پايان نامه کاربرد نشانگر مولکولي ميکروستاليت ISSR در تنوع ژنتيکي توده‌هاي زنبور عسل Apis mellifera L. برخي از نقاط ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کاربرد نشانگر مولکولي ميکروستاليت ISSR در تنوع ژنتيکي توده‌هاي زنبور عسل Apis mellifera L.  برخي از نقاط ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه کاربرد نشانگر مولکولي ميکروستاليت ISSR در تنوع ژنتيکي توده‌هاي زنبور عسل Apis mellifera L.  برخي از نقاط ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول
مقدمه 2
فصل دوم
بررسی و مرور منابع 5
2-1- تاریخچه زنبور عسل و پرورش آن در جهان و ایران 6
2-2- ارزش اقتصادی زنبور عسل 8
2-3- جایگاه سیستماتیک زنبور عسل 9
2-4- اصلاح نژاد در زنبور عسل 10
2-5- ژنوم زنبور عسل 12
2-6- تعریف نشانگر 13
2-6-1- نشانگرهای مرفولوژیک 13
2-6-1-1- نشانگرهای مرفولوژیک و زنبور عسل 14
2-6-2- نشانگرهای مولکولی 16
2-7- نشانگرهای مولکولی و حشرات 17
2-8- کاربرد اصلی نشانگرهای مولکولی در مطالعات اکولوژیکی حشرات 18
2-8-1- برهم‌کنش حشرات و گیاهان میزبان 19
2-8-2- برهم کنش حشرات و پاتوژن‌ها 21
2-8-3- مقاوت به حشره‌کش‌ها 22
2-8-4- روابط شکار- شکارگر- پارازیتوئید 23
2-8-5- سیستماتیک مولکولی 24
2-8-6- حشرات تراریخته 25
2-9- میکروستلایت‌ها یا توالی‌های ساده تکرار شونده 26
2-10- نشانگر ISSR و کاربرد آن در مطالعات گیاهی و جانوری 30
2-11- منابع تغییرات و چند شکلی 31
2-11-1- نمونه DNA 32
2-11-2- طبیعت آغازگرهای مورد استفاده: 32
2-11-3- روش کشف 33
2-12- کاربردهای تکنیک ISSR 34
2-12-1- انگشتنگاری ژنتیکی 34
2-12-2- تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی 34
2-12-3- نقشهیابی ژنتیکی 34
2-12-4- تعیین فراوانی توالیهای ساده تکراری (SSR) 35
2-12-5- مطالعه جمعیت‌های طبیعی و گونهزایی 35
2-13- چشم انداز کاربرد ISSR در ژنتیک مولکولی 36
2-14- کاربرد نشانگر ISSR در حشره شناسی 37
2-15- نشانگرهای DNA مبتنی بر واکنش زنجیره‌ای پلیمراز 38
فصل سوم
مواد و روش‌ها 40
3-1- جمع آوری نمونه‌ها 41
3-2- استخراج DNA زنبور عسل 43
3-3- تعيين کیفیت DNA استخراج شده 45
3-3-1- الکتروفورز DNA در ژل آگارز 1 درصد 45
3-3-2- بررسي غلظت DNA استخراج شده 46
3-3-3- رقيق سازي DNA استخراجي براي دستيابي به غلظت ng/µl25 47
3-4- واکنش زنجيرهای پليمراز 47
3-5- الکتروفورز محصول PCR روي ژل آگارز 49
3-6- نمره دهي باندهاي مشاهده شده روي آگارز نشانگر غالب ISSR 50
3-7- ورود دادههاي حاصل از ژلها به نرم افزار اکسل 51
3-8- اندازه گيري فواصل و تشابههاي ژنتيکي 54
3-9- روش هاي گروهبندي داده ها 55
3-10- تجزيه خوشه اي 56
3-11- نيکويي برازش خوشه بندي يا ضريب کوفنتيک 56
3-12- تجزيه به مولفه هاي اصلي 57
3-13- آناليز داده‌های مولکولی 58
3-14- بررسی‌های مورفولوژیکی 58
3-15- تجزیه به مؤلفه اصلی 60
3-16- آناليز داده‌های مورفولوژیکی 61
فصل چهارم
نتايج 62
بررسی تنوع مرفولوژیکی نژادهای زنبور عسل مورد مطالعه 63
4-2- نتایج مربوط به هفت صفت ظاهری اندازه‌گیری شده روی زنبوران عسل پنج استان ایران 63
4-3- همبستگی خصوصیات ظاهری زنبور عسل پنج استان ایران 64
4-4- ماتریسهای شباهت و تفاوت بین زنبورهای پنج استان مختلف ایران 65
4-5- تجزيه خوشه‌اي و تجزيه به مولفه‌هاي اصلي بر اساس داده‌هاي مرفومتریک 66
4-6- بررسی تنوع ژنتیکی نژادهای زنبور عسل مورد مطالعه 67
4-7- تعداد باندهای تولیدی هر آغازگر برای زنبورهای استانهای مورد مطالعه 72
4-8- تعداد باندهای تولیدی در هر نژاد زنبور عسل 72
4-9- تعداد باندهای تولید هر آغازگر و کارایی آنها در تکثیر 73
4-10- ماتریسهای شباهت و تفاوت بین زنبورهای پنج استان مختلف ایران 74
4-11- تجزيه خوشهاي و تجزيه به مولفههاي اصلي بر اساس دادههاي مولكولي 74
4-12- بررسی شاخص نشانگری و قدرت تمایز آغازگرهای مورد مطالعه روی زنبور عسل 76
4-13- تعداد کل جایگاه‌های ژنی و تعداد جایگاه‌های ژنی چندشکل در زنبورهای مورد مطالعه 77
4-14- دندوگرام اجماعی حاصل از داده‌های ژنتیکی و مرفومتریک 78
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری 79
چگونگی کاربرد و آنالیز نشانگر ISSR در تنوع ژنتیکی زنبور عسل 81
بررسی تنوع ژنتیکی نژادهای زنبورعسل مورد مطالعه 87
پیشنهادات: 90
منابع 91

