پايان نامه چيستي و چرايي نفي خواطر در عرفان اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه چيستي و چرايي نفي خواطر در عرفان اسلامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه چيستي و چرايي نفي خواطر در عرفان اسلامي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات و مفاهيم
1-1-بخش اول: كليات تحقيق    2
1-1-1- بيان مسأله    2
1-1-2- سؤالات اساسي تحقيق    2
1-1-3- سابقه تحقيق    3
1-1-4- فرضيه اصلي تحقيق    3
1-1-5- جنبه¬هاي نوآوري تحقيق    3
1-1-6- روش تحقيق    3
1-2- بخش دوم: مفاهيم    4
1-2-1- عرفان    4
1-2-1-1- معناي لغوي    4
1-2-1-2- كاربرد مشتقات واژه «عرف» در قرآن، نهج¬البلاغه و ادعيه به معناي شناخت    4
1-2-1-2-1- در قرآن    4
1-2-1-2-2- در نهج¬البلاغه    4
1-2-1-2-3- در ادعيه    5
1-2-1-3- معناي اصطلاحي    5
1-2-2- سلوك    6
1-2-2-1- معناي لغوي    6
1-2-2-2- معناي اصطلاحي    6
1-2-3- سالك    7
1-2-3-1- معناي لغوي    7
1-2-3-2- معناي اصطلاحي    7
1-2-4- خواطر    8
1-2-4-1- معناي لغوي    8
1-2-4-2- معناي اصطلاحي    8
1-2-4-3- ساير اصطلاحات داراي تشابه معنايي با خواطر    9
فصل دوم: چيستي نفي خواطر
مقدمه    13
2-1- نفس و جايگاه آن در بروز خواطر    13
2-2- خواطر و اقسام آن    21
2-2-1- كيفيت خواطر    21
2-2-2- اقسام خواطر    23
2-2-2-1- تقسيم دوگانه    24
2-2-2-2- تقسيم سه¬گانه    24
2-2-2-3- تقسيم چهارگانه    25
2-2-2-4- انواع پنج¬گانه خواطر    27
2-2-2-5- اقسام شش¬گانه خواطر    27
2-2-2-6- انواع هفت¬گانه خواطر    28
2-2-2-7- خواطر ده¬گانه    28
2-3- ارتباط بروز اقسام خواطر با درجات كمالي انسان    29
2-4- روش¬هاي تشخيص انواع خواطر از يكديگر    32
2-4-1- تشخيص خواطر دوگانه    33
2-4-2- فرق خواطر چهارگانه    36
2-5- نفي خواطر و ضرورت آن    41
2-6- ضرورت نفي خواطر با نگاهي ديگر    44
خلاصه    46
فصل سوم: روش¬هاي نفي خواطر
مقدمه    48
3-1- روش¬هاي نفي خواطر در عرفان اسلامي    49
3-1-1- ذكر    50
3-1-1-1- مراتب ذكر    52
3-1-1-2- آداب و شرايط ذكر    54
3-1-1-3- اذكار وارده براي نفي خواطر    55
3-1-2- روش سيد بحرالعلوم براي نفي خواطر    58
3-1-3- دل سپردن به شيخ    59
3-1-4- توجه به نفس    62
3-1-5- خلوت و عزلت    67
3-1-6- مراقبه    70
3-1-7- محبت    72
3-1-8- ساير روش¬ها    75
3-2- نفي خواطر در ديگر اديان    76
3-2-1- اديان ابراهيمي (غربي)    76
3-2-2- اديان شرقي    77
3-2-2-1- طريقت ذن    77
3-2-2-2- يُگه    78
3-2-2-3- آيين تائو/دائو    79
خلاصه    82
فصل چهارم: نتايج نفي خواطر
مقدمه    84
4-1- معرفت    84
4-2- توحيد    89
4-3- كشف    94
4-3-1- مراتب كشف    96
4-4- تفريد    99
4-5- جمع    101
4-6- حيرت    105
4-7- حضور و غيبت    108
4-8- يقين    110
4-9- تجلّي    113
4-10- فناء    117
خلاصه    121
نتيجه¬گيري و پيشنهادها
5-1- نتيجه‏گيري    123
5-2- پيشنهادها    126
منابع و مآخذ    127

منابع و مآخذ

1- ا.آدلر، جوزف، دين­هاي چيني، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مركز، چاپ دوم، 1386

