پايان نامه ژنوتايپينگ سويه هاي سالمونلا انتريکا سرووار انتريتيديس جدا شده از نمونه هاي باليني از تهران بر پايه ي روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  ژنوتايپينگ سويه هاي سالمونلا انتريکا سرووار انتريتيديس جدا شده از نمونه هاي باليني از تهران بر پايه ي روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  ژنوتايپينگ سويه هاي سالمونلا انتريکا سرووار انتريتيديس جدا شده از نمونه هاي باليني از تهران بر پايه ي روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی 1
فصل اول :کلیات تحقیق 2
1-1- بیان مسئله 3
1-2- کلیات 5
1-2-1، تاریخچه 5
1-2-2، باکتریولوژی سالمونلا 6
1-2-3، تست ها و خواص بیوشیمیایی 6
1-2-4، طبقه بندی سالمونلا 7
1-2-5، آنتی ژن های سالمونلا 9
1-2-6، عوامل دخیل در بیماریزایی در سالمونلا 12
1-2-7. بیماری های ناشی از سالمونلا 13
1-2-8. اپیدمیولوژی سالمونلا 16
1-2-9، تشخیص آزمایشگاهی سالمونلا 16
1-2-10. پیشگیری و کنترل 19
1-2-11، ایمنی 19
1-2-12، درمان 19
1-3 – مروری بر روش های تایپینگ باکتری ها 20
1-3-1- اصول و مبانی روش MLVA 22
1-2-3- کلمات و اصطلاحات کاربردی در MLVA 24
1-3-3- مزایای MLVA نسبت به سایر روش های ژنوتایپنگ 26
1-4- اهداف پایان نامه 31
1-4-1- هدف علمی پایان نامه 31
1-4-2- اهداف جزئی 31
1-4-3- اهداف کاربردی 31
1-5- فرضیه ها 31
1-6- سئوالات 31
1-7- ضرورت انجام تحقیق 32
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 32
1-9- واژه نامه ها و اصطلاحات فنی 32
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 34
بررسی متون: 35
فصل سوم :مواد وروشها 39
3-1-مواد و تجهیزات 40
3-1-1-دستگاه ها ووسایل مورد نیاز: 40
3-1-2-مواد مصرفی مورد نیاز: 41
3-1-3- محیطهای کشت مورد استفاده: 41
3-2-ترکیبات و محلولهای مورد نیاز و فرمول ساخت آنها 42
3-2-1-تهیه محلول(%25) SDS: 42
3-2-2- محلول EDTA(5/0 مولار): 42
3-2-3-تامپون لیز کننده سلول 42
3-2-4- تامپون TE حاوی RNase 42
3-2-5- بافر(5X)TBE: 42
3-2-7- محلول فنل-کلروفروم-ایزو آمیلیک الکل(PCI): 43
3-3- روش انجام طرح: 44
3-3-1- نوع مطالعه: 44
3-3-2-جامعه مورد مطالعه: 44
3-3-3- جمع آوری اطلاعات: 44
3-3-4- انجام امور باکتریولوژیک: 44
3-4- ژنوتایپینگ ایزوله های سالمونلا با استفاده از روش MLVA 46
3-4-1- انجام آزمایش PCR جهت تکثیر لوکوس های VNTR 46
3-4-2- الکتروفورز محصولات VNTR 50
3-4-3- محاسبه ی اندازه و تعداد تکرار های VNTR 52
3-4-4-تجزیه و تحلیل داده های VNTR 52
فصل چهارم یافته ها 54
4-1- نمتایج حاصل از جمع آوری نمونه ها 55
4-2- نتایچ حاصل از استخراج ژنوم باکتریایی 57
4-3- نتایج حاصل از واکنش PCR جهت تکثیر لوکوس های VNTR 58
4-4- میزان تنوع الل های VNTR 74
4-5- آنالیز داده ها با استفاده از الگوریتم Minimum Spanning Tree 74
4-6- آنالیز داده های VNTR با استفاده از روش NJ 75
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری 77
5-1- بحث 78
5-2- نتیجه گیری و جمع بندی 91
منابع: 92
چکیده انگلسی 96

