پايان نامه پيش بيني سازگاري اجتماعي دانشجويان مجرد براساس طرحواره هاي ناسازگار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پيش بيني سازگاري اجتماعي دانشجويان مجرد براساس طرحواره هاي ناسازگار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 125 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه پيش بيني سازگاري اجتماعي دانشجويان مجرد براساس طرحواره هاي ناسازگار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق)
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسئله4
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش9
1-4- اهداف پژوهش12
1-5- سئوالات پژوهش13
1-6- تعریف واژگان14
1-6-1طرحواره های ناسازگار اولیه14
1-6-2سازگاری اجتماعی14
فصل دوم (پیشینه تحقیق )
2-1طرحواره16
تعریف طرحواره16
ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه17
ریشه های تحولی طرحواره ها 18
نیازهای هیجانی اساسی18
تجارب اولیه زندگی19
خلق وخوی هیجانی20
انواع طرحوارهای ناسازگار اولیه وحوزه های مربوطه21
حوزه اول :بریدگی /طرد21
رهاشدگی /بی ثباتی22
بی اعتمادی /بدرفتاری22
محرومیت هیجانی23
نقص/شرم23
انزوای اجتماعی /بیگانگی23
حوزه دوم :خودگردانی وعملکرد مختل23
وابستگی /بی کفایتی24
آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری24
گرفتار /خودتحول نیافته 24
شکست25
حوزه سوم :محدودیت های مختل 25
استحقاق /بزرگ منشی25
خویشتن داری /خودانضباطی ناکافی26
حوزه چهارم :دیگر جهت مندی26
اطاعت27
ایثار 27
تأییدجویی /جلب توجه28
حوزه پنجم :گوش به زنگی بیش از حد وبازداری 28
بدبینی /منفی گرایی29
بازداری هیجانی29
معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی30
تنبیه30
عملکرد طرحواره های ناسازگار اولیه 30
تداوم طرحواره 30
بهبود طرحواره 31
طرحواره های شرطی درمقابل طرحواره های غیر شرطی 33
بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه 34
سیستمهای مغزی درگیردرشرطی شدن ترس وحوادث آسیب زا35
2-2سازگاری اجتماعی 36
تعریف سازگاری اجتماعی37
ملاکهای سازگاری اجتماعی42
ویژگی های افراد دارای سازگاری اجتماعی 43
رویکردهای مبتنی برسازگاری اجتماعی44
تاریخچه بررسی سازگاری اجتماعی56
ابعاد سازگاری اجتماعی57
سازگاری در خانواده 57
سازگاری درمدرسه58
سازگاری باهمسالان 59
عوامل تاثیر گذار برسازگاری اجتماعی60
انواع ناسازگاری64
ناسازگاری اجتماعی65
اختلالات سازگاری66
عوامل مستعد کننده براختلال سازگاری68
2-3تحقیقات انجام شده درایران وخارج از ایران 72
فصل سوم (روش تحقیق)
3-1نوع مطالعه86
3-2جامعه ونمونه وروش نمونه گیری86
3-3ابزارجمع آوری داده ها86
– پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل86
–پرسشنامه طرحواره یانگ87
3-4روش اجرا90
3-5روش تجزیه وتحلیل داده ها 90
فصل چهارم(یافته های تحقیق)
4-1آمار توصیفی92
4-2آمار استنباطی102
فصل پنجم (نتیجه گیری )
5-1پیشنهادات پژوهش112
5-2 محدودیت های پژوهش112
-فهرست منابع113

فهرست منابع

منابع فارسی

اتکینسون ،ر؛ریچاردس وهیلگارد ،ا(1991).زمینه روانشناسی.ترجمه محمد نقی براهنی وهمکاران (1370).تهران :انتشارات رشد .

امام زاده مدیدی ،ز.(1387).بررسی رابطه هوش هیجانی – اجتماعی وسازگاری اجتماعی دردانشجویان دارای حکم انضباطی ومقایسه با دانشجویان بدون حکم دانشگاه ارومیه .فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز .3(11):104 -126.

