پايان نامه چشم‌انداز معماري شهري و افزايش سطح سرويس معابر با اولويت توسعه و حفظ محيط‌زيست در هزاره سوم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه چشم‌انداز معماري شهري و افزايش سطح سرويس معابر با اولويت توسعه و حفظ محيط‌زيست در هزاره سوم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 78 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه چشم‌انداز معماري شهري و افزايش سطح سرويس معابر با اولويت توسعه و حفظ محيط‌زيست در هزاره سوم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول(مقدمه، تعاریف و کلیات) 1
1-1 مقدمه 2
1-2 تعاریف محوری 2
1-2-1 چشم‌انداز 2
1-2-2 سیستم پویا 3
1-2-3 سطح سرویس 4
1-2-4 نقش‌های محوری معابر شهری 4
1-2-5 توسعه‌ی پایدار 5
1-2-6 محیط زیست 6
1-2-7 فضای سبز شهری 6
1-2-8 آلودگی محیط زیست 6
1-2-8-1 آلودگی آب 6
1-2-8-2 آلودگی خاک 7
1-2-8-3 آلودگی هوا 8
1-2-8-3-1کاهش آلودگی محیط زیست 8
1-2-8-3-2 روش‌های کاهش آلودگی هوا 9
1-9 جنگل 9
1-10 فرضیات تحقیق 10
1-11سوالات تحقیق 10
1-12 اهداف تحقیق 10
1-13 کاربردهای تحقیق 11
فصل دوم ( پیشینه و تاریخچه تحقیق) 12

2-1 مقدمه 13
2-2 پیشینه و تاریخچه‌ی تحقیق 13
فصل سوم(روش تحقیق) 16
3-1 مقدمه 17
3-2روش تحقیق 17
3-2-1 شناخت و تعریف مسئله 17
3-2-2 مفهوم سازی مدل 20
3-2-2-1 نقش خودروها در مصرف اکسیژن و تولید دی‌اکسیدکربن و آلودگی هوا 20
3-2-2-2 میزان اکسیژن مورد نیاز برای خودروها 21
3-2-2-3 آثار کاشت، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌های شهری 22
3-2-2-4 میزان آب مصرفی درختان جنگلی 27
3-2-2-5 چگونگی تولید اکسیژن توسط درختان 28
3-2-2-6 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هرخودرو 29
3-2-2-7 میزان اکسیژن مورد نیاز برای هر انسان 29
3-2-2-8 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هر انسان 30
3-2-2-9 میزان آلودگی هوای ناشی از شهرنشینی انسان 30
3-2-2-10 نقش انسان 31
3-2-2-11 نقش جنگل 31
3-2-2-12 نقش خودرو 32
3-2-3 تبیین و تدوین مدل 33
3-2-4 شبیه‌سازی و اعتبارسنجی 37
3-2-5 تحلیل سیستم و ارائه راهکار و پیشنهادات 43

3-2-6 پیاده‌سازی و اجرا 43
فصل چهارم ( بحث ) 44
4-1 عوامل اصلی ایجاد ترافیک شهری 45
4-1-1 عابرین پیاده شهری 45
4-1-2 وسایل نقلیه شهری 45
4-1- 3 معماری شهری 45
4-2 شکل‌ها و نمودارهای حاصل از نرم‌افزار 45
فصل پنجم ( نتیجه‌گیری) 58
5-1 نتیجه‌گیری(ویژگی‌های چشم‌انداز تعامل انسان+ جنگل+ خودرو) 59
5-2 پیشنهادات 60
5- 2-1 تفکیک سطح‌گذر و فضای سبز 60
5- 2- 2 ایجاد اختلاف ارتفاع مابین معابر 60
5- 2- 3 بلوک بندی در معماری شهری 61
منابع 63
پیوست 1 67
پیوست 2 68
پیوست 3 69

فهرست منابع

ییلاقیان. آزاده و دیگران، 1392 ،” نقش مبلمان در رضایتمندی شهروندان و جذب گردشگر، نمونه موردی: منطقه 2 کرمانشاه “، اولین همایش کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، گروه پژوهش‌های کاربردی پژمان، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، اول آذر1392.

