پايان نامه کاربرد مديريت دانش شخصي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کاربرد مديريت دانش شخصي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه کاربرد مديريت دانش شخصي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4 اهداف 6
1-4-1 هدف کلی 6
1-4-2 اهداف جزئی 7
1-5 سؤالات 7
1-5-1 سؤال کلی 7
1-5-2 سؤالات جزئی 7
1-6 فرضیه¬های پژوهش 7
1-7 تعریف اصطلاحات پژوهش 8
1-7-1 تعاریف نظری 8
1-7-2 تعاریف عملیاتی 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه 12
2-2 تعاریف و مبانی نظری 13
2-2-1 سیر تحول مدیریت دانش 13
2-2-2 مفاهیم پایه در مدیریت دانش 14
2-2-3 مفهوم داده 14
2-2-4 مفهوم اطلاعات 14
2-2-5 مفهوم دانش 15
2-2-6 انواع دانش 16
2-3 معناسازی و دانش آفرینی 17
2-4 مفهوم مدیریت دانش 20
2-5 عوامل مؤثر در مدیریت دانش 22
2-5-1 نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش 22
2-5-2 نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش 23
2-5-3 نقش مدیریت در مدیریت دانش 24
2-6 شیوه¬های (مؤلفه¬های) مدیریت دانش 24
2-7 ابعاد مدیریت دانش 27
2-7-1 مدیریت دانش سازمانی 27
2-7-2 مدیریت دانش شخصی 28
2-8 جایگاه و ضرورت به کارگیری مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی 30
2-9 پیامدهای اقتصادی، فنی و اجتماعی مدیریت دانش در آموزش عالی 33
2- 10 نقش مدیریت دانش در برنامه¬ریزی درسی و فعالیت¬های آموزشی اعضای هیأت علمی 35
2- 11 مرور پیشینه پژوهش 40
2- 12 نتیجه¬گیری 43

فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 46
3-2 نوع و روش پژوهش 46
3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه¬گیری 46
3-4 ابزار و روش¬های گردآوری اطلاعات 48
3-5 روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 49
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته¬های پژوهش
4-1 مقدمه 52
4-2 داده¬های جمعیت¬شناختی 52
4-2-1 مدرک تحصیلی 53
4-2-2 جنسیت 53
4-2-3 رتبه دانشگاهی 54
4-2-4 دانشکده 55
4-2-5 سابقه کار 56
4-2-6 فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی 57
4-3 تحلیل داده¬ها 58
4-3-1 ارائه اطلاعات توصیفی 58
4-3-1-1 پاسخ به پرسش 1 (شکل¬گیری دانش) 58
4-3-1-2 پاسخ به پرسش 2 (سازماندهی دانش) 61
4-3-1-3 پاسخ به پرسش 3 (تبادل و انتشار دانش) 62
4-3-1-4 پاسخ به پرسش 4 (کاربرد دانش) 63
4-3-2 تحلیل استنباطی داده¬ها 64
4-3-2-1 آزمون فرضیه اول 64
4-3-2-2 آزمون فرضیه دوم 64
4-3-2-3 آزمون فرضیه سوم 65
4-3-2-4 آزمون فرضیه چهارم 66
4-3-2-5 بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی 68
4-3-2-6 بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت 71

فصل پنجم: نتیجه¬گیری و بحث
5-1 مقدمه 73
5-2 خلاصه پژوهش 73
5-3 خلاصه نتایج حاصل از پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیه¬های پژوهش 74
5-3-1 پرسش¬ها 74
5-3-2 خلاصه نتایج فرضیه¬های پژوهش 75
5-4 بحث و نتیجه¬گیری 76
5-4-1 بحث و بررسی نتایج مربوط به کل دانشگاه 76
5-4-2 بحث و بررسی مؤلفه¬های مدیریت دانش در دانشکده¬ها 84
5-4-2 بحث و بررسی فرضیه¬ها 87
5-5 پیشنهادات 90
5-6 محدودیت¬ها 91

فهرست منابع
الف. منابع فارسی 93
ب. منابع انگلیسی 95
پیوست¬ها 100
پیوست یک: پرسش¬نامه 101
چکیده انگلیسی 110
صفحه عنوان انگلیسی 111

فهرست منابع

منابع فارسی

ابطحی، ح. صلواتی، ع. (1385). مدیریت دانش در سازمان. تهران: پیوند نو.

