پايان نامه پيش‏بيني ترس از صميميت، براساس سبک‏هاي دلبستگي و سبک‏هاي پردازش هويت در دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پيش‏بيني ترس از صميميت، براساس  سبک‏هاي دلبستگي و سبک‏هاي پردازش هويت در دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه پيش‏بيني ترس از صميميت، براساس  سبک‏هاي دلبستگي و سبک‏هاي پردازش هويت در دانشجويان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات 2
1-2- بیان مسئله6
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش8
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- سوالات پژوهش10
1-6-تعریف مفهومی متغیرها10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مبانی نظری 13
2-1-1- صمیمیت 13
2-1-2- سبک های دلبستگی 21
2-1-3- سبک‏های پردازش هویت 29
2-2-تحقیقات پیشین 38
2-2-1- سبک‏های دلبستگی و صمیمیت 38
2-2-2- سبک‏های هویت و صمیمیت 40
2-2-3- تفاوت‏های جنسیتی و صمیمیت 43
2-3- فرضیه های پژوهش 45

فصل سوم: روش پژوهش
3-1- طرح پژوهش 46
3-2- جامعه آماری و شرکت کنندگان در پژوهش 46
3-3- تعریف عملیاتی متغیرها 47
3-4- ابزارهای پژوهش 48
3-4-1- پرسش¬نامه ی ترس از صمیمیت48
3-4-2-پرسش¬نامه ی سبک های دلبستگی50
3-4-3-پرسش¬نامه ی سبک‏های پردازش هویت 52
3-5- شیوه ی اجرا 56
3-6- شیوه ی تجزیه وتحلیل اطلاعات 56

فصل چهارم : یافته ها
4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش58
4-2- یافته‏های مربوط به فرضیات پژوهش 59
4-2-1- بررسی رابطه متغیر‏های پژوهش59
4-2-2- یافته‏های مربوط به پیش‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های دلبستگی60
4-2-3- یافته‏های مربوط به پیش‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های
پردازش هویت60
4-2-4- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک های
پردازش هویت در دختران و پسران 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و بررسی یافته های تحقیق 65
5-1-1- یافته‏های مربوط به همبستگی بین متغیر‏های پژوهش65
5-1-1- پیش بینی ترس از صمیمت براساس سبک های دلبستگی66
5-1-2- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‌های پردازش هویت70
5-1-3- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک های پردازش هویت در دختران و پسران72
5-2- کاربردهای نظری و عملی 73
5-3- پیشنهادات پژوهش 74
5-4- محدودیت های پژوهش 74

فهرست منابع ومأخذ
منابع فارسی 76
منابع انگلیسی 80

پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه ترس از صمیمیت 90
پیوست ب: پرسشنامه سبک های دلبستگی 93
پیوست ج: پرسشنامه سبک های پردازش هویت 95

منابع

منابع فارسی

 – آذرپیکان، جابر. (1390). بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و سبک پردازش هویت در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی.

– اتکینسون، ریتا ال،. اتکینسون، ریچارد سی،. اسمیت، ادوارد ای.، بم، داریل ج. و  هوکسما، سوزان نولن. (1378). زمینه روانشناسی، ترجمه براهنی، محمد نقی.، بیرشک، بهروز.، بیک، مهرداد.، زمانی، رضا.، شهرآرای، مهرناز.، کریمی، یوسف.، گاهان، نیسان. و محی الدین، مهدی. (جلد اول).  تهران: انتشارات رشد.

– اکبرزاده، نسرین. (1376). گذر از نوجوانی به پیری،  تهران:  مولف.

– امانی، رزیتا.، اعتمادی، عذرا.،  فاتحی زاده، مریم.، و بهرامی، فاطمه. (1389). رابطه میان سبک‏های دلبستگی و سازگاری اجتماعی.  مجله روانشناسی بالینی و شخصیت، 2، 6، 15- 26.

– امجدی، جبار. (1386). بررسی بین سبک‏های دلبستگی و هوش عاطفی در میان دانشجویان استعداد درخشان و عادی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی.

– برک، لوراای. (1381). روانشناسی رشد 2، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، نشر ارسباران.

