پایان نامه ارزيابي لرزه‌اي انواع قاب‌هاي فولادي با مهاربند کمانش ناپذير در مقايسه با قاب‌هاي مهاربند معمولي با توجه به تحليل‌هاي ديناميکي فزاينده غيرخطي و استاتيکي فزاينده غيرخطي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه  ارزيابي لرزه‌اي انواع قاب‌هاي فولادي با مهاربند کمانش ناپذير در مقايسه با قاب‌هاي مهاربند معمولي با توجه به تحليل‌هاي ديناميکي فزاينده غيرخطي و استاتيکي فزاينده غيرخطي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 175 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه  ارزيابي لرزه‌اي انواع قاب‌هاي فولادي با مهاربند کمانش ناپذير در مقايسه با قاب‌هاي مهاربند معمولي با توجه به تحليل‌هاي ديناميکي فزاينده غيرخطي و استاتيکي فزاينده غيرخطي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده    1
فصل اول « کلیات دستورالعمل بهسازی لرزهای »
1-1- مقدمه    3
1-1-1- مبانی ومراحل بهسازی    3
1-1-2- هدف بهسازی    4
1-1-3- سطوح عملکرد ساختمان    4
1-1-3-1- سطوح عملکرد اجزای سازهای    5
1-1-3-2- سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای    5
1-1-4- تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی    5
1-1-4-1- تعریف‌های بنیادی    6
1-1-4-1-1- شتاب طیفی    6
1-1-4-1-2- بیشینه شتاب مؤثر    6
1-1-4-2- طیف طرح استاندارد    7
1-2- مبانی و ملزومات بهسازی لرزهای    8
1-2-1- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان    8
1-2-2- روش تحلیل    9
1-2-2-1- محدوده کاربرد روش‌های خطی    9
1-2-2-2- محدوده کاربرد روش‌های غیر خطی    9
1-2-3- رفتار اجزای سازه    9
1-3- روشهای تحلیل در بهسازی لرزه ای    12
1-3-1- تحلیل استاتیکی خطی (LSP)    13
1-3-2- تحلیل دینامیکی خطی (LDP)    14
1-3-3- تحلیل استاتیکی غیرخطی (NSP)    15
1-3-3-1- ملاحظات خاص مدل سازی و تحلیل    15
1-3-3-2-  نقطه کنترل    15
1-3-3-3- توزیع بار جانبی    16
1-3-3-4- مدل رفتار دو خطی نیرو- تغییر مکان سازه    17
1-3-3-5- محاسبه زمان تناوب اصلی مؤثر    18
1-3-3-6- برآورد نیروها و تغییر شکل ها    18
1-3-3-6-1- ساختمان با دیافراگم صلب    19
1-3-3-6-2- ساختمان با دیافراگم نیمه صلب    21
1-3-3-6-3- ساختمان با دیافراگم نرم    21
1-3-4 تحلیل دینامیکی غیرخطی (NDP)    26
1-4- معیارهای پذیرش    27
1-4-1- روش‌های خطی    27
1-4-1-1- برآورد نیروها و تغییر شکل‌های طراحی    27
1-4-1-1- معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی    28
1-4-2- روش‌های غیرخطی    29
1-4-2-1- برآورد نیروها و تغییر شکلهای طراحی    29
1-4-2-2- معیارهای پذیرش برای روشهای غیرخطی    29
1-5- بهسازی سازه‌های فولادی    30
1-5-1- ملزومات و فرضیات طراحی    30
1-5-1-1- سختی    30
1-5-1-1-1- روشهای خطی    30
1-5-1-1-2- روشهای غیرخطی    31
1-5-1-2- مقاومت    33
1-5-1-2-1- رفتار کنترل شونده توسط تغییر شکل    34
1-5-1-2-2- رفتار کنترل شونده توسط نیرو    34
1-5-1-3- معیارهای بهسازی    34
1-5-2- قابهای خمشی فولادی    34
1-5-2-1- قابهای صلب    35
1-5-2-1-1- سختی    35
1-5-2-1-1-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی    35
1-5-2-1-1-1- روش استاتیکی غیرخطی    35
1-5-2-1-1-1- روش دینامیکی غیرخطی    36
1-5-2-1-2- مقاومت    36
1-5-2-1-2-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی    36
1-5-2-1-2-2- روش استاتیکی غیرخطی    38
1-5-2-1-2-3- روش دینامیکی غیرخطی    38
1-5-2-1-3- معیارهای پذیرش    38
1-5-2-1-3-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی    39
1-5-2-1-3-2- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی    42
1-5-2-2- قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب    43
1-5-2-2-1- سختی    43
1-5-2-2-1-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی    43
1-5-2-2-1-2- روش استاتیکی غیرخطی    43
1-5-2-2-1-3- روش دینامیکی غیرخطی    44
1-5-2-2-2- مقاومت    44
1-5-2-2-2-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی    44
1-5-2-2-2-2- روش استاتیکی غیرخطی    45
1-5-2-2-2-3- روش دینامیکی غیرخطی    45
1-5-2-2-3- معیارهای پذیرش    46
1-5-2-2-3-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی    46
1-5-2-2-3-2- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی    46
1-5-2-2-4- معیارهای بهسازی    47
1-6- معرفی مهاربند کمانش ناپذیر (BRB)    48
