پايان نامه گذري ادبي بر غديريه حسان بن ثابت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه گذري ادبي بر غديريه حسان بن ثابت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 183 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه گذري ادبي بر غديريه حسان بن ثابت  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1بیان مسئله تحقیق… ..2
1-2ضرورت تحقیق. ……. 3
1-3سوابق تحقیق.. ….3
1-4 فرضیه های تحقیق.. …3
1-5اهداف تحقیق… 4
1-6روش تحقیق… 4
1-7ابزارگردآوری تحقیق. .4
فصل دوم:نگاهی به غدیر
2-1- غدیردرلغت. …6
2-2- حجة الوداع. 7
2-3- واقعه ی غدیر 9
2-4- شعر 15
2-5- جایگاه شعردرنزدعرب. 17
2-6- موضع حضرت رسول نسبت به شاعران. 19
2-7- قرآن وشعر 20
2-8- غدیریه سرایی. 23
2-9- معروفترین شاعران غدیریه سرای عرب درقرون ابتدایی. 25
2-9-1- امام علی (ع).. 25
2-9-2- حسان بن ثابت.. 26
2-9-3- محمدبن عبدالله حمیری.. 27
2-9-4- قیس بن سعدانصاری. 28
2-9-5- عمروعاص. 29
2-9-6- سیدحمیری. 31
2-9-7- ابوتمام.. 32
2-10- مضامین مشترک غدیریه ها. 34
2-10-1- فضایل وسجایای اخلاقی امام علی(ع) 34
2-10-2- پذیرش ولایت وامامت علی(ع). 36
2-10-3- محبت ودوستی علی (ع) 38
2-10-4- نکوهش سقیفه. 39
2-10-5- اثبات غدیرخم وبه نظم کشیدن ماجرای غدیر 40
فصل سوم:شرح حال حسان بن ثابت ونگاهی به زندگی ادبی امام علی
3-1- جلوه های ادبی درکلام امام علی 43
3-1-1- ویژگی سروده های امام. 45
3-1-2- علی (ع) درگفته های خویش 47
3-2- ولایت ووصایت 48
3-2-1- ضرورت ولایت. 49
3-2-2- ولایت ووصایت درسنت پیامبر 50
3-2-2-1- حدیث سفینه. 51
3-2-2-2- حدیث ثقلین. 51
3-2-2-3- حدیث منزلت 51
3-2-3- دلایل امام بودن حضرت علی بعدازپیامبر. 52
3-2-3-1- ورودنص متواترازطرف پیامبربرامامت او 52
3-2-3-2- افضل بودن علی بعدازرسول خداازتمام مردم 52
3-2-3-3- الزام معصوم بودن امام 53
3-2-3-4- اعلم بودن علی بعدازرسول خداازتمام مردم 53
3-2-4- ولایت درغدیر. 55
3-2-5- ولایت درحدیث. 56
3-3- حسان بن ثابت انصاری… 57
3-3-1- نام ونسب 57
3-3-2- پدرحسان. 58
3-3-3- مادرحسان. 58
3-3-4- ولادت. .59
3-3-5- همسران وفرزندان.. 59
3-3-6- محیط حسان…. 61
3-3-7- حسان شاعرمخضرم. .63
3-3-8- اسلوب شعری حسان… 64
3-3-8-1- معانی 65
3-3-8-2- لغت.. 70
3-3-8-3- بحرووزن. 73
3-3-8-4- موضوعات شعری. 73
3-3-9- تاثیرحسان ازاسلام وقرآن. 90
3-3-10- جایگاه حسان نزدرسول خدا. 92
3-3-11- سرانجام حسان بن ثابت 94
3-3-12- ارزش شعرحسان 96
فصل چهارم:بررسی مضامین غدیریه حسان بن ثابت
4-1- منابع قصیده غدیریه حسان بن ثابت. 100
4-2- شعرهای حذف شده درباره امام علی ازدیوان حسان 103
4-3- بررسی مضامین غدیریه حسان بن ثابت. 113
4-4- انگیزه حسان ازسرودن غدیریه 144
4-5- ارزش ادبی غدیریه حسان بن ثابت 144
4-6- حسان شاعرتوانای دوره اسلامی؟ 147
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 156
5-2- پیشنهادات 159
5-3- منابع عربی 160
5-4- منابع فارسی 163
5-6- فهرست آیات 166
5-7- فهرست احادیث وروایات وخطب. 168
چکیده عربی. 171
چکیده انگلیسی 172

