پایان نامه بررسي تطبيقي الگوريتم هاي ترکيبي کارا به منظور ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويکرد فازي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي تطبيقي الگوريتم هاي ترکيبي کارا به منظور ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويکرد فازي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 131 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه بررسي تطبيقي الگوريتم هاي ترکيبي کارا به منظور ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويکرد فازي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش    8-1
1-1- مقدمه    2
1-2- مسأله پژوهش    3
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش    4
1-4- اهداف پژوهش    5
1-5- سؤال‌هاي پژوهش    5
1-6- فرضيه‌هاي پژوهش    6
1-7- روش انجام پژوهش    6
1-7-1- نوع روش پژوهش    6
1-7-2- روش گردآوري اطلاعات    6
1-7-3- جامعه آماري    6
1-7-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    7
1-9- استفاده¬کنندگان از نتايج پژوهش    7
1-10- ساختار پژوهش    8
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش    39-9
2-1- مقدمه    10
2-2- مباني نظري    12
2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد    12
2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد    14
2-2-3- مالکیت و تضاد منافع    15
2-2-4- محدودیت¬های اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی    15
2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری     16
2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش    17
2-2-7- تصمیم¬گیری چند شاخصه (MADM)    18
2-2-8- شاخص¬های ارزیابی عملکرد    19
2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری    19
2-2-8-1-1 بازده دارایی¬ها.    19
2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام    20
2-2-8-1-3- نسبت P/E    20
2-2-8-1-4- سود هر سهم    21
الف) نقاط قوت سود حسابداری    22
ب) نقاط ضعف سود حسابداری    22
2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش    22
2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    23
انتقادات وارد بر EVA     24
انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف)    24
انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا)    25
2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA)    26
2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA)    27
2-2-9- منطق فازی    31
2-3- پیشینه پژوهش    34
2-3-1- پژوهشهای خارجی    35
2-3-2 پژوهشهای داخلی    37
2-4- خلاصه فصل    39
فصل سوم: روش¬شناسي پژوهش    62-41
3-1- مقدمه    42
3-2- فرضيه‌هاي پژوهش    43
3-3- متغيرهاي پژوهش    44
3-3-1- معیارهای مالی سنتی حسابداری    44
3-3-2- معیارهای مالی مبتنی بر ارزش    44
3-4- روش گردآوری اطلاعات    45
3-4-1- جامعه آماری    46
3-4-2- پرسش¬نامه وزن¬دهی به معیارهای ارزیابی عملکرد    46
3-4-3- روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه‏ها    48
3-4- 3-1 تصمیم¬گیری چند شاخصه (MADM)    48
3-5- تاپسیس    49
3-6- روش ویکور    50
3-7- تکنیک فازی    56
3-8- روش آنالیز توسعه CHANG    58
3-9- الگوریتم فرآیند FAHP به روش آنالیز توسعه CHANG     60
3-10- خلاصه فصل    62
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش    95-63
4-1- مقدمه    64
4-2- معیارهای مالی پژوهش    64
4-3- جامعه آماری    64
4-4- فرضیه¬های پژوهش    65
4-5- طرح کلی مدل پژوهش    66
4-5-1-  مشخص کردن وزن معیارها با استفاده از FAHP    67
4-5-1- 1-  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی    67
4-5-1- 2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی    67
4-5-1- 3- FAHP    68
4-5-2- روش آنالیز توسعه CHANG    68
4-5-3- الگوریتم فرآیند FAHP به روش آنالیز توسعه CHANG    70
4-5-4- تاپسیس    71
4-6- روش ویکور    72
4-7- یافته¬های پژوهش    73
4-8- ماتریس مقایسات زوجی    74
4-9- نتایج رتبه¬بندی با استفاده از تاپسیس    89
4-9-1-  صنعت دارويي    89
4-9-2-  صنعت فلزات اساسی    89
4-9-3-  صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات    89
4-10- نتایج رتبه¬بندی با استفاده از ویکور    89
4-10-1-  صنعت دارويي    89
4-10-2-  صنعت فلزات اساسی    90
4-10-3-  صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات    90
4-11- بررسی فرضیه دوم    90
4-12- آزمون دو جمله¬ای    91
4-12-1-  آزمون آماری در سطح 5    91
4-12-2-  آزمون آماری در سطح 10    92
4-13 رتبه¬بندی نهایی    93
4-14- خلاصه فصل    94
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادهات پژوهش    108-96
5-1- مقدمه    97
5-2- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش    98
5-2-1- نرخ ناسازگاری پرسشنامه¬ها    99
5-2-2- بحث و نتيجه¬گيري حاصل از فرضیه اول    99
5-2-3- بحث و نتيجه¬گيري حاصل از فرضیه دوم    100
5-3- مدل FAHP- تاپسیس    102
5-4- مدل FAHP- ویکور    102
5-5- تحلیل نتایج آزمون دوجمله¬ای    103
5-6- پیشنهادهای پژوهش    104
5-6-1- پیشنهادهای حاصل از یافته¬های پژوهش    104
5-6-2- پیشنهاد برای پژوهشهای آینده    106
5-7- محدوديت‌هاي پژوهش    106
5-8- خلاصه فصل    108
منابع و مآخذ    116-109
الف- منابع فارسي    109
ب- منابع انگليسي    112

