پايان نامه پيوند اسطوره و نجوم در ايران باستان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پيوند اسطوره و نجوم در ايران باستان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 128 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه پيوند اسطوره و نجوم در ايران باستان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه3
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4 اهداف پژوهش 6
فصل دوم
2-1 نشانه های آسمانی 9
2-1-1 ستارگان پیرامونی 10
2-2 معرفی صورت فلکی 10
2-2-1 منطقه البروج 11
2-2-2 سرگردانی هایی در بین ستارگان 12
الف: ظهور و غروب ناهید 12
ب: عطارد و ناهید 13
ج: مذهب ستاره پرستی 13
د: ظهور و غروب مشتری 15
ه: حرکت معکوس سیارات 15
2-2-3 سپهر ستارگان 16
2-2-4 دوره ی نجومی 16
2-2-5 طالع بینی و ستاره شناسی 17
2-4 نشانه گزاری زمان از طریق مهتاب 17
2-4-1 ماه قرانی و ماه اژدهایی 19
2-4-2وضعيت انسان بدون آسمان 19
2-4-3 اوزیریس و ماه 19
2-4-4 ماه در بندهش 20
2-5 اسطوره های ستارگان و سیارات 21
الف: شباهنگ 21
ب: مشتری 22
ج: زهره 23
د: عطارد 24
ه: مریخ 24
و: زحل 25
2-5-1 اختران و اباختران در بندهش 26
الف: سپاهبدان آسمان 27
ب: نظریه ی هنینگ 28
ج:ستارگان تیزروتر در متون پهلوی 28
د: سپهر ستارگان 29
ه: حصار آسمانی 30
و: ستارگان نیامیزنده 30
2-5-2 تیشتر 31
2-5-3 بهرام 33
2-5-4 سدویس 34
2-5-5 هفت اورنگ 35
2-5-6 ونند 36
2-5-7 میخگاه یا ستاره قطبی 36
2-5-8 پارند و مزداد 38
2-6 درباره ی فراز آفریدن روشنان 38
فصل سوم: منازل قمر
3-1 ديدگاه هنینگ درباره ی منازل قمر 43
3-2 یادداشت هایی درباره ی منازل قمر 44
3-2-1 پدیسپر 44
3-2-2 پیش پرویز 44
3-2-3 پرویز 44
3-2-4 پها 45
3-2-5 بزیسر 45
3-2-6 بشن 46
3-2-7 رخوت 46
3-2-8 تریشگ 46
3-2-9 ازرگ 47
3-2-10 نخو 47
3-2-11 میان 47
3-2-12 اودم 47
3-2-13 ماشاهه 48
3-2-14 اسپور 48
3-2-15 هوسرو 48
3-2-16 سروی 49
3-2-17 ور 49
3-2-18 دل 49
3-2-19 درفشه 49
3-2-20 ورنت 49
3-2-21 گا 50
3-2-22 یوغ 50
3-2-23 موری 50
3-2-24 بنزه 50
3-2-25 کهت سر 51
3-2-26 کهت میان 51
3-2-27 کهت 51
فصل چهارم: تقویم های نجومی
4-1 عناصر تقویم ها 55
4-2 صورتهای اختری: طلوع ها و غروب های خورشیدی 57
4-3 هویت ستاره ی صبحگاهی و شامگاهی 58
4-4 تقویم در ایران و بین النهرین پیش از تاریخ 58
4-4-1 ایرانیان و بین النهرینیان پیش از تاریخ
4-5 سال شمسی قمری 60
4-6 تقویم های بابلی و ایرانی باستان 61
4-6-1 تقویم بابلی 61
الف: حمورابی و خاندان او 62
ب: اهمیت هندسه برای دانش نجوم 63
ج: کبیسه کردن بابلیان 64
د: پیشینه ی گاه شماری بابلی 66
ه: اهمیت مراحل ستارگان در کشاورزی 67
و: متن « به هریک سه ستاره » 68
ز: نامهاي ستارگان 69
ز-1 مجموعه مل = (ستاره ای) آپین 70
ز-2 فهرست ستارگان 72
4-7 دوره ی بابلی جدید و ایرانی ها 74
الف: ویژگی های دانش نجوم این عصر 76
ب: ساروس ها 76
ج: دوره های سیارگان 76
د: آیین کیهانی، اخترشناسی، دانش نجوم 77
4-7-1 مذاهب ایرانی 78
الف: مذهب 79
ب: زروان 80
4-7-2 گاه شماری و مسایل کبیسه 81
الف: وهيگك 83
ب: چگونگی کبیسه به گفته بیرونی 84
ج: هنگام اولین و آخرین کبیسه 85
د: نقل خیام در نوروزنامه درباره اجرای کبیسه های کهن 86
ه: استنباط بیرونی درباره ی زمان اجرای آخرین کبیسه87
4-7-3 گاه شماری اوستایی 88
الف: فصل و سال، گاهنبارها، شادی و جشن 88
ب: اسامی ماه ها در کتیبه های هخامنشی 91
ج: گاه شماری اوستایی، سوابق 92
4-8 گاه شماری مصری 93
4-8-1 سال مصری 93
4-8-2 دوره سوتیسی 94
4-8-3ایرانیان و مصریان 95
4-8-4محاسبه¬ی دوره¬ها 96
4-9 گاه شماری یونانی 97
4-9-1 مراحل ستارگان در قصیده ی هسیودوس 97
فصل پنجم: اسطوره هاو احكام صور فلکی
5-1 حمل (بره) 103
5-2 ثور (گاو) 103
5-3 جوزا ( دوپیکر) 104
5-4 خرچنگ (سرطان) 105
5-5 شیر (اسد) 105
5-6 سمبله (خوشه) 105
5-7 میزان (ترازو) 106
5-8 عقرب (کژدم) 107
5-9 قوس (تیرانداز) 108
5-10 جدی (بز)پ 108
5-11 دلو (آبریز) 109
5-12 حوت (ماهی) 110
5-13 صورتهای فلکی بهار 110
5-14 صورتهای فلکی تابستان 110
5-15 صورتهای فلکی پاییز 111
5-16 صورتهای فلکی زمستان 111
5-17 آغاز اختر شناسی 111
الف: ایشتار 112
ب: مذهب ستاره پرستی و اخترشناسی 112
ج: زیج زهره ی آمیزادوگا 113
5-18 در احکام برج ها 114
الف: چيستي مثلث ها 115
ب: مربع ها و برج های فصول 116
ج: چگونگي طبعهای ستارگان 116
د: احوال ستارگان و سیارات در سعادت و نحوست 116
ه: تقسيم بندي اقليم ميان ستارگان 117
و: فره دارهای ستارگان 117
ز: نگرستن ستارگان در برج ها 118
5-19 احکام برج ها در بندهش 118
نتيجه گيري119
فهرست منابع 123