منابع عربی 

1ـ قرآن کریم،مترجم:مهدی الهی قمشه ای،1368ه.ش،قم،انتشارات اسماعیلیان

2ـ نهج البلاغه،مترجم:محمد بهشتی،بلا تاریخ،بلامکان،انتشارات شهریور

3ـالأمینی النجفی،عبدالحسین احمد،الغدیر فی الکتاب و السنّة والأدب،1397ه.ق،

بیروت،دارالکتاب العربی

4ـ ابن أبی الحدید،شرح نهج البلاغه،تحقیق:محمد ابوالفضل ابراهیم،1378ه.ق، بلامکان،داراحیاءالکتب العربی

5ـ ابن حنبل،احمد،1398ه.ق،المسند،بیروت،دارالفکر

6ـ ابن سعد،1405ه.ق،الطبقات الکبری،بیروت،داربیروت

7ـ ابن شهر آشوب،ابوجعفررشید الدین محمد،بلا تاریخ،مناقب آل ابیطالب(مناقب ابن شهر آشوب)،بیروت،دارالأضواء

8ـ ابن عبدربه،ابوعمراحمد بن محمد،العقدالفرید،بلا تاریخ،نجف،دارالکتب العلمیه

9ـ ابن قتیبه،ابومحمدعبدالله بن مسلم،1415ه.ق،المعارف،تحقیق:ثروت عکاشه،قم،منشورات الشریف الرضی

10ـ ابن قتیبه،ابومحمدعبدالله بن مسلم،بلا تاریخ،الشعر والشعراء،بیروت،دار الثقافة

11ـ ابن هشام،1355ه.ق،السیرة النبویة،مصر،مصطفی البارودی و أولاده

12ـ أبی الفرج الإصبهانی،علی بن حسین،بلاتاریخ،الأغانی،بیروت،داراحیاءالتراث العربی

13ـ الطبری،ابوجعفرمحمدبن علی،1382ه.ق،بشارة المصطفی شیعة المرتضی،نجف،مطبعة الحیدریة

14ـ العسقلانی،شهاب الدین أبی الفضل احمد بن علی بن حجر،1409ه.ق،الإصابة فی ـتمییز الصحابة،بیروت،داراحیاءالتراث العربی

15ـ علوی عاملی،امیرسیداحمد بن زین العابدین،1396ه.ق،لطایف غیبیة(آیات العقائد)،تهران،بلاناشر

16ـ الفاخوری،حنا،1380ه.ش،الجامع فی تاریخ الأدب العربی،تهران،انتشارات توس

17ـ القرشی،أبی زیدمحمد بن أبی الخطاب،1999م،جمهرة اشعار العربی،بیروت،دارومکتب الهلال

18ـ القیروانی الأزدی،أبی علی الحسن بن رشیق،1401ه.ق،فی محاسن الشعروآدابه،حقّقه وفضّله وعلّقه حواشیه:محمدیحیی الدین عبدالحمید،بیروت،دار الجیل

19ـ المبرد،أبی العباس محمدبن یزید،بلا تاریخ،الکامل،بیروت،دارالفکر

20ـ المجلسی،محمدباقر،1403ه.ق،بحارالانوار،بیروت،مؤسسة الوفاء،

21ـ انصاری قرطبی،أبی عبدالله محمد بن احمد،1397ه.ق،الجامع لأحکام القرآن،بیروت،دار الکتب العلمیه