 منابع و ماخذ

آذر ، عادل و حجت فرجی (1381) . علم مدیریت فازی .چاپ اول ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

آذر، عادل و منصور مؤمني (1381). آمار و كاربرد آن در مديريت. جلد دوم، چاپ ششم، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت).

ابزاری، مهدی؛ صمدی، سعید؛ ایزدی نیا، ناصر و مجتبی دهقان­پور وحید (1387). «ارزیابی عملکرد شرکت­های گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل EVA و بررسی رابطه آن با معیارهای حسابداری سود»، تحقیقات مالی، شماره 26، ص­ص.20-3.

اعتمادي، حسين و يداله‌ تاري وردي (1385). «تأثير نحوه­ي‌ ارائه­ي‌ صورت جريان وجوه نقد بر قضاوت­هاي سرمايه­گذاران حرفه‌اي.» بررسي­هاي حسابداري و حسابرسي، شماره ‌45، ص­ص. 88-69.

انواری رستمی، علی اصغر؛ حسینیانف شهامت و مرتضی رضایی اصل (1391).    «رتبه­بندی مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چندشاخصه و مدل­های ترکیبی.»، تحقیقات مالی، شماره 1، ص­ص. 54-31.

ایزدی نیا، ناصر؛ علینقیان، نسرین (1389). «بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و ریسک مالی و تجاری ،در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 7، ص­ص. 90-72.

پارسائیان، علی (1381). « تئوری­های حسابداری»، چاپ دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

پویان­فر، احمد؛ رضایی، فرزین و شهلا صفابخش (1389). «بررسی رابطه معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد با ارزش شرکت­ها در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 61، ص­ص. 84-71.

تقی­زاده، رسول و صفر فضلی (۱۳۹۰).«روش اندازه­گیری عملکرد شرکت­ها با استفاده از رویکرد ترکیبی آنالیز روابط خاکستری و تاپسیس فازی»، چشم­انداز مدیریت صنعتی، شماره ۲، ص­ص. ۱۵۰- ۱۲۵.

جناني، محمدحسن (1382). «ملاحظاتي در تعيين ارزش شرکت­ها و ارزشيابي سهام عادي» ماهنامه بورس، شماره 36، ص­ص. 51-48.

جهانخانی، علی و احمد ظریف ­فرد (1374). «آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه­گیری ارزش شرکت استفاده می­کنند؟»، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 7 و 8، ص­ص. 64-41.

حافظ نیا، محمد رضا (1385). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دوازدهم. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت).

حیدری، مهدی (1383). «ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مقایسه هزینه نقدی و سود عملیاتی نقدی (مدل CVA) و بررسی رابطه آن مدل با تغییرات قیمت (بازده) سهام طی سالهای 1382-1378.» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

دانش­شکیب، معصومه و صفر فضلی (1388). «تفکیک شرکت­های موفق و ناموفق با استفاده از رویکرد ترکیبی (F-AHP) و تاپسیس در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 15، ص­ص. 115-87.