آهی .ق،محمدی فر .م،بشارت،م(1386).پایایی واعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ .مجله روانشناسی وعلوم تربیتی .37(3):5-20

باچر.ج،مینکا.س،هولی.ج.(2010).آسیب شناسی روانی .ترجمه سیدمحمدی .ی (1390).تهران :نشر ارسباران وعلوم تربیتی

پروین .ل .ای (1989).روانشناسی شخصیت .ترجمه جوادی .م ؛کدیور .پ.(1374)تهران :انتشارات رسا

پروچاسکا .ج؛نورکراس جان .سی .(1999).نظریه های روان درمانی .ترجمه محمدی .ی (1381).تهران :انتشارات رشد .

پورافکاری .ن .(1380).فرهنگ جامع روانشناسی وروانپزشکی .تهران :انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد .

پورشهریار ،ح.(1387).پیش بینی سطح سازگاری نوجوانان براساس عوامل شخصیتی با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی ومقایسه ی آن با مدل رگرسیون لوجستیک .پایان نامه دکترای تخصصی .دانشگاه تربیت مدرس .

خالق باقری ،ر.(1381).بررسی رابطه بین طرحواره های جنسیتی وسازگاری اجتماعی نوجوانان شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه الزهراء.

خدایاری فرد ،م.(1389).بررسی عوامل موثر برسازگاری اجتماعی در دانشجویان شاهد وغیر شاهد .مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز .3(26):25-42.

دادستان .پ.(1371).روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی .تهران :انتشارات سمت .

دلاور ،ع.(1375).ساخت وهنجاریابی مقیاس سازگاری بل .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه علامه طباطبایی .

ذوالفقاری مطلق ،م .(1377).بررسی اثر بخشی درمان منطقی هیجانی برافسردگی وروابط بین فردی نامتعادل ناشی از تعارض زناشویی .پایان نامه کارشناسی  ارشد .انیسیتو روانپزشکی تهران .

ذوالفقاری ،م؛فاتحی زاده ،م؛عابدی ،م .(1387).تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان .فصلنامه خانواده پژوهی .3(4):247-161.

راجرز .د.(1996).روانشناسی کودک .ترجمه سرمد .ع تهران :انتشارات مدرسه عالی پارس.

رحمتی .ب.(1387).بررسی اثر آموزشی مهارت های زندگی برمیزان سازگاری اجتماعی کودکان پایه چهارم ابتدایی شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

رحیم نیا ،م؛رسولیان ،م.(1381).مقایسه مکانیزم های سسازگاری نوجوانان کانون اصلاح وتربیت ونوجوانان دبیرستانی .مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی .12(44):29-35.

رستگاران .م.(1372).بررسی تاثیر چگونگی روابط والدین برسازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه سوم مدارس راهنمایی دخترانه شهر همدان .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران .

رفیعی ،س.(1390).رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه وسبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی .فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناسی زنان .2(3):21-36.

روشن ،ر.(1369).بررسی مقایسه ای میزان شیوع افسردگی و اضطراب در دانشجویان شاهد وغیر شاهد در سطح دانشگاه های تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت مدرس .

ستوده .ه.(1378).روانشناسی اجتماعی.تهران :آوای نور.

شیروانی یوسف نژاد ،م.(1390).رابطه رضایت از زندگی وطرحواره های ناسازگار اولیه دردانشجویان .مجله دانش وپژوهش درروانشناسی کاربردی .2(12):45-67.

صدیقی .ک.(1380).بررسی اثر بخشی آزمون گروهی عزت نفس به شیوه های رفتاری شناختی برسازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر بروجن .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه اصفهان.

عیدیان .م .(1385).بررسی مقایسه رابطه بین سازگاری وعزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر دبیرستان های دولتی شهرستان اسفراین درسال تحصیلی 1384-85.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

فرقدانی ،ا.(1383).بررسی میزان رابطه بین هوش هیجانی وسازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی .

فلاحی ،ر.(1382).مشاوره نوتوانی .تهران :انتشارات گلگشت .

قهاری ،ش.(1381).بررسی مقایسه ای میزام شیوع اختلالات رفتاری ایذایی وکمبود توجه ،افسردگی واضطراب فراگیر درکودکان شاهد ،محروم از پدر ،جانباز ودارای پدر شهر چالوس .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه علوم پزشکی ایران .

 

مصائبی ،ا.(1387).تاثیر آموزش مهارتهای کنترل خشم برپرخاشگری وسازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 12-15 سال .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه علامه طباطبایی .

مظاهری ،ا؛فاتحی زاده ،م.(1385).تاثیر اموزش گروهی عزت نفس برمیزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه ارومیه .ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار .13(16):49-56.

میکائیل منیع ،ف.(1388).نقش سبک های مقابله با تنیدگی دررابطه با باورهای غیر منطقی وسازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه ارومیه .فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی .3(4):62-78.

نوابی نژاد .ش .(1373).راهنمایی ومشاوره (اصول وفنون راهنمایی ومشاوره ).تهران :انتشارات معاصر.

نوری .ر ؛محمد خانی.پ.(1377).برنامه آموزش مهارت های زندگی .تهران :معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی .

والی پور .ا(1372).روانشناسی سازگاری .تهران :انتشارات وحید.

وایتزمن ،ا.(1994).رشد شخصیت وبهداشت روانی .ترجمه نظری ،م .(1373).تهران :انتشارات انجمن اولیا ومربیان .

وظیفه شناس ،ح.(1380).مقایسه عزت نفس ،سازگاری اجتماعی وهوش دانش آموزان دارای پدر با دانش آموزان فاقد دختر وپسر .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه علامه طباطبایی .

یانگ ،ج؛ژانت ،گ؛ویشار ،م.(2011).طرحواره درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی ).ترجمه حمید پور ،ح ،اندوز ،ز.(1390).تهران :انتشارات ارجمند .

منابع انگلیسی

Abraham ,A.,and verghese ,A.(1986).Eysenk personality inventory and Bell,s adjustment

inventory .indian journal of clinical psychology 13,125-126.

Adams,K.S.(2007). Visibility of Disability ,Attributional Style ,Psychsocial  Adjustment  to  Disability ,and Self –Advocacy Skill  in  Relation  to  Student  Adaptation to College .Dissertation submitted to the department of Educational Psychology and learnin Systems summer semester.

Barker,R.W.&Siryk,B.(1985).Measuring  Adjustment  to College .Journal of Conselling  Psychology .31(5):179-189..

Barone .A.&Robert .D.(2001).social psychology .crinted in unites state of America .

Bar-on ,R.(2006). The Bar –On Model of Emotional –Social Intelligence (EST).Psicothema .18:13-25.

چکیده فارسی

مقدمه:سازگاری  اجتماعی فرایندی است که افراد را قادر می سازد تارفتار دیگران را درک وپیش بینی کنند ،رفتار خودرا کنترل وتعاملات اجتماعی خودرا تنظیم کنند. درشکل گیری سازگاری اجتماعی عواملی چون شیوه های تربیتی ،ارزشها واعتقادات حاکم بر فرد وجامعه همسالان ،خانواده وآموزش وپرورش موثر هستند. همچنین با عواملی مانند  وراثت ،محیط ،خانواده ،هویت جنسی ،عضویت گروهی درارتباط است، از جمله عواملی که در زمینه تاثیر بر  سازگاری اجتماعی  می تواند مورد بررسی قرار گیرد طرحواره های ناسازگار اولیه است، یعنی الگوهای هیجانی وشناختی خود آسیب رسانی که در ابتدای رشد وتحول ذهن شکل گرفته اند ودر سیر زندگی تکرار می شوند.

هدف :پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی  براساس طرحواره های ناسازگار اولیه دردانشجویان مجردانجام شده است.

