پایان نامه اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

ایان نامه اثر استرس در دوران های  مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 82 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل  پایان نامه اثر استرس در دوران های  مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته
1-1 صرع..    1
1-1-1 تاریخچه صرع.    1
1-1-2 تعریف صرع    2
1-1-3 اپیدمولوژی صرع    3
1-1-4 اتیولوژی صرع.    3
1-1-4-1 علل قبل از زایمان    3
1-1-4-2 ضربه های مغزی.    4
1-1-4-3 علل عفونی و بیماریها.    4
1-1-4-4 علل متابولیکی..    4
1-1-4-5  سکته های مغزی    5
1-1-4-6  صرع و ژنتیک.    5
1-1-5 تشخیص بیماری    5
1-1-6 درمان صرع.    7
1-1-7  فیزیوپاتولوژی صرع.    9
1-1-8  طبقه بندی صرع    12
1-1-8-1 اجزاء تشنج    12
1-1-8-2  طبقه بندی بین المللی صرع..    12
1-1-8-2-1 تشنج های موضعی..    12
1-1-8-2-2 تشنج های عمومی    13
1-1-9  صرع لوب گیجگاهی    16
1-1-10 نقش نئوکورتکس در مکانیسم صرع زایی..    16
1-1-11 نقش صرع زایی نواحی لیمبیک    18
1-2 مدل های ایجاد صرع تجربی در حیوانات..    20
1-2-1 کیندلینگ.    21
1-2-2 کیندلینگ شیمیایی    21
1-2-3 انواع کیندلینگ شیمیایی..    22
1-2-3 -1 تزریق درون بطنی مواد تشنج زا.    22
1-2-3 -2 تزریق سیستمیک مواد تشنج زا..    22
1-3  استرس..    23
1-3-1 مفهوم استرس    23
1-3-2 مراحل پاسخ دهی به استرس     25
1-3-3  پیامد های استرس    26
1-3-4 نوروآناتومی و فیزیولوژی استرس     27
1-3-4-1 سیستم سمپاتیک(SAM) ..    28
1-3-4-2 سیستم هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال(HPA)     28
1-3-5  تجارب اولیه مطالعات حیوانی نوروبیولوژی استرس    32
1-4 اثرات استرس بر صرع.    32
فصل دوم –  روش تحقیق و مواد    34
1-2 نوع حیوان و نحوه تهیه: .    35
2-2 شرایط نگهداری موش ها : ..    35
2-3 مواد و لوازم مورد نیاز :     35
2-3-1 مواد شیمیایی:     35
2-3-2 ابزار و وسایل .    36
2-4 گروه های مورد آزمایش : .    36
2-4-1 گروه بندی ماده ها:     37
2-4-2 گروه های ماده و گروه بندی نوزادان نر :     39
2-5 شاخص های مورد آزمایش: ..    42
2-6 بررسی مراحل 6 گانه رفتار تشنجی ..    43
فصل سوم –  نتایج تحقیقات    44
3-1 استرس جدایی از مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی را در فرزندان افزایش می دهد..    45
3-2 استرس در سنین جوانی مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشتج زایی در فرزندان کاهش می دهد.     47
3-2-1 استرس قبل از بارداری مادران.    47
3-2-2 استرس حین بارداری مادران    47
3-2-3 استرس در بارداری دوم مادران..    50
3-3: ماندگاری استرس در مادر، شدت تشنج فرزندان را پس از رسیدن به سن بلوغ افزایش می دهد    51
فصل چهارم – بحث و نتیجه گیری    53
4-1 مقدمه..    54
4-2 الف) استرس در سنین جوانی مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی در فرزندان را پس از رسیدن به بلوغ، کاهش می دهد..    55
4-3 ب) ماندگاری استرس در مادر، شدت تشنج فرزندان را پس از رسیدن به سن بلوغ افزایش می دهد. .    57
4-4 ج)استرس جدایی از مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی را در فرزندان افزایش می دهد..    58
5-4 نتیجه گیری کلی.    61
پیشنهادات     62
منابع فارسی و انگلیسی.    63
چکیده انگلیسی.    72

منابع
منابع فارسی :

4- صور نبوي، 1375 الكتروانسفالوگرافي باليني، انتشارات داشگاه علوم پزشكي مشهد.

5-ارضي. آ، 1370 بررسي ديدگاه هاي تازه در دارو درماني اپي لپسي، معاونت پژوهشي و وزارت درمان و آموزش پزشكي.

