پایان نامه اثرات رنگدانه هاي طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر شاخص¬های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه اثرات رنگدانه هاي طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر شاخص¬های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 65 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه اثرات رنگدانه هاي طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر شاخص¬های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1-1- مقدمه    2
1-2- کلیات     4
1-2-1- مشخصات ماهی فلاورهورن و زیستگاه آن     4
1-2-2- رنگدانه     6
1-2-2-1- کاروتنوئیدها     6
1-2-2-2- ساختار کاروتنوئیدها     7
1-2-2-3- هضم و جذب کاروتنوئیدها     8
1-2-2-4- تبدیل متابولیکی کاروتنوئیدها     10
1-2-2-5- آستاگزانتین     10
1-2-2-5-1 منابع آستاگزانتین     11
1-2-2-6- بتاکاروتن     13
1-3- فرضیه‌ها     15
1-4- اهداف     15
فصل دوم
2-1- تحقیقات داخل کشور     17
2-2- تحقیقات خارج کشور 18
فصل سوم
3- مواد و روش‌ها     22
3-1- مواد     22
3-2- روش‌ها     23
3-2-1- زمان و محل اجرای طرح     23
3-2-2- تامین بچه ماهی فلاورهورن     23
3-2-3- آکواریوم¬های پرورش ماهی     24
3-2-4- ساخت جیره غذایی     24
3-2-5- آغاز دوره پرورش     24
3-2-6- زیست سنجی     25
3-2-7- کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی آب     25
3-2-8- تغذیه ماهیان     25
3-2-9- نمونه برداری     26
3-2-10-  شاخص¬های مورد مطالعه     26
3-2-10-1-  شاخص¬های رشد     26
3-2-10-1-1- افزایش وزن بدن 26
3-2-10-1-2- درصد افزایش وزن بدن 26
3-2-10-1-3- ضریب رشد ویژه 27
3-2-10-1-4- فاکتور وضعیت 27
3-2-10-2-  شاخص¬های تغذیه ایی     28
3-2-10-2-1- کارایی غذا     28
3-2-10-2-2- ضریب تبدیل غذایی     28
3-2-11- شاخص¬های رنگی شدن     28
3-2-12- تجزیه و تحلیل آماری     29
فصل چهارم
4- نتایج     32
4-1- پارامترهای رشد و شاخص‌های تغذیه‌ای     32
4-1-1- درصد افزایش وزن     32
4-1-2- ضریب رشد ویژه     33
4-1-3- ضریب تبدیل غذایی     33
4-1-4- فاکتور وضعیت     34
4-1-5- کارایی غذا 35
4-2- شاخص¬های رنگی شدن 36
فصل پنجم
5- بحث و نتیجه‌گیری     39
5-1- اثر منابع رنگدانه طبیعی و مصنوعی بر شاخص¬های رشد ماهی فلاورهورن     39
5-2- اثر رنگدانه¬های طبیعی و مصنوعی بر رنگی شدن ماهی فلاورهورن     41
5-3- نتیجه‌گیری کلی     43
1- پیشنهادات اجرایی     44
2- پیشنهادات پژوهشی     44
منابع     46

منابع

احمدی، م؛ صافی، ش؛ برکنگ، ب؛ گرامی، ع؛ رعنایی سیادت، س. و خدارحمی، ر. 1385. گاماروس دریای خزر به عنوان یک منبع کاروتنوئیدی به منظور رنگین کردن ماهیچه قزل­آلای رنگین­کمان. مجله علوم شیلاتی ایران. 1: 12-1.

افشارمازندران، ن. 1381. راهنمای عملی تغذیه و نهاده­های دارویی آبزیان در ایران. انتشارات نوربخش. ص 216.

بازیالارکه، ا؛ احمدی، م. و هجازی امیری، ب. 1384. بررسی تاثیر آستاگزانتین جیره غذایی بر ذخیره آستاگزانتین تخمک و قابلیت لقاح در مولدین قزل­آلای رنگین­کمان. مجله منابع طبیعی ایران. 1: 123-113.

