پايان نامه کلونينگ، بيان، تخليص و بررسي فعاليت آنزيم سراپپتيداز حاصل از سراشيا مارسسنس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کلونينگ، بيان، تخليص و بررسي فعاليت آنزيم سراپپتيداز حاصل از سراشيا مارسسنس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه کلونينگ، بيان، تخليص و بررسي فعاليت آنزيم سراپپتيداز حاصل از سراشيا مارسسنس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : کلیات
1-1مقدمه 2
1-2 بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق5
1-2-1 آنزیم ها 5
1-2-2 غربالگري screeningآنزيم ها واهميت آن 6
1-2-3 منابع آنزيمي 7
1-2-3-1 ميکروارگانيزم ها به عنوان عمده ترين منابع آنزيمي 7
1-2-3-2 موقعيت تاکسونوميک توليد کننده هاي شناخته شده آنزيمي 8
1-2-3-3 ميکروارگانيسم هايGRAS 8
1-2-4 کلکسيونهاي ميکروب (Culture Collection)به عنوان منابع ميکروارگانيسم ها 9
1-2- 5 بازار جهانی آنزیم 10
1-2-6 پروتئازها 11
1-2-6-1 اعمال پروتئازها 12
1-2-6-2 دسته بندی پروتئازها 17
1-2-7 کاربرد پروتئازها 22
1-2-7-1 صنعت شوینده 22
1-2-7-2 صنعت چرم 23
1-2-7-3 صنایع دارویی 24
1-2-7-4 صنایع غذایی 25
1-2-8 سراشیا مارسسنس 26
1-2- 9 سراشیاپپتیداز و اهمیت آن 28
1-2-10 روشهاي DNA نوترکيب و اهميت آن 29
1-2-11 انتخاب ميزبان بيان ژن 30
1-2- 12راهبردهاي نسخه برداري (انتخاب حاملين بيان ژن) 31
1-2-13 سيستم بيانpET 32
1-2-14استراتژي خالص سازي محصول نوترکيب 34
هدف از انجام پروژه 36

فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1 ادبیات و سوابق مربوطه39

فصل سوم: روش شناسی
3-1مواد شيميايي 42
3-2 ميكروارگانيسم ها ومحيط هاي كشت مورد استفاده 43
3-2-1 ميكروارگانيسم ها و پلاسميدها 43
3-2-2محيط هاي كشت ميكروبي 44
3-3 روش سنجش فعالیت پروتئاز 45
3-4 مطالعات اولیه آنزیم شناسي 46
3-4-1 اثر دما بر پايداري آنزيم 46
3-4-2 اثر pH بر پایداری آنزیم 46
3-4-3 دماي بهينه 47
3-4-4 تعيين پارامترهاي سينتيكي آنزيم 47
3-5 جداسازي باکتري 48
3-5-1 استخراج DNAژنومي 48
3-5-2 طراحی پرايمر و انجام PCR 48
3-5-2-1 مراحل PCR 49
3-5-3 کلون سازی ژن سراپپتیداز در وکتورT/A 50
3-5-4 رسم درخت فیلوژنتیک 51
3-5-5 تعیین توالی ژن کدکننده سراپپتیداز 51
3-6 روشهای الکتروفورزی 53
3-6-1 SDS-PAGE 53
3-6-2 الکتروفورز ژل آگارز(100) 53
3-7 فنون مربوط به DNA نوتركيب 54
3-7-1 ساختار ناقل كلونينگ 54
3-7-2 آماده سازي قطعهDNA براي انتقال به درون وكتور 55
3-7-3 استخراج DNA از روي ژل 56
3-7- 4 مراحل کلون مجدد 56
3-7-5 مستعدکردن باکتري DH5αبه روش استفاده از محلول CaCl2 (M 1/0) 58
3-7-6 انتقال محصول الحاق به درون باکتري مستعدDH5α 59
3-8 بافرCracking 60
3- 9بيان ژن سراپپتیداز و تعيين خلوص آن توسطSDS-PAGE 62
3-9-1 القاء باکتري و بيان پروتئين هاي نوترکيب 62
3-9-2 بررسي بيان پروتئين هاي نوترکيب با استفاده از روش الکتروفورز 63
3-10 تخليص پروتئين هاي نوترکيب 66
3-10-1 بافرهاي موردنياز تخليص پروتئين نوترکيب 66
3-10-2 روش تخليص پروتئين نوترکيب 67

