پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 77 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
1-1 مقدمه13
1-2 ضرورت پژوهش15
1-3 اهداف پژوهش16
1-4 فرضیه ها و سؤالات پژوهش 16
1-5 تعاریف اصطلاحات:16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1  اختلال اضطراب جدایی   ( separation anxiety)19
2-2 همه گیر شناسی19
2-3 سبب شناسی20
2-4  تشخیص و ویژگی‌های بالینی21
2-5- سیر و پیش آگهی24
2-6 درمان 24
2-7 سبک‌های دلبستگی25
2-8  دلبستگی در بزرگسالان26
2-9 پیامد های دلبستگی30
2-10 اضطراب 31
2-11  علائم اضطراب 36
2-12 بيماري‌هايي كه در اثر اضطراب ايجاد مي‌شود:37
2-13 نظريه‌هاي روانكاوي 40
2-14 اضطراب امتحان44
2-15 اضطراب امتحان و ویژگی‌های شخصیتی46
فصل سوم: روش اجرا
3-1 روش و نوع پژوهش:50
3-2 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری:50
3-3ابزار پژوهش و ویژگی‌های روان سنجی50
3-3روش اجرای پژوهش:51
3-4تجزیه و تحلیل داده‌ها:54
فصل چهارم: نتایج
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث69
5-2 نتیجه گیری70
5-3 پیشنهادها:70
منایع: 71
چکیده انگلیسی75
پیوست‌ها78

منابع:

اسلامی فرزانه. (1384). آشنایی با اختلال اضطراب جدایی. روان شناسی و علوم تربیتی، تعلیم و تربیت استثنائی، 42:76-75.

امیری مجد مجتبی، شاهمرادی احمد. (1388). تاثیر درمان شناختی رفتاری در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان. فصلنامه علوم رفتاری، 1(1): 64-53.

انجمن روان‌پزشکی آمریکا (1381) ، متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی( DSM-IV-TR ). نیک خو ، محمدرضا و آوادیس ، هامایاک (مترجمان). تهران : انتشارات سخن (2000).

آذرنيا، اكبر. 1382. بررسي رابطه بين سطوح مختلف اضطراب با حافظه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سوم راهنمايي شهرستان تبريز در سال تحصيلي 82-1381 . پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تبريز.

آلياني، زهرا. 1382. بررسي رابطه پايبندي به دعا با ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه تبريز. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. داشگاه تبريز.

برجعلي احمد،برشان اديبه،درتاج سميه. (1388).بررسي نقش ترتيب تولد و سبک دلبستگي در وابستگي به مواد مخدر. نظم و امنيت انتظامي; 2(3):127-150.

برک لورا. روان شناسی رشد(از لقاح تا کودکی ). مترجم : یحیی سید محمدی (1385)، نشر ارسباران، ويرايش چهارم, چاپ 21، جلد اول.

بشارت ، محمدعلی (1379). ساخت و هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگسالان ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ( گزارش طرح پژوهشی).

بشارت ، محمدعلی ؛ فرهادی ، مهران و گیلانی ، بیژن (1385). بررسی رابطه سبک های    دلبستگی و احساس غربت خانواده و رفتارهای نابهنجار جوانان . فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 1(2و3).

بشارت ، محمدعلی؛گلی نژاد، محمد و احمدی ، علی اصغر(1382). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی. مجله اندیشه و رفتار، 8(4).

بهرامی، فاطمه (1376). بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب دانش آموزان متوسطه دختر و پسر اصفهان. شورای تحقیقات آموزش و پرورش اصفهان.

بیابانگرد، اسماعیل. (1378). روش های پیشگیری از افت تحصیلی، تهران: انجمن اولیاء و مربیان

پاول و اندايت. 1378. فشار رواني اضطراب و راههاي مقابله با آن. ترجمه دكتر بخشي‌پور و صبوري. مشهد. انتشارات آستان قدس رضوي.

پناهي شهري، محمود، 1372. بررسي مقدماتي روايي و اعتبار فرم هاي سياهه حالت و صفت اضطراب. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت مدرس.

پيوسته گر مهرانگيز، سيف سوسن، درويزه زهرا، پورشهرياري مه سيما. (1385). پيش بيني اختلال دلبستگي كودكان دبستاني بر اساس سبك دلبستگي والدين آن‌ها. مطالعات روان شناختي ، 2(2-1):125-146.

جرالد ، دیویسون؛ جان ام . نیل و آن. ام. کرینگ(1384). آسیب شناسی روانی ، جلداول (2004).ترجمه مهدی دهستانی. تهران : نشر ویرایش.

حق شناس مرتضی، نوربالا احمدعلی، اکابری سید آرش، نجاتی لائین وحید، صالحی، منصوره، طیبی زهرا. (1389). بررسی رابطه هوش معنوی و سبک‌های دلبستگی دانشجویان. فصلنامه اخلاق پزشکی، 4 (14): 181-167.

