پايان نامه چالشهاي موجود در پيشگيري ازسرقت هاي مقرون به آزار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه چالشهاي موجود در پيشگيري ازسرقت هاي مقرون به آزار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 139 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه چالشهاي موجود در پيشگيري ازسرقت هاي مقرون به آزار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

درآمد 1
1. ساختار پژوهش3
1-1. مسأله‌ی پژوهش 3
2-1. پرسش‌های پژوهش 4
3-1. فرضیه‌های پژوهش 4
4-1. پیشینه ی پژوهش 5
5-1. دشواریهای پژوهش 5
2. روش پژوهش 6

«بخش نخست: کلّیات، مفاهیم ،تعاریف»
فصل نخست: سرقت
درآمد 10
مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن 11
مبحث دوّم: سرقت عادی 12
مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید 13
بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم 13
الف- عنصر قانونی جرم 14
ب- عنصر مادّی جرم 14
ج- عنصر روانی جرم 16
بند دوّم: کیفیّات مشدّد جرم 17
الف- سرقت مقرون به آزار 18
ب- سرقت مقرون به تهدید 21
ج: سرقت توأم با ایراد جرح 23
بند سوّم: مسلّح بودن سارق 23
بند چهارم: مجازات مشدّد جرم 25
مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار با ادبیّات پلیسی 26
فصل دوّم: پیشگیری از جرم
گفتار نخست: تعاریف و کلّیات 29
درآمد 29
مبحث نخست: تعریف لغوی 30
مبحث دوّم: تعریف علمی 31
بند نخست- تعریف عامّ 31
بند دوم- تعریف خاصّ 32
گفتار دوّم: اقسام پیشگیری 33
مبحث نخست: پیشگیری واکنشی 33
مبحث دوّم: پیشگیری کنشی 34
بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار 35
بند دوّم: پیشگیری اجتماعی 35
گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرمشناسی 36
فصل سوّم: آمار جنایی
درآمد 39
گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی40
گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران 41
مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه 42
مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد 45
مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار جنایی 46
بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری 46
بند دوّم: تعارضات آماری 47
بند سوّم: شیوه‌ی نا مناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها 47
گفتار سوّم: کارکردهای آمار جنایی 48
مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاههای متولّی و مجریان 48
مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیّت افراد 48
مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مجری 49
مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار 49
«بخش دوّم: چالشهای فرا روی پیشگیری از سرقتهای مقرون به آزار با نگاهی به تحلیل داده های آماری»
فصل نخست: تحلیل داده های آماری
درآمد 52
گفتار نخست: عوامل فردی و جسمی 57
مبحث نخست: سنّ 57
مبحث دوّم: تابعیّت 59
مبحث سوّم: جنس 62
مبحث چهارم: تأهّل 65
مبحث پنجم: سواد 66
مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی 68
مبحث هفتم: سوابق کیفری 70
گفتار دوّم: عوامل اجتماعی و محیطی 73
مبحث نخست: اشتغال 73
مبحث دوّم: اعتیاد 74
مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار 76
مبحث چهارم: وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم 78
گفتار سوّم: شیوه ی ارتکاب جرم 80

فصل دوم: چالشها
درآمد 83
گفتار نخست: تقنینی 83
الف : ابهامات
مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری84
مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها 86
مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی 89
مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه‌ی 666 قانون مجازات اسلامی 89
مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودن های مندرج در موادّ 657 و 665 قانون
مجازات اسلامی 90
ب : خلأها
مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی درخصوص جلب ابتدایی متّهمان 91
مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها 92
مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت 93
مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت‌ها 94
مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف 95
مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر 96
گفتار دوّم: قضایی 98
مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه 98
مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب 99
مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها 101
مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب 103
مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن 103
مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم 105
مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی 105
گفتار سوّم: اجرایی 106
مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم 107
مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری 107
مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده‌ها 108
مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس‌های تخصّصی 109
مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی 110
مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟ 110
مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی 113
نتیجه‌گیری 116
فهرست منابع و مآخذ 119

فهرست منابع و مآخذ

الف- کتابها

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری کاربردی، جلد پنجم، نشر میزان، چاپ اوّل، تهران، زمستان 1382.

آشوری، محمّد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوّم، انتشارات سمت، چاپ هشتم، تابستان 1386.

احمدی، حبیب، جامعه‌شناسی انحرافات، چاپ اوّل، تهران، سمت، 1384.

احمدی، حبیب، نظریه‌ی انحرافات اجتماعی، چاپ اوّل، شیراز، زر، 1377.