22ـ آذرشب،محمدعلی،1379ه.ش،الأدب العربی وتاریخه حتی نهایة العصر الاموی،تهران،سپیده احرار

23ـ جمحی،محمدبن سلام،بلا تاریخ،طبقات فحول الشعراء،قرأه و شرحه:محمودـمحمدشاکر،قاهره،مطبعة المدنی

24ـ جوهری،اسماعیل بن حمّاد،1404ه.ق،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة،تحقیق:احمدعبدالغفورعطار،بیروت،دارالعلم للملایین

25ـ حموی،شهاب الدین یاقوت بن عبدالله،1376ه.ق،معجم البلدان،بیروت،دارصادر

26ـ خطیب بغدادی،بلا تاریخ،تاریخ بغداد،بیروت،دارالکتب العلمیه

27ـ دیوان حسان بن ثابت انصاری،شرح وتحقیق:جمانةیحیی الکعکی،2003م،بیروت،دار الفکرالعربی

28ـ دیوان حسان بن ثابت،تحقیق:سیدحنفی حسنین،1394ه.ق،قاهره،المکتبة العربیة

29ـ راغب اصفهانی،ابوالقاسم حسین بن محمد،1404ه.ق،معجم مفردات الفاظ القرآن،تحقیق:ندیم مرعسلی،تهران،المکتبة المرتضویة

30ـ شعراء الغدیر فی القرن الأول و الثانی والثالث،إعداد وتحقیق:مرکز الغدیرـ للدراسات الإسلامیة،1419ه.ق،بیروت

31ـ شوقی ضیف،1426ه.ق،تاریخ الأدب العربی،قم،ذوی القربی

32ـ علّامه حلّی وفاضل مقداد،1379ه.ش،باب حادی عشر،تهران،انتشارات دانش پرور

33ـ عمرفروخ،2006م،تاریخ الأدب العربی،بیروت،دارالعلم للملایین

34ـ عیسی، یوسف،1411ه.ق،حسان بن ثابت الأنصاری،حیاته وشعره،بیروت،دارالکتب العلمیه

35ـ فتح الباب،حسن،1418ه.ق،شاعرالرسول،قاهره،الدار المصریة اللبنانیة

36ـ محمدبن عیسی بن سوره،بلا تاریخ،الجامع الصحیح وهوسنن ترمذی،قاهره،دارالحدیث

37ـ معروف،یحیی،1378ه.ش،العروض العربی البسیط،تهران،سمت

38ـ مغنیه،حبیب یوسف،1421ه.ق،الأدب العربی من ظهور الإسلام إلی نهایة العصرـالراشدی،بیروت،دارومکتبة الهلال

 منابع فارسی

39ـ اصفهانی،ابوالفضل کمال الدین اسماعیل،1368ه.ش،دیوان خلّاق المعانی،به اهتمام حسین بحرالعلومی،تهران،انتشارات دهخدا

40ـ انصاری،محمدباقر،1378ه.ش،گزارش لحظه به لحظه از واقعه ی غدیر،قم،انتشارات دلیل ما

41ـ بنی هاشمی،سیدمحمد،1385ه.ش،پیمان غدیربیعت با مهدی(عج)،تهران،مرکزـفرهنگی انتشارات منیر

42ـ جوادی آملی،عبدالله،1380ه.ش،حیات عارفانه ی امام علی (ع)،قم،نشر اسراء

43ـ دانشنامه ی امام علی (ع)،زیرنظرعلی اکبرارشاد،1382ه.ش،تهران،سازمان ـانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

44ـ دیوان امیرالمؤمنین امام علی (ع)،ترجمه:مصطفی زمانی،1362ه.ش،قم،انتشارات ـپیام اسلام

45ـ رفاهی،عبدالخلیل،1347ه.ش،مفردات و جمل در عربی،اصفهان،مؤسسه مشعل

46ـ زمانی جعفری،کریم،1371ه.ش،درآمدی بر صنایع ادبی در کلام امام علی(ع)،تهران،انتشارات اطلاعات

