پایان نامه ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M3 حاصل از القاي موتاسيون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M3 حاصل از القاي موتاسيون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارا 74 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M3 حاصل از القاي موتاسيون با اشعه گاما در کلزا (Brassica napus L.) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده    1
فصل اول: مقدمه    2
1-1- کليات و اهميت موضوع    2
فصل دوم: بررسي منابع    4
2-1- تاريخچه    4
2-2- کلياتي درباره کلزا    5
2-3-سيتوژنتيک کلزا    6
2-4- تکامل اصلاح کلزا    6
2- 5- ارقام کلزا از نظر تيپ رشد    8
2- 6- اهميت و جايگاه کلزا در ايران    8
2- 7- سطح زير کشت، توليد و عملکرد کلزا در جهان و ايران    9
2-8- ترکيب شيميايي دانه کلزا    10
2-9- خصوصيات گياه¬شناسي    12
2- 9- 1-ريشه    12
2- 9- 2- ساقه    13
2- 9- 3- برگ    13
2-9-4-گل    13
2-9-5- ميوه    14
2-9-6-دانه کلزا    14
2-10- مراحل فنولوژي    14
2-11- نيازهاي اکولوژيک    14
2-12- آفات و بيماري¬ها    14
2- 13-روش¬هاي اصلاحي در کلزا    17
2-14-جهش    18
2-14-1- جهش¬زاهاي شيميايي    18
2-14-2-جهش¬زاهاي فيزيکي    19
2-14-3- نسل¬هاي جهش    20
2-14-4-موارد استفاده از به¬نژادي جهشي    20
2-15- اهداف اصلاحي کلزا    21
2-15-1- کيفيت دانه    22
2-15 -2-اصلاح براي بهبود کيفيت روغن    22
2-15-3-اصلاح براي کيفيت کنجاله بذر    22
2-15-4- بهبود عملکرد    23
2-15-5-اصلاح براي مقاومت به بيماري¬ها و آفات    23
2-15-6- اصلاح صفات زراعي    23
2-16- تجزيه تحليلهاي چند متغيره    24
2-16-1- همبستگي بين صفات    25
2-16- 2- رگرسيون گام به گام    25
2-16-3- تجزيه و تحليل ضرايب مسير    26
2-16-4- تجزيه به عاملها    26
2-16-5- وراثتپذيري    27
2-16-6- ضريب تغييرات    28
فصل سوم: مواد و روش¬ها    30
3-1- مکان آزمايش    30
3-2- عمليات زراعي    30
3-3- مواد ژنتيکي و طرح آماري مورد استفاده    31
3-4- خصوصيات مورد برررسي و نحوه اندازهگيري آن¬ها    31
3-5- تجزيه آماري اطلاعات    31
فصل چهارم: نتايج و بحث    34
4-1- تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها    34
4-1-1 روز تا گل¬دهي    34
4-1-2- روز تا رسيدگي    36
4-1-3- ارتفاع بوته    37
4-1-4- وزن هزار دانه    38
4-1-5- تعداد غلاف در بوته    39
4-1-6- تعداد دانه در غلاف    40
4-1-7- عملکرد دانه در بوته    40
4-2- همبستگي بين صفات    44
4-3- رگرسيون مرحله اي    46
4-4- تجزيه ضرايب مسير    48
4-5- تجزيه به عاملها    49
فصل پنجم: نتيجه¬گيري و پيشنهادات    52
5-1- پيشنهادات    53
منابع    54
چکيده انگليسي66

منابع

[1] حمدي، م. ر. و ف. جاويدفر، 1379. روش‌هاي ارزيابي و اصلاح مقاومت به خشكي در گونه‌هاي روغني جنس براسيكا (ترجمه)، نشر آموزش كشاورزي.

[2] احمدي، م. ر.، 1371. گزارش پژوهشي تحقيقات كلزا، انتشارات مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج.

[3] احمدي، م.، 1387. کيفيت و کاربرد دانه هاي روغني، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، نشر آموزش کشاورزي.

[4] احمديان، ف. و ک. جعفري خورشيدي، 1388. راهنماي استفاده از کنجاله کلزا در تغذيه دام، طيور و آبزيان. انتشارات نقش گستران بهار.

