پايان نامه چگونگي مواجهه علماي شيعه با حاکمان با تأکيد بر ديدگاه امام خميني(ره)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه چگونگي مواجهه علماي شيعه با حاکمان  با تأکيد بر ديدگاه امام خميني(ره)  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 128 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه چگونگي مواجهه علماي شيعه با حاکمان  با تأکيد بر ديدگاه امام خميني(ره) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول: تبیین مفاهیم
1.1. علمای شیعه    5
2.1. حاکمان    6
3.1. انواع مواجهه ی علما با حاکمان    7
1.3.1. مشروعیت بخشی    8
2.3.1. پذیرش منصب    8
3.3.1. حضور تشریفاتی    11
4.3.1. ملاقات    11
5.3.1. نامه‌نگاری    11
6.3.1. تقدیم کتاب    11
7.3.1. کناره گیری    11
8.3.1. مخالفت    11
9.3.1. مبارزه    11
فصل دوم: بررسی نظری مواجهه ی علمای شیعه با حاکمان از  دیدگاه  امام خمینی (ره)
1.2. مقدمه    13
2.2. حکومت حق    13
1.2.2. قانونگذاری؛ حق الهی    13
2.2.2. حکومت معصومین (علیهم السلام)    14
3.2.2. جانشینی فقیه در حکومت    15
3.2. حکومت باطل    18
4.2. ادله ی ممنوعیت همکاری با حکام جور    19
5.2. موارد جواز همکاری با حاکمان    24
1.5.2. رسیدگی به مصالح مردم    24
2.5.2. امر به معروف و نهی از منکر    26
3.5.2. اضطرار    26
6.2. لزوم تصدی مناصب حکومتی    28
7.2. مخالفت و مبارزه با حاکمان ستمکار    29
8.2. معاشرت با حاکمان جور    31
9.2. سکوت در برابر ستمگران    32
10.2. اصلاح و هدایت حاکمان ستمگر    34
11.2. مواجهه با فقهای حاکم    35
1.11.2. همکاری    35
2.11.2. نقد و اصلاح    37
فصل سوم: بررسی تاریخی مواجهه ی علمای شیعه با حاکمان   از عصر حضور تا  پایان صفویه
1.3. عصر حضور تا غیبت صغرا    40
1.1.3. عالمان مبارز در عصر حضور    40
1.1.1.3. مبارزات اصحاب ائمه    40
عمار یاسر    41
میثم تمار    42
.2.1.1.3قیامهای اولاد ائمه (علیهم السلام)    43
قیام زید بن علی    45
2.1.3.  حضور اصحاب ائمه در دستگاه ظالمان    47
.1.2.1.3علی بن یقطین    49
.2.2.1.3محمد بن اسماعیل بن بزیع    50
.3.2.1.3عبدالله نجاشی    51
.2.3عصر غیبت کبری تا هجوم مغول    51
.1.2.3رابطه ی علمای شیعه با حاکمان شیعه    52
2.2.3. رابطه ی علمای شیعه با بنی عباس    54
3.3. دوره ی مغولان (663 ـ 756ه)    54
1.3.3. خواجه نصیر الدین طوسی (598 ـ 664ه)    55
1.1.3.3. اقدامات و خدمات خواجه    58
3. 3. 2. علامه حلّی (648-726ه)    59
4.3. دوران پس از مغول    62
سربداران (736 ـ783ه)    62
مرعشیان (760 ـ اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری)    62
5.3. دوره ی صفویه    62
1.5.3. محقق ثانی “محقق کرکی” (865ـ940ه)    64
خدمات محقق کرکی    67
3. 5. 2. شیخ بهایی (953ـ1030ه)    69
چگونگی ارتباط با سلاطین    71
دلایل همکاری علما با سلاطین    74
3. 5. 3. محقق داماد (970ـ1040ه)    75
3. 5. 4. علامه مجلسی (1037ـ1110ه)    78
فعالیت سیاسی    79
خدمات در دولت صفویه    82
توضیح حضور مجلسی در دربار صفویه    89
فصل چهارم: بررسی تاریخی مواجهه ی علمای شیعه با حاکمان از پایان صفویه تا پایان مشروطه
4.1 . از صفویه تا قاجاریه    94
4. 2. تحریم تنباکو    95
4. 2. 1. ماجرای قرارداد تنباکو یا امتیاز رژی    95
4. 2. 2. شیراز    96
4. 2. 3. تبریز    97
4. 2. 4. اصفهان    97
4. 2. 5. مشهد    98
4. 2. 6. تهران    99
4. 2. 7. اقدام میرزا محمد حسن شیرازی    99
4. 2. 8. نقش میرزای آشتیانی در الغای امتیاز رژی    103
4. 3. مشروطه    105
4. 3. 1. نقش علمای نجف در مشروطه    111
4. 3. 1. 1. محمد کاظم خراسانی (1255ـ1329ه)    111
4. 3. 1. 2. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (1247 ـ 1337ه)    113
اقدامات مهم سیاسی    115
4. 3. 2. شیخ محمد خیابانی (1297 ـ 1338ه)    117
4. 3. 3. سید عبدالله بهبهانی (1256ـ1328ه)    121
4. 3. 4. سيد محمد طباطبايى (۱۲21–1299 ش)    122
4. 3. 5. شیخ فضل‌الله نوری (1259ـ1327ه)    124
4. 4. قیام علمای عراق؛ جنگ علیه استعمار انگلستان    128
4. 4. 1. ميرزا محمد تقى شيرازى‏ «ميرزاى دوم‏» (1270 ـ  1338ه)    131
4. 4. 2. محمدتقی خوانساری (1267 ـ 1371ه)    134
فعالیتهای سیاسی    136
4. 5. تبعید علمای عراق به ایران    137
4. 5. 1. سيد ابوالحسن اصفهانی( 1284 ـ  1365ه)    137
4. 5. 2. محمد حسین نائینی (1277ـ 1355ه)    140
4. 5. 3. سید هبة الدین شهرستانی (1301ـ1386ه)    143
4. 5. 4. شیخ مهدی خالصی (1276ـ1343ه)    147
فصل پنجم: بررسی تاریخی مواجهه ی علمای شیعه با حاکمان  در  دوره ی  پهلوی
5. 1 رابطه ی علما با حکومت پهلوی    150
5. 2 نظام اجباری؛ قیام اصفهان و تحصن قم    151
5. 2. 1. آقا نورالله اصفهانی (1287ـ 1346ه)    153
5. 3. قیام آذربایجان    155
5. 3. 1. میرزا صادق آقا مجتهد (1274ـ1351ه)    157
مبارزات    157
5. 3. 2. میرزا ابوالحسن انگجی (1282ـ1357ه)    158
5. 4. کشف حجاب، لباس متحد الشکل، کلاه پهلوی    160
5. 4. 1. قیام آیت الله قمی (1282ـ1366ه)    162
5. 4. 2. قیام خراسان ـ گوهرشاد    163
5. 4. 2. 1. آسید یونس اردبیلی (1293ـ1377ه)    164
اقدامات سیاسی    165
5. 4. 2. 2. آقا زاده (1294ـ1356ه)    165
5. 5. نهضت جنگل    167
5. 6. سید حسن مدرس (1278ـ1356ه)    172
5. 7. نهضت ملی شدن نفت    176
سید ابوالقاسم کاشانی (1260 ـ 1344ش )    178
نگاه اجمالی امام خمینی(رحمه الله)    192
جمع بندی نظرات شرعی حضرت امام    194
جمع بندی نظرات تاریخی حضرت امام    195
کتابنامه    204
قرآن کریم    204
کتب فارسی    204
کتب عربی    208
مقالات    209

