پایان نامه بررسي اثرات استخلاف آلکيل بر خواص ساختاري و الکتروني پلي تيوفن با استفاده از روش هاي آغازين و نظريه تابع چگالي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي اثرات استخلاف آلکيل بر خواص ساختاري و الکتروني پلي  تيوفن با استفاده از روش  هاي آغازين و نظريه تابع چگالي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسي اثرات استخلاف آلکيل بر خواص ساختاري و الکتروني پلي  تيوفن با استفاده از روش  هاي آغازين و نظريه تابع چگالي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 1
فصل دوم : پليمرهاي رسانا
2-1-تعريف 5
2-2-تاريخچه 6
2-3-تقويت پليمرهاي رسانا 8
2 -3-1- مفهوم تقویت 8
2-3-2- ماهیت مواد تقویت کننده 9
2-3-3- تقویت شیمیایی 9
2-3-4- تقویت الکتروشیمیایی 11
2-3-5- برگشت پذیری 11
2-4-روش¬هاي تهیه پلیمر¬های رسانا 12
2-4-1- پلیمر شدن شیمیایی 12
2-4-2- پلیمر شدن الکتروشیمیایی 13
2-5 رسانایی پلیمر¬های رسانا 14
2-5-1- نظریه نوار 16
2-5-2- مکانیزم رسانایی پلیمر¬های رسانا 19
2-6-كاربردها 20
2-6-1- باتری¬های با قابلیت شارژ مجدد 21
2-6-2- وسایل الکتروکرومیک 21
2-6-3- کاربرد¬های پزشکی 21
2-6-4-حسگر¬ها 21
2-6-5- الکترود¬های پلیمری 21
2-6-6- انواع مواد هوشمند 22
2-7-معايب ومزايا 22
فصل سوم : پلي(آلکیل¬تيوفن)
3-1-تيوفن 24
3-2-پلي¬تيوفن 25
3-3- پیکربندی پلی¬آلکیل¬تیوفن¬ها 25
3-4-مكانيزم الكتروپليمر شدن 27
3-4-1- روش شیمیایی 27
3-4-1-1- روش مک¬کالو 28
3-4-1-2- روش ریک28
3-4-1-3- روش پلیمر شدن اکسایشی 29
3-4-2- روش الکتروشیمیایی 30
3-4- 2- 1- مکانیزم الکتروپلیمر شدن 31
3- 4- 2- 2- اثر عوامل مختلف بر الکتروپلیمرشدن تیوفن 33
فصل چهارم: روش¬های محاسباتی
4-1 –شیمی محاسباتی 36
4-2-روش¬های آغازین 37
تقریب بورن اوپنهایمر 37
تقریب LCAO 38
تقریب هارتری – فاک 38
روش میدان خود سازگار 38
برهم¬کنش آرایشی 40
افزودن توابع قطبش پذیر 49
افزودن توابع پخشی 50
4–3 نظریه تابعی چگالی 41
4-4-مجموعه پایه 45
4-5- نرم¬افزار¬ها 50
4-5-1- هایپرکم 51
4-5-2- گوس¬ویو 51
4-5-3- گوسین 52
فصل پنجم : محاسبات و نتايج
5-1-بهينه سازي هندسه مولکول¬ها 54
5-2-محاسبات مونومر¬ها 56
5-3- محاسبات الیگومر¬ها 60
5-3-1- محاسبات ساختاری62
5-3-2- محاسبات چگالی بار الکتریکی و چگالی اسپین 69
5-3-3- محاسبات الکترونی 70
فصل ششم: بحث و نتیجه¬گیری
6-1- بررسی مونومر¬ها 74
6-2-بررسی الیگومر¬ها 81
6-2-1- آنالیز ساختاری83
6-2-2- توزیع بار و چگالی اسپین90
6-2-3- خواص الکترونی93
آینده¬نگری 99
منابع 101

منابع

[1] استیونز م پ، (1385) “شیمی پلیمر” شکروی ع و خزایی ا، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، تهران.

[2] عطارزاده ن، 1387، پایان­نامه ارشد: “بهبود مقاومت به خوردگی پوشش­های الکتروپلیمریزه پلی­پیرول در حضور ساخارین و نانو ذرات مگنتینی“، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[3] Skotheim T. A. (2002) “Handbook of Conducting Polymers (Conjugated Polymers Processing and Applications“, 3rd Ed, CRC – Press, Boca Raton.

[4] Bakhshi.A.K. and Bahalla G.(2004) “Electrically conducting polymers: Materials of the twenty first century “, J. Scientific & Industrial Research, 63, pp715.

[5] اشرفي حبيب آبادي ، ع ،‌(1380)، پايان‌نامه ارشد؛ ” پوشش‌دهي فولاد با پلي پيرول، پلي متيل پيرول و پلي (پيرول كو متيل پيرول) به روش پليمر شدن الكتروشيميايي و بررسي مقاومت خوردگي آن “،‌ دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي اصفهان.

