پايان نامه کنترل غيرخطي بهينه ي جرثقيل هاي حامل کانتينر با استفاده از معادلات ريکاتي وابسته به حالت (SDRE) در حضور اغتشاش باد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کنترل غيرخطي بهينه ي جرثقيل هاي حامل کانتينر با استفاده از معادلات ريکاتي وابسته به حالت (SDRE) در حضور اغتشاش باد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 96 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه کنترل غيرخطي بهينه ي جرثقيل هاي حامل کانتينر با استفاده از معادلات ريکاتي وابسته به حالت (SDRE) در حضور اغتشاش باد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- فصل اول: مقدمه 1
1-1- پیشگفتار 1
1-2- ضرورت طراحی کنتر¬ل¬کننده 3
1-3- تاریخچه 4
1-4- رویکرد به مسئله 8
1-5- ساختار پایان¬نامه 10
2- فصل دوم: مدل¬سازی و شبیه¬سازی جرثقیل¬های حامل کانتینر در حضور اغتشاش باد 11
2-1- مقدمه 11
2-2- مدل¬سازی سیستم¬های مکانیکی 11
2-3- مدل¬سازی جرثقیل¬های حامل کانتینر 13
2-4- مدل¬سازی باد 18
2-5- شبیه¬سازی جرثقیل حامل کانتینر در حضور اغتشاش باد 21
2-6- جمع¬بندی 25
3- فصل سوم: کاهش و تضعیف اثر اغتشاش توسط کنترل¬کننده¬ی SDRE 26
3-1- مقدمه 26
3-2- خطی¬سازی توسعه یافته 29
3-3- تنظیم¬کننده¬های بهینه غیرخطی 32
3-4- روش¬های حل معادله ریکاتی وابسته به حالت (SDRE) 38
3-5- کنترل¬کننده و رویتگر SDRE 40
3-6- طراحی کنترل¬کننده در صورت عدم فراهم شدن شرایط لازم برای کنترل 46
3-6-1- دینامیک مشتق ناپذیر 46
3-6-2- وجود عوامل تاثیر گذاري که به حالات سیستم وابسته نیستند 47
3-6-3- وجود عامل وابسته به حالتی که شرط دوم را نقض می¬کند 49
3-6-4- متغیرهاي حالت ناپایدار و کنترل¬ناپذیر و در عین حال کراندار 50
3-6-5- غیرخطی¬گري در ورودي 50
3-6-6- محدودیت حالت¬ها 51
3-7- جمع¬بندی 56
4- فصل چهارم: کنترل تاب خوردن جرثقیل حامل کانتینر در حضور اغتشاش باد 57
4-1- مقدمه 57
4-2- خطی¬کردن مدل و طراحی کنترل¬کننده¬ی خطی برای جرثقیل حامل کانتینر 57
4-3- طراحی کنترل¬کننده¬ی SDRE برای جرثقیل حامل کانتینر 59
4-4- جمع¬بندی 69
5- فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات 70
5-1- نتایج 70
5-2- پیشنهادات 71
مراجع 72
پیوست (1) 75
پیوست (2) 76
صفحه چکیده به زبان انگلیسی: 77

1-     مراجع

[1] M. Mailah and C. S. Yoong, “Disturbance rejection control applied to gantry crane,” Journal of Mekanikal, No. 25, 64-79, June, 2008.

[2] Y. Okubo, et. al., ” Development of anti-sway control system for container cranes,” Technical Review, Mitsubishi heavy industries, Ltd, Vol.32, No.2, June, 1995.

[3] T. J. J. Van den Boom, J. B. Klaassens and R. Meiland, “Real-time  imeoptimal control for a nonlinear container crane using a neural network,” Infromatics in Control, Automation and Robotics II, 79-84, 2007.

[4] H. Park, D. Chwa and K.S.Hong, “A feedback linearization control of container cranes: Varying rope length,” International Journal of Control, Automation and Systems, Vol. 5, No. 4, 379-387, August, 2007.

[5] J. B. Klassens, et.al, “3D modeling visualization for studying controls of the jumbo container crane,” American Control Conference, San Diego, 1754-1758, June, 1999.

[6] Z.N. Masoud, “Oscillation control of quay-side container cranes using cable-length manipulation,” Transactions of the ASME, Vol. 129, March, 2007.

