پایان نامه اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 146 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه    8
1-2-بیان مسئله    10
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    15
1-4- اهدف تحقیق    16
1-4-1-هدف کلی    16
1-4-2-فرضیه های پژوهش    16
1-4-3- متغیرهای پژوهش    17
1-5-1- تعاریف نظری    17
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
2-1- مبانی نظری پژوهش    21
2-2- کيفيت زندگي    21
2-3-  مدلهاي کيفيت زندگي    22
2-3-1- مدل فلس و پري    22
2-3-2-  مدل کلي کيفيت زندگي    23
2-3-3- مدل توضيحي    24
2-4- نظريه ي کيفيت زندگي    26
2-5- عوامل موثر بر کيفيت زندگي    28
2-6- محيط زندگي وکيفيت زندگي    29
2-7- متغيرهاي جمعيت شناختي وکيفيت زندگي    29
2-8- کیفیت زندگی و بهزیستی روانی    30
2-9- سلامت رواني    32
2-10- هدف بهداشت رواني    33
2-11- مفهوم سلامت    34
2-12- الگو‌هاي سلامت    35
2-12-1- الگوي پزشکي    35
2-12-2- الگوي محيطي    36
2-12-3- الگوي کلي نگر    36
2-13- ابعاد سلامت    37
2-13-1- سلامت جسماني    37
2-13-2- سلامت اجتماعي    38
2-13-3- سلامت هيجاني    40
2-13-4- سلامت عقلاني    41
2-13-5- سلامت معنوي    41
2-13-6- سلامت روانشناختي    43
2-14- نظريه های سلامت رواني    47
2-14-1- ديدگاه زيست‌گرايي    47
2-14-2- ديدگاه تحليل رواني    47
2-14-3- ديدگاه رفتارگرايي    47
2-14-4- ديدگاه انسان‌گرايي    48
2-15- شیوه های فرزندپروری    49
2-16- نظريه اريكسون    54
2-17- نظريه آدلر    55
2-18- الگوي شفر    58
2-19- الگوي وينترباتوم    59
والدين و اجتماعي کردن فرزندان    60
انطباق فرزندپروري با تحول خود    61
2-20- طبقه اجتماعي و سبک فرزندپروري    62
2-21- شکل‌‌هاي موثر کنترل والدين    63
2-22- راهبردهای مقابله ای    65
2-23- مقابله از نظر لازاروس و فولکمن    68
2-24- سبک های مقابله ای جرابک    68
2-25- سبک های مقابله ای فیلیپس و جارویس    69
2-26- سبک های مقابله ای کرونی    69
2-27-  دیدگاه شفگه- کرنگ    69
2-28- دیدگاه های نظری مفهوم مقابله    70
2-28-1- دیدگاه تکاملی و سازگاری رفتاری    70
2-28-2- دیدگاه روان تحلیل گری    70
2-28-3- دیدگاه پردازش اطلاعات    70
2-29- حمایت اجتماعی    71
2-30-  تعاریف حمایت اجتماعی    71
2-31-  منابع حمایت اجتماعی    72
2-32- انواع حمایت اجتماعی:    73
2-33- نظریه های مرتبط با موضوع حمایت اجتماعی:    74
2-33-1- نظریه تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی:    74
22-33-2-  مدل تاثیر غیر مستقیم    74
2-33-3-  تئوری شبکه    74
2-33-4- تئوری انسجام    75
2-34- مهارت های اجتماعی    75
2-34-1- تعریف مهارت های اجتماعی    75
2-35- مفهوم رشد اجتماعی    78
2-36-  اجتماعی شدن    79
2-37- مهارت های اجتماعی    79
2-38-  ضرورت یادگیری مهارت اجتماعی    79
2-39-  اجتماعی شدن در گستره نظریه های تحول روانی    80
2-39-1- نظریه روان تحلیل گری فروید    80
2-39-2- نظریه تحول روانی، اجتماعی  اریکسون    81
2-39-3- نظریه تحولی کلبرگ    82
2-39-4- نظریه شناختی اجتماعی بندورا    82
2-40- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    83
2-41- مطالعات انجام شده در خارج از کشور    85
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- روش پژوهش    92
3-2- جامعه آماری    92
3-3- حجم نمونه  نمونه و روش نمونه گیری    92
3-4- ملاک های ورودی:‌    92
3-5- ملاک های خروج:    92
3-6- ابزار های پژوهش ر روایی و پایایی آن ها    93
نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های استرس زا    93
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    97
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه    99
4-2-  توصیف ویژگی های نمونه آماری    99
4-3- تحلیل استنباطی داده ها    101
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه    117
5-2- محدودیت های پژوهش    121
5-3- پیشنهادهای پژوهشی    121
5-4- پیشنهادهای کاربردی    122