[6] Available at http://nobelprize.org

[7] Heeger A. J., (2000) ” Semiconductig and Metallic polymers: The fourth Generation of polymeric Materials “Nobel lecture, Chemistry.

[8] Available at www.kva.se

[9] Kumar D., Sharma R. C. (1998)” Advances in conductive Polymers, (Review Article)”, Eur. Polym, 34, 8, pp1053.

[10] Nigrey P. J., MacDiarmid A. G., Heeger A. J. (1979) ” Electro chemistry of poly acetylene, (CH)x : electro chemical doping of (CH)x films to the metallic state ” ,chem.  Commun, 96, 594.

[11]  ارسلاني ن و دادرس مدني و انتظامي ع، ‌(1371) ” دوپه كردن پليمرهاي رساناي الكتريسيته ” مجله علوم و تكنولوژي پليمر ، سال پنجم ، شماره سوم ص 164.

[12] Malinauskas A. (2007),”Chemical Deposition of Conducting polymers”, polymer, 42, pp3957.

 

[13] اشرفي علي،‌1386، پايان نامه دكتري ،‌” بررسي الكتروپليمرشدن پيرول بر روي فولاد ساده كربني و ارزيابي رفتار خوردگي آن “، دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي اصفهان.

 

[14] Rodriguez J. Grande H. J., Otere T.F (1997)”Handbook of Organic Conductive Molecules and Polymers” Nalwa H. S. Ed, John Wiley & Sons, New York , pp475.

 

[15] Miles M. J., smith W. T., Shapiro J. S. (2000),”Morphological Investigation by Atomic force microscopy and light microscopy of Electro polymerized polypyrrole film”, polymer, 41, pp3349.

[16] Available at www.ntlworld.com

 

[17] آقابزرگ ح ، آقابزرگ ح ر، (1382)، ” مباني شيمي معدني “،‌ جلد اول ، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم ، تهران ،‌ ص 509.

[18] Available at www.acs.org.

[19] Available at www.rcs.org.

[20] Eunt B. L., Diaz A.F. (1991 ” Organic Electrochemistry: an Introduction and a Guide “, Marcel Dekker, New York, 1337.

 

[21] Available at  ” www.nature.com.

 

[22]  سعيدي ع، ‌1375، پايان نامه كارشناسي ارشد ،‌ ” شيمي تهيه غشاهاي پليمري هادي و كاربرد آن در جداسازي اسيدهاي معدني “، دانشكده شيمي ، دانشگاه تبريز.

[23] زنگنه ، ع ، پايان نامه ارشد ، ” تهيه يك الكترود اصلاح شده با پلي پيرول و كاربرد آن براي تعيين مقدار يون نقره” ،  دانشكده علوم ، دانشگاه اصفهان.

[24] Available at www. msds .chem .ox.ac.uk

 

[25] Sumpte W.C. (1994)”The Chemistry of Isatin” , Chemical Reviews , 34, 3, pp393-434.

[26].گیل کریست ت (1380)، “شیمی هتروسیکل”،شفیعی ع، فرزام­فر ب، حامدی­فر ه، هادی­زاده ف، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

[27] Available at www.wikipedia.com/thiophene

 

[28] Roncali J. (1992),”Conjugated poly­ (thiophenes): Synthesis, Functionalization and Applications “, Chemical Reviews, 92, 4, pp111-738.

 

[29] Roncali J. (1992), “Synthetic principles for Band gap control in linear π- Conjugated Systems”, Chemical Reviews 97, pp173.

 

[30] Elsenbaumer R.L., Jenk.-y., Miller G. G., Eckhardt H., shacklehe L.W., Jow R.(1987), ” Poly alkylthiophenes and Poly ( substituted hetro aromatic vinylenes): versatile, Highly conductive, processible polymers with tunable properties “, Kuzmany H., mehring M.,Roth S., Springer , Berline.

 

[31] Elsenbaumer R. L., Jen K.Y. , Miller G. G., Shacklette L. W. (1987), ” Prossible environmentally stable, highly conductive forms of polythiophene “, Synth. Met. 18 pp271.

 

[32] Mciouv Jettries – ELM, sheina E-E., Cooper J.k.McCullough R.D. (2005), “Regioregular poly(3-alkyle thiophene) Conducting Block Copolymers”, polymer, 46, pp8582-8586.

 

[33] Vandeleene S., Vanden Bergh K., Verbiest T., Koeckerberghs G.(2008), ” Influence of Polymerization Methodology on the Regioregularity and Chiroptical Properties of Poly(alkyl thiophenes) ” Macromolecules ,41,14,pp5123.

 

[34] Available at www. wikipedia.org/Polythiophene.

