پايان نامه کلونينگ و بيان فاکتور محرک رشد کلني گرانولوسيتي (GCSF) نوترکيب در مخمر Hansenula Polymorpha

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کلونينگ و بيان فاکتور محرک رشد کلني گرانولوسيتي (GCSF) نوترکيب  در مخمر Hansenula Polymorpha یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 100 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه کلونينگ و بيان فاکتور محرک رشد کلني گرانولوسيتي (GCSF) نوترکيب  در مخمر Hansenula Polymorpha بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه
میکروبیولوژی هانسونلا پلی مورفا1
مطالعات ژنتیکی2
جهش در ژنهای کد کننده آنزیم های پراکسی زومی یا سیتوپلاسمی درگیر در متابولیسم متانول4
نقشه ژنتیکی5
تولید مثل واسپورزایی6
اسپورزایی6
پروموتورهای مورد استفاده در سیستم بیانی هانسونلا پلی مورفا RB117
HARS18
بیان همزمان9
ترشح پروتئین های هترولوگ الیگومری و فعال10
تولید واکسن نوترکیب10
مخمرها به عنوان میکروارگانیسم های تولیدی11
ساخت سویه هانسونلا پلی مورفا بیان کننده آنتی ژن HBS11
تولید کاست بیانی و وکتور پلاسمیدی11
انتقال وکتورهای بیانی به هانسونلا پلی مورفا12
جداسازی سویه های نوترکیب12
تنظیم متابولیسم متانول12
فاکتور محرک رشد کلنی (G-CSF)13
ژن gcsf13
پروتئین GCSF13
عملکرد پروتئین GCSF14

فصل دوم مواد و روش ها
میکروارگانیسم های مورد استفاده17
محیط های کشت مورد نیاز17
پلاسمیدهای مورد استفاده18
آنزیم ها و کیت ها18
آنتی بیوتیک ها18
الکتروفورز افقی محصول PCR و یا نمونه DNA بر روی ژل آگارز19
تخلیص محصول هضم آنزیمی با استفاده از کیت تخلیص از ژل آگارز19
واکنش لیگاسیون قطعات تخلیص شده20
تهیه سلول های مستعد ‘E coli TOP10F به روش تیمار با کلرید کلسیم20
انتقال پلاسمید به سلول های مستعد21
بررسی کلونهای نوترکیب به روش سریع21
PCR بر روی کلنی های باکتریایی/مخمری22
استخراج پلاسمید در مقیاس کم22
استخراج پلاسمید در مقیاس زیاد23
الکتروفورز پروتئین بر روی ژل پلی اکریل آمید(SDS-PAGE)24
سنتز ژن gcsf29
PCR اختصاصی بر روی ژن gcsf30
کلون نمودن ژن gcsf در وکتور بیانی هانسونلا31
هضم آنزیمی وکتور pGH-gcsf32
هضم آنزیمی وکتوربیانی pHan33
کلون نمودن قطعه gcsf در وکتور بیانی pHan33
بررسی کلون های نوترکیب pHan-gcsf34
هضم آنزیمی وکتور pHan-gcsf35
کلون نمودن ژن مقاومت به زئوسین در وکتور بیانی pHan-gcsf35
PCR اختصاصی بر روی ژن مقاومت به زئوسین35
کلون نمودن ژن zeocin در وکتور کلونینگ pGEM-T Easy37
بررسی کلون های نوترکیب pGEM-zeo38
کلون نمودن ژن مقاومت به زئوسین در وکتور بیانی pHan-gcsf39
هضم آنزیمی وکتور pHan-gcsf و pGEM-zeo39
کلون نمودن ژن مقاومت به زئوسین در وکتور بیانی تیمار شده با آلکالین فسفاتاز pHan-gcsf40
بررسی کلونهای نوترکیب pHan-gcsf-zeocin41
انتقال پلاسمید نوترکیب pHan-gcsf-zeocin به سلول هانسونلا پلی مورفا41
هضم آنزیمی وکتور بیانی pHan-gcsf-zeocin41
الکتروپوریشن سلول های هانسونلا پلی مورفا42
تأیید کلونهای نوترکیب هانسونلا با روش Colony PCR اختصاصی ژن زئوسین43
بیان پروتئینGCSF در هانسونلا پلی مورفا44
کشت سلولهای مخمری44
بررسی بیان پروتئین نوترکیب با روش SDS-PAGE44
تزريق نمونه پروتئيني به خرگوش45
ایمونوبلاتینگ46

