پايان نامه کاهش نرخSEU براي FPGA هاي مبتني بر SRAM در کاربرد هاي فضايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کاهش نرخSEU  براي FPGA هاي مبتني بر SRAM در کاربرد هاي فضايي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 90 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه کاهش نرخSEU  براي FPGA هاي مبتني بر SRAM در کاربرد هاي فضايي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم کلی در مورد تشعشعات فضایی و اثرات آنها در FPGA های مبتنی بر SRAM1
1-1 محیط تشعشعی فضا2
1-1-1 پرتوهای کیهانی2
1-1-2 پرتوهای پر انرژی خورشید2
1-1-3 کمربند تابشی3
1-1-4 بادهای خورشیدی3
1-2 ساختارFPGA ها4
1-3 انواع اثرات تشعشعات فضایی بر قطعات الکترونیکی6
1-3-1 TID6
1-3-2 SEE 8
1-3-2 SEU9
1-3-2-2 SEL 9
1-3-2-3 SET 9
1-3-2-4 SEGR9
1-3-2-5 SEB10
1-3-2-6 SEFI 10
1-3-3 اثرات غیر یونشی11
1-4 تست تشعشعات در FPGA ها11
1-4-1 معماری Virtex 412
1-4-2 روش تست SEU 13
1-4-3 اثر کوچک شدن طول کانال در خطای SEU16
1-5 تعریف مسئله و بیان ضرورتها18
فصل دوم: مروری بر روشهای مقابله با SEU در FPGA های مبتنی بر SRAM21
2-1 بررسی روشهای مبتنی بر افزونگی سخت افزاری21
2-1-1 TMR22
2-1-2 TMR انتخابی23
2-1-3 QFDR 26
2-2 بررسی روشهای مبتنی بر افزونگی اطلاعات28
2-2-1 کد همینگ28
2-2-2 استفاده از کد همینگ در بیتهای پیکره بندی (LUT)31
2-2-3 اعمال کد همینگ در ماژول سویچ33
2-2-4 میان گذاری36
2-2-5 بهبود قابلیت تصحیح خطاهای مجاور 37
2-2-6 استراتژی جایابی بیت انتخابی40
فصل سوم: روش پیشنهادی و نتایج45
3-1 جایابی بیتهای پیشنهادی برای ماژول سویچ46
3-1-1 جایابی بیت پیشنهادی برای افزایش قابلیت تشخیص خطا در جعبه سویچ46
3-1-2 جایابی بیت پیشنهادی برای افزایش قابلیت تشخیص خطا در ماژول سویچ48
3-1-3 جایابی بیت پیشنهادی برای افزایش قابلیت تصحیح خطا در جعبه سویچ50
3-2 ارائه روش پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای بهبود تشخیص خطا52
3-2-1 اعمال روش پیشنهادی در ماژول سویچ55
3-2-2 اعمال روش پیشنهادی در LUT ها58
3-3 اضافه کردن قابلیت مصالحه بین حجم سخت افزاری و کارآیی در روش پیشنهادی63
3-3-1 اعمال مدل بهبود یافته روش پیشنهادی در ماژول سویچ63
3-3-1 اعمال مدل بهبود یافته روش پیشنهادی در LUTها65
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای کارهای آتی70
4-1 نتیجه گیری71
4-2 پیشنهاد برای کارهای آتی73
مراجع74

مراجع

[1] H.Koskinen, E.Tanskanen, “Space weather space catalogue”, ESA space weather study (ESWS) January 2001.

[2] Alan Tribble , “The space environment. Implications for spacecraft design” , Princeton University Press 1995.

[3] R. Velazco ,”Radiation Effects on Embedded Systems”, Springer, 2007.

[4] Fernanda Kastensmidt and Massimo Violante,” Building Reconfigurable Hardware for Space using  COTS FPGAs: Challenges and Possible Solutions”, Tutorial AHS 2011.