فصل دوم « بررسي آناليز استاتيکي غير خطي و آنالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی »
2-1- مقدمه    53
2-2- مروری بر روشهای تحلیل لرزهای سازه ها    55
1-2-1- تحلیل استاتیکی معادل    55
2-2-2- تحلیل دینامیکی خطی    56
2-2-2-1- تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال    56
2-2-2-1-1- تعداد مودهای مورد نیاز جهت ترکیب    57
2-2-2-2- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی    57
2-2-2-2-1- خصوصیات شتاب نگاشتهای انتخاب شده جهت تحلیل    58
2-2-3- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی    58
2-3- تحليل پوش آور مرسوم    59
2-3-1- مطالعه مقایسه‌ای آنالیز استاتیکی غیر خطی با آنالیز دینامیکی غیر خطی    59
2-3-2- اساس تحليل استاتيکي فزاينده غير خطي    60
2-3-3- مزايا و نتايج قابل حصول از آناليز پوش آور    62
2-3-4- روش انجام تحليل پوش آور مرسوم    63
2-3-5- ارکان اصلي در انجام آناليز استاتيکي غير خطي    65
2-3-5-1- تعيين مشخصات غير خطي اجزاء    65
2-3-5-2- الگوي بارگذاري جانبي    65
2-3-5-2-1- الگوی بارگذاری مطابق با آئین نامه2800 ایران    67
2-3-5-3- منحنی رفتاری    68
2-4- پوش آور مودي    71
2-4-1- تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي چند مودي    71
2-5- مقدمه‌ای بر آناليز پوش آور تطبيقي    74
2-5-1- آناليز پوش آور تطبيقي (APA)    74
2-5-1-1- تحليل پوش آور تطبيقي مبتني بر نيرو (FAP)    78
2-5-1-2- تحليل پوش آور تطبيقي مبتني بر تغيير مکان (DAP)    84
2-5-1-2-1- مقياس بر اساس تغيير مکان جانبي طبقات    85
2-5-1-2-2- مقياس بر اساس تغيير مکان نسبي داخلي طبقات    85
2-5-1-2-3- جمع بندی مطالعات    87
2-6- نتيجه گيري    94
فصل سوم « بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »
3-1- مقدمه    96
3-2- تاريخچه مطالعاتي ضريب رفتار    97
3-3- روشهاي محاسبه ضريب رفتار    98
3-3-1- روشهاي آمريکايي    99
3-3-1-1- روش طيف ظرفيت فريمن    100
3-3-1-2- روش شکل پذيري يوانگ    102
3-3-2- روشهاي اروپايي    105
3-3-2-1- روش تئوري شکل پذيري    105
3-3-2-2- روش انرژي    106
3-4- تشريح اجزاي ضريب رفتار    107
3-4-1- شکل پذيري    107
3-4-1-1- ضريب شکل پذيري کلي سازه    107
3-4-1-2- ضريب کاهش نيرو توسط شکل پذيري    108
3-4-1-2-1- نيومارک و هال    110
3-4-1-2-2- کراوينکلر و نصر    111
3-4-1-2-3- ميراندا و برترو    113
3-4-1-2-4- القادمس و محرز    113
3-4-1-2-5- ريدل وهيداگل و کروز    114
3-4-1-2-6- آرايز و هيدالگو    115
3-4-2- مقاومت افزون    116
3-4-2-1- عوامل مؤثر در مقاومت افزون    117
3-4-2-2- چگونگي محاسبه مقاومت افزون    118
3-4-2-3- استفاده از ضريب مقاومت افزون در ترکيبهاي بارگذاري آيين نامهها    119
3-4-2-3- تاريخچه اعدادي محاسبه شده براي مقاومت افزون    120
3-4-3- درجه نامعيني    121
3-4-3-1- تئوري قابليت اعتماد در سيستم‌هاي سازه‌اي    122
3-4-3-2- اثر نامعيني سازه‌اي در آيين نامه‌هاي مختلف    125
3-4-3-3- آثار درجه نامعيني بر پاسخ لرزه‌اي سازه ها    127
3-5- محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانی    128
3-5-1- معیار‌های عملکرد در آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی    128
3-5-1-1- معیار تغییر مکان نسبی بین طبقات    129
3-5-1-1-1- معیار تغیر مکان نسبی طبقات طبق آئین نامه 2800    129
3-5-1-1-2- آئین نامه ساختمانی بین المللی IBC-2000    129
3-5-1-2- معیار پایداری    131
3-6- نتیجه گیری    132
فصل چهارم « معرفي مدلها و نرم افزار به کار رفته »
4-1- مقدمه    134
4-2- جهت انجام آناليزهای خطی و غیر خطی و طراحي قابها مفروضات زير در نظر گرفته شده است    135
4-3- مدل سازی المان BRB    137
4-4- مدل سازی المان تیر و ستون    138
4-5- توزیع بار    138
4-6- مشخصات مدلها    139
4-6-1- قابهاي 4 طبقه    139
4-7- نتیجه گیری    140
فصل پنجم « نتیجه گیری »
5-1- مقدمه    142
5-2- تشريح مشخصات جزئيات تحليل ها    143
5-2-1- جزئيات تحليل‌هاي پوش آور مرسوم    143
5-2-2- جزئيات تحليل‌هاي پوش آور تطبيقي    144
5-2-2-1- آناليز پوش آور تطبيقي مبتني بر نيرو(FAP)    145
5-2-2-2- آناليز پوش آور تطبيقي مبتني بر جابجايي(DAP)    145
5-2-3- جزئيات تحليل ديناميکي فزاينده غير خطي(IDA)    147
5-3- گرافهاي مربوط به قاب 4 طبقه    150
5-3-1- گرافهاي مقايسه منحني ظرفيت قاب 4 طبقه    150
5-4- نتیجه گیری    152
5-5- پیشنهاد    153
منابع    154