بازگیر، یداللّه، استنباط های دیوانعالی کشور در امور جزایی«2»، (سرقت عادی و مسلّحانه، ارتشاء، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و …) انتشارات فردوسی، چاپ اوّل، تهران، 1382

بست، ژان میشل، جامعه‌شناسی جنایت، ترجمه‌ی فریدون وحیدا، چاپ اوّل، مشهد، مؤسّسه‌ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1372.

بکاریا، سزار، رساله‌ی جرائم و مجازاتها، ترجمه‌ی محمّد علی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1368.

بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ سوّم، 1382.

پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اوّل، جرائم نسبت به اشخاص، (صدمات بدنی و معنوی) تهران، مؤسّسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوّم، 1352.

پاسخ به سؤالات مربوط به دادسرا، معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه، انتشارات جاودانه، چاپ دوّم، تهران، 1389.

پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه‌ی علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اوّل، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1373.

حبیب زاده، محمّد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، (و مطالعه ی تطبیقی)، چاپ اوّل، نشر دادگستر، تهران، 1385.

توسّلی، غلام‌عبّاس، نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ اوّل، تهران، انتشارات سمت، 1369.

خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسّسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388.

15.خلعت‌بری، عبدالحسین، خوش‌زاد، سیّد رضا، احمدی احمد رضا، سرقت‌های مسلّحانه و به عنف با رویکرد پلیسی- کارآگاهی از دیدگاه جرم‌شناسی و حقوقی، انتشارات کتاب‌سرای تندیس، تهران، چاپ اوّل 1384.

دادستان، پریرخ، روانشناسی جنایی، چاپ اوّل، تهران، انتشارات سمت، 1382.

دادسرا و دادستان «وظایف قانونی و آیین رسیدگی»، قوّه ی قضائیه، معاونت آموزش و تحقیقات، چاپ نخست، قم، 1382، ص 420 (انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه).

دانش، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟ چاپ هشتم، تهران، انتشارات کیهان، 1379.

رابرتسون (یان)، درآمدی بر جامعه، با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادین، ترجمه‌ی حسین بهروان، چاپ دوّم، مشهد، آستان قدس رضوی، 1374.

رایجیان اصلی، مهرداد احمدی، علی، «پیشگیری از جرائم اقتصادی در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی»، ترجمان حسبه، شماره ی 9، سال 1381.

رزنبام دنیس، آرتور لوریسیو و ربرت داویس، پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه‌ی رضا پرویزی، مجلّه‌ی قضایی و حقوقی دادگستری، شماره‌ی 32، (1379)، ص 172- 147.

زراعت، عبّاس، جرایم علیه اموال و مالکیّت، (تطبیق در قانون جزای فرانسه، لبنان، اردن و ایران) چاپ اوّل، انتشارات ققنوس، تهران، 1385.

ستوده، هدایت‌الله و دیگران، آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، چاپ چهارم، تهران، مؤسّسه‌ی انتشارات آوای نور، 1376.

سخاوت، جعفر، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی (رشته‌ی علوم اجتماعی) (از سری انتشارات آزمایشی متون درسی)، ویراستار علمی: دکتر پرویز پیران، چاپ یازدهم، تهران، دانشگاه پیام نور، 1383 (1374).

سلیمی، علی و محمّد داوری، جامعه‌شناسی کجروی (مجموعه‌ی مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی، کتاب اوّل)، چاپ چهارم، قم، پژوهشکده‌ی حوزه و دانشگاه 1387.

شیخاوندی، داور، جامعه‌شناسی انحرافات (آسیب‌شناسی جامعوی)، چاپ سوّم، گناباد، نشر مرندیز، 1373.

صبری، نورمحمّد، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام، انتشارات ققنوس، چاپ اوّل، تهران، 1378.

صدیق سروستانی، رحمت‌الله، آسیب‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، چاپ اوّل، آن، 1383.

عبدی، عبّاس، آسیب‌شناسی اجتماعی، تأثیر زندان بر زندانی، چاپ اوّل، تهران، مؤسّسه‌ی تحقیقاتی و انتشاراتی نور، 1371.

عمید، حسن، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوّم، 1369.

قربان حسینی، علی اصغر، جرمشناسی و جرمیابی سرقت، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اوّل، تهران، 1371.

کاریو، روبر، مداخله ی روانشناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی 35-36 (1381).

کوراکیوس ویلیام س.، بزهکاری نوجوانان، ترجمه ی جعفر نجفی زند، چاپ اوّل، تهران، نمایشگاه کتاب کودکان، 1367.

کی نیا، مهدی، مبانی جرمشناسی، جلد اوّل، چاپ سوّم، تهران، مؤسّسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1370.

کی نیا، مهدی، مبانی جرمشناسی، جلد دوّم، جامعه شناسی جنایی (بخش اوّل: کلّیات و روش تحقیق 9)، چاپ سوّم، تهران، مؤسّسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1370.