[5] Fernanda de Lima, Luigi Carro, Ricardo Reis,“Single Event Upset Mitigation Techniques for SRAM-based FPGAs”,in Design Automation Conference,2003.

[6] A. Rohani and H. R. Zarandi, “Mitigating and Tolerating SEU Effects in Switch Modules of SRAM-based FPGAs”,  2009 IEEE.

[7] Konstantinos Kyriakoulakos and Dionisios Pnevmatikatos, “A NOVEL SRAM-BASED FPGA ARCHITECTURE FOR EFFICIENT TMR FAULT TOLERANCE SUPPORT ”, Prague, International Conference on Field Programmable Logic and Applications, 2009.

[8] Alireza Rohani, Hamid R.zarandi and Mahroo Zandrahimi, “New Switch Box Architecture for SEU Detection in SRAM-based FPGAs”,   Computer Science and its Applications,2009 IEEE.

]9[هادي رزمجوئي،” بررسي اثرات تشعشعات كيهاني بر روي مدارهاي مجتمع ماسفت ماهواره در مدار LEO” ، دومین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دی ماه 91.

[10] John Scarpulla and Allyson Yarbrough,” What Could Go Wrong? The Effects of Ionizing Radiation on Space Electronics”,http://www.klabs.org,NASA Office of Logic Design, Summer 2003.

[11] E. L. Petersen, “RADIATION INDUCED SOFT FAILS IN SPACE ELECTRONICS”, IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. NS-30, No. 2, April 1983.

[12] Kenneth Bekkeng, “Radiation effects on space electronics”, University of Oslo -Department of Physics, http://www.uio.no, 2011.

[13] James H. Adams, Jr., “RADIATION EFFECTS IN MICROELECTRONICS FOR SPACE INSTRUMENTS”, IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. NS-30, No. 1, February 1983.

[14] G.H. Johnson, R.D. Schrimpf, K.F. Galloway, R. Koga, ” Temperature dependence of single-event burnout in n-channel power MOSFETs”,  IEEE Trans. on Nuclear Science, vol. 39, pp. 1605-1612, 1992.

[15] Earl Fuller, Michael Caffrey, Phil Blain, Carl Carmichael, Noor Khalsa, Anthony Salazar, “Radiation Test Results of the Virtex FPGA and ZBT SRAM for Space Based Reconfigurable Computing”, MAPLD (Military & Aerospace Applications of Programmable Logic Devices) 9/28-30/99, Laurel MD, 1999.

[16] Gregory Allen, GarySwift,Carl Carmichael,“ VIRTEX-4VQ STATIC SEU CHARACTERIZATION SUMMARY”, NASA Electronic Parts and Packaging (NEPP), 2008.

[17] E. Ibe, H. Taniguchi, Y. Yahagi, K. Shimbo, and T. Toba, “Impact of scaling on neutron-induced soft error in SRAMs from a 250 nm to a 22 nm design rule,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. 57, no. 7, pp. 1527–1538, Jul. 2010.

[18] R. Baumann, “Soft errors in advanced computer systems”, IEEE Trans. Device Mater. Reliab., vol. 22, no. 3, pp. 258–266, May–Jun. 2005.

[19] S. Satoh, Y. Tosaka, and S. A. Wender, “Geometric effect of multiple-bit soft errors induced by cosmic ray neutrons on DRAM’s,” IEEE   Electron Device  Lett., vol. 21, no. 6, pp.310–312, Jun. 2000.

[20] M. Carmichael, C. Caffrey and S. A., “Correcting single event upset through virtex partial reconfiguration,” in Xilinx Application Notes, XAPP216, 2000.

[21] Nathaniel Rollins, Megan Fuller, and Michael J. Wirthlin, “A Comparison of Fault-Tolerant Memories in SRAM-Based FPGAs.”, Big Sky, MT,.

[22] Xiaoxuan She, P.K. Samudrala, “Selective Triple Modular Redundancy for Single Event Upset (SEU) Mitigation”, 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems.