کتاب­نامه

قرآن کریم

کتب فارسی

آدمیت، فریدون، شورش بر امتیازنامه رژی، تهران، پیام، 1360ش.

آذری، علی، قیام شیخ محمد خیابانی، تهران، بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه، 1362ش.

آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه: احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1377ش.

آقانوری، علی، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، 1385ش.

اباذری، عبدالرحیم، تبارنامه حوزه و روحانیت از صدر اسلام تا دوره پهلوی اول، قم، سلمان فارسی، 1390ش.

احمدی، علی، شیخ محمد خالصی در مصاف با انگلیس، تهران، اسناد انقلاب اسلامی، 1383ش.

اسدی مبرهن، شکرالله، زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1391ش.

اشمیتکه، زابینه، اندیشه­های کلامی علامه حلّی، ترجمه احمد نمایی، مشهد، بنیاد پژوهش­های اسلامی، 1378ش.

اعتماد السلطنه، محمد حسن خان، تهران، المآثر والآثار، 1306ش.

افندی، عبدالله، ریاض العلما و حیاض الفضلاء، ترجمه محمدباقر ساعدی، آستان قدس رضوی، 1376ش.

اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول، تهران، نگاه، 1387ش.

الوانساز خوئی، محمد، سرگذشت آیت الله حاج میرزا ابوالحسن انگجی، تهران، مؤسسه کتابشناسی شیعه،1392ش.

امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ترجمه ناشر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379ش.

امام خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج1، 4، 8، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378ش.

امام خمینی، روح الله، کشف اسرار.

امام خمینی، روح الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمه الله)، 1383ش.

امین، حسن، اسماعیلیون و مغول و خواجه نصیرالدین طوسی، ترجمه مهدی زندیه، قم، دایرة المعارف فقه اسلامی، 1383ه.

امین، سید محسن، اعیان الشیعة، ترجمه کمال موسوی، تهران، اسلامیه، 1386ش.

