پایان نامه ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركت ها و نسبت سودآوری آن ها در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركت ها و نسبت سودآوری آن ها در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركت ها و نسبت سودآوری آن ها در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول    2
ا-کلیات تحقیق    2
1-1) مقدمه    2
1-2) بیان مسأله    4
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    5
1-4) اهداف مشخص تحقيق    7
1-5) سوالات تحقيق    7
1-6) فرضيه‏هاي تحقیق    8
1-7) قلمرو تحقيق    8
1-8) روش انجام تحقيق    8
1-9) تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی    9
فصل دوم    12
2-مبانی نظری و پیشینه تحقیق    12
2-1) مقدمه    12
2-2) تاریخچه مختصری از بورس  در جهان    12
2-3) تاریخچه مختصری از بورس ایران    13
2-3-1) دوره نخست(1357-1346)    13
2-3-2) دوره دوم (1367- 1358)    14
2-3-3) دوره سوم(1383-1368)    14
2-3-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)    15
2-4) تعریف بورس    16
2-5) موجودی مواد و کالا    18
2-6) ارزشیابی موجودی کالا    18
2-6-1) صورتهای مالی برای مقاصد عمومی    19
2-7) مبانی ارزیابی موجودیها    22
2-8) گردش موجودی کالا    24
2-9) دوره گردش موجودیها    25
2-10) دوره وصول مطالبات    26
2-11) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام    29
2-12) دوره واریز بستانکاران    29
2-13) هزینه¬های قابل قبول مالیاتی    31
2-14) هزینه¬های توزیع و فروش و اداری و عمومی    33
2-15) سرمایه در گردش    35
2-16) مدیریت سرمایه در گردش    36
2-17) پيشينه تحقيق    38
2-17-1) تحقیقات داخلی    38
2-17-2) تحقیقات خارجی    40
2-18 ) خلاصه و جمع بندي    45
فصل سوم    49
3- روش شناسی تحقیق    49
3-1) مقدمه    49
3-2) روش كلي و چارچوب تحقیق    49
3-3) جامعه آماری    51
3-4) حجم نمونه و كفايت آن    51
3-5) روش نمونه گيري    52
3-6) ابزار جمعآوری دادههاي تحقيق و كاربرد آن ها    53
3-7) روش هاي گردآوري داده هاي تحقيق و كاربرد آن ها    53
3-8) اعتبار و پايايي ابزارتحقيق:    54
3-9) روش هاي تجزيه و تحليل داده¬ها    56
3-9-1) روش هاي آماري:    56
3-9-2) مدل تحقيق و اجزاي آن :    57
3-9-3) روش هاي رايانه اي:    59
3-9-4 ) تحليل پیش فرض ها:    59
فصل چهارم    63
4-یافته¬های تحقیق    63
4-1) مقدمه    63
4-2) توصيف داده¬هاي تحقيق    63
4-2-1) توصيف جامعه و نمونه آماري    63
4-3) تحليل یافته¬های تحقيق    66
4-4) سایر یافته¬های پژوهش    67
4-5) تحليل روابط بين متغيرها    69
4-6) جمع بندی    71
فصل پنجم    73
5-تلخیص، نتیجه¬گیری و پیشنهادها    73
5-1) مقدمه    73
5-2) خلاصه یافته¬های تحقيق    73
5-3) نتیجه گیری    74
5-4) پیشنهادهای تحقیق    82
5-4-1) پیشنهادهای کاربردی حاصل از تحقیق    82
5-4-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی    83
5-5) محدودیت¬های تحقیق    83
منایع و مآخذ    86

منایع و مآخذ

انواری­رستمی، علی­اصغر و ختن­لو، محسن(1385)، بررسی مقایسه­ای رتبه­بندی شرکت­های برتر بر اساس نسبت­های سودآوری و شاخص­های بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 43، بهار، صص 43-25.

باقرزاده­خواجه، مجید و فیضی، اصغر(1386)، بررسی رابطه بین نسبت­های سودآوری و ساختار سرمایه با نرخ بازده سهام(مورد مطالعه: شرکت­های سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 84-83، فصلنامه علوم مدیریت، سال اول، شماره 3، زمستان، صص 204-181.

حافظ­نیا، محمدرضا(1380)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.

خاکی، غلامرضا(1390)، روش تحقیق با رویکرد پایان­نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب.