[7] Z. N. Masoud and A. H. Nayfeh, “Sway reduction on container cranes using delayed feedback controller,” Nonlinear Dynamics, Vol.34, 347-358, 2003.

[8] Y. B. Kim, “A new approach to anti-sway system design problem,” KSME International Journal, Vol. 18, No. 18, 1306-1311, 2004.

[9] A. C. M. Viera, G. F. Bittencourt, O. Lengerke and M. S. Dutra, “Design and modeling of container crane systems using cable suspension manipulator platform,” Proc. 20th International Conference of Mechanical Engineering (COBEM), Gramado, RS Brazil, November, 2009.

[10] E. M. Abdel-Rahman, A. Nayfeh and Z. N. Masoud, ” Dynamic and control of crance: A review,” Journal of Vibration and Control, Vol. 9, 863-908, September, 2001.

[11] N. Zrnic, D. Oguamanam and S. Bosnjak,”Dynamics and modeling of mega quayside container cranes,” FME Transactions, Vol. 34, No. 4, 2006.

[12] F. S. Al-Fares, et. al., “Electromechanical modeling and load sway simulations of container cranes with hoisting,” Australian Journal of Basic and Applied sciences, Vol. 4, No. 2, 256-273, 2010.

[13] N. Zrnic, Z. Petcovic and S. Bosnjak, “Automation of ship-to-shore container cranes: a review of the state-of-the-art,” FME Transaction, Vol. 33, No. 3, 2005.

[14] J. M. Wille, “Control of load sway in container handling cranes using an active sliding spreader,” Diplomengineer Dissertation, Dep. ME, University of Waterloo, Canada and Technical University of Braunschweig, Germany, 2005.

[15] ماهان ماهروییان (1390)، ” کنترل غیرخطی بهینه­ي جرثقیلهاي حامل کانتینر با استفاده از معادلات ریکاتی وابسته به حالت  (SDRE) “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

[16] J. M. Krodkiewski, “Dynamics of mechanical systems,” The University of Melbourne, Departmant of Mechanical and Manufacturing Engineering, 2008.

[17] Q. Wasynczuk, D. T. Man and J.P. Sullivan, “Dynamic behavior of a class of wind turbine generators during random wind fluctuations,” IEEE Trans. On Power Apparatus and Systems, vol. PAS-100, no.6, pp 2837-2845, jun. 1981.

[18] P.M.Anderson and A.Bose , “Stability simulation of wind turbine system,” IEEE Trans on Power Apparatus, vol. PAS-102, no. 12,pp.3791-3795,dec. 1983.

[19] G.N.Karinio takis and G.S.Stravrakakis, “A General Simulation Algorithm for The Accurate Assessment of Isolated Diesel –Wind Turbines System Interaction,” IEEE Trans on energy conversion, vol. 10,no. 3, pp.584-590, Sep. 1995.

[20] T. Cimen, “State-Dependent Riccati Equation (SDRE) control: A survey,” Proceedings of the 17th world congress, The International Federation of Automatic Control, Seoul, Korea, July 6-11, 2008.

[21] H. Beikzadeh and H. D. Taghirad, “Nonlinear sensorless speed control of PM synchronous motor via an SDRE observer-controller combination,” ICIEA, 2009.

[22] D. T. Stansbery and J. R. Cloutier, “Position and attitude control of a spacecraft using the State-Dependent Riccati Equation technique,” Proceedings of the American Control Conference, Chicago, Illinois, June, 2000.

[23] C. Huifeng, L. Hongxing and Y. Peipei, “Swinging-up and stabilization of the inverted pendulum by energy well and SDRE control,” Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 2009.

[24] M. Itik, M. U. Salmaci and S. P. Banks, “SDRE optimal control of drug administration in cancer treatment,” Turk J Elec Eng & Comp Sci, Vol. 18, No. 5,2010.

[25] S. C. Beeler, “State-Dependent Riccati Equation regulation of systems with state and control nonlinearities,” National institute of Aero Space Report, Hampton, Virignia, July, 2004.

[26] H. Khaloozadeh and A. Abdollahi, “A new iterative procedure for optimal nonlinear regulation problem,” Proceedings of the III International Conference, “System Identification Control Problem,” SICPRO, Moscow, January,28-30,2004.

[27] K. D. Hammett, C.D. Hall and D.B. Ridgely, “Controllability issues in nonlinear State-Dependent Riccati Equation control,” Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 21, No. 5, September-October, 1998.