2- ابرقوهي، شمس الدين ابراهيم، مجمع البحرين، به اهتمام نجيب مايل هروي، تهران، انتشارات مولي، 1364

3-ابن ابي­سعيد، ابو روح لطف الله، حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير، مقدمه، تصحيح و توضيحات، محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، انتشارات سخن، چاپ هشتم، 1386

4-ابن اثيرجزری، مبارک بن محمد، النهايه في غريب الحديث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی،قم،موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،1367

5-ابن بابويه، محمد بن علي ، الخصال، ترجمه و شرح محمد باقر كمره­اي، تهران، كتابچي، [بي­تا]

6-ـــــــــ، التوحيد شيخ صدوق، ترجمه و توضيح يعقوب جعفري، قم، انتشارات نسيم كوثر، 1389

7-ابن عربي، محمد بن علي، الفتوحات المكيه (چهار جلدي)، بيروت، دار صادر، [بي­تا]

8- ــــــــــ، الفتوحات المكيه (14 جلدي)، تحقيق عثمان يحيي، مصر، چاپ دوم، 1405قمري

9-ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ج 2، [بي­جا]، مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامي، 1404 قمري

10-ابن فهد حلّي، احمد بن محمد، عده الداعي و نجاح الساعي، تصحيح و تعليق احمد موحدي قمي، قم، دارالكتاب الاسلامي، 1410 قمري

11-ــــــــــ، التحصين في صفات العارفين، [بي­جا]، مدرسه الامام المهدي، چاپ دوم، 1406 قمري

12-ابو نصر سراج ، عبدالله بن علي، اللمع في التصوف، تصحيح آلن نيكلسون، ترجمه مهدي محبتي، تهران، انتشارات اساطير، 1382

13-احدي، حسن و بني جمالي، شكوه السادات، علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي و تطبيق آن با روان­شناسي جديد، تهران، مركز انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ دوم، 1363

14-استيس، والتر، ترنس، عرفان و فلسفه، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران، سروش، چاپ ششم، 1384

15-اسفرايني، عبدالرحمن بن محمد، كاشف الاسرار، به انضمام پاسخ به چند پرسش، رساله در روش سلوك و خلوت نشيني، به اهتمام هرمان لندلت، زير نظر مهدي محقق، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران- دانشگاه مك گيل، مركز بين­المللي گفتگوي تمدن­ها، 1383

16-اسيري لاهيجي، شمس الدين محمد، اسرار الشهود، تصحيح و مقدمه سيدعلي آل داود، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1368

17-اكهارت، تول، نيروي حال، ترجمه مسيحا برزگر، تهران، خانه معنا، 1385

18-انصاري، عبدالله بن محمد، منازل السائرين، ترجمه و شرح روان فرهادي، تهران، انتشارات مولي، 1361

19-ــــــــــ، طبقات الصوفيه، مقابله و تصحيح محمد سرور مولايي، تهران، انتشارات توس، 1362

20-آملي، سيد حيدربن علي، المقدمات من كتاب نص النصوص، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1367

21-ــــــــــ، جامع­الاسرار و منبع­الانوار، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، 1368

22-آندرهيل، اِوِلين، عارفان مسيحي، ترجمه احمدرضا مؤيدي و حميد محموديان، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1384

23-باباطاهر، دوبيتي­هاي باباطاهر عريان، تصحيح وحيد دستگردي، تهران، انتشارات اسماعيليان، 1369

24-باخرزي، يحيي بن احمد، اوراد الاحباب و فصوص الاداب، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات فرهنگ ايران زمين، 1358

25- پارسا، خواجه محمد، رساله قدسيه، مقدمه، تحشيه، تصحيح و تعليقات ملك محمد اقبال، پاكستان، انتشارات مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، 1354

26-ــــــــــ، فصل الخطاب، تصحيح، مقدمه و تعليقات جليل مسگرنژاد، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1381

27-پاشايي، ع، ذن چيست؟ قم، نشر اديان، 1391

28- ــــــــــ، دائو راهي براي تفكر، برگردان و تحقيق دائوده جينگ، تهران، نشر چشمه، 1371

29-تلمسانی، سلیمان بن علي، شرح منازل السایرین، قم، انتشارات بیدار، 1371

30-تميمي آمدي، عبدالواحدبن محمد، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، محقق و مصصح، مصطفي درايتي، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1366

31-جامي، عبدالرحمن بن احمد، نقد النصوص في شرح نقش الفصوص، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم، 1370

