پایان نامه اثربخشي آموزش مديريت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسايي توجه – بيش‌فعالي در کودکان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه اثربخشي آموزش مديريت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسايي توجه – بيش‌فعالي در کودکان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه اثربخشي آموزش مديريت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسايي توجه – بيش‌فعالي در کودکان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
بیان مسأله 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
اهداف پژوهش 8
اهداف کلی پژوهش 8
اهداف جزیی پژوهش 9
فرضیههای تحقیق 9
فرضیه اصلی پژوهش 9
فرضیههای جانبی 9
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 9
تعاریف نظری 9
تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهش
مقدمه 12
مبانی نظری 12
بخش اول: سلامت روانی 12
جنبه‌هاي سلامت عمومی 16
اهداف بهداشت رواني: 17
مفهوم سلامت روان در مكاتب روانشناسي 18
مفهوم بهداشت رواني در قرآن 19
دیدگاههای مربوط به سلامت روان 20
الف) رویکرد انسانگرایی 20
1- دیدگاه مازلو : 20
2- دیدگاه آدلر : 21
3- دیدگاه اریک اریکسون : 21
4- دیدگاه کارن هورنای : 22
5- دیدگاه اریک برن : 23
6- دیدگاه هری استاک سالیوان : 23
7- دیدگاه اریک فروم : 24
7- دیدگاه کنراد لورنز : 25
8- دیدگاه مک دوگال : 26
9- دیدگاه اسکینر : 27
ب) رویکرد روانکاوی : 27
1- دیدگاه فروید : 27
2- دیدگاه یونگ : 28
3- دیدگاه صفات موری : 29
4- دیدگاه انسانگرایانه : 30
بخش دوم: اختلال کمبود توجه – بیش فعالی 31
تعریف اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) 33
همه‌گیرشناسی اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) 34
تشخیص کودکان دارای اختلال ADHD 35
انواع اختلال کمبود توجه- بیش فعالی 37
سبب شناسی اختلال کمبود توجه- بیشفعالی ADHD 38
توانایی های هوشی کوکان ADHD 38
مشکلات اجتماعی کودکان ADHD 39
سیر و پیش آگاهی اختلال کمبود توجه- بیشفعالی ADHD 40
درمان اختلال کمبود توجه – بیش فعالی 40
ادبیات پژوهش 42
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 42
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 44
جمعبندی 50

فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه: 53
روش پژوهش 53
جامعه آماری: 53
نمونه و روش نمونهگیری 53
ابزارهای پژوهش 54
شیوهی اجرا 55
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 56
ملاحظات اخلاقی: 56
فصل چهارم:یافته‌های پژوهش
مقدمه 59
بخش اول تحلیل اطلاعات توصیفی 59
توزيع گروههاي مورد مطالعه بر حسب گروه 59
میانگین و انحراف استاندارد نمرات سلامت روان و مولفهها 59
میانگین و انحراف استاندارد نمرات نشانگان بیشفعالی- کمبود توجه و مولفهها 61
بخش دوم: یافته‌های مربوط به فرضیههای پژوهش 62
فرضيه اول پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران تأثير معنی‌داری دارد. 62
فرضيه دوم پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی کودکان تأثير معنی‌داری دارد. 62
فرضیه سوم پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر ابعاد سلامت روان (نشانگان جسمانی، اضطراب، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی) مادران تأثیر دارد. 63
فرضیه چهارم پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی (بی‌توجهی، بیش‌فعالی و تکانشگری) کودکان تأثیر دارد. 64
فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه 67
خلاصه پژوهش 67
بحث و نتیجه‌گیری 67
محدودیتهای پژوهش 73
پیشنهادهای کاربردی 73
پیشنهادهای پژوهشی 74
منابع و مأخذ 75
پیوست 86

منابع و مأخذ

منابع فارسی

آزاد حسین (1378). سلامت روان ازدیدگاه الیس. فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم.

آذربایجانی، مسعود. (1388). روان­شناسی دین. ماهنامه اطلاع­رسانی معارف، شماره 66، صص 10-6.

احمدی، محمدرضا؛ گلزاری، محمود؛ شاملی، عباسعلی؛ رسول­زاده طباطبایی، سیدکاظم. (1387). بررسی ابعاد روان­شناختی مناسک حج و تأثیر آن بر سطح دینداری. فصلنامه علمی- تخصصی روان­شناسی و دین، سال اول، شماره 4، صص 43-4

احمدی، علی­اصغر. (1368). روان­شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی. تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول. 1368.