[28] D. E. Kirk, “Optimal control theory: An introduction,” Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1970.

[29] R. E. Kalman, “Contributions to the theory of optimal control,” Boletin de la Sociedad Mathematica Mexicana, Vol. 5, 102-119, 1960.

[30] برمک بیگ­زاده نوعی (1386)، “حل مسئله کنترل بهینه زمان محدود برای سیستمهای غیرخطی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

[31] H. Kwakernaak and R. Sivan, “Linear optimal control systems,” Wiley Intersciences, 1972.

[32] F. L. Lewis and V. L. Syrmos, “Optimal Control,” John Wiley & Sons, Inc, 2nd ed, 1995.

[33] T. Cimen, “Systematic and effective design of nonlinear feedback controllers via the State-Dependent Riccati Equation (SDRE) method,” Annual Reviews in Control, Vol. 34, 32-51, 2010.

[34] R. A. Hull, et. al., “State-Dependent Riccati Equation solution of the toy nonlinear optimal control problem,” Proceedings of the American Control Conference, Philadelphia, Pennsylvania, June, 1998.

[35] J. R. Cloutier and D. T. Stansbery, “The capabilities and art of State Dependent Riccati Equation-Based design,” Proceedings of the American Control Conference, Anchorge, May, 8-10, 2002.

[36] J. R. Cloutier and J. C. Cockburn, “The state-dependent nonlinear regulator with state constraints,” Proceedings of the American Control Conference, Arlington, VA, June, 25-27, 2001.

[37] B. Friedland, “On controlling systems with state-variable constraints,” Proceedings of the American Control Conference, Philadeliphia, PA, 1998.

چکیده

هدف اصلی از انجام این پروژه، طراحی یک کنترل­کننده­ي غیرخطی بهینه به منظور کاهش و تضعیف اثر اغتشاش باد بر تاب خوردن جرثقیل­هاي حامل کانتینر است. اغلب کنترل­کننده­ها براي این دسته از سیستم­ها طوري طراحی شده که بار را با بیشترین سرعت وکم ترین تاب خوردن از مبدا به مقصد انتقال دهد، به گونه­ای که هنگام رسیدن کانتینر به مقصد،  تاب خوردن­ به صورت کامل از بین رفته باشد. در تحقیق حاضر، کنترل­کننده را با ایجاد درجات آزادي اضافی به سیستم مکانیکی، جدا از ارابه طراحی کرده، و با اعمال این روش کنترل­کننده در حمل بار تداخلی ایجاد ننموده، در نتیجه سرعت حمل و نقل افزایش می­یابد. به منظور حفظ ماهیت غیرخطی سیستم، از کنترل­کننده­ي بهینه­ي غیرخطی استفاده شد که این عملگر توسعه­یافته­ي کنترل­کننده­های بهینه­ي خطی می­باشند، به گونه­ای که در این عملگر معادلات ریکاتی، وابسته به حالت است. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن اغتشاش باد، معادلات جدید اثبات گردید، پس از استفاده از این معادلات، مشاهده شد که حذف حرکت تاب خوردن جرثقیل، با شتاب حرکتی قابل قبول ارابه امکان پذیر است.

کليد واژه: جرثقیل حامل کانتینر، کنترل غیرخطی، کنترل بهینه، مدل سازي، اغتشاش باد

1-     فصل اول: مقدمه

 1-1-  پیشگفتار

از ابتدای خلقت انسان تا کنون حمل بار یکی از بزرگترین چالش­های است که بشر با آن مواجه بوده، و به گواه باستان­شناسان همواره در تکاپو بوده تا رهیافتی ساده­تر و دقیقتر برای آن داشته باشد. یکی از اولین و مهمترین این روشها، اختراع چرخ بوده که با گذر تاریخ این وسیله پیشرفت­های بسیاری داشته به گونه­ای که در دنیای مدرن امروزی می­توان مدعی بود که حمل هر نوع باری با دقت بسیار بالا امکان­پذیر است.

پس از کشف ماشین بخار و بهره­گیری از آن در کشتی­ها که قدمت آن به بیش از سیصد سال می­رسد، بیش از پیش حمل­ونقل دریایی یکی از مطمئن­ترین و ارزانترین روش­ها برای حمل بار بوده و امروزه نیز با وجود پیشرفت فراوان در سایر روش­های حمل­ونقل، هنوز هم راه دریایی یکی از بهترین روش­ها محسوب می­شود؛ به گونه­ای که دسترسی به آب­های آزاد و امکان تجارت دریایی یکی از موارد استراتژیک برای دولت­ها به­شمار می­آید.