منابع

اسعدی دیزجی، ا.، صیامی، ک.، و کاوسی، ا. (1387). بررسی هم‌خونی در کلنی‌های زنبور عسل شهرستان میانه. مجله دانش نوین کشاورزی ،جلد 11، ص 11-15.

آقایی نراقی، ع. (1388). زنبور عسل و زنبورداری (چاپ دوم). انتشارات آییژ.236 صفحه.

بصیری، م. ر. (1386). اصول اصلاح نژاد زنبور عسل. انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

حسینی، ر. (1389). مقدمه‌ای بر اصول و روش‌های زیست شناسی مولکولی(با تاکید برپژوهش‌های حشره‌شناسی). انتشارات دانشگاه گیلان.

سپهری، ر.، طهماسبی، غ. ح.، و جلالی زنوز، م. (1386). برآورد تعدادآلل‌های جنسی در توده زنبور عسل منطقه مرکزی ایران و رابطه آن با گرده ذخیره شده، میزان جمعیت و تولید عسل. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، جلد 41 (ب)،ص 321-331.

سعادتمند، ج. (1389). زنبور عسل. انتشارات آییژ. 346 صفحه.

طهماسبی، غ. ح.، عبادی، ر.، اسماعیلی، م.، و فرجی، س. (1376). تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی. مجله علوم کشاورزی ایران ، جلد 28 (3)،ص 123-131.

طهماسبی، غ. ح.، عبادی، ر.، اسماعیلی، م.، و کامبوزیا، ج. (1377). مطالعه مرفولوژیک زنبور عسل معمولی (Apis mellifera L.) در ایران. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،جلد 2 (1)،ص 89-100.

طهماسبی، غ. ح.، قوجق، د.، عبادی، ر.، و آخوندی، م. (1378). استفاده از خصوصیات الکتروفورتیک پروتئین‌های قفس سینه در تفکیک جمعیت‌های زنبور عسل نژاد ایرانی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، جلد 3 (4)،ص 97-103.

عبادی، ر. (1366). مقایسه عملکرد پنج نژاد و هیبرید خارجی زنبور عسل با نژاد بومی ایران در منطقه اصفهان. مجله علوم کشاورزی ایران ، جلد 19 (3 و 4).

قاسمی، ا.، محمدی، م.، و پاپهن شوشتری، ف. (1390). مطالعه تنوع ژنتیکی بین نژاد زنبور عسل بوسیله تکنیک PCR-RFLP روی ژن rDNA میتوکندریایی. (ص. 178). تهران: کنگره بین المللی بیولوژِی کاربردی.

آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، دفتر پژوهش زنبور عسل. (1389).

