پايان نامه گزارش، شرح و سنجش ديدگاه‌هاي تازه درباره‌ي علم ديني با تأكيد بر ديدگاه‌هاي عبدالكريم سروش، مصطفي ملكيان، علي پايا و بيژن عبدالکريمي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  گزارش، شرح و سنجش ديدگاه‌هاي تازه درباره‌ي علم ديني  با تأكيد بر ديدگاه‌هاي عبدالكريم سروش، مصطفي ملكيان، علي پايا و بيژن عبدالکريمي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 177 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  گزارش، شرح و سنجش ديدگاه‌هاي تازه درباره‌ي علم ديني  با تأكيد بر ديدگاه‌هاي عبدالكريم سروش، مصطفي ملكيان، علي پايا و بيژن عبدالکريمي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات و مباحث مقدّمات
بخش اوّل: كلّيات 2
1. بيان مسأله 2
2. ضرورت و هدف تحقيق 3
3. پيشينه تحقيق 4
4. روش تحقيق 7
بخش دوم: مباحث مقدماتي 8
1. سير تاريخي و اقدامات صورت گرفته درباره علم ديني 8
2. زمينه‌هاي طرح و بسط انديشه‌ی علم ديني 10
3. معنا و مفهوم علم ديني 13
4. رويكردهاي عمده در باب علم ديني 25
نگاه و روايت اول 25
نگاه و روايت دوم 28
نگاه و روايت سوم 30
5. چالش‌هاي نظري فراروي علم ديني 33
فصل دوم:گزارش و سنجش ديدگاه دكتر عبدالكريم سروش
مقدمه 37
بخش اول: رويكرد مثبت و ايجابي به علم ديني 38
1. مقصود از علوم انساني 38
2. تجربي بودن علوم انساني 39
3. تعريف علوم انساني 40
4. تفكيك مقام گردآوري از مقام داوري 41
5. وابستگي علم به جهان بيني و ايدئولوژي عالِم در مقام گردآوري 42
6. اسلامي كردن علوم انساني 45
جمع‌بندي 47
بخش دوم: رويكرد انتقادي و سلبي به علم ديني 49
1. عوامل و انگيزه‌هاي ديني كردن علم 49
نقد و سنجش 50
2. علم دينی در مقام ثبوت و نفس الأمر 53
نقد و سنجش 54
3. علم ديني و فرايند تكوين علوم 55
نقد و سنجش 58
4. شواهدي تاريخي بر بي‌ نتيجه بودن ايده علم ديني 61
نقد و سنجش 63
5. علم ديني ممكن امّا نامطلوب 64
نقد و سنجش 65
جمع‌بندي 69
فصل سوم:گزارش و سنجش ديدگاه آقاي مصطفي ملكيان
مقدمه 75
1. مقصود از علم ديني 75
2. نقصان علوم انساني موجود 77
نقد و سنجش 80
3. تعارض علم و دين 84
نقد و سنجش 87
4. امكان علم ديني 91
الف) تصحيح علوم موجود 91
نقد و سنجش 92
ب) تأسيس علوم جديد 93
انتقاد اول 94
نقد و سنجش 95
انتقاد دوم 98
نقد و سنجش 99
انتقاد سوم 102
نقد و سنجش 103
ج) الهام گرفتن از گزاره‌هاي ديني در ساخت نظريّه‌هاي علمي 106
نقد و سنجش 106
5. مطلوبيّت علم ديني 107
نقد و سنجش 109
جمع بندي 111
فصل چهارم: گزارش و سنجش ديدگاه دكتر علي پايا
مقدمه 119
1. تفاوت علم و فناوري 120
نقد و سنجش 124
2. امتناع علم دینی و امکان فناوری دینی 126
نقد و سنجش 127
3. علم ديني و حوزه علوم انساني و اجتماعي 129
نقد و سنجش 131
4. نقد استدلال‌هاي مدافعان علم ديني 132
الف) نقد ديدگاه آقاي رياحي و همكاران 133
ب) نقد ديدگاه دكتر خسرو باقري 134
نقد و سنجش 137
ج) نقد ديدگاه آقاي بستان 139
نقد و سنجش 140
جمع بندي 141
فصل پنجم: گزارش و سنجش ديدگاه دكتر بيژن عبد الكريمي
مقدمه 145
1. طرح علوم انساني اسلامی، ايده‌اي تاريك و ناروشن! 146
الف) معاني «دين يا الهيات» و «علوم انساني» 146
ب) صورت‌بند‌ي‌هاي مسأله 147
نقد و سنجش 151
2. طرح علم ديني يا شرق شناسي وارونه؟ 157
نقد و سنجش 158
جمع‌بندي 160
نتايج و پيشنهاد‌ها 161
فهرست منابع 164

فهرست منابع

 

آزاد ارمكي، تقي، «پارادايم و جامعه شناسي»، نامه علوم اجتماعي، ش 6، بهار 1372.