منابع

احدی، حسن و جمهری ، فرهاد (1386) . روانشناسی رشد . تهران : پردیس. چاپ ششم.

آبینکی، الهام (1386). بررسی رابطه بین سبک های یادگیری خودکارآمدی با شیوه های مقابله با فشار روانی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. پایان نامه کارشناسی ارش روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

باباپورخيرالدين، جليل. (1381). بررسي رابطه بين شيوه‌هاي حل مساله، حل تعارض و سلامت روانشناختي در ميان دانشجويان . رساله دکتري روانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس.

باقرپور، صغری. (1384). بررسي رابطه الگوهاي فرزندپروري با سلامت رواني و موفقيت تحصيلي كاركنان نظامي و غير نظامي. پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد روانشناسي، دانشگاه تهران.

بخشی پور رودسری ، عباس ؛ پیروی ، حمید و عابدیان ، احمد(1383) . بررسی رابطه میان رضایت از زندگی ، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان ، دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه تربیت مدرس ، 69-71  و فصلنامه اصول بهداشت روانی . سال هفتم شماره بیست و هفتم . ص ، 142 – 152 .

برجعلي، احمد. (1378). رابطه الگوهاي فرزندپروري والدين با تحول رواني-اجتماعي فرزندان. رساله دکتري روانشناسي، دانشگاه علامه طباطبايي

برک ، لورا ،( 2007) ؛ ترجمه سید محمدی ، یحیی ( 1391 ) . روانشناسی رشد ( از لقاح تا کودکی ) . تهران ، انتشارات ارسباران

بهزادی پور ، ساره ؛ سپاه منصور ، مژگان ؛ کشاورزی ارشـد ، فرنـاز ؛ فـرزاد ، ولی ؛ نظیری ، قاسم ؛ زمانـیان ، سکینه ( 1392 ) . اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای در زنان مبتلا به سرطان پستان . روش ها و مدل های روانشناختی ، سال 3 ، شماره 12 ، تابستان 92

بیرامی ، منصور ؛ هاشمی ، تورج ؛ علیزاده گورادل ، جابر ؛ حسینی بادنجانی ، سید مهدی ( 1391 ) . پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی ، راهبردهای مقابله ای و منبع کنترل . فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی ، دوره 2 ، شماره 5 ، بهار 91

پروچسکا ، جیمز ؛ نورکراس ، جان ، (2007) ؛ ترجمه سید محمدی ، یحیی ( 1391 ) . نظریه های روان درمانی . تهران ، انتشارات روان

چراغی ، علی ؛ داوری دولت آبادی ، الهام ؛ صلواتی ، محسن ؛ مقیم بیگی ، عباس (1391) . ارتباط بین حمایت اجتماعی درکشده و کیفیت زندگی بیماران نارسایی احتقانی قلبی . نشريه مركزی تحقيقات مراقبت هاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران. دوره 25. شماره 75. 31-21.

چناري ، مهين . (1374) . بررسي رابطه بين نگرش والدين و خود پنداري فرزندان . پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد روانشناسي ، دانشگاه تربيت مدرس .

حاتملوی سعدآبادی ، منیژه و باباپور خیرالدین ، جلیل (1391).  مقايسه كيفيت زندگي وروشهاي مقابله اي در افراد ديابتي و غيرديابتي . مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد . دوره 20. شماره 5. صص ، 592-  581 .

حاجبی ، احمد ؛ فریدنیا ، پیمان (1388) . ارتباط بین سلامت روان و حمایت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر. دو فصلنامه طب جنوب . سال دوازدهم . شماره1. صص. 74- 67 .