امروزه به منظور حمل بارهای خطرآفرین، پرحجم و سنگین در کارخانه­ها، بندرها، تاسیسات هسته­ای و سازه­های مرتفع از جرثقیل استفاده می­کنند.

جرثقیل­ها را بر اساس ساختاری به دو نوع چرخشی[1] و ستون­دار[2] تقسیم بندی می­کنند. جرثقیل­های حامل کانتینر از نوع جرثقیل­های ستون­دار می­باشد. دو نوع جرثقیل­­ حامل کانتینر وجود دارند. این دو عبارتند از: جرثقیل­ سوار بر ریل مجاور بندر[3] و جرثقیل­ لاستیک پلاستیکی ستون دار[4].

جرثقیل­های ستون­دار دارای یک ارابه[5] می­باشند که به صورت افقی حرکت می­کند. بار توسط یک کابل به ارابه وصل می­گردد. طول این کابل به هنگام فرآیند بالاکشیدن بار[6] تغییر می­کند. اغلب این دسته از جرثقیل­ها را به صورت یک پاندول ساده[7] مدل می­کنند. این جرثقیل­ها انواع مختلفی دارند که جرثقیل­های حامل کانتینر یکی از آن­ها می­باشد. این جرثقیل­ها در حمل کانتینر از کشتی به اسکله و بالعکس مورد استفاده قرار می­گیرد. (شکل ‏1‑1) نمونه­ای از این نوع جرثقیل­ها را نشان می­دهد. در این کار به کنترل و مدل­سازی این دسته از جرثقیل­های ستون­دار می­پردازیم.

از اقسام دیگر جرثقیل­های ستون­دار، جرثقیل­های ستون­دار محل­کار[8] و جرثقیل­های ستون­دار سوار بر ریل[9]، که به ترتیب در حمل اجناس کوچک در کارخانه­ها و اجناس سنگین در کارخانه­ای اتومبیل­سازی، کاغذسازی و نورد فولاد استفاده می­شوند، می­باشند.

جرثقیل­های حامل کانتینر نوع اول، در این کار مدنظر ما خواهد بود. به طور معمول کنترل این دسته از جرثقیل­ها بر اساس سه عملکرد گذاشتن ارابه[10] (انتقال بار از کشتی به بندر و بالعکس)، بالاکشیدن بار و پایین­آوردن آن؛ جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرند. ما در این کار، روی کنترل فرآیند گذشتن ارابه تمرکز خواهیم کرد. این نوع از جرثقیل­ها تفاوت مهمی با سایر جرثقیل­های ستون­دار دارند، که این تفاوت در داشتن چهار عدد طناب برای بالاکشیدن است؛ به طوریکه این چهار طناب به چهار گوشه­ی یک تخته­ی پخش­کننده[11]، که بر روی کانتینر قرار گرفته است، وصل می­شوند. به این تخته پخش کننده در جرثقیل­های حامل کانتینر، سکوی کانتینر[12] نیز می­گویند. این تغییر ساختار، مدل و دینامیک این جرثقیل­ها را نسبت به سایر جرثقیل­های ستون­دار  متفاوت می­کند. بنابراین دیگر نمی­توان مدل این جرثقیل­ها را به صورت یک پاندول ساده در نظر گرفت.

[1] Rotatory

[2] Gantry

[3] Rail-mounted quayside crane(RMQC)

[4] Rubber-tired gantry crane(RTGC)

