پايان نامه کلون سازي نمونه ي جهش يافته ي Rice nsltp2 با هدف کاهش خاصيت آنتي ژني و افزايش کارآمدي زيستي آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کلون سازي نمونه ي جهش يافته ي Rice nsltp2 با هدف کاهش خاصيت آنتي ژني و افزايش کارآمدي زيستي آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه کلون سازي نمونه ي جهش يافته ي Rice nsltp2 با هدف کاهش خاصيت آنتي ژني و افزايش کارآمدي زيستي آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1-تاريخچه ي پروتئين LTP ..1
1-2-ساختار ژني LTP  ها..3
1-3- ساختار پروتئيني LTP…..5
1-3-1- LTP1…..6
1-3-2 LTP2-8
1-3-3- بررسی ارتباط ساختاری LTPو انتقال گروه های هیدرو فوب10
1-4-بررسی خاصیت آنتی ژنی LTPها.11
1-5-نقش های فیزیولوژیکی LTP..13
1-5-1 -نقش LTP  در سنتز کوتیکول…13
1-5-2-نقش LTP  ها به عنوان تعدیل کننده های رشد وتوسعه ی گیاهی….13
1-5-3- نقش LTPها در دفاع مقابل عوامل ضد میکروبی….14
1-6-کاربردهای LTP..15
1-6-1-بررسی کاربرد LTP در سیستم تحویل دارویی..15
1-6-2 -کاربرد LTP در حسگر های زیستی ….17
1-7- هدف تحقیق…17
1-8- ضرورت انجام تحقیق..17
فصل دوم: موادوروش ها
2-1- تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده…18
2-2- مواد مصرفی و نحوه ساخت19
2-3- بخش آزمایشگاهی21
2-4- سویه های باکتری استفاده شده21
2-5- ناقل های استفاده شده…21
2-6-طراحی وسنتز ژن nsLTP2 برنج ایرانی…..22
2-7- شرایط استریل کردن….25
2-8-محیط کشت لوریا برتانی (LB)25
2-9- آنتی بیوتیک…26
2-10- شرایط کشت و نگهداری سویه های باکتری اشرشیا کلی…26
2-10-1- طرز تهیه استوک گلیسرول26
2-11- استخراج ناقل26
2-11-1- استخراج ناقل با روش لیز قلیایی26
2-11-1-1- روش انجام استخراج ناقل با روش لیز قلیایی…28
2-11-2- استخراج ناقل با استفاده از کیت شرکت بیو بیسیک.30
2-11-2-1- روش انجام استخراج ناقل با استفاده از کیت شرکت بیوبیسیک….31
2-12- الکتروفورز DNA بر روی ژل آگارز32
2-12-1- مواد لازم جهت الکتروفورز DNA بر روی ژل آگارز..32
2-12-1-1- بافر TAE..32
2-12-1-2- بافر TBE..33
2-12-1-3-تهیه ژل آگارز…33
2-12-1-4- نشانگر اندازه DNA….34
2-12-1-5-رنگ سایبر گرین….35
2-12-1-6- بافر بارگذاری…36
2-12-2- تعیین اندازه و غلظت DNA توسط الکتروفورز36
2-12-3- تخمین غلظت DNA با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر….36
2-13- تهیه سلول های مستعد از باکتری اشرشیاکلی با روش شیمیایی..37
2-13-1- مواد لازم..37
2-13-2- تهیه سلول مستعد…38
2-14- ترانسفورماسیون با روش شوک گرمایی….38
2-14-1- روش انجام ترانسفورماسیون…..39
2-15- هضم آنزیمی با آنزیم های محدود کننده..40
2-15-1- مواد لازم برای هضم آنزیمی با آنزیم های محدود کننده40
2-15-1-1- آنزیم (Thermo scientific) XhoI…..42
2-15-1-2- آنزیم (Thermo Scientific) NcoI…..42
2-15-1-3 آنزیم BpiI (Thermo Scientific)..42
2-16- خالص سازی DNA از ژل….42
2-16-1- مواد لازم برای  خالص سازی DNA از ژل43
2-16-2- روش انجام استخراج DNA از ژل43
2-17- تکنیک الحاق44
2-17-1-مواد لازم برای تکنیک الحاق….44
2-17-2- روش انجام تکنیک الحاق..45
2-18- واکنش کلنی PCR..45
2-18-1- روش انجام واکنش کلنی- PCR..45
2-19- تعیین توالی ژن rice-nsLTP2..47
2-20-مطالعات بیوانفورماتیکی…47
2-20-1-نرم افزار ها و سرورهای مورد استفاده….47
2-20-2-برر سی توالی nsLTP2….48
2-20-3-بررسی هیدروفوبیسیته یnsLTP2  برنج ایرانی49
2-20-4-بررسی خاصیت آنتی ژنیسیتی nsLTP2 برنج ایرانی ….50
2-20-5-Molecular Docking.51
فصل سوم:نتایج
3-1-استخراج ناقل های pET26b  و pUC57  با روش لیز قلیایی 52
3-2-نتایج هضم آنزیمی ناقل pET26b  وقطعه ی nsLTP2  جهش یافته….53
3-3-نتایج خالص سازی از ژل….54
3-4-واکنش الحاق..55
3-5-ترانسفورماسیون ناقل pET26b  نوترکیب ایجاد شده..56
3-6-غربالگری ناقل های  pET26b حاوی ژن nsLTP2 جهش یافته..57
3-6-1-واکنش کلنی-PCR…..57
3-6-2-نتایج استخراج ناقل های  pET26b نوترکیب…58
3-6-3- نتایج هضم آنزیمی ناقل نوترکیب…59
3-6-4-نتایج تعیین توالی قطعه ی وارد شده به ناقل pET26b…60
3-7-نتایج بخش بیوانفورماتیک..61
3-7-1- بررسی ساختار اول پروتئین nsLTP2 برنج …..61
3-8- جهش زایی پروتئین nsLTP2 برنج ایرانی و Molecular Docking…67
فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری
4-1 –کلیات68
4-2- مقایسهnsLTP2   و nsLTP1 ….69
4-3- سنتز ژن جهش یافته  nsLTP2 گیاه برنج ایرانی ….70
4-4 -همسانه سازی ژن جهش یافته ی nsltp2 برنج ایرانی…..71
4-5- بررسی نوع وحشی و جهش یافته nsLTP2 گیاه برنج ایرانی…..71
4-6- بررسی خاصیت آنتی ژنیسیتی nsLTP2 گیاه برنج ایرانی…72
4-7- نتیجه گیری کلی….74
4-8- پیشنهادات جهت تحقیقات آینده….75

منابع و مآخذ.