امینی، داوود، چالشهای روحانیت و رضاشاه، تهران، سپاس، 1382ش.

انصاری، مهدی، شیخ فضل الله و مشروطیت، تهران، امیرکبیر، 1376ش.

باقی، عبدالعلی، مدرس مجاهدی شکست ناپذیر، تهران، نشر تفکر، 1370ش.

براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران از عهد صفویه تا زمان حاضر، مروارید، 1367ش.

بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، نشر نگاه معاصر، 1382ش.

بصیرت‌منش، حمید، علما و رژیم رضا شاه، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، 1376ش.

بهشتی سرشت، محسن، نقش علما در سیاست از مشروطه تا انقراض قاجار، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1380ش.

تنکابی، محمد، قصص العلماء، تهران، علمیه اسلامیه، 1352ش.

تهرانی، شیخ آقا بزرگ، میرزای شیرازی، ترجمه اداره پژوهش و نگارش، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1362ش.

تیموری، ابراهیم، تحریم تنباکو اولین مقاومت منفی در ایران، تهران، کتاب‌های جیبی، 1361ش.

جرفادقانی، م، علمای بزرگ شیعه از کلینی تا خمینی، قم، معارف اسلامی، 1364ش.

جعفریان، رسول، صفويه از ظهور تا زوال، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1378ش.

جعفریان، رسول، بررسی و تحقیق در جنبش مشروطه‌خواهی ایران، قم، طوس، 1369ش.

جعفریان، رسول، نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم دولت صفوی، تهران، نشرعلم، 1387ش.

جعفریان، رسول، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379ش.

حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، 1360ش.

حسینیان مقدم و داداش زاده و …، تاریخ تشیع، زیر نظر سید احمد رضا خضری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ج2، چاپ پنجم، 1388ش.

خاتون آبادی، سید عبدالحسین، وقایع السنین والأعوام، تصحیح محمدباقر بهبودی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1352ش.

خالقی نژاد، امیرحسین، نقش سیاسی علمای شیعه در عصر قاجار، قم، بوستان کتاب، 1390ش.

خیابانی،بهرام،نطق های شیخ محمد خیابانی، تهران، احسان، 1337ش.

درگاهی، حسین، کتابشناسی مجلسی، بنیاد فرهنگی امام رضا، 1370ش.

دوانی، علی، شرح حال و آثار و افکار آیت الله بهبهانی، تهران، قبله، 1378ش.

دوانی، علی، علامه مجلسی بزرگ ‌مرد علم و دین، تهران، امیرکبیر، 1370ش.

دوانی، علی، مفاخر اسلام ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي، ج 4، 5138ش.

دوانی، علی،نهضت روحانیون ایران، چاپ دوم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377ش.

دولت آبادی، یحیی، حیات یحیی، تصحیح مجتبی برزآبادی فراهانی، ج5، تهران، فردوس، 1387ش.

ر.کدی، نیکی، تحریم تنباکو در ایران، ترجمه شاهرخ قائم مقامی، تهران، امیرکبیر، 1356ش.

رازی،محمدشریف،گنجینه دانشمندان، ج1، قم، مؤلف، 1354ش.

ربانی خلخالی، علی، شهدای روحانیت شیعه در یکصد ساله اخیر، قم، پیام اسلام، 1402ه.

رجبی،محمدحسن، دایرة المعارف علمای مجاهد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1382ش.

رضوی اردکانی، سید ابوفاضل، شخصیت و قیام زید بن علی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1375ش.

رکن آبادی، غضنفر، سیاست، دیانت و آیت الله کاشانی، تهران، دانش و اندیشه معاصر، 1379ش.

زنجانی، شیخ رضا، تحریم تنباکو، قم، نمایشگاه دائمی کتاب، 1365ش.

سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر طرح نو، 1371ش.

سلطان محمدی، ابوالفضل، اندیشه سیاسی علامه مجلسی، قم، بوستان کتاب، 1389ش.

شریعتی، علی، تشیع علوی و تشیع صفوی، تهران، حسینیه ارشاد، چاپ دوم، 1350ش.

شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، انتشارات علمی ، چاپ سوم، 1371ش.

شهید آیت الله سید حسن مدرس به روایت اسناد زنده تاریخ، مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378ش.

شیخ بهایی، محمد حسین، اربعین شیخ بهایی، ترجمه عبد الرحیم عقیقی بخشایشی، تهران، فکر، 1387ه.

صادقی تهرانی، محمد، نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی 1920 عراق، قم، دارالفکر.

صادقی کاشانی، مصطفی، دولتمردان شیعه در دستگاه خلافت عباسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390ش.

صدرحاجسیدجوادی،احمد،كامرانفانی ،بهاءالدین خرمشاهی،دائرةالمعارف تشیع، ج10، تهران، 1383ش.