گسن، ریمون، مقدّمه ای بر جرمشناسی، ترجمه ی مهدی کی نیا، چاپ اوّل، تهران،{بی جا}،1370.

گسن، ریمون، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی 19-20 (1376)، ص605-630.

گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، جلد2، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1379،

گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه 86.

گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دهم، تهران، 1387.

لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، ترجمه‌ی علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اوّل، تهران، نشر یلدا، 1375.

لمرت، ادوین، مسائل اجتماعی، ترجمه‌ی حفیظ‌الله فولادی، معرفت، ش30، سال 8 ش 2 (پاییز 1378).

لوی برول، هانری و دیگران، حقوق و جامعه‌شناسی، گزیده و ترجمه‌ی مصطفی رحیمی، چاپ اوّل، تهران، سروش، 1371.

محسنی، مرتضی، دوره‌ی حقوق جزای عمومی، جلد اوّل: کلیّات حقوق جزا، چاپ دوّم، تهران، گنج دانش، 1375.

محسنی، مرتضی، دوره ی حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، پدیده ی جنایی، چاپ دوّم، تهران، گنج دانش، 1375.

محسنی، منوچهر، جامعه شناسی عمومی، چاپ اوّل، چاپ نهم، تهران، کتابخانه ی طهوری، 1368.

محسنی، منوچهر، مقدّمات جامعه شناسی، چاپ اوّل، تهران، شرکت پژوهش یار، 1363.

مساواتی آذر، مجید، آسیب‌شناسی اجتماعی ایران (جامعه شناسی انحرافات)، چاپ اوّل، تبریز: انتشارات نوبل، 1374.

مشیری، مهشید، فرهنگ فارسی، انتشارات سروش، 1364.

مظلومان، رضا، جرمشناسی، کلّیات، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1353.

مظلومان، رضا، جرمشناسی، چاپ دوّم، جلد اوّل، انتشارات دانشگاه ملّی ایران، 1355.

معظّمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان، نشر دادگستر، چاپ اوّل، تهران، 1388.

معین، محمّد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، جلد اوّل، چاپ نوزدهم، 1381.

ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، نظریه ها و دیدگاهها، چاپ اوّل، تهران: انتشار، 1381.

محسنی، مرتضی و کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی دادگستری در زمینه ی مسائل کیفری، چاپ روزنامه رسمی، بدون تاریخ چاپ.

میرمحمّد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیّت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، پاییز 1383.

میرمحمّد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، (ترجمه) چاپ اوّل، انتشارات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تهران، 1371.

میری آشتیانی، الهام، مقدّمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی در ایران، چاپ اوّل، انشارات گفتمان فرهنگی، تهران، 1382.

مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکرسازان، چاپ دوّم، 1382.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات دکتر نجفی ابرندآبادی، ویراست ششم، به کوشش شهرام ابراهیمی، مرداد 1390.

نجفی توانا، علی، جرمشناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ اوّل، تهران 1389.

نوربها، رضا، زمینه ی جرمشناسی، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش، چاپ دوّم، تهران، 1377.

نیازپور، امیر حسین، بزهکاری به عادت؛ از علّت شناسی تا پیشگیری، انتشارات فکرسازان، چاپ اوّل، تهران، 1387.

وایت، رابرت و فیونا هینز، جرم و جرمشناسی، متن درسی نظریه های جرم و کجروی (ترجمه ی تطبیقی ویراست نخست و دوّم)ترجمه ی علی سلیمی با همکاری محسن کارخانه و فرید مخاطب قمی، چاپ اوّل، قم، مؤسّسه ی پژوهشی حوزه و دانشگاه، 1383.

ولد، جرج، توماس برنارد و جفری اسنیپس، جرم‌شناسی نظری: مروری بر نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه‌ی علی شجاعی با مقدّمه‌ی دکتر محمّد آشوری، تهران، سمت، 1380.

ولیدی، محمّد صالح، حقوق جزا و مسؤلیّت کیفری، چاپ دوّم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375.

ب- مقالات

اردبیلی، محمّد علی، «پیشگیری از اعتیاد» مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی- کاربردی، جنبه های مختلف سیاست جنایی در مقابل موادّ مخدّر، جلد نخست، انتشارات روزنامه ی رسمی، 1379.

اردبیلی، محمّد علی، آمار جنایی، فصلنامه ی حق، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی 49- 48، پاییز و زمستان 1383.

اسماعیل زاده، رسول، ویژگی های واحد مسکونی و کیفی زندگی سالم در محلّه، چکیده ی مقالات همایش توسعه ی محلّه ای چشم انداز توسعه ی پایدار شهر تهران، 1383.

افراسیابی، علی، پارادایم های حاکم بر پیشگیری وضعی از جرم، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ی هفدهم، زمستان 1389.