خاني پور، ا؛ كرامت، ج؛ حسيني پرور، ه؛ معتمدزادگان، ع؛ قرباني، ح. و شهيدي ياساقي، ا. کاربرد کاروتنوئيدهاي استخراجي از گوجه فرنگي در مواد غذايي حرارت ديده و سرد و بررسي پايداري آن در طول زمان نگهداري؛ 1385. پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران. 13-22.

فلاح زاده، س. 1389. اثرات رژیم­های غذایی حاوی کاروتنوئیدها (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر روی رشد و رنگین شدن ماهی رد پیکوک. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 45ص.

علوی یگانه، م؛ عابدیان کناری، ع. و رضایی، م. 1386. اثر استفاده از آرد گاماروس دریای و رودخانه­ایی به عنوان مکمل غذایی بر رشد و بقای لارو ماهی قزل­آلای رنگین­کمان. مجله پژوهش و سازندگی. 77: 113-123.

عمادی، ح؛ امانی­نژاد، پ؛ امتیازجو، م. و حسین­زاده صحافی، ه. 1389. بررسي اثر جلبك دونالي­يلا بر تغييرات رنگ پوست در ماهي قزل­آلاي رنگين­كمان (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه محيط زيست جانوري. 66-57.

غیاثوند، ز و شاپوری، م. 2006. تاثیر رنگدانه هاي طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر ماهی اسکار سفید. مجله بیولوژی دریا. 83-75.

مقدسی، ب؛ منوچهری، ح. و اهدایی، م. 1389. مقایسه روش­های رنگ­آمیزی مصنوعی سیکلید گرین ترور Aequidens rivulatus از طریق تزریق. مجله بیولوژی دریا. 1: 64-57.

مشعل چي، م؛ عليشاهي، م؛ جواهري بابلي، م. و حجازي، م.ا؛ مقايسه­ي اثر آستاگزانتين و جلبك دوناليلا سالينا Dunaliella salina بر رنگ پوست ماهي اسكارسفيد  .(Astronorus ocellatus) مجله بيولوژي دريا. 83-75.

Ai, Q; Mai, K; Tan, B; Wei, X.U; Zhang, W; Hongming, M.A. and Liufu. Z. 2006. Effect of dietary vitamin C on survival, growth and immunity of larg yellow Croaker (Pseudosciaena crocea). Aquaculture. 261: 336- 327.

Amar, E.C; Kiron, V; Satoh, S. and Watanabe, T. 2001. Influence of various dietary synthetic carotenoids on bio-defense mechanism in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture Research. 32: 162-173.

Bekans, S. Dogankaya, L. and Cakirogullari, G.C. 2006. Growth and body composition of European catfish (Silurus Glanis) fed diets containing different percentage of protein. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh. 58(2): 137-142.

Bjerkeng, B. and Berg, G.M. 2000. Apparent digestibility coefficients and accumulation of astaxanthin E/Z isomers in Atlantic salmon (salmo salar). Comparative Biochemistry and Physiology. 127: 42-432.

Both, M; Warner-Smith, R; Allan, G. and Glencross, B. 2004. Effects of dietary astaxanthin source and light manipulation on the skin colour of Astralian snapper (Pagrus auratus). Aquaculture Research. 35: 458-464.