Cameron, K. D., M. A. Teece and L. B. Smart .2006. Increased accumulation of cuticular wax and expression of lipid transfer protein in response to periodic drying events in leaves of tree Tobacco. Plant physiology 140(1): 176-183.

Cammue, B. P. A., K. Thevissen, M. Hendriks, K. Eggermont, I. J. Goderis, P. Proost, J. Van Damme, R. W. Osborn, F. Guerbette and J.-C. Kader .1995. A potent antimicrobial protein from onion seeds showing sequence homology to plant lipid transfer proteins. Plant Physiology 109(2): 445-455.

Charvolin, D., J. P. Douliez, D. Marion, C. Cohen‐Addad and E. Pebay‐Peyroula .1999. The crystal structure of a wheat nonspecific lipid transfer protein (ns‐LTP1) complexed with two molecules of phospholipid at 2.1 Å resolution. European Journal of Biochemistry 264(2): 562-568.

Chen, J., H. Liu, J. Yang and K.-C. Chou .2007. Prediction of linear B-cell epitopes using amino acid pair antigenicity scale. Amino acids 33(3): 423-428.

Cheng, C.-S., M.-N. Chen, Y.-J. Liu, L.-Y. Huang, K.-F. Lin and P.-C. Lyu .2004. Evaluation of plant non-specific lipid-transfer proteins for potential application in drug delivery. Enzyme and microbial technology 35(6): 532-539.

Cheng, H. C., P. T. Cheng, P. Peng, P. C. Lyu and Y. J. Sun .2004. Lipid binding in rice nonspecific lipid transfer protein‐1 complexes from Oryza sativa. Protein Science 13(9): 2304-2315.

Choi, E. J., J. Mao and S. L. Mayo.2007. Computational design and biochemical characterization of maize nonspecific lipid transfer protein variants for biosensor applications. Protein science 16(4): 582-588.

Colmenero-Flores, J. M., F. Campos, A. Garciarrubio and A. A. Covarrubias .1997. Characterization of Phaseolus vulgaris cDNA clones responsive to water deficit: identification of a novel late embryogenesis abundant-like protein. Plant molecular biology 35(4): 393-405.

de Oliveira Carvalho, A. and V. M. Gomes. 2007. Role of plant lipid transfer proteins in plant cell physiology—a concise review. Peptides 28(5): 1144-1153.

Diaz‐Perales, A., G. Garcia‐Casado, R. Sanchez‐Monge, F. Garcia‐Selles, D. Barber and G. Salcedo .2002. cDNA cloning and heterologous expression of the major allergens from peach and apple belonging to the lipid‐transfer protein family. Clinical & Experimental Allergy 32(1): 87-92.

Douliez, J.-P., T. Michon and D. Marion .2000.. Steady-state tyrosine fluorescence to study the lipid-binding properties of a wheat non-specific lipid-transfer protein (nsLTP1). Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes 1467(1): 65-72.

Dowhan, W. 1997. Molecular basis for membrane phospholipid diversity: why are there so many lipids? Annual review of biochemistry 66(1): 199-232.

Edqvist, J., E. Rönnberg, S. Rosenquist, K. Blomqvist, L. Viitanen, T. A. Salminen, M. Nylund, J. Tuuf and P. Mattjus .2004. Plants express a lipid transfer protein with high similarity to mammalian sterol carrier protein-2. Journal of Biological Chemistry 279(51): 53544-53553.

Edreva A, 2005.Pathogenesis-related proteins:Research progress in the last 15 years.Gen appl plant physiol 31:105-124.

Edstam, M. M., L. Viitanen, T. A. Salminen and J. Edqvist.2011. Evolutionary history of the non-specific lipid transfer proteins. Molecular plant 4(6): 947-964.

Egger, M., M. Hauser, A. Mari, F. Ferreira and G. Gadermaier .2010. The role of lipid transfer proteins in allergic diseases. Current allergy and asthma reports 10(5): 326-335.

Eklund, D. M. and J. Edqvist.2003. Localization of nonspecific lipid transfer proteins correlate with programmed cell death responses during endosperm degradation in Euphorbia lagascae seedlings. Plant physiology 132(3): 1249-1259.

Elmorjani, K., V. Lurquin, A. Lelion, H. Rogniaux and D. Marion.2004. A bacterial expression system revisited for the recombinant production of cystine-rich plant lipid transfer proteins. Biochemical and biophysical research communications 316(4): 1202-1209.

Emini, E. A., J. V. Hughes, D. Perlow and J. Boger .1985. Induction of hepatitis A virus-neutralizing antibody by a virus-specific synthetic peptide. Journal of virology 55(3): 836-839.

Garcı́a-Garrido, J. M., M. Menossi, P. Puigdoménech, J. A. Martı́nez-Izquierdo and M. Delseny .1998. Characterization of a gene encoding an abscisic acid-inducible type-2 lipid transfer protein from rice. FEBS letters 428(3): 193-199.

Ge, X., J. Chen, C. Sun and K. Cao .2003. Preliminary study on the structural basis of the antifungal activity of a rice lipid transfer protein. Protein engineering 16(6): 387-390.

Goff, S. A., D. Ricke, T.-H. Lan, G. Presting, R. Wang, M. Dunn, J. Glazebrook, A. Sessions, P. Oeller and H. Varma .2002. A draft sequence of the rice genome (Oryza sativa L. ssp. japonica). Science 296(5565): 92-100.

Guerbette, F., M. Grosbois, A. Jolliot-Croquin, J.-C. Kader and A. Zachowski .1999. Lipid-transfer proteins from plants: structure and binding properties. Molecular and cellular biochemistry 192(1-2): 157-161.