[23] S. Yang, “Logic Synthesis and Optimization Benchmark User Guide Version 3.0”, MCNC, 1991.

[24] Mahtab Niknahad, Oliver Sander, Juergen Becker. “Fine Grain Fault Tolerance- a Key to High Reliability for FPGAs in Space”, Big Sky, MT ,.

[25] R. W. Hamming, “Error detecting and error correcting codes,” Bell Syst. Tech. J., vol. 29, no. 2, pp. 147–160, Apr. 1950.

[26] S. Lin and D. J. Costello, Error Control Coding, 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 2004.

[27] H.R. Zarandi, S.G. Miremadi, C. Argyrides, D.K. Pradhan, “Fast SEU Detection and Correction in LUT Configuration Bits of SRAM-based FPGAs”, IEEE Int. Parallel and Distributed Processing Symp., 26-30 Mar. 2007, pp. 1 – 6.

[28]A. Rohani and H. R. Zarandi, “Mitigating and Tolerating SEU Effects in Switch Modules of SRAM-based FPGAs”,   , 2009 IEEE.

[29] Alfonso Sánchez-Macián, Pedro Reviriego, and Juan Antonio  Maestro, “Enhanced Detection of Double and Triple Adjacent Errors in Hamming Codes Through Selective Bit Placement”, IEEE Transactions On Device and Materials Reliability, Vol. 12, No. 2, JUNE 2012.

[30] A. Dutta and N. A. Touba, “Multiple bit upset tolerant memory using a selective cycle avoidance based SEC-DED-DAEC code,” in Proc. 25th IEEE VLSI Test Symp., May 2007, pp. 349–354.

[31] Dario Floreano, claudio Mattussi, “Bio-Inspired Artificial Intelligence”, published by the MIT Press, Cambridge –MA-USA,2008.

[32] Michael D.Vose, “The Simple Genetic Algorithm”, published by the MIT Press, Cambridge –MA-USA,1999.

[33] C. Argyrides, D.K. Pradhan, T. Kocak, “Matrix codes for reliable and cost efficient memory chips,” IEEE Trans. VLSI Systems, to be published, pp.1–9, 2009.

چکیده

استفاده از FPGA های مبتنی بر SRAM در کاربردهای فضایی مانند عملیات اکتشاف دور به دلیل قابلیت باز پیکربندی در این قطعات بسیار مورد توجه بوده است. نتایج آزمون­های به دست آمده بر روی FPGA های مبتنی بر SRAM نشان می­دهد که این قطعات فوق العاده به تشعشعات فضایی حساس هستند و نرخ SEU در آنها بسیار زیاد است. کد همینگ برای مقابله با SEU  در بیتهای پیکره بندی FPGA های مبتنی بر SRAM استفاده شده است. این کد قابلیت تصحیح خطاهای تک بیتی را دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی قطعات نیمه هادی و افزایش چگالی حافظه­ها، یک ذره پر انرژی از تشعشعات فضایی می­تواند چند بیت حافظه را به صورت هم زمان واژگون گرداند که در اکثر موارد این بیتها مجاور هستند.

استراتژی جایابی بیت برای بهبود تشخیص خطاهای مجاور در کدهای همینگ مورد استفاده در حافظه­ها (برای 8 ، 16 و 32 بیت اطلاعات) معرفی شده است، اما در این پایان نامه از این استراتژی برای بهبود تشخیص خطاهای مجاور دوتائی در کد همینگ (6 ،10) و کد همینگ (24،29) و همچنین بهبود قابلیت تصحیح خطاهای مجاور دوتایی در کد همینگ (6،10) استفاده شده است. از این کدها برای مقابله با SEU در ماژول سویچ FPGA های مبتنی بر SRAM استفاده شده است.