دلاور، علی(1376)، روش پژوهش در روان­شناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، چاپ سوم.

زاده­فر، یحیی؛ اوبنوری، اسمعیل و آبادیان، مریم(1388)، بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت­های سودآوری با ارزش بازار سهام شرکت­های صنعت ایرانخودرو و ساخت قطعات در ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم، شماره ششم، تابستان، صص 115-91.

زاده­فر، یحیی؛ شمس، شهاب­الدین و لاریمی، سید جعفر(1389)، رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت­های سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 59، بهار، صص 128-113.

سبحانی، معصومه(1390)، تأثیر ساختار سازمانی و ویژگی­های شغلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دهیاری­های استان گیلان، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

سجادي، سيد حسين.دستگير، محسن.فرازمند، حسن.محمودي، وحيد. 1385، عوامل موثر بر سودآوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  .

سکاران، اوما( 1384)، روش­های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیرت و برنامه ریزی، چاپ سوم.

Lazaridis and D. Tryfonidis(2006), Relationship Between Working capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange. Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 19, No. 1, January-June.

Abdul Raheman and Mohamed Naser(2007), Working Capital Management and Profitabability-Case Of Pakistan Firms.. International Revew Of Business Research Papers Vol.3 No.1. March, Pp.279-300.

Sangbae ,K and Francis , in (2006), ” A Note on the Relationship Between Industry Returns and Inflations Through a Multiscaling Approach. Finance Research Letters, Volume 3 . PP 73-78.

FASB(Financial Acconting Standard Board) No, 33.

Padachi(2006), “Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms Performance” International Review of Business Research Papers.Vo.2 No. 2. October, Pp. 45 -58.

Sekaran, Uma(1992). Research Method for Business: a Bkill-building Approach (John Willy & Sons, Ed. 2).

Deloof(2003), Does Working Capital Management Affects Profitability Of Belgian Firms?, Journal of Business Finance & Accounting, Vol 30, No 3 & 4 pp. 573-587.

Shin, H.H and Soenen, L. (1998). “Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability”, Financial Practice and Education,

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركت­ها و نسبت سودآوری آن­ها درشرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مسئله و هدف تحقیق کاربردی و ازجهت روش استنتاج از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. در تحقیق حاضر جامعه­ی آماری مورد بررسی جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در قلمرو زمانی 1386 الی 1390 است. از بین جامعه آماری در نظر گرفته شده تعداد 203 شرکت بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. متغيرهاي مستقل در این تحقیق شامل دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره وصول مطالبات، میزان دفعات واريز بستانكاران، ميانگين صنعت هر شركت و نسبت«SGAE/SALES». و متغیر وابسته شامل نسبت­های سودآوری می­باشد. در این تحقیق روش تجزيه وتحليل داده­ها شامل روش­هاي توصيفي از قبیل پارامترهای مرکزی هم­چون میانگین و میانه و شاخص­های پراکندگی هم­چون انحراف معیار، اميد رياضي، چولگی و کشیدگی و جهت تجزیه و تحلیل بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره، آزمون­های همبستگی وتحلیل واریانس استفاده می­گردد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد: بين دوره گردش موجودي كالا و نسبت سودآوري رابطه معنی­داری وجود دارد؛ بين متوسط دوره وصول مطالبات، میزان دفعات واریز بستانکاران، ميانگين صنعت و نسبت هزینه های فروش و عمومی و اداری به فروش خالص و نسبت سودآوري رابطه معنی­داری وجود ندارد؛ با توجه به نتایج آزمون رگرسیون می­توان گفت که متغیّر دوره گردش موجودی کالا با ضریب 439.0، متغیّر میانگین صنعت با ضریب 149.0 بر نسبت سودآوری شرکت­های مورد مطالعه در قلمرو پژوهش تأثیر می­گذارند.