السان، پیشگیری چند نهادی از جرائم شهری، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوّم، شماره ی نهم، 1386.

بابلی، حسن، پیشگیری از جرم مجموعه ی مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، (مازندران- بابل- اسفند 82)،{تهیّه و گردآوری}معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، تهران، قوّه ی قضائیه، 1382.

رایجیان اصلی، رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیشگیری از جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی 49-48، پاییز و زمستان 1383.

رحمدل، منصور، آمار جنایی و کارکردهای آن، مجلّه‌ی حقوقی دادگستری، شماره‌ی 48-49، پاییز و زمستان 1383.

شیخ الإسلامی، عبّاس، جایگاه یافته های جرمشناسی در در تحولّات نظام تقنینی کیفری ایران، در جمعی از نویسندگان، علوم جنایی، مجموعه ی مقالات در تجلیل از استاد محمّد آشوری، چاپ اوّل، تهران، سمت، 1383.

شریف‌زاده، علی، پیوند زدن پیشگیری از جرم به عدالت ترمیمی، مجلّه‌ی حقوقی دادگستری، شماره‌ی 48-49.

صفّاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از جرم، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی 33- 34، (1380).

صفّاری، علی، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی 35- 36، {1381}.

عبدی، عبّاس، آسیب های اجتماعی و روند تحوّل آن در ایران، مقالات اوّلین همایش ملّی آسیب های اجتماعی در ایران، جلد اوّل، 1381.

علی رحمانی، یاسین، موانع موفّقیّت کلانتری های تهران بزرگ در پیشگیری از سرقت و راهکارهای رفع آن، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوّم، شماره ی دوّم، 1386.

علیوردی، اکبر، تبیین نظری و آسیب شناسی اجتماعی مناطق حاشیه نشین، مجموعه ی مقالات برگزیده ی همایش حاشیه نشینی، 1384.

فرجیها، محمّد، میزگرد پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی 48- 49، ص 88.

کوشا، جعفر، تأمّلی بر مداخله قوّه‌ی قضائیه در پیشگیری غیر کیفری، مجموعه‌سخنرانی‌های همایش ملّی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد 12 و 13 اسفند ماه 1388، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه 1389.

قهرمانی، علی اکبر و کوه آرا، مسعود، برّرسی عوامل انتطامی مؤثّر بر سرقت اماکن تجاری (مغازه) شهر شیراز، فصلنامه‌ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوّم، شماره‌ی دوّم، 1386.

مسگرانی طرقبه، محمّد، جرائم شهری و لزوم سیاست‌گذاری پیشگیرانه، مجلّه‌ی حقوقی دادگستری، شماره ی 26.

معظّمی، شهلا، پیشگیری جرم‌شناختی، فصلنامه ی پژوهشی مجد، سال اوّل، شماره‌ی اوّل، 1386.

مهاجرین، رضا، تأثیرحاشیه نشینی بر میزان بزهکاری در کلان شهرها، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوّم، شماره ی دوّم، بهار 1386.

میرکوهی، عبدالعلی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، برّرسی لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه سخنرانی های همایش ملّی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد، 12 و 13 اسفند ماه 1388، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مرداد ماه 1389.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه سخنرانی های همایش ملّی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد 12 و 13 اسفند ماه 1388، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مرداد ماه 1389.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی دانشکده ی حقوق دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی 25 و 26 (1378).

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نقش مطالعات و یافته های جرمشناسی در تحوّلات حقوق کیفری و سیاست جنایی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی 14- 13، پاییز 72 تا تابستان 73.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جایگاه جرمشناسی در ایران، مجلّه ی کانون وکلاء، شماره ی 12، دوره ی جدید، پاییز و زمستان 1376، پیاپی- 169- 167.

نیازپور، امیرحسن، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی 45، زمستان 1382.

نیازپور، امیرحسن- حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران- مجلّه‌ی حقوقی دادگستری، شماره ی 48 و 49 پاییز و زمستان 1383.

نوربها، رضا، «سیاست جنایی سرگردان»، مجلّه ی حقوقی شماره ی 26- 25 {1378}.

ج- پایان‌نامه‌ها

احمدی، احمد رضا، برّرسی عوامل انتظامی مؤثّر بر سرقت های مسلّحانه ی بانکها، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، تهران 1383.

ایمانی، صفدر، برّرسی علل وقوع سرقت طی شش ماهه ی نخست سال 1389 در مشهد و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری از آن، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،1390.

بابایی، محمّدعلی، تحولّات جرم شناختی- حقوقی مفهوم حالت خطرناک، پایان نامه ی دوره ی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرّس تهران، 1383.

خالقی، سمیرا، سنجش و ارزیابی انواع روش‌های پیشگیری از جرم، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،1380.