ابن خلدون، عبدالرّحمن محمّد، مقدمة‌ العبر … (مقدمه ابن خلدون)، القاهره و بيروت، دارالكتاب المصري و دارالكتاب اللّبناني، 1420ق/ 1999م.

باقري، خسرو، كرسي‌هاي نظريه پردازي علم تجربي ديني، تهران، دبيرخانه هيأت حمايت از كرسي‌هاي نقد و نظريه پردازي، 1387.

باقري، خسرو، هويت علم ديني؛ نگاهي معرفت شناختي به نسبت دين با علوم انساني، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1382.

بستان، حسين و همكاران، گامي به سوي علم ديني (1)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،

بنتون، تد و يان كرايب، فلسفه علوم اجتماعي، ترجمه شهناز مسمي پرست، تهران، نشر آگه، 1384.

پايا، علي، «ملاحظاتي نقّادانه درباره دو مفهوم علم ديني و علم بومي»، فصلنامه حكمت و فلسفه، س 3، ش 3 و 2، (پياپي 11) تابستان و پاييز 1386.

پايا، علي، «نقدي بر مفهوم علم ديني»، آيينه انديشه، ش 15، تابستان 1389.

پترسون، مايكل و ديگران، عقل و اعتقاد ديني، درآمدي بر فلسفه دين، چ 5، مترجمين: احمد نراقي و ابراهيم سلطاني، تهران، طرح نو، 1387.

پوپر، کارل، منطق اکتشاف علمی، ترجمه حسین کمالی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،1370.

پوپر، كارل، حدس‌ها و ابطا‌ل‌ها، ترجمه احمد آرام، تهران، شركت سهامي انتشار، 1375.

جلالي تهراني، سيد محمّد محسن، «توحيد درماني» ترجمه علي رضا شيخ شجاعي، نقد و نظر، ش 35 و 36، پاييز و زمستان 1383.

جوادي آملي، عبد الله، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، قم، نشر اسراء، چاپ چهارم، 1389.

حسني، سيد حميد رضا و مهدي علي پور و سيد محمّد تقي موحّد ابطحي، علم دينی؛ ديدگاه‌ها و ملاحظات، چ 5، ويراست دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390.

حسني، سيد حميد رضا و همكاران، علم ديني؛ ديدگاه‌ها و ملاحظات، چ 3، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386.

دوركيم، اميل، قواعد روش جامعه شناسي، ترجمه علي محمّد كاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.

ديبا، حسين، «مشكلات نظري و عملي فراروي اسلامي سازي علوم انساني»، فصلنامه پژوهش‌هاي فرهنگي و اجتماعي صدرا، پائيز 91، ش 3.

رياحي، حسين و فرنوش صفوي فر و مازيار عطاري، «علم ديني: امكان و چگونگي»، قبسات، ش 77 و 76، 1383.

زيبا كلام، سعيد، «تعلقات و تقويم ديني علوم» در: علم دينی؛ ديدگاه‌ها و ملاحظات، چ 3، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386.

سروش، عبدالكريم، «تشيّع و چالش مردم سالاري»، سخنراني، منتشر شده در سايت شخصي ايشان.

سروش، عبدالكريم، «راز و ناز علوم انساني»، منتشر شده در سايت شخصي ايشان به آدرس: drsoroush.com

سروش، عبدالكريم، «كلام محمّد (ص)»، مصاحبه با خبرنگار هلندي مجله لوموند، منتشر شده در سايت شخصي ايشان.

سروش، عبدالكريم، بسط تجربه نبوي، تهران، صراط، 1385.

سروش، عبدالكريم، تفرّج صنع، چ 2، تهران، انتشارات سروش، 1370.

سروش، عبدالكريم، درسهايي در فلسفه علم الاجتماع، چ2، تهران، نشر ني، 1376.