6-نوروفيزيولوژي باليني اميتوف 2002 مترجم، داود رمزي، بهداد نوابي، انتشارات نور دانش 1382، ص 314-317

7-گاميتت د- سرفيل، پ، 1378 صرع و مطالبي پيرامون آن، موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده. نشر طبيب

8-گرين برگ، د، توليت، ع،‌ 1389 خلاصه روانپزشكي، علوم رفتاري- روانپزشكي باليني انتشارات سالمي، جلد اول

9-سادوك-ب – مخبر- ن- 1387 مباني علوم اعصاب از درسنامه جامع روانپزشكي، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد

10-معظمي،د، 1378 مقدمات نورسايكولوژي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها [ سمت]

منابع انگلیسی

1- Eric R. Kandel ,James H. Schwartz ,Thomas M. Jessell Principles of Neural Science ,4th_Edition2000 .McGraw-Hill .New York, United States of America.774-791

2-karceski setal: Treatment of epilepsy in adults: Expert opinion 2005 Epilepsy Behav 7[ suppl]] 2005

3-Zarghami m, sheikh- ul- Islamim, psychiatric Aspects of Epilepsy sari, medical university

11-Dennisl. Kasper et al 2005 Harisons principles of internal medicine volum II, 2307-2372

12-Cummins,T.R xio Y,Haddad, G-G 1994 Functional properties of rat and human neocortical voltage- sensitive sodium currents J.Neurophysiol 71-1052-1064

13-Mc cormick, D.A Williamson, A, 1989 convergence and divergence of neurotrans mittter action in human cerebral cortex proe.Natl.Acad.sci 37- Avolim. Oliver A 1989 Electrophy siological properties and synaptic responses in the deep layers of the human epileptogenic neocotex maintained in vitroj. Neuro pnysiol 61-589-606

14-AVoli. M 1991 Excitatory amino acid receptors in the Epilepsy 1-33-40

Viler, A.R.Dohan JR. F.C Schweitzer J.B Berry A.D 2000. grading system for mesial temporal pathogy 220-220

15-Olsen R.W.Avoli m- 2005 GABA and epileptogenesis Epilepsia 38-399-407

16-Kohling R. lucke A.straub H.speckmann E.J Tuxhorn, I. Wolf. P,Pannek, H, oppel, F. 1998 spontaneous sharp waves in human neoco rtical slices excised from epileptic patients Brain 121-1073-1087

17-Defelipej 1999- chandelier cell and epilepsy- brain 122 Deisz R- 1999 GABA [B] receptor- mediated effect. In human and rat neo cortical neurons in vitro- Neuropharmacology 1755-1766

18-Shrma A.K, 2007 mesial Temporal lobe Epilepsy patnogenesis, In duced rodent models and lesions toxicologic patnology 35

19-Blumcke, I. scnewe J.C Normann s. Bru stle.o. schramm J.Elger C.E, wiestler 0-5. 2005, Increase of nestin immunoreaotive neural precursor cell in the dentate gyrus of pediatric patients with early onset temporal lobe epilepsy.311,321

20-Isokawa.M.Avanzini G.Fineh.D.M,Babb, T.L, Levesque, 1991. physiologic dentate granule ceu is slices prepared from epileptic patients. Epilepsy 242-250

21-Matnern. G.W.Pretorius J.K Mendoza, D.Leite,J.P.chimelli,L Born.D.E, 20000=Hippo campal N-methyL-D- aspartate receptor subunit MRNA Levels in temporal Lobe epilepsy patients.Ann Neuvol. 46-38-343

22-Dietrich D.Kral,T.clusmann H.Friedl- 2005 Reduced function of L-AP4-sensitive- metabo-tropic glutamate receptor in human epileptic sclerotic hippocampus Ear.J.Neurosci. 11-1109-1113

23-Avoli M. 2000 Epilepsy in: Martin D.L, olsen R.W.GABA in the nervous system the view at fifty years Lippincott. Williams, Philadelphia. 293-316

24-WOLF.H.K Sanle.m, muller M.B,Elgar 2005 Hippocampal Loss of the GABA [A] receptor alpha1 subunit in patients with chronic pharmacorcsis- tant epilepsies. Acta Neuropatnol. 313-319

25-Konling.R.Luke A.straub H speckmann. E.J 2007 spontaneous sharp waves in human neocortical slices excised from epileptic patients Brain 121-1073-1086