[35] McCullough R.D., Lowe R.D. (1992), “Enhanced electrical Conductivity in regioselectivity Synthesized Poly (3-alkylethiophenes)”, J. Chemical Society, Chemical Communications, 70.

[36] Chen T. A.,  Brine R. A., Rieke R. D. (1993), “Use of highly reactive zinc leads to a new, facile synthesis for polyarylenes “, Macromolecules, 26.

[37] Zhu L., Wehmeyer R.M., Rieke R.D.(1991) , “The direct formation of functionalized alkyl (aryl) zinc halides by oxidative addition of highly reactive zinc with organic halides and their reactions with acid chlorides , alpha. , beta. Unsaturated ketones, and allylic, aryl, and vinyl halides “, The Journal of Organic Chemistry, 56.

[38] Olinga T. (1995), “Kinetics of Polymerization of thiophene by FeCl3 in choloroform and acetonitrile”, Synthetic Metals, 69.

[39] Barbarella G., Zambianchi M, Di toro R. , Colona M., Iarossi D., Goldoni F., Bongini A. (1996), “Regioselective Oligomerization of 3-(Alkylsulfanyl thiophenes with Ferric  Chloride ” , J. Organic Chemistry 61.

[40] Cao. Y., Guo D., Pang M., Qian R. (1987), “Studies on iodine doped thiophene oligomers” Synth Met, 18, pp189.

[41] Genies E., Bidan G., Diaz A.F. (1983),” Poly mono-, bi- and trithiophene: Effect of oligomer chain length on the polymer properties “, J. Electroanal Chem., 149, 4, pp113.

[42] Waltman R. J., Bargon J. C., (1986), “Poly mono-, bi- and trithiophene: Effect of oligomer chain length on the polymer properties”, J. Chem, 64, 4, pp740.

[43] Roncali J., Lemaire M., Garnier F. (1987), “Enhancement of the mean Conjugation Length in Conducting Polythiophenes”,Synth. Met., 18, 139.

[44] Waltman R. J., Bargon J. C.,­(1984),”Substituent Effects in the Electropolymerization of Aromatic Heterocyclic Compounds”, J. Phys. Chem.,88, 19, pp4343.

[45] Roncali J., Garnier F., Lemairem, Garreau R. (1986), ” Poly mono-, bi- and trithiophene: Effect of oligomer chain length on the polymer properties ” Synth. Met., 15, pp223-323.

[46] Hotta S., Hosaka T., Shimotsuma W. (1983),” Electrochemical preparation of a Poly (3- methyle thienylene) film “Synth. Met., 6, pp69-317.

[47] Atkins P.W., Friedman R.S. (1997), “Molecular Quantum Mechanics” 3rd Ed, oxford university press, New York.

[48] لواين اي . ان .(1384)،‌” شيمي كوانتومي “،‌ اسلامپور غ،‌ جليلي س. ،‌ چاپ اول،‌ انتشارات علمي و فني، تهران .

[49] Levine I.N. (1991),” Quantum chemistry “4th ed, prentice –Hall, Inc New Jersey.

[50] Available at http://www.etymonline.com.

[51] Staemmler V. (2006), “Introduction to Harteee- Fock and CI Methods“, NIC, 31, PP 1-18.

]52] اقبالی ا، (1383)، پایان نامه کارشناسی ارشد، “بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی لایه نازک آهن بر پایه سیلیکون“، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[53] سیمونس ج، نیکولز ج (1381)، “مکانیک کوانتومی در شیمی“، جلد دوم، اسلامپور غ، چاپ اول، جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم، تهران.

[54] Lee W. C., Yang R. G., Parr B. (1988)”Development of the Colle-Salvetti correlation-energy formula into a functional the electron density“. Phys. Rev. B 37, PP 785.

[55] Koch W., Holthausen M. C. (2001)”A Chemist’s Guide to Density Functional Theory“, Second Ed. Wiley-VCH Verlag GmbH, New York.

[56] Available at www.ncssm.edu.

[57] Available at www.gaussian.com.

[58]  Davidson E. R., Feller D. (1996), “Basis Set Selection for Molecular Calculations“, Chem. Rev. 86, 4, pp681.

[59] فریش آ، فریش م ج (1383)، “مرجع کاربران گوسین 98“، منجمی م، چاپ اول،نشر ترجمان خرد، تهران.

[60] HyperChem 8 for windows (2007), Toronto. Canada: HyperCube Inc, <htto://www.hyper.com>.

[61] GaussView 3.07, Gaussian Inc.,Carnegie, Office Park, Gaussian.com.

