پایان نامه ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 146 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده1
فصل اول: کليات
1-1مقدمه2
1-2تعريف مسأله و ضرورت انجام تحقيق3
1-3سؤالات و اهداف پژوهش3
1-4فرضيات مورد آزمون4
1-5روش تحقيق4
1-6ساختار گزارش5
فصل دوم: مروري بر مفاهيم مديريت استراتژيک و ارتباط آن با مزيت رقابتي
2-1مقدمه6
2-2مديريت استراتژيک7
2-3رويکردهاي تدوين استراتژي10
2-3-1تئوري سازمان صنعتي12
2-3-2رويکرد مبتني بر سناريو12
2-3-3نگرش جبرگرايي محيطي13
2-3-4نگرش اعمال قدرت13
2-3-5نظريه اقتصادي چامبرلين13
2-3-6نظريه اقتضايي13
2-3-7رويکرد تدوين استراتژي مبتني بر ذينفعان14
2-3-8تجزيه و تحليل SWOT15
2-3-9رويکرد مبتني بر منابع19
2-4مزيت¬هاي رقابتي27
2-4-1مزيت رقابتي پايدار29
2-4-2چارچوب VRIO32
2-4-3تعيين وضعيت رقابتي منابع توسط چارچوب VRIO34
2-5جمع¬بندي36
فصل سوم: معرفي مدل پيشنهادي تدوين استراتژي
3-1مقدمه37
3-2سابقه پژوهش37
3-3شرح مدل پيشنهادي تدوين استراتژي42
3-3-1تعيين مأموريت و چشم¬انداز سازمان42
3-3-2تعيين عوامل چهارگانه42
3-3-3غربال¬سازي عامل¬ها44
3-3-4حيطه¬بندي منابع سازمان44
3-3-5تعيين منابع در هر حيطه44
3-3-6اجراي چارچوب VRIO45
3-3-7تعيين ارتباطات بين عوامل و منابع در هر حيطه45
3-3-8تعيين اهداف کلان47
3-3-9تعيين گزينه¬هاي استراتژي در هر حيطه47
3-3-10اولويت¬بندي گزينه¬ها و انتخاب استراتژي¬هاي اصلي49
3-3-11هدف¬گذاري وضعيت رقابتي منابع49
فصل چهارم: پياده¬سازي مدل پيشنهادي در شرکت بين¬المللي مهندسي سيستم¬ها و اتوماسيون
4-1مقدمه51
4-2معرفي شرکت بين¬المللي مهندسي سيستم¬ها و اتوماسيون52
4-2-1تاريخچه شركت52
4-2-2زمينه‌هاي فعاليت شركت53
4-2-3اهداف كيفي شركت55
4-2-4سهامداران، توزيع پرسنل و چارت سازماني شركت56
4-3نتايج پياده¬سازي مدل پيشنهادي58
4-3-1تعيين مأموريت و چشم¬انداز58
4-3-2تعيين عوامل داخلي و خارجي60
4-3-3غربال کردن عوامل چهارگانه63
4-3-4حيطه¬بندي منابع سازمان77
4-3-5شناسايي منابع78
4-3-6اجراي چارچوب VRIO79
4-3-7تعيين ارتباطات بين منابع و عوامل چهارگانه80
4-3-8تعيين اهداف کلان82
4-3-9تعيين گزينه¬هاي استراتژي82
4-3-10اولويتبندي گزينه¬ها و انتخاب استراتژي¬هاي اصلي92
4-3-11هدف¬گذاري وضعيت رقابتي منابع109
فصل پنجم: بحث و نتيجه¬گيري
5-1مقدمه111
5-2تحليل و ارزيابي مدل پيشنهادي111
5-2-1معيار ثبات و سازگاري113
5-2-2معيار هماهنگي114
5-2-3معيار امكان¬پذير بودن114
5-2-4معيار منابع و مزيت رقابتي115
5-2-5معيار فرآيند تدوين و بروز رساني115
5-2-6وزن دهي به معيارها116
5-2-7پياده¬سازي SAW117
5-3نتيجه¬گيري119
5-4نوآوري¬هاي تحقيق121
5-5محدوديت¬هاي تحقيق122
5-6پيشنهاد براي تحقيقات آتي122
پيوست: پرسشنامه¬هاي تحليل عوامل داخلي و خارجي123
پ-1- پرسشنامه تحليل عوامل داخلي123
پ-2- پرسشنامه تحليل عوامل خارجي126
مراجع128

مراجع

]1[ اميرکبيري، ع، مديريت استراتژيک، انتشارات نگاه دانش،1381.