Booniaratpalin, M; Thongrod, S; Supamattaya, K; Britton, G. and Schlipalius, L.E. 2001. Effect of β-caroten source, Dunaliella salina,

چکیده

در این تحقیق اثر پنج جیره آزمایشی، شامل جیره شاهد (فاقد مواد رنگدانه اي اضافی)، دو  جیره حاوی رنگدانه طبیعی (فلفل­دلمه قرمز و پودر پوست گوجه­فرنگی)  و دو جیره حاوی رنگدانه مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) روی شاخص­های رشد و رنگی شدن ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 75 ماهی فلاورهورن در 15 آکواریوم به تعداد مساوی 5 ماهی در هر آکواریوم و به طور کاملا تصادفی توزیع شدند. بعد از تیماربندی به مدت 8 هفته ماهیان با جیره­های آزمایشی مورد تغذیه قرار گرفتند. خصوصیات زیست سنجی ماهیان شامل طول کل (سانتی‌متر)، وزن (گرم)، نرخ رشد (گرم)، نرخ رشد ویژه (گرم/ روز) و ضریب تبدیل غذایی هر دو هفته به مدت 8 هفته تعیین شد. در پایان آزمایش از هر تیمار 6 ماهی برای اندازه­گیری کاروتنوئید کل به طور تصادفی انتخاب شد، و مقدار کاروتنوئید کل از روش اسپکتروفتومتری اندازه­گیری شد. تیمارهای تغذیه شده با غذای حاوی رنگدانه شیمیایی آستاگزانتین درصد بیشتر تجمع رنگدانه (05/0 میکروگرم بر گرم) را  در بافت خود نشان دادند. دو تیماری که با جیره­های حاوی بتاکاروتن و فلفل­دلمه تغذیه شدند مقدار تجمع کمتری از رنگدانه (039/0 میکروگرم بر گرم) را نسبت به آستاگزانتین نشان دادند. تیمار تغذیه شده با جیره حاوی گوجه­ فرنگی نیز تفاوت معنی­داری با تیمار شاهد نداشت (05/0<P). همچنین بیشترین مقدار رشد در تیمار آستاگزانتین و کمترین مقدار در در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0<P).

واژه‌های کلیدی: آستاگزانتین، اسپکتروفتومتری، بتاکاروتن، رنگدانه، ماهی فلاورهورن

فصل اول مقدمه­  و  کلیات

1-1- مقدمه

یکی از بیشترین جذابیت­ها در مخلوقات آبزی رنگ­های درخشان آنها است. که منابع این رنگ­ها از محیط طبیعی آنها به دست می­آید. ماهی­هاي زينتي به ماهي هاي زيبا و رنگارنگي گفته مي­شوند كه ارزش آنها به دليل زيبايي شكل­ها و رنگ­هاي خيره­كننده آنها است( کپ[1] و دورماز[2]، 2007).
یکی از مهمترین مشکلات تولید کننده­های گونه­ های تجاری و پرورش دهندگان، بر روی گونه­هایی است که رنگشان را طی فرایند تولید از دست می­دهند. بنابراین تقاضای مصرف کننده­ها برای آن­ها پایین است. غذایی که به این گونه­ها داده می­شود باید اجزاء غذایی مورد نیاز را برای به دست آوردن رنگ مطلوب داشته باشد ( کپ و دورماز، 2008). اگرچه بعضی از تولید کنندگان برای جذب مصرف کننده­ها، بالاتر بردن سودشان و تولید ماهیانی با رنگ­های روشن­تر و درخشان­تر از هورمون­ها و رنگ­های مصنوعی استفاده می­کنند. با این وجود رنگ­هایی که از این روش به دست می­آیند ثابت نیستند و پس از مدتی ماهی رنگ خود را از دست می­دهد و تلفات بالا ناشی از استرس دستکاری قبل و بعد از بیهوشی و ورود ماده رنگی به درون خون ماهی، رخ می­دهد (مقدسی و همکاران، 1389).

رنگ­ها به عنوان یک عامل مهم در زندگی همه موجودات زنده نقش عمده­ایی را ایفا می­کنند. رنگ بدن موجودات زنده تابع دو عامل ژنتیکی و تغذیه ­ایی می­باشد، اما اطلاعات کافی از این که چه موادی و با چه دوزی روی گونه­ها استفاده شود وجود ندارد و همین موضوع باعث جذب محققین شده است (کپ و دورماز، 2007). در حال حاضر در پرورش انواع موجودات آبزی از انواع رنگدانه­ها استفاده می­شود تا به این ترتیب از این افزودنی به عنوان یک عامل خوش­رنگ کننده پوست بدن آبزیان، بهره­های لازم تجاری برده شود. رنگدانه­ها نقش مهمی در جیره غذایی حیوانات و صنعت تولید خوراک دام ایفا می­کنند.