مستاجران، م.، ادریس، م. ع.، عبادی، ر.، طهماسبی، غ. ح.، (1379). برآورد ضریب وراثت‌پذیری صفات ظاهری و تولید عسل کلنی‌های زنبور عسل اصفهان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 4، ص 119-125.

معتمدی، ح. (1385). تشخيص برخي از عوامل باكتريايي ورم پستان تحت باليني در گاوهاي صنعتي شهر اهواز به روش PCR. پايانامه دكتراي تخصصي ميكروبيولوژي. دانشگاه شهید چمران اهواز.

مک فرسون، ا. ج.، و مولر، ا. ج. (1385). واکنش زنجیره‌ای پلیمراز. (م. ز. قتادها، و ب. حسین‌پور، مترجم). انتشارات دانشگاه تهران.

میراب‌زاده،ع. (1372). اهمیت گرده افشانی زنبور عسل. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی.

میرزایی، ح.، پوراصغر، ج.، طهماسبی، غ. ح.، مقدم، م.، و عراقی، م. (1384). تعیین میانگین درصد هموزیگوتی آلل‌های جنسی و بررسی روابط آن با تعداد مهاجرت و تولید عسل کلنی‌های زنبور عسل Apis mellifera L. در استان آذربایجان شرقی. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان ، جلد 66، ص 53-59.

نقوی، م. ر.، قره‌یاضی، ب.، و حسینی سالکده، ق. (1388). نشانگرهای مولکولی (ویرایش سوم). انتشارات دانشگاه تهران.

نوری، ز. (1382). تنوع ژنتیکی در سطح مولکولی درارقام مختلف برنج ( Oryza sativa) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و مقایسه نتایج آن با روش‌های کمی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان.

Abbot, P. (2001). Individual and population variation in invertebrates revealed by Inter Simple Sequence Repeats (ISSRs). Journal of Insect Science, 1, 8-11.

Abdellatif, M. A., Elnaga, A. A., Ali, M. H., Shakir, P. M., & Al-Jalili, M. K. (1977). Biometrical studies on Iraqi honeybes. Apic. Res, 16(3), 140-144.

Agusti, N., de Vicente, M. C., & Gabarra, R. (1999). Developing SCAR markers to study predation on Trialeurodes vaporariorum. Insect Molecular Biology, 9, 263–268.

Akagi, H., Yokozeki, Y., Inagaki, A., Nakamura, A., & Fugimura, T. (1996). A codominant DNA marker closely linked to the rice nuclear restorer gene, Rf-1, identified with inter-SSR fingerprinting. Genome, 39, 1205–1209.

Al-Otaibi, S. A. (2008). Genetic variability in mite- resistant honey bee using ISSR molecular markers. Arab Journal Biotechnology, 2, 241-252.

Alpatov, W. W. (1929). Biometrical studies on variation and races of the honey bee (Apis mellifera). Quarterly Review of Biology, 4, 1–58.

چکیده

نشانگر مولکولی ISSR به منظور جداسازی نژادهای زنبور عسل Apis mellifera پنچ استان خوزستان، کردستان، مرکزی، اصفهان و فارس مورد استفاده قرار گرفت. استخراج DNA از زنبورهاي كارگر با استفاده از روش بهینه نمکی صورت گرفت و پس از سنجش کمی و کیفی DNA استخراج شده و رقیق سازی آن، مقادیر حاصل از باندهای بدست آمده بر روی ژل آگارز 5/1 درصد نمره‌دهی و آنالیز صورت گرفت. نتایج نشان داد که باندهای آغازگرهاي مورد مطالعه شده در محدوده‌‌ي 150 جفت باز تا 1000 جفت باز قرار دارند و بیشترین تعداد باند مشاهده شده مربوط به آغازگر 1 و کمترین آنها مربوط به آغازگر 3 و 4 بوده است. آنالیز خوشه‌ای نژاد‌های مورد مطالعه آنها را در دو گروه اصلی قرار داد. در گروه اول فارس و در گروه دیگر که به دو زیر گروه تقسیم شده یکی شامل اصفهان و دیگری شامل مرکزی، خوزستان و کردستان، دو استان کردستان و خوزستان دارای بیشترین شباهت بودند. به نظر می‌رسد نشانگر ISSR بتواند به خوبی نژاد‌های زنبور عسل با منشاء مختلف را از هم جدا سازد.