47ـ سبحانی،آیت الله جعفر،1378ه.ش،فروغ ابدیت تجزیه وتحلیل کاملی از زندگانی ـ   پیامبراکرم(ص)،قم،مرکزانتشارات دفترتبلیغات اسلامی

48ـ طبری،محمد بن جریر،1375ه.ش،تاریخ الرسل والملوک،ترجمه:ابوالقاسم پاینده،بی جا،انتشارات اساطیر

49ـ طوبی:مجموعه مقالات درباره امام علی(ع)،به اهتمام زین العابدین درگاهی،

1381ه.ش،تهران،نشررسانش

50ـ فنجگردی نیشابوری،ابوالحسن علی بن احمد،1384ه.ش،سلوة الشیعه،کهن ترین ـتدوین موجودازسروده های منسوب به علی بن ابیطالب،پژوهش:جویاجهانبخش،تهرانکتابخانه،موزه ومرکزاسنادمجلس شورای اسلامی

51ـ قائدان،اصغر،1375ه.ش،تحلیلی برمواضع سیاسی علی بن ابیطالب پس ازرحلت ـپیامبرتاقتل عثمان بن عفان،تهران،انتشارات امیرکبیر

52ـ قیّم،عبدالنبی،فرهنگ معاصرعربی ـ فارسی،1384ه.ش،تهران،فرهنگ معاصر

53ـ کلینی،ثقة الاسلام،بی تا،اصول کافی،ترجمه وشرح:محمدجوادمصطفوی،تهرانانتشارات مسجدچهارده معصوم(ع)

54ـ محدثی،جواد،1386ه.ش،فرهنگ غدیر،قم،نشرمعروف

55ـ مرتضی عاملی،جعفر،1373ه.ش،الصحیح من سیرة النبی الاعظم،ترجمه:حسین ـتاج آبادی،قم،دفترتبلیغات اسلامی

56ـ مطهری،مرتضی،1365ه.ش،امامت ورهبری،تهران،انتشارات صدرا

57ـ مکارم شیرازی،ناصر،1362ه.ش،تفسیرنمونه،قم،چاپخانه مؤسسه امام امیرالمؤمنین

58ـ موسوی هندی،سیدرضا،1370ه.ش،چکامه کوثریه،یادواره غدیرخم،تهران ـانتشارات طور

59ـیوسفی،حسین،1385ه.ش،فرهنگ عربی ـ فارسی،بابلسر،انتشارات دانشگاه مازندران

60ـ پایان نامه جلیلی،زهرا،بررسی حذف مدائح علوی و اهل بیت در تصحیح برخی ـدیوان های عربی،مقطع دکتری،دانشگاه تهران،1384ه.ش

چكيده

حسان بن ثابت ملقب به شاعر النبي از شاعران مشهور مخضرم است كه از قبيله خزرج در مدينه برخاسته است او بعد از پذيرش اسلام شعر خود را وقف دين جديد كرد. او يكي از بزرگترين شاعران پيامبر به شمار مي آمد كه پيامبر نيز همواره از او دفاع مي كرد. بنابراين موقعيتي كه براي حسان فراهم بود او در حوادثي كه بر پيامبر و دين اسلام مي‌گذشت حضور داشت و درباره‌ي آنها شعر مي‌سرود. اگر ديوان شعر حسان را ورق بزنيم اشعار زيادي درباره‌ي حوادث صدر اسلام مثل غزوات مي‌توانيم ببينيم يكي از آن حوادث هم واقعه غدير خم بود كه در آن پيامبر اكرم (ص) در جمع حجاج بيت‌الحرام جانشين بعد از خود را تعيين فرمودند. بعد از تمام شدن خطبه حسان با اجازه از پيامبر شعري را درباره‌ي اين اتفاق خواند. اينگونه بود كه غدير توسط حسان وارد شعر عربي شد و توسط شاعران ديگر تداوم يافت. شعر اين شاعران به دليل دارا بودن معاني بلند و زيبا از نظر تاريخي و ادبي بسيار ارزشمند است و شعر حسان علاوه بر اين كه اولين شعر غديريه مي‌‌باشد. يكي از دلايل و اسناد صحت واقعه غدير و اثبات حقانيت علي (ع) نيز مي‌باشد ما در اين پايان نامه در صدد اين هستيم كه غديريه حسان را از نظر لغوي، صرف و نحوي، بلاغي ، تاريخي و ادبي بررسي كنيم.