فهرست منابع

 کتابنامه

١- آموزگار، ژاله ، (1387). تاریخ اساطیر ایران. تهران: سمت

٢- ابن ندیم، (1381). الفهرست. محمد رضا. تجدد (مترجم). تهران: اساطیر

3- اوبلاکر، اریک ، (1377). صورتهای فلکی و نشانه های نجومی. تهران: شفق

4- بلک، جرمی و گرین، آنتونی ، (1385). فرهنگنامه خدایان ، دیوان و نمادهای بین النهرین باستان.   پیمان. متین. (مترجم). تهران: امیرکبیر

5- بهار، مهرداد ، (1387). ادیان آسیایی ، تهران: چشمه

6- ______ (1378). بندهش ، فرنبغ دادگی ، تهران: توس

7- ______ (1387). پژوهشی در اساطیر ایران ، (پاره ی نخست و پاره ی دوم). تهران: آگاه

8- بویس، مری ، (1381). زرتشتیان ، باورها و آداب دینی آنها. عسگر. بهرامی (مترجم). تهران: ققنوس

9- بیرونی، ابوریحان ، (1318). احکام نجوم در بیان کواکب و برج ها. جلال. همایی (مترجم). تهران: چاپخانه مجلس

١0- بیرونی، ابوریحان ، (1352). آثارالباقیه. اکبر. داناسرشت ( مترجم). تهران: ابن سینا

١1- تفضلی، احمد ، (1371). تاریخ ادبیات ایران. تهران: سخن

١2- تقی زاده، سید حسن ، (1316). گاه شماری در ایران قدیم. تهران

١3- رضی، هاشم ، (1380). گاه شماری و جشن های ایران باستان. تهران: بهجت

١4- حسین، سالاری ، (1385). دهر. پویشی در جهان بیکران. تهران: مهاجر

١5- سرخوش، فائقه ، (1389). اسطوره ی زمین و آسمان در باور ایرانیان. تهران: ترفند

١6- شارپ، رلف، نورمن ، فرمان های شاهنشاهان هخامنشی. (1388). تهران: نقش آور

17- کراپ، ای. سی ،(1383). ستاره شناسی تمدن های کهن. یاسمین نیک سرشت(مترجم). شیراز: نویدشیراز

