پايان نامه پيکربندي چند هدفه زنجيره تامين در فضاي عدم قطعيت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه پيکربندي چند هدفه زنجيره تامين در فضاي عدم قطعيت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 188 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه پيکربندي چند هدفه زنجيره تامين در فضاي عدم قطعيت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق 1
1-1- انتخاب حوزه تحقیق 1
2-1- نحوه بررسی ادبیات موضوع 1
3-1- نوآوری های تحقیق 2
4-1- تبیین اهداف عمده تحقیق 2
5-1- مشخص کردن روش تحقیق 2
6-1- تکنیک های جمع آوری داده های تحقیق 3
7-1- تحلیل خروجی های تحقیق 3
فصل دوم- مرور ادبیات 4
1-2- مقدمه 4
2-2- تعاریف پایه 6
1-2-2-زنجیره تامین 6
2-2-2-طبقات زنجیره تامین 7
3-2-2-مدیریت زنجیره تامین 9
4-2-2-پیکر بندی زنجیره تامین 10
5-2-2- جایابی تجهیزات 11
6-2-2-لجستیک و لجستیک معکوس 12
3-2-مرور ادبیات پیکر بندی پویای زنجیره تامین 14
4-2- لجستیک معکوس 22
1-4-2-واگذاری شبکه های لجستیک معکوس به شرکت های خارجی (3PL) 27
2-4-2-پیچیدگی شبکه های لجستیک معکوس 28
5-2- مرور ادبیات پیکر بندی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت 31
6-2- نتیجه گیری 35
فصل سوم- مدل زنجیره تامین پیشنهادی 37
1-3-مقدمه 37
2-3- ساختار مدل پیشنهادی 38
1-2-3- مجموعه ها 38
2-2-3- پارامترها 39
3-2-3- متغیر ها 40
4-2-3- محدودیت ها 41
5-2-3- توابع هدف 45
6-3-نتیجه گیری 47
فصل چهارم- تصمیم گیری چند هدفه 48
1-4- مقدمه 48
2-4- دسته بندی روش های حل مسائل چند هدفه 51
3-4- مفاهیم اولیه 53
1-3-4-مساله تصمیم گیری چند معیاره 53
2-3-4- فضای اهداف در برابر فضای تصمیم 54
3-3-4- بردار اهداف غیرمسلط 55
4-3-4- جواب موثر 55
5-3-4- جواب موثر ضعیف 56
6-3-4- بردار غیرمسلط ضعیف 56
7-3-4- پاسخ پشتیبانی نشده 56
4-4- تشخیص بردار های اهداف غیر مسلط از روی شکل 57
5-4-روش های پایه یافتن مجموعه جواب غیرمسلط در مسائل مختلط عدد صحیح 60
1-5-4- برنامه ریزی مجموع موزون با محدودیت های اضافی 60
2-5-4- برنامه ریزی بر مبنای نقطه مرجع 61
1-2-5-4- نقطه مرجع 61
2-2-5-4-فاصله چبیشف 61
3-2-5-4- بردارهای λ-موزون راس-T 62
4-2-5-4- نقاط روی کوچکترین خطوط تراز 63
5-2-5-4-انواع روش های بهینه سازی بر پایه فاصله چبیشف 64
1-5-2-5-4-برنامه ریزی تقویت شده موزون بر اساس فاصله چبیشف 65
2-5-2-5-4-برنامه ریزی لکسیکوگراف موزون چبیشف 66
3-5-2-5-4- روش چبیشف تعاملی 67