32-ـــــــــ، لوايح، تصحيح و تحشيه يان ريشار، تهران، اساطير، 1373

33-جرجانی، علي بن محمد، تعریفات (فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی)، ترجمه حسن سید عرب، سیما نوربخش، تهران، فرزان، 1377

34-جيمز، ويليام، تنوع تجربه ديني، ترجمه حسين كياني، تهران، مؤسسه انتشارات حكمت، 1391

35-حافظ، شمس­الدين محمد، ديوان حافظ، به كوشش سيد صادق سجادي و علي بهراميان، تهران، انتشارات فكر روز، 1379

36-حسن­زاده آملي، حسن، ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1378

37-حسيني طهراني، سيد محمدحسين، آيين رستگاري، با مقدمه و تصحيح سيد محمد محسن حسيني طهراني، قم، انتشارات مكتب وحي، 1432 قمري

38-ـــــــــ، رساله لب اللباب در سير و سلوك اولي اللباب، مشهد، انتشارات علامه طباطبايي، 1428 قمري

39-ــــــــ، روح مجرد، مشهد، انتشارات علامه طباطبايي، چاپ هفتم، 1423 قمري

40-ــــــــ، معادشناسي، جلد هفتم، مشهد، انتشارات علامه طباطبايي، 1423 قمري

41-حسيني طهراني، سيد محمدصادق، نور مجرد، مشهد، انتشارات علامه طباطبايي، 1433 قمري

42-خوارزمي، تاج­الدين حسين، شرح فصوص الحكم، تهران، انتشارات مولي، چاپ دوم، 1368

43- خویی، حبیب الله بن محمد هاشم، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ترجمه حسن حسن زاده آملی و محمد باقر کمره ای، تصحیح ابراهیم میانجی، تهران، مکتب الاسلامیه،[بی تا]

44-دامادي، محمد، شرح بر مقامات اربعين يا مباني سير و سلوك عرفاني، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367

45-راغب اصفهاني، حسين بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، تصحیح صفوان عدنان داودی، بیروت، دمشق، دارالقام، دارالشامیه، 1412 قمری

46-رضايي، مهدي، مكتب جنيديه، ريشه­ها و انديشه­ها، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران، 1387

47-روزبهان بقلي، روزبهان بن ابی نصر، تقسيم الخواطر، تحقيق احمد فريد المزيدي، القاهره، دارالافاق العربيه، 2008 ميلادي

48-ـــــــــ، مشرب الارواح، هزار و يك مقام از مقامات عارفان، ترجمه و شرح قاسم ميرآخوري، تهران، انتشارات آزادمهر، 1389

49-رومي قيصري، داوود بن محمود، شرح فصوص الحكم، با مقدمه، تصحيح و تعليق سيد جلال­الدين آشتياني، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1375

50-رياض، محمد، احوال و آثار و اشعار مير سيدعلي همداني، اسلام­آباد، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، 1364

چكيده

نفي خواطر به معناي زدودن و تخليه ذهن و دل از هرگونه واردات، انديشه­ها و
صورت­هاست كه به منظور آماده سازي درون سالك براي حضور حق و تابش انوار تجليّات الهي بر قلب او صورت مي­گيرد. با اين توضيح، نفي خواطر از آموزه­هاي بنيادين در سلوك عرفاني است و سالك ملزم است از آغاز سير خويش تا انتها – كه فناي في­الله است – به آن اهتمام ورزد و به تبع عبور از مراحل متعدد سلوك، متناسب با آن مراتب و مراحل، نفي خواطر را مورد توجه قرار دهد. اين تحقيق بر آن است تا كيفيت و ضرورت نفي خواطر را در سلوك عرفان اسلامي بررسي كند و علاوه بر ارائه روش­هاي تحقق آن، ضمن بيان اجمالي ارتباط نفي خواطر با ساير عناصر سلوكي، ثمرات و نتايجي را كه نفي خواطر در مسير رسيدن به مقصود به بار خواهد آورد، تبيين نمايد. از آنجا كه لازمه پرداختن به نفي خواطر، شناخت ماهيت خواطر، انواع آنها و روش تشخيص­شان است، قبل از ورود به بحث، اين موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. شايان ذكر است به دليل عموميت كاربرد نفي خواطر در كليه مشرب­هاي عرفاني، اشاره بسيار مختصري به نقش اين آموزه در ساير اديان شده است.

