پایان نامه آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه آنالیز مولکولی ژن  مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 127 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه آنالیز مولکولی ژن  مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
خلاصه فارسی    1
فصل اول: کلیات
1-1: تاریخچه    3
1-2: خصوصیات عمومی جنس هموفیلوس:    4
1-3: نیازهای غذایی    6
1-4: دسته بندی و تیپ بندی هموفیلوس آنفلونزا    8
1-4-1: بیوتایپ های هموفیلوس آنفلونزا:    8
1-4-2: سروتایپ های هموفیلوس آنفلونزا:    9
1-4-3: دیگر سیستم های دسته بندی:    9
1-5: خصوصیات پاتوژنیک    9
1-5-1: آنتی ژن کپسولی    9
1-5-2: فاکتورهای ویرولانس و آنتی ژن های دیگر:    11
1-5-3: عوامل تشکیل کلنی و ویرولانس    12
1-6: علائم کلینیکی عفونتهای هوفیلوس آنفلونزا تیپ B    13
1-6-1: مننژیت    15
1-7:درمان:    15
1-7-1: واکسن های موثر و مقایسه آنها    15
1-8: تشخیص:    18
1-8-1: روش کشت    18
1-8-2: روش آگلوتیناسیون لاتکس (LAT)    19
1-8-3: روش مولکولی    19
1-9: ژنوم هموفیلوس آنفلونزا:    19
1-9-1: ژنوم مولد کپسول پلی ساکاریدی    21
1-9-1-1: منطقه I    22
1-9-1-3: منطقه II    22
1-9-1-2: منطقه III    22
1-9-1-4: قطعه IS1016     23
1-9-1-5: تعداد کپی جایگاه CAP    24
1-9-1-6: تکامل ژنوم سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلونزا    25
1-9-1-7: ژنوتیپ های HIB    27
1-10: روش های تعیین تعداد کپی جایگاه CAP در ژنوم هموفیلوس آنفلونزا:    28
1-11: REAL-TIME PCR    28
1-11-1: تعریف و مفهوم :    28
1-11-2: مزایای روش REAL-TIME PCR:    29
1-11-3: انواع روش های REAL-TIME PCR:    29
1-11-4: روش های تعیین کمیت با REAL-TIME PCR:    32
1-11-4-1: ABSOLUTE QUANTIFICATION :    32
1-11-4-2: چگونگی رسم یک منحنی استاندارد:    32
1-11-4-3: RELATIVE QUANTIFICATION    33
1-11-5: کاربرد های REAL-TIME PCR:    34
1-12: بیان مساله    34
1-13: ضرورت انجام تحقیق    35
1-14: اهداف پژوهش    36
فصل دوم: مروری بر متون گذشته
2-1: مطالعات انجام شده در ایران    38
2-2: مطالعات انجام شده در خارج از ایران    39
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1: محیط های کشت    43
3-1-1: محیط کشت شکلات آگار    43
3-1-1-1: مواد و تجهیزات مورد نیاز    43
3-1-1-2: روش تهیه 1000 میلی لیتر محیط کشت شکلات آگار    43
3-1-2: محیط کشت آگار خون دار    44
3-1-2-1: روش تهیه 1000 میلی لیتر محیط کشت شکلات آگار    44
3-1-3: محیط کشت BHI+ SUPPLEMENT مایع    44
3-1-3-1: مواد و دستگاه های مورد نیاز    44