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، 1391 ،” درسنامه کمیسیون تحول اداری”؛ معاونت توسعه منابع وپشتیبانی، شماره 7، خرداد 1391.

فرتوک‌زاده. ح، 1371 ،” نگاهی بر پویایی سیستم “، فصلنامه دانش مدیریت دانشگاه تهران، دوره17، مقاله4، تابستان1371.

بهبهانی. ج و دیگران، 1373 ،” مهندسی ترافیک “، سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران، چاپ اول1373.

بهزادی. غ، بهزاد. ر، 1390 ،” بررسی تاثیر رعایت رده عملکردی بر سطح سرویس و زمان سفر در معابر درون شهری به کمک شبیه‌سازی جریان ترافیک” ، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان.

شریفی. ا، مهاجری. ا، 1392 ،” شناسایی و اولویت بندی مسائل استراتژیک شهرداری تهران به منظور دستیابی به چشم انداز آینده بر اساس مدل برایسون “، فصلنامه‌ی علمی- تخصصی مطالعات آینده پژوهی، سال دوم، شماره هشتم، زمستان 1392.

فیروزی. م، 1384 ،” حق بر محیط زیست “، انتشارات جهاد دانشگاهی، فصل15.

آجیلیان ممتاز. ش و دیگران، 1392 ،” بررسی اهمیت فضاهای سبز شهری در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار “، هشتمین کنگره صنعتی و تکنولوژیکی معماری و شهرسازی و توسعه پایدار، موسسه آموزشی عالی خاوران مشهد، مشهد، زمستان1392.

فیروزی. م، 1384 ،” حق بر محیط زیست “، انتشارات جهاد دانشگاهی، فصل18.

Monty C.Dozie,2005, ”What is water pollution?”, Assistant professor and extension water  resourse specialist, Texas coorperate extension, The texas ASM University system.

M. Murphy,2005,”Something in the Air”,Science, 2005.march.25 ,pp1888-1890

F, Theng.B.K.G, Lagaly.G,”Hand Book of clay science”,2006,Vol:1 , Chapter          11.1.p525.

مرکز پژوهش‌ها، قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی،”قانون نحوه‌جلوگیری از آلودگی هوا”، مصوب 3/2/1374مجلس شورای اسلامی و 13/2/1374 شورای ‌نگهبان

FAO,2006a, Global Forest Resource Assesment ent , 2005 , Progress towards sustainable      for est management, FAO Foresty, paper 147-320.

L, Wetzel.R.L, 1987 , ” Oxygen production and consumption associated with the       major autotrophic components in two temperate seagrass communities ”, Collage of            William and Mary,scholl of Marine science and Virginia Institute of Marine Science,Marian Ecology, Progress series-Vol.38:231-239pp.1987,jully13.

محقر.ع و دیگران،1390و1391،” فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین”، شماره‌های 27 و 28 ، زمستان 1390و 1391، ص ص43و44.

قربانی. ر، جامکسری. م، 1389 ،” جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیاء مراکز شهری؛ مورد مطالعه پیاده راه تربیت تبریز “،‌مطالعات‌وپژوهش‌های‌شهری و منطقه‌ای ، سال دوم، شمارهششم، پاییز1389.

حبیبی. م، ودیگران ، 1391 ،” توسعه فضای سبز شهری رهیافتی در پایداری زیست محیطی‌شهرها “، دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست،‌دانشگاه‌تهران، تهران.

h.w.and r.f.tomlinson, 1977 ,  geographic‌ information system: methods and equipment for land use planning international geoghrafic union commission on geographical data sensing and processing, resource and land investigations program, u.s. geological survey, reston, Virginia.

