پایان نامه ارائه مدلي جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک GAو مقایسه خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه ارائه مدلي جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک  GAو مقایسه خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO   یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 86 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه ارائه مدلي جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در نظر گرفتن یکنواختی بار کاری و حل مدل با الگوریتم ژنتیک  GAو مقایسه خروجی نتایج با الگوریتم مورچگانACO بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست جداول    ث
فهرست اشکال    ج
فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش  1
1-1- مقدمه    2
1-2- تعریف موضوع    3
1-3- بیان مساله  5
1-4- ضرورت انجام تحقيق  6
1-5- اهداف تحقیق 6
1-6- مفروضات مساله  7
1-7- روش پژوهش  7
1-7-1- مطالعات مورد کاوی و تجربی  8
1-7-2- چهار چوب¬ها ، دسته بندی و مرور ادبیات  8
1-7-3- مدل¬های کمی  8
1-8- مراحل اجرای تحقیق و روش های گرد آوری اطلاعات  8
1-9- جامعه آماری و روش های گرد آوری اطلاعات  9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق  10
2-1- مقدمه  11
2-2- مروری بر مسائل VRP  12
2-3- تاریخچه VRP  13
2-4- تقسیم بندی مساله VRP کلاسیک  13
2-4-1- مسیریابی وسیله ی نقلیه با دیدگاه ظرفیت (CVRP)  14
2-4-2- مسیریابی وسیله ی نقلیه با حمل در بازگشت (VRPB)  15
2-4-3- مسیریابی وسیله ی نقلیه با چنجره ی زمانی(VRPTW)  15
2-4-4- مسیریابی وسیله ی نقلیه با تقاضای دریافت و تحویل (VRPPD)  16
2-4-5- مسیریابی دوره ای وسیله ی نقلیه(PVRP)  16
2-4-6- مسیریابی وسیله ی نقلیه با چهارچوب اتفاقی (SVRP)  17
2-5- مرور ادبیات مسیریابی وسایل نقلیه با تقاضای تحویل و دریافت همزمان (VRPSPD)  18
2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد مساله مسیریابی وسایل نقلیه دارای چند مرکز تامین (MDVRP)  24
2-7- جمع بندی  27
فصل سوم: مدل ریاضی پیشنهادی  28
3-1- مقدمه  29
3-2- تعریف مسئله  29
3-2-1- مفروضات مسئله  30
3-3- مدل ریاضی پیشنهادی  30
3-3-1- اندیس ها  31
3-3-2- پارامترهای ورودی مدل  31
3-3-3- متغیر های تصمیم گیری  31
3-3-4- تابع هدف  32
3-3-5- محدودیت ها  32
3-4- اعتبارسنجی مدل  35
3-5- پیچیدگی مدل مورد بررسی  36
3-6- جمع بندی  39
فصل چهارم: الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی  40
4-1- مقدمه ای بر مسائل بهینه سازی  41
4-1-1- تئوری پیچیدگی  41
4-1-2- روش های بهینه سازی  42
4-2- الگوریتم ژنتیک  46
4-2-1- برخی از اصطلاحات الگوریتم ژنتیک  48
4-2-2- روش های انتخاب کروموزوم  50
4-2-3- تقاطع  52
4-2-4- جهش  53
4-3- الگوریتم کلونی مورچگان  54
4-3-1- مزیت¬های روش کلونی مورچگان  60
4-3-2- مراحل پیاده¬سازی الگوریتم کلونی مورچگان  61
4-4- الگوریتم مورچگان پیشنهادی  62
4-4-1- تبدیل مسئله به یک گراف جهت¬دار  62
4-4-2- نحوه¬ی ساختن پاسخ برای مسئله  62
4-4-3-  بروزرسانی فرومون ها  63
4-5- ارزیابی الگوریتم ها  63
4-5-1- مجموعه داده ها  64
4-5-2- مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد کوچک  65
4-5-3- مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد متوسط تا بزرگ  67
4-6- مطالعه موردی  69
4-7- جمع بندی  72
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  73
5-1- مقدمه  74
5-2- نتیجه گیری  74
5-3- پیشنهادات آتی  75
فهرست منابع و مآخذ  76

منابع

 رضائیان، ج. شفیع پور عمرانی، م. عبداله پور س. الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن(پیاده سازی گام به گام در متلب)، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی،(1393)، مازندران، ایران.