Guiderdoni, E., M. J. Cordero, F. Vignols, J. M. Garcia-Garrido, M. Lescot, D. Tharreau, D. Meynard, N. Ferrière, J.-L. Notteghem and M. Delseny .2002. Inducibility by pathogen attack and developmental regulation of the rice Ltp1 gene. Plant molecular biology 49(6): 679-695.

Han, G. W., J. Y. Lee, H. K. Song, C. Chang, K. Min, J. Moon, D. H. Shin, M. L. Kopka, M. R. Sawaya and H. S. Yuan .2001. Structural basis of non-specific lipid binding in maize lipid-transfer protein complexes revealed by high-resolution X-ray crystallography. Journal of molecular biology 308(2): 263-278.

Hao, J., J. DONG, J. YU, G. GU, J. CHEN, Q. LI and W. FAN .2006. Identification of the major proteins in beer foam by mass spectrometry following sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis. Journal of the American Society of Brewing Chemists 64(3): 166-174.

Hartz, C., I. Lauer, S. M. M. M. del Mar, A. Cistero-Bahima, K. Foetisch, J. Lidholm, S. Vieths and S. Scheurer.2009. Comparison of IgE-binding capacity, cross-reactivity and biological potency of allergenic non-specific lipid transfer proteins from peach, cherry and hazelnut. International archives of allergy and immunology 153(4): 335-346.

Heredia, A. .2003. Biophysical and biochemical characteristics of cutin, a plant barrier biopolymer. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects 1620(1): 1-7.

Hoffmann-Sommergruber, K.. 2002. Pathogenesis-related (PR)-proteins identified as allergens. Biochemical Society Transactions 30(6): 930-934.

Hoh, F., J.-L. Pons, M.-F. Gautier, F. de Lamotte and C. Dumas .2005. Structure of a liganded type 2 non-specific lipid-transfer protein from wheat and the molecular basis of lipid binding. Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography 61(4): 397-406.

Hollenbach, B., L. Schreiber, W. Hartung and K.-J. Dietz .1997. Cadmium leads to stimulated expression of the lipid transfer protein genes in barley: implications for the involvement of lipid transfer proteins in wax assembly. Planta 203(1): 9-19.

Hopp, T. P. & Wood, K. R. 1981 Proc. NatW Acad. Sci. USA 78, 3824-3828.

Jang, C. S., H. J. Lee, S. J. Chang and Y. W. Seo .2004. Expression and promoter analysis of the TaLTP1 gene induced by drought and salt stress in wheat (Triticum aestivum L.). Plant science 167(5): 995-1001.

Jégou, S., J.- P. Douliez, D. Mollé, P. Boivin and D. Marion .2000. Purification and structural characterization of LTP1 polypeptides from beer. Journal of agricultural and food chemistry 48(10): 5023-5029.

Jetter R, Kunst L, Samuels AL. 2006. Composition of plant cuticular waxes. In: Riederer M, Mu¨ller C, eds. Biology of the plant cuticle. Oxford: Blackwell Publishing, 182– 215.

Jouhet, J., E. Maréchal and M. A. Block .2007. Glycerolipid transfer for the building of membranes in plant cells. Progress in lipid research 46(1): 37-55.

Jung, H. W. and B. K. Hwang .2000. Isolation, partial sequencing, and expression of pathogenesis-related cDNA genes from pepper leaves infected by Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Molecular plant-microbe interactions 13(1): 136-142.

Jung, H. W., W. Kim and B. K. Hwang .2003. Three pathogen‐inducible genes encoding lipid transfer protein from pepper are differentially activated by pathogens, abiotic, and environmental stresses. Plant, cell & environment 26(6): 915-928.

Kader, J.-C. (1996). Lipid-transfer proteins in plants. Annual review of plant biology 47(1): 627-654.

Kalla, R., K. Shimamoto, R. Potter, P. S. Nielsen, C. Linnestad and O. A. Olsen .1994. The promoter of the barley aleurone‐specific gene encoding a putative 7 kDa lipid transfer protein confers aleurone cell‐specific expression in transgenic rice. The Plant Journal 6(6): 849-860.

Karimian M, Miroliaie M, Ghaedi K, Ehsanpour A, Zahraie Z.2011.Construction of  a vector containing coding sequence of lipid transfer protein-2 (LTP2) gen from rice. Journal of molecular genetics 3:1-4.

Karimian M, Miroliaie M, Ghaedi K.2012.Cloning and expression of lipid transfer protein-2 (LTP2) gen from iranian rice. Genetics in 3rd millennium 10:2794-2801.

Kent, C. 1995. Eukaryotic phospholipid biosynthesis. Annual review of biochemistry 64(1): 315-343.

Kirubakaran, S. I., S. M. Begum, K. Ulaganathan and N. Sakthivel .2008. Characterization of a new antifungal lipid transfer protein from wheat. Plant physiology and Biochemistry 46(10): 918-927.

Kolaskar, A. and P. C. Tongaonkar .1990. A semi-empirical method for prediction of antigenic determinants on protein antigens. FEBS letters 276(1): 172-174.

Kristensen, A. K., J. Brunstedt, K. K. Nielsen, P. Roepstorff and J. D. Mikkelsen .2000. Characterization of a new antifungal non-specific lipid transfer protein (nsLTP) from sugar beet leaves. Plant Science 155(1): 31-40.

Krogh, A., B. Larsson, G. Von Heijne and E. L. Sonnhammer .2001. “Predicting transmembrane protein topology with a hidden Markov model: application to complete genomes.” Journal of molecular biology 305(3): 567-580.

Kyte, J. and R. F. Doolittle .1982. A simple method for displaying the hydropathic character of a protein. Journal of molecular biology 157(1): 105-132.

Lascombe, M. B., B. Bakan, N. Buhot, D. Marion, J. P. Blein, V. Larue, C. Lamb and T. Prangé .2008. The structure of “defective in induced resistance” protein of Arabidopsis thaliana, DIR1, reveals a new type of lipid transfer protein. Protein Science 17(9): 1522-1530.

Lee, J. Y., K. Min, H. Cha, D. H. Shin, K. Y. Hwang and S. W. Suh .1998. Rice non-specific lipid transfer protein: the 1.6 Å crystal structure in the unliganded state reveals a small hydrophobic cavity. Journal of molecular biology 276(2): 437-448.