كليد واژه : شاعر النبي، شعر، غدير، ولايت

مقدمه:

  از آن جا که یکی از قالب های بیان افکار و خلجان های درونی و عواطف و احساسات از دوران بسیار قدیم شعر بوده است،شعر در مسیر طولانی خود پیوسته با تحولاتی گوناگون در ساختار،قالب،محتوا وموضوع  همراه بوده است و پیوسته این تحولات ساختاری و موضوعی از عوامل و اسبابی متاثر بوده است.در دوره ی صدر اسلام شاعران با استفاده از سبک دوره جاهلی واستفاده از مفاهیم اسلامی مشکل جدیدی به خود می گیرند از جمله به نظم در آوردن روز غدیر که به این گونه اشعار غدیریه می گویند.غدیریه به شعری گفته می شود که پیرامون غدیر خم سروده شده است و اولین کسی که غدیریه خوانده است حسان بن ثابت انصاری است.او که شاعر النبی بود و در همین راستا رسالت حضرت محمد(ص) را مدح می گفت،خداوند را ستایش می کرد و از آیات قرآنی استفاده می کرد و همواره در کنار حضرت رسول(ص) با زبان خود از اسلام نو ظهور واحکام و تعالیم و مبانی آن دفاع می کرد در روز غدیر نیز درباره موضوع غدیر خم یعنی ولایت امام علی(ع) شعر سرود و آغازگر راهی شد که هنوز هم ادامه دارد و آن غدیریه سرایی است.

در جریان انتخاب موضوع برای پایان نامه یکی از پیشنهادات بررسی غدیریه ی حسان بن ثابت انصاری بود که در نهایت نیز تأیید شد و تصمیم بر این گرفته شد که تحقیقی درباره ی حسان و شعر غدیریه اش داشته باشیم و هدف از تحقیق بررسی مضامین غدیریه ودر ضمن آوردن اشعار دیگر حسان درباره ی امام علی(ع) باشد و مهم ترین سوال نیز این بود که شاعر رسول(ص) در غدیریه خود به چه مضامینی اشاره کرده که حتی مورد تشویق حضرت رسول قرار گرفته است؟

در این نوشتار از کتاب ها و آثاری همچون کتابهای الاغانی ابوالفرج اصفهانی،بحارالانوار علامه مجلسی،الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب علامه امینی،دیوان شعر حسان بن ثابت انصاری،کتابهای تاریخ ادبیات:حنا الفاخوری،شوقی ضیف و عمرفروخ استفاده شد.

پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است.

فصل اول:به کلیات تحقیق که شامل بیان مسئله،ضرورت،سوابق،فرضیه ها،اهداف،روش و ابزار گردآوری تحقیق است می پردازد.

فصل دوم:به بررسی معنای لغوی غدیر،حوادث حجةالوداع و روز غدیر همراه با معرفی شعر غدیریه و برخی شاعران غدیریه سرا و ذکر اهمیت شعر در نزد پیامبر(ص) واسلام و عرب می پردازد.

فصل سوم:این فصل شامل دو بخش است:بخش اول زندگی ادبی امام علی (ع) و اهمیت و ضرورت ولایت را بیان می کند و بخش دوم این فصل زندگی نامه حسان بن ثابت انصاری را مورد بررسی قرار می دهد.

