پایان نامه برررسي تاثير چهار هفته فعاليت ورزشي ايزومتريک هندگريپ، بر تغييرات اتساع عروقي وابسته به جريان خون و فشارخون در زنان مبتلا به پرفشاري خون

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه برررسي تاثير چهار هفته فعاليت ورزشي ايزومتريک هندگريپ، بر تغييرات اتساع عروقي وابسته به جريان خون و فشارخون در  زنان مبتلا به پرفشاري خون یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه برررسي تاثير چهار هفته فعاليت ورزشي ايزومتريک هندگريپ، بر تغييرات اتساع عروقي وابسته به جريان خون و فشارخون در  زنان مبتلا به پرفشاري خون بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 1
1-1  بيان مسأله5
1-2   ضرورت واهمیت پژوهش    9
1-3   اهداف پژوهش    11
1-3-1 هدف کلی    11
1-3-2  اهداف اختصاصی    11
1-4   پرسش‌های پژوهش    12
1-5 تعاریف مفهومی متغیرها    12
1-5-1  پرفشارخونی    12
1-5-2 اتساع عروقی وابسته به جریان خون    13
1-5-3 فشارخون سیستولیک13
1-5-4 فشارخون دیاستولیک13
1-5-5 فعالیت ایزومتریک13
فصل دوم: مفاهیم بنیادی و پیشینه پژوهش
2 –1مقدمه 15
2-2 مفاهیم بنیادی    15
2-2-1 فشارخون    15
2-2-2 پرفشارخونی    16
2-2-3 پاتوفیزیولوژی    17
2-2-3-1 کنترل موضعی    18
2-2-3-2 کنترل پرفشارخونی    20
2-2-3-2-1کنترل دارویی20
2-2-3-2-1 کنترل غیر دارویی21
2-2-4 عوارض پرفشارخونی    22
2-2-5 ساختار عملکرد عروق    23
2-2-6 ساختار عروق خونی    24
2-2-7 اندوتلیوم    25
2-2-8 ساختار اندوتلیوم    26
2-2-9 عملکرد اندوتلیال    26
2-2-10 اختلال در عملکرد اندوتلیال    28
2-2-11 ارزیابی اندوتلیال و عملکرد عروقی     29
2-2-12 اتساع عروقی ناشی از جریان خون    29
2-2-13 تنش برشی    31
2-2-14 فعالیت ورزشی ایزومتریک و فشارخون     33
2-3  پیشینه تحقیق     35
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه    41
3-2 روش پژوهش    41
3-3 جامعه آماري، نمونه آماری و روش نمونه¬گيري41
3-4 متغیرهای پژوهش    42
3-4-1 متغیرهای مستقل    42
3-4-2 متغیرهای وابسته    42
3-4-3 محدودیت‌های غیرقابل کنترل    42
3-4-4 متغیرهای قابل کنترل    43
3-5 تعریف عملیاتی متغیرها    43
3-5-1فعالیت ایزومتریک    43
3-5-2 زنان غیر ورزشکار43
3-5-3 بیماری پرفشارخونی43
3-6 ابزار و وسایل اندازه گیری پژوهش44
3-7 روش اجرا45
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات47
فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
4-1 مقدمه49
4-2 بررسی نرمالیته داده‌های مطالعه49
4-3 یافته های توصیفی50
4-3 نتایج توصیفی متغیرهای اندازه گیری شده51
4-4 یافته های مرتبط با سوالات پژوهش51
4-4-1 سوال اول 51
4-4-2 سوال دوم 52
4-4-3 سوال سوم 54
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه57
5-2 خلاصه تحقیق 57
5-3 بحث و بررسی59
5-3-1 تاثیر فعالیت ورزشی بر FMD و فشارخون59
5-4  نتیجه گیری74
5-5 محدودیت ها 75
5-6 پیشنهادات 75
5-6-1 پیشنهادهای کاربردی75
5-6-2 پیشنهادهای پژوهشی76
فهرست منابع
منابع فارسی77
منابع انگلیسی 78

فهرست منابع

هال،جان(2011). فیزیولوژی پزشکی گایتون.ترجمه:اصغر قاسمی و مسلم محمدی(1391).تهران:انتشارات خسروی.