بهمن‌پور. هومن، 1388 ،” ملاحظات زیست‌محیطی و فعالیت‌های ورزشی‌درکلان‌شهرها با تاکید بر اهمیت فضاهای‌سبز‌شهری”، دانشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی، دوره دهم، شماره1،پاییز1388.

R.A,1999, ”Potential in marginal timber forest”,The case of Patagonia,                         Argentina.RFF Discussion paper27-99.Washigton ,DC :Resources for the future.

p, 2002,”Case study, walking the way to health initiatiue”, summery of paper of the National conference Green space and healthy living, Manchester, National urban Foresty. Unit(NUFU),WOLVERHAMPTON,2002.may.14.

K,Hosseini.S.M,Nasiri.P, 2010 ,”The Effect of pure and mixed plantations of robina pseudoacasia and pinus eldarica on traffic noise decrease”, International journal of environmental science.Volue1.no.2-2010.

R.W, 2009,”Carbon sequestration in forests”.Specialist in natural resources          policy,congressional research service,2009. August.6.

Food and agricultural organization of united naitions, 2013  , ”International momentum and action”.forest and water.rome,2013.

J.W, Dion.K,1996, ”Winter radiation extinction and reflection in a boreal pine  canopy:measurements and modeling” ,Hydrological processes,Vol.10,1591-1608pp, 1996 .

Europen commission environment,2009, ”Natures role in climate change”,Nature and biodiscoversity,2009,August.

J,2003, ”Show me the data! Wildfires, Healthy forests and forest service administrative appeals”,2003, Department of political science, Northen Arizona                university,meeting of the western political science association, Denver, co, 2003. March.27.

A.B, 2013 , ”Survivors,not invaders,control forest development following simulated hurricane”.Ecological society of American,2013

F, 2011,”Economim and social significance of forest ”,Nature & faune. volume25,  issue2,2011J.C,2010, ”Planning the urban forest”,Report no.555, American planning association.

D,2003, ”Scale effects on the hydrological impact of afforestation and drainage using indices of flow variability”,Hydrology and earth system sciences,7(3):325-338.

J.M,2008, ”The role of forest in the hydrological cycle”.cheif plant physiologist,center for ecology and hydrology-walling ford,walling ford.uk                           .

W.W, 2008,”Neurophamacological activities of phytoncide released from cryptomeria japonica”The japon wood research society,2008.

L, Terradas.J.2009,”Ecological service of urban forest in barcelona”, creaf,    spai, 2009.S,B , 2005 ,”Pontbren:effects of tree planning on agricultural soils and their  function”,center for ecology and hydrology bangor,deiniol road, bangor, GWY nedold,2005.

S.K,2012, ”Ecological effect of airborn particulate matter on plants”,environmental skeptics and critics,2012.

National academies of science,2004,”Urbanizaition,Energy,and Air pollution in china:The Challenges Ahead”,2004.

UNEP,CBD,2001 ,”The Value of the forestecosystems”, technical series no.4, november.

UNEP,CBD, 2010 ,”Water wetlands and forest”technical series, no.47, 2010.

C, 2004,”Conserving forest to protect water”,American water works                                            association,opflow,vol30,no.5,may.2004.

R,1997,”The value of the worlds ecosystem series and natural capital”, Article  nature.vol:387,1977.may.15,pp..253

T, 2012,”Stopping behavior of snow avalanehes in Forest”, proceeding, 2012,  international snow science work shop ,anchorage,Alaska.pp:420-421.

A,1999, ”Our forests,Our future”, world commission of forests and sustainable development.ISBNO-9685191-0-5,PP:23-26.

Journal of Neuro-oncology,2003, ”Immunogene theropy of glioblastoma multiform”, August-september,2003,volume 64, Issue1-2,pp:147-154.