منابع

[1] Farzad, N. (2001). The seismic design handbook.

[2] SEAOC Vision 2000 Committee .(1995). Performance Based Seismic Engineering” [3] (Structural Engineers Association of California) Applied Technology Council (1996). Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings”, Report ATC40.

[4] FEMA-273 .(1997). NEHRP Guidelines for Seismic Rhabilitation of Buildings (Federal Emergency Management Association)

[5] Freeman, S.A., Nicoletti, J.P. and Tyrell, J.V.A. (1975). Evaluation of existing buildings for seismic risk. Proceeding of 1st U.S. Engineering, 113-22. Berkeley ,Calif.

[6] Chopra, A.K. (2003). Dynamic of structures :Theory and Application to Earthquake Engineering, Prentice Hall:New Jersey

[7] Chopra, A. and Goel, R. (2001). Capacity-Demand-Diagram Methods for Estimating Seismic Deformation of Inelastic Structures: SDF Systems”, Report No. PEER-1999/02.

[8] Fajfar, P. (2003). Structural Analysis in Earthquake Engineering – A Breakough of Simplified Non-linear Methods” 12th European on Earthquake  Engineering, Paper No.843.

]9[ آقائي پور، ت .(1383). مطالعه موردي آسيب پذيري يك ساختمان فلزي در مقابل زلزله و تهيه طرح مقاوم سازي با توجه به سطح عملكرد مورد نظر و ارزيابي اقتصادي آن. پايان نامه کارشناسي ارشد، مهندسي زلزله، مباني وکاربرد.