ابراهیم زاده، احمد.(1384). نقش ویتامین ها در تقویت حافظه و سلامت کودکان و نوجوانان. پیوند، 311 ـ 310 ـ 309.

ابراهیمی عطری، احمد. (1372). بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر. تهران : انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

ابراهیمی، ابوالفضل. (1387). باورهای آخرت نگرانه و رابطه آنها با سلامت روان. فصلنامه علمی- تخصصی روان­شناسی و دین، سال اول، شماره سوم، صص 107-125.

اتکينسون، ريتا ال و همکاران. (1387). ترجمه محمدتقي براهني و همکاران، زمينه روان‌شناسي هيلگارد، جلد اول، تهران: انتشارات رشد، چاپ سيزدهم، ص 743.

الیری، دانیال. رفتار درمانی : کاربرد و بازده. ترجمه علی اکبر سیف. (1377). تهران : انتشارات فردوس.

اسدالهی، ق و شیدایی، م و یعقوبی، محمد. (1370). میزان شدت افسردگی در مجروحین قطع نخاعی که درصد از کارافتادگی آنها از 70% بالاتر است. اصفهان : انتشارت دانشگاه علوم پزشکی.

ایمان زاده، حمیرا.(77 ـ 1376)، مقایسه ویژگیهای شخصیتی مادران پسران بیش فعال و مادران پسران عادی مقطع ابتدایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی کودکان استثنایی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

بارکلی، راسل .(2002). اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی، فعالیتهای زندگی و پیامدهای تندرستی. ترجمه منوچهر علی یارزنجانی.(1386). تعلیم و تربیت استثنایی، 66، خرداد ماه.

بختیاری، پروین،(1379)،بررسی وضعیت بهداشت روان معلمان استان اصفهان،فصلنامه دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان.

 

پورافکاری، نصرت ا… (1373). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی و زمینه های وابسته. جلد اول و دوم، تهران : انتشارات فرهنگ معاصر.

پورسلطانی زرندی، حسین. (1380 ) مقایسه سلامت عمومی جانبازان و معلولین جسمی ورزشکار و غیر ورزشکار ایرانی، دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران : انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

تقدیسی، محمد حسین. (1365). مطالعه چگونگی سازگاری اجتماعی معلولین مرکز توانبخشی جانبازان انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و ارائه پیشنهادات جهت بهبود وضع آن. تهران : انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

تقوي، محمدرضا. (1380). بررسي روايي و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومي، مجله روانشناسي، جلد 5، شماره 4.

تهرانیدوست، م، ز.. شهریور و محمودي، ج (1387). بررسی تأثیر آموزش تربیت سازنده روي والدین کودکان مبتلا به اختلال بیش­فعالی- کمبود توجه.  مجله روانشناسی؛ سال چهاردهم، ش4.

حسینی، سید ابوالقاسم. (1364). بررسی مقدماتی اصول روان­شناسی اسلامی. جلد اول، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، ص 18.

حسینی، سید علی­اکبر. (1364). نقش اخلاق و مذهب در تحکیم مبانی بهداشت روانی، مجله علوم اجتماعی و انسانی، صص 111-99.

خدایاری فرد، محمد؛ غباری نباب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن. (1380). گستره پژوهش­های روان‌شناختی در حوزه دین، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال ششم، شماره 4، صص 53-45.

 

ساعتچی، محمود. (1374). مشاوره و روان درمانی- نظریه­ها و راهبردها، ناشر: مؤسسه نشر ویرایش، چاپ اول، شهریور، ص 112.

ساماني، سيامک. (1386). بررسي پايايي و روايي پرسشنامه پرخاشگري باس و پري. مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران، سال 13، شماره 4، صص 365-359.

شاملو، سعید. (1382). بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد، چاپ شانزدهم، صص 191-190.

شاملو، سعید (1368) مکتبها و نظریه­ها در روانشناسی شخصیت، چاپ اول، تهران، انتشارات رشد

صالحی، لیلی؛ سلیمانی­زاده، لاله؛ باقری یزدی، سیدعباس؛ عباس­زاده، عباس. (1386). رابطه بین اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجویان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال یازدهم، شماره 1.