حبیبی ، مجتبی ؛ قنبری ، نیکزاد ؛ خدایی ، ابراهیم ؛ قنبری ، پرستو ( 1392 ) . اثر بخشی مدیریت استرس به روش  شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب ، استرس و افسردگی زنان سرپرست خانوار . مجله تحقیقات و علوم رفتاری

حسن زاده ، پرستو ؛ علی اکبری ، دهکردی ؛ خمسه ، محمد ابراهیم ( 1391 ) . حمایت های اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو . فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت ، شماره 2 ، تابستان 91

حسینی بادنجانی ، سیدمهدی ؛ بیرامی ، منصور ؛ هاشمی ، تورج (1391 ) . پیش بینی آسیب پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت های اجتماعی ، راهبردهای مقابله ای و منبع کنترل . فصلنامه مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء ، دوره 8 ، شماره 1 ، بهار 91

Bartley , C ., Roesch , S . ( 2011 ) . Coping with stress : The role of conscientiousness . Personality and Individual Differences , 50

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and use. Journal of Early Adolescence, 11, 56-95.

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monographs, 4, 1-103. Bartley , C ., Roesch , S . ( 2011 ) . Coping with stress : The role of conscientiousness . Personality and Individual Differences , 50

Bell,  D. (2005) .”Quality  of life  and  well- being measuring  the  benefits  of  cutture  and  sport  literature”.  review anstainkpirce http : // www. Scatlad. Gor. Uk / public cations/ 2002 / 01/ 13110743/ 11[ 2006/04/20].

Bovier , P ., Chamot , E ., Perneger , T. ( 2004 ) . Perceived stress , internal resources , and social support as determinants of mental health amoeng young adults .Quality of Life Research , 13

Brown, E. (1999).” Embracing quality of life in times of spending restraint”. journal of  Intllectual & Developmental  Disability, 299-308.

چکیده

در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که راهبردهای مقابله ای توانست رابطه بین  سبک های فرزندپروری با کیفیت زندگی را  ( 14 %  ) تعدیل و حمایت های اجتماعی نیز رابطه بین سبک های فرزندپروری با کیفیت زندگی را ( 3 0/0 % ) تعدیل نماید . همچنین راهبردهای مقابله ای توانست رابطه بین سبک های فرزندپروری با نشانگان روانشناختی را ( 15 % ) تعدیل و حمایت های اجتماعی ، رابطه بین سبک های فرزندپروری با نشانگان روانشناختی را ( 3 0/0 % ) تعدیل نماید و همچنین تحلیل داده های حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که  راهبردهای مقابله ای رابطه بین کیفیت زندگی با نشانگان روانشناختی را ( 7 0 /0 % ) تعدیل و در نهایت حمایت های اجتماعی رابطه بین کیفیت زندگی با نشانگان روانشناختی را   ( 3 0/0 % ) تعدیل نماید . بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری یک رابطه خطی ساده نیست و راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی می توانند این رابطه را تعدیل کنند.

واژگان کلیدی: راهبردهای مقابله ای ، حمایت های اجتماعی ، کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی ، سبک های فرزند پروری ، زنان سرپرست خانوار

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

امروزه دركنارافزايش طول عمر،عامل مهم ديگري مثل چگونگي زندگي كردن ياكيفیت زندگي مطرح است ، بنا به تعريف گروه كيفيت سازمان جهاني بهداشت كيفيت زندگي به ادراك فرد از جايگاه خودش درزندگي ، با توجه به بافت فرهنگي جامعه و اهداف ، معيارها و نگراني هاي فرد اشاره دارد و از متغيرهايي مثل سلامت جسماني ، وضعيت روانشناختي ، استقلال و روابط اجتماعي ناشي مي شود ( استنر، کوپر و اسکوینگتون ، 2003) .  كيفيت زندگي با بهداشت رواني افراد ارتباط دارد و به بيان حالات وتغييرات وتوانايي هاي افراد و ميزان رضايت افراد از عملكرد هاي زندگي مي پردازد . منظور از کیفیت زندگی توجه به آن جنبه از زندگی است که بیانگر بهترین وضعیت زندگی برای فرد است( نجات[1]، 2008). اکثر محققان معتقدند که کیفیت زندگی دارای ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی می باشد و با عواملی مانند سن، فرهنگ، جنسیت، تحصیلات، طبقه اجتماعی، بیماری و محیط اجتماعی ارتباط دارد (کینگ و هیندز[2]، 2011) امروزه توجه به ظرفيت هايي معطوف شده است كه دركيفيت زندگي نقش بسيار دارند.  يكي ازاين مؤلفه ها، حمایت های اجتماعی اطرافیان می باشد. شواهدی که از مطالعات مختلف به دست آمده نشان می دهد که حمایت های اجتماعی نقش مهمی در سلامتی افراد بازی می کنند . همچنین حمایت های اجتماعی باعث کاهش آثار منفی استرس های فراوانی که از محیط و جامعه کسب می گردد و به تبع آن بر کیفیت زندگی اثر مستقیم و مثبت خواهد داشت (جانگر، 2002).