سروش، عبدالكريم، قبض و بسط تئوريك شريعت، تهران، صراط، 1370.

سروش، عبدالكريم، مصاحبه در: خسرو قبادي، ديدگاه‌هاي مختلف درباره دانشگاه اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1379.

سوزنچي، حسين، معنا، امكان و راهكارهاي تحقق علم ديني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1389.

عبد الکریمی، بیژن، «تأملاتي پيرامون نسبت الهيّات و علوم انساني»، منتشر شده در سايت شخصي ايشان به آدرس: org

علي پور، مهدي و سيد حميد رضا حسني، پارادايم اجتهادي دانش ديني (پاد)، قم‌، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.

گلشني، مهدي، از علم سكولار تا علم ديني، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ سوم، 1385.

گلشني، مهدي، تحليلي از ديدگاه‌هاي فلسفي فيزيك‌دانان معاصر، چ 2، تهران، مركز نشر فرهنگي شرق، 1374.

مرادي، مجيد، اسلامي سازي معرفت، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385.

مطهري، مرتضي، ده گفتار (فرضيه علم)، تهران: قم، انتشارات صدرا، چاپ سي و سوم، 1390.

ملكيان، مصطفي، «تأملاتي چند در باب امكان و ضرورت اسلامي شدن دانشگاه‌ها»، نقد و نظر، ش 20- 19 (تابستان و پاييز 1378)، بازنشر در راهي به رهايي.

ملكيان، مصطفي، «علم ديني» فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش 22، (بهار 1379)، بازنشر در راهي به رهايي.

ملكيان، مصطفي، «فلسفه اسلامي؛ هستي و چيستي»، نقد و نظر، سال 11، ش 2 و 1 (بهار و تابستان 85).

ملكيان، مصطفي، راهي به رهايي، چ 2، تهران، نشر نگاه معاصر، 1381.

موحّد ابطحي، سيد محمّد تقي، «بازخواني انتقادي نقدهاي دكتر عبدالكريم سروش به علم ديني»، مقاله منتشر نشده.

موحّد ابطحي، سيد محمّد تقي، «بررسي انتقادي ديدگاه دكتر علي پايا درباره علم ديني»، مقاله منتشر نشده.

موحّد ابطحي، سيد محمّد تقي، «علم ديني از ديدگاه ملكيان» مقاله منتشر نشده.

چکیده

اين نوشتار به گزارش و سنجش انتقادهاي چهار مخالف و منتقد مهم علم دينی در ايران، دكتر عبدالكريم سروش، آقای مصطفي ملكيان، دكتر علي پايا و دکتر بیژن عبدالکریمی مي‌پردازد. پيش از آغاز مباحث اصلي، به منظور در اختيار داشتن چارچوبي مفهومي و روشن شدن جوانب بحث، از مباحثي چون معنا و مفهوم علم دينی، زمينه‌هاي طرح و بسط انديشه علم دينی و رويكردهاي عمده در باب علم دينی، سخن به ميان آمده است.

انديشه دكتر سروش در باره علم دينی، از پيشگامي در ارائه قرائتي از علم دينی در ايران تا نامطلوب دانستن علم اسلامي، در نوسان بوده است. او در اوايل دهه 60  به ارائه و تبيين قرائتي حداقلي از علم دينی مي‌پردازد امّا در دهه 70، جريان ديني كردن علم در جهان اسلام را به شدّت مورد انتقاد قرار مي‌دهد. دكتر سروش در ضمن انتقادهاي خود با تفكيكي كه ميان مقام ثبوت و نفس الأمر و مقام اثبات و تحقّق خارجي علوم قائل مي‌شود، خواسته يا ناخواسته، توجه موافقان را به پرهيز از خلط ميان اين دو مقام معطوف مي‌كند؛ خلطي كه خود او نيز در انتقادهايش مانند برخي موافقان، مصونِ از آن نمانده است.