كليد واژه‏ها: عرفان، سلوك عرفاني، سالك، خواطر، نفي خواطر

1-1-كليات تحقيق

1-1-1-بيان مسأله

طريق عرفان و كشف حقيقه الحقايق، طريق زدودن و پيراستن وجود وبه تعبيري ‍«اسقاط الاضافات» است. در اين رهگذر «نفي خواطر» به مثابه مظهر اتمّ پاكسازي درون و اعظم مطهرات سرّ، تلقي
مي­شود كه در فرآيند آن سالك با در اختيار گرفتن عنان ذهن و قلب خود، مانع ورود اغيار به آن ساحت مي­گردد. عنصر نفي خواطر به دليل نقش قابل تأمل در گشودن باب حقيقت و شهود، در ميان گرايش­هاي عرفاني ساير اديان و به ويژه اديان شرق كه دغدغه رهايي و فرزانگي دارند، نيز جايگاه در خور ملاحظه­اي دارد. متأسفانه عليرغم اهميت شايان توجه نفي خواطر در سلوك عرفان اسلامي، طبق بررسي­هاي انجام شده، تحقيق مستقلي درباره آن مشاهده نشده و عمدتاً در ذيل دستورات سلوكي در كتاب­هاي عرفاني مورد بحث قرار گرفته است. نفي خواطر و كنترل آن علاوه بر آن كه در طريقت عرفاني مورد توجه جدي است،  در حيطه اخلاق در زندگي عموم مردم نيز بسيار تأثيرگذار خواهد بود و آنان را به سوي يك زندگي توأم با آرامش، صفا و معنويت سوق خواهد داد. امروزه اكثر افراد اين خلأ را در زندگي پرهياهوي خويش احساس كرده­اند و از آنجا كه از  معارف غني خود آگاهي ندارند، به جنبش­ها و مسلك­هاي مدعي عرفان رو مي­آورند تا نيازهاي معنوي خود را برطرف سازند. با عنايت به اين مسأله، ضرورت پرداختن به موضوعاتي چون نفي خواطر با نگاه كاربردي و ارائه راهكارهاي عملي مي­تواند از افتادن افراد جامعه به دام جريانات انحرافي نوظهور جلوگيري نمايد. البته اين تحقيق با توجه به عنوانش به تبيين اين موضوع نمي‏پردازد، اما اميدوار است نتايج به دست آمده در اين مطالعه زمينه ساز تحقيقات كاربردي قرار گيرد.

1-1-2-سؤالات اساسي تحقيق    

اين پژوهش به ياري خداوند ضمن مطالعه و بررسي متون عرفاني پاسخگوي اين سؤالات خواهد بود:

خواطر چيست؟

نفي خواطر به چه روش‏هايي صورت مي­گيرد؟

نفي خواطر چه نتايجي در پي دارد؟

نفي خواطر با ساير عناصر سلوكي در عرفان اسلامي چه ارتباطي دارد؟

1-1-3- سابقه تحقيق

همان گونه كه اشاره شد، بر اساس جستجوهاي انجام شده، تاكنون پژوهش مستقلي درباره نفي خواطر صورت نگرفته است و آنچه موجود است، مربوط به آثار مشايخ طريقت در سده­هاي گذشته است؛ البته عرفاي بزرگ معاصر نيز به نفي خواطر در سلوك اهتمام داشته­اند، اما به صورت موضوع جداگانه­اي بدان نپرداخته­اند.

1-1-4- فرضيه اصلي تحقيق

با توجه به نقش برجسته نفي خواطر در سلوك و نيز به دليل ارتباط تنگاتنگ آن با ديگر عناصر سلوكي و معرفتي، در پي تحقق كامل نفي خواطر  در سالك، زمينه وصول به فناء في الله محقق خواهد شد.

1-1-5- جنبه نوآوري تحقيق

يافتن روش­هاي عملي نفي خواطر با اتكا به روايات و متون عرفاني

تأثير در رفع خلأ پژوهش­هاي كاربردي در زمينه عرفان عملي

استفاده از آرا و نظريات عرفاي معاصر

1-1-6-روش تحقيق

پژوهش حاضر براساس روش توصيفي – تحليلي صورت گرفته است. روش گردآوري اطلاعات به شيوه كتابخانه­اي است كه با استفاده از فيش برداري و نيز به كارگيري نرم افزارهاي اطلاعاتي انجام شده است.

1-1- مفاهيم

به منظور دريافت مشترك از واژه­ها و مفاهيم بنيادي مورد بحث، در اين بخش به توضيح معناي آنها مي­پردازيم.