گرجی، یوسف (1383). بررسی و اثربخشی کاربرد و روش­های اصلاح رفتاری توسط والدین، معلمان و ترکیب هر دو د کاهش نشانه­های اختلال بیش­فعالی و نقص توجه دانش­آموزان ابتدایی. پایان­نامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی.

کاپلان و سادوک (2012). خلاصه روانپزشکی. ترجمه دکتر فرزین رضاعی، انتشارات ارجمند.

محمد اسماعیل، الهه (1383). درسنامه درمان شناختی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش­فعالی- نارسایی، تهران- انتشارات دانژه

محمد اسماعیل، الهه  (1380). بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلال­های پرسشنامه نشانه­های مرضی کودکان بر روی دانش­آموزان 6-14 ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران. تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.

میلانی فر بهروز، (1374)،روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.

میلانی فر بهروز،(1382)،بهداشت روانی،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.

مهرابی زاده هنرمند، نجاریان بهمن، مسعودی میترا، مقایسه سلامت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر 12-7 ساله با سلامت روانی والدین کودکان عادی، پژوهش درحیطه کودکان استثنایی 1380 شماره 2ص187.

نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا، رجبی سوران، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی فصلنامه اصول بهداشت روانی، 1386 شماره 33 و34 ، ص15-24.

نجات حمید،(1378)،مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی،فصلنامه بهداشت روانی،شماره 3.

نجات، حمید؛ ایروانی، محمود. (1378). مفهوم سلامت روان در مکاتب روان­شناسی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره سوم، سال اول، صص 166-160.

واحدی، شهرام. (1380). رشد باورهای دینی و مذهبی و شیوه­های تعمیق آن. نشریه اصلاح و تربیت، دوره 7، شماره 82، صص 12-9.

ولی زاده، شیرین، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان دارای نیازهای ویژه، تعلیم وتربیت استثنایی، 1387، شماره 85 و 84 ص70.

 

هومن، عباس. (1377). استانداردسازي پرسشنامه سلامت عمومي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ناصری ، وحید ، (1384) اصول سلامت در محیط کار . تهران . انتشارات آسمان

هادیانفرد، حبیب، نجاریان، بهمن، شکرکن، حسین، مهرابی­زاده­هنرمند، مهناز (1379). مقایسه اثربخشی سه روش درمانی در کاهش نقص توجه- بیش­فعالی کودکان پسر دبستانی پایه­های سوم و چهارم ابتدایی شهر شیراز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال هفتم- شماره 1 و 2، ص­ص: 29-.54

یوسفی لویه مجید، مداخله های روان شناختی در مورد کودکان با نیازهای ویژه تعلیم و تربیت استثنایی1387 شماره 85 و 84.

References

Anastopoulos AD, Guevermont DC, Shelton TL, Dapaul GJ. Parenting stress among families of children with attention deficit hyperactivity disorder. J Abnorm Children Psychol 1992; 20(5): 503-20.

Anastopoulos, A. D., Shelton, T. L., DuPaul, G. J. & Guevremont, D. C. (1993). Parent training for aAttention deficit hyperactivity disorder: Its impact on parent functioning. Journal of Abnormal of Psychology, 21, 581-596.

Barlow, j., & Coren, E. ( 2004). Parent training programs for improving  maternal   psychosocial health. Coherance Database System Review, 1, 2020.

Barkley RA, DuPaul GJ, McMurray MB. (1990). Comprehensive evaluation of attention deficit disorder with and without hyperactivity as defined by research criteria. Journal Consulting Clinical Psychology  58(6): 775-89.

Barkley, R. A. (2002). Psychosocial treatment for attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 63, 36-43.

چکیده

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل، مادران 34 کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه، به صورت در دسترس انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه ازمایش و کنترل تقسیم شدند.گروه ازمایش به مدت 8 جلسه تحت اموزش برنامه گروهی مدیریت رفتار کودکان قرار گرفت. آزمودنی‌ها به وسیله پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه علائم مرضی کودکان در دو مرحله (قبل و بعد از مداخله) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش معنادار سلامت روان مادران گروه آزمایش در مقایسه با مادران گروه کنترل شده است. همچنین برنامه آموزشی منجر به کاهش نشانگان بیش‌فعالی – کمبود توجه شده است. در نتیجه برنامه مدیریت رفتاری کودکان در ارتقاء سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه موثر است. لذا پیشنهاد می‌گردد درمانگران از این روش برای کمک به مادران این گروه کودکان استفاده نمایند.