]2[ فرد آر ديويد، مديريت استراتژيک، ترجمه سيدمحمد اعرابي و علي پارساييان،  دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1387.

]3 [ هريسون و جان، مديريت استراتژيک، ترجمه ياوري، جمشيديان، منصوري، موسسه آموزش عالي شيخ بهايي، 1384.

[4] Hodgetts, R. M. and Wortman, S. M., Administrative Policy, John Wiley and Sons Inc, New York, PP. 54-56, 1975.

[5] Cusumano, A. M., “strategic thinking for economy”, MIT Sloan Management Review, 2001.

]6 [ علي احمدي، ع و فتح الله، م و تاج الدين، ا،  نگرشي جامع بر مديريت استراتژيک، انتشارات توليد دانش، 1382.

]7 [ حميدي زاده، م و حبيبي، م،  “مزيت رقابتي در شركت هاي چند كسب و كاره و رويكرد رابطه­اي”، فصلنامه دانش مديريت ، شماره 76، 1386.

[8] Houben, G. and Lenie, K. and Vanhoof, K., “A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in small and medium sized enterprises”, Decision Support Systems, Vol. 26, pp. 125–135, 1999.

[9] Rumelt, R. P., “What in the World is Competitive Advantage?” ‚ Policy Working Paper, No. 105, pp.1-5, 2003.

[10] Hill, T. and Westbrook, R., “SWOT Analysis: Its Time for a Product Recall”, Long Range Planning, Vol. 30, No. 1, PP. 46-52, 1997.

[11] Valentin, E. K., “Away With SWOT Analysis: Use Defensive/Offensive Evaluation Instead” , The Journal of Applied Business Research , Volume 21, Number 2, 2005.

[12] Valentin, E. K., “Swot Analysis from a Resource Based View”, Journal of Marketing. Theory and Practice, Vol. 9, No. 2, pp. 54-68, 2001.

چکيده

ديدگاه­ها و مدل­هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و مزيت­هايي مي­باشند. يکي از مطرح­ترين آنها که در کشور ما نيز داراي سابقه زيادي مي­باشد، تحليل SWOT است كه همزمان دو محيط داخلي و خارجي را بررسي مي­كند و با بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت­ها و تهديدهاي پيش روي سازمان به تدوين استراتژي مي­پردازد. اخيراً ايرادها و انتقادات بسياري به تحليل SWOT وارد شده است. اين مسئله باعث شده که برخي از صاحبنظران از اتمام دوره مفيد تحليل SWOT سخن بگويند. اما با وجود انتقادهايي كه بر اين تحليل  وارد مي­شود، اين رويكرد داراي مزاياي بسياري نيز مي­باشد. يکي از ايرادات عمده­ تحليل SWOT عدم تمرکز کافي بر روي مقوله مزيت رقابتي مي­باشد. يکي از مطرح­ترين  ديدگاه­هايي که تمرکز خود را در تدوين استراتژي­هاي سازمان، بر دستيابي به مزيت رقابتي قرار داده­ است ، ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) مي­باشد. اين ديدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندي­هاي سازمان جهت دستيابي به مزيت رقابتي پايدار معطوف نموده است. در اين پژوهش يک مدل تدوين استراتژي با تلفيق تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع ارائه شده است. در توسعه‌ي اين مدل ضمن حفظ مزاياي هر دو رويکرد مذکور، به حذف معايب عمده آنها نيز پرداخته شده است. توجه به نقش منابع و مزيت­هاي رقابتي در تدوين استراتژي­هاي سازمان، در کنار عوامل چهارگانه ضعف، قوت، فرصت و تهديد،  يکي از جنبه­هاي جديد و مهم اين مدل مي­باشد . همچنين مدل مذکور کارايي بالايي در طبقه­بندي منابع سازمان به لحاظ وضعيت رقابتي آنها دارد که به برنامه­ريزي جهت ارتقاء منابع و استفاده بهينه از آنها کمک شاياني مي‌نمايد. اين تحقيق يکي از محدود پژوهش­هايي است که در آن مباني رويکرد مبتني بر منابع به صورت کاربردي مورد توجه واقع شده است و مي­تواند به سازمان­هاي مختلف در تدوين استراتژي کمک نمايد. مدل مذکور در شرکت بين­المللي مهندسي سيستم­ها و اتوماسيون پياده‌سازي شده است که نتايج آن نشانگر کارايي مدل در تدوين استراتژي­هاي سازماني مي­باشد.