Lerche, M. H., B. B. Kragelund, L. M. Bech and F. M. Poulsen .1997. Barley lipid-transfer protein complexed with palmitoyl CoA: the structure reveals a hydrophobic binding site that can expand to fit both large and small lipid-like ligands. Structure 5(2): 291-306.

Liang, S., D. Zheng, C. Zhang and M. Zacharias .2009. Prediction of antigenic epitopes on protein surfaces by consensus scoring. BMC bioinformatics 10(1): 302.

Lindorff-Larsen, K. and J. R. Winther .2001. Surprisingly high stability of barley lipid transfer protein, LTP1, towards denaturant, heat and proteases. FEBS letters 488(3): 145-148.

Liu, Y.-J., D. Samuel, C.-H. Lin and P.-C. Lyu .2002. Purification and characterization of a novel 7-kDa non-specific lipid transfer protein-2 from rice (Oryza sativa). Biochemical and biophysical research communications 294(3): 535-540.

Lullien‐Pellerin, V., C. Devaux, T. Ihorai, D. Marion, V. Pahin, P. Joudrier and M. F. Gautier .1999. Production in Escherichia coli and site‐directed mutagenesis of a 9‐kDa nonspecific lipid transfer protein from wheat. European Journal of Biochemistry 260(3): 861-868.

Maldonado, A. M., P. Doerner, R. A. Dixon, C. J. Lamb and R. K. Cameron .2002. A putative lipid transfer protein involved in systemic resistance signalling in Arabidopsis. Nature 419(6905): 399-403.

Maxfield, F. and M. Mondal .2006. Sterol and lipid trafficking in mammalian cells. Biochemical Society Transactions 34(Pt 3): 335-339.

Masuta, C., M. Furuno, H. Tanaka, M. Yamada and A. Koiwai .1992. Molecular cloning of a cDNA clone for tobacco lipid transfer protein and expression of the functional protein in Escherichia coli. FEBS letters 311(2): 119-123.

Meijer, E. A., S. C. de Vries, P. Sterk, D. W. Gadella Jr, K. W. Wirtz and T. Hendriks .1993. Characterization of the non-specific lipid transfer protein EP2 from carrot (Daucus carota L.). Cellular Fatty Acid-Binding Proteins II, Springer: 159-166.

Padidar S, Miroliaei, M, Mostafaie A,  and S. Ghobadi S .2010. Purification of Lipid Transfer Protein 2 (LTP2) from Iranian rice paddy. Journal of Cell and Molecular Research 1(2): 72-76.

Moelskov Bech, L., P. Vaag, B. Heinemann and K. Breddam.1995. Throughout the brewing process barley lipid transfer protein 1 (LTP1) is transformed into a more foam-promoting form. Proceedings of Congress-European Brewery Convention, Oxford University Press.

Molina, A., A. Segura and F. García-Olmedo .1993. Lipid transfer proteins (nsLTPs) from barley and maize leaves are potent inhibitors of bacterial and fungal plant pathogens. Febs Letters 316(2): 119-122.

Molina, H., V. M. Holers, B. Li, Y. Fung, S. Mariathasan, J. Goellner, J. Strauss-Schoenberger, R. W. Karr and D. D. Chaplin .1996. Markedly impaired humoral immune response in mice deficient in complement receptors 1 and 2. Proceedings of the National Academy of Sciences 93(8): 3357-3361.

Moreau, P., J. Bessoule, S. Mongrand, E. Testet, P. Vincent and C. Cassagne .1998. Lipid trafficking in plant cells. Progress in lipid research 37(6): 371-391.

Nieuwland, J., R. Feron, B. A. Huisman, A. Fasolino, C. W. Hilbers, J. Derksen and C. Mariani .2005. Lipid transfer proteins enhance cell wall extension in Tobacco. The Plant Cell Online 17(7): 2009-2019.

Østergaard J., Vergnolle C., Schoentgen F. & Kader J.  1993. Acyl-binding lipid-transfer proteins from rape seedlings, a novel category of proteins interacting with lipids. Biochimica et Biophysica Acta 1770, 109–117.

Park, C.-J., R. Shin, J. M. Park, G.-J. Lee, J.-S. You and K.-H. Paek .2002. Induction of pepper cDNA encoding a lipid transfer protein during the resistance response to Tobacco mosaic virus. Plant molecular biology 48(3): 243-254.

Park, S.-Y., G.-Y. Jauh, J.-C. Mollet, K. J. Eckard, E. A. Nothnagel, L. L. Walling and E. M. Lord .2000. A lipid transfer–like protein is necessary for lily pollen tube adhesion to an in vitro stylar matrix. The Plant Cell Online 12(1): 151-163.

Park, S.-Y. and E. M. Lord .2003. Expression studies of SCA in lily and confirmation of its role in pollen tube adhesion. Plant molecular biology 51(2): 183-189.

Parker, J., D. Guo and R. Hodges .1986. New hydrophilicity scale derived from high-performance liquid chromatography peptide retention data: correlation of predicted surface residues with antigenicity and X-ray-derived accessible sites. Biochemistry 25(19): 5425-5432.

Pastorello, E. A., L. Farioli, V. Pravettoni, C. Ortolani, M. Ispano, M. Monza, C. Baroglio, E. Scibola, R. Ansaloni and C. Incorvaia .1999. The major allergen of peach (Prunus persica) is a lipid transfer protein. Journal of Allergy and Clinical Immunology 103(3): 520-526.

Pato, C., M. Le Borgne, G. Le Baut, P. Le Pape, D. Marion and J.-P. Douliez.2001. Potential application of plant lipid transfer proteins for drug delivery. Biochemical pharmacology 62(5): 555-560.

Pearce, R. S., C. E. Houlston, K. M. Atherton, J. E. Rixon, P. Harrison, M. A. Hughes and M. A. Dunn .1998. Localization of expression of three cold-induced genes, blt101, blt4. 9, and blt14, in different tissues of the crown and developing leaves of cold-acclimated cultivated barley. Plant Physiology 117(3): 787-795.

Pettersen, E. F., T. D. Goddard, C. C. Huang, G. S. Couch, D. M. Greenblatt, E. C. Meng and T. E. Ferrin .2004. UCSF Chimera—a visualization system for exploratory research and analysis. Journal of computational chemistry 25(13): 1605-1612.