[5] ارزاني، ا.، 1387. اصلاح گياهان زراعي (ترجمه)، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان.

[6] اصفهاني، م و م. ح. فتوکيان، 1377. بررسي اثرات اشعه گاما و دي متيل سولفات بر واريته برنج دم سياه، دانشکده کشاورزي، دانشگاه گيلان، گزارش طرح پژوهشي.

[7] ارقامي، ن. و ا. بزرگ نيا، 1370. آمار چند متغيره کاربردي (ترجمه)، انتشارات آستان قدس رضوي.

[8] باقري، ح. ر.، س. صفري، ع. حيدريان، و ز. يوسفيان، بررسي روابط بين صفات و تجزيه ضرايب مسير براي عملکرد دانه و روغن ارقام کلزا.  مجموعه خلاصه مقالات اولين سمپوزيوم کلزا و روغن کانولا، شهرکرد، ص 300.

[9] بهمرام، ر و ا. فرجي. 1379. تجزيه مرکب ارقام کلزا و بررسي روابط بين صفات موثر بر عملکرد به روش رگرسيون چند متغييره و تجزيه عليت. مجموعه خلاصه مقالات هفتمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، کرج. ص 152.

[10] بي نام، 1383. دستورالعمل‌هاي توليد كلزا در اقليم­هاي مختلف كشور، انتشارات مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج.

[11] پورعيسي، م.، م. نبي پور و ر. مامقاني، 1385. مطالعه همبستگي صفات و آناليز عليت عملکرد دانه در ارقام کلزا. مجموعه خلاصه مقالات نهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران، پاکدشت، ص 245.

[12] حجازي، ا.، 1379. زراعت كلزا (كاشت-داشت-برداشت). انتشارات روزنه.

[13] حجازي، ا.، 1377. بررسي رشد و نمو و ميزان محصول 9 رقم کلزاي اروپايي در شرايط آب و هوايي شمال ورامين، مجموعه خلاصه مقالات پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران، تهران، ص 125.

[14] حكمت شعار، ح.، 1372. فيزيولوژي گياهان در شرايط دشوار. انتشارات نيكنام.

[15] حداد خداپرست، م. ح.، 1373. تکنولوژي روغن هاي خوراکي. انتشارات نشر مشهد.

[16] حسين زاده، ک.، ح. ايران نژاد، ا. حجازي، غ. اکبري و ا. زند، 1387، همبستگي بيـن صفـات و تجزيـه ضـرايب مسـير بـراي عمـلکرد دانـه 8 رقم کـلزا، پژوهش کشاورزي، آب، خاک و گياه در کشاورزي، 8: 195-207.

[17] خواجه پور، م. ر.، 1386. گياهان صنعتي، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان.

[18] خياط، م. و م. گوهري، 1388. اثر تاريخ کاشت بر عملکرد، اجزاي عملکرد، شاخص هاي رشد و صفات فنولوژيک ژنوتيپ هاي کلزا در اهواز، يافته هاي نوين کشاورزي،3: 233-248.

[19] رامئه، و. ا.، 1383. تجزيه ژنتيکي ميزان گلوگوزينولات، روغن، پروتئين، عملکرد و ديگر صفات مرتبط با عملکرد در ارقام و لاينهاي اصلاح شده کلزا، پايان نامه دکتراي اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان.

[20] رضايي، ع. و ا. سلطاني، 1377. مقدمه اي بر تحليل رگرسيون کابردي، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان.

[21] رودي، د.، س. رحمان پور و ف. جاويد فر، 1382. زراعت كلزا. انتشارات دفتر برنامه ريزي رسانه‌هاي ترويجي.

[22] روستاباغي، ب.، ح. دهقاني، ب. عليزاده و ن. صباغ نيا، 1391. بررسي تنوع و ارزيابي روابط بين عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا به روش هاي چندمتغيره،  توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي، 6: 53-62.

[23] زينلي بادي، ح.، 1377. يررسي الگوي تنوع فنوتيپي و ژنتيکي ، ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد آن در کنجد، پايان نامه کارشناسي ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان.