کلمات کليدي: تدوين استراتژي، تحليل SWOT، رويکرد مبتني بر منابع، مزيت رقابتي

1-  فصل اول: کليات

1-1   مقدمه

آنچه در دنياي امروز، شركتها و سازمان­ها را با دنياي چند دهه قبل آنها متمايز مي­كند، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغييرات و تحولات سريع، پيشرفتهاي تكنولوژيكي، توسعه روزافزون ارتباطات و مبادلات سريع اطلاعات و … مي باشد. سازمان­ها به منظور موفقيت و بقا در چنين محيطي نيازمند استفاده از اصول نوين برنامه­ريزي و مديريت هستند. يکي از مقولاتي که در چند دهه اخير توجه بسياري از سازمان­ها را به خود معطوف نموده است، بحث برنامه­ريزي و مديريت استراتژيک است. برنامه‌ريزي استراتژيك به سازمان اين امكان را مي‌دهد كه به شيوه‌اي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آيندة خود به صورت انفعالي عمل ننمايد.

برنامه­ ريزي استراتژيک از سه فاز تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي­ها تشکيل شده است. ديدگاه­ها و مدل‌هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و  مزيت­هايي مي­باشند. در اين پژوهش به دنبال اين هستيم که با تلفيق و استفاده توأم  از مزاياي تحليل  SWOT و رويکرد مبتني بر منابع (RBV[1]) به الگويي کارا براي تدوين استراتژي­هاي سازمان دست پيدا کنيم.

1-2   تعريف مسأله و ضرورت انجام تحقيق

ديدگاه­ها و مدل­هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و  مزيت­هايي مي­باشند. يکي از مطرح­ترين آنها که در کشور ما نيز داراي سابقه زيادي مي­باشد، تحليل SWOT است كه همزمان دو محيط داخلي و خارجي را بررسي مي­كند و با بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت­ها و تهديدهاي پيش روي سازمان به تدوين استراتژي مي­پردازد. اخيراً ايرادها و انتقادات بسياري به تحليل SWOT وارد شده است. برخي از اين ايرادها به محتوا و برخي ديگر به فرآيند استفاده از اين تحليل برمي­گردد. اين مسئله باعث شده که برخي از صاحبنظران از اتمام دوره مفيد تحليل SWOT سخن بگويند. اما با وجود انتقادهايي كه بر اين تحليل  وارد مي­شود، اين رويكرد داراي مزاياي بسياري نيز مي­باشد. يكي از امتيازات تحليل SWOT  را مي توان كوشش آن در اتصال عوامل داخلي و خارجي براي توليد يك استراتژي جديد بيان كرد. از ديگر مزاياي بكارگيري تحليل SWOT در سازمان­ها اين است كه به مديران بينشي مي­دهد تا بخش­هاي مختلف سازمان را به خوبي شناخته، بررسي و مميزي كنند و در نهايت اقدامات مؤثرتري را انجام دهند. از اين رو صاحبنظران زيادي اين تحليل را به عنوان يکي از سودمندترين روش­هاي تدوين استراتژي مي­دانند.

يکي از ايرادات عمده­ تحليل SWOT عدم تمرکز کافي بر روي مقوله مزيت رقابتي مي­باشد. ديدگاه­هاي مختلفي وجود دارند که تمام تمرکز خود را در تدوين استراتژي­هاي سازمان، بر روي دستيابي به مزيت رقابتي قرار داده­اند. يکي از جديدترين و مطرح­ترين اين ديدگاه­ها، ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) مي­باشد. اين ديدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندي­هاي سازمان جهت دستيابي به مزيت رقابتي پايدار معطوف نموده است. ترکيب صحيح ديدگاه مبتني بر منابع با تحليل SWOT مي­تواند ابزاري ايجاد کند که از مزاياي توأم تحليل SWOT و ديدگاه مبتني بر منابع  برخوردار باشد.