 

واژه‌های کلیدی: نشانگر مولکولی، زنبور عسل، بهینه نمکی، تنوع ژنتيكي

   فصل اول

مقدمه

 

براساس آمار سازمان خواربار جهانی بیش از هفتاد میلیون کلنی زنبور عسل در جهان وجود دارد که محصولات تولیدی آنها در راستای تامین نیازهای غذایی، دارویی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعلاوه زنبور عسل با گرده افشانی گیاهان زراعی و باغی نقش بسیار مهمی در افزایش محصولات کشاورزی و پایداری محیط زیست ایفا می‌کند. در بین حشرات گرده افشان زنبور عسل بدلیل حمایت بشر، جمعیت بیشتر کلنی و جابجایی کلنی‌ها برای تولید محصول بیشتر و دامنه فعالیت وسیع‌تر، خصوصیات بیولوژیکی، رفتاری و مرفولوزیک خاص  بهترین نقش را ایفا می‌کند و از اهمیت بالاتری برخوردار است. منطقه‌ی انتشار طبیعی زنبور عسل در جهان محدوده‌ی وسیعی است که از شمال به جنوب کشور های اسکاندیناوی، از غرب به داکار، از جنوب به دماغه امیدنیک و از شرق به کوه‌های اورال، مشهد و عمان محدود می‌شود، البته این حشره توسط انسان به سایر نقاط جهان نیز منتقل شده است (طهماسبی و همکاران، 1378). از زمان آشنایی بشر با زنبور عسل تولیدات آن بویژه عسل همواره به عنوان یک ماده‌ی غذایی ایده‌آل مورد توجه بوده است. عسل در فرهنگ عامه به عنوان یکی از شفابخش‌ترین فراورده‌های غذایی مطرح است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که محصولات کندو و از جمله عسل علاوه بر مغذی بودن‌، دارای اثرات درمانی نیز می‌باشد (توپچی و علمی، 1388). برای تولید بیشتر عسل نیاز به جمعیت‌های قوی می‌باشد و تولید جمعیت‌های قوی نیز در سایه‌ی مدیریت صحیح بر پایه‌ی دانش علمی ممکن می‌باشد. یکی از مسائلی که ممکن است باعث اثرات نامطلوب و در نتیجه تضعیف کلنی‌ها گردد، پدیده‌ی تلاقی‌های خویشاوندی می‌باشد که منجرب به افزایش هم‌خونی یا هموزیگوتی آلل‌های جنسی می‌گردد (Mayer, 1996).

تعیین وضعیت ژنتیکی موجودات زنده زیربنای اصلاح نژاد آنها در هر منطقه است برای تعیین این وضعیت و تفکیک توده‌های مختلف زنبور عسل در یک منطقه از روشهای مرفولوژیکی، تنوع پروتئین‌ها و DNA نگاری استفاده می‌شود (طهماسبی و همکاران، 1376). برخی از تفاوت‌های موجود در ردیف  DNAبین دو موجود ممکن است به صورت پروتئین‌هایی با اندازه‌های مختلف تجلی کنند که بروش‌های مختلف بیوشیمیایی قابل ثبت و رویت و مطالعه می‌گردند. این قبیل نشانگرها را نشانگرهای مولکولی در سطح پروتئین می‌نامند‌ که از آن جمله می‌توان به سیستم آیزوزایم/ آللوزیم اشاره کرد. اما دسته‌ی دیگر از تفاوت‌های موجود در سطح DNA هیچ تظاهری ندارند، نه صفت خاصی را کنترل می‌کنند و نه در ردیف اسیدهای آمینه پروتئین‌ها تاثیری برجای می‌گذارند. این دسته از تفاوت‌ها را می‌توان با روش‌های مختلف شناسایی، قابل دیدن و ردیابی کرد و به عنوان نشانگر مورد استفاده قرار داد. این نشانگرها که تقریباً تعدادشان نامحدود است فقط از راه تجزیه وتحلیل مستقیم DNA قابل ثبت هستند و بنابراین به آنها نشانگرهای مولکولی در سطح DNA گفته می‌شود. طي ساليان اخير شناسايي و بررسي تنوع ژنتيك در بين گونه‌هاي حشرات بر اساس نشانگر‌هاي مولكولي و روش‌هاي مبتني بر واكنش زنجيره‌اي پليمراز PCR بسيار متداول گشته است. ولي در كشور ما بررسي تنوع مولكولي در زمينه حشره شناسي بسيار كم انجام گرفته است. امروزه میکروساتلیت‌ها نقش مهمی در تعیین تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی جانوران و گیاهان و مخصوصاً حشرات ایفا می‌کنند. استفاده از نشانگر ISSR بیشتر جهت تنوع ژنتیکی گیاهان استفاده شده و در جهان حشرات هم اکنون استفاده از این نشانگر جهت بررسی تنوع ژنتیکی راسته بالپولکداران به ویژه دو خانواده Noctuidae و Bombycidae ، راسته دوبالان و بال غشائیان در کانون توجه مجامع علمی قرار گرفته است(Luque, et al., 2002; Hundsdoerfer, et al., 2005; Radjab, et al., 2012).