]10[ سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور .(بی‌تا). دستور العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود، تهران: دفتر امور فنی و تدوين معيارها، پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

]11[ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .(بی‌تا). آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله. استاندارد 2800 ایران.

]12[ مقدم، ح .(1381). مهندسي زلزله، مباني وکاربرد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

چکيده

سازه‌های مسلح به مهاربندهای کمانش ناپذير از جمله معدود سازه‌های مقاوم در برابر زلزله هستند که دو خصوصيت سختی جانبی بالا و قابليت فوق العاده‌ای در استهلاک انرژی زلزله را بطور همزمان دارا می‌باشند. این سازه‌ها علاوه بر ساختمان‌های جديد در بهسازی سازه‌های فولادی و بتنی موجود نيز کابرد فراوانی دارند. با توجه به لرزه خيزی کشور و کاربرد روزافزون اين سازه‌ها در جهان، استفاده و بومی سازی اين نوع سيستم مهاربندی در ايران اجتناب ناپذير بوده و ورود اين سيستم باربر جانبی به آئين نامه‌های طراحی خصوصا آئین نامه زلزله ایران الزامی است. این نوع سیستم مهاربندی علاوه بر بهبود چشمگیر عملکرد لرزه ای، موجب کاهش ابعاد مقاطع اعضای سازه و همچنین کاهش هزینه‌های تعمیر سازه‌های مسلح به این اعضا پس از رخداد زلزله می‌شود. در این تحقیق نشان داده می‌شود که مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) دارای عملکرد لرزه‌ای بهتری نسبت به مهاربند ضربدری را دارا  می‌باشد. حالت بهینه و ابتکاری این سیستم مهاربندی، استفاده تمامی قابلیت مهاربند و همچنین اطمینان بیشر و عملکرد بهتر در برابر نیروهای جانبی می‌باشد. مزیت این سیستم، افزایش ضریب رفتار، شکل پذیری و محدود کردن جابجایی طبقات تحت انواع زلزله‌های خفیف تا شدید می‌باشد.. در این راستا، این پایان نامه به بررسی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر نسبت به مهاربند ضربدری است و پارامترهای عملکرد لرزه‌ای از جمله ضریب مقاومت افزون، ضریب شکل پذیری، ضریب کاهش مقاومت وابسته به شکل پذیری و ضریب رفتار این سازه‌ها را به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی تطبیقی (پوش آور تطبیقی) برآورد می‌نماید. سپس عملکرد این سازه‌ها تحت تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مطالعات انجام شده و یافته‌های این پایان نامه، مشخص شد که مهاربند کمانش نا پذیر نسبت به مهاربند  ضربدری دارای عملکرد بهتری می‌باشد. این مهاربند باعث افزایش شکل پذیری سازه وتغیر مکانهای کمتری نسبت به مهاربند ضربدری خواهد بود.

کلمات کلیدی: مهاربند کمانش ناپذیر، مهاربند کمانش ضربدری، تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده (pushover)، تحلیل دینامیکی غیر خطی فزاینده (IDA)، پارامترهای عملکرد لرزه ای.

فصل اول « کلیات دستورالعمل بهسازی لرزه­ای »

 1-1- مقدمه

دستورالعمل بهسازی به منظور ایجاد ابزار عملی برای ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود وبهبود عملکرد آنها هنگام زلزله تا رسیدن به سطح عملکرد مطلوب ارائه شده است.

1-1-1- مبانی ومراحل بهسازی

بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها برای رسیدن به سطح عملکرد مطلوب باید بر مبنای مفاد دستورالعمل بهسازی انجام شود.مراحل مختلف بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجودعبارتند از: بررسی ویژگی‌های ساختمان، انتخاب هدف بهسازی،جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان، بررسی نیاز یا عدم نیاز به بهسازی و نهایتا ارائه طرح بهسازی وارزیابی آن.

نیاز یا عدم نیاز به بهسازی ساختمان باید با استاندارد 2800 کنترل شود. در صورتیکه نیاز به بهسازی توسط استاندارد 2800 مورد تأیید بوده و یا تأمین سطح عملکرد خاصی تحت خطر زلزله معینی مورد نظر باشد که در استاندارد 2800 پیش بینی نشده است نیاز به بهسازی با ضوابط مندرج در دستورالعمل بهسازی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. طراحی برای بهسازی باید به شرح دستورالعمل بهسازی برحسب مورد مطابق فصول 5 تا 9 آن انجام شود.