در اين تحقيق هدف آن است که علاوه بر استفاده از ديدگاه مبتني بر منابع جهت افزايش کارايي تحليل SWOT در زمينه دستيابي سازمان به مزيت رقابتي پايدار، با شناخت دقيق معايب تحليل SWOT و بر طرف نمودن آنها با روش­ها و ابزارهاي موجود، الگويي کارا جهت تدوين استراتژي­هاي سازمان حاصل گردد.

1-3   سؤالات و اهداف پژوهش

سؤالات اساسي که در اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنها هستيم، عبارتند از:

§  آيا تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع مي­توانند در کنار يکديگر به عنوان الگويي تلفيقي براي تدوين استراتژي به کار گرفته شوند؟

§   آيا استفاده از ديدگاه مبتني بر منابع جهت افزايش کارايي تحليل SWOT در زمينه دستيابي سازمان به مزيت رقابتي پايدار مؤثر خواهد بود؟

§    آيا   الگوي تلفيقي مذکور از کارايي مناسبي براي تدوين استراتژي­هاي سازماني برخوردار است؟

بر اساس سؤالات مذکور، اهداف اصلي اين پژوهش به شرح زير مي­باشد:

§    استفاده از ديدگاه مبتني بر منابع جهت افزايش کارايي تحليل SWOT در زمينه دستيابي سازمان به مزيت رقابتي پايدار

§    دستيابي به الگويي کارا جهت تدوين استراتژي­هاي سازماني

1-4   فرضيات مورد آزمون

در اين پژوهش، به دنبال مطالعه و بررسي فرضيات زير هستيم:

1.  بکارگيري ديدگاه مبتني بر منابع مي­تواند کارايي تحليل SWOT را در زمينه دستيابي سازمان به مزيت رقابتي افزايش دهد.

2. تلفيق تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع مي­تواند منجر به افزايش کارايي استراتژي­هاي تدوين شده گردد.

1-5   روش تحقيق

در اين پژوهش ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه­اي، اطلاعات لازم در مورد برنامه­ريزي استراتژيک، مدل­ها و رويکرد­هاي تدوين استراتژي (خصوصاً تحليل SWOT  رويکرد مبتني بر منابع) و مزيت رقابتي جمع­آوري شده و در مرحله بعد به بسط تئوريک مدل تلفيقي بر اساس تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع پرداخته خواهد شد.  سپس به منظور بررسي اعتبار مدل، نتايج پياده­سازي آن در شرکت بين­المللي مهندسي سيستم­ها و اتوماسيون به عنوان مطالعه موردي بررسي خواهد شد.

اين پژوهش از نوع توصيفي مي­باشد و از حيث روش جزء تحقيقات مطالعه موردي قرار دارد.

1-6   ساختار گزارش

گزارش پژوهش حاضر در پنج فصل تهيه گرديده است. فصل اول به کليات تحقيق شامل تعريف مسأله و ضرورت انجام تحقيق، سؤالات و اهداف پژوهش، فرضيات مورد آزمون و روش تحقيق اختصاص دارد. در فصل دوم  ادبيات موضوع بررسي خواهد شد و در فصل سوم مدل تلفيقي تدوين استراتژي معرفي خواهد شد. فصل چهارم به شرح تفصيلي نتايج پياده ­سازي مدل در سازمان مورد بررسي اختصاص دارد و در فصل پنجم به بررسي و ارزيابي نتايج، اعتبارسنجي مدل و نتيجه­ گيري کلي پرداخته خواهد شد.

2-  فصل دوم: مروري بر مفاهيم مديريت استراتژيک و ارتباط آن با مزيت رقابتي

2-1   مقدمه

پس از انقلاب صنعتي در غرب، مسأله عمده­اي كه شركت­ها با آن گريبان­گير بودند، امور مالي شركت، نحوه برنامه­ريزي ، سازماندهي و هدايت آن جهت سودآور نگه داشتن سازمان بود. چرا كه در اين زمان شركت­ها با تغييرات زياد محيطي مواجه نبودند و تقاضا بسيار بيشتر از عرضه براي توليد آنها وجود داشت و هر چه كه توليد مي­كردند به فروش مي­رفت. بنابراين تنها دغدغه و تمركز آنها بر تهيه بودجه مالي با افق زماني يکساله بود.  بر همين اساس به “بودجه­ ريزي و کنترل مالي” روي آوردند.