USDA(United states department of agriculture), 2010 , ”Sustaining Americans urban trees and forests”, report nrs-62,june,2010.

champing,Il,usa,1999.      J,Govindjee, 1999 , ”The Photosynthetic process”, chapter10, p: 328-329, university of llinois at urbana-

چکیده:

هدف از این تحقیق ارائه ویژگی‌های چشم‌انداز معماری و افزایش سطح سرویس معابر شهری با اولویت حفظ و توسعه‌ی محیط زیست شهری با استفاده از روش مطالعاتی “سیستم پویا” و نرم‌افزار “ون‌سیم” می‌باشد، در این تحقیق؛ با توجه به توانایی خاص نرم‌افزار؛ هم‌زمان تاثیرات متقابل معماری شهری و سطح سرویس معابر و آلودگی هوای شهری ناشی از مصرف سوخت خودروها مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ساختار سلسله مراتبی تحقیق در شش مرحله عبارتند از: شناخت و تعریف مسئله، تعریف حدود و مرزهای سیستم با مفهوم‌سازی مدل بر اساس تعاریف حاصل از: چشم‌انداز، معابر شهری، نقش انسان در آلودگی محیط زیست و حفظ و توسعه‌ی محیط زیست شهری با توسعه‌ی جنگل‌کاری شهری، به‌دست آوردن نمودارهای حالت/جریان با استفاده از متغیرهای حالت و کمکی حاصل از مرحله‌ی قبل برای چشم‌انداز و سطح سرویس معابر شهری و نقش انسان در آلودگی محیط زیست شهری و توسعه‌ی جنگل‌کاری شهری با استفاده از نرم‌افزار ، شبیه‌سازی و اعتبارسنجی از عملکردهای متغیرهای وارده و کسب اطمینان شده از مرحله‌ی قبل در نرم‌افزار ، تحلیل و ارائه‌ی راهکارها و پیشنهادات به یکی از دو روش‌ تغییر سیاست‌ها یا تغییر ساختارها و اتخاذ سیاست نهایی و اخذ استراتژی منتخب، و در نهایت نیز پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌ها که بایستی توسط مجریان طرح‌های شهری عملیاتی گردد. و بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، ایجاد اختلاف ارتفاع ما‌بین معابر، همراه با تفکیک سطوح سرویس پیاده‌روها و خودروها برای افزایش سطح سرویس معابر، و جنگل‌کاری شهری برای پایداری توسعه‌ و حفظ محیط‌زیست شهری در تامین اکسیژن مورد نیاز انسان‌ها و خودروها، به عنوان راهکاری جدید در چشم‌انداز معماری و طراحی‌ شهری پیشنهاد شده‌اند.

واژگان کلیدی: سیستم پویا، چشم‌انداز، سطح سرویس معابر، محیط‌زیست.

مقدمه

کریستوفر الکساندر[1]، از نظریه‌پردازان بزرگ معاصر معماری و رئیس مرکز ساختار محیطی و استاد دانشگاه برکلی کالیفورنیا[2] معتقد است: شهر یک اثر هنری است که آفرینندگانی به تعداد جمعیتش دارد[1].

با احترام به آثار اندیشمندان شهر و شهرسازی و با توجه به بیش از پنجاه سال زندگی شهری و سه سال مطالعه درزمینه‌ی مباحث شهری و زیست‌محیطی و مشکلات ناشی از توسعه‌ی شهرنشینی، ایده‌ا‌ی جدید و قابل تحقق، با عنوان “چشم انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط زیست در هزاره‌ی سوم”  خلق گردید، تا پیشنهادی برای آشتی انسان با طبیعت و تحقق آرزوی بر حق هر انسان زنده و آینده‌نگر در رسیدن به زندگی پایدار در محیطی سالم و عاری از مشکلات و معضلات ترافیکی و زیست‌محیطی باشد.