3-1-3-2: روش تهیه 500 میلی لیتر محیط کشت  BHI+ SUPPLEMENمایع    44
3-2: کشت نمونه ها    45
3-3: فریز کردن باکتری    45
3-3-1: مواد و تجهیزات لازم    45
3-3-2: روش فریز کردن    45
3-4: شناسایی عمومی هموفیلوس آنفلونزا    46
3-4-1: تست نیاز های غذایی    46
3-4-2: رنگ آمیزی گرم    46
3-4-2-1: مواد و تجهیزات لازم    46
3-4-2-2: روش رنگ آمیزی گرم    46
3-5: واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)    47
3-5-1: استخراج DNA  از باکتری به روش جوشاندن    47
3-5-1-1: مواد و تجهیزات لازم    47
3-5-1-2: روش استخراج    48
3-5-2: پرایمرها    48
3-5-2-1: آماده سازی پرایمرها    49
3-5-3: برنامه PCR    49
3-5-4: تهیه مستر میکس PCR    50
3-5-4-1: مواد و تجهیزات لازم    50
3-5-4-2: روش تهیه مسترمیکس    50
3-5-5: تهیه 500 میلی لیتر بافر TAE 10X    53
3-5-5-1: مواد و تجهیزات لازم    53
3-5-5-2: روش تهیه بافر    53
3-5-6: الکتروفورز محصول PCR    53
3-5-6-1: مواد و تجهیزات مورد نیاز    53
3-5-6-2: تهیه ژل آگارز جهت الکتروفوز    53
3-5-6-3: روش الکتروفورز محصول PCR    54
3-6: استخراج PRP    54
3-6-1: مواد و تجهیزات مورد نیاز    54
3-6-2: تهیه  ML50 محلول CTAB 0.5 M    54
3-6-3: تهیه ML 50  محلول NACL 0.4 M    55
3-6-4: روش استخراج PRP    55
3-7: اندازه گیری PRP به روش بیال    56
3-7-1: مواد و تجهیزات لازم    56
3-7-2: روش اندازه گیری PRP    56
3-8:تعیین تعداد کپی CAP با استفاده از REAL-TIME PCR:    57
3-8-1: مواد و تجهیزات لازم:    57
3-8-2: شرایط واکنش:    57
3-8-3: کمیت سنجی مطلق(ABSOLUTE QUANTIFICATION):    59
3-8-3-1: انجام و تخلیص محصول PCR برای منحنی استاندارد    59
3-8-3-2: تهیه منحنی استاندارد    60
3-8-4: کمیت سنجی نسبی (RELATIVE QUANTIFICATION):    62
3-9: تعیین ژنوتیپ نمونه ها با استفاده از PCR :    62
فصل چهارم: نتایج
4-1: نتایج روش های تشخیص عمومی    65
4-1-1: نتایج نیاز غذایی    65
4-1-2: نتایج رنگ آمیزی گرم    65
4-2: نتایج آزمون PCR    66
4-2-1: تایید هموفیلوس آنفلونزای کپسول دار بودن نمونه ها    66
4-2-2: تایید تیپ B بودن نمونه ها    68
4-2-3: نتیجه نهایی PCR    69
4-2-4: مشاهده سوش جهش یافته HIB‾ در میان نمونه ها    72
4-3: نتایج سنجش PRP  به روش بیال    72
4-4: نتایج REAL-TIME PCR    73
4-4-1: کمیت سنجی نسبی:    74
4-4-2: کمیت سنجی مطلق:    77
4-5: نتایج تعیین ژنوتیپ:    82
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1: بحث و نتیجه گیری    84
5-3: پیشنهادات    87
منابع    89
خلاصه انگلیسی    98

