پایان نامه بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سود سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان  نامه بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سود سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 91 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان  نامه بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سود سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : كليات تحقيق 2
1-1 ) مقدمه 3
1-2) تعریف موضوع و بیان مساله 4
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-4) اهداف تحقیق 6
1-5) سؤالات تحقیق 6
1-6) فرضيه هاي تحقيق 6

1-7) تعریف اصطلاحات و واژه ها 7

فصل دوم : ادبيات تحقيق
2-1 ) مقدمه 10
2-2 ) سود حسابداری 11
2-3 ) روشهای پرداخت سود سهام 11
2-3-1 ) سود سهام نقدی 12
2-3-2) سود سهمی 13
2-3-3 ) سود سهام به صورت دارائی 14
2-3-4 ) سود سهام به صورت اوراق قرضه 14
2-5)خط مشی های تقسیم سود 15
2-5-1) سیاست های تقسیم سود منظم 15
2-5-1-1 ) روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم 17
2-5-1-2 ) روش مبلغی ثابت 17
2-5-1-3 ) روش حجم ریال ثابت + متغیر ( فوق العاده ) 20
2-5-1-4) روش پرداخت در صدی از ارزش بازار 21
2-5-1-5) روش در صدی از قیمت اسمی 22
2-5-2)سیاست تقسیم سود نامنظم 22
2-5-3 ) سياست تقسيم سود باقيمانده 22
2-5-3-1)سیاست تقسیم سود مطلقأ باقیمانده 23
2-5-3-2) سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده 23
2-5-3-3) سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت 24
2-6) عوامل تعیین کننده تقسیم سود 25
2-6-1) عوامل ویا محدودیت های قانونی 25
2-6-1-1) محدودیت هایی مربوط به سرمایه 26
2-6-1-2) سود خالص 26
2-6-1-3) مشکل نقدینگی 26
2-6-1-4) افزایش بی رویه سود انباشته 27
2-6-2) تئوری انتظارات 28
2-6-3) مروري برتئوريهاي موجود در رابطه با اثرات سياستهاي تقسيم سود بر روي قيمت سهام 28
2-7-1 ) نظريه عدم ارتباط تقسيم سود 30
2-7-2 ) نظريات مربوط بودن تقسيم سود 33
2-7-2-1) مدل پرنده در دست 33
2-7-2-2) تئوری اولویت مالیات 33
2-8) گروه تجاری 34
1-8-2) واحد تجاري‌ وابسته 34
2-8-1-1روشهاي‌ حسابداري‌ گروه تجاری وابسته 36
2-8-2معاملات‌ درون‌ گروهي‌ 36
2-8-3 صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي 37 ‌
2-9) سوابق تحقیق 37
2-9-1)سوابق خارجی 37
2-9-2)سوابق داخلی 42

فصل سوم : روش تحقيق 48
3-1) مقدمه 49
3 -2) روش پژوهش 49
3- 3) فرضيه هاي تحقيق 50
3-4) متغيرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری 51
3-4-1) متغیرهای مستقل 51
3-4-2) متغیر وابسته 52
3-5 ) جامعه آماری 52
3-6 ) نمونه آماری و روش نمونه گیری 53
3-7) روشهای جمع آوری اطلاعات 54
3- 8) تکنیکها وروش های آماری مورد استفاده 54
3-8-1)ضریب همبستگی 55
3-8-3)ضریب تعیین چند گانه ( مرکب ) R2 56
3-8-4)روش آنالیز واریانس برای آزمون معنی داری بودن کلی رگرسیون چند متغیره ( مرکب ) مشاهده شده : آزمون F 56
3-8-5)رگرسیون چند گانه( گام به گام) 56

فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماري اطلاعات 58
4-1 ) مقدمه 59
4-2 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها 59
4-3 )توصیف آماری مدل 59
4-5 ) تبیین مدل رگرسیون تحقیق و آزمون فرضیات 60
4-6 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیات 60
4-7 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات 66
4-8 ) بررسی نرمال بودن خطاهاي رگرسيون 66
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1 ) مقدمه
5-2 ) خلاصه و نتیجه گیری 70

5-3 ) نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات 70
4-5 ) پیشنهادها (براساس نتایج حاصل از تحقیق ) 71
5-5 ) سایر پیشنهادها 73
5-6) محدودیت¬های تحقیق 74
منابع وماخذ 75