روش  : ابتدا لیست دانشجویان درحال تحصیل در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از مدیریت آموزش دانشگاه دریافت شد، سپس 200نفر از آنها به صورت تصادفی طبقه ای  برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. با تشریح اهداف پژوهش از مشارکت کنندگان خواسته شد تا دو پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و سازگاری اجتماعی بل را تکمیل نمایند. پس از جمع آوری اطلاعات، برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، آزمون T و نیز نرم افزار16SPSS استفاده شد.

نتایج :نتایج ضریب همبستگی پیرسون با P<0/05 نشان داد طرحواره های رهاشدگی /بی ثباتی ،بی اعتمادی /بد رفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص /شرم وانزوای اجتماعی /بیگانگی درحوزه بریدگی /طرد وطرحواره های وابستگی /بی کفایتی ،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری ،خودتحول نیافته /گرفتاری وشکست درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل وطرحواره های استحقاق /بزرگ منشی وخویشتن داری وخودانضباطی ناکافی درحوزه محدودیت های مختل  وطرحواره های اطاعت رابطه منفی ومعناداری با سازگاری اجتماعی  وجود داردولی طرحواره ایثار درحوزه دیگر جهت مندی رابطه منفی ومعناداری با سازگاری اجتماعی  وجود ندارد ونیز طرحواره های بازداری هیجانی ومعیار های سرسختانه درحوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری رابطه منفی ومعناداری وجود داردوهمچنین نتایج با رگرسیون گام به گام (P<0/05,F=22/2) نشان دادکه طرحواره های اطاعت ،خویشتن داری / خودانضباطی ناکافی ،محرومیت هیجانی ،بازداری هیجانی واستحقاق /بزرگ منشی توان پیش بینی سازگاری اجتماعی را دارند ونتایج آزمون Tگروههای مستقل با P<0/05نشان داد که طرحواره های خودتحول نیافته /گرفتار ،بی اعتمادی /بدرفتاری وبازداری هیجانی دردانشجویان بومی وغیر بومی تفاوت معناداری وجود داردولی درسایر طرحواره ها دراین دوگروه تفاوت معنا داری وجود ندارد .

نتیجه گیری : در میان تمام طرحواره های ناسازگار اولیه ، طرحواره های اطاعت ،خویشتن داری وخودانضباطی ناکافی ،محرومیت هیجانی ،شکست ،بازداری هیجانی واستحقاق /بزرگ منشی  می توانند میزان سازگاری اجتماعی را پیش بینی کنند.

واژگان کلیدی : سازگاری اجتماعی  ،طرحواره های ناسازگار اولیه

 مقدمه

سازگاری را فرایندی پیوسته تعریف کرده اند که درآن ،تجارب یادگیری اجتماعی شخص توانایی ومهارتهایی فراهم می سازد که از طریق آن می توان به ارضای نیازها پرداخت (گودشتاین ولانیون[1] ،1995). سازگاری را مفهومی عام می دانند که همه راهبردهای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی ،اعم از تهدیدات واقعی وغیر واقعی را شامل می شود .هرگاه تعادل جسمی وروانی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که ناخوشایندی به وی دست دهد ،برای ایجاد توازن نیازمند به کار گیری نیروهای درونی وحمایت خارجی است . اگر دربه کارگیری سازو کارهای جدید موفق شود ومسئله را به نفع خود حل کند، فرایند سازگاری ایجاد شده است(رحیم نیا ورسول نیا ،1385) .ابعاد سازگاری شامل سازگاری اجتماعی ،عاطفی ،جسمانی واخلاقی است که در راس همه ، سازگاری اجتماعی قرار دارد ؛ به طوری که این سازگاری پیش درآمد رسیدن به سازگاری عاطفی واخلاقی تلقی می شود. (مظاهری وهمکاران ،1385).