– بشارت، محمد‏علی.، گلی‏نژاد، محمد.، و احمدی، علی اصغر. (1382). بررسی رابطه سبک‏های دلبستگی و مشکلات بین شخصی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 32، 74- 81.

– بشارت، محمد علی.‏، فیروزی، منیژه. (1385). سبک‏های دلبستگی و ترس از صمیمیت، مجله علوم روانشناختی، 17، 5- 15.

– بشارت، محمد علی. (1391). رابطه ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی در نمونه ای از زوجین ایرانی: نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی، فصلنامه مشاوره کاربردی، 2، (1)‏، 1- 18.

– بیابانگرد، اسماعیل. (1384). روانشناسی نوجوان. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 9.

– پاکدامن، شهلا. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی.  مجله علوم روان شناختی، 47، (9)، 3-25.

– تنهایی، حسین. (1374). درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، گناباد: نشر مرتدین.

تنهای‏‏شوانلو، فرهاد. کرامتی، راضیه.، و سعادتی شامیر، ابوطالب. (1391). خوشبینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبکهاي هویت. فصلنامه روانشناسی کاربردي، 6، 2، 73- 90.

– ثمری، علی‏اکبر.، فاز، احمد‏علی. و عسکری، عباس‏علی. (1385). بررسی منابع حمایتی و شیوه‏های مقابله با عوامل استرس‏زا در دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 8، (31)، 97- 107

– جواهری کامل، عابدین. (1385). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با مهارت های اجتماعی در دانش آموزان راهنمایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی، دانشگاه تربیت معلم.

– جوکار، بهرام. ، حسین‏‏چاری، مسعود. (1380). بررسی رابطه میزان پایبندی به اعمال عبادی و سبک هویت، اولین همایش بین‏المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران.

– حاجیانی، ابراهیم. (1379). تحلیل جامعه شناختی هویت ملی ایران و طرح چند فرضیه. فصلنامه مطالعات علمی، 2، (5)‏، 191-212.

– حجازی، الهه.‏، فرتاش، سهیلا. (1385). بررسی رابطه سبک های هویت و تعهد هویت با کیفیت دوستی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 36، (1 و2)‏، 167-184.

– حیدری، علیرضا. اقبال، فرشته. (1389). رابطه دشواری در تنظیم هیجانی، سبک‏ های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز. یافته‏های نو در روانشناسی. 5، (15)، 115- 134.

– خمسه، اکرم. حسینیان، سیمین. (1387). بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متاهل، مطالعات زنان، 6، (1)‏، 35-52.

 

– شاملو، سعید. (1377). مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت، تهران، انتشارات رشد.

– شمسایی، محمد مهدی.، نیک‏خواه، حمیدرضا.، و جدیدی، محسن (1385). نقش احساس هویت و هوش هیجانی در رضایت زناشویی. فصلنامه اندیشه و رفتار، 2، 68-75.

– شولتز، دوان. و شولتز، سیدنی آلن. (1378). روانشناسی شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر ویرایش.

– صدر جهانی، سمیه.، اعتمادی، احمد.، سعدی‏پور، اسماعیل.، و آرین، خدیجه. (1389). اثر بخشی آموزش فنون ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی) بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان. اعتیاد پژوهی، 3، (11)، 25- 43.

– طباطبایی، نفیسه.، طباطبایی، شهاب‏الدین.، کاکایی، یزدان.، و محمدی‏ آریا، علیرضا. (1388). رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران. فصلنامة علمي  پژوهشي رفاه اجتماعي، 12، (44)، 23- 42.

– عمید، حسن.‏ (1363). فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.

– غضنفری، احمد. (1383). اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 1، (2)، 81- 94.

– غفوری، محمد رضا.، گل پرور، محسن.، و مهدی زادگان، ایران.، (1387). سبک‏های دلبستگی و نگرش‏های مذهبی به عنوان پیش‏بینی‏های موفقیت و شکست رابطه زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری، 7، (2)، 143- 153.

