پايان نامه کيفيت سود در قبل و بعد از خصوصي سازي شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه کيفيت سود در قبل و بعد از خصوصي سازي شرکت هاي  پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 75 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه کيفيت سود در قبل و بعد از خصوصي سازي شرکت هاي  پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله تحقیق 2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-5 – فرضیه‌های تحقیق 6
1-6- کلیات روش وابزار تحقیق 6
1-7- قلمرو تحقیق 6
1-7-1- قلمرو مکانی 6
1-7-2- قلمرو زمانی 6
1-7-3- قلمرو موضوعی 6
1-8- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی
1-9- ساختار تحقیق 7
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق8
2-1- مقدمه 9
2-2-بخش اول: ادبیات و مبانی نظری تحقیق 10
2-2-1-خصوصی‌سازی 11
2-2-1-1-تعریف و مفهوم خصوصی‌سازی 11
2-2-1-2- اهداف خصوصی‌سازی 11
2-2-1-3- روش‌های خصوصی‌سازی 12
2-2-1-4- عوامل تاثیرگذار بر خصوصی‌سازی14
2-2-1-5- خصوصی‌سازی در ایران 16
2-2-1-6- موانع خصوصی‌سازی در ایران 18
2-2-1-7- خصوصی‌سازی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار 19
2-2-1-8- پیامدهایخصوصی‌سازی 21
2-2-2- کیفیت سود 22
2-2-2-1- مفهوم سود از دیدگاه حسابداری22
2-2-2-2- مفهوم اقتصادی سود22
2-2-2-3- پیدایش نظریه کیفیت سود24
2-2-2-4- مفهوم کیفیت سود 24
2-2-2-5- عناصر کیفیت سود 26
2-2-2-6- اهمیت ارزیابی کیفیت سود 27
2-2-2-7- معیارهای اندازه‌گیری کیفیت سود 28
2-2-2-8- روش‌های ارزیابی کیفیت سود 29
2-2-2-9- تحلیل کیفیت سود29
2-3- بخش دوم: سوابق و پیشینه تحقیق 30
2-3-1- تحقیقات داخلی 30
2-3-1- تحقیقات خارجی 34
2-4- خلاصه فصل 38
فصل سوم: روش تحقیق40
3-1- مقدمه 41
3-2-نوع روش تحقيق 41
3-3-طرح مسئله تحقيق 42
3-4-فرضيه هاي تحقيق 45
3-5-قلمرو تحقيق 46
3-5-1-دوره زماني انجام تحقيق 46
3-5-2-مكان تحقيق 46
3-5-3-قلمرو موضوعي تحقيق 46
3-6-جامعه نمونه آماري 47
3-7-ابزار ونحوه گردآوري اطلاعات 47
3-8-تجزيه و تحليل اطلاعات 48
3-9-معرفي مدل تحقيق 48
3-10-متغييرهاي تحقيق وشاخص هاي اندازه گيري انها 50
3-11-روش هاي اماري تجزيه و تحليل داده ها 51
3-12-خلاصه فصل 52
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق 53
4-1-مقدمه 54
4-2-آمار توصيفي 54
4-3-آمار استنباطي 57
4-4-روش هاي اندازه گيري كيفيت سود 57
4-5-آزمون فرضيه هاي تحقيق 58
4-5-1-آزمون t زوجي 59
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 61
5-1-مقدمه 62
5-2-خلاصه تحقيق 62
5-3-مروري بر يافته هاي تحقيق 62
5-4-بحث و نتيجه گيري 63
5-5-پيشنهادهاي تحقيق 64
5-5-1-پيشنهادهاي مبتني برنتايج حاصل از فرضيه هاي تحقيق 64
5-5-2-پيشنهادهاي موضوعي براي تحقيقات آتي 65

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

اسماعیلی،شاهپور. (1385).رابطه بین کیفیت سودوبازده سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

افشاری،علی. (1375).بررسی کارایی شرکت‌های تولیدی خصوصی شده دربورس اوراق بهادارتهران، پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری،دانشگاه تهران.