برگردون، ب. (1387). اصول مدیریت دانش. ترجمه منوچهر انصاری. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.

بیابانگرد، الف. (1386). روش­های تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر دوران. ج. 1.

پروست، گ. روب، الف. و رومهاردت، ک. (1385). مدیریت دانش. ترجمه علی حسینی­خواه. تهران:   سیطرون.

پیری، ز. آصف­زاده، س. (1385). چگونه می­توان مدیریت دانش را به­کار گرفت؟. مجله علمی دانشگاه          علوم پزشکی قزوین.10(1، 124-132.

جعفری مقدم، س. (1385). مستند­سازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش. کرج: مؤسسه    تحقیقات و آموزش مدیریت.

حسن زاده، م. (1385). بررسی زیر­ساخت مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران. پایان­نامه دکتری کتابداری و اطلاع­رسانی. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

حسن زاده، م. (1386). مدیریت دانش مفاهیم و زیرساخت­ها. تهران: کتابدار.

حیدری، م. (1388). استراتژي­هاي مديريت براي دانش شخصي و سازماني. بانک مقالات تخصصی     مدیریت.

خرقانی، س. (1387). مدیریت دانش. فصلنامه آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی. 3(28 و 29)، 15-10.

داوری، د. شانه ساززاده، م. ح. (1380). مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل. تهران: آتنا.

دری، ب. طالب نژاد، الف. (1387). بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاه­های وابسته      به وزارت علوم، تحقیق و فناوری. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. شماره 49.

 

قلی­زاده، ر. (1383). نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی. شماره 6، 63-56.

قربانی­زاده، و. (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش. تهران:       بازتاب.

کریمی موغاری، ز. (1375). ارتباط متقابل نظام آموزشی و ساختارهای اقتصادی. تهران: خلاصه       مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران.

کوئیناس، پ. (1382). اهمیت مدیریت دانش در سازمان­های پویا. ترجمه منوچهر سلطانی، اندیشه   گستر سایپا، شماره 22.

کالست، ک. (1382). مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری. ترجمه صدیقه احمدی فصیح.   فصلنامه علوم اطلاع رسانی، دوره 18، شماره 3 و 4.

گاندی، الف. (1384). مدیریت دانش و خدمات مرجع در کتابخانه­ها. ترجمه مریم صراف زاده و افسانه         حاضری. مجله الکترونیکی نما، شماره 4 (4).

مشبکی، الف.، زارعی، ع. (1382). مدیریت دانش با محوریت نوآوری. مدیریت و توسعه، شماره16، 53-39.

مینگ یو، چ. (1384). نقش و تأثیر رهبران سازمانی در نهادینه­سازی مدیریت دانش. ترجمه لاله      جمشیدی. نامه آموزش عالی، شماره 18، 37-32.

نعمتی، م. ع. (1384). مدیریت دانش و آموزش عالی: مفاهیم و رهیافت­ها. نامه آموزش عالی. شماره 19.

منابع انگلیسی

Alavi, M, Kayworth, T. R., Leidner, D.E. (2005). An empirical examination of the    influence of organizational culture on knowledge management practices. Journal           of Management Information Systems, 22(3), 191–224.

Aliva, M., Leindor. D. E. (2000). Review Knowledge management and knowledge           management sestem: conceptual foundation and research Issue. Organization       studies, 14(4), 335-345

 

Apshvalka, D. (2004) Personal Knowledge Management. In Remenyi, D. (ed.):     Proceedings of the 11th European Conference on Information Technology         Evaluation (ECITE), msterdam, Netherlands, November 11-12, 17-22.

Burns,A., Janicki, T. (2006). A Case for Personal Knowledge Management in the Information Systems Curriculum. Information Systems Education Journal,        111(4), 1-10.