رنگ ماهیان عمدتاٌ بدلیل حضور کروماتوفور که محتوي رنگدانه است بوده که معمولا بر روي پوست حضور دارند. چهار گروه رنگدانه اصلی مسؤول ایجاد رنگ در بافت و پوست حیوانات و گیاهان می باشند که عبارتند از : ملانین ، پورین ، پریدیوم و کارتنوئید. کارتنوئیدها که به­ راحتی درچربی حل می شوند دامنه رنگی زرد تا قرمز را در پوست ایجاد می نماید. همچنین مسئول رنگ­هاي نارنجی و سبز در تخم ، پوست و گوشت ماهیان می باشد (فوجی[3]، 1969).

همچنین در صنعت پرورش ماهی، تغذیه مهم­ترین عامل تعیین کننده در رشد و بقا آبزیان است و تهیه غذا یکی از مهم­ترین ارکان در تولید ماهیان زینتی به شمار می­رود. هزینه غذا به طور معمول 60 درصد کل هزینه لازم را برای یک مجموعه تولید ماهیان، تشکیل می­دهد. بنابراین غذاهای مصنوعی باید با توجه به اصول علمی فرموله شوند (افشار مازندران، 1381). استفاده از ترکیبات غذایی گیاهی بعنوان منبع تولید رنگدانه کاربرد دارد و امروزه تحقیقاتی بر روي پتانسیل بکارگیري این مواد در حال انجام است (گوویا[4] و همکاران، 1997؛ ریماندو[5] و همکاران، 2005). منابع رنگدانه مصنوعی رایج­تر بوده که علت در راحتی بدست آوردن آن می­باشد که البته داراي قیمت بالایی در بسیاري از کشورها می­باشند که هزینه بالاي آن سبب شده تا آکواریوم داران تمایل چندانی به استفاده نداشته باشند (سالس[6] و جانسس[7]، 2003).

رنگ پوست سیکلیدها از ترکیبات رنگی بسیار متفاوتی تشکیل شده است. سیکلیدهای نر رنگ­های روشن­تر و درخشان­تری دارند در حالیکه ماده­ها تیره­تر هستند. به همین دلیل مصرف کنندگان ماهیان نر را بیشتر ترجیح می دهند و ماده­ها را برای رنگین شدن بیشتر توسط هورمون­ها تغییر جنسیت می­دهند. در کسب و کار ماهی­های زینتی، توانایی پاسخگویی به نیازهای مشتریان برای تولید ماهی های با کیفیت بالا است که همیشه عامل حیاتی است (چوان لیم[8] و همکاران، 2003).

مطالعات چندانی درباره تأثیر رنگدانه هاي مصنوعی و طبیعی بر روي ماهیان سیکلید صورت نپذیرفته است. بنابراین این تحقیق براي مقایسه میان رنگدانه­های مصنوعی بتاکارتن وآستاگزانتین با رنگدانه­هاي طبیعی موجود در موادي همچون فلفل­دلمه­اي قرمز و پوست گوجه­فرنگی انجام شد.

1-2- کلیات

1-2-1-  مشخصات ماهی فلاورهورن و زیستگاه آن

فلاورهورن یکی از زیباترین ماهی­های آب شیرین است که نسبت به سیکلید­های دیگر قیمت بالایی دارد و دارای گونه­ها و رنگ­های متنوعی می­باشد. برای هرچه زیباتر شدن رنگ فلاورها می­توان آنها را با غذاهای زنده، غذاهای گیاهی حاوی بتاکاروتن طبیعی و یا رنگدانه های مصنوعی تغذیه کرد. این ماهی از گونه­های مهم اقتصادی می­باشد و دو­رگه­ایی از ماهیان سیکلید گلد تریماکو[9]، ماهی میداس[10] و سیکلید سر قرمز[11]، که متعلق به آمریکای جنوبی هستند، می­باشد. که به دلیل ویژگی­های جذابش بین مصرف کننده­ها محبوب است.