[24] زينلي، ا.، 1378. گلرنگ (شناخت، توليد، مصرف)، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

چکيده

کلزا (Brassica napus L.) به عنوان يکي از مهم­ترين گياهان دانه روغني از لحاظ عملکرد دانه، ميزان و کيفيت بالاي روغن وکنجاله و سازگاري با شرايط آب و هوايي اکثر نقاط کشورمان از اهميت شاياني برخوردار است. به منظور ارزيابي صفات زراعي در لاين‌هايM3  حاصل از القاي موتاسيون و شناسايي لاين‌هاي موتانت مطلوب در کلزا، آزمايشي در سال زراعي 91-90 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان، واقع در لورک نجف آباد به صورت طرح لاتيس ساده 10×10 با دو تکرار اجرا شد. در اين آزمايش 94 لاين جهش يافته با دزهاي 800، 1000 و1200 گري اشعه گاما بر روي ارقام ساريگل و RGS003 به همراه 6 ژنوتيپ شاهد مورد ارزيابي قرار گرفت. صفات زراعي شامل روز تا گلدهي، روز تا رسيدگي، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در بوته اندازه‌گيري شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که لاين‌ها اختلاف بسيار معني­داري(p<0/01) براي همه صفات مورد مطالعه داشتند. اين اختلاف معني­دار بيانگر وجود تنوع ژنتيکي زياد بين لاين­هاي جهش يافته بوده که به نوبه­ي خود نشان دهنده­ي امکان کارائي بالاي انتخاب براي افزايش عملکرد و بهبود بقيه صفات مي­باشد. نتايج برآورد نشان داد که بيشترين وراثت‌پذيري متعلق به روز تا گلدهي (1/90%) و کمترين آن به وزن هزار دانه (8/10%) اختصاص داشت. تفاوت کمي بين ضرايب تغييرات فنوتيپي و ژنتيکي براي اکثر صفات مشاهده شد. نتايج همبستگي ساده بين صفات نشان داد که بين عملکرد دانه در بوته و صفات روز تا گلدهي، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه همبستگي مثبت و معني­داري وجود دارد. نتايج تجزيه رگرسيون گام به گام براي عملکرد دانه به عنوان متغير تابع در برابر ساير صفات نشان داد که روز تا گلدهي، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه 24 درصد از تنوع عملکرد دانه را توجيه نمودند. طبق نتايج تجزيه مسير تعداد روز تا گلدهي بيشترين اثر مستقيم را بر عملکرد دانه داشت، در حالي که اثر غيرمستقيم آن از طريق وزن هزار دانه و تعداد دانه در غلاف ناچيز و مثبت بود. نتايج تجزيه به عامل‌ها، 4 عامل را مشخص نمود که 72 درصد از تنوع کل را توجيه کرد. اين عامل‌ها به ترتيب عامل عملکرد بيولوژيک، عامل سرعت رشد، فنولوژي ومخزن ناميده شد. به طور کلي نتايج اين بررسي نشان داد که تنوع ژنتيکي وسيعي در ميان لاين‌هاي مورد ارزيابي وجود دارد که مي­توان از آن براي دست­يابي به لاين‌هاي مطلوب بهره جست.

کلمات کليدي: کلزا، القاي موتاسيون، صفات زراعي، تنوع ژنتيکي، لاين جهش ­يافته

فصل اول: مقدمه

1-1- کليات و اهميت موضوع

گياهان دانه روغني پس از غلات، دومين ذخاير غذايي جهان را تشکيل مي­دهند. اين محصولات علاوه بر دارا بودن ذخاير غني اسيد­چرب، حاوي پروتئين نيز مي­باشند [26]. دانه­هاي روغني به دليل توليد روغن­هاي با کيفيت بالا و درصد زيادي از اسيدهاي چرب و مرغوب از اهميت شاياني در تغذيه انسان برخوردارند [28، 77]. در حال حاضر، مصرف سرانه روغن خوراکي کشور بيش از 16 کيلوگرم برآورد شده است. لذا با توجه به جمعيت کشور، نياز به حدود يک ميليون و دويست هزار تن روغن در سال مي­باشد که بيش از 90 درصد آن از طريق واردات تامين مي­شود [15]. به اين لحاظ لزوم برنامه­ريزي بلند مدت و منسجم با هدف نيل به خود­کفائي در توليد روغن خوراکي غير قابل انکار خواهد بود.