آشنایی با تعاریف محوری برای تسهیل در مطالعه ضروری بوده و به‌طور خلاصه در ادامه به آنها پرداخته شده است.‌

 1-2 تعاریف محوری

1-2-1 چشم انداز[3] 

چشم انداز يا دورنماي سازمان به معناي برنامه‌ریزی علمی برای رسیدن به آینده‌ای واقعی با حداکثر کیفیت برای ارائه‌ی خدمات در بالاترین سطح فرصت‌ها می‌باشد. و با لحاظ نمودن تمامی ریسک‌های موجود، اقتصادی‌ترین هزینه‌ها و استانداردترین امکانات در آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

در این برنامه‌ریزی، انسان‌هایی حضور دارند که افکار و آرمانشان جزیی از افکار و آرمان سازمان است و خودشان را ماسوای سازمان نمی‌دانند و یقین دارند پیشرفت آنان درگرو پیشرفت سازمان و سبقت از رقیبان است و همواره سعی دارند تا با به‌کارگیری  مهارت‌ها، استعدادها و منابع، محقق كردن آن آينده را به طور جهشي آغاز كنند؛ انسان‌هایی که در هر رده‌ی سازمانی چنان تولید انرژی می‌کنند تا تحقق چشم‌انداز سازمانی در “می‌خواهیم به کجا برسیم” را  واقع‌گرايانه، محقق الوقوع و جذاب بنمایند[2].

چشم‌انداز، چراغ‌راه و شاه‌کلید رهبری است و تبیین آینده‌ی موفقیت‌آمیز در سبقت از رقبا در جهان هیجانی تعاملات و ماندن در قله‌های تحقیق و توسعه با حفظ شان و منزلت انسانی کارکنان، فقط با داشتن چشم‌انداز سازمانی میسر است.

 1-2-2 سیستم پویا[4]

سیستم پویا برای نخستین بار توسط پروفسور “جی دابلیو فارستر”[5] در دانشگاه “ام آی تی”[6] ابداع و در سال 1961 میلادی در کتاب”پویایی صنعتی”[7] به قلم ایشان معرفی و ارائه شد[3]

یکی از شناخته‌شده‌ترین روش‌های تحلیل سیستم‌های پیچیده، روش پویایی سیستم است که با استفاده از تفکر سیستمی، قادر به مدل‌سازی ریاضی ارتباطات مسائل سیستم بوده و به دلیل داینامیک بودن تحلیل‌های حاصل از این روش، از یک طرف محدوده‌ی مسائل در سیستم‌های پیچیده به خوبی مشخص می‌شود و از طرف دیگر وضعیت موجود و پیش‌بینی‌های مطلوب مورد نظر بر اساس آنالیزهای محاسباتی قابل دست‌یابی خواهد بود. این توانایی منحصر بفرد در نمایش دنیای واقعی پیش روی جوامع یا سیستم‌ها، موجب توجه و علاقمندی بسیاری از مدیران استراتژیست به این سیستم و رشد سریع آن شده‌است.

سیستم پویا بر پایه‌ی ساختار مدار کنترلی علت و معلول بنا شده و امکان مطالعه‌ی ساختار و رفتار سیستم‌های پیچیده‌ی اقتصادی، اجتماعی، زیستی و فنی که در سطوح بالاتر دارای تعاملات غیرخطی هستند را در محیط‌های مختلف فراهم می‌آورد. سیستم‌های پیچیده از مولفه‌های خاصی تشکیل شده‌اند که دارای خواصی به شرح زیر می‌باشند:

سیستم‌های پیچیده بی‌ثبات هستند.

سیستم‌های پیچیده اکثرا غیرخطی هستند.

سیستم‌های پیچیده زمان‌مند و پویا هستند.

سیستم‌های پیچیده از عناصر منفرد تشکیل شده‌اند.

سیستم‌های پیچیده دارای مرزهای قابل نفوذ ولی مبهمی هستند.