5-5-2-5-4-روش تعاملی سطوح ذخیره بر پایه فاصله چبیشف 68
6-5-2-5-4-سایر روش های برپایه نقاط مرجع 70
7-5-2-5-4- نحوه ایجاد بردارهای وزنی پراکنده برای استفاده از در برنامه تعاملی 71
3-5-4-سایر روش های تعاملی یافتن مجموعه جواب غیر مسلط در فضای غیرمحدب 72
14-4- نتیجه گیری 73
فصل پنجم- برنامه ریزی فازی 74
1-5- مقدمه 74
1-1-5- برنامه ریزی متقارن 75
2-5- انواع دسته بندی برنامه ریزی ریاضی فازی 77
1-2-5-مدل های فازی نوع اول 80
2-2-5-مدل های فازی نوع دو 81
3-2-5-مسائل فازی نوع سوم 84
4-2-5-مسائل فازی نوع چهارم 86
3-5-برنامه ریزی فازی چند هدفه 87
4-5- نتیجه گیری 95
فصل ششم- الگوریتم پیشنهادی 96
1-6-مقدمه 96
2-6-الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف 98
3-6- قدم های الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف 102
4-6- مثال عددی 107
5-6-نتیجه گیری 112
فصل هفتم- آنالیز عددی 113
1-7- مقدمه 113
2-7- فرایند تولید اعداد تصادفی واقع گرایانه 114
1-2-7- تقاضای مشتری 114
2-2-7-ظرفیت های اولیه تجهیزات و ظرفیت گزینه های ظرفیتی 114
3-2-7-هزینه های ثابت 116
4-2-7- هزینه های متغیر 116
5-2-7-موجودی اولیه 117
3-7- فرایند حل مساله بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین پیشنهادی 119
فصل هشتم- نتیجه گیری و تحقیقات آتی 128
1-8- نتیجه گیری 128
2-8- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 130
فهرست منابع و مراجع 131
فهرست کتب مرجع 131
فهرست مقالات مرجع 131
پیوست A- مفاهیم پایه تئوری فازی 145
1-A- تعاریف پایه مجموعه های فازی 145
1-1-A- مجموعه فازی 145
2-1-A- مجموعه فازی نرمال 146
3-1-A- برش α در مجموعه های فازی 146
4-1-A- مجموعه فازی محدب 147
2-A-عملگرهای مجموعه ای استاندارد در مجموعه های فازی 148
1-2-A- متمم مجموعه های فازی 148
2-2-A- اجتماع مجموعه های فازی 148
3-2-5- اشتراک دو مجموعه فازی 149
3-A-تعمیم عملگرهای مجموعه ای مجموعه های فازی 149
1-3-A-تی-نرم ها: اشتراک های فازی. 149
4-A- اعداد فازی 152
1-4-A-عدد فازی مثلثی 153
5-A- تئوری امکانی 154
1-5-A-معیار امکان و الزام موزون و معیار اعتبار فازی 158
6-A-غیرفازی سازی معیارهای امکانی 160
1-6-A-غیر فازی سازی معیارهای امکان و الزام فازی 160
2-6-A-غیرفازی معیار جمع موزون امکان و الزام و معیار اعتبار فازی 164
7-A- برنامه ریزی ریاضی فازی با استفاده از معیارهای الزام، امکان و اعتبار فازی 167
1-7-A- روش اعشاری 168
2-7-A-روش وضعیتی 169