[62] Frisch J. M., Trucks G. W., Schlegel H. B., Scuseria G. E., Robb M. A., Cheeseman J. R., Zakrzewski V. G., Montgomery J. A., Jr. T. Vreven, Kudin K. N., Burant J. C., Millam J. M., Tomasi J., Barone V., Cossi M.,Scalmani N., Rega N.,  Cammi R., Mennucci B., Pomelli C., Adamo C., Clifford S., Ochetrski J., Petersson G. A., Ayala P. Y., Cui Q., Morokuma K., Malick D. K., Rabuck A. D., Raghavachari K., Foresman J. B., Cioslowski J., Ortiz J. V., Baboul A.G., Stefanov B. B., Liu G., Liashenko A., PiskorzP., Komaromi I., Gomperts R., Martin R. L., Fox D. J., Keith T., Al-Laham M.A., Peng C. Y., Nanayakkara A., Gonzalez  C., Challcombe M., Gill P. M. W., Johnson B., Chen W., Wong M. W., Andres J. L.,Gonzales C., Head-Gordon M., Replogel E. S., Pople J. A.,  G0nzales  ., Gaussian 98 Revision A, 7,  Gaussian, Inc., Pittsburgh, PA. 1998.

[63] Frisch J. M., Trucks G. W., Schlegel H. B., Scuseria G. E., Robb M. A., Cheeseman, J. R., Zakrzewski V. G., Montgomery J. A., Jr.  Vreven T.,Kudin K. N., Burant J. C., Millam J. M., Iyengar S. S.,Scalmani G., Rega N., Barone V.,  Nakatsuji H., Hada M., Ehra M., Toyota K., Fukuda R., Hasegawa J., Ishida M., Nakajimia T., Honda Y., Kitao O., Nakai H., Klene M., Li X., Knox J. E., Harat Chain H. P.,Cross J. B., Adamo C., Jaramillo J., Gomperts R., Jr. Stratmann R. E.,Yazyev O.,Austin A. I.,  Dapprich S., Daniels D., Kudin K. N., Strain M.C., Farkas O., Cammi R.,  Pomelli C., Adamo C., Clifford S., Ochetrski J., Harat Chian H. P.,Voth G. A., Savador P., Dannenberg J. J., Ortiz J. V., Al- Laham M. A., Ayala P. Y., Cui Q., Morokuma K., Malick D. K., Rabuck A. D., Raghavachari K., B., Cioslowski J., Baboul A.G., Stefanov B. B., Liu G., Liashenko A., PiskorzP., Komaromi I.,  Martin R. L., Fox D. J., Keith T., , Peng C. Y., Nanayakkara A., Gonzalez  C., Challcombe M., Gill P. M. W., Johnson B., Chen W., Wong M. W.,  Gonzales C.,  Replogel E. S., Pople J. A., Gassian 2003. Revision B.04, Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 2003.

[64] ولهارد ک پ ، شور ن ای، (1376) “شیمی آلی“، جلد اول، میرمحمدصادقی م، سعیدی م، هروی م، ویرایش دوم، نشر دانشگاه اصفهان ، اصفهان.

 

[65]  موریسون ت، بوید ن،(1383)”شیمی آلی“، جلد اول، سیدی اصفهانی ع، یاوری ع، میرشکرایی ا، ویرایش ششم، نشر علوم دانشگاهی، تهران.

[66] Yang L., Feng J.K., Ren A. (2006), “Structural, electronic and properties of a series of oligofluorene oligomers and polymers“, THEOCHEM, 758, 29.

[67] Sham L.J., Schlüter M. (1983) “Density Functional Theory of the Energy Gap “, Physical Review Letters, 51, 20, pp1888.

[68] Kohn W., Becke A. D,  Parr B.,(1996) ” Density Functional of Electronic Structure ” , J. Phys.Chem.100, 31, pp12974.

[69] Chen T., Rieke D. R., (1993), “The First Regioregular Head-to-Tail Poly (3-hexylethiophene-2, 5-diyl) and Regiorandom Isopolymer: Ni vs Pd Catalysis of 2(5)-Boromo-5(2)-(boromozincio) 3-hexylthiophene polymerization“, J. Am. Chem. Soc., 114, pp 10087.

[70]  پور عباس خیرالدین ب، ارسلانی ن، انتظامی ع (1371)، “الکتروپلیمرشدن تیوفن و بعضی از مشتقات آن“، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال پنجم ،شماره سوم، صفحه 157.

[71] Alemán C., Armelin E., Iribarren J. I., Liesa F., Laso M., Casanovas J.(2005), ” Structural and electronic properties of 3,4-ethylenedioxythiophene, 3,4-ethylenedisulfanylfurane and thiophene oligomers: A theoretical investigation“, Synth. Met., 149, pp151.

[72] Aubert P. H., Knipper M., Groenendaal L., Lutsen L., Manca J., Vanderzande D.(2004),”Copolymers of 3,4-Ethylenedioxythiophene and of Pyridine Alternated with Flourene  or Phenylene Units: Synthesis, Optical Properties and Devices“, Macromolecules, 37, 11, pp4087.