– فتحی، محمد.، سهرابی، فرامرز.، و سعیدیان، مرتضی. (1392). مقایسه ویژگی‏های شخصیتی و سبک‏های هویت در دانشجویان معتاد و غیر معتاد به اینترنت. تحقیقات علوم رفتاری، 11، (2)، 90- 99.

– فلاح‏زاده، هاجر.‏،  فرزاد، ولی‏اله.‏، فلاح‏زاده، محمود. (1390). بررسی ویژگی‏های مقیاس ترس از صمیمیت (FIS) ، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 5، (1)، 70-79.

– فولاد‏چنگ، محبوبه.‏، شیخ‏الاسلامی، راضیه.‏، صفری، هاجر. (1388). بررسی نقش پیش‏بینی کنندگی ابعاد فرزندپروری و سبک های پردازش هویت نوجوانان، مجله روانشناسی، 53، 3- 17.

– قاسمی، مریم.‏، عارفی، مژگان.‏، شیخ الاسلامی، راضیه. (1382). بررسی رابطه هویت و ارزش‏ها در جوانان، ویژه نامه مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 4، (2).

– کهولت، نعیمه.‏، (1388). پیش بینی شادمانی بر اساس سبک های هویت، ابعاد هویت و جهت گیری هدف، پایان نامه کارشناسی ارشد، بخش روانشناسی تربیتی.

– کیذقان، طاهره. (1380) . بررسی عوامل موثر بر هویت احتماعی زنان، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، بخش جامعه‏شناختی، دانشگاه شیراز.

– گلاسر، ويليام. (1382). مدارس بدون شكست، ترجمه ساده حمزه، مژده حمزه تبريزي، تهران انتشارات رشد.

– ماسن، پاول هنری.‏، گیگان، جروم.‏، هوستون، آلتا کارول.‏، کانجر، جان جین وی. (1999). رشد شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، تهران، نشر مرکز.

– محسنی، نیک‏چهر. (1375). ادراک خود:از کودکی تا بزرگسالی، تهران، انتشارات بعثت.

– معین، محمد.‏ (1364). فرهنگ فارسی (جلد 4)‏،  تهران، انتشارات امیر کبیر.

– نظری، علی محمد. (1386). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. تهران: نشر علم.

منابع انگلیسی:

                 

-Adams, G. R., & Marshall, S. K. (1996). A development social psychology of identity: understanding the person in context.  Journal of Adolescence, 19, 1-14.

-Ainsworth, M. S. D. (1982). Some considerations regarding theory and assessment relevant to attachment beyond infancy. Greenberg Press.

-Ainsworth, M. S. D., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1987). Patterns of attachment: a psychological study of the strange sutiations. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

-Altman, I., & Taylor, D. A. (1973). Social Penetration: The    Development  of Interpersonal Relationship. New York, NY, USA: Holt, Rinehart and Winston.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی  پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه‏ای تصادفی نسبتی انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان، پرسش نامه های ترس از صمیمیت (اسکاتنر و ثلن ، 1991 )، سبک های دلبستگی (کولینز و رید، 1990) و سبک‏های پردازش هویت (وایت و همکاران ، 1998) را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله‏ی ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها به کمک همسانی درونی و تحلیل عاملی تعیین شد. نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آزمون ها بود. نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی 18 درصد واریانس ترس از صمیمیت را تبیین می‏کند و زیرمقیاس‏های نزدیک بودن (دلبستگی ایمن) و وابستگی (عکس دلبستگی اجتنابی) به طور منفی و معنادار ترس از صمیمت را پیش بینی می‏کند. سبک پردازش هویت نیز 6 درصد از واریانس ترس از صمیمیت را تبیین می‏کند و سبک سردرگم- اجتنابی به صورت مثبت و معنادار ترس از صمیمیت را پیش‏بینی می‏کند. در پایان نیز، به منظور پیش‏بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دختران و پسران دانشجو از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده گردید. نتایج نشان داد که در دختران زیرمقیاس نزدیک بودن و زیر مقیاس وابستگی ترس از صمیمت را به صورت منفی و معنادار پیش‏بینی کرده است. اما زیرمقیاس اضطرابی نتوانسته است به صورت معناداری ترس از صمیمیت را پیش بینی کند. علاوه براین، هیچکدام از سبک های پردازش هویت نیز نتوانسته اند به صورت معناداری ترس از صمیمیت را در دختران پیش بینی کنند. در پسران تنها زیرمقیاس‏ نزدیک بودن ترس از صمیمیت را به صورت منفی و معنادار پیش بینی می‏کند اما زیرمقیاس‏های وابستگی و اضطرابی و نیز سبک‏های پردازش هویت، نتوانسته اند به صورت معناداری ترس از صمیمیت را پیش بینی کنند.