خداپناهي، محمدكريم. 1376. انگيزش و هيجان. تهران. انتشارات سمت.

دادستان، پریرخ. (1376). سنجش و درمان اضطراب امتحان. مجله روان شناسی،1(1): 60-31.

دادستان، پريرخ. 1375. روان شناسي مرضي – تحولي از كودكي تا بزرگستالي. انتشارات سمت.

دادستان، پريرخ. 1376. سنجش و درمان اضطراب امتحان. مجله روان‌شناسي، 1: 31.

دلاور ، علی (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، تهران : انتشارات رشد . بشارت ، محمدعلی و شالچی ، بهزاد (1386). سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی . فصلنامه روانشناسان ایرانی ،3(11).

ریچارد پی ، هالجین ؛ سوزان ، کراس ویتبرن(1384) . آسیب شناسی روانی (ویراست چهارم). جلد دوم (2003). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران : نشر روان.

سدر بوشان، نجمه. (1384). تأثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر،  فصلنامه علمی-پژوهشی دانش و پژوهش در روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، 7(25):2-34.

سرگلزایی، محمد رضا، ثمری، علی اکبر، کیخانی، علی اصغر (1382). رویکرد شناختی رفتاری و برنامه ریزی عصبی کلامی اضطراب امتحان، فصلنامه اصول بهداشت روانی، 5(17و18):47-34.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اضطراب امتحان و پیش بینی آن بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال 1392 بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی و روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 243 نفر محاسبه که جهت اطمینان 250 نفر در مطالعه وارد شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی مشخصات دموگرافیک، مقیاس اضطراب ساراسون، پرسشنامه اضطراب جدایی و آزمون اختلال دلبستگی استفاده شد. با مراجعه به مدارس سطح شهر و انتخاب نمونه ها،  پرسشنامه های مورد نظر به دانش آموزان و والدین آن‌ها داده شده و پس از مهلت یک هفته ای از آنان درخواست گردید که پس از تکمیل به مدرسه محل تحصیل دانش آموز تحویل نمایند. داده‌ها پس از جمع آوری کدگزاری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمونهای آماری توصیفی شامل، فراوانی و میانگین و انحراف معیار و آزمونهای آماری استنباطی شامل همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مقایسه اضطراب امتحان در دو گروه جنسیتی، تفاوت اضطراب امتحان میان دو گروه جنسیتی دانش آموزان معنادار بود. در هر دو جنس اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن  در سطح 05/0> P رابطه معنادار و معکوس داشت. اما رابطه اضطراب امتحان با سبک دلبستگی دلبستگی دوسوگرا در گروه پسران نیز معنادار بود. اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن  در سطح 05/>0 P نیز رابطه معنادار و معکوس داشت. بین انواع اضطراب امتحان و وجود یا عدم وجود اضطراب جدایی ارتباط معناداری وجود نداشت.  در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اضطراب جدایی با اضطراب امتحان ارتباط داشته و پیش بینی کننده معناداری برای آن میباشد. با تغییر سبک‌های فرزندپروری می‌توان اضطراب امتحان و اضطراب درسی دانش آموزان را کاهش داد.

واژه های کلیدی: اضطراب امتحان، اضطراب جدایی، سبک دلبستگی، دانش آموز، دوره ابتدایی

فصل اول:کلیات پژوهش

 1-1 مقدمه

مفهوم دلبستگی از یک واژه یونانی Storage که نوعی عشق بین والدین و کودک است گرفته شده و تعریف آن از نظر واترز این است که دلبستگی رفتارهایی را شامل می‌شود که سبب نزدیکی به نگاره دلبستگی است. این رفتارها شامل توجه داشتن، لمس کردن، نگاه کردن، وابسته بودن و اعتراض به طردشدگی است. از منظر بالبی نیز دلبستگی پیوند عاطفی پایداری است که ویژگی آن گرایش به جستجو و حفظ مجاورت با شخص خاص به ویژه در زمان استرس است (برجعلی، 1388). تفاوت‌های فردی در الگوی فعال درونی موجب شکل گیری سبک‌های دلبستگی متفاوتی می‌گردد. بررسی اولیه در زمینه سبک‌های دلبستگی از سوی اینسورث و همکاران (1978، به نقل از برجعلی 1388) انجام گرفت و سه الگوی دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و دلبستگی ناایمن اضطرابی-دوسوگرا شناسایی شد. افراد با سبک‌های دلبستگی متفاوت، راهکارهای متفاوتی را برای تنظیم عواطف و پردازش اطلاعات هیجانی به کار می‌برند . طبق نظریه اریکسون، کودکی که دلبسته ایمن است از نظر روانی به دنبال استقلال است و شروع به فاصله گیری از والدین؛ تجربه محیط و به دنبال یادگیری‌های تازه است. اما کودکی که وابسته ناایمن به ویژه از نوع مضطرب است از هرگونه تجربه جدید و فاصله گیری از والدین خودداری کرده و مستعد انواع اختلالات اضطرابی در سال‌های آینده بوده و ورودش به مهد و مدرسه مشکل و هرگونه جدایی به سختی صورت می‌گیرد(برک، 1385).