عاقلی، باقر، تیمورتاش در عرصه سیاست ایران، تهران، 1371ش.

عبدالهی، امیر، فعالیت علمی و فرهنگی علمای شیعه در عصر پهلوی، مرکز پژوهشهای اسلامی، 1385ش.

عبیری،عباس،هبة الدین شهرستانی ستاره سامرا، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1373ش.

عقيقي بخشايشي، عبدالرحيم، فقهای نامدار شیعه، قم، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام).

عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، یکصد سال مبارزه روحانیت مترقّی، ج1، نوید اسلام، قم، بی‌تا.

فراهانی، حسن، روزشمار تاریخ معاصر ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های سیاسی، 1385ش.

فوران، جان، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378ش.

قزوینی، ابوالحسن، فوائد الصفویه، تصحیح مریم میراحمدی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367ش.

چکیده

امام خمینی (رحمه الله) معتقدند اکثر علمای شیعه به پیروی ائمه­ی اطهار (علیهم السلام)، با حکومت­های غیر مشروع مخالفت یا مبارزه کرده ­اند. به لحاظ شرعی، هیچ کسی بدون اجازه­ی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) حق حکومت ندارد و ایشان فقط به فقهای عادل اجازه­ی حکومت داده­اند. بنابراین، هر حکومتی غیر از آن، نامشروع بوده و همکاری با آن حرام است مگر در موارد حفظ مصالح عموم یا اضطرار یا طبق نظر دیگر فقها در موارد امکان امر به معروف و نهی از منکر.

اما گروهی از علما چه در زمان ائمه ـ مثل علی بن یقطین، ابن بزیع و نجاشی­ـ یا در دوره­های بعد مثل خواجه نصیر و علامه­ی حلّی، محقق ثانی، میرداماد، بهائی و مجلسی برای حفظ مصالح شیعه به دربار حاکمان وارد شده و منشأ خدماتی بوده­اند. آنها فقط در صورتی خود را در نظر مردم کوچک نموده و مناصب حکومتی را پذیرفته­اند که می­توانستند از موقعیت خود نزد حاکمان به نفع مذهب تشیع و شیعیان بهره ببرند.

در مقابل، تعداد زیادی از فرزندان ائمه مثل زید، شاگردان ایشان و علما در سراسر سرزمین­های اسلامی دست به قیام و مبارزه زده­اند و کسانی که قدرت بسیج مردم را نداشته­اند، ابراز مخالفت نموده و در این راه سختی­ها را متحمل شده­اند و گاه به شهادت رسیده­اند. ائمه نیز در خفا از قیام­­های زمان خود حمایت کرده­اند.

به خصوص در صد سال اخیر، از زمان قیام تنباکو و مشروطه و بعد از آن در هنگام انقلاب 1920م عراق و در قیام­های دوره­ی رضا پهلوی در برابر کشف حجاب، نظام اجباری، لباس متحد الشکل، و بعد از آن در نهضت ملی نفت، علمای شیعه در میدان مبارزه، بر دیگران مقدّم بوده و رهبری مبارزات را بر عهده داشته­اند.

اما نباید هر بهانه­ای را از علما پذیرفت، بلکه باید نسبت به همکاری با حکام، آنها را متهم نمود زیرا آنچه بیشترین لطمه را به مذهب و اعتقادات مردم وارد می­کند، ورود علما به دستگاه­های دولتی جائر است.

کلید واژه: علمای شیعه، امام خمینی، حاکمان، قیام علما، مخالفت با حاکم، همکاری با حاکم.

مقدمه

تبیین موضوع

رفتار علمای شیعه در قبال حاکمان  از دیر باز مورد توجه مردم و اصحاب ائمه و نسلهای بعدی قرار داشته است. به طوری که ورود به دربار خلفا و کمک به آنها و پذیرفتن پست­های حکومتی از جانب آنها، موضوع سوال و مورد تقبیح روایات شیعی قرار دارد. همچنین عموم مردم نسبت به روابط میان عالمان، به عنوان شاخص­ترین گروه ذی نفوذ در جامعه و حاکمان، که سرنوشت جامعه در دستان آنها بوده است حساس بوده و آن را رصد می­کردند.

از سویی حاکمان برای کسب مشروعیت نیازمند همکاری علما بوده و عالمان برای جذب امکانات لازم برای رسیدن به مقاصد خویش (دنیوی و اخروی) محتاج ارتباط با صاحبان قدرت بوده­اند. در این صورت همواره عالمانی به منظور حفظ کیان اسلام و جامعه­ی اسلامی از ستم حاکمان، خود را به آنان نزدیک کرده و گروهی نیز برای به دست آوردن مطاع دنیا با صاحبان قدرت همراه شده­اند. در مقابل، بسیاری از علما در طول تاریخ به مبارزه یا مخالفت با حاکمان یا کناره­ گیری از آنها پرداخته­اند.