اسمیت،دنیس‌ال،بوفرنهال.(2011). فیزیولوژی ورزشی قلبی – عروقی پیشرفته.ترجمه:پروانه نظرعلی(1392) تهران: انتشارات حتمی

آزرم،طالب، برجیان،لیلی، جعفری،محمدرضا و همکاران (1382). فیزیولوژی شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف بدن انسان.اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.انتشارات کنکاش

ژیانگ،لوشا، هستر، رابرت ال(2012) پاسخ­های قلبی- عروقی به فعالیت ورزشی.ترجمه: فرهاد دریانوش و نسترن حاجی تهرانی(1392) تهران: انتشارات حتمی

اس ساجیو،مایکل (2012) عملکرد قلبی- ریوی طی فعالیت ورزشی در بیماران قلبی. ترجمه: فرهاد دریانوش، مهشید مهذب،ملیحه کمالی و همکاران(1392) تهران: انتشارات حتمی

عزیزی، فریدون، جانقربانی، محسن، حاتمی، حسین (1389) اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران.تهران: انتشارات پژوهشکده علوم  غدد درون ریز و متابولیسم

پرستاري داخلي جراحي بيماريهاي قلب وعروق- فيپس سال75

حاتمی،حسین، رضوی، سیدمنصور، افتخاری اردبیلی، حسن و همکاران (1388) کتاب جامع بهداشت عمومی جلد دوم تهران: انتشارات وزارت بهداشت

راي،عليرضا (1382).اپيدميولوژي فشارخون. سمينارعلمي فشارخون. كرمانشاه: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

نشريه مركزروابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكی شماره 16 – فروردين ماه 1392

هانیه نیرومند اسکويي ،دکتر محمد تفضلي شاد پور،دکتر فرزان قال چي(١٣٨٧). مطالعه اثر الاستيسيته شريان بر الگوي تنش برشی ديواره و پاسخ سلول های اندوتليال، مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، صفحات 132-127

Nasim Karim, Jahan Ara Hasan  and Syed Sanowar Ali (2011).heart rate variability. Journal of Basic and Applied Sciences Vol. 7, No. 1, 71-77

Tikkanen, “Characterization and application of analysis methods for ECG and time interval variability data, 1999,” inDepartment of Physical Sciences Finland: University of Oulu, p. 103.

Cheri L. McGowan, Adrienne Visocchi, Martha Faulkner, Robin Verduyn, Mark Rakobowchuk, Andrew S. Levy, Neil McCartney, et al. (2008). Isometric handgrip training improves local flow-mediated dilation in medicated hypertensives. European Journal of Applied Physiology. Volume 103, Issue 2, p 251

Pilania, Neha . (2011).  Effects of 4 weeks of low intensity hand grip isometric training with vascular occlusion in older adults.Graduate Theses and Dissertations. Paper 10443.

Joel D. Trinity, D. Walter Wray, Melissa A. H.Witman, Gwenael Layec, Zachary Barrett-O’Keefe, Stephen J. Ives, Jamie D.Conklin, Van Reese, Russell S. Richardson.(2013).Contribution of nitric oxide to brachial artery vasodilation during progressive handgrip exercise in the elderly.

American Journal of Physiology – Regulatory  Integrative and Comparative Physiology.  305(8): R893–R899.

 چکیده

پرفشاری‌خون، نقش قابل توجهی را در ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی و مرگ و میر این نوع بیماری‌ها در جهان ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد که پرفشاری‌خون ارتباط پیچیده‌ای با اختلال در عملکرد اندوتلیال دارد. افزایش فشارخون به طور قابل توجهی با اختلالاتی در عملکرد و ساختار قلبی- عروقی همراه است که باعث تخریب قلب، کلیه‌ها، مغز، عروق و دیگر اندام‌ها می‌گردد و منجر به مرگ زودرس می‌شود. هدف از تحقیق حاضر، برررسي تاثير چهار هفته فعاليت ورزشي ايزومتريک هندگريپ، بر تغييرات اتساع عروقي وابسته به جريان خون(FMD) و فشارخون در  زنان مبتلا به پرفشاري خون بود. بدین منظور در این مطالعه 14 زن با محدوده سنی 30 تا 55 سال بر اساس توده چربی بدن و نوع داروی مصرفی فشارخون انتخاب شدند. شرکت کنندگان برنامه تمرینی ایزومتریک هندگریپ را در 4 هفته، هر هفته 3 جلسه انجام می‌دادند. قبل از شروع تمرینات و 24 ساعت پس از انجام آخرین جلسه، فشارخون و سونوگرافی داپلر از شریان بازویی دست راست آزمودنی‌ها گرفته شد. ارزیابی داده‌ها با استفاده از آزمون T وابسته طرح پیش آزمون- پس آزمون در سطح معنی­داری  05/0  P­­≤انجام شد. طبق نتایج به دست آمده، تغییرات معناداری در میزان FMD و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در گروه آزمودنی‌ها مشاهده شد (به ترتیب001/0> p و 006/0 = p و001/0>p  ) در پایان، نتایج این پژوهش نشان داد فعالیت ورزشی ایزومتریک هندگریپ با تاثیر مثبت بر عملکرد اندوتلیال می­تواند به‌طور بالقوه­ای اختلال عملکرد اندوتلیال را در افراد پرفشاری‌خون معکوس کند.