 1-2-1-عرفان

1-2-1-1-معناي لغوي

كلمه «عرفان» مصدر ماده عَرَفَ به معناي «شناختن» است. اسم فاعل اين مصدر «عارف» و ديگر مصدرش «معرفت» است. ماده «عرف» براي نوعي علم به كار مي­رود كه با دقت نظر و موشكافي همراه باشد؛ لذا مي­توان اين­گونه نتيجه گرفت كه در اصطلاح «عرفان» دست­يابي به شناختي عميق و باطني مدنظر است كه به آساني براي عموم روشن نيست.

معناي ديگري كه براي واژه «عرف» برشمرده­اند، «نوعي علم بعد از جهل يا فراموشي» است . [1]

1-2-1-2-كاربرد مشتقات واژه «عرف» در قرآن، نهج­البلاغه و ادعيه به معناي«شناخت»

واژه معرفت و هم‏ريشه­هاي آن در قرآن، نهج­البلاغه و ادعيه بارها تكرار شده است كه به نمونه­هايي از آن اشاره مي­شود.

 1-2-1-2-1- در قرآن

«و اذا سمعوا ما انزل الي الرسول تري اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق»: «و چون آياتي را كه به پيامبر فرود آمده است، بشنوند، مي­بيني چشمانشان از اشك بجوشد، به سبب شناختي كه از حق دارند.» (سوره بقره-آيه 89)

«فلنعرفنهم في لحن القول»: «تو آنها را به لحن سخن مي­شناسي.» (سوره محمد (ص) – آيه 30)

 1-2-1-2-2- در نهجالبلاغه

«الحمدلله الذي اظهر من آثار سلطانه و جلال كبريائه ما حيّر مقلي العيون من عجائب قدرته، و ردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه صفته …»: «سپاس خداوندي را كه برخي از آثار سلطنت و شكوه بزرگواري خويش را آشكار ساخت، تا كه حدقه ديدگان را از شگفتي­هاي قدرتش متحير ساخت و نگاه­هاي دزدانه مردمان را از درك ژرفاي وصف خويش بازداشت…»[2] (خطبه 195)

 1-2-1-2-3- در ادعيه

«الهي و الحقني بنور عزّك الابهج ، فاكون لك عارفاً ، و عن سواك منحرفاً»: «خدايا مرا به نور پر فروغ عزتت برسان تا تو را بشناسم و از غير تو بگسلم.» (مناجات شعبانيه)

«انت الذي لا اله غيرك فتعرفت لكلّ شيءٍ فما جهلك شيءٌ و انت الذي تعرفت اليّ في كلّ شيءٍ فرايتك ظاهراً في كلّ شيء»: «تو آن خدايي هستي كه خدايي جز تو نيست، خود را به همه چيز شناساندي، پس چيزي نيست كه تو را نشناسد، و تويي كه خود را در هر چيز به من شناساندي، پس تو را در همه چيز آشكار ديدم.»[3] (دعاي امام حسين در روز عرفه)

 1-2-1-3- معناي اصطلاحي

واژه عرفان در غرب عموماً [4]معادل mysticismبه كار مي­رود و بر «تجربه بي­واسطه از تعامل و رابطه ميان انسان و خدا» اطلاق مي­شود.

در حوزه اسلامي تا قرن دهم(عصر صفويه) كلمه عرفان كاربرد چنداني نداشت و بعد از صفويه بيشتر رايج شد. تا آن زمان از «تصوف» به جای عرفان استفاده مي­شد[5] كه گرچه طبق تعاريف موجود بيشتر دربردارنده جنبه طريقتي و سلوكي بود، اما در مواردي قابل توجه، اشاره به بعد معرفتي و شناختي واژه عرفان نيز داشت. از جمله جنيد(م قرن سوم ق) مي­گويد: «تصوف ذكري است، پس وجدي است، پس نه اين است و نه آن، تا نمايد، چنان كه نبود.»[6] و نيز معروف كرخي(م قرن دوم ق)
مي­گويد: «تصوف گرفتن حقايق و گفتن به دقايق و نوميد شدن از آنچه هست در دست خلايق است.»[7]

البته گفتني است كه كلمه­هاي «معرفت» و «عارف» كه از مشتقات واژه عرفان است در كلام بزرگان عرفان اسلامي بسيار به كار مي­رفت كه براي دوري از اطاله كلام از آن مي­گذريم.[8] دكتر موحديان عطار در كتاب «مفهوم عرفان» به طور مفصل و دقيق به زواياي مختلف عرفان پرداخته و در نهايت دو تعريف جامع با رويكردهاي متفاوت از اين واژه به دست داده است: «عرفان عبارت است از معرفت شهودي به واقعيت باطني و وحداني هستي»؛[9] كه در واقع به «ذات» عرفان تأكيد دارد.