در دهه 1950 ، شركت­ها كم­كم با ورود تعداد زياد رقبا، كاهش تقاضا، افزايش آگاهي مشتريان، تحولات محيطي و… مواجه شدند. در چنين وضعيتي تمركز صرف بر امور مالي و تأكيد بر برنامه ريزي مالي ممكن بود سازمان­ها را به سرمنزل مقصود نرساند. بر اين اساس سازمان­ها متوجه شدند كه بايد از افق زماني يکساله به افق زماني بلند­مدت­تر رو آورده و دست به پيش­بيني­ آينده بزنند، چرا كه در غير اين صورت ممكن بود با رويدادهاي پيش بيني نشده­اي مواجه شوند كه خطرات زيادي براي آنها ايجاد كند. از اين رو “برنامه­ريزي بلندمدت” يا “برنامه­ريزي مبتني بر پيش­بيني فروش” شکل گرفت.

از دهه 1960 به بعد تغييرات محيطي زيادي رخ داد و رقابت در بازار شدت بيشتري گرفت. در اين زمان با توجه به پيچيدگي و عدم ثبات و اطمينان محيطي، امکان پيش­بيني صحيح آينده بر مبناي روند گذشته مقدور نبود. در دهه 1970 بحث شکستن سازمان­هاي بزرگ به واحد­هاي مستقل کوچک توسط شرکت جنرال استيل مطرح گرديد و “برنامه­ريزي در واحدهاي استراتژيک کسب و کار[2]” شکل گرفت. در اين واحدهاي کوچک خودمختار، به دليل پيچيدگي­هاي کمتر سازماني و مديريتي، امکان برنامه­ريزي به صورت کاراتري فراهم گرديد.

اگرچه هريک از واحدهاي کسب و کار ممکن بود سودآور عمل نمايند، اما در مجموع ايجاد همگرايي بين اهداف و عملکرد اين واحدها تا حدي مشکل بود، از اين رو مفهوم جديدي تحت عنوان “برنامه­ريزي استراتژيک کسب و کار[3]” مطرح گرديد. در اين روش، برنامه­ريزي نه تنها در سطح واحدهاي استراتژيک کسب و کار ، بلکه در سطح يک بنگاه اقتصادي مد نظر بود. اين روش که در دهه 1980 معرفي گرديد، امکان برقراري ارتباط بين واحدهاي استراتژيک کسب و کار و واحدهاي وظيفه­اي را از طريق برنامه­ريزي در سطوح مختلف مديريتي ميسر ساخت. در واقع طي اين روش، برنامه­ريزي در سه سطح بنگاه[4]، کسب و کار[5] و   وظيفه­اي[6] صورت مي­پذيرد.

در مسير تکاملي فرآيند برنامه­ريزي، در دهه 1980 بحث “مديريت استراتژيک” مطرح شد. مديريت استراتژيک مفهوم برنامه­ريزي را در ارتباط با ساير اجزاي سازماني نظير فرهنگ، ساختار، فرآيندها و سيستم­ها مي‌بيند. در واقع در صورت عدم توجه به ساير اجزاي سازمان، فرآيند برنامه­ريزي ممکن است منجر به شکست شود.

در اين فصل ضمن توصيف مفاهيم مديريت استراتژيک به شرح رويکردهاي مختلف آن با تمرکز بر رويکردهاي SWOT و مبتني بر منابع پرداخته و مطالبي در مورد مزيت رقابتي بيان مي­گردد.

2-2   مديريت استراتژيک

مديريت استراتژيک عبارتست از : “تصميمات و فعاليت­هاي يکپارچه شده در جهت تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي­هاي مؤثر”[1]. مديريت استراتژيك به سازمان اين امكان را مي‌دهد كه به شيوه‌اي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آيندة خود به صورت انفعالي عمل ننمايد. اين شيوه برنامه­ريزي باعث مي‌شود كه سازمان داراي ابتكار عمل بوده و فعاليت­هايش به گونه‌اي درآيدكه به صورتي مبتکرانه و پيش­گامانه در صنعت مربوطه اعمال نفوذكند  (نه اينكه تنها در برابركنش‌ها واكنش نشان دهد) و بدين­گونه سرنوشت خود را رقم زده وآينده را تحت كنترل خود درآورد .
[1] Resource-Based View
[2] SBU: Strategic Business Unit
[3] Business Strategic Planning
[4] Corporate Level
[5] Business Level
[6] Functional Level

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه طراحي استراتژي توسعة فوتبال بر اساس تحليل SWOT
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122