منابع فارسی 75
منابع غیر فارسی 77
پیوست 1- آزمون ضریب همبستگی پیرسون 79
چكيده انگليسي

فهرست منابع وماخذ

منابع فارسی:

1- بشیری ، ج. 1378. تاثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکت های سهامی ( صنعت نساجی) ، پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم و فنون مازندران. 56-48

2- جهانخانی ، ع. 1384 . شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس ارواق بهار تهران ، فصلنامه تحقیقات مالی ، شماره 20 . 37-25

3- خادم، ع .1381. بررسی رابطه بین سیاست های تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران . پایانامه کارشناسی ارشد  ، دانشگاه  تربیت مدرس. 83-52

4- خدایاری ، م .1376. تحقیق پیرامون تاثیر تغییرات سود نقدی بر ترکیب ترازنامه ، پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران. 64-57

5- خوش طینت ، م. 1387. تاثیر افزایش تقسیم سود سهام بر روی رفتار سر مایه گذاران ، فصلنامه بررسي حسابداری و حسابرسی ، شماره  51 . 118-104

6 – دامودار، گ .1385. مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه ح ابریشمی، دانشگاه تهران، چاپ پنجم ، جلددوم.170-161

7-سالنامه های سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

8-استانداردهای حسابداری ایران ،نشریه 160 ، سازمان حسابرسی ، 1389

8-سجادی، ح .1377. عوامل مرتبط با سود غیر منتظره ورابطه ان با قیمت سهام ، فصلنامه بررسی های حسابداری، شماره ی 24و25 ، سال ششم . 34-29

9-سیدنی، سیگل.1372. آمارغیرپارامتری برای علوم رفتاری،ی کریمی،دانشکده علامه طباطبایی . 134-112

10- صمد زاده ، م .1372. خط مشی های تقسیم سود و تاثیراتشان برارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ، پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه اصفهان. 70-52

11- علمشاهی ، ح .1377. شیوه های پر داخت سود سهام ، تفاوتها و کاربرد ها  ، حسابدار ، شماره 129. 83-66

12- مهراني ، س . ايجاد مدل براي رابطه بين سود ، تقسيم سود وسرمايه گذاري ، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تهران ، دانشكده مديريت. 64-48

13- وستون جي ، ف .1374. مديريت مالي 2 ، ترجمه م شريعت پناهي ، انتشارات جهان نو ، چاپ اول . 134-117

14- وستون ، ب.1382. مدیریت مالی 2 ، ترجمه ع تبریزی و حنیفی ، انتشارات پیشبرد ، چاپ اول. 240-219

15- وكيلي فرد ، ح.1374. مديريت مالي ، انتشارات ثمره ، چاپ دوم. 140-122

منابع انگلیسی:

1- Ahmed Riahi-Belkaoui (Critica Financial Accounting Problems)  Quorum Book . 1998

Yi-Mienlih, Yun-sheng HSU, Wood Liao,2005, The Relationship between Dividend policy and Equity Valuation Mode.pp.44

2- Basil Al-Najjar& Yacine Belghitar(December 06, 2010  )” Corporate Cash Holdings and Dividend Payments: Evidence from Simultaneous Analysis” Managerial and Decision Economics, Forthcoming.pp.55-80

3- Barclay, M. J. et., ( Winter 1995) .”The Determinants of Corporate Leverage and Dividend Policies” , Journal af Applied Corporate Finance.pp.37-41

4- BAR Yosef,S.,J.L.callen,and J. livnat, 1996.”Modeling Dividend,Earning, and Book Value Exuity: An Epivical Investigation of the ohlson valuation Dynamics,” Review of Accounting Studies.pp.72-79

 

چکیده

تحقیق حاضر به بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سود سهام درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور، ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه )  بررسی می شود.

در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت حساب سود وزیان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386-1390 ارائه داده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع45 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش تحقيق در اين پژوهش همبستگي است. و براي تجزيه وتحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش، ازضريب همبستگي پيرسون  و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA استفاده شده است.