یکی از عوامل فردی که می توان با کیفیت زندگی و سلامت روان افراد در ارتباط باشد روش های کنار آمدن با شکل و مسئله است که تحت عنوان راهبردهای مقابله ای از آن یاد می شود. لازاروس و فلوکمن (2003) دريافتندكه راهبردهاي مقابله اي فعال ، هم موفقيت تحصيلي و همسازگاري شخصي و هيجاني را پیش بینی می کند. همچنين تأثيرات طولاني مدت راهبردهاي ناسازگارانه وازدست دادن كلي اعتمادشخصي نسبت به تواناييهابراي مقابله،به مسايلي، چون ترس ، اضطراب ، بيماريهاي جسماني وافسردگي منجرمي شود (ربیعی، مولوی، کلانتری و عظیمی، 1388).

علاوه بر متغرهای فردی و محیطی که تاثیر بالقوه ای بر سلامت افراد دارند شیوه های تربیت خانواده نیز بر کیفیت زندگی و به تبع آن برسلامت افراد تاثیر می گذارند.

خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي و از اركان اصلي و عمده هر جامعه بشمارمي‌آيد. محيط خانه اولين و مهمترين عاملي است كه بررشد شخصيت افرادتاثيرمي‌گذارد. كودك خصوصياتي را از والدين به ارث مي‌برد اما نقش والدين در رشد كودك تنها به جنبه‌هاي ارثي محدود نيست. ايده‌آلها و آرزوهاي والدين، ميزان رضايت آنها ازروابط زناشويي و سبك‌هاي فرزندپروري اتخاذ شده ازجانب والدين، همگي مي‌توانند بر شكل‌دهي رفتار كودك و سلامت روان او نقش بسزايي داشته باشند (رضائيان، 1383).

بامريند[3](1971) مجموعه بررسي‌هايي انجام داد كه در آنها الگوهايي از شيوه‌هاي رفتاري والدين مشخص شده است. دراين بررسي‌ها چهار جنبه رفتار والدين با كودك شامل كنترل، سطح توقع براي رفتار عاقلانه، روشن بودن ارتباط بين والدين و كودك و مراقبت از سوي والدين مورد ارزيابي قرار گرفت. در نهايت شيوه تعامل والدين در سه گروه تقيسم‌بندي شد. والدين اقتدارگرا[4]كه با ويژگي‌هايي چون تشويق روابط كلامي، واگذاري حدودي ازخودمختاري به همراه وجود مرزهاي مشخص براي رفتار و عملكرد فرزند مشخص مي‌شوند. والدين سلطه جو[5]، اطاعت بي چون و چراي فرزند را يك حسن مي‌دانند و در كنترل فرزندان از خشونت و تنبيه بدني استفاده مي‌كنند. والدين سهل‌گير[6] هيچگونه مرز و چارچوبي براي فرزندان تعيين نمي‌كنند و خود را از مسئووليت‌هاي والديني رها مي‌كنند.

پژوهش‌هاي انجام شده دراين زمينه نشان مي‌دهد كه هر كدام از اين شيوه‌ها آثار و پيامدهاي خاصي را به دنبال دارد. پژوهش طاهري (1374) نشان داد كه نوع سبک فرزندپروري[7]پدران بر ميزان اضطراب فرزندان تاثير مي‌گذارد. پژوهش چناري (1374) نيزنشان داده كهبين خودپنداره فرزندان و نگرش تربيتي والدين رابطه مثبتوجود دارد. علاوه بر آن در تحقيقات خارجي، ويلانگ[8] و همكارانش (2004) مشخصكرده‌اند كه سبك‌هاي فرزند‌پروري به صورت مستقيم برويژگي‌هاي شخصيتي فرزندان و از اين طريق بر بيماري‌ها و كيفيت زندگي آنهاتاثير مي‌گذارد.  با توجه به مسائل مطرح شده پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار می پردازد.