١8- گرشویچ، ایلیا ، (1387). تاریخ ایران کمبریج. جلد دوم. تیمور. قادری (مترجم). تهران: مهتاب

19- مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ، (1349). التنبیه و الاشراف. ابوالقاسم. پاینده. (مترجم). تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب

٢0- مصفا، ابوالفضل ، (1366). فرهنگ اصطلاحات نجومی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

٢1- مولوی، مرجان و ناظمی، پوریا ،(1383). نگاهی به اساطیر ایرانی آسمان

٢2- واندروردن، بارتل.ل ، (1372). پیدایش دانش نجوم. همایون. صنعتی زاده (مترجم). تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

23- Gershevitch. I. (1979). Festchirft Oswald Szemereyi. Amesterdam

24- Henning. W.B. (1948). A Soghdian Fragment of the Manichaean Cosmogony. BBOAS 12,306-18

25- Henning. W.B. (1942). An Astronomical Chapter of the Bundahishn. JRAS 229-48

26- Nyberg, H.S (1943). Texte Zum Mazdayasnichen Kalender. PP 30-31-32 -33

چکیده

         شناختن آسمان و رازهاي نهفته در آن از اعصار كهن براي مردمان از جهات مختلفي بسيار مهم بوده است. چه دستاوردهاي حاصل از كشف و شهود در آن مي توانست براي مسائل مذهبي، كشاورزي، اعياد، پيشگويي ها، جنگ‌ها و تعابير خواب ها و بسياري وقايع ديگر به كار آيد. آنها ابتدا خدایان خود را در آسمان جستجو می­کردند که باعث شکل گیری اسطوره­های مختلفی برای آسمان و خدایان آسمانی شد. سپس این باورها باعث شکل گیری علوم ابتدایی شد. چه بسيار دانشي كه اكنون ما داريم، از جمله ستاره شناسی محصول همین اسطوره‌سازي مردمان باستان است. مي دانيم كه تقسيم بندي ايالت هاي مختلف آسمان به صورت فلكي ابتدا در بين النهرين رخ داده است و بعد از آن به دیگر نقاطر  پا گذاشته است. بخش بيشتر اين پايان نامه در راستاي شناساندن علوم و اساطير بين‌النهرين، مصري و ساير ملل است، اما در واقع با دنبال كردن اين موضوع ها در اين نقاط به دنبال ريشه يابي باورهاي ايرانيان در اين باب تا دوره‌ي ميانه است، كه از فصلي در موضوع ستارگان و اسطوره هاي مربوط به هر كدام از ستاره هاي قدر اول، در نيمكره‌ي شمالي زمين شروع مي شود. سپس به فصلي در اسطوره هاي مربوط به صورفلكي در يونان و مصر و بين النهرين مي رسيم. فصل ديگر به بررسي خرده هاي ماه كه بيست و هفت عدد در زردشتي است پرداخته شده است. بندهش، كارنامه‌ي اردشير بابكان، مينوي خرد، بهرام يشت، تيشتر يشت هم از متون مورد استفاده بوده است. فصلي هم به تقويم ها و چگونگي آنها و در احوال كبيسه كردن و به روزآوري آنها اختصاص يافته است. و در آخرين فصل هم به احكامي كه اقوام گذشته در مورد ستارگان آسمان داشته اند، اختصاص يافته است. با وجودي كه منابع بدست آمده در خصوص باورهاي ايرانيان بسيار ناچيز بود، اما  تلاش شد از تمام مباحث آن روزگار استفاده شود و پايه‌ي تحقيقات، منابع كتابخانه‌اي ، مقالات و منابع اينترنتي بوده است كه رساله اي توصيفي، تحليلي را شامل می شود.