فصل سوم نتایج

سنتز ژن gcsf49
PCR اختصاصی بر روی ژن gcsf49
طراحی پرایمر های اختصاصی ژن gcsf49
بهینه سازی واکنش PCR برای ژن gcsf50
کلون نمودن ژن gcsf در وکتور بیانی هانسونلا51
هضم آنزیمی وکتور کلونینگ pGH-gcsf و وکتور بیانی pHan51
بررسی کلونهای نوترکیب pHan-gcsf52
بررسی کلونها به روش سریع52
انجام PCR ژن gcsf بر روی پلاسمید نوترکیب pHan-gcsf52
هضم آنزیمی وکتور تأیید شده pHan-gcsf53
کلون نمودن ژن مقاومت به زئوسین در وکتور بیانی pHan-gcsf54
PCR اختصاصی بر روی ژن مقاومت به زئوسین (Sh ble)54
کلون نمودن ژن zeocin در وکتور کلونینگ pGEM-T Easy55
تأیید کلون های نوترکیب pGEM-zeocin55
بررسی سریع کلونهای نوترکیب55
هضم آنزیمی پلاسمید نوترکیب pGEM-zeo با BglII56
کلون نمودن ژن مقاومت به زئوسین در وکتور بیانی pHan-gcsf57
بررسی کلونهای نوترکیب pHan-gcsf-zeocin57
بررسی سریع کلونهای نوترکیب57
بررسی کلونها به روش Colony-PCR58
برش آنزیمی وکتور نوترکیب pHan-gcsf-zeo58
انتقال پلاسمید نوترکیب pHan-gcsf-zeocin به سلول هانسونلا پلی مورفا59
هضم آنزیمی وکتور بیانی pHan-gcsf-zeocin و انتقال به سلول هانسونلا59
تأیید کلونهای نوترکیب هانسونلا با روش Colony-PCR ژن زئوسین59
بیان پروتئینGCSF در هانسونلا پلی مورفا60
تأييد پروتئين نوترکیب تولید شده با روش Immuno-Blotting61
فصل چهارم :بحث و پیشنهادات
رویکرد کلی پژوهش63
فصل پنجم : منابع و پیوست
فهرست منابع و مواخذ66
پيوست‌ها75

منابع و مواخذ

ناقوسی حامد،بهزادیان فریدا،سعیدی نیا علیرضا” جهش زایی هدفدار در فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیت انسانی و کلون وبیان آن در باکتری “ Escherichia coliمجله بیوتکنولوژی ایران ,مهر 1387؛6(4):229-234.

مهدی شریفی تبار،علی اکبر حبشی،حمید رجبی معماری”بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیت انسانی در کاهوی ترانس پلاستوم“مجله بیومدیکال ایران،خرداد 1392؛17(3):158-164.

Teunisson DJ, Hall HH, Wickerham LJ (1960) Hansenula angusta, an excellent species for demonstration of the coexistense of haploid and diploid cells in a homomallic yeast. Mycologia 52: 184-188.

Wickerham LJ (1970) Hansenula H et P Sydow, in: The Yeasts, a Taxonomic Study 2nd Edn (Lodder J, Ed). North Holland,Amsterdam, The Netherlands, pp. 226-315.

Reinders A, Romano I, Wiemken A, de Virgilio C (1999) The thermophilic yeast Hansenula polymorpha does not require trehalose for normal acquisition of thermotolerance. J Bacteriol 181:4665-4668.

van Dijken, JP, Otto, R, Harder, W (1976)Growth of Hansenula polymorpha in a methanol-limited chemostat. Physiological responses due to the involvement of methanol oxidase as a key enzyme in methanol metabolism. Arch Microbiol in:137-144.

Mannazzu I, Guerra E, Ferretty R, Pediconi D,Fatichenti F (2000) Vanadate and copper induce overlapping oxidative stress responses in the vanadate-tolerant yeast Hansenula polymorpha. Biochem Biophys Acta 1475: 151-156.