1-1-2- هدف بهسازی

تعیین هدف بهسازی شامل انتخاب سطح عملکرد برای ساختمان تحت زلزله در سطح خطر مشخص می‌باشد. به این معنا که در صورت وقوع زلزله‌ای با احتمال وقوع مشخص چه عملکردی را از سازه می‌توانیم انتظار داشته باشیم. جدول (1-1) دامنه انتخاب سطوح مختلف عملکرد را در دستورالمل بهسازی نشان می‌دهد.

جدول (1-1) دامنه انتخاب سطوح مختلف عملکرد در دستورالمل بهسازی

 

سطح خطر زلزله

سطح عملکرد ساختمان
آستانه فرو ریزش (E-5) ایمنی جانی

(C-3)

قابلیت استفاده

بی وقفه (B-1)

خدمت رسانی

بی وقفه (A-1)

50درصد در 50 سال d c b a
20درصد در 50 سال h g f e
10درصد در50 سال (سطح خطر1) l k j i
2درصد در 50 سال0سطح خطر 2) p o n m

در بهسازی مبنا باید سطح عملکرد k ودر بهسازی مطلوب باید سطح عملکرد p و k هر دو با هم تامین گردد.در بهسازی ویژه باید سطح عملکرد k وp هر دو با هم بعلاوه یکی از سطوح n , j, f, b, I, e ,a تامین گردد.(تامین یکی از سطوح o,n,m  به تنهایی نیز بهسازی ویژه محسوب می‌گردد.)در بهسازی محدود می‌تواند سطح عملکرد  pبه طور جداگانه تامین گردد.(تامین سطوح عملکرد l,h,d,g,c  متناظر با بهسازی محدود می‌باشد.)

1-1-3- سطوح عملکرد ساختمان

سطوح عملکرد ساختمان بر مبنای عملکرد اجزای سازه‌ای و غیرسازه­ای مطابق بندهای  (1-1-3-الف) و (1-1-3-ب) تعریف شده و به اختصار با یک شماره برای عملکرد اجزای سازه‌ای و یک حرف برای عملکرد اجزای غیرسازه­ای نشان داده می­شود.

1-1-3-1- سطوح عملکرد اجزای سازه­ای

سطوح عملکرد اجزای سازه­ای شامل چهار سطح عملکرد اصلی و دو سطح عملکرد میانی است. سطوح عملکرد اصلی عبارتند از:

الف: سطح عملکرد 1- قابلیت استفاده بی وقفه

ب: سطح عملکرد 3- ایمنی جانی

پ- سطح عملکرد 5- آستانه فرو ریزش

ت- سطح عملکرد 6- لحاظ نشده

سطوح عملکرد میانی عبارتند از:

ث- سطح عملکرد 2- خرابی محدود

ج- سطح عملکرد 4- ایمنی جانی محدود

1-1-3-2- سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای

سطح عملکرد اجزای غیر سازه­ای ساختمان شامل پنج سطح عملکرد به شرح زیر می­باشد:

الف: سطح عملکرد A- خدمت رسانی بی وقفه

ب: سطح عملکرد B: قابلیت استفاده بی وقفه

پ- سطح عملکرد C- ایمنی جانی

ت- سطح عملکرد D- ایمنی جانی محدوده

ث- سطح عملکرد E- لحاظ نشده

1-1-4- تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی

برآورد پارامترهای حرکت قوی زمین در سطح زمین برای سطوح خطر مختلف به یکی از دو روش استفاده از «طیف طرح استاندارد» و «طیف طرح ویژه ساختگاه» صورت می‌پذیرد. استفاده از روش اول برای مقاصد بهسازی محدود و مبنا و مطلوب بلامانع است. برای بهسازی ویژه استفاده از روش دوم الزامی است. سطوح خطر زلزله به شکل زیر تقسیم بندی می‌شود :

1- سطح خطر- 1: این سطح خطر براساس 10% احتمال رویداد در 50 سال که معادل 475 سال است، تعیین می‌شود. سطح خطر-1 در استاندارد 2800 ایران، زلزله طرح (DBE) نامیده شده است.