واژه­های کلیدی: اسطوره، ستاره،  تقويم، گاه شماري، احکام

فصل اول

کلیات تحقیق

 ١-١-مقدمه

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم در شهرهای پر جمعیت و پر از نورهای مصنوعی لامپ ها، پی بردن به میزان قدر و منزلت آسمان در نزد پیشینیانمان دشوار به نظر می رسد. در زیر روشنایی های شهرمان به سختی می توانیم بالای سرمان را ببینیم در واقع برای ما شهرنشینان، آسمان شب تنها در زیر گنبد آسمان نمای محلی محافظت می شود. از دوران عصر سنگ، در طول تاریخ بشری، آسمان همچون ابزاری به خدمت گرفته شده است. همان زمانی که انسان نخستین، سنگ چخماقی را که با مهارت ساخته بود در چنگ خود داشت، مغز او آسمان را تسخیر کرد. نظم حرکات اجرام آسمانی آنان را قادر می ساخت خود را با زمان و مکان تطبیق دهند. بهره ای که آنان از آسمان گرفتند و ما اعقاب آنان، آن را به ارث برده ایم، احساسی است ژرف از چرخه زمان و نظم و تناسب و قابل پیش بینی بودن طبیعت.این شعور و آگاهی نه تنها اساس علم بلکه اساس دیدگاه ما نسبت به جهان و جایگاه ما در آن است.

برای نیاکان ما هرآنچه در آسمان پیش می رفت استعاری و معنا دار بود. هم نماد اصولی بود که احساس می‌کردند به زندگیشان نظم می بخشد و هم نیرویی بود که ورای اصولشان قرار داشت. بسیاری از ما با آسمان ارتباط نداریم. اما گهگاه از میراث کهن خویش یاد می کنیم. آن زمان که رنگ های غروب دگر باره ما را تسخیر میکنند، می ایستیم و آخرین پرتو لغزش خورشید در ورای نمای تیره رنگ افق و در دوردستها را نظاره می کنیم.(کراپ،١٣٨٣/٢٠٠٣.ص۴)

هزاران ستاره در آسمان پراکنده اند. برخی درخشش خاصی دارند که توجه ما را جلب می کنند. سیارات پرنورتر نیز از ستاره های بی شمار اطرافشان مجزا به نظر میرسند.  رد پای دود مانند راه شیری بر آسمان از سویی به سوی دیگر پل میزند، همچون اثری سفید رنگ از یک رنگین کمان بزرگ. آسمان شب پر شکوه، زیبا و اسرار‌آمیز است.(همان.ص٥)

١-٢-بیان مسأله

از نظر تاریخی و به طور مشخص می توان گفت که «سومریان»(‎‌‍‏2500-3000سال پ.م) نخستین قومی بودند که ستارگان را در واحد هایی به نام «صورت فلکی» گروه بندی کرده و به داستان سرایی و افسانه پردازی در مورد آنها پرداخته اند. پس از آنان   «بابلی ها»، «چینی ها»، «مصری ها»، «کلدانی ها»، «ایرانی ها» و «یونانی‌ها» نیز به نوبه ی خود بر غنای این گنجینه افزوده اند.

برخی از این صورتهای فلکی را که ایرانی ها ابداع کرده اند، دارای نام های فارسی اند. اما اسطوره های ایرانی به علت تهاجمات مکرر اقوام بیگانه و رقابت های خصومت آمیز داخلی همچون، از بین بردن همه ی آثار فرهنگی و هنری «اشکانیان» به وسیله ساسانیان و آثار«ساسانیان» به دست بیگانگان از بین رفته اند.

اما مي بينيم بعضي اسطوره ها و باورها چنان در هم تنيده شده كه يافتن خاستگاه و مأمن اصلي آن، گاه دشوار مي نمايد. زيرا با وجودي كه غالبا عنوان مي گردد كه خاستگاه و منشأ آن همه علوم از بين‌النهرين بوده است، اما ردپاي اين باورها به سالها قبل از آن و حتي نقاط ديگري از آسيا و همچنين آفريقا و اروپا نيز مي‌رسد.

با وجود شباهت صورت های فلکی با یکدیگر در نقاط مختلف دنیا اسطوره های گوناگونی برایشان وجود دارد وهم چنین در مورد  نظام پیکار این کواکب با پدیده های اهریمنی.در یونان کرونوس و گئا،زئوس و هادس در راس خدایان و دیوان قرار دارندو ماجراها پیرامون آنها رخ می دهد.در روم ساترن خدای پور(ژوپیتر)و پلوتون. در سومر تیامت و اپسو، خدای خرد انکی(و بعد مردوخ)ودیوان قرار دارندو در نهایت در ایران که صحبت ما بیشتر پیرامون آن است اهورامزدا، سپنته مینیو و انگره مینیو قرار دارند.