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین پرداخت سود سهام و میزان  آن درنتیجه وابستگی به سرمایه ونابرابری اطلاعاتی و میزان  سود سهام پرداختی سال گذشته رابطه  مثبت ومعنی داری  وجود دارد . همچنین ، بین پرداخت سود سهام و میزان آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

واژه هاي كليدي : سود سهام پرداختنی ، نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی، بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول  : كليات تحقيق

1-1 ) مقدمه :

با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار قادر است در صورت آماده بودن شرايط و زمينه های لازم موجبات هدايت منابع مالي را به سمت فعاليت هاي توليدي فراهم نمايد و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شكوفائي اقتصادي كشور عمل نمايند، تحقیق و كنكاش پيرامون موضوعات و مسائل گوناگوني كه به نوعي مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است با بهره گيري از نتايج و پيامدهاي تحقيقات، می توان در جهت توسعه بازاربورس وفعالیتهای آن گام های موثری برداشت.( وكيلي فرد ، مديريت مالي، 1374)

از جمله مسائل و موضوعاتي كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، خط مشی های تقسيم سود است. اينكه شركت ها كدام خط مشی را در تقسيم سود انتخاب نمايند تا در نهايت به عنوان يك خط مشی مطلوب تقسيم سود باعث افزايش قيمت سهام در بازار شود و سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در بورس ترغيب نمايد،  هميشه به عنوان يك مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شرکت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان بسیارزیاد است ؛ از همین رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان « خط مشی های تقسیم سود» یاد می شود.( خادم ، 1381)

اما مهم تر ازتحلیل خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت ها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد . تحقيق حاضر كه در راستاي همين موضوع صورت پذیرفته ، مي تواند تا حدودي جوابگوي ابهامات موجود دراين زمينه باشد. به منظور بررسي مباحث نظري موضوع و آشنايي با ابعاد آن ، مفاهيم زير تشریح مي شود.

1-2) تعریف موضوع و بیان مساله :

گروه های تجاری مجموعه ای از موسسه های تجاری مستقل قانونی هستند که یک هویت عادی دارند و از راه های گوناگون نظیر نگهداری متقابل حقوق صاحبان سهام یا حق مالی یا مدیریت به هم پیوسته وبا هم ارتباط پیدا می کنند. به احتمال قوی این گروه ها تشکیل می شوند تا نابرابری اطلاعات وعیوبات بازار را اصلاح کنند. برای مثال عدم کارایی اطلاعات برای موسسه های تجاری بسیار زیان بار می شود تا سرمایه خارجی را برای سرمایه گذاری بیشتر کنند. موسسه های تجاری وابسته گروهی راهبردهای متنوع سازی را ادامه می دهند و بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد می کنند. جالب است ذکر کنیم که مشکلات اطلاعات و عیوب های بازار یک راه میان بر مهم، از نظریه های اصلی از خط مشی سود سهام را فراهم می کند. مساله اساسي استلزام گروه های تجاری برای تصمیم گیری در خط مشی سود سهام، یعنی تصمیم گیری در پرداخت سود سهام (پرداخت شود یا نه) و تصمیم گیری در مورد سطح پرداخت (چه مقدار پرداخت شود)می باشد.بنابراین مساله ای که وجود دارد مشکلات اطلاعاتی و عیوب بازار مي باشد که در مورد گروه های تجاری توضیح می دهد و همچنین تصمیم گیری در مورد خط مشی سود سهام را قوی می کند. به طور کلی می فهمیم که اگر چه آنها عیوب بازار را برطرف می کند، گروه های تجاری برای مشکلات اطلاعات در تصمیم گیری برای پرداخت سود سهام و تصمیم گیری در سطح پرداخت آسیب پذیر هستند.  ( مهراني ، 1381)

بنابراین ممکن است که، گروه های تجاری عضو موسسه های تجاری را کنترل کنند و اطلاعات را که با هم در یک گروه سهیم هستند آسان کنند. بدین وسیله نابرابری اطلاعات کمتر می شود. همچنین این گروه ممکن است بتواند بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد کند تا هزینه حق الزحمه را تامین کندبدین وسیله بر عیوب بازار سرمایه غلبه کند. بنابراین روشن می شود که در مقایسه با گروه های مستقل ، موسسه های تجاری وابسته به گروه کمتر به بازارهای سرمایه رسمی متکی هستند و ممکن است همیشه بتوانند سود سهام را پرداخت کنند. (یعنی سود سهام حذف نشود) یا سود سهام بالایی را نگه بدارند. هنگامی که گروه تجاری یک بازار سرمایه داخلی واقعی ایجاد می کنند، موسسه های تجاری عضو نیاز نیست تا از خط مشی سود سهام برای اشاره با سود دهی بالا جهت کسب تامین مالی خارجی استفاده کنند به این دلیل موسسه های تجاری وابسته به گروه ممکن است تصمیم بگیرند تا سود سهام را نپردازند و اگر آنها این کار را نکنند نسبت سود سهام عادی به سود ویژه در موسسه تجاری وابسته به گروه ممکن است کمتر از موسسه های تجاری مستقل شود (رونی مانوس ، 2012).