کلید واژه: آموزش مدیریت رفتار کودکان، سلامت روان، اختلال کمبود توجه، بیش‌فعالی

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

اختلال بيش فعالي- نارسايي[1] توجه يكي از شايع ترين علل مراجعه به روانپزشك و روانشناس است. اين اختلال در بر گيرنده نشانه­هاي تحولي نامناسب از جمله: بيش­فعالي، بي­توجهي و زودانگيختگي مي­باشد (سادوک و سادوک، 2005). اين احتمال وجود دارد كه در صورت همبودي با ساير اختلالات همچون اختلال سلوك  و اختلال يادگيري بر روابط والد – كودك تأثير گذارد (به­پژوه، متوالی­پور، فرزاد، رستمی، حبیبی عسکرآباد، 2010).

هنري ماسن، پاول، کيگان، جروم، هوستون، آلتاکارول، وي کانجر، جان جين (2003، به نقل از یاسایی، 1377) معتقدند والدين و كودكان با يكديگر كنش متقابل دارند، به سخن ديگر بر يكديگر تأثير دوسويه مي­گذارند. بررسي تعامل­هاي كودكان دارای اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی نشان دهنده آن است كه رفتار كودك، به عنوان محرك تنش­زا عمل مي­كند و به نوبه خود بر رفتا ر والد و تعامل ميان والد به ويژه مادر و كودك مؤثر است (یوسفی، سلطانی­فر و تیموری، 2009). کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه-بیش­فعالی در مقايسه با كودكان عادي، رفتارهاي نامناسب بيشتري نشان می­دهند؛ كمتر تبعيت مي­كنند و والدين آنها بيشتر منفي­گرا هستند و كمتر در فعاليت­هاي اجتماعي شركت می­كنند (مک بارنت و پیفیفنر، 2008). اين روابط  نامناسب و تنيدگي­زا بين والد و كودك بيش فعال، در يك چرخه معيوب قرار مي­گيرد (لیفور، هارلود و چاپار[2] ،2008). بنابراين، اشكال در روابط والد- كودك در خانواده­هاي داراي فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی از ويژگي­هاي اين قبيل خانواده­ها به شمار مي­رود (متولی­­پور و رشیدی، 2009).

چنان كه كيميايي و بيگي(2010)  بعد از سال ها كار با خانواده­ها، موفق به شناسايي چرخه معيوب در روابط والد- كودك در خانواده­هايي با كودك مشكل­دار (همچون كودكان مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی) شدند و آن را چرخه معيوب رفتار ناسازگار” ناميدند. بر اساس اين چرخه، رفتار ناسازگارانه كودك، احساس نامناسبي در والدين به وجود مي آورد و بر نحوه واكنش و رفتار آنها با كودكان تأثير مي­گذارد. بدين ترتيب در بسياري از موارد، مي­توان برخورد نادرست والدين را به عنوان عامل اصلي در افزايش مشكلات رفتاري كودكان در نظر گرفت.

جانستون[3] ( 1996) نيز در تحقيقي تعامل بين  والدين و كودكان با اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی را مورد بررسي قرار داد و مشاهده كرد كه والدين اين گروه از كودكان، واكنشهاي منفي­تري در برخورد با كودكان نشان مي­دادند و كمتر از شيوه­هاي مثبت استفاده مي كردند. به طور كلي ، نتايج پژوهش ها حاكي از آن است كه تعاملات درون خانوادگي در خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی، با سطوح بالايي از  ناسازگاري و ناهماهنگي همراه است. زيرا اين كودكا ن، از دستورات والدين و ساير اعضا خانواده پيروي نمي كنند، تكاليف را انجام نمي دهند و رفتارهاي منفي بيشتري نسبت به همسالان خود دارند.