کلید واژه ها: ترس از صمیمیت، سبک های دلبستگی، سبک‏های پردازش هویت

فصل اول

 مقدمه

 کلیات

 از مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل‏ها و ارتباطات میان افراد می‏باشد. ما بخش عمده‏ای از زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می‏کنیم و یا در فکر آن به سر می‏‏بریم. چگونگي ارتباط ما با افرادي كه با آن‏ها زندگي مي‏كنیم و دوست‏شان داريم و همواره در تعامل مستمر و مداوم با آن‏ها به سر مي‏بريم، بخش مهمی از توانايي روابط بین‏فردي ما را تشكیل مي‏دهد. بدون شک یک بخش تعیین‏کننده در هر رابطه‏ای صمیمیت[1] است (باگاروزی[2]، 1997).

صمیمیت، به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهوم‏ سازی شده که دارای جنبه‏های عاطفی- هیجانی و اجتماعی نیرومند است و بر پایه‏ی پذیرش (تجربه مثبت هم‏سویی و برابری)‏، رضایت‏خاطر (تجربه مثبت مشارکت) و عشق شکل می‏گیرد (تن‏هاتن[3]، 2007). روان شناسان، صمیمیت را توانایی برقراری ارتباط (بدون کنترل) با دیگری و بیان عواطف (بدون بازداری) تعریف می‏کنند و آن را حق مسلم و از حالات طبیعی انسان می‏دانند (بلوم[4]، 2006). بر اساس مدل ارتباطی رایز و شاور (1988)‏، صمیمیت فرآیندی است که در آن شخص اطلاعاتی را در میان می‏گذارد و شنونده به شیوه‏ای پاسخ می‏دهد که حس تایید و حمایت ایجاد می‏کند. در واقع توانایی بی‏پرده گویی در روابط نزدیک، این روابط را صمیمانه می‏سازد و فرد را قادر می‏سازد احساس درک‏شدگی، مورد تایید واقع شدن و از نظر هیجانی به دیگری نزدیک شدن را داشته باشد. اشترنبرگ[5] (1986، به نقل از برانون[6]، 2002) نیز، در مدل سه وجهی[7] خود از عشق، صمیمیت را احساس نزدیکی با دیگری می‏داند و معتقد است که مشارکت عادلانه در زندگی خانوادگی، صمیمیت را به دنبال خواهد داشت.

مطالعه رابطه صمیمانه به عنوان جنبه‏ای مهم از زندگی در بزرگسالی، دارای تاریخی طولانی می‏باشد، که تلاش برای طبقه‏بندی آن به زمان ارسطو[8] باز می‏گردد و امروز بخشی از دانش موجود در این زمینه، مشاهدات وی را تایید می‏کند اما مطالعه علمی درباره‏ی آن از دهه‏ی 1990 آغاز شده است (بارنز[9]، 1998).

ظرفیت ورود و نگهداشتن روابط صمیمی یک مولفه مهم سازگاری در بزرگسالان می‏باشد (فیلدمن، گوون و فیشر[10]، 1998). ناتوانی در تشکیل یا حفظ روابط صمیمانه اغلب به دلیل ترس از صمیمیت[11] رخ می دهد، یعنی ناتوانی در به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات با شخصی که ارزش زیادی دارد (ثلن، واندروال، توماس و هارمن[12]، 2000). بنابراین ترس از صمیمیت با بهزیستی شخص در تضاد خواهد بود (فیلیپس، ویلمات، وال، پیترسون، باکلی و فیلیپس[13] ، 2013).