همچنین در این پایان نامه روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است، که هدف این روش یافتن ماتریس توازن بهبود یافته برای کدهای تصحیح خطای استفاده شده در ماژول سویچ و LUT ها است. پس از اعمال روش پیشنهادی تقریبا تمام خطاهای دو بیتی یا سه بیتی مجاور در کدهای مربوط (فقط در کدهای شامل 16 بیت اطلاعات، کارآیی 95% است و در بقیه موارد کارآیی 100% است) قابل تشخیص شده است که نسبت به جایابی بیت، نتایج بهبود زیادی داشته است. اما این روش با افزونگی در تعداد گیتهای مورد نیاز برای دیکد کردن همراه است. از این رو مدل اولیه بهبود داده شده است و قابلیت مصالحه بین حجم سخت افزاری و کارآیی به آن اضافه شده است. در نتیجه از این روش با دو رویکرد متفاوت می­توان استفاده کرد: 1- با رویکرد کاهش سخت افزار. 2- با رویکرد افزایش کارآیی. پس از اعمال مدل بهبود یافته در کدهای موردنظر، در نهایت زمانی که افزونگی سخت افزاری مجاز باشد، کارآیی مربوط به تمامی کدها به 100% رسیده است و زمانی که افزونگی مجاز نباشد، در بعضی موارد کارآیی نسبت به مدل اولیه کاهش یافته است، اما هنوز نسبت به جایابی بیت افزایش خوبی دارد.

کلمات کلیدی: FPGA- SEU- ماژول سویچ-  LUT- کد همینگ.

1-1 محیط تشعشعی فضا

زمین و محیط اطراف آن توسط اتمسفر از تشعشعات فضایی محافظت می­شود، اما در بالای اتمسفر، منطقه دیگری به نام یونسفر قرار دارد. این منطقه، منطقه­ای یونی است و در محدوده 60 تا 1000 کیلومتری سطح زمین قرار دارد. این محیط که شامل پلاسما، الکترونها، پروتونها و یونهای پر انرژی است، شرایط خطرناکی را برای سامانه­های فضایی ایجاد می­کند.

در سال­های اخیر با توجه به عملیات در محیط­های مختلف فضا، توجه به شناسایی تشعشعات و تغییرات آنها در محیط­های مختلف فضا بیشتر شده است]1[ . در نهایت منابع اصلی شناسایی شده برای تشعشعات فضایی عبارتند از: پرتوهای کیهانی[1]، پرتوهای پر انرژی خورشید، کمربند تابشی زمین (ون آلن)[2] و بادهای خورشیدی[3] ]2[، که در بند های زیر به این چهار منبع تشعشعات بیشتر پرداخته شده است.

1-1-1 پرتوهای کیهانی

پرتوهاي كيهاني در خارج از منظومه شمسي توليد و وارد آن مي­شوند و شامل ذرات باردار پرانرژي مانند پروتون، الكترون و يونهاي هسته­های عناصر سبك مانند ليتيوم ، برليوم و بور هستند.  انرژي اين پرتوها در حدود eV 1020 است. در حالي كه امروزه، به كمك بزرگترين شتاب دهنده­ها، پرتوهايي با انرژي eV 1013 توليد مي­شود]1[. اين پرتوها شامل 85% پروتون، 14% ذرات آلفا و كمتر از 1% يونهاي سنگين هستند. يونهاي سنگين، در مقايسه با پروتونها، انرژي بيشتري وارد مي­کنند و قابليت تخریب بیشتری دارند.

1-1-2 پرتوهای پر انرژی خورشید

شدت پرتوهاي خورشيدي به صورت طبيعي به ميزان فعاليت خورشيد بستگي دارد. اين ذرات وابسته به زبانه­های خورشيدي[4] و همچنين پرتاب جرم از هاله خورشيدي هستند. زبانه­های خورشيدي انفجارهاي پرقدرتي در جو خورشيد است، كه ميزان زيادي انرژي آزاد مي­کنند. اين زبانه­ها تركيبي از پرتاب جرم از هاله­های خورشيدي، پلاسماي داغ، پروتونها و نوترونهاي شتاب داده شده و الكترونهاي پر سرعت هستند. طبق عكس­هایی كه از يك پرتاب جرم از زبانه­های خورشيدي گرفته شده است، سرعت اجرام در بازه Km/s 2000-50 است.