واژه ­های کلیدی: تمرینات ایزومتریک، تغييرات اتساع عروقي وابسته به جريان خون، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

فصل اول

مقدمه

اینگونه تخمین زده می‌شود که پرفشاری خون، 1 بیلیون نفر را در سرتاسر جهان درگیر می‌کند که این امر با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی(CVD) [1] و بالارفتن  مرگ و میر مخصوصا در افراد مسن همراه است و به درستی ثابت شده است که با پیشرفت سن، فشارخون افزایش پیدا می‌کند. (رافائل داس ریس و همکاران[2]،2013). در ایالت متحده آمریکا، حدود 9/77 میلیون نفر بزرگسال مبتلا به پرفشاری خون هستند که طبق آمار سازمان بررسی ارزیابی تغذیه و سلامت ملی (NHANES)[3] در سال 2007،  5/81 درصد از این افراد از بیماری خود، اطلاع دارند، 9/74 درصد تحت درمان هستند، 5/52 درصد تحت کنترل هستند و 5/47 درصد نیز تحت کنترل نمی‌باشند. پیش بینی‌ها نشان می‌دهند که پرفشاری خون از سال 2013 تا سال 2030، 2/7 درصد افزایش خواهد داشت (انجمن قلب آمریکا[4] ،2013).

پرفشاری خون نقش برجسته‌ای را در جهان، در تمام علل و مرگ و میر بیماری‌های قلبی- عروقی ایفا می‌کند. اصلاح شیوه زندگی، شامل افزایش فعالیت ورزشی برای پیشگیری و درمان پرفشاری خون توصیه می‌گردد (چری لی و همکاران[5] ،2007).

کاهش فعالیت بدنی و زیاده‌روی در مصرف چربی‌ها، گوشت، شکر، نمک و مصرف دخانیات همراه با زندگی پر استرس در دهه‌های گذشته، بروز بیماری‌های عمده‌ی غیرواگیر را در جوامع بشری افزایش داده است. تقریبا دو سوم مرگ و میرها در کشورهای پیشرفته به علت این بیماری‌ها است. و در کشورهای خاورمیانه نیز بیماری‌های قلبی– عروقی، بیماری‌های مزمن ریوی و دیابت سه علت از شش علت اول مرگ و میر را تشکیل می‌دهند. در ایران نیز این بیماری‌ها از علل عمده‌ی مرگ و میر و ناتوانی به شمار می‌روند. عوامل خطر بروز این بیماری‌ها، شامل افزایش فشارخون، زیادی چربی‌های خون، اختلالات متابولیسم گلوکز، اضافه وزن و چاقی و مصرف دخانیات می‌باشد که در کشور ما و به ویژه در شهرهای بزرگ شایع است.

طبق آمار مندرج در سیمای مرگ و میر در 29 استان کشور در سال 1383، ده علت اصلی مرگ و میر در ایران، به ترتیب، بیماری‌های قلبی – عروقی، حوادث غیرعمدی، سرطان‌ها، بیماری‌های دستگاه تنفس، اختلالات حول تولد، بیماری‌های دستگاه گوارش، مجموع حوادث عمومی، بیماری‌های دستگاه ادراری و تناسلی، اختلالات غدد و متابولیک و ناهنجاری‌های مادرزادی بوده است. اگر چه بدون شک این رتبه بندی تا سال 2030 در کشور ما نیز تغییر می‌کند، صحت، دقت و متدولوژی گردآوری آمار کشوری جای تامل دارد (عزیزی،جانقربانی وحاتمی،1389).