خلعتبری، عبدالحسین، مهاجرین و سرقت‌های مسلّحانه‌ی تهران بزرگ، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، 1381.

سیّدی، سیده مسطوره، مناطق جرم زا و راهبردهای پیشگیری و مداخله در آنها، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد، 1386.

عابدی، عبّاس، پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1387.

قاسمی، تقی، برّرسی عوامل مؤثّر در سرقت های به عُنف خودرو در شهرستان اسلامشهر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، 1383.

کاظمی، امیر، تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در شهر مشهد، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1388.

کسرایی درآبد، خشایار، برّرسی علل وقوع قتل های عمدی در استان خراسان رضوی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1388.

11.کوهی اصفهانی، کاظم، واکاوی آموزه های اسلامی در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، رشته ی حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، تابستان 1381.

محمّدپور، زهرا، نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرم، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1388.

معین ازغدی، زهرا، پیشگیری از جرم در سیاست جنایی تقنینی ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه مازندران، 1381.

میرخلیلی، محمود، پیشگیری از بزهکاری، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، 1378.

نیابتی، هاشم، سرقت در محاکم عمومی و اختصاصی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 46- 1345.

د- مجلّات، نشریه‌ها، روزنامه‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی:

http;//ns3.khabaronline.ir/news-132179.aspx. Ÿ

Ÿ زمان انتشار: پنجشنبه15 اسفندماه 1389- کد مطلب 132179.

Ÿ http://www.tabnak.ir/fa/news/18olz8/.

Ÿ روزنامه ی حمایت.- روزنامه ی صبح ایران- شنبه؛ مورّخه ی12 شهریورماه90- شماره ی 2321- صفحه ی چهار حقوقی.]

http://www.tabnak.ir/fa/news. Ÿ

Ÿ روزنامه ی خراسان، روزنامه ی صبح ایران، شنبه 15مرداد1390، شماره ی   17901، صفحه ی حوادث.

Ÿ روزنامه ی مأوی.

www.cla.sc.edu. Ÿ

http://www.khabaryab.com/news/4725.htm. Ÿ

Ÿ مجلّه‌ی تحقیقات حقوقی، مجلّه‌ی قضایی و حقوقی دادگستری، مجلّه‌ی کانون وکلا، نشریه‌ی پیام آموزش دادگستری (متعلّق به معاونت آموزش قوّه‌ی قضائیه)، مجلّه‌ی تعالی حق (دادسرای عمومی و انقلاب تهران)، مجلّه‌ی نسیم عدالت (گاهنامه‌ی تخصّصی دادگستری و سازمان‌های تابعه قوّه‌ی قضائیه  در استان خراسان رضوی)، مجلّه‌ی تخصّصی آموزه‌های حقوق کیفری (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، مجلّه‌ی پیشگیری، فصلنامه‌ی مددکاری اجتماعی.

چکیده

یکی از مهمترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت»[1] می باشد. این جرم، دارای انواع و اقسام متفاوتی است که از مهمترین آنها، نوعِ «مقرون به آزار یا تهدیدِ»[2] آن  است. این نوع سرقتها – که از آن در میان عامّه ی مردم به «زورگیری» نیز تعبیر می‌شود – ، به لحاظ تأثیرات منفی که در ابعاد مختلف جامعه می گذارند، همواره مورد توجّه – چه از ناحیه ی مردم و چه از ناحیه ی مسئوولین – ، قرار گرفته است. اگر چه هر از چند گاهی، صحبت از کاهش این گونه جرائم می شود، مع الوصف، آمارهای جنایی _علی رغم همه ی مشکلاتی که در کشور ما دارند-، حکایت از آن دارند که این کاهش، مقطعی و مُسکّن گونه بوده؛ لذا به جرأت می توان گفت که به صورت کلّی، با افزایش وقوع این گونه سرقت ها رو به رو هستیم. هر چند انتخاب این گونه از سرقت ها از ناحیه ی مرتکبین آنها، به لحاظ سهلتر بودن ارتکاب آنها (در مقایسه با جرائمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص) می باشد و نیز مرتکبین آن عمدتاً دارای میانگین سنّی پایینی بوده و از ضریب هوشیِ کمتری نسبت به سایر متّهمان برخوردارند، با این حال، با توجه به آمارهای جنایی موجود، می توان گفت که ساز و کارهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، در پیشگیری از اینگونه جرائم از جامعیّت کافی برخوردار نبوده و دارای نارسائیهای فراوانی هستند. این چالشها و نارسائیها را می توان در سه محور تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم بندی کرد و هر محور را در چندین مبحث، مورد کنکاش قرار داد.

واژگان کلیدی:چالش ها ، پیشگیری، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سارق ،  جرم ، مجازات ، آمار جنایی.

1- theft.

2- robbery.