[73] Sabzyan H., Nikoofard H. (2004) “Halomethylpyrroles as candidate monomers for conducting polymers: a theoretical study”, Chemical Physics, 306, pp105.

[74] Meng H., Zheng J., Lovinger A. J., Wang B., Van Patten P.G., Bao Z. (2003), “Oligoflourene-Thiophene Derivatives as High-Performance Semiconductors for Organic Thin Film Transistors”, Chem. Mater., 15, 9, pp1779.

[75] Lukeš V., Hrablay I., Šolc R., Végh D., Hrdlovi P., Laurinče V. (2009) ,”The synthesis and electron structure of oligothiophenes terminated with(10H-anthracen-9-one) methylene chromophores“, Synth.Met., 159, pp604.

 چکیده

امروزه پلیمر­ها با قابلیت­های فراوان و کاربرد گسترده­ای که دارند بسیاری از جنبه­های زندگی ما را پوشش داده­اند. يك دسته از اين مواد، پلیمر­های رسانا هستند. در دهه­های اخیر تحقیقات وسیعی در کشف قابلیت­های جدید این پلیمر­ها، بهینه کردن خواص و کاربرد­های نوین آن­ها صورت گرفته است. در این پایان­نامه به پلی­تیوفن که یکی از پلیمر­های رسانا­ست توجه کرده­ایم و اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی این پلیمر بررسی شده است. بررسی­های خود را با استفاده از روش­های آغازین و نظریه تابعی چگالی انجام داده­ایم. ساختار كليه مونومر­ها و اليگومر­هاي مورد مطالعه توسط مجموعه پایه   6 -31G** بهينه گرديد. نتایج محاسبات روی مونومر­ها نشان داده است که با اتصال آلکیل به تیوفن، طول پیوند­ها تغییر می­کند اما با افزایش طول استخلاف آلکیل تغییری در هندسه مولکول ایجاد نمی­شود. همچنین در اثر استخلاف تساوی بار در موقعیت­های α و ´α و همچنین β و ´β حلقه مونومر از بین می­رود و چگالی بار در موقعیت­های نزدیک به استخلاف کاهش و در موقعیت­های دورتر افزایش می­یابد. بررسی شکاف انرژی در مونومر­ها نشان داده است که با اتصال گروه آلکیل به تیوفن، شکاف انرژی کوچک می­شود و با افزایش طول استخلاف این شکاف کوچک­تر می­شود اما برای آلکیل­های بزرگ­تر از پروپیل تغییر چندانی در شکاف انرژی به وجود نمی­آید. لذا استخلاف­های متیل، اتیل و پروپیل براي بررسي اليگومر­ها انتخاب شده­اند. ما با مطالعاتی که روی ساختار  الیگومرهای 3- آلکیل تیوفن انجام داده­ایم، پیکربندی HT – HT را برای محاسبات اليگومر­ها انتخاب کردیم. محاسبات انجام گرفته روی الیگومر­های خنثی و رادیکال کاتیون نشان داد که  الیگومر­های رادیکال کاتیون ویژگی­های بسیار بهتری دارند. سیستم مزدوج در آن­ها همگن است و پیچش ندارد که این لازمه رسانایی در یک پلیمر مزدوج است. همچنین مطالعات روی شکاف انرژی نشان داد که با افزایش طول زنجیر اليگومر شکاف کوچکتر می­شود. بررسي نتايج بدست آمده نشان مي­دهد كه با وجود اختلافاتی که در روند شکاف انرژی در الیگومر­های کوچک­تر ديده مي­شود با بزرگ­تر شدن طول زنجير پليمري و سيستم مزدوج، این تفاوت­ها کمتر می­شود و به نظر می­رسد برای الیگومر هاي طويل­تر نوع استخلاف آلكيل اثر چندانی بر شکاف انرژی ندارد. همچنین مطالعات روی پتانسیل یونش اليگومر­هاي 3- آلكيل تيوفن نشان از کاهش پتانسیل یونش با افزایش طول زنجیر دارد.

کلمات کلیدی: پلیمر­های رسانا، آلکیل­تیوفن، اثرات استخلاف، روش­های آغازین، نظریه تابعی چگالی، خواص الكتروني

مقدمه

 پليمرها مولكولهاي بزرگي هستند كه از واحدهاي تكراري ساده تشكيل شده­اند. اين نام از يك نام يوناني به نام پلي[1] كه به معني چند تا و مر[2] كه به معني قسمت مي باشد مشتق شده است. ماكرومولكول[3] مترادف با پليمر مي باشد پليمرها از مولكول­هاي ساده­اي به نام مونومر[4] به معني قسمت واحد ساخته شده­اند. اگر تعداد كمي از مونومرها به هم متصل شوند پليمري با وزن مولكولی كم حاصل شده كه اليگومر[5] (كلمه يوناني oligos  يعني كم) ناميده مي شود‌ [1].