«عرفان عبارت است از بينش واقعيت وحداني و باطني هستي كه در آغاز و اصل خود كيفيتي بسيط، اجمالي، مبهم و ناخودآگاه دارد و طي فرآيندي معرفتي- انفسي، بدل به معرفت شهودي­اي متمايز، تفصيلي، واضح، يقيني و تحققي مي­گردد.»[10] اين تعريف تمامي مؤلفه­ها و ويژگي­هاي جوهري عرفان را در بردارد. مطابق این تعریف، عرفان نوعی شناخت تلقی شده است که به طور فطری و ناخودآگاه، ولو به شکل اجمال و ابهام در نهاد همه انسان ها ریشه دارد. آنان که طالب حقیقت­اند، در مسیری قرار می­گیرند تا این شناخت ساده و مبهم را به  صورت تفصیلی، روشن و عینی محقق نمایند.

 1-2-2-سلوك

1-2-2-1- معناي لغوي

«سلوك» در زبان عرب به معناي وارد شدن در راه و عبور از آن است؛ همچنين «سلوك» در معناي طي كردن فطري، معنوي و اعتقادي راه نيز به كار مي­رود؛ چنان­كه خداوند در سوره نحل آيه 69 خطاب به زنبور عسل وحي مي­فرمايد:

«فاسلكي سُبُل ربّك ذللاً»: «و راه­هاي پروردگارت را مطيعانه طي كن.»[11]

 1-2-2-2-معناي اصطلاحی

عزيزالدين نسفي(م قرن هفتم ق) درباره معناي سلوك نزد اهل تصوف مي­گويد: «به نزديك اهل تصوف سلوك عبارت از رفتن است از اقوال بد به اقوال نيك و از اخلاق بد به اخلاق نيك و از هستي خود به هستي خداي. يعني چون سالك بر اقوال و افعال و اخلاق [نيك] ملازمت كند [انوار] معارف [بر وي] روي نمايد و چيزها را چنان­كه چيزها هست بداند و ببيند».[12]

البته این امر طی فرآیند و دستوراتی روشمند محقق می­شود؛ بنابراین در سلوک، سالک دائماً با «رفتن» مواجه است؛ رفتنی که همراه «شدنِ» پیوسته است و در مسیر رسیدن به حقیقت و فانی شدن، باز هم «شدن» ادامه دارد و سیر فی الله آغاز می­گردد.

 1-2-3- سالک

1-2-3-1- معنای لغوی

«سالک» در لغت به معنای «رونده، کسی که راهی در پیش گیرد و در آن راه برود»،[13] است.

 1-2-3-2-معنای اصطلاحی

سالک در اصطلاح اهل عرفان به کسی اطلاق می‏شود که « به سوی خدا سیر می‏کند و مادامی که در این سیر ادامه می‏دهد، ما بین دو مقام مبدأ و منتهی قرار دارد، یعنی آغاز و انجام».[14] شیخ محمد لاهیجی (م قرن نهم ق) در توضیح واژه سالک، وی را کسی می‏داند که «به طریق سلوک و روش، به مرتبه و مقامی برسد که از اصل و حقیقت خود، آگاه و با خبر شود»[15] و با عبور از عالم طبیعت و نفس از تعین وجودی خویش رها شده و در حق فانی گردد.

شيخ محمود شبستري(م720ق) صاحب گلشن راز درباره مسافر راه (سالك) و كيفيت سفرش (سلوك) چنين مي­گويد:

مسافــر آن بود كـو بـگذرد زود                               ز خود صافي شود چون آتـش از دود

سلوكش سير كشفي دان ز امكان                              سـوي واجب به ترك شين و نقــصان

به عــكس سيـر اوّل در منــازل                              رود تــا گــردد او انــسان كـامـــل[16]

و مولوي نيز مي­گويد:

آنچنان كه عــارف از راه نــهان                               خوش نشسته مي­رود در صـد جــهان

گر ندادستش چنين رفتـار دست                               اين خبرها زان ولايت از كي اســـت؟

اين خـبرها وين روايـات محـقّ                               صـــد هـزاران پيــــر بر وي متفــق[17]