26-Poult M.OBrown,L.A.Tynan s.2003. Differential expression of alpha1, alpha2- recptor subunits in seizure prone and seizure resistant rat models of temporal lobe epilepsy 19: 46-54-4661

27-Cossart, R,Dinocourt- C,Hir sch.J.C 2001-Dendritic but not somatic CABA ergic in hibition is decreased in experimental epilepsy. 4-52-62

28-Palma,E.Torchia,G.Limato.La.C.Trettel,F,Arcella 2005 BDNF modulates GABAA receptor microtransplanted From the human epileptic brain to xenopus oocytes proc. Natl. Acad. Sci usa. 1667-1672

29-Tu.B.Timofeeva, O.Jiao,Y,Nadler,J.V 2005 Spontaneous release of neuropeptid [Y] tonically in hibits recurrent mossy fiber synaptic transmission in epileptic brain 25-1718-1729

30-Assouline G, Barkaie E, Gutnick M. Cysteamine suppresses kindled seizures in pentylenetetrazol – kindled rats. Eur J Pharmacol, 1985; 106: 649-652.

31- Ferrendelli JA, Kinscherf DA. Cyclic neucleotides in epileptic brain: Effects of pentylenetetrazol on regional cyclic AMP and cyclic GMP levels in vivo.Epilepsia, 1977; 18[4]: 525-531.

32- Goddard GV, McIntyre PC, Slevin JT. A permanent change in brain function resulting from daily electrical stimulation. Exp Neurol, 1969; 25: 295-330.

33-Krug M, Koch M, Grecksch G, Schulzeck K. Pentylenetetrazol kindling changes the ability to induce potentiation phenomena in the hippocampal CA1 region. Physiol Behav, 1997; 62: 721-727.

34-HuRA Cortez Am, man HY,Wang YT, snead oc Alternation of clur2 expression in the rat brain following absence seizure induced by game- hydroxyl butric acid. 2001-44: 41-51

35-Madeja M, Stocker M, Mobhoff U, Pongs O, Speckmann EJ. Potassium currents in epilepsy: Effects of epileptogenic agent pentylenetetrazol on a cloned potassium channel. Brain Res, 1994;656: 287-294.

36-Mason CR, Cooper RM. A permanent change in convulsive threshold in normal and brain–damaged rats with repeated small doses of pentylenetetrazol. Epilepsia, 1972; 13: 663-674.

37-The Neurobiology of Stress and Development Megan Gunnar and Karina Quevedo Institute of Child Development, University of Minnesota, Minneapolis, MinnesotaAnnu. Rev. Psychol. 2007.

Moshe S, Shilo M, Chodick G, Yagev Y, Blatt I Korczyn AD, et al. Occurrence of seizures in association with work-related stress in young male army recruits. Epilepsia. 2008 Aug;49[8]:1451-56.

Puskarich CA, Whitman S, Dell J, Hughes JR, Rosen AJ, Hermann BP. Controlled examination of effects of progressive relaxation training on seizure reduction. Epilepsia. 1992 Jul-Aug;33[4]:675-80.

Wiener P. Neuroactive steroids, relaxation, and seizure control. Int J Neurosci. 2003 May; 113[5] :631-39.

Christensen J, Li J, Vestergaard M, Olsen J. Stress and epilepsy: a population-based cohort study of epilepsy in parents who lost a child. Epilepsy Behav. 2007 Nov;11[3]:324-28.70. Lathers CM, Schraeder PL. Stress and sudden death. Epilepsy Behav. 2006 Sep;9[2]:236-42.

Iancu I, Rosen Y, Moshe K. Antiepileptic drugs in posttraumatic stress disorder. Clin Neuropharmacol. 2002 Jul-Aug;25[4]:225-29.

Galic M, Fournier N, Martin L. Alpha2-adrenergic inhibition prevents the accompanied anticonvulsant effect of swim stress on behavioral convulsions induced by lithium and ilocarpine. Pharmacol Biochem Behav Brain Res. 2004;279:309–16.

Weinstock m. Alterations induced by gestational stress in brain morphology and behaviour of the offspring. Progress in Neurobiology [review]. Reddy DS, Rogawski MA. Stress-induced 2001;65: 427–51.74.

deoxycorticosterone-derived neurosteroids modulate GABA[A] receptor function and seizure susceptibility. J Neurosci. 2002 May1;22[9]:3795-805.

45.Reddy DS. The clinical potentials of endogenous neurosteroids. Drugs Today [Barc]. 2002Jul ; 38 [7] : 465-85.