بر اساس موارد ذکر شده ،در این پژوهش نظریه های خط مشی تقسیم سود سهام و نظریه ناتوانی بازار را در گروه های تجاری شرح داده می شود تا تاثیر وابستگی گروه روی تصمیم گیری در پرداخت سود سهام و تصمیم گیری در سطح پرداخت را بررسی کنیم.

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق :

در كشورهاي توسعه يافته،  بورس اوراق بهادار به عنوان يك ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمايه هاي كوچك و بزرگ مردم و هدايت آنها به سوي امور توليدي عمل مي كند. بورس محل و جايگاه پرقدرتي براي اين امر محسوب مي شود، بنابر این از نظر افرادي كه در بورس سرمايه گذاري مي كنند، آگاهي از علل نوسانات قيمت سهام و همچنين عواملي كه قيمت سهام را متأثر مي سازد، از اهميت بسزائي برخوردار می باشد.يكي از مهمترين اين عوامل، تقسیم سود سهام بین سهامداران می باشد.             (خوش طینت،1387)

بعلاوه، عیوب گروههای تجاری و شرکتهای ترکیبی ، اصل مشترک تئوری خط مشی و یا رویه ی تقسیم سود سهام و تئوری ناتوانی و شکست بازار و یا به عبارت دیگر نقش نابرابری اطلاعاتی و عیوب بازار در بازارهای نو ظهورمثل بازار بورس ایران به دو دلیل اصلی و مهم در خور توجه می باشد . اولاً بی قانونی ( ضعف حقوقی ) ، چهارچوب نظارتی و تکنولوژی که در مورد بازارهای نوظهور امری عادی است ، حاکی از نابرابری های اطلاعاتی بوده و هزینه ی دسترسی بازار سرمایه در آنجا ، در مقایسه با بازارهای توسعه یافته و کامل بالاتر می باشد . این به نوبه ی خود بدین معنی است که در بازارهای نوظهور سیاست و خط مشی پرداخت سود ، خصوصاً نسبت به این عوامل ( عوامل مذکور ) و نیز شدت وابستگی به سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی حساس و آسیب پذیر می باشد . ثانیاً ، در حالیکه تئوریهای تامین مالی  ، کارگذاری و علائم هشدار دهنده، پیش بینی می کند که سطح نابرابری اطلاعاتی و وابستگی به سرمایه گذاری خارجی ( سرمایه خارجی ) در تصمیم گیری شرکتهای مستقل ، شرکت های وابسته به گروههای مختلف ( شرکتهای تطبیقی ) و اغلب در بازارهای نوظهور ، در زمینه ی خط مشی تقسیم سود سهام مهم و قابل توجه می باشد. (رونی مانوس ،  2012) .

بنابر اين آگاهي از رابطه وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سود سهام هم براي شركت ها و هم براي سرمايه گذاران مي تواند مبناي اطلاعاتي مهمي را براي تصميم گيري در اختيار قرار دهد.

1-4) اهداف تحقیق :  