پرورش متراکم این ماهی رو به رشد است و بخش مهم اقتصاد در بعضی از کشورها مانند تایلند را در بر می­گیرد، که به طور گسترده این ماهی را پرورش می­دهند ( کوپی­تایانت[12] و کین­کارن[13]، 2011؛ نیکو[14]و همکاران، 2007). از آن­جا که این ماهی ساخته انسان است نام علمی ندارد، نام فلاورهورن از ترجمه­ی نام آسیای شرقی آن “لو هان[15]” گرفته شده است. نام دیگر این ماهی کرین سیکلید است (نیکو و همکاران، 2007). این ماهی در سال­های اخیر از نظر استقبال ماهی دوستان  در رده­ی ماهی­هایی نظیر دیسکاس و آروانا قرار گرفته است. برخی از کارشناسان فکر می­کنند که این ماهی ساخته شده ناشی از شوک فیزیکی و شیمیایی (حبیبی[16]، 2009) است. نام فلاورهورن برای شکل سر مشخص و رنگ­های واضح آن است، که در دهه گذشته جزء ماهیان محبوب شده است (هردر[17] و همکاران، 2012). شرایط سخت آکواریوم را از لحاظ دما، سختی آب و پ هاش[18] و نیترات رو تحمل می­کند ولی بهترین پ هاش برای انها 7 تا 8/7 و دمای 27 تا 32 است.

فلاورهورن معمولا تا 30 سانتی­متر رشد می­کند که نمونه­های 40 سانتی­متری و بیش از 40 سانتی­متری آن هم دیده شده است. این ماهی زینتی در جنوب شرق آسیا برای صادرات به کشورهای غربی پرورش داده می­شود (سندفورد[19]، 2007).

لازم به ذکر است که این ماهی بسیار مهاجم و قلمروطلب است وهیچ ماهی را نمی­توان در کنار این ماهی نگهداری کرد. این ماهی حتی به ماهی لجن­خوار داخل آکواریوم رحم نمی­کند و ممکن است آن را مورد حمله قرار دهد. این قلمروطلبی حتی در مورد فلاورهای دیگر هم صدق می­کند. این موضوع باعث شده است که جفت زدن این ماهی تا حدودی مشکل باشد.

1-2-2- رنگدانه[20]

معمولا مواد رنگی را به دو دسته پیگمان­ها ( رنگدانه‌ها ) و رنگها طبقه‌بندی می‌کنند. رنگدانه با رنگ متفاوت می‌باشد. تفاوت آنها در این است که رنگ بایستی توسط ماده مورد رنگرزی جذب شود در حالیکه رنگدانه فقط سطح جسم را رنگی می‌کند. رنگدانه‌ها در آب نامحلول هستند. اما می‌توان آنها را مانند رنگدانه‌های مورد مصرف در نقاشی ، توسط حلال مناسبی به صورت سوسپانسیون در آورد. اگر ساختمان شیمیایی رنگدانه را بتوان اندکی تغییر داد بطوری که در آب انحلال پذیر گردد، در اینصورت ممکن است بتوان آن را به عنوان رنگ در رنگرزی مصرف کرد.