کلزا(Brassica napus L.)  به عنوان يکي از مهم­ترين گياهان روغني براي کشت در شرايط آب و هوايي کشور مورد توجه قرار گرفته است. توليد جهاني روغن کلزا در مقايسه با ديگر روغن­هاي گياهي در مقام سوم بعد از روغن سويا و نخل روغني قرار دارد [85]. همچنين پس از استحصال روغن، کنجاله باقي مانده سرشار از پروتئين بوده و براي تغذيه دام مناسب است [28]. با توجه به اينکه در حال حاضر ميزان روغن توليدي در کشور ناچيز بوده و عمدتاً با کشت گياهان سويا، آفتاب­گردان، پنبه­دانه، بادام­زميني، زيتون و کنجد تامين مي­شود و همچنين با عنايت به اينکه همه­ساله مقدار قابل توجهي از زمين­هاي آبي و ديم کشور به منظور تقويت بنيه خاک، بدون کشت باقي مي­ماند، لذا کلزا به ويژه نوع پاييزه آن با داشتن بيش از 40-45 درصد روغن در دانه و در حدود 25-35 درصد پروتئين در کنجاله، از لحاظ زراعي مي­تواند در تناوب با غلات که زراعت عمده کشور مي­باشد قرار گيرد و سهم قابل توجهي را در رفع کمبود روغن گياهي مورد نياز کشور ايفا کند [14، 17].

کلزا به سرما، کم­آبي و شوري نسبتا متحمل است و به دليل هزينه کمتر توليد و سهولت عمليات زراعي و عملکرد بيشتر روغن در واحد سطح نسبت به ساير دانه­هاي روغني مورد توجه مي­باشد [124، 150].

اصلاح عملکرد روغن کلزا هدف اصلي در اصلاح اين گياه محسوب مي­شود. براي اين منظور، مرحله اول يک برنامه اصلاحي، بررسي تنوع ژنتيکي و ارزيابي صفات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي و زراعي به عنوان شاخص انتخاب در برنامه­هاي بهبود عملکرد مي­باشد. روغن کلزا به طور عمده توسط عوامل ژنتيکي تعيين مي­شود ولي به مقدار قابل توجهي نيز تحت تاثير شرايط محيطي قرار مي­گيرد [91].

القاء جهش، روشي مؤثر براي بهبود و توسعه تنوع ژنتيکي مورد نياز اصلاح­گران به ويژه براي صفاتي که تنوع ژنتيکي محدودي دارند، مي­باشد [52]. به طور کلي هدف از القاء جهش مصنوعي افزايش تنوع ژنتيکي، تغيير يک يا چند ژن و شکستن پيوستگي بين ژن­هاي مطلوب و نا­مطلوب مي­باشد. تا­کنون، تعداد زيادي ارقام اصلاح شده به کمک برنامه­هاي اصلاحي جهش­زايي در گياهان زراعي روغني در سطح جهان آزاد شده است [64]. در همين ارتباط اصلاح به کمک جهش­زايي در کلزا براي مقاومت به علف­کش [93]، مقاومت به بيماري­ها [123،54]، به محتواي گلوکوزينولات کمتر [63،108]، بهبود کيفيت و محتواي روغن [150] بکار رفته است.

در تاييد سودمندي تنوع ژنتيکي القاء شده با جهش­زايي در اصلاح گياهان مي توان به آمار بانک اطلاعات ارقام موتانت (Mutant Varieties Database) استناد نمود که تا سال 2011، تعداد 3088 رقم موتانت متعلق به 1700 گياه زراعي به ثبت رسيده است [88]. شايد جهش بيشترين نقش را در اصلاح کلزا و آفتابگردان ايفا کرده باشند که در آن­ها جهش­هاي خودبخودي و القايي در ترکيب با روش­هاي اصلاح متداول براي تغيير ترکيب روغن و افزايش عملکرد به کار رفته است [53].