در مجموع، چنين شرايطي، موجب بي كفايتي در كاركردهاي خانوادگي خواهد شد. در تعامل والد- كودك اختلال ايجاد مي كند و اضطراب والدين را افزايش مي­دهد (بور، ساندرز، مارکی-دادز[4]، 2002)، اضطراب والدين، نيز به نوبه خود، بر روشهاي تنبيهي آنها تأثير مي­گذارد، و مستقيماً موجب افزايش رفتارهاي منفي در كودك می­شود. با توجه به مطالبي كه ذكر آن رفت، منطقي به نظر مي­رسد كه مداخلات درماني مؤثر براي كاهش آثار تعاملهاي نامناسب والد- كودك مورد نياز است  در اين ميان نقش اصلي جلوگيري از چنين شرايطي و برقراري مجدد تعادل در خانواده بر عهده والدين به ويژه، مادران مي باشد كه به عنوان پايه هاي اصلي خانواده در نظر گرفته می­شوند

يكي از مؤثرترين راهبردهاي درماني كودكان با  اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی مداخله رفتاري در خانواده و آموزش والدين است .برنامه هاي آموزش والدين بر پايه اصول يادگيري اجتماعي بنا شده اند و به والدين ياد مي دهد كه چگونه مي­توانند تعامل مثب­تري با كودكان برقرار كنند و ميزان رفتارهاي ، منفي و تعارضهاي دروني خانواده را كاهش دهند (کازدین، 2000).

برنامه­هاي آموزش والدين مبتني بر اين ديدگاه هستند كه اختلالات رفتاري كودكان در نتيجه تعامل نادرست بين كودك و والد (به ويژه مادر) ايجاد مي شود و تداوم مي­يابد، ذكر اين نكته ضروري است كه در درمان اين گروه از اختلالات رفتاري مي بايستي، اين تعامل ها بازنگري و اصلاح شوند به همين دليل توجه به آموزش مادران در درمان اين كودكان، در دهه هاي اخير به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. در همين راستا، برنامه­هاي متنوع آموزش مادران، با تأكيد بر كل نظام خانواده به وجود آمده اند. در اين برنامه­ها نگراني­هاي مادران در مورد سبب شناسي، درمان و پيش آگهي اختلال فرزندان در جلسات گروهي مورد بحث قرار داده مي شوند و مادران مي توانند به اطلاعات لازم و حمايت حاضرين در جلسه دست يابند .همچنين، مادران در پرتو دستيابي به اطلاعات جديد، مي توانند مشكلات كودكان را بهتر بفهمند و از طريق دريافت آموزش­هاي لازم، به مهارت­هاي مديريت رفتار تجهيز گردند و متعاقب آن، احساس خود – كارآمدي در آنها افزايش يابد.