پليمرها انواع زياد و كاربردهاي بسيار گسترده­اي دارند و بسياري از جنبه هاي زندگي ما را پوشش داده­اند. از اين رو علم پليمر به صورت يك علم جذاب درآمده است و محققان فراواني در  سرتا­سر جهان در مورد روشهاي توليد ساده­تر  اقتصادي­تر و توليد پليمرهاي جديدتر با خواص بهتر و كاربردهاي به روزتر و بهينه­تر در تلاش هستند. دسته­اي از اين گروه مواد، پليمرهاي مزدوج[6] هستند. يك پليمر مزدوج در زنجير خود پيوند­هاي يگانه و دوگانه متناوب دارد و در حقيقت از يك مونومر غيراشباع پديد آمده است. تا حدود 40 سال پيش كسي تصور نمي­كرد كه يك پليمر يا پلاستيك بتواند رساناي جريان الكتريسته باشد و اساساً پليمرها جزء مواد نارسانا يا عايق[7] اند و حتي به عنوان پوشش هاي عايق الکتریکی كاربرد دارند. اما از اوايل دهه­ی هفتاد ميلادي كه پليمرهاي مزدوج توليد شدند، اين تصورات تغيير كرد. پليمرهاي مزدوج مي­توانند رسانا باشند و الكترون­ها را در طول زنجير خود جا به جا كنند. اين كشف شگفت انگيز شاخه جديدي را در دانش پليمر به نام پليمرهاي رساناي الكتريكي[8] ايجاد كرده است كه توجه دانشمندان زيادي را به خود جلب كرده است.

اگر چه رسانايي پليمرهاي مزدوج در حد فلزاتي چون نقره، مس و حتي آهن نيست، اما تلفيقي از خواص فلزي (رسانايي) و پليمري، اين مواد را هم از فلزات و هم از پليمرها متمايز و ممتاز كرده است. در حقيقت هر چند اين مواد به عنوان پليمرهاي رسانا شناخته مي­شوند  اما تنها خاصيت رسانايي آنها نيست كه آنها را مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال گفته مي­شود كه هزينه محافظت از خوردگي پل گلدن گيت[9] در سانفرانسيسكو سالانه 27 ميليارد دلار است. چنين      هزينه­هاي گزافي توجه به روش­هاي نوين، کم­هزينه و كارآمد­تر به جاي روش­هاي سنتي محافظت از خوردگي را بیشتر كرده است. يكي از اين روش­ها پوشش دهي فولاد با پلي مرهاي رسانا براي بهبود مقاومت به خوردگي است[2]. پليمرهاي مزدوج مجموعه­اي از خواص الكتريكي، خصوصيات پليمري نظير  انعطاف پذيري، چگالي كم، بهبود پذيري آسان ساختار و خواص نوري و ديگر ويژگي­هاي جالب توجه را دارا هستند[3]. چنين ويژگي­هايي است كه محققان را بر آن داشته است كه در جهت رفع برخي عيوب اين مواد نظير حلاليت كم و… و يا بهبود خواص مفيد آنها تلاش گسترده­اي انجام دهند. امروزه به دلیل آن که پليمرهاي مزدوج رسانايي قابل ملاحظه­اي دارند به آنها فلزات آلي[10] يا فلزات سنتزي[11] گفته مي­شود  و نقش آن­ها در صنايع، پزشكي و ساير امور زندگي غير قابل انكار است. اهميت اين مواد تا اندازه­اي است كه به آنها مواد قرن بيست و يكم گفته مي­شود[4].

پلي­استيلن[12] اولين پليمر مزدوجي بود كه رسانايي آن مورد توجه قرار گرفت و تحقيقات درباره آن آغاز شد. پژوهش­هايي كه در مورد اين پليمر صورت گرفت نشان داد كه سنتز آن به شكل فيلم پليمري و همچنين تقويت[13] آن با عوامل اكسنده و كاهنده­اي چون هالوژن­ها و تركيباتي مثل FeCl3  I2 ,  تاثير بسيار زيادي بر افزايش رسانايي اين پليمر دارد. در واقع اين مطلب مشخص گردید كه رسانايي پليمرهاي رسانا ثابت نيست و بسته به شرايط سنتزی و نوع تقويتي كه روي آنها انجام     مي­گيرد مي­تواند متغير باشد. اين رسانايي متغير گستره وسيعي از رسانايي شامل نيمه رساناها تا محدوده فلزاتي مثل مس و آهن را دربر مي­گيرد كه امتياز ديگري براي اين دسته از مواد است.    پلي­استيلن ساده­ترين پليمر رسانا­ست كه شامل يك زنجير كربني با پيوندهاي يگانه و دوگانه يك در ميان است. بررسي­هاي انجام شده روي اين پليمر نشان داده است كه پلي استيلن به رطوبت و هوا حساس است. تلاش براي رفع اين نقص، پژوهشگران را به پلیمر­هاي مزدوجي رسانده است كه شامل هترواتمها[14] هستند. همچنین پلي­پيرول[15]، پلي­فوران[16]، پلي­تيوفن[17] و پلي­آنيلين[18] از اين گروه­اند. كاربرد پلي­هتروسيكل[19] ها از پلي­استيلن به عنوان اولين پليمر رسانا فزوني گرفته است. هتروسيكل ها از دو موقعيت خود در حلقه (α و ´α) می­توانند به پليمر تبدیل شوند و موقعيت هاي ديگر (β و ´β) خالي مي ماند. قرار گرفتن استخلاف در برخی موقعيت­هاي هتروسيكل­ها مي تواند هم بر رسانايي آن­ها موثر باشد و هم بر ساير خواص از جمله حلاليت، استحكام، خواص مكانيكي، خواص نوري و… تاثیر بگذارند زيرا استخلاف­هاي آلي از لحاظ الكترون دهنده[20] و الكترون كشنده[21] بودن و قدرت و ضعف اين خاصيت متفاوت­اند.