Roggenkamp R, Hansen H, Eckart N, Janowitcz Z, Hollenberg CP (1986)Transformation of methylotrophic yeast Hansenula polymorpha by autonomous replication and integration vectors. Mol Gen Genet 10: 302-308.

Krappmann S, Pries R, Gellissen G, Hiller M,Braus GH (2000) HARO7 encodes chorismate mutase of the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha and is derepressed upon methanol utilization. J Bacteriol 182: 4188-4197.

مقدمه

تولید پروتئین های نوترکیب یک بازار میلیارد دلاری دارا می باشد. از طرف دیگر تولید یک محصول نوترکیب جدید با انتخاب یک میزبان مناسب شروع می شود. در میان سیستم های بیانی مختلف، سلولهای مخمری به عنوان تک سلولی های تولید کننده  با ویژگی دستکاری های ژنتیکی ساده و داشتن مسیرهای ترشحی اختصاصی که در تولید پروتئین کامل و فعال و انتقال آن به خارج از سلول مؤثر می باشند، یکی از بهترین انواع سیستم های شناخته شده می باشند. ساکارومیسس سرویزیه، پیکیا پاستوریس و هانسونلا پلی مورفا در اکثر مطالعات به عنوان سلولهای مخمری میزبانی مورد استفاده قرار گرفته اند که دارای مسیر مشترک بیوشیمیایی در متابولیسم متانول می باشند. در حال حاضر تکنولوژی هانسونلا به دلیل میزان بیان بالا مورد توجه جهانی قرار گرفته است. از جمله اقلام دارویی تولید شده در این سلولها میتوان به واکسن هپاتیت B، انسولین و اینترفرون آلفا و بتا اشاره نمود.

هدف از این مطالعه ، استفاده از وکتور بیانی طراحی شده جهت بیان فاکتور رشد کلنی گرانولوسیتی (GCSF) نوترکیب به عنوان پروتئین کاندید می باشد.

مواد و روش ها

cDNA کد کننده ژن فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیتی در وکتور بیانی طراحی شده  مربوط به هانسونلا پلی مورفا  که شامل پروموتر، توالی سیگنال پپتید، توالی خاتمه دهنده رونویسی و شاخص انتخابی اوکسوتروفی می باشد کلون گردید و بدین ترتیب وکتور بیانی مورد نظر ساخته شد. هضم های آنزیمی به منظور تأیید قطعات کلون شده در وکتور بیانی طراحی شده انجام شد. القاء بیان پروتئین نوترکیب در این سیستم با متانول صورت گرفت و ایمونوبلاتینگ جهت تأیید پروتئین تولید شده نوترکیب صورت گرفت.

نتایج

ماهیت توالیهای کلون شده در وکتور بیانی از طریق هضم های آنزیمی با استفاده از سایتهای طراحی شده در توالی سنتز شده و مشاهده قطعات مورد نظر در ژل آگارز ارزیابی شد. وکتور نوترکیب به فرم خطی با روش الکتروپوریشن به سلول مستعد هانسونلا پلی مورفا انتقال داده شد و القاء بیان پروتئین با متانول صورت پذیرفت. پروتئینی حدوداً 20 کیلو دالتونی بر روی ژل SDS-PAGE مشاهده گردید که با ایمونوبلاتینگ پروتئین تولید شده به عنوان GCSF تأیید شد.

بحث

پروتئین تولید شده با روش بلاتینگ تأیید گردید. در ادامه بایستی عملکرد این پروتئین در واکنشهای ایمونولوژیکی مورد بررسی قرار گیرد. از طرف دیگر عملکرد این پروتئین در مقایسه با فرم تولید شده در E. coli مقایسه شود.

کلید واژه ها: هانسونلا پلی مورفا، فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیتی (GCSF)، مهندسی ژنتیک

 فصل اول : مقدمه

در طول چند دهه اخیر به سه دلیل زیر مطالعات زیادی بر روی مخمر هانسونلا پلی مورفا صورت گرفته است:

رشد سریع این مخمر با مصرف متانول به عنوان تنها منبع کربن و انرژی،

تحمل دماهای بالا (توانایی رشد در دمای °C49)،

تبادل آسان محتوای ژنتیکی بین سلولهای هاپلوئید و دیپلوئید ( (Teunisson, 1960.