بیان مسأله

اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی[5] یکی از رایج­ترین اختلالات رفتاری در بین دانش­آموزان اکثر کشورها است. براساس گزارشی در ایالات متحده حدود 3 الی 5 درصد دانش­آموزان به این اختلال مبتلا هستند (فولی[6] و همکاران، 2008). شکل مزمن این اختلال به شدت کارکرد افراد را در خانه و مدرسه مختل می­کند (فایندلینگ[7] 2008). اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی مجموعه نشانگانی است با محدودیت میدان توجه، که با سطح رشد فرد ناهماهنگ است و به ضعف تمرکز و رفتار ناگهانی و بیش فعالی منجر می­شود. به عبارت دیگر، مشخصه اصلی این اختلال وجود الگوی ناپایدار توجه و یا بیش فعالی و تکانشگری است. تربیت کودکی که دارای فعالیت مفرط و تحریک­پذیری و حرف شنوی اندک بوده و از دستورها پیروی نمی­کند، کاری دشوار و خسته­کننده است. برای این دسته از کودکان روش­های معمول تربیت از قبیل استدلال و آگاه­سازی اغلب کارساز نیست. به همین علت والدین آنها احساس ناتوانی کرده و ممکن است به تنبیه و تمسخر کودک اقدام نمایند. بروز این واکنش­ها از سوی والدین باعث آشفتگی و اضطراب اعضای خانواده می­شود (گرجی،1383). از آنجا که کنترل این گروه از کودکان در مقایسه با همسالان دشوارتر است با مشکلات رفتاری بیشتری مواجه می­شوند (محمد اسماعیل، 1383). در واقع به علت تکانشگری و نداشتن توجه به پیامدهای اعمال خود، رابطه این کودکان با والدین تیره شده و تضاد میان کودک و مادر در سنین پیش­دبستانی بیشتر می­شود و تا دوران نوجوانی ادامه می­یابد (کرونیس[8] و همکاران، 2004). شواهد حاکی از آن است که در این اختلال هم عوامل محیطی و هم عوامل ژنتیکی نقش دارد. مطالعات روی دوقلوها درارتباط با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی از سهم قوی ژنتیک در شکل گیری این اختلال حمایت می کند (برگر ، کافمن، آویشای[9]، 2007). به نظر می­رسد عوامل محیطی هم سهم قابل توجهی در بروز این اختلال دارند. نتایج مطالعات حاکی از آن است که نوع روابط خانوادگی، تعامل کودک- والد و فقر خانوادگی با رشد و شدت این اختلال در ارتباط است. در اين اختلال تعاملات كودك – والد به طور وسيعي تحت تأثير نشانگان كودك مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی می­باشد. اين كودكان اغلب در برابر درخواست­هاي والدين نافرمان تر هستند و در شروع كردن و دنبال كردن فعاليت­ها شكست مي­خورند و زود دست مي­كشند و نسبت به كودكان غير بيمار بيشتر از آنها تقاضا مي­شود تا توجه كنند. چنين رفتارهايي براي والدين و مراقبان استرس واقعي ايجاد مي­كند (بارکلی[10]، دوپوآل، مک موری،1990). در شرايطي كه والدين كودكان مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی بايد تكاليف تعيين شده­اي را به كار مي­بردند، كودكان آنها فرمانبرداري كمتري نشان داده و در حفظ و تداوم فرمانبرداري نيز مشكل داشته و نسبت به كودكان غير بيمار لجبازي بيشتري داشتند. اين در حالي است كه والدين کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی رهنمودها و در خواست­هاي بيشتري ارائه مي­دادند و در بيشتر موارد اين درخواست­ها منفي­تر بوده و كمتر به تعاملات مثبتي كه بوسيله فرزندشان آغاز شده بود پاسخ مي دادند (بارکلی، 2002). موريسون (1971، به نقل از لهنر و دوآ[11]، 2001) در بررسی شيوع آسيب شناسي رواني در بين خويشاوندان كودكان بيش فعال گزارش می­نماید كه يك سوم والدين كودكان بيش فعال يك تشخيص روانپزشكي دريافت كرده بودند و بسياري از والدين كودكان بيش فعال ملاك هاي تشخيصي لازم براي الكليسم، انحراف اجتماعي و هيستريا را داشتند. نشانگان هيستري در ميان مادران شايع­تر بود، در حالي كه شاخص هاي الكليسم و رفتار ضد اجتماعي در پدرها شايع­تر بوده است. كانينگهام  و همكاران (1988) دريافتند كه والدين كودكان مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی سطح بالاتري از افسردگي را نسبت به گروه كنترل نشان مي­دهند، اين والدين مصرف بيشتر الكل را نسبت به والدين گروه عادی گزارش كردند.

مروري بر روش­هاي مورد استفاده در درمان اختلال نقص توجه – بيش فعالي نشان مي­دهد كه از دهه 1960 با شروع درمان بوسيله داروهاي محرك بررسي­ها در باره اثر بخشي روش هاي درماني اهميت بيشتري يافته است. اگرچه برخي محققين هم اكنون معتقدند كه دارو درماني موفق ترين درمان اين اختلال است (لهنر-دوا، 2001). محدوديت هاي دارو درماني از جمله عوارض جانبي منفي نهفته در دارو درماني، عدم پايداري تغييرات درمان پس از قطع دارو درماني و عدم پاسخ 20 تا 30 درصد کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی به دارو درمانی (لهنر-دوا، 2001) سبب شده است تعداد قابل توجهي از پژوهش­ها به درمانگري­هاي روانشناختي در مورد اين كودكان اختصاص يابد (جانستون[12] و همکاران، 2008). شواهدي بسياري نشان مي­دهد كه تعاملات والد و كودك و به سبب آن سلامت روان والدين و به خصوص مادران وقتي كه كودك داراي اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی  تحت درمان­های مختلف قرار مي گيرد بهبود مي يابد. دانفورث[13] و همكاران(2006) دریافتند که روش­هاي مختلف درماني از جمله دارو درماني و آموزش والدين چون از طريق كاهش ميزان پايه رفتارهاي آزارنده منجر به قطع تعاملات قهري می­شود، مي­توانند بر بهبود سلامت روان مادران مؤثر باشند. مداخلات درماني از جمله آموزش رفتاري مادران، خود آموزي كلامي به كودكان و دارو درماني اگر چه تاكنون در درمان كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه – بيش فعالي مورد استفاده قرار گرفته است اما به تأثير هر كدام از روش­هاي فوق الذكر در سلامت روان مادران اين كودكان كمتر توجه شده است. بنابراین، مطالعه حاضر به تأثیر روش آموزش رفتاری مادران بر کاهش سه نشانه از نشانه­های اختلال (بی­توجهی، بیش­فعالی و تکانشگری) و نیز  تأثیر آن بر سلامت روان مادران پرداخته است.