اهداف كلي در اين تحقيق عبارتند از :

بهینه سازی کاربرد نشانگر ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی زنبور عسل.

ارزیابی میزان خویشاوندی نژادهای زنبور عسل ایران نسبت به یکدیگر.

بررسی کارایی نشانگر ISSR در جداسازی و دسته بندی روابط خویشاوندی زنبور عسل ایران.

بررسی تفاوت و تشابه نتایج بدست آمده از مطالعه نشانگر ISSR و نتایج بدست آمده از خصوصیات مورفولوژیک زنبور عسل.

فصل دوم

بررسی و مرور منابع

 2-1- تاریخچه زنبور عسل[1] و پرورش آن در جهان و ایران

4‘ym÷rr&ur y7•/u‘ ’n<Î) È@øtª[“$# Èbr& “ɋσªB$# z`ÏB ÉA$t6Ågø:$# $Y?qã‹ç/ z`ÏBur ̍yf¤±9$# $£JÏBur tbqä©Ì÷ètƒ ÇÏÑÈ

قدیمی‌ترین زنبور عسل حفظ شده در کهربا در منطقه‌ای از میانمار برمه کشف شده است که عمر این فسیل به 100 میلیون سال پیش در دوره‌ی ‌کرتاسه[2] باز می‌گردد که دوره‌ی زندگی دایناسورها بوده است، بنابراین قدمت زنبورها از قاره‌ی استرالیا نیز بیشتر است، البته این زنبورهای کشف شده دارای زندگی اجتماعی نبوده‌اند. نگهداری عسل توسط زنبورهای اجتماعی در دوره‌‌‌ی میوسن[3] در حدود 20-10 میلیون سال قبل گسترش یافته است  (Campbell and Campbell, 2007)و کهن‌ترین نمونه زنبور عسل در موزه‌‌ی تاریخ طبیعی نیویورک مربوط به 20 میلیون سال پیش است (سعادتمند، 1389).

نقاشی‌هایی بروی غاری در والنسیای اسپانیا کشف شده که در آنها برای رسیدن به لانه از نردبان و ظروفی برای نگه داشتن عسل به تصویر کشیده شده‌اند (شکل2-1).

اولین تصویر از پرورش زنبور عسل مربوط به 2400 سال قبل از میلاد بدست آمده است که در آن تصویر زنبورها دارای 4 پا و 2 بال هستند و اینک در موزه‌‌ی لوور پاریس نگهداری می‌شود. مصریان باستان عسل را در مراسم مذهبی، تغذیه حیوانات مقدس و در بسیاری از تشریفات دیگر و حتی حفظ اجساد، مورد استفاده قرار می‌دادند(Crane, 2004) . دست نوشته‌هایی از مصریان باستان مربوط به 3000 سال قبل وجود دارد که فعالیت‌های پرورش زنبور عسل در آن به ثبت رسیده است (Campbell and Campbell, 2007).

در کتاب‌های فارسی و هندی از جمله کتاب ابن‌سینا و کتاب مقدس هندو به نام ودا که 3-2 هزار سال قبل از میلاد مسیح به زبان سانسکریت نوشته شده است، از زنبور عسل با احترام یاد می‌شود. شینو به اعتقاد پیروان مکتب هندو، به عنوان حامی و محافظ پرقدرت خدای دو، از خدایان سه گانه هندوئیسم بوده که به شکل زنبور عسل آبی رنگ در یک گل نیلوفر آبی مجسم می‌شود. خدای عسل بومیان هند شرقی به نام کاما است، که کمانی در دست دارد و زه این کمان متشکل از زنبورهای بسیار و درهم تنیده است (سعادتمند، 1389). در نسخه‌های خطی اروپائیان عسل به عنوان غذا، دارو، نوشیدنی و اهداف مختلف نگهداری مواد و همچنین در مراسم‌های مذهبی توصیف شده است. در بسیاری از فرهنگ‌‌ها عسل خوردنی نیست، اما یک نوشیدنی الکلی با استفاده از تخمیر قند عسل می‌سازند و مصرف می‌‌کنند.

