربردی نمودن این مباحث در جوامع مختلف، کارآیی چندانی نخواهد داشت؛ به دیگر سخن، بومی ساختن مباحث هر علم و متناسب نمودن آن با فرهنگ حاکم بر هر جامعه از ضروریات استفاده ی مژثر از مباحث علمی است. به همین لحاظ، لازم است که در کشور ما نیز این مباحث با فرهنگ اسلامی- ایرانی جامعه، هماهنگ و بومی سازی گردد؛ دیگر آن که خلأهای موجود در نظریه های جرم شناسانه به طور خاص و در علوم تجربی غربی به طور کلی، از جهت تک بعدی بودن و پاسخگو نبودن کامل آن ها به معضلات و نیازهای بشری- که به دلیل گرفتار شدن آنان در الحاد و پشت کردن به آموزه های دینی در چند قرن اخیر صورت گرفته است – لزوم توجه جدی مسلمانان به تحقیق و کنکاش در آموزه های ناب و حیاتی اسلامی را بیش از پیش نمایان می سازد.

از اهداف این تحقیق می توان به این مسأله اشاره نمود که رابطه ی علم جرم شناسی و اسلام در این زمینه آشکار می شود. و با روشن شدن این مسأله می توان یک مسیر روشنی را در جهت پیشگیری از جرایم ترسیم نموده و راه کارهای متناسب با جامعه و مذهب مردم پیشنهاد نمود.

پیشینه تحقیق:

پژوهش در مباحث پیشگیری به طور کلی، چند سالی است که در کشور ما، به صورت جدی مورد توجه اساتید دانشگاه، صاحب نظران و محققان مرتبط با جرم و انحراف قرار گرفته است. اما متأسفانه هنوز موضوع بحث ما، به صورت جامع و کامل مورد تحقیق واقع نشده است. تنها تحقیقات انگشت شماری در این زمینه به نگارش در آمده است. لذا در این پایان نامه سعی می شود، در حد توان، با لگو قرار دادن مدل ارائه شده در جرم شناسی پیشگیرانه، تعالیم و آموزه های اسلامی در هر دو حیطه پیشگیری فردمدار و موقعیت مدار بررسی قرار گیرد.

ه) سؤالات تحقیق:

1- سؤال اصلی:

پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام دارای چه جایگاهی است؟

2- سؤال های فرعی:

آیا علم جرم شناسی و اسلام در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرم دارای تفاوت هایی هستند؟

آیا علم جرم شناسی و اسلام در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرم دارای تفاوت هایی هستند؟

آیا باورهای دینی می تواند از جرم پیشگیری کند؟

و) فرضیات تحقیق:

در حوزه پیشگیری از جرم در منطق تعالیم اسلامی، تأکید اسلام بر پیشگیری اجتماعی است.

پیشگیری از وقوع جرم در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که آموزه های تربیتی، اخلاقی و شرعی اسلام، در برگیرنده راهکارهای پیشگیرانه است.

به نظر می رسد که علم جرم شناسی و اسلام در زمینه ی راه های پیشگیری از وقوع جرم دارای شباهت هایی هستند.

به نظر می رسد که علم جرم شناسی و اسلام در زمینه ی راه های پیشگیری از وقوع جرم دارای تفاوت هایی نیز هستند.

ز) روش تحقیق:

روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه و کتابهای مختلف و فیش برداری می باشد.

فصل اول:

 کلیات

مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری

گفتار اول: تعریف پیشگیری

در فرهنگ معین، «پیش گیری (prevention) در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است.[2] از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است: 1- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و 2- به معنی «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است. اما در جرم شناسی پیش گیرانه، پیش گیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با استفاده از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. از نظر علمی نیز، پیش گیری یک مفهوم منطقی- تجربی است که همزمان با تأملات عقلانی و مشاهدات تجربی ناشی می شود. «پیش گیری از جرم به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می آید. مثل پیش گیری از جرائم جوانان و پیش گیری از حوادث در جاده ها»[3] شاید بتوان گفت که به تعداد صاحب نظران جرم شناسی، تعریف و طبقه بندی (تیپولوژی) از پیش گیری ارائه شده است.

در موضع پیشگیری از وقوع جرم، مروری بر تعاریف ارائه شده پیرامون جرم امری گریز ناپذیر است هر چند برخی از صاحب نظران علم جرم شناسی مانند راب وایت و فیونا معتقدند پاسخ صریحی در خصوص این که جرم چیست وجود ندارد. این دو نفر می گویند: تعریف جرم متناسب با دغدغه های و جهان بینی افراد متفاوت است. برخی دیگر از جرم شناسان مثل ریچارد اشنایدر و تدکچین جرم را رویدادی پیچیده دانسته و می گویند جرم زمانی اتفاق می افتد که چار عامل هم زمان با هم وجود داشته باشند: قانون، مجرم ، هدف و مکان وقوع جرم ؛ آنها به نقل از فرهنگ انگلیسی آکسفورد جرم را این گونه تعریف می کنند:  «عملی دارای مجازات قانونی که به موجب قانون ممنوع بوده و برای رفاه عمومی مضر باشد.»[4]

گسن ، جرم شناسی فرانسوی ، برای پیش گیری چهار معیار در نظر گرفته است :

اقدامی پیش گیرنده تلقی می شود که هدف اصلی آن تضمین پیش گیری از بزهکاری یا « انحرافات جرم گونه» باشد ، یعنی اقدام موثر علیه اموال یا فرآیندهایی که در بروز بزهکاری و انحراف ، نقش تعیین کننده و قاطع ایفا می کنند.

2.تدابیر یا اقدام های پیش گیرنده جنبه جمعی دارد ، یعنی مخاطب آن ، کل جمعیت یا گروه یا بخش معینی از آن است .

3.زمانی که هدف اجتناب از انتخاب رفتارهای مجرمانه یا منحرفانه است ، اقدام ها یا تدابیری پیش گیرانه خوانده می شود که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یا کج روانه و نه بعد از آن اعمال شوند.

4.و بالاخره ، اگر پیش گیری شامل اعمال تدابیر یا اقدام هایی قبل از ارتکاب هر جرم کیفری یا پیش از انتخاب  هر رفتار منحرفانه است ، در آن صورت ، این تدابیر یا اقدام ها نمی توانند مستقیما قهر آمیز و سرکوب گر باشند ، زیرا اعمال سرکوبی کیفری مستلزم آن است که جرمی قبلاً ارتکاب یافته باشد.

لوریس کوسن جرم شناس کانادایی در این راستا، پیشگیری را تدابیر غیر متعهد آمیز یا غیر سرکوبگری می داند که غایت آن، مهار بزهکاری یا کاهش امکان وقوع بزه است. [5]

[1] میر محمد صادقی، حسین، ملاحضاتی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 35-36، 1381، ص 101

[2]– معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، ص 933.

[3]– رجبی پور، محمود، در آمدی بر احساس امنیت عینی، فصلنامه ی، دانش انتظامی، سال پنجم، شماره 2، 1382، ص15.

[4] ریچارد اشنایدر و تدکچین ، ترجمه فروزان سجودی ، برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم ، ص 19.

[5]  گسن، ریموند، جرم شناسی نظری، مترجم: مهدی کی نیا، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1374، ص 62.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122