منابع:

آتش پرور نعمت، تشخیص و شناسایی سالمونلا ها در عفونت اسهالی گاو با استفاده از حداسازی ایمونومگنتیک و Multiplex PCR، پایان نامه دکتری میکروبیولوژی( D)، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1385، شماره 251

زهرایی صالحی تقی، بررسی ساختار آنتی ژنی سالمونلا تایفی موریوم و استفاده از آن جهت تشخیص و ردیابی عفونت های ناشی از این باکتری، پایان نامه دکتری تخصصی میکروبیولوژی ( D)، دانشکده دامپزشکی تهران، 1373، شماره 15

زهرایی صالحی تقی، سالمونلا، انتشارات دانشگاه تهران، 1378، شماره 2429

Brooks G, Carroll KC, Butel J, Morse S. Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology 26/E: Mcgraw-hill; 2012.

Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology: Mosby/Elsevier; 2013.

Walker TS. Microbiology: W.B. Saunders Company; 1998.

Nadon CA, Trees E, Ng LK, Moller Nielsen E, Reimer A, Maxwell N, et al. Development and application of MLVA methods as a tool for inter-laboratory surveillance. Euro Surveill2013;18(35):20565.

Mead PS, Slutsker L, Dietz V, McCaig LF, Bresee JS, Shapiro C, et al. Food-related illness and death in the United States. Emerg Infect Dis1999 Sep-Oct;5(5):607-25.

Baumler AJ, Tsolis RM, Ficht TA, Adams LG. Evolution of host adaptation in Salmonella enterica. Infect Immun1998 Oct;66(10):4579-87.

Zinsser H, Joklik WK. Zinsser Microbiology: Prentice Hall; 1997.

Holmes AJ, Eisenstark A. The mutagenic effect of thymine-starvation on Salmonella typhimurium. Mutat Res1968 Jan-Feb;5(4):15-21.

Bock K, Meldal M, Bundle DR, Iversen T, Garegg PJ, Norberg T, et al. The conformation of Salmonella O-antigenic polysaccharide chains of serogroups A, B, and D1 predicted by semi-empirical, Hard-Sphere (HSEA) calculations. Carbohydr Res1984 Jul 15;130:23-34.

Isenberg HD, Microbiology ASf. Clinical microbiology procedures handbook: American Society of Microbiology; 1992.

Ergin g, guriz H, Derya Aysev A, Ince E, Erdem B, Doؤںru أ. Salmonella bacteraemia in Turkish children: 37 cases seen in a university hospital between 1993 and 2002. Annals of Tropical Paediatrics: International Child Health2004;24(4):75-80.

Parry CM, Hoa NTT, Diep TS, Wain J, Chinh NT, Vinh H, et al. Value of a single-tube Widal test in diagnosis of typhoid fever in Vietnam. Journal of clinical microbiology1999;37(9):2882-6.

Chiu S, Chiu CH, Lin TY. Salmonella enterica serotype Choleraesuis infection in a medical center in northern Taiwan. J Microbiol Immunol Infect2004 Apr;37(2):99-102.

Miller SI, Pegues D. Salmonella species, including Salmonella typhi. Principles and practice of infectious diseases2000;5:2344-63.

Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 18th Edition: McGraw-Hill Education; 2001.

Budowle B, Schutzer SE, Ascher MS, Atlas RM, Burans JP, Chakraborty R, et al. Toward a system of microbial forensics: from sample collection to interpretation of evidence. Applied and environmental microbiology2005;71(5):2209-13.

 

چکیده فارسی :

مقدمه:سالمونلاانتریکا سبب ایجاد سالمونلوزیس در انسان می شود. سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس، دومین سروتایپی می باشد که در سطح دنیا سبب ایجاد سالمونلوزیس می شود. تکنیک MLVA، یکی از روش های نوین ژنوتایپینگ جهت تمایز ایزوله های باکتریایی در همه گیری ها و یا تعیین قرابت فیلوژنتیکی این ایزوله ها می باشد. هدف از این پژوهش، ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی  در تهران  بر پایه ی روش MLVA.