منابع

ادیب فر ،پ .، 1375، میکروب شناسی پزشکی، چاپ چهارم، انتشارات موسسه نشریران.

جاوتز.، ملکنیک.، آدلبرگ.، ترجمه ستوده نیا، ع .، 1381، میکروب شناسی جاوتز، انتشارات ارجمند.

ساسان، م س.، نادری نسب، م.، کافی، م.، حامدی، ع.، خوارزمی، ع.، 1388، مننژیت هموفیلوس آنفلونزا در شیرخواران و کودکان، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، جلد 3، ص. 141-146.

سعادتی، م.، ]و همکاران[.، 1387، شناسایی موکلولی همزمان نیسریا مننژیتیدس و هموفیلوس آنفلونزا، مجله علوم پزشکی مدرس، دوره 11، شماره 1و2، ص. 73-80.

شیوا، ف.، 1387، واکسیناسیون در کودکان، پژوهش در پزشکی، دوره 32، جلد1، ص. 1-4 .

فروهش تهرانی، ه.، ]و همکاران[.،1386، بررسی فراوانی بیوتایپ های هموفیلوس آنفلونزا، اهمیت کلینیکی و ارتباط آن با نوع بیماری، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره 1، شماره 1، ص. 7-12.

گودرزی، ح.، کاظمی، ب.، یارایی، ک.، نویدی، م.، بنده پور، م.، 1381، مقایسه روش PCR و روش باکتریولوژیک در تشخیص مننژیت های باکتریال، نشریه پزشکی یاخته، جلد 14، ص 101-104.

ملک زاده ،ف .، 1383، میکروب شناسی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.

نوروزی، ج .، 1380، باکتری های بیماری زا، انتشارات نور دانش.

ویلسون، ج .،1384، میکروبیولوژی کلینیکی، انتشارات تهران.

Abdulhasan, G., Sabbah, M., Jasem, k., Hassani, H., 2013, Identification and typing of Haemophilus influenza in Iraqi children diagnosed with meningitis, International Journal Of Microbiology Research, vol. 5, p. 417-423.

Alexander, H.E., 1965, The haemophilus group in bacterial and Mycotic infections of man,4th ed, London: Pitman Medical, pp: 724-741.

Anderson, P., Pitt, J., Smith, D.H. 1976, Synthesis and release of polyribophosphate by Haemophilus influenzae type b in vitro. Infect. Immun, Vol. 13, p. 581–589.

Arya ,M., Shergill, IS., Williamson, M., Gommersall, L., Arya, N., Patel, HR., 2005, Basic principles of real time quantitative PCR, Future Drugs, vol. 5, p. 236- 241.

Ashwell, G., 1957, in Methods in Enzymology, New York: Academic Press Inc,vol. 3 , p. 87–90.

Baily,A., [etal]., 2007, Baily and scott Diagnostic microbiology, 12th ed,Elsevier,  405.

Biberstein,f.l., Mini,P.d., Gills, M.G., 1963, Action of haemophilus cultures on ᵟ-aminolevulinic acid, Journal of bacteriology, No.86, P.814-819.

Catlin,B.W., Tartagni,V.R., 1969,Delayed multiplication of newly capsulated transformants of haemophylus influenza detected by immunofluorescence, Journal of General Microbiology, No. 56,P.873-877.

Cerquetti, M., [etal]., 2006. Detection of Six Copies of the Capsulation b Locus in a Haemophilusinfluenzae Type b Strain Isolated from a Splenectomized Patient with Fulminant Septic Shock, jour. J.Clin.Microbiol, vol. 44, n. 2, p. 640-642.

Connie, R .M., Manuselis, G., 1995, Textbook of Diagnostic Microbiolog,.12th ed, Philadelphia:WB sounders, p. 342.

Corn, P.G., Anders, J., Takala, A.K., Kayhty, H., Hoiseth, S.K., 1993, Genes involved in Haemophilus influenzae type b capsular expression are frequently amplified, Jour. Infect Dis,No. 167, P. 356–364.

Crisel, R. M., Baker, R. S., Dorman, D. E., 1975, Capsular polymer of Haemophilus inflluenzae type b.I . structural characterization of the capsular polymer of strain Eagan, Jour. Boil.Chem. No.250 P. 4926-4930.

Crisel, R. M., Baker, R., Dorman, E., 1975, Capsular polymer of Haemophilus influenzae, type b. I. Structural characterization of the capsular polymer of strain Eagan, J. Biol. Chem, vol. 250, p. 4926-4930.

Decker, M. D., Edward, K. M.,1998, Haemophilus influenza type b vaccines: History, choice and comparisons, Jour. Pediatr. Infect. Dis, No. 17, P.113-116.

Emmerson, A. M., Hawkey, P. M., Gillespie,S. H., Howard, J., 1997, Principle and practice of clinical bacteriology, Wily & sons Ltd, P. 305-318.

Falla, T.J., [etal]. 1994, PCR for capsular typing of Haemophilus influenza, J.Clin.Microbiol, vol. 32, n. 10, p. 2382-2386.