با پی بردن مردم به چرخه ی ثابت صور فلکی و با دقت روی حرکت و نقاط قرار گیری خورشید، ماه و دیگر اجرام آسمانی، سال، ماه و دیگر پدیده های زمان دار مشخص شد  و سپس تاثیر آن را هم بر روی زندگی اقوام گذشته می بینیم که چگونه پی به زمان کوچ، شکار، دانه پاشی، خانه سازی، برداشت محصول و همین طور پی به زمان جشن ها و آداب و رسوم خود می بردند.

از آنجا که زندگی اقوام گذشته تا حد بسیار بالایی به دین گره خورده بود و این جشن ها و مراسم ها و عبادت ها بخش زیادی از زمان آنها را به خود اختصاص می داد، آنها به دنبال یافتن راهی برای به خاطر سپردن و یاد آوری این وقایع بوده اند  که این باعث شد در ابتدا تقویم های ابتدایی شکل بگیرند و با گذشت زمان این تقویم ها هم بهتر و مناسب تر شدند. هم چنین است در ایران باستان و در ادیانی مانند زردشتی که بسیاری از مناسک و جشن ها وآداب و رسومشان مانند گاهنبارها، روزهای مسترقه و بسیاری از روزهای مهم دیگر با توجه به تقویم تعیین می شدند بنابراین داشتن تقویمی استاندارد و دقیق برای آنها بسیار مهم بوده است.

حدود ٨ درجه در بالا و ٨ درجه در پایین خط حرکت ظاهری سالانه ی خورشید در بین ستارگان را، که به شکل کمربند فرضی است، منطقه ی برج ها یا دایرة البروج می نامند. (مسیر ظاهری سالیانه ی حرکت خورشید در بین ستارگان، در واقع همان مسیر گردش انتقالی زمین به دور خورشید است.) مردمان باستان «منطقه ی برج ها» را به ١٢ بخش مساوی که اندازه هر یک از آنها ٣٠ درجه است، تقسیم کرده و به هر یک نامی از صور فلکی داده بودند. آنگاه ستاره های هر یک از این بخش ها را در یک گروه که «برج» نامیده می‌شد قرار داده و نام آن بخش را به برج مربوطه می دادند.)سالاری،١٣٨۴.ص٧٣) نام این ١٢ برج که بر گرفته از صور فلکی بود و مسیر حرکت خورشید، ماه و سیاره های دستگاه خورشیدی هستند با توجه به متن بندهش  که متنی پهلوی است به اینگونه است: بره، گاو، دو پیکر، خرچنگ، شیر،خوشه، ترازو، کژدم، نیمسب، بز، دلو و ماهی. که این ها را در اختر شماری زردشتی به بیست و هفت خرده تقسیم می کنند و هر کدام از اینها در احکام نجومی حکمی دارد.(بهار،١٣٨١.ص٥۴)

١-٣-اهمیت و ضرورت پژوهش

در ايران باستان و قبل از ورود آرياها، مردم بومي آن، ‌همسنگ با مردم بين النهرين، به نوعي با خدايان و رب‌النوع‌هاي آسماني و منزل و مأواي آنها خو گرفته بودند و سپس با ورود آرياها به نجد ايران، باورهاي مردم بومي با آرياهاي مهاجر در هم آميخت و ملغمه اي از خدايان و اسطوره ها و باورها ميان ايشان شكل گرفت.

در این پایان نامه به جایگاه هر کدام از صور فلکی در صفحه ی آسمان (منطقة البروج) می پردازیم با توجه به وضعیت فیزیکی آنها در آسمان و  روایت های مربوط به هر کدام از آنها در دین زردشتی و منطقه بین النهرین. و سپس به بررسی انواع تقویم ها و مشکلات مربوط به محاسبه ی آنها در ایران و بین النهرین قبل از تاریخ می پردازیم. همچنین به بررسی نحوه ی آفرینش آسمان توسط اورمزد برای مقابله با اهریمن و وظیفه هر کدام از اختران و اباختران و وظیفه کلی آسمان و ستاره ها می پردازیم. و به تاثیر این باور ها بر زندگی روزمره، جشن ها و آداب و رسوم در ایران باستان تا دوره میانه می‌پردازیم.

١-۴-اهداف پژوهش

ریشه یابی باورهای اقوام باستانی ایران در خصوص پیدایش آسمان و ستاره ها و تاثیر این باورها در گاه شماری و ستاره شناسی باستانی در متن های بندهش، بهرام یشت، تیشتر یشت، کارنامه ی اردشیر بابکان و مینوی خرد.