فتاحی، پ. الگوریتم های فراابتکاری، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، (1390)، همدان، ایران.

Bettinelli, A.Ceselli, G.Righini, A branch-and-cut-and-price algorithm for the multi-depot heterogeneous vehicle routing problem with time windows. Transportation Research. (2011) 19,723-740.

Goel, C.Archetti, M.Savelsbergh, Truck driver scheduling in Australia. Computers & Operations Research. (2011) 39, 1122-1132.

Goel, the Canadian minimum duration truck driver scheduling problem. Computers & Operations Research, (2012) 39, 2359-2367.

Goel, Vehicle scheduling and routing with delivers’ working hours. Transportation Science. (2006) 43, 17-26.

Wren, and A.Houiday, Computer scheduling of vehicles from one or more depots to a number of delivery points, Opl Res, (1972) 23, 333-344.

Ackley D.H. A Connectionist Machine for Genetic Hillclimbing. Kluwer, (1987).

Gillett and J.Johnson, Sweep algorithm for the multiple depot vehicle dispatch problem. 49th National Meeting of ORSA, San Juan, Puerto Rico.

Golden, T.Maganti and H.ngvyen, Implementing vehicle routing Algorithms, Networks, (1977) 7,113-148.

Baker K.R, Trietsch D. Principles of sequencing and scheduling. New Jersey: John Wiley & Sons Inc (2009).

چکیده

در این تحقیق، مسئله مسیریابی ویزیتورها با در نظر گرفتن مهارت ویزیتورها و زمان­های ویزیت متفاوت و زمان­های حمل و نقل بین سوپر مارکت­ها به منظور ایجاد بهترین تعادل بار کاری بین ویزیتورها با توجه به مهارت و تجربه آن­ها در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه برای حل این مسئله از دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد اول یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح مختلط برای مسئله یاد شده اردئه شده است. اما از آنجاییکه که مدل ریاضی ارائه شده تنها قادر به حل مسائل با ابعاد کوچک می­باشد، که این موضوع کاربرد الگوریتم­های فراابتکاری را اجتناب ناپذیر می­سازد. دو رویکرد دوم برای مسئله فوق دو الگوریتم­ فراابتکاری شامل « الگوریتم ژنتیک » و « الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان » به منظور حل مدل در مقیاس­های کاربردی ارائه شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده برتری الگوریتم مورچگان نسبت به الگوریتم ژنتیک در حل مسائل با ابعاد واقعی را دارد. در ادامه مسئله­ی فوق را در بخش فروش شرکت تولیدی بریان گوشت پیاده سازی کرده ایم.

واژ­ه­های کلیدی : مسئله مسیریابی ویزیتورها، تعادل بار کاری، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم کلونی مورچگان

فصل اول مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

از آنجا­ییکه فروش کالا به عنوان شریان اصلی هر سازمان محسوب می­شود. بنابراین  بهبود کارايي در عملکرد کاری فروشندگان و افزایش سطح رضایتمندی آن­ها کمک بسزایی در افزایش سطج تحقق اهداف تعیین شده فروش سازمان می­نماید. . بيشتر مسايل حوزه تخصیص مسیر مناسب و بهینه مي­توانند به صورت مساله مسيريابي وسيله نقليه[1] (VRP) درنظر گرفته شوند که تعميم مساله فروشنده دوره گرد[2] است و يکي از مسايل مهم در محدوده مسايل بهينه سازي ترکيبي است که روش­هاي مکاشفه­اي زيادي براي حل آن ايجاد شده است.