Pii, Y., A. Astegno, E. Peroni, M. Zaccardelli, T. Pandolfini and M. Crimi.2009. The Medicago truncatula N5 gene encoding a root-specific lipid transfer protein is required for the symbiotic interaction with Sinorhizobium meliloti. Molecular plant-microbe interactions 22(12): 1577-1587.

Ponnuswamy, P. and M. Prabhakaran .1980. Properties of nucleation sites in globular proteins. Biochemical and biophysical research communications 97(4): 1582-1590.

Ponomarenko, J., H.-H. Bui, W. Li, N. Fusseder, P. E. Bourne, A. Sette and B. Peters .2008. ElliPro: a new structure-based tool for the prediction of antibody epitopes. BMC bioinformatics 9(1): 514.

Pons, J.-L., F. de Lamotte, M.-F. Gautier and M.-A. Delsuc (2003). Refined solution structure of a liganded type 2 wheat nonspecific lipid transfer protein. Journal of Biological Chemistry 278(16): 14249-14256.

Pope B,Kent HM.1996.High efficiency 5 min transformation of Escherchia coli. Nucleic acids research 24:536-537.

Porth, I., M. Koch, M. Berenyi, A. Burg and K. Burg .2005. Identification of adaptation-specific differences in mRNA expression of sessile and pedunculate oak based on osmotic-stress-induced genes. Tree physiology 25(10): 1317-1329.

Pyee, J. and P. Kolattukudy .1995. The gene for the major cuticular wax‐associated protein and three homologous genes from broccoli (Brassica oleracea) and their expression patterns. The Plant Journal 7(1): 49-59.

Pyee, J., H. Yu and P. Kolattukudy .1994. Identification of a lipid transfer protein as the major protein in the surface wax of broccoli (Brassica oleracea) leaves. Archives of Biochemistry and Biophysics 311(2): 460-468.

Regente, M., A. Giudici, J. Villalain and L. Canal .2005. The cytotoxic properties of a plant lipid transfer protein involve membrane permeabilization of target cells. Letters in applied microbiology 40(3): 183-189.

Romo, S., E. Labrador and B. Dopico .2001. Water stress-regulated gene expression in Cicer arietinum seedlings and plants. Plant Physiology and Biochemistry 39(11): 1017-1026.

Singh, H. and G. Raghava.2001. ProPred: prediction of HLA-DR binding sites. Bioinformatics 17(12): 1236-1237.

Rubinstein, N. D., I. Mayrose and T. Pupko .2009. A machine-learning approach for predicting B-cell epitopes. Molecular immunology 46(5): 840-847.

Salcedo, G., R. Sanchez-Monge, D. Barber and A. Diaz-Perales .2007. Plant non-specific lipid transfer proteins: an interface between plant defence and human allergy. Biochimica Et Biophysica Acta (BBA)-Molecular and Cell Biology of Lipids 1771(6): 781-791.

Sambrook J,Russel DW.2001.Molecular cloning: a laboratory manual (3- volume set).

Samuel, D., Y.-J. Liu, C.-S. Cheng and P.-C. Lyu .2002. Solution structure of plant nonspecific lipid transfer protein-2 from rice (Oryza sativa). Journal of Biological Chemistry 277(38): 35267-35273.

Sarowar S,Kim YJ,Kim KD, Hwang BK, OK SH, Shin JS. 2009.Overexpression of lipid transfer protein (LTP) genes enhances resistance to plant pathogens and LTP functions in long-distance systemic signaling in Tobacco. Plant cell reports 28:419-427.

Scheurer, S., I. Lauer, K. Foetisch, M. S. M. Moncin, M. Retzek, C. Hartz, E. Enrique, J. Lidholm, A. Cistero-Bahima and S. Vieths .2004. Strong allergenicity of Pru av 3, the lipid transfer protein from cherry, is related to high stability against thermal processing and digestion. Journal of allergy and clinical immunology 114(4): 900-907.

Segura, A., M. Moreno and F. García-Olmedo .1993. Purification and antipathogenic activity of lipid transfer proteins (LTPs) from the leaves of Arabidopsis and spinach. FEBS letters 332(3): 243-246.

Seki, J., S. Sonoke, A. Saheki, H. Fukui, H. Sasaki and T. Mayumi .2004. A nanometer lipid emulsion, lipid nano-sphere (LNS®), as a parenteral drug carrier for passive drug targeting. International journal of pharmaceutics 273(1): 75-83.

Shin, D. H., J. Y. Lee, K. Y. Hwang, K. K. Kim and S. W. Suh .1995. High-resolution crystal structure of the non-specific lipid-transfer protein from maize seedlings. Structure 3(2): 189-199.

Sodano, P., A. Caille, D. Sy, G. de Person, D. Marion and M. Ptak .1997. 1 H NMR and fluorescence studies of the complexation of DMPG by wheat non-specific lipid transfer protein. Global fold of the complex. FEBS letters 416(2): 130-134.

Sohal, A. K., J. A. Pallas and G. I. Jenkins .1999. The promoter of a Brassica napus lipid transfer protein gene is active in a range of tissues and stimulated by light and viral infection in transgenic Arabidopsis. Plant molecular biology 41(1): 75-87.

Sossountzov, L., L. Ruiz-Avila, F. Vignols, A. Jolliot, V. Arondel, F. Tchang, M. Grosbois, F. Guerbette, E. Miginiac and M. Delseny .1991. Spatial and temporal expression of a maize lipid transfer protein gene. The Plant Cell Online 3(9): 923-933.

Soufleri, I. A., C. Vergnolle, E. Miginiac and J.-C. Kader .1996. Germination-specific lipid transfer protein cDNAs in Brassica napus L. Planta 199(2): 229-237.

Stellwagen VC, Gelfi C, Righetti PG. 1997.The free solution mobility of DNA biopolymers 42:687-703.

Sterk, P., H. Booij, G. A. Schellekens, A. Van Kammen and S. C. De Vries .1991. Cell-specific expression of the carrot EP2 lipid transfer protein gene The Plant Cell Online 3(9): 907-921.