داوری­فر، رمضان (1383). «بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در صنعت کانی غیرفلزی در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 81-76.» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

دلاور، علي (1371). روش تحقيق در روان­شناسي و علوم تربيتي، تهران: دانشگاه پيام نور.

ساعي، علي (1377). آمار در علوم اجتماعي. چاپ دوم، تهران: مؤسسه نشر جهاد.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و الهه حجازی (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ یازدهم. تهران: انتشارات آگاه.

سعیدی، پرویز و جواد قزل­سفلو (1387). «بررسی تاثیر انتقال مالکیت (خصوصی سازی) بر ROA، ROE و ROS شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بصیرت، شماره42، ص­ص. 108-89.

شیخ، محمدجواد؛ خدامرادی، سعید و محمد جلیل زاده (۱۳۹۰).«ارزیابی عملکرد شرکت­های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از F-AHP و تاپسیس»، چشم­انداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره ۳، ص­ص. 105-83.

شه­رضايي، محمود (1383). «استفاده از نسبت­هاي مالي در تصمميم­گيري»، ماهنامه حسابدار، سال نوزدهم، شماره 165، ص­ص. 24-21.

Ameels, A. Bruggeman, W and G, Scheiper (2002). “Value-Based management control processes to create value through integration”. A Literature, Ghent University: www.google.com.

Arora, Alka (1996). “Executive Compenstation Contracts and Earnings Response Coefficients”, Kent State University.

Barth, M. E. et al (2002). “Constraints on Accrual Components of Earnings in Equity Valuation.”, www. ssrn.com

Biddle, G.C. Bowen, R.M. and Wallace, J.S. (1997). “Evidence on EVA”. Journal of Applied corporate finance, Vol. 12, pp. 122-135.

Biman and Demski, j. (1980) “Economically Optimal Performance Evaluation and Control System” Jornal of Acconting Research. Vol. 9, pp.  184-220.

Brainard, W. and J. Tobin (1968). “Pitfalls in Financial Model-Building.” American Economic Review, Vol. 58, No. 2, pp. 99-122.

Chen, P. and G., Zhang (2003). “Profitability, Earnings and Book Value in Equity Valuation: A Geometric View and Empirical Evidence.”

Chen, k.Hm. Shimerda, T.A. (1981). “AN empirical analysis of useful financial ratios”. Financial Management, Vol. 10, pp.  51-60.

چکیده

در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت­ها امری ضروری است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات با استفاده از روشی نوین است. از فازی AHP برای وزن­دهی به شاخص­های ارزیابی عملکرد و از فازی تاپسیس و فازی ویکور برای رتبه­بندی شرکت­های مورد مطالعه استفاده می­شود. در این پژوهش از ترکیبی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و معیارهای مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد و رتبه­بندی شرکت­های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات در سال ۱۳۸۸ استفاده می­شود. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات است. استفاده از رویکرد فازی در رتبه­بندی شرکت­های بورس دقت اطلاعات ورودی به نرم افزار­های رتبه­بندی را به شکل محسوسی بالا می­برد. نتایج این پژوهش که به ارائه دو مدل نوین و با دقت بالا در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها منتج شد، می­تواند برای گروههای مختلف اعم از سرمایه­گذار، سازمان بورس و دیگر استفاده کننده­گان، مفید واقع می­شود.

 کليد واژه­ها: ارزیابی عملکرد مالی، تاپسیس، ویکور، فازی AHP، معیارهای مالی.

فصل اول:کليات پژوهش

 1-1- مقدمه

 پيدايش انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل­گيري كارخانه‌هاي بزرگ و انجام طرح‌هاي عظيمي چون احداث شبكه‌هاي سراسري راه‌آهن، اين حقيقت را فاش ساخت كه به سرمايه‌هاي مالي كلاني نياز است. فراهم نمودن چنين سرمايه‌هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه‌گذار و حتي دولت‌هاي آن زمان فراتر بود. از سوي ديگر، يك يا چند سرمايه‌گذار نيز آمادگي پذيرش خطر تجاري چنين فعاليت‌هاي بزرگي را نداشتند. از اين رو با بهره‌گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي- يعني سازماندهي و همكاري، اولين شركت‌هاي سهامي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمايه‌گذاري آن‌ها بود. اين ساختار نوين (شركت‌هاي سهامي) راه حل مناسبي براي تامين سرمايه‌هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري بود.