[5] Trolly

[6] Hoisting

[7] Simple pendulum

[8] Work station gantry cranes

[9] Rail mounted gantry cranes

[10] Traverse

[11] Spreader bar

[12] Container platform

1-1-  ضرورت طراحی کنترل­کننده­

در جهان مدرن امروزی همگان از اهمیت دستاوردهای اقتصادی افزایش سرعت حمل­ونقل آگاه هستند. یکی از این رهیافت­های افزایش سرعت جابه­جایی بار استفاده از کانتینرها به منظور حمل­ونقل بار توسط کشتی­ها می­باشد. از طرف دیگر، در حمل­ونقل دریایی زمان بسیاری به هنگام تخلیه بار و با انتقال آن در کشتی به هدر می­رود. این کار بسیار مهم توسط جرثقیل­های حامل کانتینر انجام می­شود. بارهای کانتینری در هنگام جابه­جایی تاب می­خورند. این تاب­خوردن­ها ناشی از عنصر اینرسی[1]، که همان بار می­باشد، است؛ هم­چنین این تاب خوردن­ها با عواملی چون افزایش سرعت و شتاب ارابه­ی این جرثقیل­ها و اغتشاشاتی مانند باد تشدید می­شوند. تجاوز این تاب خوردن­ها از حد قابل مجازشان منجر به خطرات سهمگینی خواهد شد. علاوه بر این، در نقطه مقصد نیز باید این تاب خوردن­ها به صورت کامل حذف گردد. در نتیجه اغلب رانندگان ماهر جرثقیل­ با کم نمودن به موقع حرکت ارابه از بروز چنین حوادثی جلوگیری می­کنند. ایرادی که در انجام به این رویه کاری وجود دارد در این است که ابتدا نیاز به استخدام یک راننده بسیار ماهر در این زمینه خواهیم داشت؛ که این به نوبه­ی خود هزینه خواهد داشت. دومین مطلب اینکه هر چقدر هم که این رانندگان ماهر باشند؛ باز هم خطر بروز حوادثی ناشی از بی­دقتی یا مطلوب نبودن شرایط جسمانی و روانی راننده  وجود خواهد داشت. در آخر راننده­های بسیار ماهر هم قادر به حمل بار با بیشترین سرعت ممکن و در عین حال کاهش تاب خوردن­ها به کم­ترین مقدار ممکن نیستند. در واقع انسان هیچ­گاه قادر به حرکت در بهینه ترین مسیر در چنین مسایلی نخواهد بود. بنابراین نیاز به طراحی یک کنترل­کننده­ی بهینه به منظور کاهش این تاب­خوردن­ها ضروری می­باشد.

1-2- تاریخچه

در کارهایی که تا به حال دیده شده است، نیروی کنترلی را با نیروی تولیدکننده­ی حرکت خطی ارابه معادل می­گیرند. بنابراین کنترل­کننده در حرکت ارابه و در نتیجه سرعت جابه­جایی بار تاثیر منفی خواهد داشت. هم­چنین اکثر این کنترل­کننده­ها حلقه باز[2] بوده و در نتیجه در مقابل نامعینی و اغتشاش حساس می­باشند. در بسیاری از موارد در آن­ها از شکل­دهی ورودی[3] استفاده شده است که یک کنترل­کننده­ی حلقه باز می­باشد. نکته­ی آخر در طراحی چنین کنترل­کننده­هایی ضرورت انجام طراحی مسیر می­باشد. در [1]،  یک کنترل­کننده­ی نیروی فعال[4] را برای جرثقیل­های ستون­دار طراحی کرده­اند. این کنترل­کننده دقیقاً روی نیروی حرکت دهنده­ی ارابه پیاده شده است. با این حال، در [1] ادعا شده است که کنترل­کننده در مقابل اغتشاشات عملکرد مقاومی[5] از خود نشان می­دهد. در [2]، برای مدل خطی جرثقیل­های حامل کانتینر یک کنترل­کننده­ی بهینه­ی خطی ساخته شده است. هم­چنین این کنترل­کننده را عملاً با کمک حس­گرهای[6] مناسب پیاده­سازی نموده­اند. برای تشخیص جابه­جایی تخته پخش­کننده از پردازش تصویر[7] با کمک دوربینی تعبیه شده در قسمت تحتانی ارابه و نشان­گرهایی بالای تخته­ی پخش­کننده استفاده شده است. برای تشخیص مکان و سرعت ارابه هم به ترتیب از کدکننده[8]  و تولیدکننده­ی تاکو[9] استفاده شده است. به طور طبیعی خطی بودن مدل و کنترل­کننده­ی بهینه خواص غیرخطی سیستم را حفظ نمی­کند؛ همچنین در این کار، راه حلی برای جداکردن کنترل­کننده از ارابه ارایه نشده است. در[3]، یک مدل غیرخطی را به کمک شبکه عصبی[10] کنترل بهینه نموده­اند. در [4]، یک کنترل­کننده­ی غیرخطی بر مبنای خطی­سازی پس­خورد[11] برای جرثقیل­های حامل کانتینر طراحی شده است. به علاوه در این کار عمل بالاکشیدن نیز منظور شده است. یکی از مشکلات عمده­ی استفاده از این مدل­ها، عدم توانایی آن­ها در بیان انحراف پیچشی[12] بار می­باشد. این حرکات پیچشی بر اثر بار به مقدار کمی به­وجود می­آیند. علاوه بر این، بنا به دلایلی چون عدم برابری طول جفت کابل­های چپ و راست، باد و عدم تعادل در بار موجود در کانتینر تشدید می­شوند. بنابراین، علاوه بر کنترل تاب خوردن­ها باید این پیچش­ها را نیز کنترل نمود. در [5]، دو راه برای کنترل این­گونه از پیچش­ها پیشنهاد شده است:

کنترل مستقل جفت طناب­های چپ و راست یا بالاکشیدن و پایین­آوردن هر یک از آن­ها که اگر چه حرکت پیچشی را کنترل می­کند، خود می­تواند در تشدید تاب­خوردن­ها تاثیر منفی بگذارد.

حرکت هر یک از دو جفت کابل، توسط دو واگن تعبیه شده در ارابه، در جهت مخالف یکدیگر روی محور x با نیرویی برابر و مخالف یکدیگر به­طوریکه منجر به تولید یک گشتاور بشود. این گشتاور همان کنترل­کننده­ی حرکات پیچشی خواهد بود. نحوه­ی پیاده­سازی چنین کنترل­کننده­ای در شکل‏1‑2 آورده شده است.

به منظور رفع مشکل تاثیر کنترل­کننده بر روی حرکت ارابه می­توان از عملکرد بالاکشیدن به عنوان کنترل­کننده استفاده کرد [6]. بدین صورت که با تغییر طول طناب یک نیروی کجی[13] تولید می­شود. به این ترتیب تاب خوردن را می­توان با آن نیروی کج کنترل نمود. مشکلات این کار در پیچیدگی و دشواری مدل­سازی می­باشد. علاوه بر این وظیفه تغییر طول کابل با راننده­ی جرثقیل خواهد بود. بنابراین از زمان فرمان تغییر طول کابل توسط راننده تا شکل­گیری این تغییر طول زمانی طول خواهد کشید. در نتیجه نیاز به طراحی کنترل­کننده­ی با پس­خورد تاخیردار[14] می­باشد.

[1] Inertial element

[2] Open loop

[3] Input shaping

[4] Active force controller

[5] Robust

[6] Sensor

[7] Image processing

[8] Encoder

[9] Tacho generator

[10] Neural networks

[11] Feedback linearization

[12] Skew

[13] Lateral force

[14] Delayed feedback

این کنترل­کننده­ها به دلیل پس­خوردبودن در مقابل نامعینی و اغتشاشات مقاوم هستند. به منظور حفظ خواص غیرخطی سیستم، طراحی کنترل­کننده­های غیرخطی مطلوب می­باشد که طراحی این کنترل­کننده­ها برای سیستم­های تاخیردار در [7] نیز انجام شده است. راه کاری دیگر که برای جداکردن کنترل­کننده از ارابه در نظر گرفته شده است؛ به این صورت می­باشد که در بالای تخته­ی پخش­کننده­ یک موتور به همراه دمپر و فنر قرار داده شده است [8]. این کار در مدل دو بعدی انجام شده است و به نظر می­رسد که رای مدل سه بعدی که دارای چهار کابل می­باشد پیاده­سازی چنین کنترل­کننده­ای بسیار دشوار باشد. شکل‏1‑3 طرح ارایه شده توسط کیم[1] را برای پیاده­سازی چنین کنترل­کننده­ای، نشان می­دهد [8]. کیم در این حالت از بررسی دینامیک ارابه، که دیگر به کنترل­کننده ربطی ندارد، چشم­پوشی کرده است. او پیشنهاد داده است که حرکت ارابه را به چشم اغتشاش باید دید.

در مورد روش­های مختلف مدل­سازی این دسته از جرثقیل­ها، باید گفت که از روش­های مختلفی بدین منظور استفاده شده است. در [9]، پیشنهاد شده است که این جرثقیل­ها را به صورت ربات­های موازی[2] مدل­سازی کنند؛ تا آن آزادی عمل بیشتر در حرکت آن­ها نشان داده بشوند. متاسفانه در این کار تنها به شبیه­سازی اکتفا شده است و وارد بحث کنترل این مدلها نشده است.

[1] Kim

[2] Parallel robots

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122