تغييرات دوره­های خورشيدي، با افزايش ميزان شار تابش EUV[5] خورشيد و افزايش فعاليت ژئومغناطيس به دليل تغييرات در بادهاي خورشيدي، مرتبط است. افزايش فعاليت­های خورشيد، بالا رفتن دما در لايه­های بالايي جو را در پي خواهد داشت، كه موجب انبساط بيروني اتمسفر و افزايش چگالي با توجه به ارتفاع مي­گردد. به صورت مشابه چگالي و دماي يونسفر نيز به تغييرات دوره­های خورشيد واكنش نشان مي­دهد]3[.

1-1-3 کمربند تابشی

كمربند تابش و ذرات تشكيل دهنده آن از اجزا ء و عناصر مهم اقليم فضا هستند. زمين توسط ميدان­های مغناطيسي احاطه شده، که برای زمين شبيه يك ستاره دنباله دار است. بنابراين، ذرات باردار سريع را در يك زندان نامرئي به دام مي­اندازد. ميزان اين ذرات بي­شمار و فرم آنها مانند ابري به شكل دونات است كه زمين در مركز آن قرار گرفته است. اين هاله هزاران مايل اطراف استوا به دور زمين كشيده شده است. دانشمندان اين پديده را كمربند تابش ون آلن مي­نامند. كمربند تابشي به دو كمربند داخلي در 5/2 برابري شعاع زمين با تركيبي از پروتونهاي پرانرژي با حداكثر MeV 600 و الكترونها با چندين MeV انرژي و كمربند خارجي با تركيب الكترونهای پرانرژي در شعاع 10 برابري شعاع زمين تقسيم مي­گردد. همچنين در لايه خارجي پروتونها در محدوده MeV 1/0 تاMeV 5 وجود دارند. فضاي خالي مابين اين دو كمربند داراي شدت كمي از تاثير گذاري است. ولي در چندين طوفان خورشيدي تحت تاثير قرار گرفته است. لايه خارجي در بيشتر اوقات تاثيرگذارتر بوده و بیشتر تحت تاثير بادهاي خورشيدي است]1[.

الكترونها به صورت غالب در محدوده يك تا چهار برابري شعاع زمين قرار دارند و تا شعاع 12 برابري زمين نيز كشيده شده­اند. الكترونها به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم مي­گردند. الكترونهايي با انرژي بيش از MeV 1 در منطقه­ای مابين 3 تا 4 برابري شعاع زمين قرار دارند. بيشترين ميزان انرژي الكترونهاي به دام افتاده MeV 7 است. كه در ناحيه خارجي قرار دارد و بيشترين انرژي در ناحيه داخلي كمتر از MeV 5 است]3[.

1-1-4 بادهای خورشیدی

بادهاي خورشيدي يك جريان از ذرات باردار الكتريكي هستند كه از فراز اتمسفر خورشيد به بيرون پرتاب شده­اند. بادهاي خورشيدي به صورت معمول شامل الكترون و پروتون هستند. اين جريان از ذرات باردار ی كه داراي مقادير گوناگوني از دما و سرعت در طي زمان هستند تشكيل شده است. و ذرات به دليل انرژي جنبشي و دماي بالا از ميدان گرانش خورشيد فرار مي­کنند. سرعت بادهاي خورشيدي به صورت عادي در بازه Km/s 800-300 است،كه معمولا داراي سرعت Km/s 400 و در بعضي از اوقات سرعت آنها به Km/s 700 می­رسد]3[.