در افراد بالغ، فشارخون سیستولی 140 میلی‌متر جیوه یا بالاتر و یا فشارخون دیاستولی 90 میلی‌متر جیوه یا بالاتر پرفشاری خون محسوب می‌شود. فشار خون بالا شایعترین عامل بروز نارسایی و سکته مغزی در بسیاری از کشورها و شایعترین عامل ایجاد نارسایی کلیوی است. در حال حاضر داروهای پایین آورنده فشار خون از رایج ترین داروهایی هستند که توسط پزشکان نسخه می‌شوند با این حال هنوز بیش از نیمی از بیمارانی که فشار خون بالا دارند، درمان نمی‌شوند و فشار خون در بیشتر آنهایی که درمان می‌شوند در حد مطلوب کنترل نشده است. با این وجود، فشار خون بالا در کشور آمریکا در دهه‌های گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است که می‌تواند به علت دقت بیشتر در اندازه‌گیری و تشخیص فشار خون بالا و یا حاصل اقدام‌های وسیع انجام شده در جهت پیشگیری اولیه بیماری‌های قلبی – عروقی در این کشور باشد. شیوع پرفشاری خون در کشورهای اروپایی نیز در همین حدود ذکر شده است. مطالعات انجام شده در کشور ایران نیز حاکی از شیوع بالای پرفشاری‌خون است. در آخرین بررسی شهر تهران در طرح قلب سالم (1376)، شیوع فشارخون دیاستولی بالا در محدوده سن 25 تا 65 سال، حدود 23 درصد و فشار خون سیستولی بالا (بدون بالا بودن فشارخون دیاستولی) حدود 10 درصد نشان داده شده است. این آمار لزوم توجه بیشتر به عوامل خطر قلبی – عروقی و اهمیت پیشگیری اولیه را در کشور، بیش از بیش مورد تاکید قرار می‌دهد  (حاتمی،رضوی،اردبیلی،مجلسی،سیدنوزادی و پریزاده، 1383).

به دنبال ايجاد فشارخون، كنترل فشارخون بالا  نیز از اهميت خاصي برخوردار می‌باشد تا شانس ايجاد عوارض به واسطه فشارخون به حداقل مقدار خود برسد. عليرغم اين كه پيشگيري و درمان پرفشاري خون مورد توجه قرار گرفته و راهكارهاي مشخص براي درمان آن ارائه گرديده كه می‌توان به در دسترس بودن بيش از صد نوع داروي متفاوت فشار خون كه كارايي همگي به اثبات رسيده اشاره كرد، اما همچنان میزانهای گزارش شده براي كنترل فشار خون نااميد كننده است. ميزان موفقيت براي كنترل فشار خون در آمريكا تنها 27 درصد بوده كه در انگلستان، فرانسه و آلمان حتي از اين هم كمتر است. گزارشات پزشكي نشان می‌دهد كه شكست در كنترل فشار خون ريشه در عدم تمكين دارويي دارد. متأسفانه بيشتر تحقيقات به پرس و جو در تمكين دارويي محدود شده اند و یافته‌ها در مورد فرآيند تصمیم گيري در زمينه خودتنظيمي فشار خون توسط بيمار بسيار ناچيز است. واضح است كه كنترل فشار خون به درجه معيني از خودتنظيمي نياز دارد. خودتنظيمي شامل كنترل منظم فشار خون، كاهش نمك مصرفي، عدم مصرف سيگار، انجام ورزش، اجتناب از فشارهاي روحي رواني، تغذيه سالم، كاهش وزن و مصرف مرتب دارو طبق تجويز پزشك می‌باشد (براتی و همکاران،1389).

همانگونه که ذکر شد، ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ- ﻋﺮوﻗﻲ، ﭘﺮﻓﺸﺎریﺧون اﺳﺖ.ﻛــﺎﻫﺶ ﻓــﺸﺎرﺧــــﻮن اﺳـﺘﺮاﺣﺘﻲ در اﻓـﺮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ[6] و ﺑﻪ وﻳـﮋه اﻓـﺮاد ﭘﺮﻓـﺸﺎرﺧـﻮنی[7] اﻫﻤﻴـﺖ بسزاﻳﻲ از ﻟﺤـﺎظ ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ ﻣـﺸﻜﻼت ﻗﻠﺒـﻲ – ﻋﺮوﻗـﻲ دارد. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ داروﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، ﻛﺎﻫﺶ و درﻣﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺸﺎرﺧﻮن در ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ (محبی و همکاران، 1388).