 

1-1میکروبیولوژی هانسونلا

این مخمر برای اولین بار در سال 1951 از آب پرتقال حاوی 50% قند در فلوریدای آمریکا جداسازی شد.

سلولهای هانسونلا به هر دو صورت سلولهای دیپلوئیدی و هاپلوئیدی رشد می کنند. کلنی ها بر روی محیط کشت جامد دارای طیف رنگی صورتی هستند که به علت آسکوسپورها می باشد. کلنی سلولهای هاپلوئیدی و دیپلوئیدی از نظر رنگ، اندازه، چیدمان سلولی و سایر ویژگیها با یکدیگر متفاوت می باشند.

تاکنون اطلاعاتی در مورد توانایی هانسونلا پلی مورفا در تشکیل میسلیوم کاذب پیدا نشده است (Teunisson, 1960; Wickerham, 1970).

هانسونلا پلی مورفا میتواند در دمای بالا و در °C42 رشد کند. به نظر می رسد در این مخمر سنتز تره هالوز قسمتی از پاسخ به قحطی منبع کربن و شوک حرارتی است و پیشنهاد شده که این ترکیب، فاکتور مهمی در مقاومت دمایی است (Reinders, 1999).

مطالعات انجام شده بر روی هانسونلا پلی مورفا به طور عمده به بررسی پروتئین های سلولی، ساختار سلولهای مخمر در حال رشد و یا بررسی متابولیسم مخمر پرداخته اند.

در سویه هایی از این مخمر که از متانول به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند، آنزیمهای متانول اکسیداز و کاتالاز، به فرم کریستالی درون اندامکی به نام پراکسی زوم قرار گرفته اند (Van Dijken, 1975).

هانسونلا پلی مورفا بعنوان یک ارگانیسم متیلوتروف، یک مدل مطلوب برای تحقیق در مورد عملکرد پراکسی زم ها و تکامل حیات می باشد. همچنین به منظور بررسی ژنتیکی جنبه های مختلف متابولیسم سلولی از جمله متابولیسم متانول، جذب نیترات و مقاومت به فلزات سنگین مورد مطالعه قرار می گیرد ( (Mannazzu, 2000.

با وجود این ویژگیها، هنوز قابلیت های ژنتیکی و طبیعی سویه های مورد استفاده از این مخمر کاملاً مشخص نیست و کنترل ژنتیکی فرایندهای سلولی پایه از جمله کنترل تقسیم سلولی، تولید مثل و اسپورزایی هنوز با سؤالات زیادی مواجه می باشد.

با اینحال هانسونلا پلی مورفا به عنوان یک میزبان برای تولید پروتئین های خارجی(ترشحی به خارج از سلول) توجه زیادی را به خود جلب کرده است ( (Gellissen, 2000.

 

1-2مطالعات ژنتیکی

تحقیقات ژنتیکی تاکنون تنها بر روی سه سویه از این مخمر انجام شده است که شامل سویه های DL-1، CBS 4732 و NCYC 495 می باشند.

پیدایش سویه های هانسونلا پلی مورفا از سویه های جهش یافته اکسوتروف شروع شده است.این موتانت ها از سویه هایی که در بالا نام برده شد با استفاده از ترکیب شیمیایی N-متیل-N-نیترونیتروزو گوانیدین[1] یا اتیل متان سولفونات به دنبال یک مرحله غنی سازی با نیستاتین به دست آمده اند.

از طرف دیگر اشعه ماوراء بنفش نیز یک موتاژن بسیار قوی است که طیف موتانت های ایجاد شده بوسیله آن در مقایسه با موتانت های حاصل از مواد شیمیایی متفاوت و گسترده تر می باشد (Roggenkamp, 1986).

بطور کلی فرایندهای جهش زایی متعددی در این مخمر انجام شده است که یکی از این فرایندها، جهش های ژنتیکی است که منجر به سنتز اسیدآمینه های آروماتیک می شود که به مخمر اجازه رشد در محیط غنی YPD را نمی دهند (Krappmann, 2000).