سیستم‌های پیچیده تابع خاصی از زمان هستند که باعث تغییر در این سیسم می‌شوند.

سیستم‌های پیچیده دارای تعاملات منحصر به‌فرد و تکراری با پتانسیل نظام‌مندی هستند.

پیچیدگی مسائل یا سیستم‌ها، بر اساس دو ویژگی اساسی نظام‌مندی و زمان‌مندی سیستم پویا و از طریق بررسی حلقه‌های بازخوردی[8] و تعاملات غیرخطی این مسائل پیچیده مورد کنکاش قرار می‌گیرند و از ترکیب دیاگرام‌ها و گراف‌ها و معادلات تشکیل شده، مدل‌هایی را در طول زمان ترسیم می‌کند که در تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی ، زیست‌محیطی و فنی و تمامی ” سیستم‌های بازخوردی “  قابلیت استفاده را دارا بوده و بسیار حائز اهمیت خواهند بود.

به طور خلاصه ۶ گام مطالعه پویایی سیستم عباتند از:

شناسایی و تعریف مسئله( شناخت کامل مسئله و تعیین افق زمانی )

مفهوم‌سازی سیستم( مرزبندی سیستم و تعیین متغیرهای حالت و نرخ )

تدوین مدل( نمودار جریان و معادلات )

شبیه‌سازی و اعتبار سنجی مدل

تحلیل و بهبود سیاست( تحلیل نتایج و ارائه راهکار و پیشنهادات )

پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های اتخاذ شده

1-2-3 سطح سرویس[9]

در طراحی حمل‌و‌نقل و در علم مهندسی ترافیک، سطوح سرویس به شش سطح، ازبسیار عالی[10]( با درجه‌ی آزادی بالا ) تا بدتر از همه[11]( بدون درجه‌ی آزادی و بسیار محدود ) برای ارزیابی مشکلات و شناسایی و ارائه راه‌حلهای بالقوه ترافیکی طبقه‌بندی می‌گردند و متاثر از تصمیمات طراحان حمل‌و‌نقل شهری هستند[4].

سیستم‌های ارزیابی در سطح سرویس معابر می‌توانند در بازشناسایی مشکلات، ارزیابی شاخص‌های انتخابی ایجاد شده و کارآیی آن‌ها در رسیدن به اهداف، ارزیابی راه‌حلهای بالقوه اجرا شده، مقایسه‌ی مکانی، و شناسایی و پیگیری آلودگی‌ها کاربرد داشته باشند.

طراحی و برنامه‌ریزی متداول و رایج در این سیستم، مبتنی بر سرعت و تعلل و توقف‌های ایجاد شده در حرکت خودروها و سنجش میزان کارآیی سیستم حمل‌و‌نقل و همچنین برای اصلاح یا ارتقاء سطح خدمات مرتبط با حمل‌و‌نقل شهری و با توجه به گسترش بزرگراه‌ها بوده و این سیستم برای سایر مدل‌ها یا مشکلات جامعیت ندارد.

سطح سرویس در معابر مختلف دارای مقادیر مختلفی می‌باشد و یک معیار کیفی از احساس کاربران، اعم از رانندگان، راکبان و عابران نسبت به راحتی، آسایش، ایمنی و کیفیت عبور و مرور در معابر گوناگون تعریف شده است. و سرعت حرکت، زمان سفر، آزادی حرکات، عدم تداخل با دیگر کابران، راحتی و آسایش و ایمنی کاربران، ملاک ارزیابی کیفیت معبر قرار می‌گیرد و شاخص‌های عملکردی از قبیل سرعت، حجم و چگالی در هر سطح سرویس قابل محاسبه بوده و لذا سطوح سرویس از شرایط حرکت آزاد تا تقاضای بیش از حد معبر الگوبندی شده و برای اینکه شبکه‌های ارتباطی بتوانند نقش‌های موثر و متعدد خود؛ سه نقش محوری: اجتماعی، جابجایی، دسترسی؛ را به درستی ایفا کنند، ملزم به رعایت سلسله مراتب خاص در طراحی تعریف شده هستند.