اختلال در عملکرد اندوتلیال یکی از عوامل اصلی در پیشرفت آترواسکلروز، پرفشاری‌خون و بیماری عروق کرونری(CAD)[8] محسوب می‌شود. این مورد در افراد پرخطر مستعد آترواسکلروز و در بیماران پرفشارخونی دیده شده است. همچنین اختلال در عملکرد اندوتلیال یک پیشگوی مهم در خصوص حوادث قلبی- عروقی در طولانی مدت می‌باشد (این چانگ هانگ و همکاران[9]، 2012)

اندوتلیوم عروق خونی، نقش مهمی را در تنظیم تونیسیته عروق و حفظ هموستاز قلب و عروق بازی می کند. اختلال در عملکرد اندوتلیوم به پاتوژنز آترواسکلروز بیماری های عروقی و حوادث حاد قلبی و عروقی مرتبط است. اتساع ناشی از جریان خون(FMD)[10]‌ به دنبال ترشح نیتریک اکساید (NO)[11] از سلول‌های اندوتلیال اتفاق می‌افتد. همچنین اخیرا از FMD برای مطالعه عملکرد اندوتلیال عروق خونی به عنوان یک روش غیرتهاجمی استفاده می‌شود. علاوه براین گزارش شده است که اختلال در FMD با تجمع عوامل خطر کرونری مرتبط می‌باشد (جیرو موریگوچی و همکاران[12]،2004)

پرفشاری خون که با اختلال در عملکرد اندوتلیال مرتبط است بیانگر شرایطی است که در آن با کاهش اتساع وابسته به اندوتلیوم و وابسته به نیتریک اکساید روبرو هستیم.  تمرینات ایروبیک پویا، احتمالا به علت ایجاد سازگاری‌های مرتبط با تمرین در سیستم عروقی (برای مثال افزایش اتساع وابسته به اندوتلیال)، فشارخون استراحتی را در افراد مبتلا به پرفشاری خون و یا افراد بدون فشارخون بالا به طور موثری کاهش می‌دهد (پسکاتلو و همکاران[13] ، 2004). شواهد اندکی نشان می‌دهند که تمرینات ایزومتریک شامل تمرینات ایزومتریک هندگریپ، فشارخون استراحتی را در افراد با یا بدون فشارخون بالا کاهش می‌دهد (تیلور و همکاران[14]،2003). مکانیسم‌های مرتبطی در این زمنیه پیشنهاد شده اما مورد بررسی قرار نگرفته است همانند افزایش اتساع وابسته به اندوتلیال (ری سی و همکاران[15]،2000).

برای ارزیابی اختلال در عملکرد اندوتلیال، راه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها اتساع وابسته به جریان خون (FMD) می‌باشد. FMD یکی از روشهای وسیع غیرتهاجمی برای ارزیابی عملکرد اندوتلیال است که بازتاب اتساع وابسته به نیتریک اکساید اندوتلیال در پاسخ به انسداد ناشی از پرخونی واکنشی می‌باشد (این چانگ هانگ و همکاران[16]،2012).

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ایزومتریک ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺧـﻮن استراحتی افراد حتی در کمتر از 8 هفته ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. از سازگاریهای سریع ایجاد شده به دنبال این نوع تمرینات می‌توان به تغییر در اوج ظرفیت اتساع عروقی[17] اشاره کرد (گاوین و همکاران[18]، 2010). تحقیق حاضر با هدف تاثیر 4 هفته فعالیت ایزومتریک هندگریپ بر فشارخون استراحتی و اتساع ناشی از جریان خون زنان مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.

1-1 بیان مسئله

فشار خون از نظر همودینامیک عبارت است از نیرویی که خون بر دیواره‌ی رگ‌هایی که در آن جریان دارد وارد می‌کند و ازیاد فشارخون از افزایش برون ده قلبی، بالا رفتن مقاومت عروقی و یا هر دو ناشی می‌شود. بر این اساس در افراد بالغ، فشار خون  سیستولی 140 میلی متر جیوه یا بالاتر و یا فشار خون دیاستولی 90 میلی متر جیوه یا بالاتر، پرفشاری خون محسوب می‌شود. هدف از تشخیص و درمان پرفشاری خون، کاهش احتمال بروز بیماریهای قلبی – عروقی و مرگ و میر ناشی از آنهاست. (عزیزی،جانقربانی وحاتمی،1389)

 

[1] Cardiovascular disease

[2] Rafael dos Reis et al

[3] National Health and Nutrition Examination Survey

[4] American Heart Association

[5] Cheri L et al

[6]  Normotensive

[7]  Hypertensive

[8] Coronary artery disease

[9] In-Chang Hwang  et al

[10]  Flow mediated dilation

[11] Nitric oxide

[12] Jiro MORIGUCHI et al

[13] Pescatello et al

[14] Taylor et al

[15] Ray C et al

[16] In-Chang Hwang et al

[17] Peak vasodilation capacity

[18] Gavin R et al

[19] American Heart Hssossiation

[20] Joint National Committee on Prevention, Detection,Evaluation and Treatment of High Blood Pressure

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير يک جلسه فعاليت ورزشي شديد روي ميزان پروتئين کربونيل پلاسماي خون زنان فعال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122