فهرست منابع و مراجع

فهرست کتب مرجع

Arnold،J.R.T.، Introduction to Materials Management،Prentice Hall، USA، 1998.

Chandra.C،&  Grabis، J.، “Supply Chain Configuration”، Springer،2007

Coello Coello،C.A. et al. (editors) Evolutionary Multi-Criterion Optimization.Third International Conference، EMO 2005، Guanajuato، Mexico، March 9-11، 2005

Delgado، M.، Kacprzyk، J.، Verdegay، J.L.، Vila، M.A.، 1994. Fuzzy Optimization: Recent Advances. Physica-Verlag، New York

Ehrgott،M.، Gandibleux، X.، Multiple criteria optimization: state of the art annotated bibliographic surveys (International Series in Operations Research & Management Science)، Springer، 2004
Steuer RE. Multiple criteria optimization. New York: Wiley; 1986.
Waters، D. Logistics: An introduction to supply chain management، Palgrave Macmillan، Basingstoke .2003
Waters.D.، Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management ،5th edition ،2007

اصغرپور، محمد جواد، تصمیم گیری های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1385.

شوندی، حسن، نظریه مجموعه های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع و مدیریت، انتشارات گسترش علوم پایه، چاپ اول، 1385.

فهرست مقالات مرجع

Alves MJ، Climaco J. An interactive reference point approach for multiobjective mixed-integer programming using branch-and-bound. European Journal of Operational Research ،124،478–94.2000
Alves MJ، Climaco J. Using cutting planes in an interactive reference point approach for multiobjective integer linear programming problems.European Journal of Operational Research ،117،565–577.1999
Alves، M.J.،  Climaco ،J.، A review of interactive methods for multiobjective integer and mixed-integer programming. European Journal of Operational Research 180 ،99–115.  2007
Ambrosino D.،  Scutellà، M.G.، Distribution network design: New problems and related models، European Journal of Operational Research 165 ، 610–624،2005
Amid A، Ghodsypour SH، O’Brien C ، Fuzzy multiobjective linear model for supplier selection in a supply chain.Int J Prod Econ 104(2)،394–407،2006
Andel T. Reverse logistics: a second chance to profit. Transportation and Distribution ،38(7)،61–63،1997
Arntzen BC، Brown GG، Harrison TP and Trafton LL  Global supply chainmanagement at Digital Equipment Corporation. Interfaces 25،69-93، 1995
Ballou، R.H.،  “Dynamic warehouse location analysis” .Journal of Marketing Research 5، 271–276.1968
Baykasoglu،A. ، Gocken،T.،A review and classification of fuzzy mathematical programs.Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 19، 205–229،2008
Bellman،R.E. ،Zadeh، L.A. ، Decision-making in a fuzzy environment، Management Sci. 17 .141-164،1970
Berman، O. and Odoni، A. R. ، Locating mobile servers on a network with Marko-vian properties، Networks 12، 1982
Bhatnagar.R. ،Sohal،A.S.، Supply chain competitiveness: measuring the impact of location factors،uncertainty and manufacturing practices. Technovation، 25 ، 443-456.2005
Bhutta KS، Huq F، Frazier G، Mohamed Z . An integrated location، production،distribution and investment model for a multinational corporation. International Journal of Production Economics 86:201–216، 2003
Bowman Jr، V.J.، 1976. On the relationship of the Tchebycheff norm and the efficient frontier of multiple-criteria objectives.In: Thiriez، H.، Zionts، S. (Eds.)، Multiple Criteria Decision Making، Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems، 130، Springer-Verlag، Berlin، pp. 76–86.
Cadenas،J.M، Verdegay،J.L، Using ranking functions in multiobjective fuzzy linear programming،Fuzzy Sets and Systems 111،47-53،2000
Canel،C.،  Khumawala،B.M.، Law، J.،  Loh،A.، An algorithm for the capacitated، multi-commodity multi-period facility location problem، Computers & Operations Research 28. 411–427،2000
Carson، Y. M. and Batta، R. ، Locating an ambulance on the Amherst campus ofthe State University of New York at Bu®alo، Interfaces 20(5)، 43-49.،1990
Chanintrakul Piyawat،Adrian E. Coronado Mondragon،Chandra Lalwani and Chee Yew Wong. Reverse logistics network design: a state-of-the-art literature review.Int. J. Business Performance and Supply Chain Modelling، 1(1)، 2009

چکیده

مدیریت زنجیره تامین(SCM)  شامل رویکردهای مختلفی است که برای یکپارچه سازی موثر تامین کنندگان، تولید کنندگان  و توزیع کنندگان در فرایند های خرید مواد اولیه ، تبدیل این مواد به محصولات میانی و نهایی و توزیع آنها به مشتریان به کار می رود به نحوی که سطح سرویس مورد نظر با کمترین هزینه برآورده شود. علاوه برآن SCM شامل مدیریت یک سری فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، هماهنگ سازی و کنترل جریان مواد، قطعات و محصولات از تامین کنندگان تا مشتریان می گردد که اصطلاحا برنامه ریزی سیستم لجستیکی نامیده می شود. پیکربندی زنجیره تامین که در آن راجع به تعداد، مکان ها، ظرفیت و نحوه تعامل نهادهای مختلف زنجیره تامین تصمیم می گیریم، خود تصمیمی استراتژیک در زنجیره تامین می باشد و بدلیل تاثیر بلند مدت آن روی کل شرکت ، به عنوان مبنایی برای دیگر تصمیمات مدیریتی به کار می رود.

در این پایان نامه، ابتدا یک مدل تعاملی فازی چند هدفه،چند دوره ای(پویا)، چند محصوله و چند طبقه مختلط عدد صحیح برای یکپارچه سازی بخش تولید و توزیع زنجیره تامین به همراه مشخص کردن سیستم لجستیک معکوس ارائه می گردد. آنگاه، پس از کاربرد تکنیک های مناسب برای تبدیل مدل فازی ارائه شده به یک مدل کمکی غیرفازی قابل حل در نرم افزارهای مرسوم، یک روش بهینه سازی چند هدفه فازی بر پایه فاصله چبیشف به منظور حصول به تعداد مشخص نقاط بهینه غیرمسلط ارائه می گردد. تمامی نقاط حاصل دارای ویژگی های مشخص و به دقت تعیین شده ای می باشد که تصمیم گیرندگان در طول فرایند بهینه سازی تعیین می نمایند. مدل پیشنهادی و روش حل استفاده شده از طریق محاسبات عددی اعتبار سنجی گردیده اند. نتایج مقایسه با دیگر روش های بهینه سازی چند هدفه نشان دهنده عملکرد بهتر مدل پیشنهادی نسبت به آنها می باشد.