از طرفی سبک دلبستگی اضطرابی می‌تواند با اختلالات اضطرابی همراه باشد.  یکی از انواع اختلالات اضطرابی که با شروع در دوران کودکی می‌تواند معرف اختلال‌های اضطرابی باشد اختلال اضطراب جدایی است. آمارهای متنوعی در خصوص شیوع اختلالات اضطرابی در بین کودکان ارائه شده است. در کودکان 2 تا 4 ساله 17% و در مطالعه ای دیگر در کودکان زیر 12 سال 6/2 تا 2/41% عنوان شده است. وجود سه نشانه از ناراحتی‌های مفرط جدایی مانند نگرانی شدید و مداوم از محروم شدن و آسیب دیدن، ترس و درماندگی از جدایی، شکایت‌های جسمانی، کابوس‌های مکرر، ترس از مدرسه و مشکلات مربوط به خواب که حداقل 4 هفته وجود داشته باشد برای تشخیص این اختلال الزامی است (عباسی، 1389). لاست گزارش کرده که 75% کودکانی که از مدرسه گریزانند مبتلا به اختلال جدایی‌اند و در صورت عدم درمان به موقع، ممکن است این کودکان به طور ثانوی دچار اضطراب مفرط شوند و علاوه بر آن اختلال‌هایی چون فوبی اجتماعی، ترس از مکان‌های باز و هراس را نشان دهند(به نقل از عباسی، 1389).

اختلال اضطراب فراگیر و فوبیای اجتماعی در طبقه بندی اختلالات اضطرابی کودکان و نوجوانان قرار دارد گرچه اضطراب، خصیصه اصلی هر کدام از این اختلالات است اما عوامل زمینه ای و موقعیتی ویژه ای وجود دارد که میان آن‌ها افتراق می‌گذارد. در طبقه بندی تشخیصی روان‌پزشکی آمریکا، مشخصاً به اضطراب آموزشگاهی و درسی یا امتحانی اشاره ای نشده اما پدیده اضطراب، در سطح وسیعی مورد توجه قرار گرفته که می‌توان از آن‌ها اضطراب آموزشگاهی و اضطراب امتحان را برداشت نمود (مهرابی زاده، 1386). اضطراب امتحان یا Test Anxiety از دسته اضطراب‌های عملکردی است که 20-10% دانش آموزان و دانشجویان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. معمولاً در موقعیت‌هایی که فرد در معرض ارزشیابی قرار گرفته و نیازمند حل مشکل یا مسئله است به این نوع اضطراب دچار می‌گردد و فرد در اینجا، در مورد توانایی‌های خود دچار تردید شده که پیامد آن نیز کاهش توان مقابله با موقعیت‌های امتحان است. در اینجا فردی که دچار اضطراب امتحان شده با وجود اینکه پاسخ سؤالات درسی را می‌داند اما آنچنان شدت اضطراب در وی زیاد است که مانع از آن می‌گردد که از دانسته های خود استفاده کند (مقیمیان، 1390). بدین سبب اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی همبستگی دارد. در اینجا نظر کووینگتون (1987) بر این است که در زمان آزمون، آموزه های مرتبط با آزمون و حالات اضطرابی همراه با هم وارد میدان می‌گردند. برخی حالات اضطرابی با آزمون مورد نظر مرتبط و برخی دیگر با آن ارتباطی ندارند. اگر اضطراب برانگیخته شده با محتوای آزمون مرتبط باشد سطح کارآمدی افزایش می‌یابد و برعکس حالات اضطرابی و نامرتبط با وظیفه محول شده، سطح کارآمدی را کاهش می‌دهد. سیبر (1980) اضطراب امتحان را حالت خاصی از اضطراب عمومی می‌داند که شامل پاسخ‌های پدیدار شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری مرتبط با ترس از شکست می‌باشد و فرد آن را در موقعیت‌های ارزیابی، تجربه می‌کند. هنگامی که اضطراب امتحان رخ می‌دهد، بسیاری  از فرآیندهای شناختی و توجهی با عملکرد موثر فرد، تداخل می‌کنند (Narimany, 2006).