2- سطح خطر-2: این سطح خطر براساس 2% احتمال رویداد در 50 سال که معادل دوره بازگشت 2475 سال است، تعیین می‌شود. سطح خطر زلزله-2 به عنوان بیشینه زلزله محتمل (MPE) نامیده می‌شود.

3- سطح خطر انتخابی (زلزله با هر احتمال رویداد در 50 سال): این سطح خطر برای موارد خاص و با ملاحظات ویژه، مناسب می‌باشد.

1-1-4-1- تعریف‌های بنیادی

1-1-4-1-1- شتاب طیفی

شتاب طیفی برابر با مقدار حاصله از طیف طرح استاندارد یا طیف طرح ویژه ساختگاه  در یک زمان تناوب مشخص و برای یک نسبت میرایی خاص می‌باشد. مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب یک ثانیه و برای میرایی 5% را با  و مقدار شتاب طیفی در زمان تناوب کوتاه و برای میرایی 5% را با  نشان می‌دهند.

1-1-4-1-2- بیشینه شتاب مؤثر

عبارت است از مقدار شتاب طیفی (دامنه طیف شتاب) در محدوده دوره تناوب 1/0 تا 5/0 ثانیه، برای میرایی 5% تقسیم بر 5/2.

1-1-4-2- طیف طرح استاندارد

طیف طرح استاندارد از حاصل ضرب مقدارهای طیف ضریب بازتاب ساختمان (B) و شتاب مبنای طرح (A) حاصل می‌شود. برای بدست آوردن شتاب مبنای طرح (A) می‌توان از نقشه‌های معتبر پهنه بندی لرزه‌ای که در آن میزان بیشینه شتاب زمین برای دوره‌های بازگشت مختلف ارائه شده است، استفاده نمود. میزان شتاب مربوط به «سطح خطر-1» با استفاده از نقشه پهنه بندی شتاب موجود که در آن دوره بازگشت 475 سال (10% احتمال وقوع در 50 سال) درج شده باشد تعیین می‌گردد. برای «سطح خطر-2» در صورت نبود نقشه‌های پهنه بندی معتبر بایستی با انجام مطالعات لازم و تحلیل خطر ساختگاه میزان شتاب مبنای طرح برآورد گردد. طیف ضریب بازتاب برای «سطح خطر-1» مطابق استاندارد 2800 ایران برای میرائی 5% تعیین می‌شود که در شکل (1-1)  نشان داده شده است.

1-2- مبانی و ملزومات بهسازی لرزه­ای

1-2-1- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

پیش از ارزیابی ساختمان وارائه طرح بهسازی، تا آنجا که ممکن است باید مشخصات ساختمان موجود که مستقیما با عملکرد آن هنگام زلزله ارتباط دارد جمع اوری گردد. این مشخصات شامل موارد زیر است:

الف-پیکربندی ساختمان (تعیین نوع و نحوه قرارگیری اعضاء باربر ثقلی و جانبی و اجزاء غیر سازه‌ای که موثر در سختی ویا مقاومت اعضای سازه‌ای هستند)

ب- خواص اعضا (تعیین خواص اعضاء و نحوه اتصال آنها با سایر اعضاء جهت محاسبه ظرفیت اعضاء)

ج-ساختمان‌های مجاور (بررسی تأثیر سازه‌های مجاور بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ای که تحت مطالعات بهسازی قرار دارد)

دامنه اطلاعات جمع آوری شده از وضعیت موجود ساختمان موردنظر در سه سطح اطلاعات حداقل، متعارف و جامع مطابق با تعاریف ذکر شده در دستور العمل می‌باشد.

درجه اعتبار نتایج حاصل از اطلاعات جمع آوری شده از ساختمان موجود، توسط ضریب آگاهی K، در روابط محاسبه ظرفیت هر یک از اجزای سازه اعمال می‌گردد. ضریب آگاهی با استفاده جدول (2-1) متناسب با هدف انتخاب شده برای بهسازی و سطح اطلاعات تعیین می‌گردد. در تحلیل‌های خطی، اطلاعاتی در سطح حداقل، مجاز می‌باشد. اما در تحلیل‌های غیرخطی، جمع آوری اطلاعات باید در سطح متعارف یا جامع انجام گیرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122