 

از جمله انواع جهش یافته های اکسوتروف میتوان به موارد  زیر اشاره نمود:

سویه هانسونلا پلی مورفای جهش یافته ای که برای رشد بر روی محیط های معدنی الزاماً به ریبوفلاوین نیاز دارد و محدود نمودن منبع ریبوفلاوین تأثیر شدیدی بر روی سنتز مجموعه الکل اکسیداز و تکثیر پروکسی زومهای سلولی دارد (Evers, 1994).

نوع دوم جهشهای ایجاد شده در ژن FAD1 است که اسید چرب دلتا[2] را کد می کند. کاربرد این سلولهای جهش یافته در بررسی ژنتیکی سنتز اسیدهای چرب غیراشباع می باشد ( (Anamnart, 1998.

تحقیقات اخیر نشان داده است که هانسونلا پلی مورفا میتواند برای بررسی مقاومت به فلزات سنگین مورد استفاده قرار گیرد چراکه توانایی رشد در حضور تجمع فلزات سنگین متفاوت را که برای سایر موجودات سمی است دارا می باشد (Mannazzu, 1997).

در طی رشد در محیط حاوی vanadate، سلول ها افزایش قابل توجهی از پلی فسفات های واکوئلی پیدا میکنند. احتمالاً نقش این واکوئل ها در فعال کردن مکانیسم های اتوفاژی است که شاید برای جبران کمبود مواد مغذی و یا حذف ساختارهای سلولی ناهنجار القاء شده توسط این یون فلزی لازم باشند  (Mannazzu, 1998).

 

سلول های هانسونلا پلی مورفا در مقایسه با S. cerevisiae به یون های کادمیوم(cd2+) بسیار مقاومند )این مقاومت به شدت به ماهیت منبع کربن استفاده شده بستگی دارد. سلول ها اغلب زمانیکه بر روی محیط حاوی گلوکز رشد میکنند به کادمیم مقاومتراند اما در طی رشد بر روی محیط حاوی متانول، به عنوان منبع کربن و انرژی، به این یون بسیار حساس می باشند. سویه های جهش یافته مقاوم به کادمیوم به سه گروه cds1، cds2 و cds3 تقسیم میشوند ( (Lahtchev, unpublished data.

 

جهش در ژنهای کدکننده آنزیم های پراکسی زومی یا سیتوپلاسمی درگیر در متابولیسم متانولژن AOX1 (MOX)، کدکننده آنزیم الکل اکسیداز (AO) موجود در ماتریکس پروکسی زوم است و یکی از بهترین ژن های هانسونلا پلی مورفا در تحقیقات می باشد (Ledeboer, 1985). الکل اکسیداز یک آنزیم فلاووهومواکتامری است که اولین مرحله در متابولیسم متانول را کاتالیز میکند. مونومر این آنزیم در سیتوپلاسم سنتز شده و به صورت هومواکتامر فعال، تجمع یافته و در داخل پراکسی زوم قرار میگیرد. حدود 210 نوع جهش یافته از ژن AO وجود دارد ( (Titorenko, 1995. بیان این ژن در مرحله رونویسی تنظیم میشود.

در هانسونلا پلی مورفا وقایع مربوط به مهار و القاء ژنهای کد کننده آنزیم های اختصاصی متانول و یا آنزیمهای پراکسی زومی به شدت کنترل می شوند. تنظیم در سطح رونویسی با مکانیسم های کنترلی قابل ملاحظه ای انجام میشود. عناصر تنظیمی به فرم سیس[3] در بالادست ژنهای DAS، CAT[4] و FMD[5] با نقش مهاری برای گلوکز شناسایی شده اند.

 

1-3 نقشه ژنتیکی

آنالیز تتراد در هانسونلا پلی مورفا امکان پذیر است اما اندازه کوچک اسپورها روند این آنالیز را کند می نماید. در کشت سلول های دیپلوئیدی تفکیک مندلی نرمال در مورد بیشتر مارکرهای ژنتیکی مشاهده شده است.

الکتروفورز DNA کروموزومی هانسونلا پلی مورفا به روش pulse field، 3 تا 7 باند را نشان داده است که به نوع سویه وابسته است (Mari, 1993)اما بطور کلی مشخص شده است که هانسونلا پلی مورفا حداقل 7 کروموزوم دارد که بعضی از آنها مضاعف (دو تایی) هستند (Naumov, 1992).