Suh, M. C., A. L. Samuels, R. Jetter, L. Kunst, M. Pollard, J. Ohlrogge and F. Beisson .2005. Cuticular lipid composition, surface structure, and gene expression in Arabidopsis stem epidermis. Plant Physiology 139(4): 1649-1665.

Tassin‐Moindrot, S., A. Caille, J. P. Douliez, D. Marion and F. Vovelle .2000. The wide binding properties of a wheat nonspecific lipid transfer protein. European Journal of Biochemistry 267(4): 1117-1124.

Tchang, F., P. This, V. Stiefel, V. Arondel, M.-D. Morch, M. Pages, P. Puigdomenech, F. Grellet, M. Delseny and P. Bouillon .1988. Phospholipid transfer protein: full-length cDNA and amino acid sequence in maize. Amino acid sequence homologies between plant phospholipid transfer proteins. Journal of Biological Chemistry 263(32): 16849-16855.

Terras, F. R., I. J. Goderis, F. Van Leuven, J. Vanderleyden, B. P. Cammue and W. F. Broekaert (1992). In vitro antifungal activity of a radish (Raphanus sativus L.) seed protein homologous to nonspecific lipid transfer proteins. Plant physiology 100(2): 1055-1058.

Thoma, S., Y. Kaneko and C. Somerville .1993. A non‐specific lipid transfer protein from Arabidopsis is a cell wall protein. The Plant Journal 3(3): 427-436.

Torres-Schumann, S., J. A. Godoy and J. A. Pintor-Toro .1992. A probable lipid transfer protein gene is induced by NaCl in stems of tomato plants. Plant molecular biology 18(4): 749-757.

Treviño, M. B. and M. A. O’Connell .1998. Three Drought-Responsive Members of the Nonspecific Lipid-Transfer Protein Gene Family in Lycopersicon pennelliiShow Different Developmental Patterns of Expression. Plant Physiology 116(4): 1461-1468.

Tsuboi, S., T. Osafune, R. Tsugeki, M. Nishimura and M. Yamada .1992. Nonspecific lipid transfer protein in castor bean cotyledon cells: subcellular localization and a possible role in lipid metabolism. Journal of biochemistry 111(4): 500-508.

Van Loon, L. and E. Van Strien .1999. The families of pathogenesis-related proteins, their activities, and comparative analysis of PR-1 type proteins. Physiological and molecular plant pathology 55(2): 85-97.

Vance, J. E. and D. E. Vance .2004. Phospholipid biosynthesis in mammalian cells. Biochemistry and cell biology 82(1): 113-128.

van Ree, R. 2002. “Carbohydrate epitopes and their relevance for the diagnosis and treatment of allergic diseases.” International archives of allergy and immunology 129(3): 189-197.

Vignols, F., G. Lund, S. Pammi, D. Trémousaygue, F. Grellet, J.-C. Kader, P. Puigdomènech and M. Delseny .1994. Characterization of a rice gene coding for a lipid transfer protein. Gene 142(2): 265-270.

Vignols, F., M. Wigger, J. M. Garcı́a-Garrido, F. Grellet, J.-C. Kader and M. Delseny .1997. Rice lipid transfer protein (LTP) genes belong to a complex multigene family and are differentially regulated. Gene 195(2): 177-186.

Wang, S. Y., J. H. Wu, T. Ng, X. Y. Ye and P. F. Rao.2004. A non-specific lipid transfer protein with antifungal and antibacterial activities from the mung bean. Peptides 25(8): 1235-1242.

چکیده:

nsLTP  های گیاهی پروتئین های کوچک،محلول و متصل شونده به لیپید هستند که در بسیاری از اعمال فیزیولوژیکی گیاه مثل انتقال فسفولیپید ها ، دفاع در برابر عوامل باکتریایی و قارچی و… شرکت می کنند.این پروتئین ها به دو خانواده ی LTP1(9kDa) وLTP2(7kDa) تقسیم میشوند که هر دو خانواده  دارای چهار باند دی سولفیدی است که حفره ی هیدروفوب متصل شونده به لیپید را ایجاد میکنند.در مقایسه با LTP1، مطالعات ساختاری کمتری روی LTP2 انجام گرفته است.حفره ی هیدروفوب LTP2  نسبت به LTP1  کوچکتر بوده اما انعطاف بیشتری دارد که سبب می شود LTP2 توانایی حمل گروه گسترده ای از لیپید ها از جمله ملکول های سخت استرول را داشته باشد.به دلیل عملکرد های  گسترده ی nsLTP2،استفاده از آن ها در سیستم تحویل دارو توجه زیادی را به خود جلب کرده است ، از طرفی ثبات قابل توجه  این پروتئین ها در مقابل پروتئولیز ودناتوراسیون حرارتی سبب ابجاد واکنش های آلرژیک می گردد.هدف از این مطالعه ایجاد جهش های F39A وL28A در جهت کاهش خاصیت آنتی ژنی و بهبود تمایل اتصالی nsLTP2 برنج ایرانی می باشد.توالی ژن جهش یافته ی  nsLTP2 برنج ایرانی پس ار سنتز در وکتور pET26b کلون گردید. همچنین مطالعات بیوانفورماتیکی در جهت بررس ساختار پروتئین ، نواحی هیدروفوب و ویژگی های آنتی ژنی پروتئین انجام شد.نتایج بررسی ها ی انجام شده در این پژوهش نشان داد که اعمال تغییرات ذکر شده در توالی nsLTP2 برنج ایرانی سبب کاهش خاصیت آنتی ژنی و همچنین افزایش کارایی آن در سیستم تحویل دارو می گردد.

کلمات کلیدی:nsLTP2، دارو رسانی،ویژگی های آنتی ژنی،Oryza Sativa.