از آنجا که در میان تحلیل­گران تاریخ تشیع، گاهی توجه به گروهی خاص از علما شده و رفتار ایشان مورد تحصین یا تقبیح قرار گرفته و نسبت به دیگران تعمیم داده شده است، لازم است در دوره­های مختلف تاریخی به تقسیم بندی مواجهه­ی علما پرداخته شود تا حکم یکسانی بر همه­ی آنها جاری نگردد.

امام خمینی (ره) که امروزه الهام ­بخش اندیشه و تحلیل بسیاری از پژوهشگران حوزه­ی تاریخ تحلیلی تشیع می­باشد، در زمینه­ی مواجه ه­ی علمای شیعه با حاکمان در دوره­های مختلف تاریخی نظراتی را ارائه کرده­اند که لازم است به طور تفصیلی به شرح و توضیح آن پرداخت.

در این رساله علاوه بر بحثهای تاریخی باید به مباحث نظری نیز پرداخته شود. نظریات شرعی امام در مورد جواز همکاری یا عدم همکاری عالمان با انواع حکومت­ها مورد بررسی قرار ­گیرد. مسائلی از قبیل: حکومت عدل وحکومت جور چگونه حکومتی است؟ مواجهه­ی علما با حکومت عدل چگونه باید باشد؟ مواجهه­­ی ­آنها با حکومت جور چگونه است و در چه صورتی همکاری با حکومت جور جایز است؟

پیشینه­ی تحقیق

درباره­­ی زندگی علمای شیعه مقالات و کتاب­های متعددی نگاشته شده که در ضمن آنها به رفتار ایشان با حاکمان زمان خودشان اشاره شده است. اما در موضوع این پایان­نامه «چگونگی مواجهه­ی علمای شیعه با حاکمان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)» نه در بعد نظری و نه در بعد تاریخی تحقیق جامعی صورت نگرفته است. آنچه در دسترس می­باشد عبارت است از:

الف. مقاله­ی مناسبات سیاسی علمای شیعه با سلاطین و دیدگاه­های امام خمینی(ره)، از علی ابوالحسنی منذر

ب. مقالاتی پیرامون تعامل علما با حکام جور مثل: بررسی تعامل همکاری علما با حکام جور از سبحان دانش و مقاله­ی رابطه­ی علمای شیعه با حکومت در عصر غیبت از سید مهدی طاهری.

ج. مقالات و کتبی درباره­ی مواجهه­ی علما با حاکمان در مقاطع تاریخی خاص مانند: دوره­ی صفویه، اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی.

د. مقالات و کتبی درباره­ی زندگی سیاسی و چگونگی رفتار برخی از عمای شیعه با حکام زمان خود. به خصوص دوره­ی صفویه، که علما با ورود خود به دربار باعث مشروعیت بخشی به دستگاه حاکم شده­اند. درباره­ی زندگی سیاسی مجلسی دوم، شیخ بهایی، علامه حلی، محقق کرکی به طور خاص تحقیقاتی منتشر شده است. چنانچه پیرامون شخصیت­هایی چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، شیخ فضل الله نوری، نائینی، مدرس، حاج آقا نور الله اصفهانی، آیت الله کاشانی و دیگر علمای مجاهد پژوهش­های مستقلی به چاپ رسیده است.

روش تحقیق

علمای شیعه در طول تاریخ چهار نوع رابطه را با حکمان برقرار کرده­اند: 1) مخالفت و مبارزه با حاکمان. 2) کناره­گیری از حکومت­های فاسد و سکوت درباره­ی آنها. 3) حمایت و همکاری با حاکمان. 4) هدایت و اصلاح حاکمان.

امام خمینی (ره) از لحاظ بحث نظری در کتب مختلف خود به این بحث­ها پرداخته­اند و آنچه را از نظر حکم شرعی جایز، واجب یا حرام است، بیان فرموده­اند. همچنین از لحاظ تاریخی، به این مسأله اشاره کرده­اند که روش متداول علما چگونه بوده و در چه شرائطی این عملکردها اتفاق افتاده است؟

این رساله، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ تاریخی به بحث و بررسی نظر حضرت امام می­پردازد و به بیان ادله و شواهد نظر ایشان در مقابل نظرات رقیب خواهد پرداخت.

این موضوع اگرچه از لحاظ نظری و فقهی در کتاب­های فقهی مطرح شده است، اما از لحاظ تاریخی، همه­ی جوانب آن  کمتر مورد توجه بوده و اکثراً نظراتی بدون استناد به شواهد تاریخی ابراز گردیده است.