الماسی،محمدرضا. (1381)بررسی تأثیرخصوصی‌سازی برعملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری،دانشگاه شیراز.

بلکویی،احمد. (1381) تئوری‌های حسابداری،ترجمه علی پارسائیان،تهران:دفترپژوهش‌های فرهنگی.

بهکیش،محمد مهدی. (1381).اقتصادایران دربسترجهانی شدن،تهران: نشر نی.

جهان خانی،علی وظریف فرد،احمد. (1374). آیا مدیران وسهامداران ازمعیارهای مناسبی برای اندازه‌گیری ارزش شرکت استفاده می‌کنند؟،فصلنامه تحقیقات مالی،7و8 ، 66-41.

حاجیلی،محمد. (1379). مجموعه پژوهش‌های اقتصادی،خصوصی‌سازی،اداره بررسی‌های اقتصادی،مرکزاطلاعات مدارک علمی ایران، 16.

خاوری‌نژاد،ابوالفضل. (1385).شاخص‌های بهره‌وری اقتصاد ایران،فصلنامه حساب‌های اقتصادی ایران، 1،24-39.

خواجوی،شکرالله وناظمی،امین (1384). بررسی ارتباط بین کیفیت سودوبازده سهام باتاکیدبرنقش ارقام تعهدی درشرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،فصلنامه بررسی‌های حسابداری وحسابرسی،12(2)، 60-37 .

رحیمی بروجردی،علیرضا. (1373).سیاست‌های اقتصادکلان واصلاحات ساختاری،تهران: مركزمطالعات وپژوهشهای بازرگانی.

رزاقی،ابراهیم. (1376).نقدی برخصوصی سازی ایران،ت‍ه‍ران‌: خ‍دم‍ات‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌رس‍ا.

رضائی،عبدالله. (1383). بررسی تطبیق عملکردکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قبل وبعدازتغییرمالکیت،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،مجتمع آموزش عالی قم،دانشکده علوم انسانی.

زرین قلم،غلام حسین. (1384). ارزیابی پیامدهای کلان اقتصادی برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان.

شمس،عبدالحمید (1372)،اثراتخصوصی‌سازیومقرراتزدایی،فصلنامهدانشمدیریت، 22، 42-49.

ظریف فرد، احمد. (1378). شناسائی وتحلیل عوامل مرتبط باارزیابی کیفیت سود بنگاه‌های اقتصادی ایران،رسالۀدکتری «حسابداری»،دانشگاه اصفهان،دانشکده مدیریت.

فروغی،داریوش ومحمدی،هاجر. (1390).چگونگی ارتباط تأمین مالی ازطریق بدهی وکیفیت سود، پژوهش‌های حسابداری، 1: 138-154.

کریمی،مصطفی.(1381). مقایسه وارزیابی عملکردشرکت توزیع برق استان چهارمحال بختیاری درحیطه‌های هزینه رضایت مشترکین وکارکنان قبل وبعدخصوصی‌سازی درقسمت‌های بهره‌برداری وخدمات مشترکین، پایان نامه کارشناسی ارشد،موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.

کمیجانی،اکبرورحیمی‌فر،مهری.(1377). ارزی‍اب‍ی‌ع‍م‍ل‍ک‍ردس‍ی‍اس‍ت‌خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ازطری‍ق‌ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌م‍ال‍ی‌/ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌واگ‍ذارش‍ده‌،ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ع‍ل‍م‍ی‌پ‍ژوه‍ش‍ی‌اق‍ت‍ص‍ادوم‍دی‍ری‍ت‌، 36 : 19-41.

کیانپور،سعید. (1388). بررسی اجمالی خصوصی‌سازی درچندکشور منتخب بااشاره ‌ای برسیاست کلی اصل 44، مجله بازرگانی اقتصادی، 38، 20-2.