مفهوم ترس از صمیمیت، در حدود سه دهه قبل توسط هاتفیلد[14] (1984) برای اولین بار مطرح شد. وی از جمله دلایل اساسی ترس از صمیمیت را، ترس از خود افشایی[15]، ترس از رها شدن، ترس از برخورد‏های خشن، ترس از دست دادن کنترل، ترس از دست دادن فردیت ذکر کرده است (ال لوید[16], 2011). دسکاتنر و ثلن[17] (1991) نیز، ترس از صمیمیت را ناتوانی فرد برای تبادل افکار و احساسات خود با فردی مهم و نزدیک، به دلیل وجود اضطراب در وی، تعریف کرده‏اند. افرادی که ترس از صمیمیت دارند خواهان ارتباط بین شخصی هستند ولی از طرد می ترسند، در نتیجه طی ارتباط کلامی و غیر کلامی با دیگران اضطراب را تجربه می‏کنند (بشارت، 1391).

باگاروزی (2001) بیان می‏کند که نیاز به صمیمیت از نیاز ابتدایی‏تر دلبستگی[18] نشات می‏گیرد، بنابراین ضروری است، برای بررسی ارتباطات صمیمانه، تا جایی که امکان دارد در مورد روابط اولیه افراد با مراقبان اولیه آن‏ها اطلاعات کافی کسب شود. در نتیجه از عوامل موثر بر صمیمیت شخص، رابطه و دلبستگی او نسبت به والدین می‏باشد. بالبي[19] (1969) دلبستگي را در قالب نظريه‏اي بزرگ مفهوم‏سازي كرد. نظريه دلبستگي فقط نظريه تحول كودك نيست، بلكه نظريه تحول در گستره حيات نيز هست (وایس[20]‏، 1994). طبق نظر بالبي (1969، 1973، 1980) روابط دلبستگي همیشه موجودند و در سراسر چرخه زندگي فعال هستند (گودوین[21]، 2003). کیفیت رابطه و نوع دلبستگی کودک- والد، منجر به شکل‏گیری بازنمایی‏های ذهنی می‏شود که طرحواره ها یا الگوهای عمل آن‏ها را برای تعامل با خود و دنیای بیرون می‏سازند (بالبی، 1973؛ نافتل و شاور[22]، 2006). به دنبال پژوهش‏هاي كساني از قبيل بالبي و اينزورث[23]، سه سبك دلبستگي ايمن[24]، دلبستگي ناايمن اجتنابي[25]، و دلبستگي ناايمن دوسوگرا[26] تشخيص داده شدند (اينزورث، بولهر، واتر و وال[27]، 1978). اين سبك ها بعدها در مورد بزرگسالان نيز تأييد شدند (هازن و شاور[28]، 1987).

نتايج پژوهش‏هاي زيادي، استمرار و تداوم سبك دلبستگي را در چرخه زندگي تأييد می‏کنند (فریلی[29]، 2002؛ مین، کاپلان و کسیدی[30]، 1985؛ نافتل و شاور، 2006). افراد با دلبستگي ايمن، سطح بالاتري از اعتماد و رضايت و سطح پايين‏تري از تعارضات دارند، در حالي كه افراد با دلبستگي اجتنابي، رضايت و صميميت كمتر و تعارضات بيشتر و افراد با دلبستگي دوسوگرا، با عدم تعادل در احساسات و تعارضات بيشتر مشخص می‏شوند (کولینز، کوپر، آلبینو و آلارد [31]، 2002).

یکی دیگر از متغیرهایی که می‏تواند بر توانایی ارتباط صمیمانه فرد یا ترس از صمیمیت در وی تاثیر داشته باشد سبک‏های هویت در افراد است. اریکسون[32] (1982) این استدلال را مطرح می‏کند که تنها پس از تثبیت حس معقولانه هویت می‏توان صمیمیت بالیده و حقیقی را با شخص دیگری تجربه کرد (مونتگومری[33]، 2005 به نقل از دانشپور و همکاران، 1386).