با توجه به اهميت تنوع ژنتيکي در برنامه اصلاح نباتات، وجود معضلات ريزش دانه و حساسيت به آفات نظير شته و کمبود تنوع گياه کلزا براي صفات مزبور، مطالعه حاضر به توليد و ارزيابي لاين­هاي جهش يافته با هدف شناسايي موتانت­هاي مفيد از لحاظ صفات زراعي اهتمام ورزيده است.

فصل دوم : بررسي منابع

2-1- تاريخچه

کلزاي روغني مهم­ترين گونه زراعي جنس براسيکا مي­باشد وبه احتمال قوي رويش نوع وحشي آن به اروپا و آفريقاي شمالي محدود مي­شود [17]. مورد توجه قرار گرفتن کلزا تنها در سال­هاي اخير نبوده بلکه 2000 سال قبل از ميلاد مسيح در نوشته­هاي دوران قديم از آن ياد شده است. در نوشته­ هاي باستاني که به زبان سانسکريت بوده، دانه روغني کلزا سارسون ناميده شده است [32]. در آثار به جا مانده از دوران نوسنگي در مصر، در نوشته­هاي هندوها که از سال­هاي 1500 تا 2000 قبل از ميلاد به دست آمده و بويژه در کتيبه­هاي يوناني، رومي و چيني باقي مانده از سال­هاي 2000 تا 500 قبل از ميلاد به گياهان روغني جنس براسيکا و ارزش دارويي آن­ها اشاره شده است. کشت تجاري کلزا از سال 1942در قسمت شمالي آمريکا يعني کشور کانادا آغاز گرديده وامکان استفاده از روغن کلزا براي مصرف خوراکي در سال 1948مورد توجه قرار گرفت و منجر به استخراج روغن خوراکي از کلزا در سال­هاي 1956 تا 1957 گرديد [30].کلزا نخستين بار در کانادا در سال 1943 به منظور روغن­کاري ماشين بخار کشت شد [36]. در سال 1957، در کشور کانادا اولين کلزاي روغني با مقدار کم اسيد اروسيک در روغن اصلاح شد. با توليد روز افزون کلزا طي سال 1956 هزاران هکتار از اراضي کانادا به کشت اين گياه اختصاص يافت [21]. اپليکويست (1972) اظهار داشته است که Brassica. napus اولين بار در هلند و در قرن 17 به عنوان يک گياه روغني کشف شده است و سپس کشت آن به ساير بخش­هاي اروپا گسترده شده است. با کشف ويژگي­هاي غذايي مفيد روغن کلزا وضعيت آن در سال­هاي اخير بهبود يافته است [36]. در سال 1974، رقم تاور به عنوان اولين رقم دو صفر کلزا که هم ميزان اسيد اروسيک روغن و هم ميزان گلوکوزينولات کنجاله آن پايين بود، معرفي شد.

در سال 1981، توليد رقم­هاي کلزا با ميزان گلوکوزينولات بالا در کنجاله تقريبا متوقف گرديد. هم­اکنون کشورهاي چين، کانادا، هند، فرانسه، آلمان، استرليا، انگليس و لهستان مهم­ترين توليد کنندگان کلزا در جهان به شمار مي­روند [88، 157]. در ايران در سه دهه گذشته، آزمايش­هاي به­زراعي و به­نژادي متعدد و متنوعي در بخش تحقيقات دانه­هاي روغني موسسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر بر روي گياه کلزا صورت گرفته و منجر به معرفي چهار رقم کلزاي اصلاح شده با نام­هاي زرگل، طلاييه، استقلال و ساري­گل شده است [30]. متعاقباً ارقام اصلاح شده دو­صفر از جمله کالورت، اوکاپي به صورت زمستانه و ساري­گل، آپشن و هايولا 401 به صورت بهاره آزاد شده و مورد کشت قرار گرفته است [2].