لباف،حسین وداودی،محمدرضا. (1385). اصلاحات ساختاری دردستگاه‌های اداری دولت، فصلنامه تحول اداری،10(53): 39-52.

مجیدی،رضا. (1385).رابطه بین کیفیت سودوهزینه سرمایه، پایان‌ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران .

مدرس،احمدوعباسزاده،محمدرضا. (1387). بررسی تحلیلی تاثیرتوانایی پیش بینی اجزای تعهدی وجریان‌های نقدی برکیفیت سودپیش بینی شده، مجله دانش وتوسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، 15، 248-213.

مسعودی،آتوسا. (1389). ارزشیابی خصوصی‌سازی وتاثیرآن بربرخی متغیرهای کلان اقتصادی برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدخمینی شهر.

مشیری،سعید. (1389). خصوصی‌سازی ورشداقتصادی یک مطالعه بین کشوری،مجلۀتحقیقات اقتصادی،11 (90): 158-141.

ملکی،حمیدولاجوردی،اشرف. (1386).مدیریت دولتی تازه: خصوصی‌سازی وچالش‌های آن. ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی،246: 120-137.

میری،سیدحسین. (1373). تاثیرخصوصی‌سازی برکارایی شرکت‌های تولیدی خصوصی شده دربورس اوراق بهادارتهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی. (1374).مجموعه مقالات خصوصی سازی، تهران: موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی.

نصراللهی،زهراوعارفمنش،زهره. (1389). بررسی رابطه مالکیت وکیفیت سوددرشرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. دانش حسابداری،3، 138-117.

نجات، سید امیر رضا؛ امیرزاده، اکبر؛ جواهری کامل، مهدی؛ شهبازی، محمد. (1389). بررسی تاثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 55 : 75-108.

نظری،رضا. (1374)،ارزیابی آثارخصوصی‌سازی برعملکرد وبازدهی شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی،مجله اقتصادمدیریت، 72.

ب) منابع لاتین

Barth, M. Beaver, W. and W, landsman. (2001).the relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: enother view, journal of accounting and economics, 31, 77-104.

Bortolotti Bernardo & Dejong & Nicodano Giovanno & Schindele Iboya (2007). Privatization and stock market liquidity, Journal of banking and finance, 31, 297-316.

Chan, Konan & Chan, Louis K.C. & Jegadeesh, Narasimhan & Lakonishok, Josef. (2006), Earnings quality and stock returns, Journal of Business, 79(3): 23-38.

Cook, P. and Uchida, Y. (2003), Privatization and economic growth in developing countries, journal of development studies, 39(6), 121-154.

Elury, U and D. Jenkins (2006), Institutional ownership and the quality of earnings, Journal of business research, 59, 1043-1051.

Fafaliou Irene & Donaldson John (2007). The contribution of privatization to welfare, Journal of International Economic Research, 13,461-474.

Farinos Joes & Garcia C.Joes & Ma Ibanez Ana (2007). Operating and stock market performance of state-owned enterprise privatization: The Spanish experience, Journal of international review of financial analysis, 16, 367-389.

Filipovic, A. (2005), Impact of privatization on economic growth, Issues in political economy, 14, 1-22.,

چکیده:

تحقيق حاضر ،به منظور فراهم آوردن شواهدی در رابطه با تاثیر “خصوصی سازی ” بر کیفیت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  صورت پذیرفته است. قلمرو مكاني اين تحقيق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني آن سال 1382 تا سال 1392 مي باشد. به منظور آزمون فرضيه ها، به روش حذف سيستماتيك، نمونه ايي به حجم 43  شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اخذ گرديد. جهت آزمون فرضيات تحقيق، از رگرسيون خطي چند متغيره و آزمون t-test استفاده شد . نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده ها بیانگرعدم وجود رابطه بین خصوصی سازی و کیفیت سود است. به ديگر بيان، نتایج تحقیق نشان داد که خصوصی سازی که فرآیندی مهم در زمینه بهبود وضعیت بازار سرمایه به شمار می رود، هیچ تاثیری بر کیفیت سود ندارد.