در طول چهار دهه گذشته، پژوهش‏ها پیرامون هویت نوجوانان، بر اساس پارادایم پایگاه هویت مارسیا[34] مفهوم سازی شده است (حجازی و فرتاش، 1385). از جمله نظریه‏های مهم دیگر در هویت، نظريه سبك‏هاي هويت برزونسكي[35] است. به نظر برزونسکی (1990) سبک‏های هویت، نشان دهنده جهت‏گیری‏های پردازش اطلاعات هستند و نوجوان هنگام ساختن هویت خود و متعهد شدن نسبت به ارزش‏ها و باورها از آن‏ها استفاده می‏کند. نظریه برزونسکی بر مفروضه سازندگي مبتني است، يعني افراد نقش فعالي را در ساختن تفكر خود نسبت به واقعيتي كه در آن زندگي مي‏کنند، ايفا می‏کنند در اين نظريه به تفاوت‏هاي افراد در استفاده از فرآيندهاي تصميم گيري، حل مسئله، مواجهه با مشكلات، درگيري با تكاليف پرداخته شده است.

برزونسکی سه سبک پردازش هویت[36] را مطرح می‏کند، سبک هویت اطلاعاتی[37]، سبک هویت هنجاری[38] و سبک هویت سردرگم- اجتنابی[39]. افراد با سبک هویت اطلاعاتی، در برخورد با موضوعات مربوط به هویت، هدفمند بوده و با تلاش ذهنی، سعی در سنجیده عمل کردن دارند؛ این افراد کنجکاوانه به دنبال اطلاعات مناسب جهت شکل دهی هویت خود هستند. آنها اطلاعات را ارزیابی کرده و مورد قضاوت قرار می‏دهند. افراد دارای سبک پردازش هویت هنجاری، هماهنگ با انتظارات گروه مرجع و افرادی که در زندگی آنها مهم می‏‏باشند عمل می‏کنند و بدون ارزیابی باورها و ارزش ها، آنها را درونی می‏کنند. و افراد سردرگم- اجتنابی، تمایلی به رویارویی با مسائل و موقعیت های تعارض برانگیز ندارند و سعی در طفره رفتن و اجتناب از این موقعیت ها می‏کنند و تا حد امکان، تصمیم گیری را به تاخیر می‏اندازند (آذر پیکان، 1390).

با توجه به مطالب فوق و تاثیر مراقبان اولیه و هم‏چنین سبک‏های هویت هر شخص در برقراری ارتباطات صمیمانه وی در بزرگسالی، در پژوهش حاضر، به بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت در افراد با توجه به سبک های دلبستگی و سبک های پردازش هویت در آنها پرداخته شده است.

2-1- بیان مسئله:

همه انسان ها یک نیاز پایه و اساسی به برقراری روابط صمیمانه دارند. صمیمیت یک نیاز روانشناختی اولیه و اصلی در نظر گرفته می‏شود (مان و بادر [40]، 2008)‏، که با بهزیستی روانی- فیزیکی افراد مرتبط است (هوک، جرستین، دتریچ و گریدلی[41]، 2003). محققان اشاره کرده‏اند که داشتن روابط صمیمانه و رضایت‏بخش از منابع مهم شادی و معنا در زندگی می‏باشد (باردولومیو[42]، 1990). هم‏‏چنین صمیمیت با خلاقیت، سودمندی، تنظیم هیجانی، رضایت و بهزیستی افراد مرتبط است (هوک و همکاران، 2003). در نتیجه می‏توان گفت، فردی که میزان صمیمیت بالاتری را تجربه می‏کند قادر است خود را به شیوه مطلوب‏تری در روابط عرضه کند و هم‏چنین می‏تواند نیازهای خود را به شکل موثرتری ابراز کند.