تا حدود سال 1500میلادی زنبورها طی فرایند جمع آوری عسل در مکان زندگی خود کشته می‌شدند، پس از آن زمان اروپائیان تکنیک‌‌های زنبورداری را گسترش دادند.

زنبورداری در ایران سابقه‌ای دیرینه داشته و یکی از حرفه‌های اصیل و قدیمی ایرانی‌ها است، دشنه مفرغی منقش به شکل زنبور عسل متعلق به ‌800 سال قبل از میلاد که در لرستان بدست آمده است وهم اکنون در موزه‌ی شهر بروکسل نگهداری می‌شود، معرف قدمت آشنایی ایرانی‌ها با این حشره‌ی مفید است. با جستجوی کلمه عسل و احتمالاً زنبور عسل در اشعار به خصوص شعرهای قدیمی می‌توانیم از قدمت و آشنایی ایرانی‌ها با زنبور عسل پی‌برد (آقایی نراقی، 1388).

ابن مقیصه از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند که عسل درمان هر بیماری است و قران درمان تمام بیماری‌های ذهن است، بنابراین من به شما توصیه هر دو درمان عسل و قران را دارم (Campbell and Campbell, 2007).

2-2- ارزش اقتصادی زنبور عسل

آلبرت چی کاکس می‌نویسد: که هیچ جاندار دیگری به اندازه‌ی زنبور عسل به طرق مختلف به انسان خدمت نمی‌کند. زنبور عسل نقش بسیار مهمی در گرده افشانی بیش از 90 گیاه (Al-Otaibi, 2008)  در نتیجه بقا، گونه و همچنین افزایش کمی و کیفی محصولات آنها دارد، علاوه بر این زنبور عسل خود دارای تولیدات متنوعی مانند عسل، موم، بره موم، ژله، رویال و زهره نیز می‌باشد. تولید عسل مهمترین صفت اقتصادی زنبور عسل می‌باشد (مستاجران، 1379). امروزه نقش عظیم زنبور عسل در گرده افشانی گیاهان زراعی و باغی و احیای مراتع و بهبود محیط زیست به حدی شناخته شده و آشکار می‌باشد که تولیدات آن یعنی عسل و غیره را تحت شعاع قرار می‌‌دهد. اساساً نباتات از نظر گرده افشانی وابسته به حشرات هستند که در رأس آنها زنبور عسل قرار دارد، به عبارت دیگر گرده افشانی 47 درصد از محصولات کشاورزی وابسته به زنبور عسل است، به همین دلیل ارزش اقتصادی زنبور عسل در دنیا 100-25 برابر ارزش عسل تولید شده در سال محاسبه می‌شود. به گفته‌ی Mc. Gregor پژوهشگر امریکایی در سال 1973، زارعین امریکا بیش از 40 میلیارد دلار سود از افزایش محصولات زراعی در رابطه با گرده افشانی نباتات دگرگشن[4] داشته‌اند که نقش مهمی از این آزمایش به عهده‌ی زنبور عسل است. زنبور عسل جز گرده افشان‌های اصلی گیاهان روغنی خصوصاً آفتابگردان می‌باشد، نتیجه‌ی یک طر ح تحقیقاتی در همین رابطه در کشور امریکا که استقرار 2 کندو به ازای هر هکتار آفتابگردان سبب افزایش چشمگیر محصول شده، به طوری که محصول بدست آمده در مزرعه تحت آزمایش 50-20 درصد بیشتر از مزارع شاهد بوده است (میراب‌زاده، 1372).

در ایران نزدیک به 6/4 میلیون کندوی مدرن با تولید متوسط 38/9 کیلوگرم عسل به ازای هر کندو در سال وجود دارد به این ارقام می‌بایست 380 هزار کندوی بومی با تولید 04/4 کیلوگرم عسل برای هر کندو در سال افزود. بنابراین تولید عسل سالیانه کشور را در حدود 45 هزار تن محاسبه نموده و ارزش ریالی آن را حدود 800 میلیارد می‌دانند. حال چنانچه ارزش گرده افشانی را به آن بیافزائیم ارزش اقتصادی واقعی زنبور عسل بالغ بر 20 تریلیون ریال خواهد بود (آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، 1389).

[1] – Honey bee

[2] – Cretaceous

[3]– Miocene

[4] – Cross Pollonation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122