 1-2-4-خواطر

1-2-4-1-معناي لغوي

خواطر، جمع «خاطر» و در لغت به معناي خطاب و انديشه­اي است كه به شتاب بر قلب وارد مي­شود و در آن درنگ نمي­كند .به نظر ابن فارس «خَطَر» داراي دو ريشه، و ريشه دوم آن به معناي اضطراب و حركت است[18] و خواطر را نيز به سبب همين اضطراب و عدم قرار، «خواطر» ناميده­اند.[19] از اين روست كه صاحب اللمع در تعريف خاطر آن را جنبشي مي­داند و مي­گويد: «جنبش درون است كه بدايت ندارد و چون به دل درآيد، نپايد و براي خاطري ديگر همچون خود از ميان برود.»[20]

 1-2-4-2-معناي اصطلاحي

«خاطر، چيزي است كه از خطاب يا وارد غيبي كه براي بنده در آن عملي صورت نمي­گيرد، وارد
مي­شود و بر آنچه كه به صورت خطاب است.»[21]

و نيز گفته­اند: «دل را برحسب ادراكات حركاتي است خفي كه آن را “خواطر” گويند و گروهي نيز “وقايع” گويند.»[22]

در كتاب دائره المعارف تشيع در ذيل توضيح خاطر آمده است: «دل انسان، از واردات و خواطر خالي نيست. فعليت خواطر يا مربوط به گذشته است – كه جبران­پذير نيست – و يا مربوط به آينده است كه از اختيار انسان بيرون است.»[23]

در همين كتاب، خواطر در يك تقسيم­بندي كلي به دو گونه ذكر شده­اند:

1-    گونه­اي كه در ذهن به طور اضطراري، جنبش و خلجان مي­كند ولي علت فعلي نمي­گردد. اين خواطر، مشتمل بر آرزوهاي كاذب و انديشه­هاي فاسد است.

2-    گونه­اي كه محرك اراده و عزم بر فعل است. زيرا هر فعلي مسبوق به خاطر و تصوري است كه به ذهن خطور مي­كند.لذا منشأ افعال، خواطرند كه ميل و رغبت را برمي­انگيزند. [بدين ترتيب] ميل و رغبت، عزم را و عزم و نيت، اندام­هاي بدن را به فعل وامي­دارند.[24]

در عرفان اسلامي تقسيم­بندي­هاي گوناگوني از اقسام خواطر شده است كه مهم­ترين آنها اقسام چهارگانه ذيل است و مورد قبول اكثريت بزرگان عرفاست:

«1- [خاطر] ربّاني، و آن نخستين خواطر است كه آن را سهل تستري (م قرن سوم ق) ، سبب اولتنبّه خاطر مي­نامد و هرگز خطا نمي­كند.

2- ملكي، و آن انگيزه و باعث عمل مستحب يا واجب است… كه آن را «الهام» مي­نامند.

3-    نفساني، كه در آن حظّ و لذت نفس است. [و «هواجس» نيز ناميده شده است.]

4-    شيطاني كه به مخالفت با حق دعوت مي­كند و آن را «وسواس» مي­نامند.»[25]

 1-2-4-3-سایر اصطلاحات دارای تشابه معنایی با خواطر

مفاهيم ديگري نيز وجود دارند كه به نوعی با خواطر هم معنا هستند؛ در اينجا به اختصار، تعريفي از آنها ارائه مي­شود:

بادي: چيزهايي است كه گه­گاه بر دل بنده آشكار مي­شوند. اگر آشكارگر خدا باشد هر چيز جز خود را تباه مي­سازد و مي­برد.

واقع: جنبش دل به صورت هميشگي است و واقع ديگر آن را از ميان نمي­برد.

وارد: «آنچه پس از بادي بر دل درآيد و دل را از خويش پر سازد. وارد «فعل» است؛ حال آنكه بادي در قلمرو كرده­ها جا نمي­گيرد.»[26] نيز گفته­اند: «وارد عبارت از خاطرهاي پسنديده است كه بر دل وارد گردد بي­كلفت عمل و مقامات امل.»[27]

قادح: «تقريباً هم معناي خاطر است. جز اين كه خاطر براي دل­هاي آگاه و اهل يقظه است و قادح براي دل ناآگاهان يا اهل غفلت.»[28]

عارض: «هر چيزي است كه خود را بر دل و درون از القائات شيطان و نفس و هوس عرضه دارد (در برابر القائات رحماني).»[29]