1-2-بیان مسئله

تغييرهاي ايجاد شده در جوامع در دهه‌هاي اخير سبب ايجاد تغيير ساختار خانواده، پذيرش مسئوليت بيشتر و استرس بيشتر جهت اداره‌ي زندگي گرديده است. (كوين[9]،2003). در كشور ما طي آمارهاي ارائه شده توسط رئيس پژوهشكده آمار بر اساس سرشماري سال 90 از 21 ميليون خانوار موجود در كشور 2 ميليون و 500 خانوار زن سرپرست هستند و به عبارت ديگر در سال 90 سهم خانواده‌هاي زن سرپرست نسبت به سال 85 از 5/9 درصد به 5/12 درصد افزايش يافته (پايگاه تحليلي خبري خانواده و زنان، 1393). و به گفته رئيس مركز آمار ايران تا سه سال آينده آمار زنان سرپرست خانوار به 15 درصد افزايش مي‌يابد (Mehr News Agency, 2014). در خانواده‌هاي ايراني، اغلب مرد (پدر) سرپرست خانواده محسوب مي‌شود. اما تحت شرايطي اين مسئوليت به عهده زنان (مادر) قرار مي‌گيرد (حبيبي، قنبري، خدايي، قنبري،1391).

بر مبناي تعريف سازمان بهزيستي كشور زنان سرپرست خانوار شامل زنانی هستند که به واسطه فوت ، طلاق ، زندانی شدن همسر و غیره سرپرستی خانواده را به عهده دارند .

قابل ذکر است مواردي از قبيل فوت، جدايي از همسر و ساير عوامل ياد شده نيازمند سازگاري مجدد هستند (كوين، 2003).

اين زنان بواسطه وجود مشكلاتي كه در زمينه سرپرستي دارند جزء اقشار آسيب‌پذير جامعه به شمار مي‌روند (شعبان‌زاده، بهرام‌آبادي، حاتمي، زهراكار، 1392). در جوامع كنوني وقوع تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منجر به تغييرات ساخت خانواده شده و شكل‌گيري پديده «زن سرپرستي» به امري عادي تبديل گرديده (بادنجاني، بيرامي، هاشمي، 1391). اين زنان، با از دست دادن همسر به يكباره با جهان ديگري روبرو مي‌شوند. دنيايي كه بسياري از مختصات آن براي ايشان ناآشنا است (سيدميرزايي، عبدالهي، كمربيگي، 1390). در اين ساخت خانوادگي جديد زنان نياز به تاب‌آوري بالايي دارند و در اين بين زنان در زندگي روزمره خود با مشكلات متعددي مواجه مي‌شوند كه ممكن است ايشان را به مشكلات اجتماعي و رواني دچار كند. طبق گزارش خبرگزاري مهر و اعلام رئيس پژوهشكده آمار ايران 30 درصد از زنان سرپرست خانوار به دليل مشكلات جسمي خاص يا مشكلات رواني از كار افتاده هستند.

در اين راستا يافته‌ها نشان مي‌دهد، عمده‌ترين مشكلات زنان سرپرست خانوار در قالب مشكلات اجتماعي، اقتصادي، نگرش‌هاي منفي اجتماعي نسبت به آنها، نگراني نسبت به آينده فرزندان و تعدد و تعارض نقش‌ها تظاهر پيدا مي‌كند (بادنجاني، بيرامي، هاشمي،1391).

از جمله موارد ياد شده مشكلات اقتصادي بوده و همواره مشكل فقر در خانواده‌هاي زن سرپرست بيشتر از خانواده‌هايي با سرپرست مرد مي‌باشد، و اين خود باعث نگراني دربارة آينده خود و فرزندانشان مي‌شود (كوين، 2003).