Farley, M. M., Stephens, D. S., Kaplan, S. L., 1990, Pilus and non-pilus mediayed interactions of Haemophilus influenza type b with human erythrocytes and human nasopharyngeal mucosa, jour. Infectious diseases, No. 161, P274-280.

Follens, A., Viegra-Du-Cunha, M., Merckx, R., Van Schaftingen, E., Van Eldre, J., 1999, acs1 of Haemophilus influenza type a capsulation locus region II encodes a bifunctional ribulose 5-phosphate reductase-CDP-ribitol pyrophosphorilase, J bacterial, No. 181, p. 2001-2007.

Frosch, M., Mulller, A., 1993.phosphlipid substitution of capsular polysaccharides and mechanisms of capsule formation in Neisseria meningitides, jour. Mol Microbiol, No.8, p.483-493.

چکیده

هموفیلوس آنفلونزای تیپ‌ب (Hib) از مهمترین عوامل ایجاد مننژیت باکتریال در نوزادان و کودکان می‌باشد. مهمترین عامل بیماری‌زایی این باکتری کپسول پلی‌ساکاریدی از جنس PRP می‌باشد که تولید آن تحت کنترل گروهی از ژنها می‌باشد که در جایگاهی به نام capb قرار دارند. واکسیناسیون علیه این بیماری در بیشتر کشورهای جهان انجام شده ولی ایران هنوز به طرح واکسیناسیون سراسری نپیوسته است، به همین دلیل تولید واکسن بومی هموفیلوس آنفولانزا یک ضرورت محسوب می‌شود. هدف از این مطالعه آنالیز مولکولی ژنوم باکتری برای انتخاب یک سویه بومی واکسینال می‌باشد. در این تحقیق ابتدا نمونه‌های مشکوک به روش PCR و با استفاده از 4 جفت پرایمر اختصاصی شناسایی شد، میزان PRP نمونه‌ها به روش بیال اندازه‌گیری شد، سپس تعداد کپی جایگاه cap در نمونه‌های منتخب به روش Real Time PCR و با استفاده از 3 جفت پرایمر طراحی شده برای مناطق IS1016، capb و ژن تک‌کپی rpoB با متد Abslute Quantification مشخص شد. در نهایت ژنوتیپ نمونه‌های منتخب با استفاده از دو جفت پرایمر اختصاصی مشخص شد.از میان 30 نمونه 18 مورد Hib ،11 مورد غیر از هموفیلوس آنفلونزا و یک مورد  Hib‾ تشخیص داده شد. از میان 5 نمونه منتخب دو نمونه دارای 3 کپی از جایگاه cap بوده و 3 نمونه دارای دو کپی از این جایگاه تشخیص داده شدند. در مرحله آخر تمام 5 نمونه ژنوتیپ I تشخیص داده شدند. در این مطالعه برای اولین بار در ایران تعیین تعداد کپی و ساختار ژنوم جایگاه cap در سویه‌های بومی انجام شد.

کلمات کلیدی: هموفیلوس آنفلونزا، Real time PCR، مننژیت ، Hib

 فصل اول  کلیات

1-1: تاریخچه

هموفیلوس آنفلونزا برای اولین بار در سال 1892 به وسیله فایفر جدا گردید و تا اوایل دهه 1930، اکثر دانشمندان آن را عامل مولد آنفلونزای اپیدمیک می دانستند. زیرا عموماً همراه با این بیماری بدست می آمد(8). در سال 1933 مسلم گرید که عامل بیماری آنفلونزا ویروس است و این باکتری یک مهاجم ثانوی در اپیدمیها می باشد(1). البته در پاندمی های اخیری که ویروس آنفلونزا عامل آن بوده، نقش نزدیک از این باکتری با ویروس آنفلونزا دیده نشده است و بدین دلیل مسئله سینرژیسمی بین ویروس و باکتری در بیماری های انسانی ناشناخته به نظر می رسد. بنابر این نام آنفلونزا اهمیت اتیولوژیک ندارد(8). آنفلونزا معمولا منصوب به عنوان ” flu”، یک بیماری ویروسی است که بوسیله التهاب حاد مسیر هوایی ناحیه فوقانی دستگاه تنفسی مشخص می گردد. علائم، اغلب با التهاب شدید غشاء مخاط بینی، سردرد، برونشیت و درد عضلانی عمومی شدید[1] پیشرفت می کند(48).