اين پديده دريچه جديدي را براي فعاليت­ها و پژوهش­هاي دانشمندان در زمينه پليمرهاي مزدوج باز كرده است؛ فعاليت­هايي كه همچنان ادامه دارد. امروزه اثر استخلافهاي گوناگون بر خواص پليمرهاي مزدوج، اثر حلال، اثر نوع و ميزان تقويت كننده­ها[22]، روش­هاي سنتزي متفاوت، تاثير     گونه­هاي مسدود كننده زنجير پليمري بر پليمرهاي رسانا، زمينه­ساز تحقيقات وسيع در اين علم شده است.

اين پايان نامه با هدف بررسي اثر استخلاف آلكيل بر ويژگي­هاي پلي تيوفن به عنوان يكي از  مهم­ترين و پر كاربردترين پليمرهاي رسانا طراحي شده است. اين پايان نامه يك پژوهش نظري بر روي خواص ساختاري، الكتريكي و الكتروني پلي(3-آلكيل تيوفن) از ديدگاه شيمي كوانتومي است.

ما در این پایان­نامه پس از مقدمه اي كه در فصل اول ارائه می­شود؛ در فصل دوم به بررسي انواع پليمرهاي رسانا، تاريخچه، تقويت، روشهاي توليد، رسانايي و كاربردها و مزايا و معايب اين مواد مي پردازیم. در فصل سوم بحث اختصاصي­تري در مورد پلي­تيوفن و پلي(­آلكيل تيوفن) ويژگي­ها، پيكربندي و مكانيزم الكترو پليمر شدن[23] و ساير مباحث مربوط به اين ماده بيان خواهد شد. در فصل چهارم با توجه به اينكه روش­هاي مكانيك كوانتومي براي تحقيقات عملي اين پروژه به كار گرفته شده است توضيح مختصري در باره روش­هاي آغازين[24] و نظريه تابع چگالي[25]، دو روش به كار گرفته شده در محاسبات ارائه مي­گردد. فصل پنجم شامل محاسبات بهينه­سازي ساختار و خواص مولكول­هاي مورد مطالعه است. در فصل ششم به بحث و تحليل نتايج بدست آمده، جمع بندي نهايي و راهبردهاي آينده در مورد پلي(3- آلكيل تيوفن ها)  مي پردازیم.

فصل دوم

 پلیمر­های رسانا

2-1-تعريف

پليمر­هاي رسانا به چهار دسته تقسيم­بندي مي­شوند كه  عبارتند از: پليمر­هاي مركب، پليمر­هاي رساناي يوني، پليمر­هاي اكسايشي و كاهشي، پليمر­هاي رساناي الکتریکی.

پليمر­هاي مركب[26]

در اين دسته از مواد، يك ماده زمينه غیررسانا توسط يك ماده­ی رسانا نظیر يك فلز و يا كربن به اشكال مختلف آن مثل پودر، پولك، الياف و… به منظور افزايش رسانايي پر مي­شود. شرط رسانايي در اين پليمر­ها يكنواختي و تماس مواد رسانا با يكديگر در كل زمينه­ی نارسانا است. از اين پليمر­ها به عنوان پوشش­هاي ضد بار ساكن و جايگزين لحيم در خودرو­ها و… استفاده مي­شود.

 پليمر­هاي رساناي يوني[27]

اين پليمر­ها از نوع پليمر­هاي آلي هستند كه در آنها بار الكتريكي توسط يون­ها منتقل مي­شود. پلي­(اتيلن­اكسايد) مثالي از اين دسته پليمر­ها­­ست. اين پليمر­ها در صنعت باتري اهميت دارند.