در این رساله ابتدا نظرات فقهی امام را درباره­ی مواجهه­ علما با حاکمان در کتب ایشان از جمله تحریر الوسیله، ولایت فقیه، کشف اسرار، کتاب التقیه بررسی کرده و همچنین در کتابهای صحیفه امام، تبیان روحانیت و حوزه­های علمیه، تبیان تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (ره) پس از پیدا کردن اسامی علمایی که به طور خاص امام به آنها اشاره کرده­اند چگونگی تعامل آنها با حکام و تأثیرگذاری آنها در مقاطع مهم تاریخی در کتب تاریخی جستجو شده است. با توجه به اینکه نویسنده در رشته­ی تاریخ تحصیل می­کند حجم اصلی رساله مربوط به مباحث تاریخی است.

مناسب بود که این رساله فقط شامل دو فصل نظری و تاریخی باشد، اما به دلیل حجم زیاد مطالب در فصل تاریخی، لازم آمد تا این فصل به فصول جزئی­تری تقسیم شود. بهتر این بود که فصل تاریخی نیز به سه دوره­ی: عصر حضور ائمه، عصر غیبت کبری تا ابتدای نهضت تنباکو و از نهضت تنباکو تا عصر حاضر تقسیم می­شد. اما ملاک تقسیم بندی در بررسی نظرات حضرت امام (ره) تغییر پیدا کرد. امام خمینی در دوره­ی حضور ائمه به این پرداخته­اند که علما در این دوره یا با حکام مخالفت و یا کناره­گیری کرده­اند مگر، برخی از آنها که با اجازه­ی ائمه وارد دستگاه حاکم شدند. دوران غیبت نیز شامل دو دوره بوده است: 1. در دوره­ی صفویه و مقطعی از قاجاریه که علما با نیت خیر خود با حکومت همکاری کرده­اند. 2. از نهضت تنباکو تا عصر حاضر که علما بیشتر به مبارزه و مخالفت پرداخته­اند. بدین ترتیب فصل بندی رساله با مشورت استاد محترم راهنما به وضع موجود درآمد.

فصل اول: تبیین مفاهیم

 1.1. علمای شیعه

عالم: در معنای عالم، آنچه در این پایان نامه مورد نظر است عالمی است که علاوه بر آنکه نسبت به مسائل متعددی از یک دانش اطلاع کامل داشته باشد، در آن دانش محقّق نیز باشد. بنابراین، در این تحقیق فقط کسانی مورد نظر قرار گرفته­اند که از علمای طراز اول بوده و در زمینه­ی علمی خویش صاحب نظر باشند. به همین جهت در این کاربرد، علما یا عالمان فقه، فقط به مجتهدین گفته می‌شود، نه فضلایی که هنوز در مقام تحقیق مسائل علم فقه، صاحب نظر نشده‌اند.

شیعه: درباره­ی عنوان «شیعه» اختلاف زیادی وجود دارد که مربوط به تعریف این عنوان است.[1] از نظر لغت معناهایی که برای آن ذکر شده همه در جهت بیان همراهی و دوستی بوده و معنای حزب و گروه و … نیز از همین معنا به دست آمده است. اما معنای شیعه در اصطلاح، به کسانی گفته می‌شود که پیرو علی (علیه السلام) باشند و جانشینی او را پذیرفته باشند اگرچه در تعریف آن اختلافاتی وجود دارد که برخاسته از فرقه‌های مختلف آنان و عقاید ایشان است. برای مثال: کسانی که به برتری حضرت علی (علیه السلام) نسبت به دیگران معتقد باشند یا امامت او را پذیرفته باشند یا اعتقاد دارند که بر اساس اراده­ی الهی و وصیت پیامبر، علی (علیه السلام) امام است یا کسانی که معتقدند نام علی (علیه السلام) از جانب پیامبر اکرم  (صلی الله علیه و آله) برای جانشینی و حکومت، مورد تصریح قرار گرفته است، از این اختلافات است.

همچنین در برخی از تعریف‌ها علاوه بر حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) اعتقاد به امامت ائمه­ی پس از ایشان نیز مورد نظر قرار گرفته است. چنانچه در بعضی از تعاریف به مرجعیت علمی حضرت علی (علیه السلام) و امامان بعد از ایشان نیز علاوه بر حقانیت حکومت، اشاره شده است. گاهی نیز به مسأله­ی عصمت امام توجه کرده‌اند و آن را از اجزای اعتقادی شیعه  برشمرده‌اند.

لازم است به این نکته توجه شود که تعریف‌های واژه­ی «شیعه» با دو مشکل مواجه است: اول، نصی به عنوان منبع اصلی که مورد پذیرش همه­ی تاریخ نویسان و فرقه پژوهان باشد که به استناد آن به تعریف شیعه بپردازند وجود ندارد. دوم، از لحاظ تاریخی نسبت به درج تعدادی از فرقه‌های مسلمانان در میان شیعیان وحدت نظر وجود ندارد تا بتوان به تعریف مشترک دست یافت. به همین جهت، تحقیق پیرامون این‌گونه واژگان کاری دشوار است.