واژگان کلیدی: دوره گردش موجودی کالا، میانگین صنعت، نسبت سودآوری، دوره وصول مطالبات، میزان دفعات واریز بستانکاران

فصل اول کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

هميشه ‌‌شكوفايي ‌‌و ‌‌پويايي ‌‌يك ‌‌بنگاه ‌‌اقتصادي ‌‌مرهون ‌‌بهرهبرداري ‌‌از ‌‌دامنه ‌‌وسيعي ‌‌از ‌‌اطلاعات ‌‌مي‌‌باشد. ‌‌لذا ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده‌‌ها ‌‌نيز ‌‌بهعنوان ‌‌يك ‌‌ثروت ‌‌ملي ‌‌مي‌‌باشند ‌‌و ‌‌تجارب ‌‌هميشه ‌‌نشاندهنده ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌خرد ‌‌و ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌كلان‌، ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌نقش ‌‌اساسي ‌‌و ‌‌بنيادي ‌‌داشته ‌‌و ‌‌مديران ‌‌نيز ‌‌با ‌‌هر ‌‌درجه ‌‌از ‌‌توانايي ‌‌و ‌‌كفايت‌‌، ‌‌نيازمند ‌‌اطلاعات ‌‌براي ‌‌تصميم‌‌گيري‌، ‌‌هدايت‌‌، ‌‌كنترل ‌‌و ‌‌برنامهريزي ‌‌هستند. ‌‌لذا ‌‌در ‌‌اين ‌‌رابطه ‌‌سيستم ‌‌حسابداري ‌‌به­عنوان ‌‌يك ‌‌سيستم ‌‌اطلاعاتي‌‌، ‌‌تامين­كننده ‌‌قسمت ‌‌عمده­‌‌اي ‌‌از ‌‌نيازها ‌‌بوده ‌‌چون ‌‌كه ‌‌معمولا ‌‌مديريت ‌‌ ‌‌مطلوب ‌‌و ‌‌كارآمد ‌‌بدون ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌دانش ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌بدون ‌‌اتكا ‌‌به ‌‌اطلاعات ‌‌مالي‌‌، ‌‌غير ‌‌ممكن ‌‌و ‌‌يا ‌‌لااقل ‌‌كم ‌‌نتيجه ‌‌خواهد ‌‌بود ‌‌و ‌‌نهايتاً ‌‌اين­كه ‌‌اين ‌‌سيستم ‌‌حسابداري ‌‌منجر ‌‌به ‌‌تهيه ‌‌و ‌‌تنظيم ‌‌صورت­‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌مي­‌‌باشد ‌‌كه ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌اعم ‌‌از ‌‌داخلي ‌‌و ‌‌خارجي ‌‌را ‌‌در ‌‌اخذ ‌‌تصميمات ‌‌منطقي ‌‌و ‌‌آگاهانه ‌‌ياري ‌‌مي­‌‌رساند‌‌.

البته ‌‌در ‌‌سالهاي ‌‌اخير ‌‌تعاريف ‌‌حسابداري ‌‌نسبت ‌‌به ‌‌قبل ‌‌تفاوت ‌‌اساسي ‌‌داشته ‌‌و ‌‌