چکیده

مدیریت دانش شخصی به عنوان راهبردی مهم در بهبود کمی و کیفی فعالیت­های اعضای هیأت علمی و کاربرد مؤثرتر و کارامدتر دانش در محیط­های دانشگاهی توجه اندکی از سوی جامعه علمی کشور را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نحوه کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در حوزه فعالیت­های آموزشی و پژوهشی آنان انجام شده است. در این پژوهش، مدیریت دانش به عنوان مجموعه­ای از فرایندها شامل شکل­گیری، سازماندهی، تبادل و کاربرد تعریف می­شود که دانش را برای بهینه­سازی و نیل به اهداف و رسالت­های دانشگاه مورد استفاده قرار می‏دهد. روش این پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری آن اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند بودند. تعداد نمونه 149 نفر بود که با استفاده از روش تصادفی طبقه­ای نسبتی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه محقق­ساخته بسته پاسخ و باز پاسخی با 77 گویه بوده که ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که ارتباط بین سابقه کار و دو مؤلفه مدیریت دانش، یعنی سازماندهی و تبادل دانش به لحاظ آماری در سطح 1% معنی­دار بود اما در مؤلفه­های شکل­گیری و کاربرد دانش این ارتباط معنی­دار نبود. در تمامی مؤلفه­های مدیریت دانش، اعضای هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری میانگین نمره بالاتری نسبت به اعضای هیأت علمی کارشناسی ارشد داشتند اما بررسی سطح معنی­داری آزمون برای هر یک از مؤلفه­ها نشان داد این برتری تنها برای تبادل و انتشار و کل مدیریت دانش در سطح 1% معنی­دار بود. هم­چنین یافته­های پژوهش نشان داد اعضای هیأت علمی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارند در همه مؤلفه­های مدیریت دانش (به جز تجزیه و تحلیل) و کل آن نسبت به گروهی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی ندارند از میانگین نمره بالاتری برخوردارند ولی این تفاوت به لحاظ آماری تنها در مؤلفه تبادل و انتشار و کل مدیریت دانش در سطح 1% معنی­دار بود. تفاوت در شکل­گیری دانش (تولید) و میزان مدیریت دانش نیز در بین اعضای هیأت علمی دانشکده­های مختلف در سطح 1% معنی­دار بود اما در سایر مؤلفه­های مدیریت دانش تفاوت معنی­داری به لحاظ آماری بین اعضای هیأت علمی دانشکده­های مختلف دانشگاه بیرجند وجود نداشت. هم­چنین یافته­های پژوهش نشان داد که گر­چه اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در مؤلفه­های شکل­گیری و سازماندهی دانش با میانگین نمره بالاتر از 3 در مقیاس لیکرت از وضعیت مناسبی برخوردار بودند ولی در مؤلفه­هایی مانند تبادل و انتشار، خصوصاً در روش­های گروهی، با میانگین نمره کم­تر از 2 عملکرد رضایت­بخشی نداشتند.

واژگان کلیدی: آموزش عالی، اعضای هیأت علمی، مدیریت دانش شخصی

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

دانش و مدیریت آن همیشه برای توسعه و پیشرفت در طول تاریخ اساسی و ضروری بوده است. این واقعیت به همراه تأثیر متقابل و پیچیده نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فناوری اهمیت دانش و مدیریت آن را تحکیم می­نماید. از آن­جایی که دانش همیشه قدرت است، امروزه هیچ تغییری در خصوص اهمیت دانش ایجاد نشده است اما تغییر در مورد چگونگی مدیریت دانش ناشی از اطلاعات انبوه و سرعت بخشیدن به تولید دانش، حتمی و ضروری است. تغییرات عمیق در دنیای ما نشانگر نیاز به تغییر شکل دانش­محور نظام­های کنونی در هر بخش و ایجاد فضاها و ساختارهای جدید است. اقتصاد و جامعه دانش محور نو­ظهور، دانش را به عنوان پربارترین منبع و یادگیری را به عنوان پربارترین فرایند اقتصادی برجسته می­کند. در نتیجه مبنای سرمایه از سرمایه­های ملموس سنتی به یک سرمایه نا­ملموس مانند نوآوری در کاربرد مؤثر دانش و منابع سرمایه انسانی تبدیل می­شود (گورباز[1]، 2008). اگر­چه امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و راهبردی و نیز به عنوان یک دارایی مطرح شده است، ولی ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند امری سخت و در مواردی غیر ممکن است (میتال2، 2008). از نظر نوناکا3 دانش مفهومی چند وجهی با معانی چند­لایه است و یکی از منابع بسیار مهم و ارزشمندی محسوب می­شود که به کسب و حفظ قابلیت رقابتی بودن و مزیت­های سازمان­ها کمک می­کند و فقط آن دسته از سازمان­هایی در این مسیر رقابت حرکت خواهند کرد که بتوانند مفهوم پیچیده دانش را به­ خوبی مدیریت کنند (قربانی­زاده، 1387، ص144). بنابراین مدیریت دانش، در دنیای تجاری رقابتی می­تواند موفقیت و پیشرفت سازمان را تضمین کند. مدیریت دانش اقدامی است که به واسطه آن دانش به شکلی قابل استفاده در دسترس قرار گرفته و مورد بهره­برداری واقع می­شود. به بیان دیگر، «مدیریت دانش» به این سؤال پاسخ می­دهد که «چگونه می­توانیم آن­چه را که از قبل می­دانیم، به پایگاه دانش مفید تبدیل کنیم؟» (قربانی­زاده، 1387، ص 145).