1-2-2-1- کاروتنوئیدها

کاروتنوئیدها  که بطور عمده توسط گیاهان و فیتوپلانکتون­ها تولید می­شوند و به دو گروه کاروتن و زانتوفیل تقسیم­بندي می­شوند، گروهی از رنگدانه­های طبیعی و جزء ریز مغذی­ها می­باشند و یکی از منابع اصلی تامین رنگ بدن آبزیان به شمار می­روند و ضروری است که به جیره غذایی آبزیان اضافه شوند ( کریستیانسن[21] و همکاران، 1994؛ گوئرین[22] و همکاران، 2003). اگرچه بیش از 600 نوع کاروتنوئید در طبیعت یافت شده است اما تعداد کمی از آنها به عنوان ماده افزودنی در غذاي جانوران، داروها، مواد آرایشی و رنگ غذا مورد استفاده قرار می­گیرند (بریکاد[23] و همکاران، 1998؛ انگ[24] و تی[25]، 1992). استفاده از رنگدانه­های طبیعی و مصنوعی سودمند­تر است، زیرا علاوه بر تاثیر روی رنگ ماهی، این مواد سیستم ایمنی را قوی­تر می­کنند و به رشد سریع آنها کمک می­کنند ( تاناکا[26] و همکاران، 1976؛ تاکون[27]، 1981). کارکرد­های کاروتنوئیدها به وسیله بسیاری از محققان بررسی شد که شامل کارکرد شبه آنتی اکسیدانی، فعالیت­های پروویتامینی برای ویتامین A، تحریک دستگاه ایمنی، مهار جهش­زایی، نقش حیاتی در تولید مثل و همچنین استفاده در مراحل لاروی یا مراحل تغذیه آغازی­اند (افشار مازندران، 1381). در این راستا، کاروتنوئیدهای سنتزی مختلف مانند آستاگزانتین، بتاکاروتن، کانتاگزانتین و منابع طبیعی ( مخمر، باکتری، آلگ و پودر سخت­پوستان) برای افزایش رنگی شدن ماهی و سخت پوستان به رژیم غذایی اضافه می­شوند (شهیدی[28] و همکاران، 1998؛ کالینوسکی[29] و همکاران، 2005).

1-2-2-2 ساختار کاروتنوئیدها

همه کاروتنوئیدها از ساختار خطی پایه  Polyisoprenoidنشات گرفته­اند که شامل 40 اتم کربن و 13 پیوند دوگانه می­باشند. کاروتنوئیدها از این ساختار والد به واسطه Cyclization زنجیره  Polyene  ( مثل تشکیل زنجیره هیدروکربنی حلقوی -iononeβ و یا ԑ-ionone)  با یک (مثل ᵧ-caroten) یا دو پایانه (مثل –carotenβα-caroten – ) و یا به وسیله فرایند دهیدروژنز و یا اکسیداسیون سرچشمه گرفته­اند (دورینگ[30] و هاریزون[31]، 2004).

ایزومرهای نوری و هندسی دو فرم مهم و فراوان کاروتنوئیدها می­باشند که در اثر پدیده معمول ایزومره شدن در دنیای کاروتنوئیدها به خصوص موقعی که کاروتنوئیدها در برابر گرما و نور قرار می­گیرند، به وجود می­آیند. هر پیوند دو گانه از زنجیره Polyene ممکن است که در دو شکل موجود باشند: ایزومرهای Cis یا Trans. در طبیعت ایزومرهای all-E (در ابتدا all-Trans) فراوان­ترین هستند. از نظر ترمودیناکی، ایزومرهای Cis پایداری کمتری نسبت به ایزومرهای Trans دارند (بریتون[32]، 1995).

[1] kop

[2] Durmaz

[3] Fuji

[4] Gouveia

[5] Raymundo

[6] Sales

[7] Janssens

[8] Chuan Lim

[9] Amphilophus trimacalatus

[10] Amphilophus citrinellles

[11] Vieja synspilum

[12] Kupittaynant

[13] Kinchareon

[14] Nico

[15] Luo Han

[16] Habibi

[17] Herder

[18] pH

[19] Sandford

[20] Pigment

[21] Christiansen

[22] Guerin

[23] Bricaud

[24] Ong

[25] Tee

[26] Tanaka

[27] Tacon

[28] shahidi

[29] Kalinowski

[30] During

[31] Harrison

[32] Britton

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122