گزارش رئيس پژوهشكده آمار ايران نيز مؤيد اين موضوع بوده و درآمد زنان سرپرست خانوار را حدود 34 درصد كمتر از مردان سرپرست خانوار بيان نموده است.

عامل فقر اقتصادي ، به تنهايي تأثير مستقيم و غيرمستقيم خود را بر وضعيت فرهنگي و اجتماعي خانواده بر جاي مي‌گذارد (حبيبي، قنبري، خدايي، قنبري، 1392).

اين زنان به علت برخورداري از تحصيل و مهارت‌هاي فني و آموزشي كم‌تر نسبت به ساير زنان حتي در صورت فعاليت اقتصادي ، در مشاغل كم درآمد مشغول به كار مي‌شوند (شعبان‌زاده، بهرام‌آبادي، حاتمي، زهراكار، 1392). در واقع اين زنان از نظر دستيابي به امكانات و خدمات محدوديت دارند و اغلب با عواملي چون عدم دسترسي به فرصت‌هاي شغلي، كم سوادي، نداشتن درآمد مستمر مواجه بوده (سيدميرزايي، عبدالهي، كمربيگي، 1390). و همين نابرابري در فرصت‌ها يكي از عوامل بسيار مهم شكل‌گيري مشكلات فوق‌الذكر مي‌باشد.

تا آنجا كه يكي از مؤلفه‌هاي توانمندي، داشتن فرصت برابر و حق انتخاب عنوان مي‌گردد (دستورالعمل جامع حمايت‌هاي اجتماعي از زنان سرپرست خانوار سازمان بهزيستي كشور، 1391).

در حال حاضر طبق اظهارات رئيس پژوهشكده آمار ايران 82 درصد زنان سرپرست خانوار بيكار بوده و ميانگين درآمد ساليانه ايشان 9 ميليون و900 هزار تومان است و 81 درصد زنان سرپرست خانوار دهك اول بي‌سواد بوده و داراي جمعيت خانواده‌اي بالا و درآمد پايين مي‌باشند.

حال آنچه مطرح است نه تنها اين زنان با مشكل فقر روبه‌رو بوده، بلكه بواسطه عقايد و سنت‌هاي موجود در جامعه مورد قضاوت قرار گرفته و در كشمكش با فرهنگ مردسالاري جوامع مسئوليت خانواده را به دوش مي‌گيرند (حبيب[10]، 2010).

در واقع زنان سرپرست خانواده نسبت به مردان سرپرست خانواده ، به دليل داشتن چند نقش مختلف و همزمان مانند اداره‌ي امور خانه و تربيت و مراقبت از فرزندان و كار در خارج از خانه با دستمزد كمتر، استرس و مشكلات رواني بيشتري را تجربه مي‌كنند. زنان سرپرست خانواده معمولاً چندين نقش مختلف را ايفا مي‌كنند و به واسطه آن دچار تعارض نقش‌ها مي‌شوند و اين امر به ايجاد استرس و اضطراب در آنها منجر مي‌شود (بادنجاني، بيرامي، هاشمي، 1391).

در اين خصوص تحقيقات نشان داده حتي مادراني كه حضانت فرزندان را به عهده ندارند نسبت به پدران بي حضانت دو برابر بيشتر با فرزندان تماس دارند (صادقي، ناجي، محمدزاده، كريميان، 1392) و وقتي زن سرپرست خانوار مجبور مي‌شود از انتظارهاي جنسي پيروي كند، نمي‌تواند به مهارت‌ها و يا تمايلات خود در زمينه‌هاي خارج از مرزهاي جنسي خويش دست يابد (پروچسكا، 2007) . همچنين اغلب روابط ايشان با اطرافيان خدشه‌دار گرديده بطور مثال طي بررسي صورت گرفته افراد هنگامي كه طلاق مي‌گيرند سه تا از دوستان خود را از دست مي‌دهند و يا افراد مطلقه دو برابر بيشتر از متأهلين احتمال قطع ارتباط با يك دوست نزديك را دارند كه اين احتمال طرد شدن مي‌تواند از سوي دو طرف رابطه دوستانه باشد (صادقي، ناجي، محمدزاده، كريميان، 1392).