پليمر­هاي اكسايشي و كاهشي[28]

اين پليمر­ها داراي مراكز فعال الكتريكي ثابت[29] (مراكز اكسنده و كاهنده)[30] هستند و با اين­كه اين مراكز با يكديگر در تماس نيستند، الكترون­ها را با مكانيزم پرش[31] انتقال مي­دهند.

پليمر­هاي رساناي الكتريكي

اين گروه داراي پيوند­هاي يگانه و دوگانه متناوب هستند. اين پيوند­هاي متناوب يك شبكه π وسيع و گسترده تشكيل مي­دهند. جا­به­جايي الكترون در اين شبكه π منبع رسانايي است. در     پليمر­هاي رساناي الكتريكي، رسانايي در يك زنجير پليمري بر اساس ماهيت مزدوج مولكول­هاي پليمر و در نتيجه تحرك الكترون­هاي π است، در حالي­كه در پليمر­هاي اكسايشي و كاهشي، اين رسانایي بر اساس مراكز اكسنده و كاهنده ثابت است[5].

در بين پليمر­هاي رساناي فوق­الذکر، دسته چهارم خواص بهتر و كاربرد­هاي بيشتري دارند و تحقيقات وسيع­تري به منظور بهينه­سازي خواص وكاربرد­هاي آنها در مراكز علمي و پژوهشي سراسر جهان صورت گرفته است. در اين تحقيق، منظور از پليمر­هاي رسانا، پليمر­هاي رساناي الكتريكي يا پليمر­هاي مزدوج است.

2-2- تاريخچه

تاريخچه­ی پليمر­هاي رساناي الكتريكي به سال 1862 باز مي­گردد. در آن سال لدبای[32] در كالج بيمارستان لندن با اكسايش آندي آنيلين در اسيد سولفوريك ماده رسانايي بدست آورد كه شايد  پلي­آنيلين بوده است. در اوايل دهه 1870، مشخص شد كه پليمر غير آلي قابل انفجار               پلي­نيتريدگوگرد ((SN)x)  در دماهاي بسيار پايين Tc = 0.26˚ K  يك ابر رساناست. اما ماده­اي كه باعث تحقيقات فراوان در اين زمينه شد، پلي­استيلن است. در سال 1958 ناتا[33] و همكارانش از پليمر كردن استيلن در هگزان با استفاده از كاتاليزورEt3Al/Ti(Opr)4 (نوعی كاتاليزور زيگلر ناتا[34] ) يك پودر سياه رنگ به شدت بلوري و با ساختار منظم، حساس به هوا، غير قابل ذوب و نامحلول بدست آوردند؛ اين ماده پلي استيلن بود[6].

اين پودر سياه رنگ كه فناوری مناسبي براي بهره­برداري از آن وجود نداشت به فراموشي سپرده شد. در اوايل دهه 1970 ميلادي شيراكاوا[35] دانشمند ژاپني پلي­استيلن را به صورت يك فيلم      سياه­رنگ بدست آورد. اما آنچه امروزه به عنوان پليمر رسانا شناخته مي­شود در اثر يك اتفاق ساده به وجود آمد. ايتو[36] يكي از دانشجويان شيراكاوا در انستيتو تكنولوژي توكيو وقتي مي­خواست پلي­استيلن تهيه كند در اثر يك اشتباه مقدار كاتاليزور را خيلي بيشتر از حد معمول استفاده كرد و علاوه بر اين فراموش كرد كه مخلوط را هم بزند. در نتيجه پلي­استيلن به صورت يك فيلم مسي ­رنگ به دست آمد. اين فيلم مسي سيس پلي­استيلن بود و رسانايي در حدود Sm -1 8-10- 7-10 داشت. شيراكاوا بعداً ترانس- پلي­استيلن را به صورت يك فيلم نقره­اي رنگ با رسانايي در حدودSm-1  2- 10- 3-10 بدست آورد[7].

[1] Poly

[2] mer

[3] macromolecule

[4] monomer

[5] Oligomer

[6] Conjugated Polymers

[7] Insulator

[8] Electrically Conductive Polymers

[9] Golden Gate Bridge

[10] Organic Metals

[11] Synthetic Metals

[12]Poly acetylene

[13] Doping

[14] Hetroatoms

[15] Polypyrrole

[16] Polyfuran

[17] Polythiophene

[18] Polyaniline

[19] Poly heterocycle

[20] Electron-donating

[21] Electron-drawing

[22] Dopants

[23] Electro polymerization

[24] Ab initio methods

[25] Density Functional Theory

[26] Composites

[27] Ionically Conducting Polymers

[28] Redox Polymers

[29] Immoilized Electroactive Centers

[30] Redox Centers

[31] Hopping

[32] H. Letheby

[33] Natta

[34] Ziegler-Natta

[35] H.Shirakawa

[36] Ito

 همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نظريه تابع چگالي تعادل هاي توتومري هترو آروماتيک ها مطالعه NBO
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122