2-2- کلياتي درباره کلزا

کلزا با نام علمي Brassica napus L. گياهي از تيره چليپائيان يا شب بو Brassicaceae (Cruciferea) با کمتر از 2% اسيد اروسيک در روغن و کمتر از 30 ميکرومول گلوکوزينولات در هر گرم وزن خشک کنجاله، نوع خاصي از کلزاي روغني مي­باشد که به کانولا معروف است. اين دو خصوصيت دانه، روغن کلزا را براي تغذيه انسان وکنجاله را به عنوان منبعي با پروتئين بالا براي تغذيه دام مناسب کرده است [21]. B. napus کلزاي معمولي است که عموما در اروپا و کانادا کشت مي­شود و در کانادا به کلزاي آرژانتيني معروف است [36]. کلزا داراي ارقام بهاره و پائيزه با عدد کروموزومي برابر با 38 بوده و مهم­ترين گونه زراعي جنس براسيکا محسوب مي­شود. ارقام بهاره وزمستانه اين گونه به عنوان منبع روغن گياهي کشت مي­گردند، ولي ارقام زمستانه آن در شرايط آب و هوايي معتدل، خنک و رطوبتي حداکثر عملکرد دانه را توليد مي کند [160].

گياهان جنس براسيکا بر حسب ميزان اسيد اروسيک ( اسيد چربي که براي انسان و دام مضر است) به دو گروه عمده تقسيم مي­شوند. دسته اول که با علامت اختصاري HEAR مشخص مي­گردند، روغن آن­ها داراي بيش از 5 درصد اسيد اروسيک بوده و در صنعت لاستيک و پلاستيک­سازي، صنايع شيميايي، صنايع رنگ، صابون سازي و همچنين به عنوان روان کننده در دستگاه­هاي صنعتي و موتور جت (به دليل تحمل حرارت بالا) کاربرد دارند و مصرف خوراکي ندارند. دسته دوم که با علامت اختصاري LEAR نام­گذاري مي شوند، روغن آن­ها با کمتر از 5 درصد اسيد اروسيک، مصرف خوراکي دارند [30]. اصطلاح کانولا دانه­ هايي از اين گياه اطلاق مي­شود که حاوي کمتر از 2% اسيد اروسيک در روغن خود و حاوي کمتر از 30 ميکرومول بر گرم گلوکوزينولات­هاي آليفاتيک در کنجاله خود باشند [36]. روغن کانولا يکي از مناسب­ترين روغن­هاي خوراکي براي تامين سلامتي انسان مي­باشد. پائين بودن ميزان
کلسترول اين نوع روغن به دليل پائين بودن درصد اسيد­هاي چرب اشباع شده در ترکيب آن مزيت فوق العاده­اي براي اين روغن نسبت به ساير روغن­هاي نباتي محسوب مي­شود.

تحقيقات نشان مي­دهد روغن کلزا، کلسترول خون را در افراد معمولي و افرادي که کلسترول خون آن ها بالاست، کاهش مي­دهد [3، 125].

2-3-سيتوژنتيک کلزا

روابط گياه­شناختي بين گونه ­هاي کلزاي روغني در دهه ي 1930 مشخص گرديد [5]. مطالعات زير­بنايي سيتولوژيکي موريناگا حاکي از وجود سه گونه ديپلوييد، شامل کلم (B. olerace n=9, C) شلغم روغني ( (B. compestris n=18, Aو خردل سياه (B. nigra n=8 , B) وهمچنين سه گونه آمفي­ديپلوييد از جمله کلزاي معمولي (B. napus n=19, AC)، خردل هندي (B. juncea n=18, AB) و خردل حبشي (B. corinata n=17, BC) مي­باشد که از تلاقي گونه­هاي ديپلوييد فوق الذکر حاصل گشته­اند [127].

درک روابط گونه­هاي جنس براسيکا، متخصصين اصلاح­نباتات را قادر خواهد ساخت که با استفاده از گونه­هاي ديپلوئيد، آمفي­ديپلوئيد هاي مصنوعي توليد نمايند و همچنين ژن­هاي کنترل کننده خصوصيات مورد نظر را از طريق تلاقي بين­گونه­اي انتقال دهند [5]. يو [159] با توليد آمفي­ديپلوييدهاي نامبرده به صورت مصنوعي روابط بين ديپلوييدها و آمفي­پلوييدهاي مذکور را اثبات نمود که اين روابط به صورت شماتيک در مثلث U که در شکل 2-1 آمده نشان داده شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122