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 جداسازي باکتري 70
4-2 استخراج DNAژنومي 70
4-3 رسم درخت فیلوژنتیکی 70
4-4 کلون کردن ژن سراپپتیداز در حامل بيانيpET28-a (+) 71
4-5 بيان و تخليص ژن سراپپتیداز نوترکيب 75
4-6 منحني استاندارد 77
4-7 اثر pH روي فعاليت آنزيم 77
4-8 دماي بهينه آنزيم 78
4 -9 بررسی خصوصویات کاتالیتیک آنزیم79

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری نهایی 88
5-2 پیشنهادات 88
منابع و مأخذ 89
فهرست منابع انگلیسی89

منابع و مأخذ

 

Aehle W. Enzymes in industry, Wiely-VCH Verlag GmbH Co. KgaA, Weinheim, 2004.

Anwar, A. And Saleemuddin, M. 1998. Alkaline proteases: A Review, Bioresource Technology. 64:175-183

Ashie I.N.A. )2003(, Bioprocess Engineering of Enzymes, Food Technol. 57, 44-51

Asmaa A, Hameed M, Nooria A (2011). Molecularcloning and expression of Bacillusstearothermophilus protease gene in E.coli, Journal of biology and life sciences, 2(1):26-31

Banyx F.) 1999(, Recombinant protein expression in E.coli, Curr. Opin. Biotechnol.10. 411-21

Boger DL, Patel M) 1988(, Total synthesis of prodigiosin, prodigiosene, and desmethoxyprodigiosin: Diels-Alder reactions of heterocyclic azidenes and development of an effective palladium (II)-promoted 2’2′-bipyrrole coupling procedure. Org Chem, 53:1405-1415

 

Bourgeau G., Lapointeh., Peloquin P., Mayrand D (1992). Cloning, Expression, and Sequencing of a Protease Gene (tpr) from Porphyromonas gingivalis W83 in E.coli, Infection and immunity, 60(8):  3186-3192.

Braga, PC. Effect of serrapeptaseon muco-ciliary clearance in patients with chronic bronchitis. (1981). Curr.Ther. Res. 29(5):738-744

 

Bronscheuer U.T. and Pohl M. (2001), Improved biocatalysts by directed evolution and rational protein design. Curr.Opin. Chem. Biol. 5, 137-143

10. Cao,X.-T., Zhu,F., Dong,S.-N. and Shen, Z.-Y ) 2008). Serratia marcescens strain ZhenJiang insecticidal protein gene, Pathology Department, Sericultural Research  Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences.

Chaplin, M. And Bucke, C. (1990). Enzyme Technology, chapter 4, Cambridge University Press.

Claudia C. Hase and Richard A. Finkelsten (1993) “Bacterial Extracellular Zinc-Containing Metalloproteases” microbiological reviews, 823-837

Cornelis P. (2000) Expressing genes in different E.coli compartments, Curr.Opin. Biotechnol., 11, 450-4

Crueger, W. and A. Crueger (Eds). (1990). In: A textbook of Industrial Microbiology (2nded), Sinauer Associates, MA. 189-218

Dalboge H. and Lange L. (1998), Using molecular techniques to identify new microbial biocatalysts, Trends Biotechnol. 16, 265-272

چکیده

پروتئازها از مهم ترین آنزیم های صنعتی هستند که حداقل یک چهارم تولیدات آنزیمی در سطح جهان را به خود اختصاص داده اند. سراشیا مارسسنس پروتئاز خارج سلولی قوی به نام سراپپتیداز تولید می کند. این آنزیم یک متالوپروتئاز حاوی روی است و شامل ۴۷۰ اسید آمینه و جرم مولکولی50632 دالتون می باشد و در درمان تورم پس از ضربه و بیماری های پستان فیبروسیس و برونشیت بسیار مفید می باشد.