مواد و روش ها: در این پژوهش، 51 ایزوله ی سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس از نمونه های بالینی در طی سال های 1387 تا 1389 در تهران جدا شدند. ایزوله های سالمونلا انتریتیدیس با استفاده از تکنیک های بیوشیمیایی و سرولوژیکی تایید شدند. جهت انجام تکنیک MLVA، از هشت لوکوس VNTR استفاده شد.

نتایج: 10 ژنوتایپ متفاوت MLVA، در این پزوهش شناسایی شد. با استفاده از روش MST، 51 ایزوله ی سالمونلا انتریتیدیس در 2 کلونال کمپلکس قرار گرفتند. همچنین با استفاده از تکنیک NJ، این ایزوله ها در دو کلاستر جای گرفتند.

بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تکنیک MLVA، یک روش قدرتمند و آسان می باشد و می توان از این تکنیک در اپیدمی ها ی ناشی از سالمونلا انتریتیدیس استفاده نمود.

کلمات کلیدی: سالمونلا، MLVA، VNTR

فصل اول

کلیات تحقیق

بیان مسئله

سالمونلا[1] باسیل گرم منفی،واجدتاژک پری تریش وجزءخانواده­ی­انتروباکتریاسه­می­باشد.گروه سالمونلا شامل یک جنس منفرد به نام سالمونلا است. این جنس شامل ارگانیسم هایی است که قبلا تحت عنوان سالمونلا و آریزونا شناخته می شدند. وقتی سالمونلا ها از طریق مسیر خوراکی به انسان و حیوانات منتقل شوند، بیماریزا هستند. این باکتری از طریق حیوان و فروارده های حیوانی به انسان سرایت     می کنند و موجب تب روده ای، مسمومیت های غذایی و گاستروانتریت در انسان می شوند(7).

طبقه بندی سالمونلا در طی سالیان متمادی دچار تغییرات زیادی شده است. سالمونلا گروه بزرگی از باکتری های روده ای شامل تقریبا 2200 سروتایپ می باشد. بر مبنای مدل اخیر طبقه بندی CDC تنها یک گروه منفرد از سالمونلا وجود دارد که به هفت زیر گروه(1،2،،a3،b3،4،5،6) طبقه بندی می شوند. طبقه بندی اخیر بر مبنای شباهت ژنتیکی ایزوله های سالمونلا) 16S r RNA) است. سیستم های طبقه بندی قدیمی تر شامل 1) طبقه بندی کافمن_وایت: که هر سروتایپ را به صورت یک گونه منفرد سالمونلا شناسایی می کند. 2) سیستم ادواردز_اوینگ: که سالمونلاها را به سه گونه( سالمونلا کلراسوئیس، سالمونلا تایفی، سالمونلا انتریتیدیس) و صدها سروتایپ تقسیم بندی می کند. 3) مدل هیبریداسیون DNA: که سالمونلا ها را به یک گونه به نام سالمونلا انتریتیدیس و زیر گونه های اریزونه[2]، بونگوری[3]، دی اریزونه[4]، انتریکا[5]، سالاما[6]،هاتنا[7]، تقسیم می نمایند که طبقه بندی CDC        با کمی تغییر از همین طبقه بندی استفاده می کند (4-6).

روش های مختلفی برای جداسازی باکتری سالمونلا از نمونه های محیطی وجود دارند که شامل: روش های کشت سنتی و بیوشیمیایی، سرولوژی و مولکولی می باشد. در کشت سنتی از محیط های پیش انتخابی و اختصاصی نظیر S.S Agarو XLD Agar استفاده می شود. روش های سرولوژی براساس واکنش انتی بادی با انتی ژن تولیدی توسط باکتری می باشد.