بيشتر ‌‌اين ‌‌تعريفها ‌‌ضمن ‌‌اهميت ‌‌دادن ‌‌به ‌‌ويژگي ‌‌مربوط ‌‌بودن ‌‌و ‌‌قابل ‌‌فهم ‌‌بودن ‌‌اطلاعات ‌‌مالي،بر ‌‌قابل ‌‌استفاده ‌‌بودن ‌‌آن ‌‌درتصميم ‌‌گيري ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌و ‌‌اقتصادي ‌‌تاكيد ‌‌دارند ‌‌. ‌‌به ‌‌هر ‌‌حال ‌‌براي ‌‌اينكه ‌‌بتوان ‌‌فعاليت ‌‌ها ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌يك ‌‌واحد ‌‌اقتصادي ‌‌را ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌نمود ‌‌بايد ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌اول ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌ ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌بعد ‌‌روابط ‌‌بين ‌‌اين ‌‌ارقام ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌مشخص ‌‌نمود‌‌، ‌‌كه ‌‌اين ‌‌دو ‌‌مرحله‌‌، ‌‌اتفاق ‌‌نظر ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌مي ‌‌كند ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌هميشه ‌‌در ‌‌هنگام ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌و ‌‌در ‌‌مقام ‌‌مقايسه ‌‌معني ‌‌و ‌‌مفهوم ‌‌واقعي ‌‌پيدا ‌‌مي ‌‌كنند‌‌. از ‌‌جمله ‌‌روش ‌‌هايي ‌‌كه ‌‌براي ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌وضعيت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌يك ‌‌شركت ‌‌پيشنهاد ‌‌مي ‌‌شود، ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌روش ‌‌نسبت ‌‌يابي ‌‌ميباشد‌‌، ‌‌چون ‌‌كه ‌‌اين ‌‌عمل ‌‌درك ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌تسهيل ‌‌نموده ‌‌و ‌‌تقريبا ‌‌راه ‌‌حل ‌‌مناسبي ‌‌براي ‌‌تصميم ‌‌گيري ‌‌ها ‌‌مي ‌‌باشد‌‌. ‌‌يك ‌‌تحليلگر ‌‌بايد ‌‌فقط ‌‌آن ‌‌نسبت ‌‌هايي ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌محاسبه ‌‌نمايد ‌‌كه ‌‌اطلاعات ‌‌مفيد ‌‌و ‌‌مناسبي ‌‌را ‌‌در ‌‌مورد ‌‌شركت ‌‌ارائه ‌‌نمايد‌‌. ‌‌زيرا ‌‌موفقيت ‌‌در ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌كاملا ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌صحيح ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌ ‌‌مناسب ‌‌توسط ‌‌تحليلگر ‌‌بستگي ‌‌دارد. ‌‌بايد ‌‌توجه ‌‌داشت ‌‌كه ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي‌‌، ‌‌خلاصه ‌‌معاملات و ‌‌رويداد‌‌ها‌‌ي ‌‌گذشته ‌‌را ‌‌نشان ‌‌مي ‌‌دهد ‌‌در ‌‌حالي ‌‌كه ‌‌تصميم ‌‌گيري ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌مسائلي ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌با ‌‌آينده ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌است ‌‌و ‌‌در ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌فرض ‌‌بر ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌گذشته ‌‌زمينه ‌‌ساز ‌‌آينده ‌‌بوده ‌‌لذا ‌‌تلاشهايي ‌‌كه ‌‌در ‌‌گذشته ‌‌انجام ‌‌شده ‌‌مورد ‌‌بررسي ‌‌قرار ‌‌گرفته ‌‌و ‌‌نتايج ‌‌بدست ‌‌آمده‌‌، ‌‌راهنمايي ‌‌است ‌‌براي ‌‌اخذ ‌‌تصميمات ‌‌آينده ‌‌(بررسي ‌‌هاي ‌‌حسابداري، ‌‌دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداري ‌‌و ‌‌مديريت ‌‌بازرگاني ‌‌دانشگاه ‌‌تهران، ‌‌شماره2‌‌، ‌‌پاييز ‌‌71، صفحه ‌‌32)‌‌. ‌‌چراكه ‌‌هدف ‌‌هاي ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گزارشگري ‌‌مالي ‌‌از ‌‌نيازها ‌‌و ‌‌خواسته ‌‌هاي ‌‌اطلاعاتي ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌سرچشمه ‌‌مي ‌‌گيرد ‌‌(عالي ‌‌ور، ‌‌نشريه‌‌76، ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌اساسي، ‌‌مركز ‌‌تحقيقات ‌‌حسابرسي‌‌، ‌‌ص‌‌3)‌‌. ‌‌هدف ‌‌اصلي ‌‌گزارشگري ‌‌مالي‌‌، ‌‌بيان ‌‌اثرات ‌‌اقتصادي ‌‌رويدادها ‌‌و ‌‌عمليات ‌‌مالي ‌‌موثر ‌‌بر ‌‌وضعيت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌براي ‌‌اشخاص ‌‌جهت ‌‌كمك ‌‌به ‌‌آنان ‌‌در ‌‌اتخاذ ‌‌تصميمات ‌‌مالي ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌با ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌است ‌‌و ‌‌ابزار ‌‌اصلي ‌‌انتقال ‌‌اطلاعات ‌‌به ‌‌اشخاص‌‌، ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌است ‌‌كه ‌‌محصول ‌‌نهايي ‌‌فرآيند ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گزارشگري ‌‌مالي ‌‌محسوب ‌‌مي ‌‌شود‌‌. ‌‌پس ‌‌از ‌‌تهيه ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌،

‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل آن ‌‌ها ‌‌مطرح ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌براي ‌‌اين ‌‌امر ‌‌مهم ‌‌از ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌استفاده ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌نسبت ‌‌نيز ‌‌وسيله ‌‌اي ‌‌براي ‌‌تعيين ‌‌رابطه ‌‌بين ‌‌دو ‌‌رقم ‌‌است ‌‌كه ‌‌بصورت ‌‌جزئي ‌‌و ‌‌كلي ‌‌و ‌‌يا ‌‌به ‌‌شكل ‌‌درصدي ‌‌نشان ‌‌داده ‌‌مي ‌‌شود. ‌‌از ‌‌همين ‌‌رو ‌‌امكان ‌‌مقايسه ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌شركت ‌‌هاي ‌‌مختلف ‌‌را ‌‌به ‌‌منظور ‌‌ارزيابي ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌فراهم ‌‌مي ‌‌آورد‌‌. ‌‌بطوركلي ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي‌‌، ‌‌امروزه ‌‌ابزار ‌‌خوبي ‌‌براي ‌‌ارزيابي ‌‌عمليات ‌‌مالي‌‌، ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌وضعيت ‌‌اعتباري ‌‌و ‌‌تعيين ‌‌‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌و ‌‌قيمت ‌‌سهام ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌اين ‌‌نسبت ‌‌ها ‌‌توسط ‌‌سرمايه ‌‌گذاران‌‌، ‌‌اعتباردهندگان ‌‌ ‌‌و ‌‌شركت ‌‌هاي ‌‌مشاوره ‌‌مديريت ‌‌در ‌‌تعيين ‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌بكار ‌‌برده ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌مي ‌‌تواند ‌‌ ‌‌براي ‌‌اندازه ‌‌گيري ‌‌كارآيي‌‌، ‌‌ريسك ‌‌و ‌‌سوداوري ‌‌مفيد ‌‌باشد‌‌، ‌‌اما ‌‌نمي ‌‌توان ‌‌از ‌‌آن ‌‌ها ‌‌با ‌‌مفاهيم ‌‌واحدي ‌‌در ‌‌تمام ‌‌شركتها ‌‌استفاده ‌‌نمود‌‌. ‌‌بهعبارت ‌‌ديگر ‌‌كاربرد ‌‌آنها ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌يكسان ‌‌نيست ‌‌و ‌‌با ‌‌يكديگر ‌‌متفاوت ‌‌است ‌‌كه ‌‌اختلاف ‌‌در ‌‌كاربرد ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌در ‌‌كشورهاي ‌‌گوناگون، ‌‌ناشي ‌‌از ‌‌قوانين ‌‌و ‌‌مقررات ‌‌موجود ‌‌و ‌‌مجاز ‌‌بودن ‌‌حسابدارن ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌رويه ‌‌هاي ‌‌مختلف ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گوناگوني ‌‌و ‌‌ساختار ‌‌تامين ‌‌مالي ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌البته ‌‌اصول ‌‌و ‌‌اساس ‌‌حسابداري ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌مشابه ‌‌است‌‌(بررسي­‌‌هاي ‌‌حسابداري‌‌، ‌‌سال ‌‌دوم، شماره ‌‌5، پاييز ‌‌72، صفحه ‌‌5،دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداري ‌‌و ‌‌مديرت ‌‌بازرگاني ‌‌دانشگاه ‌‌تهران‌)‌‌.

1-2) بیان مسأله

نسبت سودآوری به عنوان ابزاری جهت سنجش اثربخشي مديريت، همواره مورد استفاده­ی سرمايه­گذاران، مديران و تحليل­گران مالی بوده است، که نشان از اهمیت آن دارد. از همین­رو، شناسایی عوامل مرتبط با قدرت سودآوري، فروش و اعتبار هر شرکت، می­تواند درصد پیشرفت بیشتري را در میزان دستیابی به بازده غیرعادی براي هر شرکتی، فراهم آورد و همین­طور بالعکس، باعث از بین رفتن منابع شرکت گردد.

مشكل اصلي اين است كه در تحقیقات گذشته، ارتباط عواملی چون: ریسک بازار، میزان سرمایه­گذاری در دارایی­های ثابت، عوامل درونی را با نسبت سودآوری می­سنجیدند. احتمال بروز خطا در عوامل یاد شده­ی بالا، دلیلی بر کنکاش جهت دستیابی به راهی است که کمتر دستخوش تحریف یا نادیده گرفتن قرار گیرد. از طرف دیگر با تشخیص عوامل مرتبط با سودآوری که در این تحقیق به آن ها پرداخته­ایم، می­توان به تاثیر استراتژی­های مختلف هر مدیر در کوتاه­مدت و بلند مدت پی برد. اين استراتژي ها در زمان لازم توسط مديران مانند فنر رها شده، انعطاف بالقوه اي را در شرايط مختلف به بار مي آورند.