1-2 ساختار [1]FPGA ها

در حال حاضر ترکیب کردن سخت افزارهایی که قابلیت انطباق وتغییر تابع مورد اجرای خود را نسبت به محیط دارند با تکنولوژی­های مرتبط با کاربردهای فضایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، زیرا این نوع سخت افزارها برای عملیات­ اکتشافی دور و بین ستارگان که از شرایط این مکانها اطلاعاتی در دست نیست بسیار مفید هستند. یکی از کاندیداهای موردنظر در این زمینه FPGA های مبتنی بر SRAM است]5[.

دو نوع حافظه پیکره بندی در FPGA ها وجود دارد، یکی برای بلوک­های منطقی و دیگری برای ماژول­های سویچ. بیتهای پیکره بندی بلوک­های منطقی برای ذخیره کردن جدول­های صحت مربوط به توابع مدار استفاده می­شوند و بیتهای پیکره بندی مربوط به ماژول­های سویچ برای تعیین چگونگی اتصالات بین توابع و پایه­های خروجی مورد استفاده قرار می­گیرند. معماری این مدل در شکل1-2 نشان داده شده است.

بلوک­های منطقی خود نیز از سلولهای منطقی[1] ساخته شده اند. این سلولها مبتنی بر LUT [2] هستند . هر بلوک منطقی شامل 4 سلول منطقی است. RAM موجود در هر سلول منطقی یک RAM 1×16 است که 4 ورودی دارد. با ترکیب این سلولها حالت های دیگر به وجود می­آید. در شکل 1-3 شمای داخلی یک بلوک منطقی نشان داده شده است. البته در FPGA های Virtex-5 از RAM های 1×32 استفاده شده است]7[.

همچنین در شکل1-4 ( الف) یک ماژول سویچ نشان داده شده است (هر ماژول سویچ شامل چهار جعبه سویچ است). همانطور که در شکل1- 4(ب) نیز نشان داده شده است، هر جعبه سویچ[1] شامل چهار سیم ورودی / خروجی است که می­توانند به سیم­های دیگر متصل شوند. بیتهای SRAM اتصالات مختلف میان سیم­ها را کنترل می­­کنند. بر اساس اینکه چه مقداری در هر سلول SRAM ذخیره شده باشد (صفر یا یک)، سیم بندی یک FPGA مبتنی بر SRAM توصیف می شود.

1-3 انواع اثرات تشعشعات فضایی بر قطعات الکترونیکی

اثرات تشعشعات كيهاني بر قطعات الکترونیکی به سه دسته: TID [1] ، SEE [2] و اثرات غیر یونشی تقسیم می­شود ]3[. در بندهای زیر به صورت مجزا به هر یک از این اثرات می­پردازیم.

1-3-1 TID

در طول دوره معيني از مأموريت­های فضايي ماهواره، تشعشعات كيهاني يونيزه كننده خصوصاً الكترونهای به دام افتاده در كمربند ون آلن در قطعات الكترونيكي ماهواره جمع شده و اين مجموعه تشعشعات متراكم بعد از مدت كافي كه قطعات را تحت تأثير خود قرار مي­دهند، با يونيزه كردن قطعات و در نتيجه شكستن يا بازآراستن باندهاي اتمي به آنها آسيب وارد مي­کنند. مقدار دز جذب شده معمولاً بر حسب rad [3] اندازه گيري مي­شود. خلاصه­ای از اين اثرات عبارتند از: كمتر شدن خاصيت عايقي بيشتر عايقها، رابط­ها و مواد در مدار مجتمع، روشن و خاموش شدن ناخواسته ترانزيستور­ها، كاهش بهره در ترانزيستورهاي دوقطبي پيوندي و تغيير خصوصيات عملياتي مدار هاي الكترونيكی ]9[.

[1] Total Ionizing Doze

[2] Single Event Effect

[3] radiation absorbed dose

[1] Switch Box

[1] Logic Cell

[2] Look Up Table

[1] Field Programmable Gate Array

[1] Galactic Cosmic Rays

[2] Van Allen Belts

[3] Solar Winds

[4] Solar Flares

1 Extrem Ultraviolet

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122