در این مطالعه ابتدا جداسازی سراشیا مارسسنس مولد آنزیم سراپپتیداز صورت گرفت و توالی ژن سراپپتیداز از بانک ژنی NCBI بدست آمد و طراحی پرایمر صورت گرفت. پس از استخراج DNA   ژنومی باکتری سراشیا مارسسنس به روشBoiling ، به عنوان الگو در تکثیر PCR مورد استفاده قرار گرفت و پس از تایید محصول PCR، ژن تکثیر یافته در وکتور TA کلون و سپس درون وکتور بیانی PET28  ساب کلون گردید .کلون انجام شده توسط برش آنزیمی، PCRو تعیین توالی تایید شد و پلاسمید نوترکیب با آنزیم Nde1 و Xho1 خطی شده وE.coli  سویه BL21 توسط وکتور نوترکیب ترانسفورم و بیان پروتئین تحت القایIPTG  و الکتروفورزSDS-PAGE  مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از ستون کروماتوگرافی نیکل-سفارز آنزیم مورد نظر تخلیص گردید.

آنزيم داراي pH بهينه 7 و دماي بهينه 55 درجه است. با رسم نمودار Michaelis-Menten محاسبه Km و Vmax صورت گرفت. مقادير km و Vmax براي سوبستراي کازئین به ترتيب mM 04/0 و((mM/min 177/0 مي باشد.

کلونینگ، بیان و تخلیص و تعیین ساختار ژن سرپپتیداز در این مطالعه تایید می شود. این پروتئین نوترکیب می تواند در مطالعات آینده در صنایع دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

 

كلمات كليدي: پروتئاز، سراپپتيداز، كلونينگ، بيان، تخليص، فعاليت، پايداري ، سراشيا مارسسنس

فصل اول

کلیات

مقدمه

پروتئازها از مهم ترین آنزیم های صنعتی هستند که حداقل یک چهارم تولیدات آنزیمی در سطح جهان را به خود اختصاص داده اند و بطور گسترده در صنایع مختلف از جمله موادغذایی، موادشوینده، داروسازی، چرمسازی و… مورد استفاده قرار می گیرند (Ghaemi et al, 2005). از جمله موارد حائزاهمیت کمبود این آنزیم، قليايي شدن بيش از حد خون مي باشد بطوريكه قلیایی شدن این محیط باعث اضطراب و بی خوابی می شود وهم چنین کمبود آن سبب ورم مفاصل و پوکی استخوان ودیگر بیماری های کمبود کلسیم می شود. از آنجایی که پروتئین تبدیل به گلوکز می شود و هضم پروتئین ناکافی منجر به هیپو گلیسمی می شود. با توجه به مطالب فوق از میان پروتئازهای میکروبی، سراشیا مارسسنس پروتئاز خارج سلولی قوی به نام سراپپتیداز تولید می کند و پزشکان در سراسر اروپا و آسیا مزایای ضد التهابی و ضد درد این ماده را به رسمیت شناخته اند و از آن به عنوان جایگزین سالیسیلات ها، ایبوپروفن و سایر داروهای ضد درد غیراستروئیدی در درمان استفاده می شود ( Mazzone ,1990).

 

منابع توليد آنزيمها بسيار متنوع است. بطوریکه از صد ها آنزیمی که بطور تجاری استفاده می شود بیش از نیمی از آنها از قارچ و مخمر و بیش از یک سوم آنها از باکتری ها و باقی مانده از گیاهان و حیوانات حاصل می شود. بنا به دلايل زير ميکروبها به عنوان منابع آنزيمي نسبت به گياهان و جانوران ترجيح داده مي شوند:1- عموما توليد آنها ارزانتر است  2- آنزيمهاي حاصل از آنها  قابل پيش بيني و قابل کنترل تر هستند، 3- بافتهاي گياهي و جانوري نسبت به میکروارگانیسم ها مواد مضر بيشتري دارند (مانند ترکيبات فنلي در گياهان، مهارکننده هاي داخل سلولي و پروتئازها)، 4- نسبت به گياهان و جانوران راحت تر مي توان ميکروب ها را از نظر ژنتيکي دستکاري نمود، 5- ميکروارگانيزم ها را مي توان در مقادير بالا و در يک مدت زمان نسبتا کم از طريق روشهاي تخمير کشت داد 6- پروتئين هاي ميکروبي اغلب نسبت به همتاهاي جانوري و گياهي خود پايدارترند. 7-منابع قابل اعتمادی از مواد اولیه جهت رشد آنها به راحتی فراهم میشود. بطور کلی می توان گفت محدودیت تولید آنزیم های حیوانی و گیاهی از یک سو و تولید ناکافی این منابع برای پاسخ به در خواست جهانی تولید آنزیم و توجه را به سوی آنزیم های میکروبی معطوف کرده است (Kroner, 1984).