رشد و توسعه شركت‌هاي سهامي با گذشت زمان به پديدار شدن و افزايش قشري از صاحبان سرمايه انجاميد كه در ادارة شركت‌ها مشاركت مستقيم نداشته و از طريق انتخاب هيات مديره، امور شركت را هدايت و بر آن نظارت مي‌كنند.

براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي‌كردند كه تمامي گروه‌هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي‌كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه‌ها و چگونگي مواجهه شركت‌ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است (جنسن[1] و مكلينگ[2]،1976: 313)، اين موارد بطور كلي تحت عنوان «تئوري نمايندگي[3]» در حسابداري مديريت بيان مي‌شود. طبق تعريف جنسن و مك لينگ:

رابطه نمايندگي قراردادي است که براساس آن صاحب کار يا مالک[4]، نماينده[5] يا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختيار تصميم‌گيري را به او تفويض مي‌کند(جنسن و مک­ لینگ، 1976: 314).

اگرچه اين فرض وجود دارد كه هر دو طرف در رابطه بالا به دنبال حداكثر كردن منافع خود هستند، ولي ممكن است نماينده هميشه در جهت حداكثر كردن منافع مالك عمل نكند. مالك (سهامدار) مي‌تواند كاهش و اختلاف منافع خود را از طريق پرداخت حقوق و مزاياي مناسب براي نماينده و قبول هزينه‌هاي نظارت براي محدود كردن اقدامات و فعاليت‌هاي نابجاي وي، تعديل كند(نمازي، 1384: 149).

وجود تضاد منافع، موجب نگراني مالكان (سهامداران) گرديده تا جايي‌كه آنها براي اطمينان از تخصيص بهينه منابع خود توسط مديران، اقدام به بررسي و ارزيابي عملكرد مديران مي‌كنند. به مرور زمان مشخص شده است كه برخي از تصميمات مديران ممكن است موجب اتلاف منابع شركت و از بين رفتن ثروت مالكان گردد. از سوي ديگر، مديران همواره به دنبال اين بوده‌اند تا ضمن حداكثر كردن منافع خود، به مالكان اين اطمينان را بدهند كه تصميمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالكان مي‌باشد( نمازي، 1384: 156). اگر مالک و مدیر را دو متغیر درگیر درنظر بگیریم می­توان با وارد کردن متغیر سوم این مشکل را برطرف نمود.

پيشرفت سريع فناوري و تغييرات محيطي وسيع، شتاب فزاينده‌اي به اقتصاد بخشيده است. تصميم‌گيري در مسايل مالي همواره با ريسک و عدم اطمينان همراه بوده است. ایجاد ارزش در شرکت­ها یکی از مهم­ترین وظایف مدیران محسوب می شود. جهت نشان دادن میزان موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیار­های ارزیابی عملکرد استفاده می­شود (یحیی زاده فر و همکاران، 1388). مدیران در دنیای رقابتی امروز، دورانی را در پیش رو دارند که آنها را ملزم می­نماید چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت­های خود مستقر کنند. از این رو یافتن شاخصی که بتوان با استفاده از آن عملکرد شرکت را با اطمینان نسبتاً معقولی تشریح نمود یک ضرورت است (نوروش وهمکاران، 1383: 122). معیار مناسب عملکرد شرکت، معیاری است که به میزان ثروت اضافی که شرکت برای سهامدارانش ایجاد می­کند، توجه خاصی داشته باشد و افراد را در تصمیم­گیری­های مربوط به ایجاد ارزش یاری کند (یحیی­زاده فر و همکاران، 1388: 94). عدم استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد باعث می­شود ارزش یک شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب زیان دیدن یک گروه از خریداران سهام و سود فزاینده برای گروه دیگر می­شود (جهانخانی و ظریف فرد، 1374: 42). باید توجه داشت که علاوه بر درنظر گرفتن معیارهای مناسب، روش­های اندازه­گیری عملکرد مالی شرکت­ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه، پیشرفت­های سریع در علوم مرتبط، ارائه  روش­هایی با دقت بالا را به منظور اندازه­گیری عملکرد مالی شرکت­ها ممکن کرده است.