Reddy DS. Physiological role of adrenal deoxycorticosterone-derived neuroactive steroidsin stress-sensitive conditions. Neuroscience.2006;138[3]:911-20.

Heshmatian B, Roshan-Milani S, Saboory E.Prenatal acute stress attenuated epileptiformactivities in neonate mice. Yakhteh medical journal. [orginal]. 2010;12[1].

Frankenhaeuser M. 1986. A psychobiological framework for research on human stress and coping. In Dynamics of Stress: Physiological, Psychological, and Social Perspectives, ed. MH Appley, R Trumbull, pp. 101–16

Stratakis CA, Chrousos GP. 1995. Neuroendocrinology and pathophysiology of the stress system. In Stress: Basic Mechanisms and Clinical Implications, ed. GP Chrousos, R McCarty,K Pacak,GCizza, E Sternberg,PWGold, R Kvetsnansky, pp. 1–18.

Cannon WB. 1929. Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear, and Rage. Boston: Branford

مقدمه :

 1-1  صرع[1]

   1-1-1 تاریخچه صرع

صرع يك اختلال شناخته‌شده از روزگاران قديم است و قدمت آن به عصرحجر برمي‌گردد وحملات صرع از دوران باستان انسان را آزرده و اندیشمندان را بخود واداشته است. يونانيان باستان به اين بيماري به عنوان يك بيماري مقدس نگاه مي‌كردند. آنان معتقد بودند اين تجلي يكي از خدايان است كه مي‌تواند سبب سقوط بيمار روي زمين و تكان‌هاي شديد وي شود و بعد، قبل از مرگ كامل بيمار، مجددا وي را زنده كند]5[. یونانیان در دوران بقراط از روابط میان صدمه به مغز و فعالیت های حمله ای شامل حرکات سمت مخالف بدن آگاهی داشتند، اما با وجود ارتباط مشهود بین صدمه و حملات تصور عمده بر این بود که این حملات در افراد جن زده روی می دهند]4.[ بقراط[2] اولين كسي بود كه با اين نظريه مخالفت كرد. اين پزشك يوناني در حدود 2450 سال قبل معتقد بود صرع يك بيماري با منشاء اختلال مغزي است.

جالينوس[3] معتقد بود كه صرع به دليل بروز لخته و آماس در عروق دست يا پا، ایجاد مي‌شود. به همين دليل، دست يا پاي بيماران را در هنگام حمله محكم مي‌بستند تا جريان خون آن قطع شود و بيمار بهبود يابد. حتي گاهي اوقات، يكي از اندام‌هاي بيمار را كه تشنج از آنجا شروع  مي‌شد قطع مي‌كردند. اگر حمله تشنجي از يك اندام شروع نمي‌شد، جمجمه بيمار رامي‌شكافتند و سعي مي‌كردند تا لخته را خارج كنند[5]. تحلیل های نوین نوروبیولوژیکی بر روی صرع در دهه 1860 توسط هاگلینگز و جکسون انجام شد. جکسون دریافته بود که تشنج لزوما در بردارنده فقدان هشیاری نیست، اما می توان آن را با علایم موضعی نسبت داد که از جمله آن می توان به پرش بازو اشاره کرد. این ملاحظات از جمله اولین موارد به رسمیت شناختن آنچه امروز تشنج ناکامل است، بشمار می رود.

یکی دیگر از موارد پیشرفت در این زمینه، اولین درمان جراحی است که توسط ویکتور هورسلی اجرا شد. او در سال 1886 با بریدن کورتکس چسبیده به یک شکستگی فرورفته در جمجمه بیماری با تشنج موضعی، دستگاه حرکتی را تحت درمان قرار داده بود. با این حال درمان های نوین جراحی برای صرع به کارهای ویلدر پنفیلد و هربرت جاسپر در مونترال و اوایل دهه 1950 مربوط می شود. نوآوری های پزشکی مانند کاربرد اولیه فنوباربیتال به عنوان ضد حمله تشنجی در سال 1912 توسط هوپتمن، استفاده از الکتروآنسفالوگرافی[4] توسط هانس برگر در سال 1929 و کشف فنیتوئین[5] توسط هوستن مریت و و تریسی پوتنام در سال 1937، کمک های زیادی در این زمینه نمودند[4]. در  اواخر دهه 1930 صرع یک بیماری جسمی قلمداد شد که آن را ناشی از تخلیه نابهنجار سلولهای عصبی می دانستند که معمولا به دنبال آسیب قسمتی از بافت مغز ایجاد می شود و فعالیتهای الکتریکی غیر عادی این بخش از مغز را نیزعلت حملات صرعی تشخیص داده بودند.[2-3-4]

1-1-2  تعریف صرع

کلمه صرع از واژه های یونانی به معنی)مستولی شدن بر( یا محکم گرفتن مشتق شده است. لغت صرع معرفی عمومی برای نشان دادن گروهی از بیماری های سیستم اعصاب مرکزی است که در مجموع به وسیله حملات متناوب حسی و حرکتی و اتونومیک یا روانی مشخص می گردند[2].