فصل دوم

نشانه­های آسمانی

هزاران ستاره در آسمان پراکنده اند. برخی درخشش خاصی دارند که توجه ما را جلب میکنند. سیارات پرنورتر نیز از ستاره های بی شمار اطرافشان مجزا به نظر میرسند.  رد پای دود مانند راه شیری بر آسمان از سویی به سوی دیگر پل میزند، همچون اثری سفید رنگ از یک رنگین کمان بزرگ. آسمان شب پر شکوه، زیبا و اسرار آمیز است.(كراپ، ص5)

با این همه شناخت حقیقی آسمان ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال و حتی در دوره های طولانی تری در گستره مهیب زمان، متحول می شود. اگر ما همچون نیاکانمان بیشتر به آنها توجه کنیم، این تغییرات در دوره های کوتاهتری از زمان قابل درک خواهند بود.

این دوره از بامداد و زمان طلوع آفتاب، آغاز میشود. منظور ما زمانی است که خورشید از افق که مرز بین زمین گسترده اطراف ما و آسمان پهناور بالای سر ما است، می گذرد. معنای ریشه ای افق، مرز یا کرانه می باشد. این حس که زمین در لبه یا کرانه آسمان به پایان می رسد، ممکن است ناشی از ناحیه یا فضای محدودی باشد که ما در آن قرار داریم. تا جایی که به قدرت دید ما مربوط می شود، اهمیتی ندارد که بدانیم زمین گرد است و یا فکر کنیم مسطح است. آنچه مسلم است در هر نقطه ای که باشیم قوسی از افق ما را احاطه کرده است.( کراپ،١٣٨٣.ص١٢)

در پایان که خورشید به افق باز می گردد و ناپدید می شود، آسمان تاریک می شود و حدود یک ساعت بعد ستارگان در آن می درخشند. با مشاهده دقیق آنها، پی می بریم که بیشتر آنها همانند خورشید عمل می کنند. ابتدا طلوع می کنند و سپس با عبور از روی زمین غروب می کنند. ستارگانی که نزدیک به محل غروب هستند، خورشید را در ابتدای شب و زیر افق دنبال می کنند. بقیه در زمانی که خورشید پایین رفت، طلوع می کنند و تمام شب در آسمان هستند. تمام ستارگانی که هنوز، هنگامی که خورشید روز را به زمین باز می گرداند در آسمان هستند، در گرگ و میش‌ سحر محو می شوند.(همان.ص١٣)

این الگوی معتبر شبانه روز، اولین چرخه آسمان در گذر زمان است. روز و شب تقسیم بندی سفر خورشید و ستارگان در پهنه آسمان هستند. نمایش که دوران زمین به دورخود، بدان تحرک می بخشد. ما بر روی زمین می‌ایستیم بدون اینکه حرکت آنرا احساس کنیم. در مقابل، ما تاثیر آنرا در آسمان مشاهده می کنیم. سیاره ما از غرب به شرق دوران می کند و در نظر ما همچون صحنه با شکوه نمایشی است که از شرق به غرب در حال غلتیدن است.

شرق خاستگاه طلوع هاست و غروب ها در غرب به وقوع می پیوندد. این جهت ها بین وقایع کیهانی می باشند و به واسطه آنها معنی پیدا می کنند. با این وجود این وقایع نیز معانی نمادین خودشان را دارند. زمانی که از شرق نه به عنوان یک جهت بلکه در معنای کلی آن سخن می گوییم، منظور ما نیمی از افق است که اجرام کیهانی در آن نمایان می شوند ودر یک معنا در شرق متولد می شوند، بنابراین شرق برای ما تداعی گر تولد، آفرینش و زندگی است.(همان.ص٢٥)

مردم زمان باستان، غروب خورشید و دیگر اجرام کیهانی را با مرگ خودشان یکسان می پنداشتند و ما هنوز از آن دوران با عنوان استعاری «روزگار غروب خورشید» یاد می کنیم در بسیاری از فرهنگ ها، غرب سرزمین مردگان است. در جنگ جهانی اول وقتی سربازی کشته می شد می گفتند به غرب رفته.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پايان نامه انعكاس انديشه هاي ايران باستان بر جنبش هاي ديني ايراني در دو قرن اول هجري
 • پايان نامه بررسي اساطير در خمسه نظامي
 • پايان نامه بازتاب اسطوره قهرماني در داستان گرشاسب بر پايه اوستا و متون پهلوي
 • پايان نامه بررسي نقش و اهميت اسطوره در موسيقي دستگاهي ايراني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122