آنچه در این پایان نامه مورد نظر قرار دارد، «شیعه­ی اثنی عشری» یا شیعه­ی دوازده امامی است زیرا ناظر بر نظرات حضرت امام بوده و ایشان درباره­ی رفتار تاریخی این گروه اظهار نظر کرده‌اند، و پیرامون اعتقادات ایشان درباره­ی امامت دوازده تن از آل پیامبر چنین توضیح داده‌اند: «امامت را باید خدا تعیین کند به حکم خرد و خلفا و سلاطین لایق آن نیستند و علی و اولاد معصومین او اولوا الامرند که خلاف گفته‌های خدا هیچگاه نگفته و نگویند و این نیز به تعیین پیغمبر اسلام است.»[2]

البته روشن است که درباره­ی اصحاب ائمه ممکن است برخی از ایشان فقط به حقانیت امامت ائمه­ی اطهار (علیهم السلام) تا زمان خودشان معتقد بوده باشند و نسبت به دیگر ائمه اصلا اطلاعی نداشته باشند.

علمای شیعه: بر اساس آنکه مقصود از علما، صاحب نظران و متخصصین علمی و مقصود از شیعه، شیعیان اثنی عشری است، مقصود از «علمای شیعه» دو گروه است:

اول، آن گروه از دانشمندانی که شیعه بودن در نوع تحقیق علمی ایشان تأثیر گذاشته و با پیش‌فرض‌های شیعی به پژوهش علمی می‌پردازند. این مسأله در دو علم به خوبی خود را نشان می‌دهد : فقه و حدیث و کلام. زیرا در این دو علم، پذیرش مرجعیت علمی و معصوم بودن ائمه­ی اطهار(علیهم السلام) به طور مستقیم در نظرات علما دخالت داشته و استناد به روایات معصومین در نتایج علمی آن کاملا تأثیر دارد.

از علوم دیگری که تشیع، در نظرات محقّق تأثیر دارد و ممکن است بر اساس همان تأثیر گذاری، دانش را به دو شاخه­ی متفاوت دسته­بندی نمود عبارتند از: تفسیر، رجال، اصول فقه، عرفان و اخلاق.

دوم، آن دسته از دانشمندانی که در علوم خود صاحب نظر بوده‌اند ولی علوم ایشان به عنوان یک علم شیعی محسوب نمی‌شود مثل ریاضی‌دانان یا طبیبان یا دانشمندان علوم طبیعی و فلسفی و تاریخ دانان. اگر این دانشمندان پیرو مذهب تشیع بوده‌اند، مورد نظر این تحقیق به حساب می‌آیند.

2.1. حاکمان

مقصود از حاکمان کسانی هستند که عملاً مدیریت جامعه را در دست دارند و امور عمومی را تدبیر می‌کنند. به تعبیر دیگر مقصود از حاکم کسی است که دارای «حکومت» است. حکومت از ریشه­ی «حُکم» است و حکم به معنای منع و بازداشتن برای اصلاح است[3] ولی در معنای اصطلاحی آن، اصلاح از معنای حکومت حذف شده است و به دستگاه فرمانفروا در کشور[4] هر نوع نهادی که قانون‌گذاری و اجرای آن را در جامعه بر عهده دارد، شامل می‌شود.[5]

اگرچه حاکم در این اصطلاح به بالاترین مقام این نهاد گفته می‌شود اما مقصود از «حاکمان» در این پایان نامه کارگزاران عالی رتبه در نهاد حکومت می‌باشد. به این ترتیب، عنوان‌هایی که در گذشته برای بالاترین مقامات حکومتی انتخاب می‌شده و نیز شامل عنوان‌هایی می‌شود که نشان‌دهنده­ی بالاترین مقام نهاد حکومت در یک منطقه­ی خاص بوده است و حاکم آن منطقه مجبور بوده است تا از سیاست‌های کلی حاکم اصلی تبعیت کند یا آنکه مجبور بوده برای بقای خود به حاکم اصلی مالیات پرداخت کند، مورد نظر این نوشتار می‌باشد، مثل «خلیفه» که مدعی جانشینی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بوده است و در دوران بنی امیه و بنی عباس به کار می‌رفته است. «شاه» و «سلطان» که در کشورهایی مثل ایران کاربرد داشته است و «والی» یا «مَلِک» که بیشتر برای منطقه‌ای خاص کاربرد داشته است.