مساله مسيريابي وسيلهء نقليه، شامل تعدادي مشتري است که هر يک به ميزان خاصي کالا نياز دارند که بايد به آنها تحويل گردد. هدف، تعيين مجموعه­اي از مسيرها (يا تورها) است که کمترين مجموع هزينه را دارا بوده، در انبار آغاز شده و در آن پايان يابند، هر مشتري دقيقا يکبار و توسط يک فروشنده بازديد شود و کل تقاضاي گره­هاي هر مسير از ظرفيت وسيله تجاوز نکند.که در این پژوهش فروشنده نقش وسیله نقلیه را در مدل VRP بازی می کند.

از آنجا که VRP يک مساله بهينه سازي ترکيبي است و حل آن با روشهاي دقيق به زمان نمايي نياز دارد، روشهاي مکاشفه­اي زيادي براي حل آن به کاررفته است. در اين پژوهش از  الگوريتم ژنتیک(GA) و مورچگان(ACO) براي حل VRP استفاده  شده است.

سیاست های اجرایی در این پایان نامه عبارت است از :

بهبود مسیر ویزیت فروشندگان

یکنواختی بار کاری فروشندگان

افزایش سطح رضایتمندی فروشندگان

افزایش سطح درصد تحقق اهداف و افزایش فروش سازمان

1-2- تعریف موضوع

مسائل مسیریابی وسایل نقلیه یکی از مفاهیم مورد توجه در زمینۀ تحقیق در عملیات است که در دو دهۀ اخیر تلاش‌ها و به تبع آن پیشرفت های عظیمی در این زمینه انجام گرفته است. مسأله مسیر یابی وسایل نقلیه به مسائلی گفته می­شود که در آن ناوگانی از چندین وسیلۀ نقلیه از یک یا چند تسهیل (قرارگاه) به سرویس­دهی مشتریان در نقاط تقاضا می پردازند. به نحوی که هزینه­های انجام کار حداقل گردد. وسیلۀ نقلیه با شروع از قرارگاه­های مرکزی پس از ارائه خدمت به متقاضیان باز می­گردد.

هر وسیله می­تواند دارای ظرفیت محدود بوده و همۀ مسیرهای مربوط از مبدأ (قرارگاه مرکزی) شروع و بعد از خدمت­رسانی به آن باز می­گردد. تابع هدف این مسائل می­تواند ارائه خدمت به مشتریان با کمترین تعداد خودرو،  برآورده شدن همۀ تقاضاها و حداقل مسافت طی شده تعریف گردد.

مسأله مسیر­یابی وسیله‌ی نقلیه، تعمیم یافته‌ی مدل فروشنده‌ دوره گرد است. مسأله فروشنده‌ی دوره گرد یکی از بنیادی ترین مسائل مسیر یابی و برنامه ریزی حمل و نقل است. در مسأله فروشنده دوره گرد هدف یافتن کوتاه ترین مسیری است که از همه‌ی شهرها عبور کند و از هر شهر فقط یک بار ملاقات به عمل آید و سپس به شهر اولیه که از آن شروع به حرکت کرده است، باز گردد.

این در حالی است که مسأله مسیر یابی وسیلۀ نقلیه می تواند به وسیلۀ یک گراف (V ,A ,D )=G نشان داده شود که {V0 ,V1 ,V2 ,… ,Vn}= V مجموعه ای از گره‌ ها و {i  : (Vi ,Vj)} =  A مجموعه ای از کمان های متصل کننده گره ها هستند. D نیز متناسب با فاصله بین این گره ها یا طول کمان هاست. نقطۀ  نشانگر قرارگاه و  تا  مشتریان را نشان می دهد.  که با هر کمان (i, j ) مرتبط است نشانگر مسافت یا زمان مسافرت و یا هزینه مسافرت است.  برای هر مشتری Vi یک تقاضای qi  و یک زمان خدمت در نظر گرفته شده است و هدف پیدا کردن حداقل هزینه‌ی مسیرهای حمل و نقل است که در آن :

هر مشتری دقیقاً از یک وسیله‌ی نقلیه خدمت بگیرد

تمام مسیرهای وسایل نقلیه از قرارگاه مرکزی شروع و به آن ختم می شود

محدودیت های واقعی موجود در نظر گرفته می شود.