کلید واژه: خصوصی سازی، کیفیت سود ، اقلام تعهدی اختیاری

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه

خصوصی‌سازی به عنوان یک استراتژی عمومی و موضوعی چند رشته‌ای برای ارتقاء توسعه اقتصادی در کشورهای در حال گذار،در حال توسعه و توسعه یافته معرفی شده، به نحوی که نظر اقتصاددانان، تحلیل‌گران مالی، حقوقدانان، علمای علم سیاست، کارگزاران دولتی، متخصصین سازمانی و مشاورین مدیریتی را به خودجلب کرده است. در این تحقیق نیز به بررسی این مهم با اولویت کیفیت سود پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز کلیاتی از طرح مسئله تحقیق، اهمیت، اهداف، فرضیه‌ها و روش و ابزار تحقیق مطرح و در نهایت تعریف اصطلاحات مورد بحث، ارائه خواهد شد.

1-2-  بیان مسئله تحقیق

پيتردراكر اعتبار بسيار زيادي براي اصطلاح خصوصي سازي كه در اواخر دهه 60 به تازگي درحال ترويج بود، قائل است و در همين زمينه عنوان مي ‌نمايد كه اجراي خدمات عمومی بايستي ازسياست‌هاي بخش عمومي (دولتی) مجزا باشد، زيرادولت درتصميم سازي خوب عمل مي‌نمايد اما در اجراي همان تصميمات، مجري ضعيفي است. در واقع دراكر اولين كسي بود كه از اصطلاح خصوصي سازي مجدد استفاده نمود كه مبیّن نيازبه انتقال دارايي‌هاي دولتي به بخش خصوصي بود، زيرا كه اواعتقاد داشت دولت «مديرضعيفي» است.

امروزه كمتر كشوري را در جهان مي‌توان يافت كه درحال اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌ سازي نباشد . حداقل در بيش از 83 كشور جهان، برنامه‌هاي خصوصي‌سازي به عنوان راهكار اصلاحات اقتصادي درنظر گرفته شده است. به جرأت مي‌توان گفت كه خصوصي سازي يكي از مهمترين مؤلفه‌هاي اقتصادي قرن 21 مي‌باشد. در واقع خصوصي‌سازي عنصر كليدي برنامه‌هاي اصلاح ساختار (هم دركشورهاي توسعه يافته وهمدركشورهاي درحال توسعه) مي باشدكه هدف ازچنين برنامه‌هايي،رسيدن به اثربخشي اقتصادي بالاتر وتسريع رشد اقتصادي مي‌باشد.

بسياري از اقتصاددانان وطرفداران اصلاحات اقتصادي، خصوصي‌سازي رابه عنوان«سنگ بناي» اصلاحات ساختاري مي‌دانندزيرا معتقدند خصوصي‌سازي باعث تحريك وتوسعه بخش خصوصي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، گسترش رقابت، آزادسازي تجارت وتوسعه بازارهاي سرمايه مي‌گرددو همچنين سيستم حاكميت شركت‌ها رابهبود بخشيده و بطور ويژه‌اي برروي عملكرد مالي وعملياتي شركت‌ها تأثيرات قابل ملاحظه‌اي دارد. ازسوي ديگر مخالفان خصوصي‌سازي بيان مي‌دارند كه شركت‌ها وسازمان‌هايي كه تنها برروي كاهش هزينه وبهبود عملكرد موردانتظار خصوصي‌سازي متمركز مي‌شوند تنها به مشتريان سودآور ودردسترس خود خدمات ارائه مي‌دهند واز ارائه خدمات به عموم مردم ومشترياني كه براي آنها منفعت خاصي نداشته باشند، سرباز مي‌زنند.  معمولاً مخالفان خصوصي‌سازي درمخالفت باخصوصي‌سازي بيان مي‌دارند كه فعالان بخش خصوصي به منظور نفوذ در تصميم‌سازي‌ها و سياستگذاري‌هاي بخش عمومي درجهت گسترش وتوسعه صنعت موردنظر وبخشي كه خود درآن فعاليت مي‌نمايند، به لابي كردن با مجاري قدرت مي‌پردازند. به عنوان مثال سردمداران خصوصي‌سازي زندانها (شركت‌هاي فعال درعرصه زندان‌داري خصوصي) درجستجو براي افزايش شمار زندانيان خود (وبه تبع آن افزايش سودآوري) بانفوذ درمجاري ودستگاه‌هاي سياستگذاري، ازسياست‌هاوقوانين مربوط به افزايش مجازات حبس حمايت مي‌نمايند. ازديدگاه مخالفان خصوصي‌سازي، فروش دارائي‌هاي عمومي به افراد خصوصي، همانند فروش الماس خانوادگي و يا از دست دادن دارائي‌ها مي‌باشد.