درحوزه شناخت درمانی، بک[2] (1967)دراولین نوشته هایش به مفهوم طرحواره اشاره کرد . بااین حال دربافت روانشناسی وروان درمانی ،طرحواره به عنوان هر اصل سازمان بخش کلی درنظر گرفته می شود که برای درک تجارب زندگی فرد ضروری است.یکی از مفاهیم جدی وبنیادین حوزه روان درمانی ،این است که بسیاری از طرحواره ها دراوایل زندگی شکل می گیرند و به حرکت خود ادامه می دهند وخودشان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می کنند ،حتی اگر هیچ گونه کاربرد دیگر نداشته باشند(بک،1967)

این مسئله همان چیزی است که گاهی اوقات به عنوان نیاز به هماهنگی شناختی از آن یاد می شود ،یعنی حفظ دیدگاهی باثبات درباره خودیا دیگران ،حتی اگر این دیدگاه نادرست یا تحریف شده باشد .با این تعریف کلی ،طرحواره می تواند مثبت یا منفی،سازگار یا ناسازگار باشد ؛ همچنین می تواند دراوایل زندگی یا درسیر بعدی زندگی شکل بگیرد(یانگ ،گلوسکو وویشار[3]،2003)

طرحواره های ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی وشناختی خود- آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد وتحول ذهن، شکل گرفته اند ودر سیر زندگی تکرار می شوند.این طرحواره ها به 5 حوزه تقسیم شده اند که هر حوزه شامل چند طرحواره می باشد ازجمله: 1- حوزه طردوبریدگی [4]شامل طرحواره هاي رهاشدگی / بی ثباتی ،بی اعتمادی / بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص / شرم وانزوای اجتماعی / بیگانگی 2-حوزه خودگردانی وعملکرد مختل[5] شامل طرحواره های  وابستگی / بی کفایتی،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری ،خودتحول نیافته /گرفتار،شکست3-حوزه محدودیتهای مختل[6] شامل طرحواره های استحقاق / بزرگ منشی ،خویشتن – داری وخود- انضباطی ناکافی 4-حوزه دیگر جهت مندی [7] شامل طرحواره های اطاعت ،ایثار ،پذیرش جویی / جلب توجه 5- حوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری[8] نیز شامل طرحواره هاي منفی گرایی / بدبینی ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه / عیب جویی افراطی وتنبیه می باشد(یانگ ،کلوسکووویشار،2006)

 بیان مسئله

افراد برحسب گروه های سنی باوضعیت های مختلف اجتماعی روبرو می شوند ازجمله می توان دوره جوانی را درنظر گرفت (ریچاردسون[9] ،2003،فلمینگ[10]،2003) بنابراین تجربه دانشگاهی افراد تداوم بخش جنبه های رشد فردی واجتماعی دانشجویان تلقی می شود (آدامز[11] وهمکاران ،2000) که سازگاری اجتماعی را می توان با  نحوه عملکرد تجارب  دانشجویان از دانشگاه ، که شامل   شرکت درفعالیت های اجتماعی ورضایتشان از جنبه های مختلف اجتماعی می باشد  بررسی کرد.  (دیسون ورنک[12]،2006)روانشناسان، سازگاری فرد را دربرابر محیط مورد توجه قرار داده اند وویژگی هایی از شخصیت را بهنجار تلقی کرده اند که به فرد کمک می کند تا خودرا با جهان پیرامون خویش سازگار سازد یعنی با دیگران در صلح وصفا زندگی کند وجایگاهی برای خویش بدست آورد. (اتکینسون وهیلگارد[13] ،1370)

سازگاری  اجتماعی، فرایندی است که افراد را قادر می سازد تارفتار دیگران را درک وپیش بینی کنند ،رفتار خودرا کنترل وتعاملات اجتماعی خودرا تنظیم کنند.(اسلوموسکی ودان [14]،1996) سازگاری اجتماعی به عنوان یک شاخص روانشناختی در برگیرنده قالبهای اجتماعی ،مهارت های اجتماعی ،علایق اجتماعی ،روابط خانوادگی ،روابط مدرسه ای وروابط اجتماعی تعریف

می شود.(فرقدانی،1383)