استفاده از روش های سرولوژیک بدلیل تنوع گسترده خصوصیات آنتی ژنتیکی باکتریایی و نیاز به طیف گسترده و وسیعی از آنتی بادی ها و همچنین هزینه گزاف تولید و مصرف آن، به مرور جایگاه خود را از دست داده اند. تا کنون از روش های مولکولی متنوعی جهت ژنوتایپینگ گونه های مختلف سالمونلا استفاده شده است. به کارگیری این روش ها، اهمیت ویژه ای در پژوهش های اپیدمیولوژیکی دارد . با شروع عصر مولکولی دانشمندان رویکرد خود را از فنوتیپ به ژنوتیپ تغییر داده اند.

روش های مختلفی مثل Rep- PCR، RAPD- PCR، Ribotyping، PFGE، MLST و MLVA جهت ژنتوتایپینگ سویه های سالمونلا تا به حال مورد استفاده قرار گرفته است بطوریکه هریک ازاین­روش ها معایب و مزایایی دارند، که در این میان روش MLVA[8] از روش هایی مولکولی جدید و نوینی جهت ژنوتایپینگ باکتریایی مطرح شده است و بر این اساس توسعه یافتهُ است(7).

این روش با مزایایی که نسبت به تکنیک PFGE[9] دارد روز به روز به اهمیت و محبوبیت آن افزوده می شود. بطوریکه در آینده جایگاه ویژه ای در بین اپیدمیولوژیست ها خواهد داشت. در تکنیک MLVA  بطور خاص، توالی های تکراری پشت سر هم[10] مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و از نظر تعداد تکرار های VNTR[11] با یکدیگر مقایسه می شوند. مجموعه ای از این تکرار ها بصورت دسته ای از اعداد که در اصطلاح پروفایل اللی[12]  گفته می شود.  برای هر سویه باکتری نمایش داده می شود و به عنوان یک کد اطلاعاتی برای آن سویه در نظر گرفته می شود. (7)

MLVA  دارای مزایای زیادی نسبت به PFGE  می باشد. در MLVA تنها نیاز به دستگاه PCR است و این روش یک تکنیک PCR-bassed میباشد در حالیکه در PFGE نیاز به امکانات و تجهیزات مخصوص و پر هزینه است. در MLVA تنها داشتن DNA باکتری کافیست در حالیکه در PFGE نیاز به باکتری زنده است.هزینه MLVA به مراتب از PFGE کمتر است و بسیار سریع تر از آن انجام پذیر می باشد. و نکته بسیار مهم اینست که، داده های حاصل از MLVA از آنجایی که بصورت مجموعه ای از ارقام ذخیره می شود را می توان به راحتی در بانک های اطلاعاتی ذخیره نمود و با نتایج سایر پژوهشگران مقایسه نمود هر چند چنین چیزی در PFGE دیده نمی شود گرچه تلاش های مانند شبکه Plus Net در جهت حل این موضوع ایجاد شده است.به این ترتیب MLVA بعنوان یک تکنیک جایگزین  PFGE برای کشور های در حال توسعه مطرح می باشد (7).

هر گونه باکتریایی، توالی های VNTR مخصوص به خود را دارد که می توان با طراحی پرایمر برای آنها، الل مورد نظر را تکثیر داد و از نظر تعداد تکرار مورد بررسی قرار داد. در طرح حاضر سعی شده است ­با انتخاب توالی هایVNTR  مناسب، یک روش جدید، کم هزینه، سریع برای ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس[13] بکار گرفته شود تا در آینده بتواند جایگزین روش های گرانقیمتی مانند PFGE شود و بتوان از آن در آزمایشگاه های تحقیقاتی که تنها تجهیز به دستگاه PCR باشند، استفاده نمود و بتواند به سرعت هر نوع اپیدمی را شناسایی کند و پژوهشگران بتوانند نتایج خود را با یکدیگر مقایسه نمایند(7).