از طرف دیگر، از آن جایی که مدیریت دانش تبدیل به ابزاری کلیدی در محیط رقابتی کسب و کار شده است، این شاخه نو­ظهور علمی سعی در یافتن جایگاه خود در زمینه­های آموزشی و پژوهشی دارد. نقش مهم دانشگاه به عنوان نهادی برای تفکر انتقادی، جایی که دانش به عنوان منبع ایجاد ارزش گسترش می­یابد و به طور وسیعی در سراسر سازمان منتشر می­شود، قابل انکار نیست در عین حال لازم است فرهنگ خلاقیت ایجاد شده و دانش از طریق روش­های آموزش و یادگیری انتقال داده شود چرا که هدف هر دانشگاه تدارک محیطی است که در آن کارکنان و دانشجویان، مهارت­ها، درک و ارزش­های مشترک برای تحصیلات دانشگاهی را گسترش می­دهند. هدف عمده دانشگاه پرورش فارغ­التحصیلانی شایسته است که باید دارای قدرت تحلیل، مهارت حل مشکلات و درک میان فردی به عنوان بخشی از پیشرفت­های یادگیری خود باشند و بدین وسیله به آرمان ملت در ساخت جامعه­ای دانش­محور کمک نمایند (محی­الدین[2] و همکاران، 2007).

پژوهش­های انجام شده در مورد جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه­ها و مؤسسات تحقیقاتی نشان می­دهند که هر چند و در کمال تعجب، موضوعات مربوط به مدیریت دانش در دانشگاه­ها تنها در سال­های اخیر مورد توجه قرارگرفته است ولی در حال حاضر این موضوعات از چشم­انداز غالبی در پژوهش­هایی که پیوسته در این زمینه گزارش می­شوند، برخوردار است (لینتر و واردن2، 2004).