فصل اول

مقدمه

 تاريخچه ي پروتئين LTP[1]

ليپيد ها نقش ضروري را در بيولوژي دارند و به عنوان رابط بين اندامك ها،سلول ها و موجودات تعريف مي شوند.اين گروه از ملكول ها منبع غني از انرژي را ارائه داده و مي توانند به عنوان سيگنال هاي ملكولي و هورموني مهم عمل كنند.ليپيد هاي مورد نياز قسمت هاي مختلف سلول هاي يوكاريوتي از جمله غشاي پلاسمايي و غشاي ساير اندامك ها در اندامك هايي همچون شبكه ي آندوپلاسمي و دستگاه گلژي ساخته و سپس به بخش هاي مورد نظر منتقل مي شوند (Dowhen.1997;Jouhet et al .2007; Kent .1995;vance.2004).بدين ترتيب تبادل قابل توجهي از ليپيد ها بين غشاهاي سلولي مختلف وجود دارد كه در يوكاريوت ها اين پديده از طريق مسير هاي وزيكولي و غير وزيكولي رخ مي دهد( Maxfield and Mondal .2006).غشاي اندامك هايي مثل گلي اكسي زوم ها شامل ليپيد هايي مثل فسفاتيديل كولين،فسفاتيديل گليسرول و فسفاتيديل اتانول آمين است،در حالي كه اين اندامك فاقد آنزيم هاي مورد نياز براي ساخت اين فسفاتيد ها مي باشند.بنابراين اين اندامك بايد ليپيد هاي لازم براي ساخت غشاي خود رااز اندامك های سازنده ي آن وارد كند(Moreau et al . 1998).از طرف ديگر عموما ليپيد ها داراي حلاليت ضعيفي در سيتوپلاسم سلول مي باشند كه اين خود حضور يك سيستم انتقالي را ضروري مي سازد.گروهي از پروتئين ها تحت عنوان انتقال دهنده ي ليپيد(LTP) اولين بار از برگ هاي اسفناج استخراج شدند و بر اساس فعاليت و عملكردي كه در انتقال فسفوليپيد ها بين غشاها در حالت in vitro داشتند نامگذاري شدند (kader .1996). اين پروتئين ها توانايي انتقال فسفوليپيد ها،گليكوليپيد ها،اسيد هاي چرب و استرول ها بين ليپيد هاي غشايي از ليپوزوم ها يا ميكروزوم ها به ميتوكندري را دارند و در شرايط in vitro انتقال فسفوليپيد ها را از يك غشاي دهنده به يك غشاي گيرنده تسهيل مي كنند( kader (.1996;Yeast and Rose.2008).LTP  ها از جمله فراوان ترين پروتئين ها در گياهان هستند و بيش از 4% حجم پروتئين هاي محلول را تشكيل مي دهند( Carvaho and Gomes et al. 2007;Edstam et al. 2011).

با توجه به فعاليت هاي واضح LTP هاي گياهي در حالت in vitro  در ابتدا اين طور فرض مي شد كه اين پروتئين ها فقط در تبادل ليپيد ها در درون سلول نقش دارند،اما اين ايده زماني كه نشان داده شد كه LTP ها به عنوان پيش پروتئين هایی داراي سيگنال پپتيد توليد شده Bernhard et al. 1997)) ،كه به طور مستقيم به ماتريكس خارج سلولي ترشح مي شوند رد شد (Meijer et al.1993;Thoma et al.1993).اين پروتئين ها تاكنون از گياهان مختلفي همچون

گندم،جو،گيلاس،آرابيدوپسيس،ذرت،لوبيا،سيب،هلو،گوجه،تاج خروس و برنج استخراج شده اند( Cheng Hui – chun et al.2004. LTP.( ها علاوه بر انواع مختلف گياهان (Wang et al.2004) در باكتري ها ،حيوانات و همچنين بافت هاي انساني نيز يافت مي شوند.اگر چه از نظر توالي LTPهاي گياهي و جانوري هيچ تشابهي ندارند اما شباهت زيادي بين LTP  هاي گياهي وجود دارد.در انواع مختلف ساختار گياهي از جمله ديواره سلولي برگ،دمبرگ،ساقه،گل و دستجات آوندي LTP وجود دارد( Yeats and Rose . 2008)، اين ملكول ها داراي PI حدود 10-8 مي باشند. LTP ها قادر به انتقال طيف گسترده اي از ليپيد ها از جمله انواع فسفوليپيد ها،گليكوليپيد ها،استروئيد ها و اسيد هاي چرب بين غشاهاي زيستي مي باشند. بدين ترتيب داراي عملكرد غير اختصاصي بوده و آنها را با نام عمومي [2]ns – LTP مي شناسند. اين پروتئين هاي قليايي كوچك بر اساس وزن ملكولي خود به دو گروه nsLTP1 با وزن ملكولي 9 كيلو دالتون و nsLTP2 با وزن ملكولي 7 كيلو دالتون تقسيم مي شوند(Karimian et al.2011). اين دو نوع ملكول ويژگي هاي مشتركي از جمله نقطه ايزوالكتريك بالا،وزن ملكولي پايين،هشت باقي مانده بسيار حفاظت شده از سيستئين كه در تشكيل باند هاي دي سولفيد درون ملكولي دخالت مي كنند را به اشتراك گذاشته اند( Arondel and Kader.2000 ).با اين حال علي رغم تشابهات كلي تفاوت هايي در وزن ملكولي،توالی اسيد آمينه اي و فعاليت هاي بيولوژيكي دارند. (Samuel et al. 2002)