1-2- مسأله پژوهش

همان­گونه که در بخش قبلي بيان شد، شرکت­هاي فعلي، شرکت­هايي هستند که مالکيت آنها در اختيار گروه­هاي مختلف مي­باشد و هريک از آنها هدفهاي متفاوتي دارند. طبق نظريه نمايندگي، بين مالکان و مديران شرکت­ها ممکن است تضاد منافع وجود داشته باشد. به گونه کلي، تئوري نمايندگي براي تحليل ارتباط نماينده و مالک در واحدهاي اقتصادي که مالکيت و مديريت آن از يکديگر جدا باشد، استفاده شده است، اما بنظر می­رسد یک شیوه کارا برای حل مشکلات بین مالک و مدیر وارد کردن یک پارامتر اندازه گیری دقیق مورد تأیید دو طرف است.

ارزيابي عملكرد شركت­ها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه­گذاران، اعتبار دهندگان، مديران و دولت­ها است. در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت­ها امری ضروری است. سرمایه­گذاران علاقه­مند هستند دریابند از سرمایه­گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است. سرمایه­گذاران در بازار سهام همواره درصدد کسب سود بالا هستند، آنها سهامی را خریداری می­کنند که از نظر آنها بهترین سهم باشد و بیشترین سود و بازده به آنها تعلق گیرد (یحیی­زاده و همکاران، 1388: 92). همچنین سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری، از مدیران می­خواهند تا ارزش سرمایه­گذاری­ آن­ها را به حداکثر برسانند. به منظور نیل به این هدف، ازگذشته، با استفاده از سود عملیاتی یا نسبت­های مالی به ارائه گزارشی از عملکرد شرکت­ها پرداخته شد. نرخهای مالی نقش مهمی در اندازه­گیری عملکرد و وضعیت مالی یک واحد تجاری ایفا می­کنند. مطالعات زیادی سودمندی نرخهای مالی را به اثبات رسانده است (چن و شمیردا[6] ،1981: 67). اما به علت اینکه این معیارها دارای نقاط ضعف عمده هستند، عملکرد شرکت­ها را به نحو مطلوبی ارائه نمی­دهند.

ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از معیارهای سنتی حسابداری نقاط ضعف فراوانی دارد. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی به دلیل اینکه فقط به سود حسابداری توجه می­شود و هزینه­ی تامین منابع سرمایه را لحاظ نمی­کند، مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است و روش مطلوبی محسوب نمی­شود. در معیارهای مبتنی بر ارزش کلیه­ هزینه­های تامین مالی در نظر گرفته می­شود (یحیی زاده و همکاران، ، 1389: 114). معیارهای مبتنی بر ارزش دو ویژگی دارند: اولاً سود نسبت به سطحی از سرمایه­گذاری اندازه­گیری می­شود که برای رسیدن به آن سطح سود به کار رفته است. دوماً ریسک نوعاً از طریق محاسبه­ی هزینه­ی سرمایه در نظر گرفته می­شود (نوروش و حیدری، 1383: 122-123). با انتخاب معیارهای مبتنی بر ارزش در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها می­توان بر هر دو مشکل فائق آمد (آمیلس و دیگران، 2002: 123).