کاملترین مطالعات توسط مارگارت پیتمن بین سالهای 1930 تا 1940 صورت گرفت ، او فیزیولوژی، بیماریزایی، مصونیت، اپیدمیولوژی و خصوصیات این باکتری را به صورت کامل شرح داد(1). نام جنس هموفیلوس از دو ريشه یونانی هم  [2]به معناي خون و فيلوس [3]به معناي دوست داشتن گرفته شده است(20) . بر اساس کتاب باکتریولوژی برِگِی[4]، 10 گونه از هموفیلوسها در ارتباط با انسانها نام گذاری شده اند که یکی از آنها گونه آنفلونزا می باشد. بعلاوه 6 گونه نیز در ارتباط با حیوانات بوده و 3 گونه نیز حالت نامشخص دارند.

1-2: خصوصیات عمومی جنس هموفیلوس:

جنس هموفیلوس شامل باکتری های کوکوباسیلی یا میله ای شکل، گرم منفی، و پلئومورفیک بوده که در اسمیر های مستقیم ممکن است شکل آنها در زیر میکروسکوپ، از کوکوباسیل های کوچک تا فیلامنت های بلند متفاوت باشد(20). ابعاد آنها به ندرت از 3/0 × 5/1 میکرون تجاوز میکند. دو انتهای سلول آنها گرد بوده و کپسول در صورت مشاهده با میکروسکوپ در اشکال صاف وجود دارد(8). در نمونه های حاصل از عفونت های حاد، ارگانیسم ها به صورت باسیل های کوکوئیدی شکل کوتاه هستند که گاهی اوقات بصورت دوتایی یا زنجیره کوتاه قرار میگیرند(2). دو جنس هموفیلوس و پاستورلا، به خانواده پاستورلاسه تعلق دارند. از نظر خصوصیاتی، اعضای خانواده پاستورلاسه، گرم منفی، پلئومورفیک، کوکوئیدی، غیر متحرک، هوازی یا بی هوازی اختیاری بوده، نیتریت ها را در اثر احیاء نیتریت ها بدست می آورند و اکسیداز و کاتالاز + می باشند. شکل (1-1) شیوع این ارگانیسمهای سخت رشد را در ارتباط با دیگر باسیل های گرم منفی یافت شده در نمونه های کلینیکی نشان می دهد(48).

همانطور که گفته شد، هموفیلوس باکتری هوازی اختیاری است، اما به طور ضعیف در غیاب اکسیژن رشد می کند. افزایش 10-5 % Co2 بهمراه انکوباسیون، رشد بسیاری از سویه ها را افزایش می دهد. مقدار گوانین+ سیتوزین DNAی جنس هموفیلوسmole %44-37 می باشد(48) .

از حدود 17 گونه از هموفیلوس های شناخته شده عده ای جزء فلور طبیعی دهان و نواحی فوقانی دستگاه تنفس انسانها و عده ای نیز در حیوانات یافت می شوند(8). حدود 10% کل فلور باکتریایی دائمی دستگاه تنفسی فوقانی را هموفیلوس ها تشکیل می دهند(38). برخی از آنها در انسان بیماری زا می باشند(8). گونه اصلی بیماریزا هموفیلوس آنفلونزاست که بطور طبیعی در سیستم حلقی- دهانی برخی افراد سالم یافت می شود. بعضی از سویه های آنها دارای کپسول وبرخی دیگر فاقد آن هستند، که دسته بدون کپسول دارای قدرت بیماریزایی ضعیفتری نسبت به سویه های کپسولدار می باشند. هموفیلوس آنفلونزا در انسان ایجاد عفونت می کند(45) و مخزن حیوانی ندارد(10).