1-2  بیان مسأله

از آن­جایی که برنامه­های دولت جمهوری اسلامی برای تبدیل ایران به عنوان کشوری دارای قدرت اول از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه که مبتنی بر برنامه­ای دانایی­محور تنظیم شده است، مسؤلیتی سنگین و فشار زیادی را بر دانشگاه­های کشور به منظور ارتقای کیفیت تولیدات آموزشی و پژوهشی وارد آورده است، به کارگیری و پیاده­سازی یک نظام مدیریت دانش می­تواند منجر به هم­افزائی در تحقیقات و فعالیت­های دانشگاهی و کم کردن شکاف علمی با کشورهای پیشرفته جهان شود. مدیریت دانش به عنوان شیوه­ای شناخته شده است که نوآوری و ابتکار را افزایش داده و شامل ایجاد (خلق)، سازماندهی، تبادل و کاربرد دانش برای کاربران آن به ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان است (محی­الدین و همکاران، 2007). ایجاد دانش به توانایی دانشگاه­ها در ارائه اندیشه­ها و راه­حل­های نوین و مفید اشاره دارد. دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی از طریق بازآفرینی و توسعه دانش گذشته و حال، با روش­های متفاوت، به خلق واقعیت­ها و مفاهیم جدید می­پردازند. برای مثال، هر دانشگاه می­تواند با استفاده از راهبرد تقلید، تکرار و جایگزینی، بخشی از دانش موجود را دوباره احیا کند. یک دانشگاه می­تواند با تقویت قابلیت­های بخش آموزش و پژوهش، ارزیابی محیط درونی و بیرونی و به ­کارگیری فناوری­های خارج از سازمان، پایه دانش مستحکم­تری ایجاد نماید. هم در آموزش و هم در پژوهش درک نقش دانش ضمنی در تولید دانش، اساسی و ضروری است. در آموزش، ارزیابی دقیق­تر و روشن­تر دانش ضمنی به عنوان عنصری کلیدی در فرایند یادگیری می­تواند راهی برای کاهش دو دسته­گی و جدایی زود هنگام دانشجویان در نظام آموزشی باشد و به طور کلی می­تواند در ایجاد و پرورش نیروی کار شایسته­تر و مستعد­تر کمک کننده باشد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3]، 2001). بهبود و افزایش اتصال و ارتباط میان نوآوری، آموزش و پژوهش برای تغییر شکل و تبدیل نتایج آموزش و پژوهش به فرصت­ها و موقعیت­ها­ی ابتکار­ی محسوس و ملموس بسیار مهم است. بنا­براین توسعه سرمایه معنوی و انسانی، بخشی از یک استراتژی مؤثر برای ساختن یک آینده بهتر شده است. ظرفیت و قابلیت کشور باید از طریق فراهم کردن امکانات و حفظ و ادامه­ تغییر شکل بخش­های کنونی و ایجاد توسعه بخش­های جدید افزایش یابد (گورباز، 2008). سازماندهی و تبادل دانش حاکی از شیوه­هایی است که از طریق آن دانش سازماندهی شده به کلیه اعضای دانشگاه ارائه می­گردد. چنین دانشی در موقعیت­های مختلفی توزیع می­شود، روندهای مختلفی را در­ بر ­می­گیرد و در رسانه­های مختلف چاپی و الکترونیکی ذخیره می­گردد. هر کدام، گونه متفاوتی از ارائه دانش را ایجاب می­نماید و به دلیل وجود این گونه­های متفاوت، تجدید ساختار و منسجم ساختن این دانش از منابع مجزا، برای اعضا دشوار است. مثلاً ممکن است در یک دانشگاه هر گروه یا بخش، داده­های خود را به شکلی پردازش نماید که با دیگر بخش­ها هماهنگی نداشته باشد، چرا که یک استاندارد واحد در این زمینه وجود ندارد. گرچه ممکن است، اعضای هیأت علمی دانشگاه اطلاعات مربوط را از طریق ساماندهی داده­ها در پایگاه­های مختلف بیابند، اما باز هم منسجم ساختن و تفسیر اطلاعات از جهات متفاوت دشوار است (نعمتی، 1384).

چگونگی و میزان کاربرد دانش نیز در مدیریت دانش از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر دانشگاهی به راحتی قادر نباشد شکل صحیح دانش را در جایگاه مطلوب آن تعیین نماید، در عرصه­های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. در حالی که نوآوری و خلاقیت راه پیروزی در جهان امروز است، دانشگاه باید بتواند دانش مطلوب را در جای مناسب آن به کار گیرد. دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی در بهره­گیری از منابع دانش خود راه­های متفاوتی در پیش­رو دارند. برای مثال می­توان دانش موجود را از محتواهای مختلف درون سازمانی به دست آورد، استانداردهای اندازه­گیری مناسب اتخاذ نمود، افراد را ترغیب نمود و آموزش داد تا خلاقانه تفکر کنند و درک خود را در جهت بهبود خدمات و فرایند­های دانشگاهی ارتقا دهند. در نهایت، با دانش به وجود آمده در یک محیط علمی بر اساس فناوری اطلاعات و بازسازی نهادی، نویدها و وعده­های مدیریت دانش منجر به قابلیت­های تصمیم­­گیری بهتر، بهبود خدمات علمی و کاهش هزینه­ها می­شوند (متکالف[4]، 2006). آن­چه که در همه موارد مذکور آشکار است این است ­که در هزاره سوم «دانش» به­ عنوان ابزاری برای حذف یا حداقل کاهش فاصله بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مورد توجه دولت­های ملی و سازمان­های بین المللی قرار گرفته و مدیریت بر آن برای دستیابی به توسعه مبتنی بر دانایی یک رکن اساسی به شمار می­رود. چنان­چه دانش به صورت اصولی مدیریت نشود و دانش فردی به دانش جمعی تبدیل نگردد نمی­توان دانش را به عنوان رکن توسعه قلمداد کرد. بنابراین مدیریت دانش به عنوان یک ضرورت و به منزله راه حلی برای مشکلات مربوط به دانش که بسیاری از سازمان­های دانش­محور (از جمله دانشگاه) با آن مواجه هستند، برای دولت­مردان و دست­اندرکاران مدیریت و برنامه­ریزی، برای توسعه در سطح ملی و بین المللی مطرح می­باشد (حسن زاده، 1385).