ارزيابي هر سياستي ازمجموعه رفتاري، تنها در قالب هدف‌هاي تعيين شده براي آن معني ومفهوم مي‌يابد، از اين رو نخستين پرسشي كه درمورد برنامه‌هاي خصوصي‌سازي مي‌تواند مطرح شود اين است كه واگذاري شركت‌هاي دولتي با چه هدفهائي صورت مي‌پذيرد؟ به اين ترتيب وبه طوركلي مي‌توانيم اهداف خصوصي‌سازي (واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي) ر ابه سه دسته كلي تقسيم بندي نمائيم :

1- اهداف اقتصادی  2- اهداف مالی  3- اهداف اجتماعی و سیاسی .

اهداف اقتصادي خصوصي‌سازي شامل افزايش بهره‌وري، تقويت اقتصاد بازارآزاد، تقويت وتوسعه بازار سرمايه، افزايش درآمدهاي ارزي، ايجاد تعادل اقتصادي، استفاده بهينه از امكانات كشورو … مي‌باشد. از جمله اهداف مالي خصوصي‌سازي نيز مي‌توان به سودآوري شركت، افزايش ثروت سهامداران، كسب درآمد، كاهش بارمالي دولت و … اشاره نمود واهداف اجتماعي وسياسي نيز شامل تقسيم سرمايه بين مردم، افزايش اشتغال، توزيع عادلانه ثروت ودرآمد، گسترش مالكيت صنعتي، افزايش رفاه اجتماعي و … مي‌باشد.

باتوجه به اهداف خصوصی‌سازی که دربالا گفته شدند وهمچنین رویکرد‌هایی موافق ومخالفی که درمورد خصوصی‌سازی وجوددارند ، در این تحقیق به دنبال این هستیم که دریابیم برنامه‌های خصوصی‌سازی درایران مطابق بارویکرد کدام گروه (موافق خصوصی‌سازی یامخالف خصوصی‌سازی) می‌باشد. در این زمینه به موضوع کیفیت سود شرکت‌ها قبل وبعد خصوصی‌سازی می‌پردازیم که درنتیجه آن دریابیم که کیفیت سود پس ازخصوصی‌سازی بهبود یافته یعنی مطابق بارویکرد موافقان خصوصی سازی بوده ویا کاهش یافته یعنی مطابق بارویکرد مخالفان خصوصی‌سازی بوده است.