با توجه به مطالب فوق ، نیاز به ادغام معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP)[7] و معیارهای مبتنی بر ارزش (VFP )[8]، به دلیل آنکه هرکدام از آنها ویژگی­های خاص خود را دارند، به شکل محسوسی دیده می شود. اما آیا می­توان با استفاده از ترکیب این معیارهای مالی به عنوان ابزارهای سنجش، و ترکیب رویکرد فازی با روش­های مختلف به عنوان تکنیک­های سنجش به یک روش کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها دست یافت؟

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش

مقابله با چالش­های پیش روی سازمان­ها نیازمند آن می­باشد که مدیران آن­ها الگوی مناسبی از اندازه­گیری عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمینه­ها دست یابند. با ظهور روش­های نوین و استفاده از این روش­ها به همراه معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP)، ارزیابی عملکرد شرکت­ها متحول شد. اما هنوز می­توان با استفاده از ترکیب روش­های مختلف و استفاده از معیارهای مالی جدید، دقت اطلاعات خروجی را افزایش داد. استفاده از رویکرد فازی، به منظور مقابله با ابهام موجود در داده­های ورودی، در کنار نرم­افزارهای AHP، تاپسیس[9]، و ویکور[10] که هریک دارای ویژگی­های منحصر به ­فردی می­باشند، می­تواند یک پژوهش کاربردی ویژه در حوزه­ی ارزیابی عملکرد مالی شرکت­­ها ارائه دهد. شکاف میان مالکان و مدیران یکی از مشکلاتی است، که استفاده از معیارهای سنتی حسابداری نشان داده است که نمی­تواند این مشکل را حل کند. با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می­توانیم این شکاف را به نحو چشم گیری کاهش دهیم.

این پژوهش درصدد ارائه روش­های ترکیبی نوین با استفاده از تکنیک­های جدید و ادغام معیارهای حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش، به منظور پوشاندن نقاط ضعف روش­های قدیمی و بررسی تطبیقی نتایج این روش­هاست.

1-4- اهداف پژوهش

نیاز به ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها با استفاده از یک روش دقیق به منظور کمک به سرمایه­گذاران در اتخاذ تصمیمات ، به­ دلیل آن که  تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکت­ها نیاز به تخصص مالی دارد، ضروری به نظر می­رسد.

هدف از این پژوهش، ارائه یک روش ترکیبی، با استفاده از رویکرد فازی و با بکارگیری روش­های نوین ارزیابی عملکرد، براساس معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP) و معیارهای مبتنی برارزش (VFP) است.

1-5- سؤال­هاي پژوهش

آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟

آیا با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی نوین در اندازه­گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه کرد؟

1-6- فرضيه­ هاي پژوهش

همان گونه که تشريح شد، پژوهش حاضر درصدد ارائه رویکردی نوین به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور روشن ساختن مسیر پژوهش    فرضیه­های زیر را ارائه می­کنیم:

1.  معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بهتری دارند.

2.  با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی نوین در اندازه­گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه کرد.

1-7- روش انجام پژوهش

 1-7-1- نوع روش پژوهش

 اين پژوهش كاربردي است. طرح پژوهش آن از نوع نيمه‌ تجربي و با استفاده از رويكرد پس‌رويدادي (از طريق اطلاعات گذشته) است. از روش پس‌رويدادي زماني استفاده مي‌شود كه محقق پس از وقوع رويدادها به بررسي موضوع مي‌پردازد، افزون بر اين، امكان دستكاري متغيرهاي مستقل وجود ندارد (عبدالخلیق و آجین­کیا ، 1379: 35).

 1-7-2- روش گرد آوري اطلاعات

در اين پژوهش براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات، از روش كتابخانه‌اي استفاده مي‌شود. در بخش كتابخانه‌اي، مباني نظري پژوهش از كتب و مجلات تخصصي فارسي و انگليسي گردآوري مي‌شود و داده­هاي پژوهش از طريق جمع‌آوري داده‌هاي شركت‌هاي نمونه با مراجعه به صورت‌‌هاي مالي، يادداشت‌هاي توضيحي، گزارش‌هاي هفتگي و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از بانک­هاي اطلاعاتي بورس اوررق بهادار تهران، نرم افزارهاي ره­آورد نوين و تدبير پرداز و نشريات بورس جمع­آوري خواهد شد.