    درآمد

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می ‌دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب می‌کند.

امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان می‌توان ازسرقت ساده[1]، سرقت مقرون به آزار یا تهدید[2]، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرّافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مکان‌های مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها[3]، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه ‌جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.

در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناک‌‌ترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظه‌ای از صفحات حوادثِ روزنامه‌ها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظه‌ی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است[4]. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان می‌کنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و …) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور و زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیده‌ی ضد امنیّتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقت‌های به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانه‌ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی می‌باشد. از آنجایی‌که امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارایه ی نواقص آن، می‌تواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونه‌های رایج آن با تکیه بر داده‌های آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقت‌های مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث، خاطر نشان می سازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی 652 قاون مجازات اسلامی، می باشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی 657 قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی 654 همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه می شوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.

ساختار پژوهش

1-1. مسأله ی پژوهش

مسأله‌ی اصلي اين پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالشهای فرا روی پیشگیری از آن»، می باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان می سازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حدّاقل توقّف روند صعودی این گونه سرقتها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن می باشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالشها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود.

2-1. پرسش های پژوهش

در زمینه‌ی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با پرسش های متعدّدی رو به رو هستیم؛ امّا در این پژوهش، تمرکز اصلی ما در پی یافتن جواب، در خصوص دو پرسش است: «پرسش نخست» آنکه، علّت افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، چه می باشد؟ و بالأخره «پرسش دوم»؛ چالشها و نارسائیهای فرا روی پیشگیری و راهکارهای آن در این زمینه، کدامند؟

3-1. فرضیه های پژوهش

در فرضیه های پژوهش، آنچه که مسلّم است این است که: اوّلاً؛ بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، نوجوانان و جوانان بوده و از میانگین سنّی بین 18 تا 25 سال برخوردارند. ثانیاً؛ اصولاً مرتکبین اینگونه جرائم، از ضریب هوشی پایینی، برخوردار بوده و بر قدرت و فیزیک بدنی خود متّکی هستند تا هوش و نبوغ فکری خود. ثالثاً؛ قوانین مرتبط با سرقت، چه از بُعد ماهوی و چه از بُعد شکلی، جامعیّت کافی برای پیشگیری و مقابله با رشد روز افزون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را نداشته و بعضاً با خلأهایی در این زمینه رو به رو هستیم. رابعاً؛ پلیس تخصّصی به معنای واقعی، در کشف علمی این گونه جرائم، نداریم و کما کان به شیوه ی سنّتی عمل می کنیم، که این امر، منجر به بالا رفتن قدرت مانور سارقین، شده است. خامساً؛ در این بین، فقدان نظام آمار جنایی کار آمد- که خود از مهمترین مقدمّات ضروری پیشگیری در این حوزه است -، بر تشدید وخامت اوضاع، بیش از پیش، افزوده است.

4-1. پیشینه‌ی پژوهش

در باب سرقت، سخن ها بسیار و مطالب، فراوان، گفته و نگاشته شده است؛ اما آن چه که سعی شده در این پژوهش به آن پرداخته شود، متفاوت با کار پیشینیان است؛ چه آنکه زاویه ی دید ما در این پژوهش، تلفیقی از مباحث تئوری و کاربردی است؛ با این توضیح که آنچه سابق بر این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته بود، یا اصولاً مباحث صرفاً کاربردی بوده که نوع نگرش آن عمدتاً پلیسی و امنیّتی است؛ یا مباحث صرفاً تئوری، که نوع نگاه غالب آن حقوقی و قضایی است. اما آنچه حلقه ی مفقوده ی این وضعیّت را نمایان می ساخت، فقدان برقراری رابطه بین این دو حوزه و تجمیع مباحث مربوط به آن است. با توجّه به موقعیّت شغلی نگارنده، لزوم پرداختن به این موضوع، بیش از پیش احساس شد؛ خصوصاً آنکه انجام کار قضایی چندین ساله در مجتمع قضایی ویژه ی مشهد- که یکی از پرونده های تعریف شده جهت رسیدگی در آن، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید می باشد،- و نیز حضور طولانی در کمیسیون مبارزه با سرقت استان، همزمان با کار قضایی، فرصتی مناسب و ایده آل، برای جمع و نزدیک کردن این دو دیدگاه را بیش از پیش، فراهم آورده بود.

به عبارتی دیگر، مباحث کاربردی یا تئوری محض، تا کنون در امر پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، مُثمر ثمر واقع نشده اند؛ بنابراین با دیدگاهی نُو، بدواً به مباحث، از هر دو زاویه پرداخته شده؛ سپس با نگاهی به داده های آماری و نیز تجارب قضایی و امنیّتی بدست آمده، به چالشهای موجود در این زمینه پرداخته شده است.