از طرف ديگر با شناسايي و انجام هزينه هاي لازم كه در نهايت منجر به سودآوري براي شركت مي گردند، مي توان سطح انعطاف را براي هر شركت در مواجهه با شرايط نامطلوب بازار، در حد بالايي قرار داد. در اين تحقيق، منظور از هزينه هاي لازم براي سودآوري و هزينه هاي ورودي عبارتست از:

دوره گردش كالا، متوسط دوره وصول مطالبات، ميانگين صنعت، دفعات واريز بستانكاران و هزينه هاي اداري، توزيع و فروش، كه از آن ها نه بعنوان هزينه، بلكه فعاليت هايي كه منجر به سودآوري مي گردند ياد مي شود.

بنابراين در اين تحقيق ما بدنبال پاسخ به اين سوال هستيم:

«چه رابطه اي بين هزينه هاي ورودي و نسبت سودآوري در شركت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس وجود دارد؟»

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

این پژوهش از آنجایی که با در نظر گرفتن نسبت هاي دوره گردش كالا، متوسط دوره وصول مطالبات، دفعات واريز بستانكاران، مقايسه ميانگين صنعت و در آخر هم نسبت SGAE/SALES، میزان رابطه آن ها را با نسبت سودآوری خواهد سنجيد، تحقیق جدیدی محسوب می شود. در تحقیقات گذشته ارتباط سودآوری را با دارایی ها و میزان سرمایه گذاری ها و سود هر سهم، مورد ارزیابی قرار می دادند.

در تحقیقات گذشته از داده های قابل تحریف برای مدت طولانی، استفاده شده که البته با توجه به نوسانات شدید و تحریم های سال جاری، استفاده از این داده ها قابل توجیه است اما از آنجایی که برخی از تحقیقات انجام شده بعنوان پیشنهاد برای تحقیقات آتی ،تکرار همان تحقیق با استفاده از داده های اشاره شده در این تحقیق را توصیه کرده و مهمتر از آن با توجه به اینکه طی چند ماه اخیر (سال جاری)، شاهد نوسانات بسیار شدیدبوده ایم، اهمیت تحقیق از این نظر قابل توجیه است تا به ارزیابی رابطه هزينه هاي ورودي شرکت با نسبت سودآوری آن بپردازیم.

تحقیقات گذشته چون به ارتباط نسبت سودآوری با نسبت های مالی، میزان سرمایه گذاری و غیره
می پرداختند، و از اطلاعات خارجی، در تحلیل داده ها استفاده کرده اند، اطلاعاتشان غیرواقعی تلقی و تفاوت آن ها با واقعیت دلیلی بر عدم کاربرد آن ها و حمایت از سوی سازمان های ذینفع است.

برنامه سیاست مداران در سوق دادن سرمایه های افراد به بازار سرمایه و حمایت از تولید داخلی، ارزیابی رابطه بین عوامل تاثیر گذار و نسبت رشد را با نسبت سودآوری، تاکید و مورد استفاده قرار می دهند.

دلیل نهایی اهمیت موضوع تحقیق:

این است که می­تواند مبنایی مولد برای در نظر گرفتن شاخص­های تبلیغ، شبکه­های وصول طلب و واريز بدهي و ميانگين صنعت در تحلیل سودآوری قرار گرفته و مورد حمایت تحلیل­گران بازار سرمایه واقع گردد. هم­چنین مديران با استفاده از اين عوامل و شاخص­ها قادر خواهند بود عوامل مهم در عمليات اجرايي را تعيين كنند.

1-4) اهداف مشخص تحقيق

الف ـ هدف اصلی

تعیین رابطه بین هزينه­هاي ورودي  و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

ب ـ اهداف فرعي

تعیین رابطه بین دوره گردش موجودي كالا و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

تعیین رابطه بین متوسط دوره وصول مطالبات و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

تعیین رابطه بین دفعات واريز بستانكاران و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

تعیین رابطه بین ميانگين صنعت و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

تعیین رابطه بین «SGAE/SALES» و نسبت سودآوري در شرکت­های قلمرو تحقیق.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122