پروتئين هاي خانواده ي LTP1 داراي 90 تا 95 اسيد آمينه و پروتئين هاي خانواده ي LTP2 داراي 70 اسيد آمينه در ساختار اوليه خود مي باشند. (Kader et al.1996) همچنين مطالعات كريستالوگرافي نشان داده كه اختلاف در حفره ي هيدروفوب اين دو پروتئين از مهمترين تفاوت هاي آنهاست.اين حفرة آب گريز در LTP1 به شكل يك تونل است كه از محور ملكولي مي گذرد و در LTP2 به صورت يك محفظه ی  خالي هرمي است كه حفرة آب گريز در LTP2 داراي اندازة كوچكتر و انعطاف بيشتري نسبت به LTP1 مي باشد.به اين ترتيب LTP2 با داشتن اين ويژگي توانايي اتصال به ملكولهاي سختي همچون استرول ها را دارد (Elmorjani et al .2004). LTP ها از هر دو خانوادة LTP1  و LTP2  در انتهاي آميني خود سيگنال پپتيدي دارند كه در LTP1 33-24 اسيد آمينه و در LTP2 36-24 اسيد آمينه دارد( Garcia  – Garrido et al .1998; Kalla et al .1994).مطالعات انجام شده در مورد LTP1 نسبت به LTP2 بيشتر است.در اين مطالعات توالي نوكلئوتيدي و اسيد آمينه اي،روند تخليصي(Liu et al .2002; Padidar et al . 2009;Segura et al . 1993;Zaman et al . 2009)،فعاليت هاي زيستي مختلف از جمله فعاليت هاي انتقالي و اتصاليCheng Chao-sheng et al.2008))،خواص ضد قارچي و ضد ميكروبي (Kirobakaran et al.2008 ;Yeats and Rose.2008 , Zottich et al.2011)و ساير خواص آن مورد بررسي قرار گرفته است.همچنين ويژگي هاي ساختاري اين ملكولها توسط مطالعات بيوانفورماتيك(Lee et al . 1998) و تكنيك هايي از قبيل NMR و CD بررسي شده است. LTP ها داراي وظايف متعددي از جمله انتقال مونومر هاي كوتين،شركت در مكانيسم دفاعي گياهان،شركت در روند تمايز سلولي،گرده افشاني،جوانه زني و جنين زايي مي باشد( Ekland and Edqvist et al .2003;Cheng Hui – Chun et al.2004). این پروتئین ها در برابر دماي بالا (تا 80 درجه)،تركيبات دناتوره كننده و هضم آنزيمي مقاومند (Bernardi et al.2011)،ثبات قابل توجه در برابر پروتئوليز (Lindorff – Larsen and Winther.2007) و دناتوراسيون حرارتي ذاتا در ارتباط با خاصيت آلرژي زايي اين پروتئين هاست (Breiteneder and Mills.2004)، به همين دليل اين پروتئين ها مي توانند وارد سيستم هورموني بدن انسان شوند و سيستم عصبي را تحريك كرده و به عنوان آلرژي عمل كنند(  Bernardi et al. 2011) .

1-2-ساختار ژني LTP  ها

الگوهاي بياني كه براي ژن هاي ltp مربوط به گياهان مختلف وجود دارد پيچيده و در بيشتر موارد موقت و بسيار كنترل شده است (Vignols et al.1997 ; Guiderdoni et al. 2002)، LTP ها شامل يك خانواده چند ژني هستند كه متناسب با نياز گياه در اندام هاي مختلف تنظيم مي شوند،به عنوان مثال LTP برنج توسط حداقل سه گروه ژني كد مي شود( Boutrot Freddy et al.2008 ; Garcia –  Garrido et al.1998). بيان ژن هاي ltp در تغيير شرايط محيطي مثل خشكسالي،استرس هاي نمكي،سرما و آلودگي به بيماري زاهاي باكتريايي و قارچي صورت مي گيرد( Jung et al. 2003 ; Jang et al . 2004)،بنابراين LTP ها علل سازگاري گياه در مقابل شرايط استرس زاي غير زنده مثل:افزايش غلظت نمك،سرما و تغييرات تابش نور مي باشد، به اين ترتيب كه بيان ژن هاي ltp در زمان القاء اين شرايط استرس زا افزايش مي يابد.نشان داده شده است كه LTP  ها در هنگام القاي نور آبي و قرمز يافت مي شوند.همچنين ملكول هايي مانند ساليسيك اسيد 5.اتيلن 6.متيل جاسمونات كه ملكولي پيام رسان است و بيان ژن هاي پاسخ دهنده به عوامل بيماري زا را القا مي كند در مسير پيام رساني مرتبط با بيان ژن  ltp1در گير است(Jung et al . 2003; Jung et al. 2006;Garcia – Garrido et al.1998; Sohal et al.1999;Terres – Schumann et al.1992).

اولين رمز گذاري cDNA  یLTP گياهي از كتابخانة cDNA ي ساخته شده از دانه هاي ذرت جدا شد Tchang) et al.1988 )و پس از آن ژن هاي متعدد ltp از گونه هاي مختلف گياهي مثل آرابيدوپسيس تالياناArondel et) al.2000 )،گوجه(Terres- Schumann et al.1992 ;Trevino and O Connel et al.1998)، ذرت(Sossountzov et al.1991)  ،فلفل(Jung and Hwang.2000; Park et al.2002 )،جو(Molina and Garcia –Olmedo.1993 ;Molina et al . 1996) و برنج(Vignols et al.1994)‌جدا شدند.

در جو بر اساس هومولوژي توالي و محل كروموزوم ها،ژن هاي ltp مي توانند به دو خانواده متشكل از حداقل 7 ژن كه در سه كروموزوم توزيع مي شوند،تقسيم شوند (Kader.1996).همانطور كه قبلا ذكر شد ،LTP ها متعلق به خانواده ی چند ژني هستند( White et al.1994; Vignols et al.1997 ; Arondel et al.2000)بيش از 30 ژن ltp در ژنوم آرابيدوپسيس تاليانا مشخص شده است( Arondel et al.2000).ژن ltp1 و بيشتر انواع ltp ها داراي اينترون هستند ولي ltp2 برنج فاقد اينترون بوده كه اين مسئله با مقايسه ی ORF مربوط به LTP و توالي آمينواسيدي LTP مشخص شده است(شکل1.1) (Vignols et al.1994). ناحيه ی كد كننده ی ژن ltp غني از GC (به ميزان 75 درصد) مي باشد.ايزوفرم هاي مختلف nsLTP ها اعمال متفاوتي دارند، به عنوان مثال از جوانه ی دانه ی  كرچك چهار ايزوفرم جدا شده كه در يك بافت ويژه به صورت متفاوت بيان مي شوند( Garcia – Garrido et al.1998).

در ذرت يك مكانيسمي از ويرايش متناوب،ارائة رونويسي هاي مختلف براي انواع LTP را پشتيباني مي كند( Arondel et al.1997)،در تمام انواع LTP ها نواحي حفاظت شده اي وجود دارد(Pii et al.2009 ;Zottich et al.2011)،همچنين تجمع جهش ها سبب ايجاد ژن هاي كاذبي مي شود كه عموما پروتئين هايي فاقد عملكرد مشخص را كد مي كنند.

[1] Lipid Transfer Protein

[2] Non Specific Lipid Transfer Protein

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122