در مجموع عوامل مختلف ياد شده از جمله عوامل اجتماعي و اقتصادي سلامت رواني زنان سرپرست خانوار را تحت تأثير قرار داده و باعث مي‌گردد كه خلق افسرده‌اي داشته كه اين خلق افسرده ميل به انزوا و كناره‌گيري از ديگران را ترغيب مي‌كند و در نتيجه افسردگي ايشان را در يك چرخه معيوب تشديد نموده (حبيبي، قنبري، خدايي، قنبري،1392). در صورتيكه روابط اجتماعي گسترش يافته- دريافت حمايت اجتماعي را افزايش مي‌دهد و در نهايت منجر به كاهش افسردگي مي‌گردد.

همچنين فرزندان خانواده‌هاي زن سرپرست به احتمال بيشتري دچار مشكلات رفتاري و اجتماعي مي‌شوند و از كيفيت زندگي پايين‌تري نسبت به فرزندان خانواده‌هاي هسته‌اي برخوردارند (شعبان‌زاده، بهرام‌آبادي، حاتمي، زهراكار، 1392). با توجه به شروع بالاي افسردگي و اضطراب در جمعيت زنان سرپرست خانوار (حبيبي، قنبري، خدايي، قنبري،1392) اين گروه از زنان سطوح بالاتري از آسيب‌پذيري را نشان مي‌دهند .

مجموعه مشكلات ذكر شده بهداشت رواني اين گروه را متأثر مي‌سازد و اگر چه ممكن است برخي از اين زنان، توان سازگاري با چنين شرايطي را داشته باشند، اما اغلب آنها تحت تأثير اين شرايط مشكلات مختلفي از جمله مشكلات جسماني، مشكلات خواب و موارد فوق‌الذكر را نشان مي‌دهند (كوين، 2003).

با توجه به موارد ياد شده و درصد بالاي استرس وارده نحوة به كارگيري راهبردهاي مقابله و حمايت‌هاي اجتماعي دريافتي نقش به سزايي در زندگي ايشان دارد.

در واقع با توجه به اينكه زنان سرپرست خانوار نسبت به ساير افراد جامعه استرس‌هاي روزمرة بيشتري را تجربه مي‌كنند، توانايي كنترل هيجانات منفي و مقابله‌ي صحيح با عوامل استرس‌زا در عملكرد روزانه ايشان قابل توجه بوده و نقش مهمي در سلامت رواني، جسماني و كيفيت زندگي اين گروه از زنان ايفا مي‌كند (شعبان‌زاده، بهرام‌آبادي، حاتمي، زهراكار، 1392).

سبك‌هاي مقابله‌اي مجموعه‌اي از فعاليت‌ها و فرآيندهاي رفتاري و شناختي براي ممانعت، مديريت يا كاهش استرس است (زنجاني، فيض‌آبادي، باغباني، زهراكار، 1392). چگونگي مقابله با عوامل استرس‌زاي زندگي ، به كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار، نشانگان روانشناختي و سلامت عمومي و نيز كيفيت زندگي ايشان (با توجه به حجم و كيفيت استرس وارده) تأثيرگذار بوده ، براي مثال سبك مقابله‌اي مسأله مدار باعث افزايش كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار مي‌شود (شعبان‌زاده، بهرام‌آبادي، حاتمي، زهراكار، 1392).

بايد توجه داشت كه آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي، به عنوان يكي ديگر از فنون مديريت استرس، افراد را قادر به مقابله‌ي سازگارانه مي‌كند و طي آن افراد مي‌آموزند، كه به جاي درماندگي، نشخوار فكري و انفعال به افزايش توانمندي خود و كاهش ملزومات موقعيت استرس‌زا روي آورند كه راهبردي مؤثرتر و كارآمدتر در برابر استرس ناشي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و رواني زنان سرپرست خانوار است (بارتلي[11]، 2011).

انتخاب سبك مقابله‌اي به كار برده شده تا حدود زيادي به عوامل خلق و خو مرتبط بوده بطور مثال افراد منفعل بيشتر سبك مقابله‌اي تسليم يا اجتناب را انتخاب مي‌كنند، در حالي كه افراد پرخاشگر به احتمال زياد از سبک مقابله‌اي جبران افراطي بهره مي‌گيرند. با اين حال در اين انتخاب عوامل محيطي نيز نقش بسزايي دارند.