 

1-4 تولیدمثل و اسپورزایی

فاکتورهایی در تولیدمثل و اسپورزایی هانسونلا پلی مورفا درگیرند که هنوز بطور کامل شناسایی نشده اند. از القاء کننده های قوی تولیدمثل جنسی میتوان به مالتوز، گلیسرول و سوربیتول اشاره کرد  (Lahtchev, unpublished data).

سلول های هاپلوئید بر اساس نوع فنوتیپشان به چهار گروه تقسیم میشوند:

سویه های گروه 1 و 2 میتوانند هیبریداسیون متقاطع[6] داشته باشند. این سویه ها سریع الرشد و تهاجمی بوده و پس از گذشت یک روز در محیط انتخابی، دیپلوئیدی می شوند. سویه های گروه 3 توانایی جفتگیری با اعضای گروه 1 و 2 را دارند و سویه های مثبت (+) نامگذاری می شوند. سویه های گروه 4 تنها میتوانند با گروه مثبت جفتگیری کنند و گروه منفی (-) را تشکیل دهند.

 

1-4-1 اسپورزایی

در هانسونلا پلی مورفا سلولهای هاپلوئیدی توانایی اسپورزایی دارند. اسپورزایی هاپلوئیدها بعد از گذشت 8 روز در محیط حاوی 3% مالتوز در دماهای پائین قابل تشخیص است. اسپورزایی با ظاهر شدن کلنی های دیپلوئیدی به رنگ صورتی روشن همراه می باشد.

 

در اواخر دهه 1960 کشف شد که مخمرها توانایی رشد بر روی محیط حاوی متانول به عنوان منبع کربن و انرژی را دارند (Ogata, 1969). اخیراً در تحقیقات پایه، متیلوتروف ها به عنوان منبع پروتئین های تک سلولی[7] (SCP) ((Cooney and Levine, 1976) و آنزیم های غیرمعمول و متابولیت ها توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. با استفاده از روشهای جدید کلونینگ، ژن های کد کننده آنزیم های کلیدی در متابولیسم متانول شناسایی شده اند (Wegner, 1990).

 

پروموترهای MOX و FMD بعد از القاء، بسیار قوی عمل می نمایند. این مطلب با مشاهده میزان بالای بیان محصولات تحت تأثیر این پروموترها قابل انتظار است.

این یافته ها استفاده از هانسونلا پلی مورفا، به عنوان یک میزبان مناسب برای بیان به میزان زیاد ژنهای هترولوگ با استفاده از این پروموترها، به عنوان اجزاء کنترل کننده بیان، را قابل قبول نماید (Roggenkamp, 1984; Hollenberg and Janowicz, 1988).

 

سیستم بیانی شامل هانسونلا پلی مورفا سویه  RB11 و پلاسمیدهای حاوی توالی های  URA3و HARS1[8] است که به دنبال هم قرار گرفته اند. استفاده از پروموترهای FMD یا MOX و ترمیناتور MOX همراه با جایگاههای برش آنزیمی کوتاه مربوط به کلونینگ[9] (MSC) بین این دو واحد، کلونینگ و بیان ORF[10]های هترولوگ را ممکن ساخته است.

آنالیز سویه های بیانی، پایداری میتوزی قابل توجه پلاسمید های الحاق شده به درون ژنوم را نشان می دهد که در بعضی موارد بیانگر سرعت بیان بالای ORF هترولوگ می باشد.

از طرف دیگر، سویه RB11، اغلب دستکاری های ژنتیکی به صورت نوترکیبی را به راحتی نمی پذیرد که شاید ناشی از پایداری میتوزی فوق باشد. به نظر می رسد سویه  DL-1 نسبت به سویه RB11 توانایی پذیرش بیشتری را دارد (Gellissen, 1992).

[1] N-Methyl-N- nitronitroso-guanidine

[2]  Fatty acid desaturase

[3]  Cis acting regulatory elements

[4]  Catalase

[5]  Formate dehydrogenase

[6]  Cross hybridization

[7] Single cell protein

[8] Hansenula polymorpha autonomously replicating sequence 1

[9] Multiple cloning site

[10] Open Reading Frame

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه کلونينگ، بيان، تخليص و بررسي فعاليت آنزيم سراپپتيداز حاصل از سراشيا مارسسنس
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122