بر مبنای مطالب فوق در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤالیم که آیا سبک‌های دلبستگی و اضطراب جدایی در افراد می‌تواند رابطه ای با اضطراب امتحان داشته باشد؟ آیا سبک دلبستگی، پیش بین اضطراب درسی است؟

1-2 ضرورت پژوهش:

اضطراب امتحان، نگرانی افراطی درباره نحوه عملکرد در امتحان است. اگر این اضطراب از حد طبیعی فراتر رود ممکن است عملکرد فرد را در طی امتحان مختل سازد، چرا که در بیان و تشریح آموخته‌هایتان احساس ناتوانی خواهند نمود. در این بین عوامل مختلفی در این اضطراب نقش دارند. یکی از منابعی که به نظر می‌رسد می‌تواند نقش عمده ای در اضطراب امتحان داشته باشد اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموز در دوران کودکی ست. اضطراب جدایی دوران کودکی می‌تواند به عنوان سابقه ای در ذهن آدمی مانده و بر کل  زندگی فرد سایه انداخته و در نهایت آینده او را نیز به شدت تحت تأثیر قرار دهد. در این بین بسیاری از دانش آموزان معلومات کافی در خصوص دروس مختلف را دارند اما در زمان امتحانات چنان دچار اضطرابی می‌گردند که به اختلال در آزمون و در نهایت کاهش نمرات و رتبه های تحصیلی می‌انجامد. اما این پرسش مطرح است که آیا اضطراب امتحان می‌تواند نشات گرفته از دوران کودکی فرد بوده و آیا اضطراب جدایی در دوران کودکی منشأ اضطراب امتحان می‌تواند باشد؟

مقیمیان (1390) به بررسی اضطراب امتحان و سلامت معنوی دانش آموزان پرداخته و بیان می‌دارد که بین سلامت معنوی و اضطراب امتحان رابطه معکوس وجود دارد. مهرابی زاده (136) نیز به بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی پرداخت  که در نهایت چنین نتیجه گیری می‌کند که روش حساسیت زدایی منظم، باعث کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان گردید. موسوی (1387) نیز به بررسی مشخصات دموگرافیک دانش آموزان دچار اضطراب امتحان پرداخته و بیان می‌کند که اضطراب امتحان با ناحیه آموزش و پرورش، تعداد دانش آموزان کلاس و واکنش مدرسه و والدین به افت تحصیلی ارتباط معناداری دارد. نتایج مطالعه وی حاکی از این مسئله است که شناسایی عوامل فردی، اجتماعی و زیستی اضطراب می‌تواند به اتخاذ تدابیری برای کاهش سطح آن منجر شود زیرا هیجان اضطراب بر عملکرد تحصیلی فرد تأثیر دارد.

1-3 اهداف پژوهش:

1-3-1 -هدف کلی:

پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی

1-3-2- اهداف جزئی:

1-  پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیتی

2-   پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیتی

1-4 فرضیه‌ها و سؤالات پژوهش:

1-4-1   فرضيه ‏هاي تحقیق:

1-  اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیتی قابل پیش بینی است.

2-  اضطراب امتحان بر حسب سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیتی قابل پیش بینی است.

1-4-2 سؤالات تحقیق:

1-آیا اضطراب امتحان  بر حسب سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه قابل پیش بینی است؟

2-آیا اضطراب امتحان  بر حسب اضطراب جدایی در نمونه های مورد مطالعه قابل پیش بینی است؟

1-5 تعاریف اصطلاحات:

دلبستگی:

تعریف مفهومی: ارتباط روانی پایدار بین دو انسان(حق شناس، 1389)

عملیاتی: سنجش بر اساس آزمون اختلال دلبستگی رندالف

اضطراب جدایی:

تعریف مفهومی: اضطراب شدید و نامناسب با سطح رشد فرد در رابطه با جدايي از منزل يا كساني كه فرد به آن‌ها دلبستگی دارد(اسلامی، 1384).

تعریف عملیاتی: نمره فرد در آزمون اضطراب جدایی (CSI-4)

اضطراب امتحان:

تعریف مفهومی: اضطراب امتحان نوعي خود اشتغالي ذهني است كه با خود كم انگاري و ترديد درباره توانايي‌هاي خود بروز پيدا كرده و اكثراً به ارزيابي شناختي منفي، عدم تمركز حواس، واكنش‌هاي جسماني نامطلوب و افت عملكرد تحصيلي منجر مي‌گردد (گل پور، 1391).

تعریف عملیاتی: در اين پژوهش اضطراب به عنوان مفهومي در نظر گرفته شده است كه به وسيله آزمون اضطراب ساراسون سنجيده مي‌شود. در اين ارتباط سطوح اضطراب با موارد ذيل مشخص مي‌شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی
 • پايان نامه بررسي شيوع اختلال هاي اضطرابي و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن در جمعيت بزرگسال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122