5-1. دشواریهای پژوهش

اگر چه در بادی امر، پرداختن به موضوع چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، ساده و روشن می نماید، مع الوصف گام نهادن در این مسیر، دیدگاه و قضاوت اوّلیه ی انسان را تعدیل و چه بسا برعکس می کند. دشواریهای متعدّدی در انجام این پژوهش، خودنمایی نموده اند که به ذکر مهمترین آنها بسنده می کنیم:

یکی از مهمترین دشواریها، «مشکلات مربوط به آمار جنایی و متفرّعات مربوط به آن» است. با عنایت به اینکه خمیر مایه ی اصلی پرداختن به مباحث پیشگیری، خصوصاً در حوزه ی جرائم خشن، وجود آمار جنایی تقریباً دقیق می باشد؛ با این حال؛ اولاً؛ با توجّه به نوع نگاهی که در دستگاههای امنیّتی نسبت به آمار جنایی وجود دارد، (نگاه صرفاً امنیّتی) این اطّلاعات، به راحتی در اختیار پژوهشگران و محقّقان قرار داده نمی شود؛ (در مباحث مربوط به آمار جنایی به تفصیل به آن پرداخته ایم) ثانیاً؛ بر فرض وجود آمار جنایی، آمارهای مذکور از ضریب اطمینان و دقّت بالایی برخوردار نیستند.

از دشواریهای دیگری که در راه انجام پژوهش با آن مواجه بوده ایم، موضوع «تعدّد و تورّم قوانین کیفری»- که بعضاً نیز با هم متعارض می باشند،- بوده است. جالب آنکه در اَثنای انجام این پژوهش، برخی از قوانین مورد استناد، دستخوش تغییرات شدند که نگارنده، ناگزیر از اصلاح مباحث مربوط به آن بوده است.[5]

«نگاههای متفاوت به بزه سرقت مقرون به آزار یا تهدید در ابعاد مختلف، (تعریف، برخورد و …) عدم وجود ادبیّات مشترک بین دستگاه قضایی و پلیس در این خصوص و نیز عملکرد متفاوت شعب دادسرا و دادگاهها»، از دشواریهای دیگر پیش رو، در انجام این پژوهش بوده اند.

روش پژوهش

مجموعه ی پیش رو، تحت عنوان «چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار»، ارائه گردیده است. همان طور که در قسمت های مختلف مربوط به ساختار پژوهش، اشاره شد، هدف دنبال شده در این پژوهش، برقراری و ایجاد رابطه، بین مباحث تئوری و کاربردی جهت شناسایی و برجسته نمودن چالشهایی موجود در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید است که در دو بخش «کلیّات،  مفاهیم، تعاریف» و «چالشهای فرا روی پیشگیری با نگاهی به تحلیل داده های آماری»، ارائه شده است. در بخش نخست این پژوهش- که متشکّل از سه فصل است-، ابتدائاً در فصل نخست، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، سرقت های مقرون به آزار، ازحیث ارکان سه گانه‌ی جرم، مورد بحث و کنکاش قرار گرفته اند. در این بخشّ ضمن بیان شاخصه ها و ویژگی های این گونه جرائم، به بیان دیدگاههای مختلف دکترین و نیز رویه ی قضایی پرداخته شده است. سپس در ادامه، در فصل دوّم، به شیوه ی ذکر شده در فصل نخست، به بیان مفاهیم و تعاریف مربوط به پیشگیری و اقسام آن، پرداخته شده است. و النّهایه در فصل سوّم و پایانی از بخش نخست، به روش انجام شده در دو فصل قبلی، با توجّه به جایگاه رفیع و ممتاز آمار جنایی در مباحث مربوط به پیشگیری، به ویژه سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، تعاریف و مفاهیم مربوط به آمار جنایی، مشکلات و کارکردهای آن در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش دوّم، به ویژه فصل نخست، تجزیه و تحلیل ما بیشتر مبتنی بر داده های آماری است. داده های آماری، مربوط به پرونده های مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بعضاً کیف قاپی در سال 1390 در حوزه ی قضایی مشهد که بر مبنای عملکرد پلیس و اظهارات متّهمین، قبل از ورود به مرجع قضایی، تنظیم شده است. قسمتی از کار نیز، ماحصل کار تجربی – قضایی و امنیّتی- نگارنده می باشد.

و بالأخره در فصل دوّم از بخش دوّم، که هدف و غایت اصلی پایان نامه نیز می باشد، با تکیه به مباحث قبلی و البتّه تجربه ی قضایی و امنیّتی نگارنده، به چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، پرداخته شده است.

لازم به ذکر است با توجه به عدم کنترل و دسترسی به خودِ داده های آماری، –  به جهت معذوریّت هایی که در دسترسی به داده های آماری وجود داشت و اجمالاً در قسمت دشواریهای پژوهش، به آن پرداخته ایم – تحلیل داده های آماری، بر اساس آمارهای خروجی و تنقیح شده و به صورت تفسیر نظری است.