از گونه های عمده ساکن در دستگاه تنفسی فوقانی، گونه پاراآنفلونزاست که 4/3 % از کل میکروفلورهای هموفیلوس را در بر میگیرد. سویه های هموفیلوس آنفلونزای بدون کپسول معمولا چندین بیوتایپ داشته و در فارنکس بیشتر کودکان سالم یافت می شوند. اما به طور نرمال کمتر از 2% فلورهای باکتریایی کل را تشکیل می دهد. با افزایش سن افراد هموفیلوس آنغلونزا فراوانی کمتری را به عنوان فلور حلق نشان می دهد(38).

1-3: نیازهای غذایی

هوفیلوس آنفلونزا یکی از پر نیازترین باکتری ها بوده و به وجود خون در محیط کشت نیاز دارد(8). عدم توانایی رشد هموفیلوس در غیاب خون یا فرآورده های آن، مربوط به دو نیاز غذایی است که اولی، هِمین یا هِم شناسایی شد که به آن فاکتور X می گویند(73). این فاکتور به حرارت مقاوم بوده و برای رشد هوازی ارگانیسم مورد نیاز است(9). فاکتور X همچنین میتواند پروتوپورفیرین IX و دیگر ترکیبات منسوب به آن که دارای آهن هستند را شامل شود(17). این نوع ترکیبات برای سنتز آنزیم های تنفس هوازی ضروری بوده، از این رو، سویه ها برای رشد بی هوازی، به فاکتور X  نیازی ندارند. عقیده بر این است که هِم برای سنتز کاتالاز لازم بوده و میتوان به جای آن سیستئین به کار برد. سیستئین، پراکسید را احیاء کرده و نیاز به کاتالاز را برطرف می سازد(8). احتیاج به این گروه از ترکیبات، به دلیل ناتوانی سویه های وابسته به X است که توانای تبدیل ALA [1] به پروتوپورفیرین را دارا نمی باشند، که پروسه ای دارای چندین مرحله با آنزیم های مختلف می باشد(17).

دومین فاکتوری که برخی از گونه های هموفیلوس برای رشد به آن وابسته است. نیکوتین آمید دی نوکلئوتید (NAD) و یا نیکوتین آمید دی نوکلئوتید فسفات شناسایی شده که به آن فاکتور V می گویند. (17،73). لازم به ذکر است که اسید نیکوتینیک یا نیکوتین آمید نمیتواند جایگزین این فاکتور شود. ظاهراً مولکول کوآنزیم کامل را باید فراهم کرد و بنظر می رسد که این ماده حساس به حرارت، همین فاکتور V نام برده می باشد که در عصاره مخمر، انواع سبزیجات و همچنین خون کامل یافت می شود(8).

لیز شدن گلبولهای قرمز توسط حرارت در زمان تهیه شکلات آگار باعث آزادسازی فاکتورهای رشدی X و V خواهد شد. همچنین آنزیم های هیدرولیز کننده فاکتور V نیز غیر فعال می شوند(20).

احتیاجات به دو فاکتور X یا V یا XV معمولا با به کار گیری تست دیسک در جایی که رشد و یا عدم رشد در اطراف دیسک های کاغذی را نشان می دهد مشاهده می شود(شکل 1-2).

1-4: دسته بندی و تیپ بندی هموفیلوس آنفلونزا

1-4-1: بیوتایپ های هموفیلوس آنفلونزا:

باکتری هموفیلوس آنفلونزا بر اساس 3 تست بیوشیمیایی Indole, Urease, Ornithine decarboxylase به هشت بیوتایپ (زیست گروه) مختلف تقسیم می شود (جدول 1-2). سویه های مهاجم ایجاد کننده مننژیت اغلب جزء بیوتایپ I هستند در حالی که سویه های بدون کپسول (NTHi) ایجاد کننده بیماری، عموما جزء بیوتایپ II و III هستند.

[1] delta-aminolevulinic  acid

[1] myalgius

[2] haem

[3] phylus

[4] Bergey

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122