انتقادهاي آقاي ملكيان با صبغه‌اي تحليلي و دقّت و ثمربخشی افزون‌تر، در عين حال كه قابل نقد و پاسخ است، موافقان را متوجه پيش فرض‌ها و مقدّمات انديشه‌ی توليد علم دينی مي‌نمايد. او كه علم دينی را منطقاً ممكن مي‌داند، كوشش‌هاي انجام شده را ناموفق ارزيابي مي‌كند و از دغدغه‌هاي مهم و مغتنمي در اين باره سخن مي‌گويد. دكتر علي پايا از موضع يك مدافع فلسفه‌ی علم رئاليستي انتقادي، به تحليل و واكاوي ايده علم دينی مي‌پردازد. او با تأكيد بر تفاوت علم و فناوري و نيز دوگانه دانستن ماهيت علوم اجتماعي و برخي علوم انساني، ضمن اصرار بر امتناع علم دينی، از امكان و مطلوبيت فناوري بومي و ديني، دفاع مي‌كند.

خلاصه آن‌كه انتقادهاي اين چهار مخالف نه تنها عرصه را بر موافقان تنگ نمي‌كند و اين انديشه را با چالشی جدّي مواجه نمي‌سازد بلكه حاوي نكته‌هاي مثبت و مفيدي است كه بر مباحث نظري اين مقوله روشنی مي‌بخشد و خلأها و زواياي پنهان آن را در معرض ديد موافقان قرار مي‌دهد كه به مهم‌ترين آن‌ها اشاره شد. در نقد و سنجش انتقادهاي مذكور ضمن گزارش دقيق و منصفانه هر انتقاد، از روش تحليلي استفاده شده است.

واژه‌هاي كليدي: علم ديني، علوم انساني اسلامي، فناوري بومي و ديني، عبدالكريم سروش، مصطفي ملكيان، علي پايا و بیژن عبدالکریمی.

بخش اوّل: كلّيات

1. بيان مسأله

موضوع علم دينی در ايران، با عمر سي و چند ساله خود، با ديدگاه‌هاي موافق و مخالف برخي انديشمندان ايراني همراه بوده است. موافقان علم ديني در ايران، تعاريف و تصاوير متفاوتي از اين مقوله ارائه كرده‌اند. عده‌اي از موافقان مقصود از علم، در تعبير علم ديني را علم تجربي[1] دانسته‌اند و برخي ديگر معناي آن را عام قلمداد كرده‌اند. دسته‌اي از مدافعان علم ديني، در توليد و شكل‌گيري آن بر روش تجربي[2] پاي فشرده‌اند و برخي ديگر از تكثرگرايي[3] روش شناختي سخن گفته‌اند. عده‌اي از باورمندان علم ديني بر تأثير پيش فرض‌هاي متافيزيكي ديني تأكيد مي‌كنند و برخي ديگر، فرضيه‌ها و نظريه‌هاي علمي را در متون و منابع ديني جستجو مي‌كنند. گروهي از موافقان علم ديني، تمام دغدغه و اهتمام خود را توليد علوم انساني اسلامي عنوان مي‌كنند و برخي ديگر علوم طبيعي را نيز داخل در محل نزاع مي‌دانند. خلاصه آنكه در اردوي موافقان و حاميان علم ديني، طيفي از آرا و نگاه‌هاي متفاوت در اين زمينه وجود دارد.

در سوي ديگر برخي منتقدان و مخالفان علم ديني انديشه‌ی ديني كردن علم را ميراث فرسوده‌اي تلقي مي‌كنند كه روزگاري امتحان خود را پس داده و نمره خوبي نياوده است و عده‌اي ديگر صرف عدم موفقيت كوشش‌هاي صورت گرفته را دال بر عدم امكان تأسيس علم ديني و اسلامي نمي‌دانند. برخي از مخالفان اساساً علم ديني را ممكن نمي‌دانند و تعبير علم ديني را واجد تناقض دروني و متنافي الاجزاء[4] تلقي مي‌كنند و در عوض از امكان فناوري ديني و بومي سخن مي‌گويند امّا برخي ديگر از مخالفان علم ديني با اذعان به امكان علم ديني، آن را مطلوب نمي‌دانند و خلاصه آن‌كه همان تشتت و تعدّد آرا در جانب منتقدان و مخالفان علم ديني نيز مشاهده مي‌شود. بنابراين نمي‌توان ادّعا كرد همه باورمندان و موافقان علم ديني در ايران، به تعريف و تصوير واحدي دست يافته‌اند و مخالفان و منتقدان نيز بر ايرادات و اشكالات مشخّصی اجماع كرده‌اند.