درواقع سازگاری اجتماعی دربرگیرنده ارزیابی ذهنی و عینی است به این معنا که ارزیابی های ذهنی از میزان رضایت فرد از ارتباط با دوستانش ناشی می شود وارزیابی عینی به معنی پذیرش فرد توسط همسالان فرد می باشد؛ به عبارتی ،برای مشخص کردن این نوع سازگاری باید هم به خود فرد وهم به گروه دوستان وهمسالان ومحیط توجه نمود تا درک بهتری از سازگاری او بدست آید (اسکات[15]،1989)

سازگاری اجتماعی از دیدگاه برخی از پژوهشگران با عواملی چون هوش (گالاکر[16] ،1968)،تحصیلات (رید[17] ،1992)،موقعیت اقتصادی واجتماعی (واتسون [18]،1991)ارتباط دارد . سازگاری اجتماعی دانشجویان نیز متاثر از عوامل تحصیلی وغیر تحصیلی است ،بخصوص مطالعات مشخص کرده است که پذیرش اجتماعی بوسیله مدرسین وهمکلاسی ها منجر به پیامد های سازگارانه متفاوتی دراین دوره شده است. (مرسر ودرو سیر[19] ،2008)

درشکل گیری سازگاری اجتماعی عواملی چون شیوه های تربیتی ،ارزشها واعتقادات حاکم بر فرد وجامعه همسالان ،خانواده وآموزش وپرورش موثر هستند(گلستانی ،1372) . همچنین با عواملی همچون وراثت ،محیط ،خانواده ،هویت جنسی ،عضویت گروهی درارتباط است (کاتا [20]وهمکاران ،2002).

در سازگاری عوامل متعددی اجتماعی افراد نقش دارند که ایواتا[21]وهمکاران (2000)با مروری جامع، عوامل موثر درسازگاری اجتماعی را به شش دسته عمده تقسیم می کنند که هریک از آنها به عوامل جزئی تر تقسیم شده اند.این عوامل عبارتند از :

الف )محرومیت جسمانی ناشی از نقص عضو ،تغذیه نادرست وبد ،محرومیت از خواب وخستگی روانی ،فرایندهای عاطفی آسیب زا وآسیب های مغزی .

ب)عوامل روانی ،اجتماعی ومحیطی نظیر تغییرات سریع ومهم اجتماعی مانند بیکاری ،جنگ ،بلایای طبیعی ،ازهم پاشیدگی کانون خانواده ،فقر واعتیاد .

ج)عوامل تربیتی نظیر الگوهای نادرست خانوادگی ،فقدان رابطه صحیح والد –کودک ،طرد کردن فرزندان ،حمایت افراطی ،محرومیت های عاطفی ،خودمختاری بیش از حد کودک ،انتظارات غیر واقع گرایانه والدین وکمبود ارتباط.

د)ساختارهای خانوادگی ناسازگار درخانواده های بی کفایت ،ازهم پاشیده ،ضد اجتماعی وآسیب روانی اولیه وعدم ثبات عاطفی وروانی والدین بخصوص مادر.

ه)فشارهای ناشی از زندگی جدید صنعتی مانند رقابت های ناسالم ،تقاضای شغلی وتحصیلی وپیچیدگی های زندگی جدید.

و)عوامل ژنتیکی وارثی مانند اختلالات جسمی ،روانی وعاطفی و ارثی که زمینه را برای رفتار بزهکارانه وناسازگار اجتماعی فراهم می کنند.

پژوهش های متعدد نشان داده است که عوامل نامساعدی مانند اضطراب ،تنش ،تشویش وعدم اعتماد به نفس که سازگاری شخصی ،اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان را تهدید می کند نه تنها موجب می شود تعدادی ازآنها نتوانند به موقع دوره تحصیلی خودرا به اتمام برسانند، نوعی نگرانی و ناپایداری هیجانی برای آنها ایجاد می کند وسازگاری اجتماعی آنهارا به شدت به مخاطره می اندازد(روشن ،1369،قهاری،1381). نتایج پژوهش خدایاری فرد وهمکاران (1386) نشان می دهد که باورهای دینی ونگرش سیاسی –اجتماعی ازجمله عوامل پیش بینی کننده ومرتبط با سازگاری اجتماعی دانشجویان به شمار می آیند(خدایاری فرد وهمکاران ،1386) وعواملی مانند فعالیت های فوق برنامه دردانشگاه  ، ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف  وتعامل با دوستان وشرکت درگروه آموزشی وشغلی به صورت داوطلبانه نیز درسازگاری اجتماعی دانشجویان تاثیر گذار بوده است (موتابرا وبب[22] ،2012).