1-2-4 نقش‌های محوری معابر شهری

معابر یا شبکه‌های ارتباطی که بستر ارتباطی بین انسان، فضا و فعالیت تعریف می شوند دارای شش نقش محوری در شهرها هستند[5].

 جابجایی: هر چه سرعت و میزان ترافیک موتوری در خیابان‌ها روان‌تر باشد، نقش جابجایی معبر بیشتر خواهد بود.

دسترسی: هر چه تعداد دسترسی‌ها و امکانات پارکینگ حاشیه‌ای و تعداد تقاطع‌ها و ورودی و خروجی ها در خیابان‌ها بیشتر باشند، نقش دسترسی معبر بیشتر خواهد بود.

اجتماعی: هر چه میزان جداکنندگی خیابان بیشتر باشد و عابرین پیاده‌ و دوچرخه‌سواران آسان‌تر از عرض خیابان عبور کنند، نقش اجتماعی معبر بیشتر خواهد بود.

معماری شهری: هر چه جذابیت بناهای اطراف خیابان‌ها و جهت‌دهی به این فضاها و شهر بیشتر باشد ، نقش معماری معبر بیشتر خواهد.

تاثیر آب و هوایی: هر چه در طراحی فضاهای خیابان‌ها و نحوه‌ی استقرار بناهای اطراف آن تناسب با اکوسیستم آب و هوایی منطقه‌ی شهری رعایت شده باشد، نقش خیابان‌ها و معابر به عنوان کانالهای تهویه در سرعت بخشیدن به جریان هوای تازه و ایجاد محیطی شاداب و با طراوت و با بهره‌گیری از ایجاد فضاهای زیست‌محیطی گیاهی و درختی بیشتر خواهد بود.

اقتصادی: هر چه تاثیر خیابان در جهت‌دهی توسعه‌ی شهری بیشتر باشد، نقش آن معبر در ایجاد ارزش افزوده برای زمین‌ها و بناها و توزیع ثروت بیشتر خواهد بود.

نقش جابجایی و اجتماعی در تعاریف و پیاده‌سازی معابر شهری به شدت با همدیگر در تعارض هستند.

در آئین نامه طراحی راه‌های شهری، معابر شهری به سه دسته‌ی تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود:

شریانی درجه1: برتری با وسایل نقلیه‌ی موتوری بوده و کنترل دسترسی اساسی‌ترین مشخصه‌ی هندسی آن است و فاقد نقش اجتماعی هستند.( عبور عابرین و دوچرخه ها فقط از طریق معابر غیر هم‌سطح میسر می باشد ) و دارای 2 گروه: آزاد راه، بزرگ راه است.

شریانی درجه2: برتری با جابجایی وسایل نقلیه‌ی موتوری بوده و حرکت عابرین پیاده از عرض خیابان کنترل می‌گردد و دارای 2 گروه: خیابان‌های شریانی درجه 2 اصلی، خیابان‌های شریانی درجه 2 فرعی( جمع کننده و پخش کننده ) است.

معابر محلی : به نیازهای دوچرخه‌سواران و عابرین پیاده و دسترسی وسایل نقلیه‌ی موتوری اولویت داده می شود و دارای 2 گروه: خیابان‌های محلی اصلی و خیابان‌های محلی فرعی است.

1-2-5 توسعه‌ی پایدار[12]

توسعه‌ی پایدار به توسعه‌ای اطلاق می‌شود که نیازهای زمان حال را بدون آنکه توانایی‌های نسل‌های آینده را در تامین نیازمندی‌هایشان به مخاطره اندازد فراهم می‌کند[6].