لغات کلیدی: پیکربندی زنجیره تامین، برنامه ریزی فازی، برنامه ریزی چند هدفه.

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1- انتخاب حوزه تحقیق

نحوه انتخاب حوزه تحقیق حاضر بر اساس تجربه و علاقه نگارنده و پیشنهاد استاد راهنما با توجه به سابقه علمی و تحقیقی ایشان می باشد. در انتخاب حوزه تحقیق توجه گردیده است که موضوع انتخابی می بایست مرتبط با نیازهای صنعت حال حاضر کشور و در راستای پیشرفت دانش فنی داخلی ، با توجه به کاستی های روش های پیشنهاد شده برای موضوع مربوطه چه در داخل و چه در خارج از کشور باشد.

2-1- نحوه بررسی ادبیات موضوع

بررسی ادبیات موضوع از مهمترین و وقت گیرترین فعالیت ها در ارائه یک تحقیق علمی می باشد. بدین منظور توجه ویژه ای به این بخش گردیده است و سعی بر آن بوده تا مروری جامع و کامل در حوزه تحقیق انتخاب شده صورت گیرد. برای این منظور ابتدا کلید واژگان مرتبط را در سایت های علمی معتبر مورد جستجو قرار داردیم. عناوین بیش از هزار عدد مقاله نزدیک به موضوع مطالعه شد و خلاصه آندسته از مقالاتی که عنوان آنها مناسب تر و مرتبط تر به نظر می رسید بررسی شد. از این مطالعه نزدیک به سیصد مقاله انتخاب و ذخیره گردید که از بخشی از آنها در پایان نامه استفاده شده است. برخی از این مقالات خود مراجعی مهم را معرفی می نمایند که با استفاده از آنها حدودا پنجاه عنوان مقاله دیگر به لیست مقالات منتخب اضافه گردیده و ذخیره و مطالعه گردید.

3-1-  نوآوری های تحقیق

در نظر گرفتن همزمان عدم قطعیت فازی، جریان های مستقیم و معکوس کالا، گزینه های ظرفیتی تجهیزات و سیستم حمل و نقل در یک مساله پیکر بندی زنجیره تامین

ارائه مدل ریاضی مختلط عدد صحیح برای مساله ذکر شده

ارائه روش بهینه سازی چند هدفه فازی بر پایه فاصله چبیشف

4-1- تبیین اهداف عمده تحقیق

هدف اصلی تحقیق، بررسی مساله مهم و استراتژیک پیکر بندی زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت و گسترش مدل های موجود در ادبیات موضوع برای ارائه یک مدل جامع می باشد که تصمیمات لجستیکی را نیز از طریق وارد کردن توابع هف مخصوص به خود به طور صریح در نظر بگیرد. علاوه بر آن به دنبال یافتن یک تکنیک کارا در بهینه سازی چند هدفه می باشیم که مساله مذبور بتوسط کاربرد آن جواب هایی قابل قبول و بهتر از  روش های موجود تولید بنماید.

5-1- مشخص کردن روش تحقیق

پس از مرور ادبیات موضوع و بررسی کاستی های مدل های موجود ، یک مدل مختلط عدد صحیح برای مساله مورد بررسی که در بخش قبل بدان اشاره گردید ارائه دادیم. سپس به بررسی مناسب ترین روش های در نظر گرفتن عدم قطعیت در یک مدل پیکر بندی زنجیره تامین پرداختیم و نهایتا روش در نظر گرفتن عدم قطعیت با لحاظ کردن پارامترهای مبهم فازی را انتخاب نمودیم. سپس روش های رفع و رجوع عدم قطعیت در مسائل برنامه ریزی ریاضی فازی مورد بررسی قرار گرفت.  روش های بهینه سازی چند هدفه در دو حالت فازی و غیر فازی مورد بررسی قرار گرفته و معایب و مزایای هرکدام بررسی شد. نهایتا تکنیکی کارا به عنوان بهینه سازی چند هدفه فازی با استفاده از فاصله چبیشف که حد واسط دو رویکرد فوق بوده و معایب هر دو را رفع  و مزایای آنها را جمع می نماید ارائه گردید. نتایج محاسبات موید عملکرد موفق زنجیره تامین و روش بهینه سازی پیشنهادی می باشد.