در مقابل فقدان صمیمیت، با عزت نفس پایین، اضطراب، رضایت ارتباطی پایین و ایگوی ضعیف در ارتباط است (دسکاتنر و ثلن، 1991). هم‏چنین افرادی که ترس از صمیمیت دارند دارای سطوح بالاتری از استرس، بیماری، افسردگی و مرگ‏و‏میر، در مقایسه با کسانی ‏می‏باشند که روابط صمیمانه گسترده‏تری دارند (هوک و همکاران، 2003).  وقتی ظرفیت و توانمندی فرد برای ابراز صمیمیت تحلیل رود، ترس از صمیمیت شکل می‏گیرد (بشارت، 1391). ترس از صمیمیت به عنوان مفهومی خصیصه‏ای یا خلقی در نظر گرفته می‏شود که می‏تواند در دامنه وسیعی از موقعیت‏ها، اضطراب افراد را در روابط نزدیک و صمیمانه آن‏ها بسنجد، خواه این افراد در یک رابطه عاشقانه درگیر باشند یا خیر؟ (فلاح زاده، فرزاد و فلاح زاده، 1390).

بدون شک یک عامل مهم برای تبیین تفاوت‏های فردی، در زمینه روابط نزدیک و صمیمانه در دوران جوانی، سبک‏های دلبستگی فرد در کودکی می‏باشد. به اعتقاد بالبی (1969) دلبستگی‏های شکل گرفته در کودکی، بر بزرگسالی تاثیر می‏گذارند. او هم‏چنین خاطر نشان ساخت که دلبستگی بین کودک و مراقب اولیه (اغلب مادر) درونی شده به عنوان یک مدل روانی عمل می‏کند که روابط دوستی و عاشقانه بر آن استوار می‏شود. بنابراین اولین دلبستگی برای هر رابطه ای اهمیت زیاد خواهد داشت (گودوین، 2003). در نتیجه، دلبستگی دوران کودکی هم‏چنان به مراحل بعدی زندگی تداوم می‏یابد و زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‏دهد (میکولینسر، فلورین، تولمکز[43]، 1990).

از طرفی دیگر بنا به گفته اریکسون (1982) یکی از شروط رابطه نزدیک بین دو نفر این است که باید نخست هویت هر یک شکل بگیرد. بنابراین از عوامل موثر دیگری که در توانایی صمیمیت افراد موثر خواهد بود، سبک هویت فرد می‏باشد. شكل‏گيري هويت زمينه را براي برخي چالش‏هاي اساسي در سال‏هاي جواني  از جمله ایجاد صمیمیت فراهم مي‏كند (مونتگومری، 2005؛ به نقل از دانشپور و همکاران، 1386).

در این راستا باید گفت که سبک دلبستگی در دوران کودکی و سبک هویت فرد در نوجوانی بر شکل‏گیری ارتباطات صمیمانه در بزرگسالی تاثیر خواهد داشت که چگونگی تاثیر این دو متغیر بر عدم توانایی ارتباط صمیمانه در افراد یا ترس از صمیمیت در پژوهش‏های پیشین مورد توجه قرار نگرفته است و پژوهش حاضر در پی بررسی این مهم و پر کردن چنین شکافی می باشد.

بنابراین مساله ای که پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به آن بوده است، این گونه بیان می‏شود که آیا ویژگی ترس از صمیمیت در افراد می‏تواند به وسیله سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در آنها پیش‏بینی شود؟

3-1- ضرورت و اهميت پژوهش:

اریکسون (1980) دستیابی به صمیمیت را هدف اصلی در اوایل بزرگسالی بیان می‏کند. جوانان نیاز دارند تا با دیگران رابطه عاطفی و صمیمانه برقرار کنند (بیابانگرد، 1384). آنها بخش عمده از وقت خود را به دنبال صمیمیت و جستجو برای تعاملات اجتماعی صمیمانه با دوستان، خانواده و شریک احساسی خود می‏باشند. کسانی که نمی‏توانند در جوانی ارتباط صمیمانه بر‏قرار کنند احساس انزوا خواهند کرد (شولتز، 1387).

برقراری ارتباطات صمیمانه می‏تواند با ترس و اضطراب همراه باشد. افراد ممکن است نگران این باشند که آیا روابط‏شان موفق خواهد شد، آیا تکنیک‏های درستی را به کار می‏برند، و آیا اگر کسی را پیدا کردند در نهایت خوشحال خواهند بود؟ برای خیلی‏ها تجارب سخت دوران کودکی و روابط شکست‏خورده در بزرگسالی ترس آن‏ها را تقویت می‏کند (وانگلیستی و بک[44]، 2007).