بطور مثال راهبردهايي كه مراقبين مهم زندگي فرد به نمايش مي‌گذارند بسيار مهم بوده. لذا راهبردهايي كه اتخاذ مي‌شود ماحصل تعامل بين طبع ذاتي و تعامل محيطي است .اما اين راهبردها با همه تنوعي كه دارند، آثار و پيامدهاي متفاوتي به بار مي‌آورند و هر يك از اين شيوه‌ها، متناسب با عوامل استرس‌زا مي‌توانند سازگارانه، يا ناسازگارانه باشند. با اين حال شيوه‌هاي مسأله مدار، پيامدهاي سازگارانه بيشتري دارند.

در اين راستا فقدان شبكه‌هاي حمايتي در فضاي زندگي زنان سرپرست خانواده و ادراك ايشان از مسئوليت‌هاي خود در محيط خانواده بر انتخاب سبك مقابله‌اي مؤثر است (بادنجاني، بيرامي، هاشمي، 1391).

از طرفي ميزان برخورداري زنان سرپرست خانوار از حمايت‌هاي اجتماعي (از سوي خانواده، دوستان و سايرين) نقش اساسي در انتخاب راهبرد مقابله‌اي سلامت رواني، شيوه‌هاي فرزند پروري ايشان دارد.

بايد توجه داشت كيفيت حمايت اجتماعي از كميت آن اثرگذارتر مي‌باشد (سيدميرزايي، عبدالهي، كمربيگي، 1390). چنانچه زنان سرپرست خانوار از حمايت اجتماعي كافي برخوردار باشند ، بهتر با شرايط زندگي‌شان سازگار مي‌شوند و نقش‌هاي گوناگون خود را در خانواده و جامعه مي‌پذيرند. و اين در حالي است كه عدم برخورداري از حمايت اجتماعي كافي و راهبردهاي مقابله‌اي مناسب و سازش يافته، نه تنها سلامت رواني و جسماني زنان سرپرست خانوار را تهديد نموده، بلكه به سلامت اعضاء خانواده، كيفيت زندگي و نوع ارتباط با فرزندان ايشان نيز مؤثر است. كيفيت زندگي در واقع نگرش ذهني فرد نسبت به جنبه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي محيطي است كه در آن زندگي مي‌كند و به سادگي قابل توصيف نمي‌باشد و خود داراي شش بعد جسماني، روان‌شناختي، سطوح استقلال، روابط اجتماعي، محيطي و معنوي است (شعبان‌زاده، زارع‌بهرام‌آبادي، حاتمي، زهراكار، 1392). عوامل متعددي كيفيت زندگي را تحت تأثير قرار مي‌دهد كه در اين بين مي‌توان به تأثير حمايت‌هاي اجتماعي و راهبردهاي مقابله‌اي اشاره نمود.

با توجه به اينكه خانواده اولين و مهم‌ترين بافت اجتماعي، براي رشد و تحول انسان را فراهم مي‌سازد، در جريان اين رشد طبيعي هر كودك، تغييرات شناختي، عاطفي و اجتماعي را سپري نموده و در اين مسير استرس و تعارضاتي را تجربه مي‌نمايد، در نيازمند سازگاري بوده و به مشكلات عاطفي/ رفتاري و يا يادگيري، انجاميده كه متأثر از شيوه‌هاي فرزند پروري مي‌باشد.

فرزند پروري در واقع روش‌هايي است كه والدين براي تربيت فرزندان خود به كار مي‌گيرند و بيانگر نگرش‌هايي است كه آنها نسبت به فرزندان خود دارند و در برگيرنده معيارها و قوانين وضع شده براي ايشان مي‌باشد.

[1] ..Nejat

[2] . king & Hinds

[3]– Baumrind

[4]-Authoritative

[5]– Authoritarian

[6]– Permissive

[7]– Parental rearing

[8]-Weylung

[9]– Coyne

[10]– Habib

[11]– Bartley

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير حمايت اجتماعي کميته امداد امام خميني (ره) بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار
 • پايان نامه مقايسه سبک هاي والديني،کيفيت زندگي و ابعاد شخصيت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار
 • پايان نامه تعيين سهم تاب آوري، شدت و مدت درد درکيفيت زندگي بيماران مبتلا به درد مزمن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122