در این نوشتار سعی بر آن است دیدگاه‌های سه تن از مهم‌ترين منتقدان و مخالفان علم ديني در ايران، دكتر عبدالكريم سروش، آقای مصطفي ملكيان و دكتر علي پايا، گزارش و سنجش گردد. در گزارش ديدگاه‌هاي اين افراد، صرفاً به مقالات و مطالبي از آن‌ها پرداخته مي‌شود كه مستقيماً به موضوع علم ديني اختصاص دارد و از استنباط و استخراج مقصود و نظر آن‌ها از مباحث و مواضع ديگرشان، اجتناب خواهد شد. مقصود از سنجش در اين‌جا، معناي دقيق آن يعني نشان دادن نقاط قوّت و نقاط ضعف ديدگاه‌هاي ايشان است و تنها جنبه سلبي و منفي آن مدّ نظر نيست.

2. ضرورت و هدف تحقيق

نفس تعدّد آرا در هر موضوع يا علمي، حاكي از حيات و حركت آن موضوع يا علم است. علمي كه در آن، آرای مختلف و ديدگاه‌هاي مخالف و منتقد وجود ندارد، علمي زنده نيست بلكه مي‌توان گفت چنين پديده‌اي اساساً علم به معناي مجموعه‌اي هماهنگ از گزاره‌ها و اصطلاحاً رشته علمي[5] نيست. علم در فرآيند تضارب همين ديدگاه‌هاي مختلف و مخالف در بستري از زمان توليد مي‌گردد. همان‌گونه كه ديدگاه‌هاي متفاوت همسو در يك موضوع يا يك علم در پويايي و بالندگي آن، نقش مؤثري دارند، ديدگاه‌هاي مخالف و منتقد نيز رخنه‌ها و كاستي‌هاي آن را نمايان مي‌كنند و به ساختمان آن استحكام مي‌بخشند؛ همان‌طور كه ديدگاه‌هاي متفاوت همسو، جزئي از علم و داخل در بازي علم هستند، ديدگاه‌هاي مخالف نيز منطقاً، جزئي از علم و در محدوده آن قرار مي‌گيرند. تجربه‌ي تاريخ علم نشان داده است كه يك منتقد و مخالف، نقاط ضعف و خلأها را بهتر از يك موافق، شناسايي و رصد مي‌كند.

در موضوع علم ديني نيز اولاً ديدگاه‌هاي مخالف، جزئي از اين موضوع و مقوله‌اند و لازم است به طور دقيق و عالمانه به آن‌ها پرداخته شود و ثانياً چه بسا نقاط ضعف و كاستي‌هايي را به موافقان گوشزد كنند كه از چشم آن‌ها پنهان مانده است، اگرچه ممكن است بخشي از اين انتقادها، قابل پذيرش و وارد نباشد. بنابر اين دو نكته كه ذكر شد، ضرورت اين پژوهش و پرداختن به ديدگاه‌هاي مخالف در موضوع علم ديني، روشن مي‌گردد.

اگرچه ممكن است ديدگاه‌هاي مخالف و منتقدان ديگري نيز در زمينه علم ديني در ايران وجود داشته باشند امّا به دليل برخي محدوديّت‌ها و نيز اهمّيت بعضي ديدگاه‌هاي مخالف، تنها به گزارش و سنجش سه ديدگاه‌ مخالف و منتقد اكتفا مي‌گردد. بنابراين هدف اين پژوهش، گزارش و نماياندن نقاط قوّت و نقاط ضعف ديدگاه‌هاي دكتر عبدالكريم سروش، مصطفي ملكيان و دكتر علي پايا درباره علم ديني خواهد بود.

3. پيشينه تحقيق

همان‌طور كه در ادامه و در بحث سير تاريخي خواهد آمد، موضوع علم ديني از دهه سوم قرن بيستم ذهن برخي انديشمندان جهان اسلام را به خود مشغول كرده است. در زمينه علم ديني در سطح جهان اسلام، نشريات، كتاب‌ها و رساله‌هاي قابل توجّهي منتشر شده است كه دكتر مهدي گلشنی در فصل پاياني كتاب از علم سكولار تا علم ديني بخشي از آن‌ها را نام مي‌برد. در كتاب اسلامي سازي معرفت نوشته مجيد مرادي نيز بخشي از ديدگاه‌هاي موافق و مخالف انديشمندان جهان اسلام درباره علم ديني و اسلامي سازي علوم، آمده است.