بخش نخست:

«کلّیات،مفاهیم،تعاریف »

 فصل نخست: سرقت

 درآمد

سرقت، یکی از جرایم مهمّ و پُر تعدّد بیشتر کشورهاست و عملی است که تقریباً درکلیّه ی جوامع دیده می شود. بزه مذکور، اصولاً در قوانین جزایی اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا و با اندک تفاوتی، جرم انگاری شده است.[6]

این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف، انجام می شده است. جرم سرقت که بعد از قتل، با سابقه ترین جرایم است، دستخوش تحوّلات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف، تغییر می کرده است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تا کنون، ثابت بوده، زشتی و مذموم بودن ماهیّت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن، مقابله و برخورد گردیده است.

گذشت زمان بر این پدیده، نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحوّلاتی در آن، به وجود آورده است. شکل انجام، شیوه ها، وسایل و ابزار مورد استفاده، نوع اموال و اشیاء مسروقه و … همچنین وضعیّت سارقین از جهات گوناگون، تغییر نموده است. امروزه اغلب سرقت ها، با برنامه ریزی دقیق و با بهره وری از امکانات پیشرفته، انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود، در جهت کار خود سود می برند. به همین لحاظ، مقابله و برخورد با سرقت و سارقین نیز، متناسب با اقدامات آنان، متحوّل گردیده است.

در این فصل، برآنیم با تکیه بر مفاهیم مندرج در قانون مجازات اسلامی، به تعریف سرقت و ذکر انواع آن، بپردازیم؛ سپس ضمن تعریف سرقت مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عناصر سه گانه ی آن، به تبیین قیود مذکور در مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی در تحقّق سرقت مقرون به آزار یا تهدید، خواهیم پرداخت؛ و بالأخره سرقت مقرون به آزار یا تهدید را، از نگاه کارآگاهان، با ادبیّات پلیسی، به بحث خواهیم گذاشت.

[1]– theft.

[2] – roberry.

[3]-shoplifting.

[4] «بنا به گزارش پلیس، وقوع سرقت های مسلّحانه که طی ده سال گذشته، بیشتر در استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان رخ داده، در سال 89 نسبت به سال 88، حدود 18 درصد در کشور، افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، تحلیل آمارها توسط پلیس نشان می دهد با آنکه وقوع سرقت های مسلّحانه از سال 80 تا 87، تقریباً سیر نزولی داشته است، اما از سال 87 تا سال90، شاهد سیر صعودی وقوع این جرم، در کشور هستیم. بر اساس آمارهای موجود در سال هشتاد و نه، 995 فقره سرقت مسلّحانه در کشور به وقوع پیوسته که این آمار در سال هشتاد و هشت 819  فقره بوده است که این امرحاکی از افزایش حدود 18 درصدی وقوع این جرم است.» به نقل از روزنامه ی خراسان، روزنامه ی صبح ایران، شنبه 15مرداد1390، شماره ی 17901، صفحه ی حوادث. [البته آمار ارائه شده ی فوق، منصرف از سرقت های مقرون به آزار است؛ زیرا از دیدگاه پلیس، در تقسیم بندی جرایم، سرقت های مسلّحانه متفاوت با نوعِ مقرون به آزار آن است؛ در حالیکه ممکن است آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار، به وسیله ی اسلحه ایجاد شود. بنابراین سرقت های مسلّحانه، لزوماً از سرقت های مقرون به آزار، جدا نیست. برای آگاهی بیشتر ر.ک: به مبحث دوّم از گفتار سوّم بخش دوّمِ همین مجموعه.]

[5] – به عنوان مثال، از ابتدای شروع نگارش این پایان نامه، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات، (که در بحث حمل سلاحهای سرد نامتعارف، مورد استناد قرار گرفته است) در دو نوبت، دستخوش تغییر و اصلاح قرار گرفت؛ مرحله ی اوّل، بخشنامه ای بود که در راستای تبصره ی 2 ماده ی یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات و قا چاقچیان مسلّح مصوب 26/11/1350، در تاریخ 26/3/1389 توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، مصادیق سلاح سرد و شکاری را اعلام نمود؛ و مرحله ی دوّم، قانون صدرالإشاره با قانون جدیدی که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7/6/1390، تصویب و در تاریخ 23/6/1390، به تأیید شورای نگهبان رسید، به صورت کلّی مُلغی گردید!!

[6] – قانونگذار فرانسوی در ماده ی 1-311 قانون جزایی فرانسه، سرقت را اینگونه تعریف نموده است: «سرقت عبارت است از ربودن متقلّبانه ی مال دیگری.»

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122