1-2- 6 محیط‌زیست[13]

به محیطی که در آن زندگی جریان داشته و مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده با هم در کنش بوده و بر رفتار و رشد و نمو همدیگر تاثیر می‌گذارند، محیط‌زیست می‍‍‍‍‌گویند. طبیعت شامل عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی است در حالی‌که محیط‌زیست بر اساس کنش‌های میان انسان و طبیعت است[7].

1-2- 7  فضای سبز شهری

فضای سبز بخشی از گستره فیزیکی شهر است که می‌تواند عملکردهای معینی داشته باشد. فضای سبز در برخی مواقع نقش تزئینی( زیباسازی سیمای شهری ) و گاهی نقش تفریحی( تفرجگاهی ) را به خود پذیرفته است، ولی با توسعه روزافزون مناطق شهری در دهه‌های اخیر و پیشی گرفتن شهرنشینی بر شهرسازی که با معضلات عدیده‌ای مانند افزایش بی‌رویه جمعیت، توسعه غیرهدفمند کالبدی شهرها و افزایش آلودگی زیست‌محیطی همراه بوده، این فضاهای سبز شهری نقش مهمی در حفظ و تعادل زیست محیطی و تعدیل آلودگی هوا پیدا کرده‌اند[8].

از نظر کارشناسان، استاندارد فضای سبز دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نمی‌توان انتظار داشت که برای سراسر ایران سطح یا حجم استاندارد دارای واحد معین و یکسانی باشد و علاوه بر موارد فوق  شرایط آب و هوایی و اقلیم هر منطقه نیز در انتخاب نوع گیاهان مختلف و خصوصیات بیو کلیماتیک منطقه تاثیرگذار بوده و حتی مقدار این استاندارد در بین کشورهای مختلف نیز متفاوت است. اما اطلاع از استانداردهای فضاهای سبزرا می‌توان بعنوان یک راهنمای اولیه برای انجام مطالعات  پروژه ‌ها مورد استفاده قرار داد.

1-2- 8 آلودگی محیط‌زیست

در بند سوم، مادهء 1 آیین نامه اجرایی تبصره ء 13 قانون برنامهء اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آلودگی محیط زیست به طور کلی تحت قالب زیر تعریف شده است :

«آلودگی یا آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آنها را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده، گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.»[9].

 

1-2- 8-3 آلودگی هوا

آلودگی هوا عبارتست از ورود مستقیم یا غیر مستقیم هر عنصری به هوا ، که وجود این تركیبات به شکل گاز، مایع، جامد و یا مخلوطی از آنها در هوا یا تولید بوهای نامطبوع؛ از قبیل: دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب کننده، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای ازت، اکسیدهای کربن، اکسیدکننده ها، هیدروکربورها، اسیدها، مواد رادیواکتیو و آمونیاک؛ كه بسته به منشاء تولید، ماهیت، غلظت و مدت زمان حضور در اتمسفر با تغییر فیزیکی یا شیمیایی در کیفیت هوا، سلامتی انسان و سایر موجودات و نباتات را به خطر انداخته یا سبب آسیب آن‌ها شده و نیز سازه‌ها و ساختمان‌ها و تاسیسات و دارایی‌های شهری را در معرض آسیب قرار داده یا تخریب كند و بطور كلی رفاه جاری و آسایش عمومی و تعادل و امنیت طبیعی محیط‌زیست و اتمسفر را مختل ساخته و اثرات نامطلوبی در روند پایداری طبیعی داشته باشد[13]. آلودگی‌های هوا ناشی از گازهای شیمیایی سمی که غالباً حاصل واکنش‌های سوختن هستند به‌وجود می‌آیند و عمدتا شامل موارد زیر هستند :

[1] Christopher Alexander

[3]  Land scape

[4] Dynamic System

[5] Jey.W.Forrester

[6] MIT

[7] Industrial System

 [8] Feed Back

 [9] Level Of Service

[10] A

[11] F

[12]Sustain

[13] Enviroment

[14] Acid rain

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122