صرع یک بیماری نیست بلکه علامتی از بیماری های گوناگون است که به اشکال مختلف کلینیکی تظاهر می کند و عبارت است از اختلال مزمن عمل مغز که در اثر تخلیه های غیر طبیعی نورونهای مغزی ایجاد می شود و با علائم هتروژن، مختلط، ناگهانی و زود گذر و عودکننده همراه است که معمولاً سطح هوشیاری را نیز دچار اختلال می کند[5].

1-1-3  اپیدمیولوژی[6] :

صرع بعد از سکته مغزی شایعترین بیماری عصبی است. و در حدود 1% از مردم دنیا دچار صرع هستند. مطالعات مختلف شیوع صرع را 5 تا 8 نفر در 1000 نفر یا 25/1 در دو میلیون نفر گزارش کرده اند [5].

بر اساس مطالعات اپیدمیولوژی در ایالات متحده حدود 3% تمام افراد 80 ساله به صرع مبتلا می باشند. بالاترین موارد در افراد جوان و افراد مسن دیده می شود. از بسیاری جهات حملات نشان دهنده گروهی ازبیماری های عصبی هستند که در آنها علایم حسی و یا تظاهرات حرکتی مثبت و منفی مختلف دیده می شود. نمونه های علایم مثبت که می توانند در طول یک حمله ایجاد شوند شامل دیدن نورهای شدید و یا داشتن تیک در دست است. نشانه های منفی شامل آهسته شدن کارکرد های معمول مغز است که شامل سرکوب هشیاری و یا حتی نابینایی یا فلج گذرا است. این نشانه ها از مهمترین ویژگی های عمومی حملات اند. علایم صرع به منطقه و مقدار بافت مغزی متاثر بستگی دارد. در نهایت تظاهرات حملات صرعی تاحدی از درگیر شدن بافت های نرمال با قابلیت تحریک نرمال ناشی می شود[4].

1-1-4  اتیولوژی صرع[7]:

اختلالات نورولوژیک اولیه، یک اختلال متابولیک زمینه ای یا بیماری سیستمیک می تواند منجر به تشنج شود در ذیل مواردی از عوامل ایجاد تشنج ذکر شده است[6-7-8].

  1-1-4-1  علل قبل از زايمان :

صدمات و ضربه هاي قبل از زايمان يا در حين زايمان ناشي از كمبود اكسيژن رساني به مغز كه در واقع اين علت نسبتاً شايع تشنج ها در دوره نوزادي و كودكي است.

  1-1-4-2  ضربه هاي مغزي :

ضربه هاي مغزي ١٠ الي ١٥ درصد علل حملات صرع را تشكيل ميدهند كه شامل مجموع صدماتي است كه بر اثر ضربه به مغز وارد مي آيند مانند; تصادفات اتومبيل، سقوط از بلندي و…….. تشنج ناشي از ضربه هاي مغزي ممكن است با فاصله كوتاهي از ضربه مغزي و يا سالها پس از آن اتفاق بيفتد. نكته مهم اين است كه هر قدر مدت زمان بيهوشي ناشي از ضربه مغزي طولاني تر باشد، شانس وقوع تشنج نيز بيشتر است.

  1-1-4-3  بيماريها و علل عفوني :

صرع ممكن است ، به علت انواع عفونت هاي مغزي يا آنسفاليتهاي[8]مغزي مننژيت[9]و يا بيماريهاي عروق مغزي (كه از علل شايع ايجاد كننده صرع هم هستند) و يا بيماريهاي مانند لوپوس[10]كه ١٥ در صد منجر به صرع ميشوند و يا گرفتار شدن مغز توسط تومورهاي سرطاني مناطق ديگر بدن اتفاق بیافتد. عفونتها و ضربه هاي مغزي از علل شايع صرع هستند. تومورهاي مغزي تقريباً در٣٥ درصد موارد موجب تشنج مي شوند، ولي تومورهاي مغزي بطور كلي تقريباً ١٥ درصد علل تشنج ها را موجب مي شوند.