سرمايه گذاران جهت پيش بيني و اتخاذ تصمیمات سرمايه گذاري نيازمند اطلاعاتي نظير ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، خط مشي هاي تقسیم سود سهام مي باشند، تا بتوانند برآوردي از سودهاي آتي داشته باشند، ونيز با استفاده از مدلهاي ارزش گذاري مانند مدل درآمد های باقيمانده، ارزش ذاتي سهام را تعيين كنند. اما از آنجا كه محيط اقتصادي ، اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاكم بر ايران و بورس اوراق بهادار تهران متفاوت از كشورهاي غربي است، لازم است اعتبار چنين ادعاهايي را با توجه به شرايط ايران مورد بررسي وآزمون قرار داد ولي از آنجا كه نرخ تورم در كشور بالاست و نيز شركت هاي ايراني جهت ارائه اطلاعات از مدل بهاي تمام شده تاريخي استفاده مي نمايند استفاده از خط مشي هاي سود سهام جهت دستيابي به اهداف ذكر شده ( پيش بيني واتخاذ تصميمات سرمايه گذاري ) مي تواند تا حدي سوال برانگيز باشد.از طرفی  در بازارهای نوظهور مانند بازار ایران سیاست و خط مشی پرداخت سود ، خصوصاً نسبت به این عوامل ( عوامل مذکور ) و نیز شدت وابستگی به سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی حساس و آسیب پذیر می باشد .( جهانخانی ، 1384)

براین اساس ، در اين پژوهش ازخط مشی سود سهام و نظریه ناتوانی بازار در گروه های تجاری استفاده مي شود تا تاثیر و وابستگی گروهی روی تصمیم گیری برای پرداخت سود سهام (پرداختن یا نپرداختن) و تصمیم گیری درباره میزان پرداخت (چه مقدار پرداخت شود) بررسی می شود.

1-5) سؤالات تحقیق:

بین پرداخت سودسهام ومیزان آن درنتیجه وابستگی به سرمایه وتامین مالی خارجی چه رابطه ای وجوددارد؟

2-رابطه بین پرداخت سود سهام ومیزان آن درنتیجه وابستگی به سرمایه و نابرابری اطلاعاتی چیست؟

3-درمقایسه باشرکتهای مستقل ،آیاشرکتهای وابسته ازسطوح پرداخت سودبالاتری برخوردارند؟

4-بین شرکتهای وابسته باگروههای بزرگترومتنوع ترومیزان پرداخت سودسهام چه رابطه ای وجوددارد؟

1-6) فرضيه هاي تحقيق:

براساس نظریه ی خط مشی تقسیم سود سهام و ناتوانی بازار مربوط به گروههای تجاری ، در چهارچوب تئوریک ، دو گروه فرضیه ی را با در نظر گرفتن نقش گروههای تجاری در تصمیم گیری در پرداخت سود سهام ( پرداختن یا نپرداختن ) و تصمیم گیری در مورد میزان پرداخت سود سهام (اینکه چه مقدار پرداخت شود ) طرح ریزی شده است . بنابراین فرضیات این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

گروه اول: فرضیه های کلی در زمینه ی ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری          اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه )

H1   –  بین پرداخت سود سهام و میزان آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی رابطه معنی داری وجود دارد.

گروه دوم :  فرضیه ای بر مبنای چگونگی و کیفیت تفاوت روابط موجود در گروههای وابسته در مقابل شرکت های مستقل

H2 –  شركتهاي مستقل، در مقايسه با شركتهاي وابسته ازسطوح پرداخت سود سهام بالاتري برخوردارند.

1-7) تعریف اصطلاحات و واژه ها:

گروه های تجاری: مجموعه ای از موسسه های تجاری مستقل قانونی هستند که یک هویت عادی دارند و از راه های گوناگون نظیر نگهداری متقابل حقوق صاحبان سهام یا حق مالی یا مدیریت به هم پیوسته با هم ارتباط پیدا می کنند(رونی مانوس 2012).

خط مشی تقسیم سود سهام [1] : سیاست های که مدیران در تقسیم سود سهام بین سهامداران مد نظر قرار می دهند.

سود سهام پرداخت شده: عبارت است از، توزیع عایدات حاصل شده از طرف شرکت به سهامداران.

سرمایه گذاری خارجی وابسته: منابع مالی خارجی زمانی که، منابع مالی مولد داخلی برای روبرور شدن با فرصت های سرمایه گذاری قابل اجرا ناکافی باشند .

نابرابری اطلاعاتی:عدم دسترسی به اطلاعات مالی برای تمامی گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی می باشد.

 خلاصه فصل:

در فصل اول به تشریح کلیات موضوع تحقیق پرداخته شد، بر این اساس ابتدا به بیان مساله تحقیق و تشریح  اهمیت و ضروت تحقیق و دلیل انتخاب این موضوع به عنوان موضوع تحقیق پرداخته شد. و در نهایت به بیان و تعریف متغیر های تحقیق پرداختیم.

Dividend policy- [1]

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122