3.1. انواع مواجهه­ی علما با حاکمان

مواجه ه­ی علمای شیعه با حاکمان وقت، به تناسب آنکه چه حکومتی در سرزمین‌های اسلامی، قدرت را در دست داشته، متفاوت بوده است. در مواردی این ارتباط بسیار تنگاتنگ بوده، به طوری که حاکمان مشروعیت خود را از جانب عالمان شیعی کسب کرده‌اند و در مواردی نوع مواجهه­ی آنها به رویارویی و انقلاب و مخالفت انجامیده است. از سوی دیگر، گاهی عالمی از عالمان شیعی، با ورود به دربار حاکمان و داشتن ارتباط با ایشان، تلاش کرده‌ تا به واسطه­ی رسیدگی به امور مردم و اجرای عدالت، وظایف شرعی خود را انجام دهد و گاهی ورود آنها در حکومت همراه با تأیید فعالیت‌های جائرانه حاکمان بوده و از جمله اعوان ظَلَمه محسوب شده‌اند. بنابراین، ورود به دستگاه حکومتی، نه نشان دهنده­ی خطای آن عالم است و نه نشان دهنده­ی آنکه آن عالم برای حفظ اسلام و حریم مردم و رفع ظلم دست به چنین عملی زده‌ است.

در این فصل، فارغ از اینکه کدام یک از عالمان شیعی با کدام یک از حاکمان ارتباط داشتند، به انواع این ارتباطات و تقابلات اشاره می‌شود:

1.3.1. مشروعیت بخشی: از آنجا که طبق نظر بسیاری از عالمان شیعی، هر گونه حکومتی در دوره­ی ائمه اطهار(علیهم السلام) یا در دوره­ی غیبت صغرا مشروع نیست مگر آنکه از جانب فقها یا به تأیید آنها تشکیل شده باشد، برخی از فقهای شیعه صریحا حاکمان زمان خود را به عنوان نائبان خود در رأس حکومت نصب کرده و به آنها اجازه داده­اند تا متصدی حکومت شوند.

2.3.1. پذیرش منصب: در بسیاری از موارد، حاکمان برای آنکه بتوانند از مشروعیت برخوردار شوند، تلاش کرده‌اند به جای آنکه از طرف فقهای زمان خود، اجازه­ی حکومت و زمامداری مسلمانان را کسب کنند، روش دیگری را در پیش گیرند به این صورت که با دادن مناصب حکومتی به علما، در نظر عرف جامعه خود را مشروع جلوه دهند و علما نیز با پذیرش منصب از طرف حکام، امکان تصمیم گیری و اجرا و پیگیری مقاصد خود را داشته‌اند. انواع این مناصب عبارتند از:

وزارت: برخی از عالمان شیعی به دلائلی وزارت حاکمان را پذیرفته‌اند و دارای منصب حکومتی شده‌اند. وزارت عنوانی است اعم از وزارت اعظم یا صدر اعظم که به آن نخست وزیر گویند و وزارت در امور خاص.

مشاوره: یکی از مناصبی که عالمان شیعی، در دربارهای حاکمان داشته‌اند، مقام مشاورت بوده است. آنها در این مقام اگرچه نمی‌توانستند مستقیما در حکومت دخالت کنند ولی از این راه توانسته‌اند در مواقع لازم، در حکومت و تصمیم­گیری‌های آن تأثیرگذار باشند.

ولایت: والی شدن به معنای آنکه کسی از جانب حاکم وقت، ریاست و اداره­ی یک سرزمین از سرزمین‌های اسلامی را به عهده بگیرد. در این صورت، در اجرای مقاصد حکومت در آن منطقه، دارای مسئولیت تام می‌گردد.

محتسبی: امور حسبیه عبارت بوده است از انجام اموری که امروزه شاید به عنوان شهرداری شناخته می‌شود. محتسب، ناظر بر نظم عمومی و رفع خرابی‌ها، قیمت گذاری اجناس، حفظ امنیت، جمع آوری مالیات و دیگر اموری که اداره­ی یک شهر به آن نیاز داشته، بوده است.

قضاوت و اجرای حدود: یکی از مناصب حکومتی که حاکمان، فقها را برای انجام آن انتخاب می‌کنند، مقام قضاوت است. در این مقام، مردم برای رفع خصومت خود، به آنها مراجعه کرده و شخص فقیه بر حسب موازین قضا در اسلام، مقصر را معین می‌کند. معمولا اجرای حدود و تنبیهات برای فرد خطاکار، بر عهده­ی قضات بوده است و آنها علاوه بر رفع خصومت، اگر کسی در سطح جامعه کاری خلاف شرع انجام دهد، به سزای عملش می‌رساندند.

درباره­ی واژه­ی شیعه و تعاریف آن از کتاب زیر بهره برده شده است: علی آقانوری، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، 1385ش، فصل سوم: مفهوم شناسی شیعه و تشیع.

[2]. امام خمینی، روح الله، کشف اسرار، ص112.

[3]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دار القلم، 1412ه، ج1، ص248.

[4]. آشوری، داریوش، فرهنگ اصطلاحات سیاسی، واژه­ی حکومت.

[5]. ر.ک. بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، 1382ش، ص30.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه حجّيت اجماع از منظر امام خميني(ره) و شهيد صدر(ره)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122