  1-1-4-4  علل متابوليكي:

اختلالات ميزان قند خون، بيماري كليوي، بيماري كبدي از علل مهم و شايع تشنج هستند. اين علل قابل درمان بوده و پس از آن صرع فرد نيز بهبود مي يابد. اختلالات متابوليكي ارثي نادر نيز ميتوانندموجب حملات صرع شوند. مانند “بيماري تي سا کس[11]

  1-1-4-5  سكته هاي مغزي:

سكته هاي مغزي، علت اوليه صرع در بيماران ٦٠ سال به بالا است و تنها ٤ الي ٥ درصد اين بيماران هستند كه دچار صرعهاي مزمن ميشوند و در اينجا هم مانند آنچه در رابطه با ضربه هاي مغزي و صرع گفته شد، هر چه وقوع صرع نزديكتر به حمله مغزي باشد، شانس ماندگار شدن آن كمتر است.

  1-1-4-6  صرع و ژنتیك: 

اختلالات ژنتیکی مشخص، مسئول تنها حدود ١% موارد بیماران مبتلا به صرع می باشد[5]. در دو قلوهای یکسان، احتمال ابتلای همزمان هر دو به صرع ، بیشتر از دو قلوهای غیر یکسان  می باشد. تا سن ٢٥ سالگی، حدود ٩% فرزندان مادران مبتلا به صرع و ٤/٢% فرزندان پدران مبتلا به صرع، احتمال ابتلا به صرع را دارند]9.[ علت ریسک بالاتر ابتلای کودکان زنان مبتلا به صرع مشخص نیست. بعضی انواع صرع، بیشتراز بقیه توسط ارث انتقال می یابند. برای مثال فرزندان والدین مبتلا به صرع ابسانس[12](صرع پنهان)، ریسک بالاتری برای ابتلا به صرع دارند]9.[

1-1-5  تشخیص بیماری:

برای تشخیص بیماری معمولاً از تاریخچه ای که بیمار یا همراهان با توصیف حملات بیماری به پزشک میدهند، در کنار انجام یک آزمایش« الکتروانسفالوگرام» استفاده می گردد در نوار مغز چندین الکترود در مکانهای مختلف سر بیمار قرار داده شده و فعالیت الکتریکی مغز در آن نواحی اندازه گیری می شود[4]. شکل منحنی های الکتروانسفالوگرام در حین حملات صرعی[13] تغییرات قابل توجهی می کند. از این گذشته در فواصل بین حملات نیز منحنی ها ویژگی هایی را نشان می دهند و در برخی از موارد می توان به کمک این ویژگی ها به وجود صرع نزد بیماران پی برد.

علت بوجود آمدن این امواج، تخلیه های ناگهانی و غیرطبیعی گروهی از نورونهای مغزی می باشد. این دشارژها از گروهی از نورونها که تحت عنوان کانون حمله شناخته می شوند به گروه های دیگر انتشار پیدا می کند و باعث تحریک نورونهای جدید گردیده و در قسمتی از بدن و یا در تمام بدن ایجاد حرکات تشنجی می نماید [5-4]. کانون حمله مجموعه کوچکی از نورون هایند که باعث تهییج می شوند. این تهییج می تواند از تغییر در ویژگی های سلولی و ارتباطات سیناپسی حتی به واسطه زخم ها، لخته ها و تومور ها ناشی شوند[1]. یانگ و تونیس[14] علت بوجود آمدن و انتشار این امواج را اختلال در مهار کننده ی مغز می دانند که بطور طبیعی عمل این مهارکننده ها باعث عدم انتشار این دشارژها می شود.در صورت اختلال در مهار به تدریج به امواج نوک تیز، آهسته تر و بزرگتر در سراسر دو نیمکره تبدیل می شوند[4-5].

[1] Epilepsy

[2] Hipocrates

[3] Galenus

[4] Electroencephalography

[5] Phenytoin

[6] Epidemiology

[7] Etiology

[8] Encephalitis

[9] Meningitis

[10] Lupus

[11] Sachs T

[12] Absence

[13] Seizures

[14] Young -Tonnies

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين اصول ارگونومي و استرس در شرکت گاز
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين عوامل استرس زا و راهکارهاي مديريت استرس در بين مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي روابط بين استرس شغلي، رضايت مندي شغلي با انگيزه کارکنان
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش آموزش مديريت استرس و حل مسأله اجتماعي در اضطراب و تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122