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق

مطابق با اهداف خصوصی‌سازی وباتوجه به دیدگاه موافقان آن، دراجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به دنبال تحريك وتوسعه بخش خصوصي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي،‌ گسترش رقابت، آزادسازي تجارت، توسعه بازارهاي سرمايه وهمچنين بهبود سيستم حاكميت شركت‌ها می‌باشیم. دست یابی به این اهداف بدون ارائه اطلاعات درست ومفید به سرمایه‌گذاران، سهامداران وسایراستفاده کنندگان اطلاعات امکانپذیر نمی‌باشد. دراین تحقیق، برای بررسی این موضوع معیار کیفیت سود موردنظر خواهد بود، بدین مفهوم که اگر کیفیت سود شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی بهبود یافت، این بدان معنی است که خصوصی سازی در نیل به اهدافش (توسعه بازارهای سرمایه، کاهش عدم تقارن و …) موفق بوده است.

اما مخالفان خصوصی‌سازی معتقدند که خصوصی‌سازی باعث افزایش منافع افراد محدودی می‌شود. آنها براین باورند که شرکت‌ها وسازمان‌هایی که درپی اجرای خصوصی‌سازی، به دنبال کاهش هزینه‌ها وافزایش سودآوری می‌باشند، درارائه اطلاعات وخدمات به افرادی توجه می‌کنند که برای آنها سودآور هستندوکل بازارسرمایه راموردتوجه قرار نمی‌دهند. همچنین آنها معتقدند که فعالان بخش خصوصی برای کسب قدرت ونفوذ در فعالیت‌های سیاستگذاری وتصمیم ‌گیری دربخش‌های عمومی وصنعت موردنظر خود به لابی کردن با مجاری قدرت و برخی افراد خاص می‌پردازند که این مخالف با اهداف خصوصی سازی مبنی برتقسیم سرمایه بین عموم مردم می‌باشد. لذا کیفیت سودپایین در این تحقیق مهرتاییدی برنظرات مخالفان خصوصی‌سازی خواهد بود، زیرا کیفیت سودپایین نشان ازآن دارد که مدیریت برای دفاع ازمنافع افراد خاص سود را دست کاری کرده وباعث کاهش کیفیت آن شده است که نتیجه آن وجود بازار سرمایه ناکارآ خواهد بود.

1-4-  اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این تحقیق نیز بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-5-  فرضیه تحقیق

فرضیه تحقیق را نیز با توجه به هدف تحقیق، به صورت زیرصورتبندی میکنیم:

کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قبل و بعد از خصوصی سازی،تفاوت معنی دارد.

1-6-  کلیات روش و ابزار تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده‌ها از نوع توصیفی–پس رویدادی می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون  و نیز آزمون تی زوجی استفاده خواهد شد. برای این کار از نرم‌افزار صفحه گسترده Excelبرای پردازش اولیه اطلاعات به منظور ورود به نرم افزار تحلیل آماریSPSS جهت انجام آزمون‌ و تحلیل‌های آماری استفاده خواهد شد.

1-7-  قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو مکانی: شامل شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران «‌بارعایت قلمروزمانی ‌»وصرف نظرازمحل استقرار جغرافیایی این شرکت‌ها درشهر‌های مختلف کشور است.

1-7-2-قلمرو زمانی: سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی.

1-7-3- قلمرو موضوعی: بررسی تاثیرخصوصی‌سازی برکیفیت سودشرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-8-  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

خصوصی سازی: عبارتست از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی.

کیفیت سود: عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش‌شده.

1-9-  ساختار تحقیق

در این فصل مفاهیم اولیه و کلیات تحقیق تشریح شد. ساختار تحقیق در فصول آتی به این صورت خواهد بود که در فصل دوم به بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته خواهد شد. در فصل سوم به طور مفصل به روش و نحوه انجام تحقیق از جمله متغیرها، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و روش‌های آماری پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم نیز با توجه به مفاهیم و روش‌های مطرح شده در فصل سوم، به آزمون فرضیه‌ها و تحلیل نتایج بدست آمده خواهیم پرداخت. در نهایت در فصل پنجم، نتیجه و پیشنهادات لازم بیان خواهد شد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسي رابطه بين هيئت مديره مشترک، افشاي اختياري و کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي رابطه کيفيت سود و تغييرپذيري بازده سهام
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122