در داخل كشور از همان اوايل انقلاب، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه  و سازمان سمت، مسؤوليت پي‌گيري اين موضوع و تدوين و تأليف آثاري در زمينه علوم انساني اسلامي را بر عهده گرفتند. در ذيل به مهم‌ترين آثار منتشر شده در كشور با رويكرد تئوري به علم ديني اشاره مي‌گردد.

الف) يكي از آثار قابل توجّه و تا حدودي متقدّم در زمينه علم ديني، كتاب از علم سكولار تا علم ديني نوشته دكتر مهدي گلشني است. فصل پاياني آن مهم‌ترين بخش اين كتاب است. دكتر گلشنی در اين كتاب عمدتاً از منظر تاريخ علم به موضوع نگريسته‌اند و بيشتر از تأثير پيش فرض‌هاي متافيزيكی بر نظريه‌هاي فراگير در علم و نيز تأثير آموزه‌هاي ديني بر جهت‌گيري و كاربرد علوم سخن گفته‌اند.

ب) از ديگر آثار مهم در زمينه علم ديني، مي‌توان از كتاب هويّت علم ديني نوشته دكتر خسرو باقري نام برد. او در اين كتاب در يك ساختار منطقي ابتدا به بحث درباره هويّت علم از منظر فلسفه‌ی علم غربي مي‌پردازد و در ادامه از هويّت دين و ديدگاه‌هاي مهم در اين باره بحث مي‌كند. دكتر باقري با ذكر سه رويكرد عمده در باب علم ديني، مقصود خود از علم ديني را شرح و بسط مي‌دهد. به نظر مي‌رسد ايشان در طرح بحث علم ديني در قالب و ساختاري منسجم و منطقي، پيشگام و موفّق بوده‌اند. دكتر باقري ضمن دفاع از روش تجربي در مقام داوري، پيش فرض‌ها و مضامين ديني را الهام‌بخش فرضيه‌ها و نظريه‌هايي در جهت تكوين علم ديني مي‌داند.

ج) از ديگر تأليفات قابل توجّه در اين باره مي‌توان از كتاب گامي به سوي علم ديني نوشته‌ حسين بستان ياد كرد. آقاي حسين بستان در اين كتاب با نظر به دو اثر قبلي، ضمن پايبندي به روش تجربي در مقام داوري، در تعريف خود از علم ديني، منابع و متون ديني را حاوي فرضيه‌ها و نظريه‌هاي قابل استفاده در علوم اجتماعی مي‌داند. ايشان در جلد دوم اين كتاب كه در سال 1390 ش انتشار يافت عملاً از روش بهره‌گيري از متون ديني در ساختن فرضيه‌ها و نظريه‌هايي در علوم اجتماعي بحث مي‌كند.

د) اثر قابل توجّه ديگر در اين زمينه، كتاب منزلت عقل در هندسه معرفت ديني نوشته‌ آيت الله جوادي آملي است. موضوع اصلي اين كتاب گرچه علم ديني نيست امّا ايشان در بخش‌هايي از اين كتاب به طور مستقيم به اين موضوع پرداخته‌اند. ايده اصلي ايشان در اين كتاب آن است كه علم اعمّ از تجربي، رياضي، فلسفي و عرفاني اگر يقيني يا مفيد اطمينان عقلايي باشد، داخل در محدوده معرفت ديني و محصول آن ديني و اسلامي خواهد بود.

ه‍) اثر قابل ذكر ديگر در اين باره كتاب معنا، امكان و راهكارهاي تحقّق علم ديني نوشته‌ دكتر حسين سوزنچي است كه به نظر مي‌رسد اين كتاب در واقع توضيح و تبيين ديدگاه آيت الله جوادي آملي است. در اين كتاب سعي مؤلف آن بوده بر خلاف غالب مؤلفان اين حوزه كه از منظر فلسفه‌ی علم غربي به تحليل ماهيت علم پرداخته‌اند، با رويكرد فلسفه و كلام اسلامي وارد بحث شود. يكي از نقاط قوّت و قابل تحسين اين كتاب، دسته‌بندي و تقريري است كه مؤلف از ديدگاه‌هاي انديشمندان ايراني درباره علم ديني ارائه كرده است.

و) اثر قابل توجّه ديگر درباره علم ديني كتاب پارادايم اجتهادي دانش ديني (پاد) نوشته دكتر مهدي علي پور و دكتر سيد حميدرضا حسني است. مؤلفان اين كتاب مدعي‌اند به كشف مدلي قابل قبول از علم ديني نائل شده‌اند كه روش آن بي شباهت به روش استنباط و اجتهاد فقها نيست.