تحقیقات اندک انجام شده حاکی از آن است که سطح اجرای مدیریت دانش در کشور ما چندان مناسب نیست و بسیاری از مدیران دانشگاه‏ها و نیز اعضای هیأت علمی با این مفهوم نوین علمی آشنا نیستند و برای به کارگیری اصول و شیوه­های مدیریت دانش که ممکن است موجب افزایش کیفیت و بهبود عملکرد آموزشی و پژوهشی آن­ها شود، تلاش مناسبی از خود نشان نمی­دهند (قلی­زاده، 1383؛ زمانی، 1386). استقرار نظام مدیریت دانش مؤثر و کارامد خود مستلزم بهره­گیری «افراد» از مدیریت دانش است. در دانشگاه­ها، مدیریت کردن دانش توسط اعضای هیأت علمی به عنوان اعضای کلیدی این سازمان، به ویژه در فعالیت­های آموزشی و پژوهشی که محور اصلی رسالت دانشگاه است، پیش نیازی ضروری برای شکل­گیری نظام مدیریت دانش در کلان و به شکل سازمانی است. به عبارت دیگر تا زمانی که افراد به مدیریت دانش شخصی که با دانش سازمانی گره خورده است نپردازند، نمی­توان انتظار داشت که مدیریت دانش در سطح سازمانی اعمال شود.

هر چند مدیریت دانش و به ویژه مدیریت دانش شخصی، به عنوان راهبردی مهم در بهبود کمی و کیفی فعالیت­های اعضای هیأت علمی و کاربرد مؤثرتر و کارامدتر دانش در محیط­های دانشگاهی در سال­های اخیر از شهرت زیادی در بخش آموزش عالی برخوردار شده است ولی به طور شگفت انگیزی توجه اندکی از سوی جامعه علمی کشور را به خود جلب کرده و هنوز در ارتباط با مطلوب­ترین شیوه­های به کارگیری آن ابهاماتی وجود دارد. این ابهامات در کشورهای در حال توسعه محسوس­تر است زیرا در مقایسه با کشورهای پیشرفته، تحقیقات کم­تری درباره آن صورت گرفته است. از این­رو لازم و ضروری است پژوهش­های مرتبط با مؤلفه­های­ مدیریت دانش شخصی در حوزه فعالیت­های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی توسعه یافته و در اولین گام از این طریق، وضعیت موجود به­ خوبی ترسیم شود. مرور تحقیقات گذشته نشان می­دهد نه تنها بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی ایران به طور محدود صورت گرفته است بلکه بحثی از نحوه کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی در هیچ یک از مطالعات پیشین مدنظر قرار نگرفته و اطلاعاتی از وضعیت موجود در اختیار مسئولان و برنامه­ریزان قرار ندارد. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است میزان کاربرد مدیریت دانش در اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند مورد بررسی قرار گیرد.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در جامعه دانش­محور، این است که سازمان­های خواهان موفقیت در جامعه اطلاعاتی جهانی، لازم است ارزش سرمایه دانش خود را شناسایی کرده و در جهت توسعه آن تلاش نمایند (راولی[5]، 2000). در این راستا، امروزه اکثر سازمان­ها و از جمله دانشگاه­ها، به عنوان یکی از امید­بخش­ترین راه­ها به منظور بقا و توسعه خویش، انطباق با تغییرات محیط رقابتی و کسب موفقیت در عصر اطلاعات، به طور گسترده­ای به مدیریت دانش پرداخته­اند. امروزه حضور دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی در بازار دانش و استفاده از مدیریت دانش در جهت تحقق اهداف سازمانی، به عنوان یک امر ضروری شناخته شده است (تیلور[6]و همکاران، 2008). تغییرات در آموزش عالی، نشان از یک فرایند تغییر سازمانی و نهادی عمیق دارد. با توجه به موقعیت حساس این مؤسسات انتظار می­رود مراکز آموزش عالی بیش از هر نهاد دیگری در تحولات ساختاری اقتصادی – اجتماعی تأثیر گذاشته و در راستای توسعه عمل نمایند (متکالف، 2006). با درک اهمیت دانش به عنوان یک سرمایه معنوی، برنامه­ریزان آموزش عالی لازم است مدیریت دانش را به عنوان پیش نیازی برای تبدیل دانشگاه­ها به مراکز برجسته و پیش­رو در امر آموزش عالی به کار گیرند. در این صورت دانشگاه­ها در انجام وظیفه خود مبنی بر گسترش و ایجاد محیط آموزش با کیفیت موفق خواهند بود و چنین محیطی باعث رشد و ارتقا سطح علمی افراد شایسته و مقید به ارزش­های والا به منظور رفع نیازهای ملی و بین المللی می­گردد.