1-2- کلیات

1-2-1، تاریخچه

دو دانشمند فرانسوی با نام های کومل[14]  و لوئی[15] در اوایل قرن نوزدهم میلادی علائم کلینیکی تب تیفوئید را بررسی کردند. در سال 1823 میلادی برتونئو[16] به علت تورم غدد لنفاوی روده آن بیماری را به نام روده جوشان[17] نام گذاری نمود. کرهارد[18] در اپیدمی تیفوئید در فیلادلفیا ایالات متحده آمریکا در سال 1837 میلادی، تیفوس و حصبه را از متمایز کرد.در سال 1839 میلادی شونلین[19] تیفوس را به نام تیفوس اگژنتماتیکوس[20] و حصبه را تیفوس احشایی[21] نام گذاری نمود. در میان سال های 1849-1851 در انگلستان، جنر[22] با استفاده از علائم بیماری های تب دانه دار، حصبه را تشخیص داد و عامل آن را سالمونلا تایفی[23] نامید.  اسم سالمونلا بر گرفته شده از دامپزشک آمریکایی به نام دکتر دانیال المر سالمون[24]  می باشد که به پاس تحقیقات و زحمات گسترده این دانشمند  نام گذاری شده است.هوپ[25] در سال 1886 از ادرار، فیفیر در سال 1885 از مدفوع، در سال 1888 ویلچور از خون سالمونلا را جدا نمودند.در سال 1896 سیکارد و ویدال آنتی بادی علیه سالمونلا را از خون جداسازی کردند (2و3) .

1-2-2، باکتریولوژی سالمونلا

سالمونلا از اجزای خانواده انتروباکتریاسه می باشد که واجد تاژک پری تریش می باشد(4) این باکتری از طریق حیوانات و محصولات حیوانی آلوده به این باکتری به انسان منتقل شده و سبب بیماری در انسان می شود(4). سالیانه تخمین زده می شود 1.4 میلیون نفر در ایلات متحده آمریکا  توسط سالمونلا بیمار می شوند(8).

بیشتر سروتایپ های این باکتری برای انسان و اکثر حیوانات بیماریزا هستند. سالمونلا در دستگاه گوارش مهره داران یافت شده و بیماری های متعدد با علائم متفاوت را ایجاد می نماید(9). یکی از علل مهم مسمومیت های غذایی در اروپا و ایالات متحده آمریکا، سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس می باشد. براورد شده است که 93.8 میلیون نفر سالانه در کل جهان به سالمونلا مبتلا می شوند که نتیجه آن 155000 مورد مرگ در سال می باشد.

 

1-2-3، تست ها و خواص بیوشیمیایی

این باکتری تست اندول و ONPG آن منفی بوده و لاکتوز را تخمیر نمی کند اما این باکتری متحرک بوده و تست سیترات و SH2 آن مثبت می باشد. واکنش آنتی بادی علیه آنتی ژن های Vi و H و O این باکتری مبنای سروتایپینگ سالنونلا است.

در حالیکه مبنای اصلی طبقه بندی سالمونلا سروتایپینگ آنتی ژن های سطحی می باشد اما اساس تفریق سروتایپ تایفی تست های بیوشیمیایی می باشد . سروتایپ تایفی از نظر تست های بیوشیمیایی به صورت خنثی می باشد. سروتایپ تایفی در همه تست های تولید گاز از گلوکز، موسینات،آرابینوز، سیمون سیترات، اورنی تین دکربوکسیلاز و مصرف استات منفی را بروز می دهد. سروتایپ تایفی مسئول  تیفوئید بوده و سایر سروتایپ ها باعث انتریت و انتروکولیت می شود(4, 9, 10).

[1] Salmonella

[2] arizone

[3] bongori

[4] diarizone

[5] enterica

[6] salamae

[7] houtenae

[8] Multi locus VNTR Analysis

[9] Pulsed Field Gel Electrophoresis

[10] VNTR

[11] Variable Number Tandem Repeats

[12] Allelic Profile

[13] S. enteritidis

[14] Chomel

[15] Louis

[16] Bretonneau

[17] Dothienenterite

[18] Gerhard

[19] Schoenlein

[20] Typhus exanthematicus

[21] Typhus Abdominalis

[22] Gener

[23] S. typhi

[24] Salmon

[25] hueppe

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122