حديث نفس: «و معني حديث نفس آن است كه نفس انساني به سبب ارتباط با روح ناطقه كه ترجمان الهي است و قبول اَمداد فيض از او، بر صفت ناطقيت مجبول و مفطور است و پيوسته مترصد فرصت محادثت و مكالمت بود با قلب كه محبوب و معشوق اوست و هرگاه قلب را متوجه خود بيند و مسامع او را از غير خالي يابد، حالي با وي به حديث درآيد… پس هرگاه كه صاحب خلوت بر نفي خواطر و اثبات معني توحيد در دل مواظبت نمايد، ماده حديث نفس به تدريج سوخته و فاني گردد و نفس ساكت شود.»[30]

طوارق: نداهايي است كه از راه گوش به دل اهل معرفت درآيد و حقيقت را بر ايشان تازه­تر نمايد. «طوارق» در لغت بانگي است كه شبانه برآيد.[31]

خطرات: «دواعي كه سالك را به سوي حق خواند به قوّت چنان­كه دفع آن نتواند كرد.»[32]

[1] موحديان عطار، علي، مفهوم عرفان، ص58

[2] همچنين در خطبه اول نهج­البلاغه نيز سرآغاز دين را معرفت خداوند و كمال معرفت و شناخت خدا را تصديق و باور داشتن او مي­داند؛ «اول الدين معرفته و كمال معرفته التصديق به».

[3] قمی، عباس، مفاتیح الجنان

[4] دليل ذكر واژه عموماً اين است كه براي عرفان معادل­هاي ديگري چون gnosticism، gnosis وcontemplation نيز به كاررفته كه البته عموميت كاربرد واژه mysticism را ندارد. (برگرفته از موحديان عطار، علي، مفهوم عرفان)

[5] البته ابن­سینا در نمط نهم اشارات ضمن تعریف عارف، به بیان مقام عرفا پرداخته و آنها را با زهاد و عباد مقایسه کرده است.صص448-439

[6] عطارنيشابوري، ، محمد، تذكره الاولياء، ص 385

[7] همان، ص 284

[8] از جمله بایزید گوید: «هیچ چیز عارف را آن مایه شادی نمی‏بخشد که معرفت او، آنگاه که بداند که او بر همه چیز تواناست». همو در جای دیگر گفته است: «کمتر صفت عارف این است که در او صفات حق جریان یابد». (سهلگی، محمد بن علی، دفتر روشنایی، ترجمه محمد رضا شفیعی، کدکنی صص219و242)؛ نیز شبلی در باره معرفت گفت: «اولش خدای بود و آخرش را نهایت نباشد». (قشیری، ابوالقاسم، رساله قشیریه، ص565)

[9] موحديان عطار، علي، مفهوم عرفان، ص 432

[10] همان، ص 433

[11] راغب اصفهاني، حسين،  مفردات الفاظ قرآن، ترجمه و تحقيق غلامرضا خسروي، ج 2، ص 246

[12] نسفي، عزيزالدين، زبده الحقايق، ص 103

[13] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص760

[14] كاشاني، عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفیه ،ص209

[15] لاهیجی، محمد ، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص204

[16] همان، صص206-205

[17] مولوي، جلال­الدين محمد ، مثنوي معنوي، دفتر ششم، ابيات 4160- 4158

[18] ابن فارس، احمد ، معجم مقاییس اللغه، ج2، ص199

[19] غزالی، ابو حامد، منهاج العابدین، ص47

[20]ابو نصر  سراج ، عبدالله، اللمع في التصوف، ص 373

[21] كاشاني، عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفيه، ص 325

[22] منسوب به امام فخرالدین رازی، یواقیت العلوم و دراری النجوم، به تصحیح محمد تقی دانش پژوه، ص72

[23] حاج سيدجوادي، احمد صدر، دائره المعارف تشيع، ج 7، ص 23

[24] همان، ص 23

[25] كاشاني، عبدالرزق، اصطلاحات الصوفیه ، ص326

[26] ابو نصرسراج،عبدالله، اللمع في التصوف، ص374-373

[27] ابرقوهي، شمس الدين، مجمع البحرين، ص 4-483

[28]ابو نصرسراج، همان، ص 374

[29] همان، ص 374

[30] عزالدين كاشاني، محمود، مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه، ص 122

[31] ابو نصر سراج، همان، ص 377

[32] قشيري، ابوالقاسم، رساله قشيريه، ص 801

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122