همان­گونه که بیان شد، مدیریت دانش در سازمان مستلزم بهره­گیری اعضا از مدیریت دانش شخصی است. بدین ترتیب توصیف وضعیت موجود از حیث چگونگی کاربرد مدیریت دانش توسط اعضای هیأت علمی، به عنوان اولین گام­ها در بررسی این مقوله در دانشگاه­ها به شمار می­رود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. مؤسسات آموزشی قطعاً دارای سطح قابل توجهی از فعالیت­های مدیریت دانش هستند، بنابراین تشخیص، شناسایی و به کاربردن آن­ها به عنوان پایه و اساس توسعه بیش­تر فرایندهای آموزشی و پژوهشی، بسیار مهم است (میتال، 2008). این پژوهش بر فعالیت­های علمی گوناگون اعضای هیأت علمی و چگونگی تأثیر و کمک این فعالیت­ها به تولید ارزش و مدیریت دانش، متمرکز شده است. اعضای هیأت علمی باید نقش خود را در یک جامعه دانش ­محور، از طریق مدیریت آگاهانه و آشکار فرایندهای مرتبط با تولید سرمایه­های دانش بشناسند و به آن پاسخ دهند. از این­رو تلاش برای استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مستلزم شناخت علمی از وضعیت موجود خواهد بود و پژوهش حاضر اهمیت و ضرورت می­یابد.

1-4  اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

تعیین نحوه کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در محدوده فعالیت­های آموزشی و پژوهشی آنان هدف کلی این پژوهش است.

1-4-2  اهداف جزئی پژوهش

تعیین چگونگی « خلق دانش» توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند

تعیین چگونگی «سازماندهی دانش» توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند

تعیین چگونگی « تبادل و انتشار دانش» توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند

تعیین چگونگی «کاربرد دانش» توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند

تعیین عوامل مرتبط با مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی (میزان تحصیلات، رتبه علمی، سابقه کار، دانشکده)

1-5  سؤالات پژوهش

1-5-1 سؤال کلی پژوهش

اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه میزان به مدیریت دانش می­پردازند و عوامل مرتبط با میزان مدیریت دانش شخصی آنان چیست؟

1-5-2 سؤالات جزئی پژوهش

اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه میزان به شکل­گیری(خلق) دانش می­پردازند؟

اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه میزان به سازماندهی دانش می­پردازند؟

اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه میزان به تبادل دانش می­پردازند؟

اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه میزان به کاربرد دانش می­پردازند؟

1-6  فرضیه­های  پژوهش

بین سابقه کار و میزان مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی رابطه وجود دارد.

بین میزان مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی با مدرک تحصیلی مختلف، تفاوت وجود دارد.

بین میزان مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی فعال در مقاطع تحصیلی مختلف (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی) تفاوت معنی­دار وجود دارد.

. بین میزان مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی دانشکده­های مختلف تفاوت معنی­دار وجود دارد.

[1]. Gurbuz    2. Mittal    3. Nonaka

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
 • پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه
 • پايان نامه بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان
 • پايان نامه بررسي نقش مديريت دانش در کارآفريني سازماني متخصصان علم اطلاعات شاغل
 • پايان نامه رتبه بندي استراتژي مديريت دانش با استفاده از رويکرد تلفيقي ANP و DEMATEL ( در شهرداري )
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122