سازگاری یا ناسازگاری، امری ساده وبه آسانی قابل وصول نیست ،چون سازگاری یا ناسازگاری امری است که ملاک عینی ثابت ندارد و نمی توان آنرا اندازه گرفت. یک رفتار معین می تواند در یک فرهنگ ، سازگار و در فرهنگ دیگر، ناسازگار باشد ورفتارانسان به شدت تابع زمینه های فرهنگ است و ناسازگاری یا کژخویی رفتار به افرادی اطلاق می شود که معمولا از هوش عادی یا حتی ضریب هوشی بالابرخوردار بوده اند ولی دارای رفتار غیر عادی بوده ویا به اصطلاح مبتلا به اختلالات سازگاری هستند (فلاحی وهمکاران ،1382).

اغلب مشکلات بین فردی که افراد تجربه می کنند تحت تاثیر شیوه تصور آنها درمورد خود ودیگران است واین شیوه تصور طرحواره نامیده می شود (بک ،1967) یانگ معتقد است که طرحواره ها به دلیل ارضانشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند که این نیازها عبارتند از :دلبستگی ایمن به دیگران ،خودگردانی ،کفایت وهویت ،آزادی دربیان نیازها وهیجانهای سالم ،خودانگیختگی وتفریح ومحدودیتهای واقع بینانه وخویشتن داری (یانگ وهمکاران،2007 ،به نقل ازحمید پور واندوز ،1386).

مطالعات مختلفی در مورد سازگاری اجتماعی و یا طرحواره های یانگ انجام شده است ازجمله پژوهش امانی (1391)،که به بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی وسازگاری اجتماعی می پردازد ونتایج آن نشان داده است که بین سبکهای دلبستگی وسازگاری اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج پژوهش شیروانی یوسف نژاد (1390) نشان داده است که بین طرحواره هاي محرومیت هیجانی ،انزوای اجتماعی،نقص /شرم ،شکست ،وابستگی /بی کفایتی ،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری ،اطاعت،ایثار،بازداری هیجانی معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی وخویشتن – داری وخود- انضباطی ناکافی با رضایت اززندگی ،رابطه منفی معنادار ی وجود دارد. نتايج  پژوهش داسیانا والینا [23](2012)نشان داده است که طرحواره های بی ثباتی /رهاشدگی ،محرومیت هیجانی،نقص /شرم،انزوای اجتماعی /بیگانگی،وابستگی /بی کفایتی،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری،اطاعت،ایثار و بدبینی /منفی گرایی پیش بینی کننده خوبی برای کاهش رضایت زناشویی بوده اند.در پژوهش های انجام شده، مطالعه ای درباره ی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری اجتماعی انجام نشده است؛ لذا دراین پژوهش، پژوهشگر بدنبال بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری اجتماعی دانشجویان و پیش بینی میزان سازگاری بر اساس این طرحواره ها می باشد .

1-Goodestein &Lanyon

2-Beck

1-Klosko &weishaar

2-Disconnection and Rejection

3-Impaired Autonomy and performance

4-Impaired Limits

5-Other – Directness

6-Overvigilance/Inhibition

1-Richardson

2-Fleming

3-Adams

4-Dyson&Rank

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
 • پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان
 • پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار و خود تنظيم گري در بيماران مبتلا به ام اس و افراد سالم
 • پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي بهزيستي روان شناختي ، شادکامي و ميزان سازگاري اجتماعي در زنان داراي همسر بيمار رواني و عادي
 • پايان نامه رابطه عملکرد خانواده و سبک هاي دلبستگي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر و پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122