 اهمیت و ضرورت تحقیق

اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی از جمله اختلالات رشدی است که از دیرباز توجه روانشناسان و روانپزشکان را به خود مشغول کرده است. مروری بر تاریخچه درمانگری­های این اختلال، نشان می­دهد که تا سال 1960 اقدامات جدی در مورد آن انجام نشده بود و تنها بعد از این سال است که تلاش­های درمانی درحوزه مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان، رو به فزونی گذاشته است (سافر، 1973). دردهه 1960 با شروع درمان این اختلال با داروهای روان گردان، بررسی­های بیشتری در خصوص این گروه از کودکان به عمل آمد. علی رغم این تلاشها، هنوز امیدواری زیادی در خصوص اثربخشی پایدار درمانهای دارویی به وجود نیامده است. برهمین اساس، این اختلال به مثابه معضلی لاینحل برای روانشناسان، والدین و معلمان در آمده است، زیرا ویژگی­های اصلی این اختلال، یعنی ناتوانی درمهار رفتار حرکتی، نارسایی توجه، ناتوانی یادگیری و پرخاشگری، برای والدین، معلمان و همسالان تحمل پذیر نیست، از طرفی این اختلال موجب آسیب دیدن فرایندهای شناختی، مهارتهای اجتماعی و هیجانی کودکان می­شود، به نحوی که فراوانی مشکلات تحصیلی، هوشی، رفتاری، شخصیتی و شغلی در این گروه ازافراد، بیش از جمعیت عادی است، (هچمن، 1978،وندر، 1981 و مک گی، 1984). از آنجا که تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان، دارای این اختلال هستند، در طول سه دهه اخیر حجم چشمگیری از فرضیه­پردازیها، ابداع روشهای درمانی و پژوهشها به این حوزه اختصاص یافته است تا راهبردهای کنترل و درمان بهینه آن، ابداع و از این طریق از گسترش عوارض آن جلوگیری شود.

با توجه به شیوع نسبتأ زیاد این اختلال و همراه بودن آن با مشکلاتی برای والدین، کودکان، مدرسه و جامعه استفاده از این روش در درمان مشکلات رفتاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

برنامه­هاي آموزش والدين مبتني بر اين ديدگاه هستند كه اختلالات رفتاري كودكان در نتيجه تعامل نادرست بين كودك و والد (به ويژه مادر) ايجاد مي شود و تداوم مي­يابد، ذكر اين نكته ضروري است كه در درمان اين گروه از اختلالات رفتاري مي بايستي، اين تعامل ها بازنگري و اصلاح شوند به همين دليل توجه به آموزش مادران در درمان اين كودكان، در دهه هاي اخير به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. در همين راستا، برنامه­هاي متنوع آموزش مادران، با تأكيد بر كل نظام خانواده به وجود آمده اند. در اين برنامه­ها نگراني­هاي مادران در مورد سبب شناسي، درمان و پيش آگهي اختلال فرزندان در جلسات گروهي مورد بحث قرار داده مي شوند و مادران مي توانند به اطلاعات لازم و حمايت حاضرين در جلسه دست يابند .همچنين، مادران در پرتو دستيابي به اطلاعات جديد، مي توانند مشكلات كودكان را بهتر بفهمند و از طريق دريافت آموزش­هاي لازم، به مهارت­هاي مديريت رفتار تجهيز گردند و متعاقب آن، احساس خود كارآمدي در آنها افزايش يابد.

 [1]– Attention Deficit/Hyperactivity Disorde

[2]– Liffore KJ, Harold TG, Thapar

[3] – Johnstone

[4] – Bor W, Sanders MR, Markie-Dadds C.

[5]– Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

[6] – Foley

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه تأثير استعاره در آموزش خلاقانه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122