امروزه آنزیم ها در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارند بطوریکه در سال ۲۰۰۰ بازاری معادل ۱.۵ بیلیون دلار آمریکا صرف خرید آنزیم برای استفاده در صنایع گوناگون شده است.  از میان آنزیم ها آنزیم هایی که نقش هیدرولیز کننده دارند مانند پروتئازها، آمیلاز، استراز و لیپازها حائز بیشترین اهمیت می باشد. در این میان ۴۰٪ از سهم فروش سالیانه آنزیمی (معادل ۱۳۰۰-۱۵۰۰تن در سال) مربوط به پروتئازها می باشد. پروتئازها در صنایع گوناگون کاربرد دارند. بخش عمده ای از کاربرد آنها در شوینده ها به عنوان افزودنی و مابقی در صنایع غذایی، دارویی، چرم و تشخیص پزشکی استفاده می شود (Gupta, 2004). از میان پروتئازهای میکروبی، سراشیا مارسسنس پروتئاز خارج سلولی قوی به نام سراپپتیداز تولید می کند که این آنزیم هم چنین با نام های سرالیزین و سراشیاپپتاز و سراشیو پپتیداز شناخته می شود. سراپپتیداز متالوپروتئاز حاوی روی خارج سلولی و شامل ۴۷۰ اسید آمینه و با جرم مولکولی63250 دالتون می باشد که توسط انتروباکتریوم سراشیا غیر پاتوژن E15 تولید می شود. این میکروارگانیسم در ابتدا در اواخر ۱۹6۰ از روده کرم ابریشم جدا شد (Hase& Finkelstein , 1993).

این آنزیم به دلیل توانایی آن در درمان انسداد شریانی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر به عنوان آنزیم معجزه توصیف می شود (Raskin, 1999). سراپپتیداز دارای خواص ضد التهابی قوی و در درمان تورم پس از ضربه و بیماری های پستان فیبروسیس و برونشیت بسیار مفید است. کاهش درد از دیگر ویژگی های آن است که علت آن توانایی در جلوگیری از آزاد شدن آمین ها یا القاکننده درد از بافتهای ملتهب است (Mazzonie  et al, 1990). بنابراین با توجه به مزایای فوق میتوان ازآن به عنوان یک آنزیم دارویی استفاده کرد.

1-2 بیان مسئله و ضرورت تحقیق

1-2-1 آنزیم ها

موجودات زنده به لحاظ دارا بودن کاتالیزورهای زیستی که اصطلاحا آنزیم نامیده می شوند، قادر به کسب انرژی از محیط و مصرف سریع آن می باشند. همچنانکه در مورد کاتالیزورهای معدنی مشاهده می شود. آنزیم ها  قادر به تسریع واکنش های شیمیایی بوده ولیکن در تعادل نهایی شرکت نمی کنند. برخلاف کاتالیزورهای معدنی، آنزیم هادارای دامنه عمل بسیار ظریفی هستند و در مقایسه، دامنه بسیار محدودی از مواد را کاتالیز می کنند و یا اینکه در بعضی موارد تنها یک واکنش را کاتالیز می کنند. آنزیم ها بنا به تعریف در شرایط خاصی از pH، درجه حرارت و غلظت سوبسترا بهینه فعالیت دارند و ممکن است به کوفاکتورهای ویژه ای نیاز داشته باشند.