6-1- تکنیک های جمع آوری داده های تحقیق

داده های استفاده شده در بخش آنالیز نهایی تاحد امکان واقع گرایانه می باشد بدین معنی که از توابع توزیع احتمالی پیشنهادی در مقالاتی که از کیس های واقعی استفاده نموده اند بهره برده ایم. بدین ترتیب نتایج محاسبات به واقعیت نزدیکتر می گردد.

7-1- تحلیل خروجی های تحقیق

برای تحلیل خروجی های تحقیق از مقایسه پاسخ های حاصل شده از روش پیشنهادی با روش های موجود استفاده گردیده است که نتایج محاسبات بر کارا بودن روش پیشنهادی تاکید می نماید.

فصل دوم- مرور ادبیات

1-2- مقدمه

تصمیمات راجع به پیکر بندی زنجیره تامین مساله ای استراتژیک برای هر شرکتی می باشد. مساله جایابی تجهیزات و تخصیص مشتریان به آنها هسته اصلی یک سیستم تولیدی است. شرکت های تولیدی می بایست کارخانجات تولید / مونتاژ محصولات و همچنین انبارها و مراکز توزیع خود را به شکلی کارا جایابی نمایند تا بتوانند در بازار رقابتی امروز حاشیه سود خود را در حداکثر مقدار خود نگاه داشته و بهترین سطح سرویس دهی ممکن را با کمترین هزینه مهیا نمایند تا جایگاه رقابتی خود را در برابر سایر شرکت ها حفظ نمایند.  علاوه بر تصمیمات راجع به مکان قرارگیری تجهیزات در فضای دردسترس، مشخص کردن نحوه تعامل این تجهیزات و چگونگی نقل و انتقال مواد اولیه و محصولات تکمیل شده یا نشده بین تجهیزات مبدا و مقصد، همگام با تصمیمات راجع به مکان های قرارگیری تجهیزات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با مکان یابی مناسب می توان، در عین حفظ سطح سرویس دهی به مشتریان در هر طبقه از زنجیره تامین، هزینه حمل و نقل سیستم لجستیک را به حداقل ممکن رساند(چاندرا و گرابیس[1]،2007) .

یکی از عاملهای مهم جهت افزایش سطح رضایت مشتری، خدمات پس از فروش می باشد. مطمئنا شرکتی که با دادن گارانتی های معتبر، اقدام به تعویض یا تعمیر محصولات معیوب و صدمه دیده خود می کند می تواند به راغب بودن مشتریان به خرید محصولات خود در مقایسه با رقبایی که این فرایند را در نظر نگرفته اند خوشبین تر باشد. اما در نظر گرفتن این فرایند امری هزینه بر بوده و نیازمند تلاشی مضاعف در هنگام طراحی سیستم لجستیک می باشد. در صورتی که یک سیستم لجستیک علاوه بر جریان های رو به جلو محصولات تا زمان رسیدن به دست مشتری ، جریان های برگشتی مواد را نیز در نظر بگیرد، یک سیستم لجستیک معکوس خواهیم داشت. اگر یک سیستم لجستیک معکوس به درستی طراحی و مدیریت شود، می تواند یک منبع درآمد زا برای بهبود سوددهی و رضایت مشتری باشد. توانایی رفع و رجوع سریع و موثر محصولات برگشتی برای  تعمیرات لازم می تواند برای افزایش رضایت مشتری امری حیاتی باشد (مییر[2]، 1999)

عدم قطعیت از دیگر عاملهای مهم در طراحی زنجیره تامین می باشد که می تواند اثربخشی پیکربندی و هماهنگی حلقه های زنجیره تامین را برهم بزند و تمایل به انتشار در همه جای زنجیره تامین و تحت تاثیر قرار دادن عملکرد آن دارد. زنجیره تامین یک شبکه پویا شامل چندین نهاد مختلف می باشد که عدم قطعیت بر تمام آنها اثر می گذارد. عدم قطعیت در سیستم می تواند از تامین کنندگان به مشتریان انتشار یابد و کل زنجیره را با عدم قطعیت مواجه نماید.(بهاتناگار و سوهال[3]، 2005)