بنابر نتایج پژوهش‏ها مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، رضایت ارتباطی پایین، با ترس از صمیمیت در ارتباط می‏باشد. هم‏چنین اجتناب از روابط صمیمانه می‏تواند اثرات بدی بر سلامت هیجانی داشته باشد که منجر به تنهایی و انزوای هیجانی و پاسخ نا‏کارآمد به استرس می‏شود (دویی و ثلن، 1993). بنابراین افرادی که از صمیمیت می‏ترسند در خطر مشکلات هیجانی به سر می‏برند. علاوه بر این نیاز به صمیمیت در جوانی موجب می‏شود که اکثریت افراد برای به دست آوردن صمیمیت ازدواج کنند و به دنبال یافتن شریک زندگی خود باشند، که ناتوانی در برقراری ارتباط صمیمانه و ترس از آن مشکلات زیادی را در بر خواهد داشت. همه این موارد، اهمیت و ضرورت بررسی عوامل موثر بر ترس از صمیمیت را برجسته می‏سازد.

بدون شک خانواده به عنوان اثربخش‏ترین نهاد اجتماعی دارای بیشترین سهم در تعیین رفتارهای افراد بوده و در نتیجه برای بررسی چگونگی ارتباط صمیمانه باید شکل ارتباطات والد- فرزندی را در شخص در نظر گرفت. به عنوان مثال پژوهش‏هایی یافت شده است که نشان می‏دهند، کیفیت ارتباطات صمیمانه در بزرگسالی از تجارب گذشته فرد با والدین خود تاثیر می‏پذیرد (بولز[45]، 1999؛ کولینز و رید[46]، 1990؛ گیتلمن، کلین، اسمایدر و ایسکس[47]، 1998).       از سویی دیگر، اریکسون نیز تاکید دارد که جوانان برای برقراری ارتباطات صمیمانه موفقیت آمیز باید تعارض مرحله نوجوانی را به گونه‏ای موفق رفع کرده و به کسب هویت دست یابند (بیابانگرد، 1384).

به طور كلي پژوهش هاي گوناگون اهميت و نقش دلبستگي و هم چنین سبک های هویت را در شكل‏گيري ارتباطات صمیمانه، نشان داده‏اند اما با اين وجود تحقيق در اين زمينه‏ي خاص در ايران صورت نگرفته است. نتایج این پژوهش به شناخت بهتر عوامل موثر بر ترس از صمیمیت کمک خواهد کرد. هم‏چنین، والدین را آگاه خواهد ساخت که چگونه برخوردهای آنها با فرزندانشان در دوران کودکی و نوجوانی، زندگی آینده فرزندان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. و نتیجه این آگاه سازی افرادی با سلامت روان بیشتر تربیت خواهند شد و جامعه سالم‏تر و زندگی زناشویی با‏دوام‏تر خواهد بود. بر اين اساس، پژوهش حاضر از دو جنبه‏ي نظري و كاربردي اهميت ويژه اي خواهد داشت.

4-1- اهداف پژوهش:

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت

پیش بینی ترس از صمیمیت توسط سبک های دلبستگی

پیش بینی ترس از صمیمیت توسط سبک های پردازش هویت

بررسی الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت به تفکیک در دختران و پسران

[1]– Intimacy

[2]– Bagarozzi

[3]– Tenhouten

[4]– Blume

[5]– Sternberg

[6]– Brannon

[7]-Triadic theory

[8]-Aristotle

[9]-Barnes

[10]– Fildman, Gowen & Fisher

[11]– Fear of intimasy

[13]– Phillips, Wilmoth, Wall, Peterson, Buckley & Phillips

[14]– Hatfielf

[15]– Self-disclosure

[16]– Lloyd

[17]– Descutner and Thelen

[18]– Attachment

[19]– Bowlby

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه سبک‌هاي دلبستگي، مهارت‌هاي مقابله‌اي، طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و تاب‌آوري درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غير مبتلا
 • پايان نامه مقايسه سبک‌هاي دلبستگي و عزت نفس در زنان متقاضي طلاق و زنان عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122