علاوه بر كتاب‌هايي كه ذكر شد، مجموعه‌اي از مقالات، گفتگوها و مصاحبه‌ها درباره علم ديني وجود دارد كه عمده آن‌ها در شماره‌هاي 13، 14، 15 و 16 مجله آيينه انديشه گردآوري شده است.

آنچه گذشت پيشينه و دورنمايي از بحث علم ديني در ايران بود امّا به نظر مي‌رسد اين گزارش، پيشينه تحقيق مورد نظر نيست. اين تحقيق به گزارش و سنجش ديدگاه سه تن از مخالفان علم ديني در ايران خواهد پرداخت، بنابراين پيشينه آن، گزارش آثاري خواهد بود كه به نقد ديدگاه‌هاي مخالف علم ديني در ايران پرداخته‌اند.

در زمينه نقد ديدگاه‌های مخالف علم ديني در ايران آثار چنداني وجود ندارد. مهم‌ترين اثر در اين باره كتاب علم ديني؛ ديدگاه‌ها و ملاحظات نوشته‌ي سه تن از محققان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است. در بخشي از اين كتاب به اجمال، ملاحظات نقدگونه‌اي بر دو مقاله انتقادي يكي از دكتر سروش و ديگري از مصطفي ملكيان، ذكر شده است. در ويراست دوم اين كتاب مقاله‌اي از دكتر علي پايا نيز كه در نقد علم ديني نگاشته شده، درج گرديده و ملاحظاتي درباره آن مطرح شده است. نكته قابل توجّه درباره اين كتاب آن است كه اوّلاً در بيان ديدگاه‌هاي اين سه منتقد به ذكر يك مقاله از هركدام اكتفا شده است در حالي كه در همان زمان و پس از آن، مقاله و مطالب ديگري نيز از آن‌ها در نقد علم ديني ارائه شده است. سعي اين نوشتار بر آن است كه تمام مقالات و مطالبي كه اين سه منتقد تاكنون درباره علم ديني ارائه كرده‌اند، گزارش و سنجش گردد. نكته مهم ديگر درباره اين كتاب آن است كه مؤلفان ارجمند به هر دليل به ذكر ملاحظات نقد گونه‌اي بسنده كرده‌اند امّا اين نوشتار مي‌كوشد در حدّ بضاعت نويسنده آن، به سنجش و نقد مفصّل ديدگاه‌هاي اين سه منتقد بپردازد.

علاوه بر كتاب مذكور كه مهم‌ترين پيشينه اين تحقيق محسوب مي‌گردد، لازم است از سه مقاله منتشر نشده ی آقای سيد محمّد تقي موحّد ابطحي در نقد ديدگاه‌هاي اين سه منتقد، نام برد كه در ادامه و در جاي خودش از آن‌ها استفاده خواهد شد.

سوّمين اثر كه مي‌توان به عنوان پيشينه اين تحقيق از آن یاد کرد، بخش‌هايي از كتاب قبل الذكر دكتر حسين سوزنچي است كه در آن به تقرير و نقد ديدگاه دكتر سروش پرداخته است، امّا در اين كتاب از ديدگاه‌هاي مصطفي ملكيان و دكتر علي پايا سخني به ميان نيامده است.

4. روش تحقيق

به اقتضاي موضوع و مسأله اين پژوهش در پردازش اطلاعات آن از روش توصيفي تحليلي استفاده خواهد شد. بدين صورت كه ابتدا با عنايت به مجموع مطالبي كه هر منتقد درباره علم ديني دارد، توصيفي روشن و منصفانه از ديدگاه او ارائه مي‌شود. در ادامه با تحليل هر ديدگاه و توجّه به مباني، ادلّه و لوازم آن به نقد و سنجش آن پرداخته خواهد شد. همچنين به دليل نظري بودن موضوع و به اقتضاي مسأله آن، در گردآوري اطلاعات روش كتابخانه‌اي و اسنادي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مهم‌ترين منابع اين پژوهش كتاب، مجله و سايت اینترنتي مي‌باشد.

 

[1]  .science

[2] . experimental method

[3] . pluralism

1  .paradoxical

[5] .discipline

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122