روش های مختلفی در ادبیات زنجیره تامین برای در نظر گرفتن عدم قطعیت به کار رفته است. اکثر این روش ها بر پایه روش های احتمالی و یا شبیه سازی استوار می باشند. (سیندر[4]،2006) و (پیدرو و همکاران[5]، 2009). مدل هایی که بدین طریق طراحی می شوند نیازمند دارا بودن توابع عضویت مشخص برای پارامترهای زنجیره تامین خود می باشند که این توابع عموما از داده های تاریخی در دسترس استخراج می شوند. با وجود این، هرگاه داده های آماری در دسترس نباشند و یا غیر معتبر باشند، مدل هایی که بر پایه این توابع توزیع احتمال بنا شده اند کارایی خود را از دست می دهند (ونگ و شو[6]، 2005) . در این موقعیت ها، تئوری مجموعه های فازی[7]  می توانند رویکردهای متفاوتی برای رفع و رجوع این نوع عدم قطعیت در زنجیره تامین مهیا نمایند.  در ادامه این فصل، به بررسی مقالات منتشره در حوزه پیکربندی پویای زنجیره تامین، لجستیک معکوس و کاربرد منطق فازی در مدلسازی زنجیره تامین می پردازیم اما پیش از آن آشنائی با برخی مفاهیم پایه ای در رابطه با موارد ذکر شده لازم بنظر می رسد.

2-2- تعاریف پایه

1-2-2-زنجیره تامین

زنجیره تامین شبکه ای از تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان می باشد که از طریق یک سری فرایندهای های هماهنگ سازی شده ، مواد اولیه را به محصولات نهائی تبدیل نموده و این محصولات را به مشتریان خود تحویل می دهند. در این فرایند، مواد ، پول و اطلاعات بین تجهیزات مبادله می گردد. بدین شکل شبکه زنجیره تامین به عنوان یک واحد یکپارچه با نهادهای تجاری مختلف عمل می نماید. (چاندرا و گرابیس[8]، 2007) . روابط بین  نهادهای زنجیره تامین با توجه به توابع هدف و محدودیت های سیستم شکل می گیرد. در تعریفی مشابه، مین و ملاکرینودیس[9] (1999)  زنجیره تامین را یک سیستم یکپارچه با هدف هماهنگ سازی یک سری فرایندهای با ارتباط درونی به منظور حصول به موارد زیر می دانند.

بدست آوردن محصولات و قطعات اولیه

تبدیل این مواد و قطعات به محصولات نهائی

توزیع این محصولات به فروشندگان یا مشتریان

تسهیل تبادل اطلاعات بین نهادهای مختلف زنجیره (برای مثال تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان).

واترز[10](2003) در تعریفی کلی نگر زنجیره تامین را یک سری از فعالیت ها  و ارگان ها می داند که مواد – هم ملموس و هم غیر ملموس- در آن از تامین کنندگان اولیه تا مشتریان نهائی جریان می یابند. همچنین طبق تعریف انستیتوی لجستیک و حمل و نقل، زنجیره تامین یک توالی از رخداد هاست که سعی بر برآورده سازی نیاز یک مشتری دارد. این رخدادها می تواند شامل خرید، تولید، توزیع و دفع مواد زائد  به همراه حمل و نقل ها، انبارگردانی ها و کاربرد تکنولوژی اطلاعات مربوطه باشد.

[1] Chandra and  Grabis

[2] Meyer

[3]  Bhatnagar and Sohal

[4] Snyder

[5] Peidro et al.

[6] Wang and Shu

[7] Fuzzy set theory

[8] Chandra and Grabis

[9] Min and Melachrinoudis

[10] Waters

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه انتخاب تامين کننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم کنترل موجودي توسط فروشنده
 • پايان نامه توسعه يک مدل بهينه سازي چند هدفه براي طراحي شبکه زنجيره تأمين در شرايط عدم قطعيت با در نظر گرفتن سطوح کيفي
 • پايان نامه برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شرکت پرتودانه خزر
 • پايان نامه بررسي رابطه بين يکپارچگي زنجيره تأمين با عملکرد يک شرکت توليدي
 • پايان نامه ارزيابي کارآيي زنجيره ي تأمين با استفاده از روش تحليل پوششي دادههاي فازي و مدل کارت امتيازي متوازن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122