آنزيم ها بر حسب نوع واكنشي كه انجام مي دهند به 6 گروه اصلي تقسيم بندي می شوند:

اكسيدوردوكتازها

ترانسفرازها

هيدرولازها

ليازها

ايزومرازها

ليگازها

1-2-2 غربالگري ((screening آنزيم ها و اهميت آن

با غربالگري ارگانيسم ها به منظور فعاليت هاي بيوكاتاليزي مختلف، می توان محصولات توليد شده توسط آنها را كه نسبت به وظايف خود در خلال فرايند تكامل سازش يافته اند به دست آورد.بنابراين غربالگري از جنبه هاي مختلف يك سرمايه گذاري مناسب محسوب مي گردد (Dalboge& Dalboge,1998). غربالگري بيوكاتاليست هاي جديد با اهداف آكادميك و علوم پايه و يا به منظورهاي كاربردي-صنعتي صورت مي گيرد (Xuyang et al, 1995). منابع توليد كننده آنزيم ها بسيار متعدد هستند. اما ميكروارگانيسم ها بنا به دلايلي كه به آنها اشاره خواهد شد مهمترين و عمده ترين منبع توليد كننده آنزيم ها هستند كه مد نظر مي باشند. فرآيند هاي اوليه در تحقيقات و به دست آوردن يك انتخاب[1] و غربالگري[2] محصول آنزيمي مي باشند. جستجو به منظور يافتن يك ژن كد كننده ويژه براي آنزيم هدف، داراي اهميت ویژه است. در گذشته اين فرآيند منحصرا شامل غربالگري ميكروارگانيسم هاي زنده بود. (غربالگري ميكروبي كلاسيك). اما با بكار گيري روش هاي نوین بيولوژي مولكولي، غربالگري بدون نياز به كشت ارگانيسم ها قابل انجام مي باشد (Richardson et al, 2002 ). البته هر روشي داراي محدوديت هايي است و تركيبي از تكنيك ها (combinational screening) اغلب بسيار موفقيت آميز است (Aehle, 2004). براي شروع فرآيند جستجو و كشف، تنوع عظيم از ميكروارگانيسم ها در طبيعت بهترين مژدگاني است (Kristjansson&Gudmundur, 1995).

تنوع متابوليکي به وجود آمده در 85% از تاريخ زمين که حيات محدود به ميکرو ارگانيسم ها است واقعا شگفت انگيز است. در غربالگري جمع آوري نمونه ها از منابع طبيعي مي تواند بدون هيچ تمايزي صورت گيرند (مثل نمونه هاي خاک) يا شرايط اکولوژيک در اين بررسي مورد توجه قرار گيرد و يک جستجوي هدفدار از يک زيستگاه خاص و ويژه که احتمال يافتن يک فعاليت آنزيمي يا يک خصوصيت آنزيمي ويژه در آن وجود دارد انجام شود. در صورتيکه منابع مورد جستجو و کاوش قبلا کمتر مورد بررسي قرار گرفته باشند و يا جديدا کشف شده باشند، احتمال دستيابي به تنوع بيشتر ژنومي و استخراج ميکروب هاي جديد (novel) بسيار افزايش مي يابد. در کنار موارد فوق راهکارهايي که بر اساس تاکسونومي مي باشد و شامل بررسي سيستماتيک از ارگانيزم هاي شناخته شده است نيز مي تواند موفقيت آميز باشد. امروزه غربالگري با تکنيک هاي جديد نظير تکامل جهت یافته[3]دستيابي به فعاليت هاي جديد، خصوصيات جديد و بهبود بيوکاتاليست ها از جنبه هاي مختلف، همچنين پي بردن به مکانيسم هاي دخيل در آنها شتاب بيشتري گرفته است (Ashie , 2003) و (Bronscheuer& Pohl, 2001 ).

1Selection

2Sceening

3Direct evolution

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه کلونينگ و بيان فاکتور محرک رشد کلني گرانولوسيتي (GCSF) نوترکيب در مخمر Hansenula Polymorpha
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122