به وضوح مشخص است که مسأله مسیر یابی وسیلۀ نقلیه پیچیده­تر از مسأله فروشنده‌ی دوره گرد است، زیرا مسأله فروشنده‌ی دوره گرد همان مسأله مسیریابی وسایل نقلیه است؛ با یک وسیلۀ نقلیه، بدون محدودیت و مبدأ مشخص، به طوری که مشتریان فاقد تقاضا هستند. در واقع حالت ساده‌ی مسأله مسیریابی وسیلۀ نقلیه مسیرها به گونه­ای تعیین می شود که از هر گره فقط یک بار و با یک وسیله‌ی نقلیه ملاقات شود، و این در حالی است که پایان مسیرها یک نقطه است.

در نتیجه مسأله مسیریابی وسایل نقلیه به دنبال آن است تا مسافت طی شده، زمان کل سفر، تعداد وسایل حمل و نقل، جریمه های دیرکرد و در نتیجه تابع هزینۀ حمل و نقل حداقل گردد و در نهایت رضایت مشتریان به حداکثر برسد. شکل های1-1 و 1-2 به ترتیب مربوط به مسیریابی وسیله نقلیه و مسأله فروشنده دوره گرد می باشد.

مسائل VRP در حالت‌های متنوعی قابل بررسی می باشد. ولی در حالت کلی به 5 دسته عمده تقسیم می شوند:

1)مسیر یابی وسیلۀ نقلیه ظرفیت دار شده با محدودیت ( CVRP )

2) مسیر یابی وسیلۀ نقلیه با پنجره زمانی ( VRPTW )

3)مسیر یابی وسیلۀ نقلیه با حمل در بازگشت ( VRPB )

4) مسیر یابی وسیلۀ نقلیه با حمل در بازگشت و پنجرۀ زمانی ( VRPBTW )

5) مسیر یابی وسیلۀ نقلیه با جمع آوری و توزیع ( VRPPD )

1-3- بیان مساله

سازمان­های امروزی در عرصه ملی و جهانی به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ آن،  نیازمند بهره گیری از الگویی مناسب برای سیستم فروش خود که به عنوان شاهرگ اصلی سازمان تلقی می شود ، می باشند.  در این پژوهش نگارنده با مديريت و بهینه سازی مسیر بندی ویزیت فروشندگان و یکنواختی بار کاری آن ها به دنبال اتخاذ راهکارهايي جهت تحقق هرچه بهتر اهداف تعيين شده براي سازمان فروش مي باشد و  با تعیین مسیر ویزیت مناسب و بهینه با درنظر گرفتن مهارت فروشندگان ، سعی در افزایش سطح رضایتمندی ویزیتور ها دارد. هدف از اجرای این پایان نامه ، تخصیص مسیر ویزیت مناسب به ویزیتور ها به گونه ای فشار کاری بین آن ها متعادل شود و توانایی آن ها برای رسیدن به اهداف فروش با برنامه ریزی صحیح افزایش یابد که منجر به تحق اهداف فروش آن­ها شود . از آن جا که تحقق اهداف فروش مستقیما با سطح در آمد آن ها رابطه مستقیم دارد و افزایش سطح درآمد به عنوان متغییر مهمی در افزایش سطح رضایتمندی ویزیتورها تلقی می­شود تاثیر زیادی در افزایش فروش سازمان خواهد داشت.