فصل چهارم :در این فصل که مهم ترین بخش تحقیق است به بررسی قصیده ی غدیریه ی حسان بن ثابت می پردازد بطوری که به بیان نکات صرفی و نقش آن کلمات،بیان نکاتی درباره ی بلاغت ،لغت و اشاره به موارد تاریخی آن در هر یک از ابیات می پردازد و سپس هر یک از ابیات قصیده مورد ترجمه و شرح قرار می گیرد.در ضمن منابع قصیده،شعرهای مدحی حذف شده درباره امام علی(ع) از دیوان حسان و دلایل حذف آن ها و بعضی مسائل دیگر نیز ذکر می شود.

فصل پنجم:به نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازد.

مشکلی که بر سر راه این پایان نامه بود عدم قید شدن قصیده غدیریه حسان بن ثابت در منابع به طور کامل بود.در دیوان حسان به دلایل مختلف حتی یک قصیده او درباره حضرت علی(ع) وجود ندارد.از غدیریه نیز اسمی برده نشده است.با وجود مراجعه به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی که در استان تهران واقع شده و مشاهده قدیمی ترین نسخه خطی موجود از دیوان حسان بن ثابت،دیدن چندین پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا که در رابطه با موضوع غدیر کار شده بودند و همچنین مطالعه بعضی از منابعی که در کتاب الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب علامه امینی ذکر شده به ابیاتی بیش از آنچه که در فصل چهارم این پایان نامه آمده است دست نیافتیم و در نهایت به همین میزان از ابیات بسنده شد. در ضمن کمبود شدید منابع مورد نیاز و نیز ضیق وقت از دیگر مشکلات تدوین این پایان نامه بوده لکن امید است این پژوهش که با بضاعت علمی نه چندان کافی نگارنده تدوین شده است بتواند برای پژوهشگران و دانشجویان مفید واقع شود و ادامه ی این کار را بر عهده بگیرند.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله ی تحقیق:

غدیر مکانی بین راه مدینه و مکه در سه مایلی جحفه قرار دارد در این مکان حضرت رسول(ص) به امر خداوند مسأله جانشینی و ولایت بعد از خود را معین کرد و دست علی(ع) را به عنوان ولی مسلمین بالا برد و او را سکاندار کشتی در حال حرکت قرار داد تا بعد از رسول بزرگ اسلام این کشتی بی نا خدا نماند و بتواند با راهنمایی رهبری به حق شایسته و امامی که در همان جلسه از طرف مخالفین به امیر المومنین ملقب گردید به راه خود ادامه دهد و امت اسلامی را به سرمنزل مقصود سوق دهد.اتفاق این مسأله آنقدر مهم بود که شعرا و سرایندگان از این واقعه الهام گرفته و ذوق ادبی خود را پیرامون آن شکوفا کردند و بهترین قطعه های شعری خود را به زبان های گوناگون در قرون مختلف از خود به یادگار گذاشتند.در این میان،حسان بن ثابت انصاری،آغاز گر غدیریه سرایان می باشد شاعر مخضرمی که بعد از مسلمان شدن،شعرش را در دفاع از دین اسلام و پیامبر اعظم بکار گرفت والبته از تشویق ها و تکریم های حضرت رسول برخوردار هم شد.این پژوهش به دنبال آن است که به سوال ذیل پاسخی دقیق و کامل بدهد:

1- شعر غدیریه ی حسان بن ثابت انصاری دارای چه مضامینی می باشد؟

همچنین به سوالات فرعی زیر هم پاسخ می دهد:

1- انگیزه حسان از سرودن غدیریه چه بود ؟

2- چرا شعر غدیریه ی حسان اینقدر ساده و روان و بدون پیچیدگی،سروده شده است؟

1-2- ضرورت تحقیق:

در کنار مطرح شدن موضوعات معاصر و البته روبرو شدن با اقبال محققان، موضوعات قدیم را نمی توان یکجا کنار گذاشت و به آن ها نپرداخت.بنابراین موضوع غدیریه که از قضا از موضوعات مهم نیز می باشد انتخاب شد با توجه به این که در بین موضوعات قدیم کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122