1-7-3- جامعه ‌آماري

جامعه­ي‌ آماري اين پژوهش، شرکت­هاي پذيرفته‌ شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع فلزات اساسی، مواد غذایی و خودرو و قطعات خودرو برای سال1387 تا 1390 است. صنایع فوق بر این اساس انتخاب شده­اند که در بازه زمانی 1386 تا 1390 اطلاعات کامل و شفافی از صورت­های مالی شرکت­ها بتوان استخراج کرد. در اين پژوهش از نمونه­گيري آماري استفاده نمي­شود.

1-7-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات

یکی از مسائل مهم مدیریتی ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها است. به منظور اندازه­گیری عملکرد شرکت­ها دو فاکتور را باید درنظر بگیریم:

معیارهای اندازه­ گیری عملکرد

روش رسیدن به یک شاخص جامع از طریق ایجاد یک بردار واحد با استفاده از تلفیق این معیارها

در این بخش به روشی که در این پژوهش استفاده شده است می­پردازیم.

برنامه­ریزی فازی سلسله­مراتبی: برنامه­ریزی سلسله­مراتبی (AHP) که اولین بار توسط ساعتی[11] ارائه شد، یک ابزار تصمیم گیری چند معیاره است که کاربرد فراوانی دارد. از زمان ابداع به عنوان یک ابزار در دست تصمیم­گیرندگان و پژوهشگران در تصمیم گیری­های چند معیاره استفاده می­شود. در این مطالعه، از FAHP استفاده می­شود که برای اولین بار توسط چانگ استفاده شد.

1-8- استفاده­ کنندگان از نتايج پژوهش

اين پژوهش، از نوع پژوهش­هاي کاربردي است که‌ مي‌تواند مورد استفاده­ي‌ گروه کثيري از استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداري جهت تعيين ترکيب بهينه ساختار مالکيت و سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه‌ و در نتيجه‌ تخصيص بهينه‌­ي منابع، به‌ منظور رشد و توسعه ‌اقتصادي کشور قرار گيرد. استفاده­‌کنندگان اصلي اين پژوهش عبارتند از: سهامداران(مالکان) داخلي و خارجي به‌ عنوان گروه اصلي استفاده‌­کنندگان از اطلاعات حسابداري و در نتيجه‌ تأمين­کنندگان عمده­ي‌ بازار سرمايه‌، اعتباردهندگان، تحليل­گران، عرضه‌کنندگان، دولت، سازمان خصوصي سازي، مسئولين مربوط به اصل 44، مديران و کارکنان شرکت و همچنين بورس اوراق بهادار تهران.

1-9- ساختار پژوهش

به منظور انعکاس چارچوب این پژوهش در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­شود:

در فصل دوم، مبانی نظری این پژوهش از جمله چگونگی و چرایی انجام پژوهش­ها در این حوزه معرفی می­شود و سپس پیشینه پژوهش­های قبلی نشان داده می­شود.

در فصل سوم، روش پژوهش و آزمون فرضیه­ها عنوان شده است. به گونه­ای که در ابتدا فرضیات به تفصیل تشریح شده و سپس متغیرهای پژوهش تعریف شده است. در نهایت روش­های آماری مورد استفاده در پژوهش معرفی شده است.

در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه­های پژوهش به همراه نتایج آن عنوان شده است. با توجه به خروجی­های به دست آمده از نرم­افزار تاپسیس و ویکور معنی­داری ضرایب و مقایسه آنها با یکدیگر اقدام به تأیید یا رد فرضیه­های پژوهش شده و سپس در کنار این موضوع، سایر نتایج جانبی به دست آمده نیز تشریح می­شود.

در فصل پنجم، با مرور کلی از نتایج به دست آمده، محدودیت­های قرار گرفته در حین انجام پژوهش با جزئیات بیشتری آمده و سپس پیشنهاداتی که می­تواند در آینده تداوم این پژوهش­ به روشن­تر شدن موضوع کمک نماید، عنوان شده است.

[1] – Jensen

[2] – Meckling

[3] – Agency Theory

[4] – Principal

[5] – Agent

[6] Chen and Shimerda

[7] Accounting-based Financial Performance

[8] Value-based Financial Performance

[9] TOPSIS

[10] VIKOR

[11] saaty

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122