در جهت آزمون مدل یکی از مناطق ویزیت ، شرکت فروش و توزیع مویرگی بريون با هدف بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان و تعادل بار کاری و افزایش درآمد بنگاه مورد نظر مورد آزمون قرار گرفته است.

1-4- ضرورت انجام تحقيق

در بسياري از سازمان­هاي فروش بر اساس يك قاعده­ي تجربي به منظور مسير­بندي فروش فروشندگان تنها به متغيير­هاي كمي همانند تعداد مشتريان در هر مسير توجه و پارامترهايي از قبيل سطح مهارت فروشندگان را ناديده مي­گيرند كه اين امر منجر به كاهش بهره­وري و انگيزش فروشندگان خواهد شد. در اين پژوهش نگارنده با مسير­بندي بهينه و در نظر گرفتن سطح مهارت فروشندگان منجر به افزايش سطح انگيزش آن­ها و كمك به تحقق اهداف فروش و رشد فروش سازماني مي­شود.

1-5- اهداف تحقیق

اهداف اصلي تحقيق عبارت است از :

تخصيص بهينه سوپر ماركت­ها به هر فروشنده با در نظر گرفتن پارامتر هايي از قبيل مهارت فروشندگان و سطح كيفي سوپر ماركت ها به نحوي كه بار كاري ويزيتور ها يكنواخت شود .

رضايتمندي فروشندگان

يكي از اصلي ترين متغيير ها در جهت افزايش رضايتمندي فروشندگان ميزان عايدي آن ها در پايان هر ماه مي باشد كه اين ميزان درآمد به درصد تحقق اهداف وابسته مي باشد. در شكل فروش سنتي مسير بندي فروش به سطح توانمندي فروشندگان توجه نمي شود و تعداد ثابتي مشتري را به همه ي فروشندگان تخصيص مي دهد. كه اين مساله منجر به آن مي شود تا فروشندگان قوي تر تعداد مشتري هاي كمتري را نسبت به سطح توانايي خود ويزيت كرده و در نتيجه اهداف فروش خود را محقق كرده كه اين امر موجب مي شود تا سازمان نتواند از توانايي فروشنده خود بيه درستي بهرمند شود. و از آن سمت فروشندگان ضعيف توانايي ويزيت مشتريان بزرك را نخواهند داشت كه اين مساله باعث عدم تحقق اهداف آن ها ، كاهش عايدي و كاهش رضايتمندي شغلي در آن ها مي شود.

1-6- مفروضات مساله

 هر فروشنده در هر زمان فقط به يك فروشگاه خدمت مي دهد.

همه ي فروشگاه ها به يك فروشنده اختصاص مي يابد.

زمان طي كردن مسير ها توسط همه ي فروشندگان از يك گره به گره ديگر ثابت در نظر گرفته مي شود.

بعد از اتمام كار لزومي به برگشت فروشندگان به محل دپو نمي باشد.

همه ي فروشندگان از محل دپو كار خود را شروع مي كنند.

بار كاري وزني در هر گره متناسب با سطح كيفي فروشگاه ها و مهارت هر كدام از فروشندگان مي باشد.

هر فروشنده با توجه به مهارت در ويزيت و سطح كيفي فروشگاه ميزان وقتي متفاوت بايد صرف كند.

سطح كيفي در هر فروشگاه متناسب با شاخص هايياز قبيل ميانگين خريد و .. در سطح A, B, C تقسيم مي شود.

[1] Vehicle Routing Problem

[2] Traveling Salesman Problem

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهينه سازي خوشه ها با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي براي شخصي سازي وب
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي
 • پايان نامه حل مسأله زمان بندي جريان کارگاهي به روش ابتکاري با فرض عدم توقف‌
 • پايان نامه مسئله انتخاب کمان‌هاي هاب با تخصيص و سطوح ظرفيت چندگانه
 • پايان نامه برنامه ريزي توليد زنجيره تامين احتمالي چند دوره اي تحت شرايط عدم اطمينان تقاضا
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122