پایان نامه بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي آيت‌الله معرفت و آيت‌الله جوادي آملي در مباحثي از علوم قرآني (اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي آيت‌الله معرفت و آيت‌الله جوادي آملي در مباحثي از علوم قرآني (اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 211 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي آيت‌الله معرفت و آيت‌الله جوادي آملي در مباحثي از علوم قرآني (اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه تحقیق 1
کلّیات تحقیق 3
موضوع: 4
بیان مسأله: 4
پرسش‌های تحقیق: 4
پیشینه‌ی موضوع: 5
هدف‌ها و ضرورت‌ها: 5
جنبه‌های نوآوری: 6
فصل اول: کلّیات موضوعی و تعریف مفاهیم 7
1-1-زندگی‌نامه‌ی آیت‌الله معرفت 8
1-1-1-تولد و دوران کودکی 8
1-1-2-دوران تحصیل 8
1-1-3-اساتید و دوستان 8
1-1-4-فعالیت‌ها 9
1-2-زندگی‌نامه‌ی آیت‌الله جوادی آملی 12
1-2-1-تولد و دوران‌ کودکی‌ 12
1-2-2-دوران‌ تحصیل‌ 12
1-2-3-اساتید و دوستان‌ 13
1-2-4-فعالیتها 14
1-3-مفهوم «اسباب نزول» 17
1-3-1-معنای لغوی «اسباب» 17
1-3-2-معنای لغوی «نزول» 18
1-3-3-معنای اصطلاحی «اسباب نزول» 19
1-4-مفهوم «محکم و متشابه» 21
1-4-1-معنای لغوی «محکم» 21
1-4-2-معنای لغوی «متشابه» 22
1-4-3-معنای اصطلاحی «محکم و متشابه» 24
1-5-مفهوم «نسخ» 29
1-5-1-معنای لغوی «نسخ» 29
1-5-2-نسخ در اصطلاح و تطور مفهومی آن از آغاز تا كنون 31
1-6-مفهوم «بررسی تطبیقی» 34
1-6-1-معنای لغوی «تطبیق» 34
1-6-2-«پژوهش تطبیقی» 34
فصل دوم: بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «اسباب نزول» 35
مقدمه فصل 36
2-1-تعریف «اسباب نزول» 37
2-1-1-تعریف «اسباب نزول» از نظر آیت‌الله معرفت 37
2-1-2- تعریف «اسباب نزول» از نظر آیت‌الله جوادی آملی 38
2-2-اهمیت اسباب نزول در تفسیر 39
2-2-1-اهمیت اسباب نزول در تفسیر از نظر آیت‌الله معرفت 39
2-2-2-اهمیت اسباب نزول در تفسیر از نظر آیت‌الله جوادی آملی 39
2-3-اسباب نزول و شأن نزول 41
2-3-1-اسباب نزول و شأن نزول از دیدگاه آیت‌الله معرفت 42
2-3-2-اسباب نزول و شأن نزول از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی 42
2-3-2-1-شأن نزول، فضاي نزول و جوّ نزول قرآن از منظر آیت‌الله جوادی آملی 43
2-3-2-2-تفاوت شأن، فضا و جوّ نزول 44
2-3-2-3-تأثير متقابل فضاي نزول و معارف سوره 44
2-4-راه دست‌یابی به اسباب نزول 46
2-4-1-بررسی روایات اسباب نزول 46
2-4-1-1-بررسی سندی روایات 48
2-4-1-2-بررسی متنی روایات 49
2-4-2-اعتبار روایات اسباب نزول 50
2-4-2-1-بررسی‌های سندی 50
2-4-2-2-بررسی‌های متنی 50
2-4-3-راه دست‌یابی به اسباب نزول از دیدگاه آیت‌الله معرفت 52
2-4-4-راه دست‌یابی به اسباب نزول از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی 53
2-4-4-1-نقش روايات در فهم قرآن از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی 55
2-4-5-حجیت قول صحابه 59
2-4-5-1-حجیت قول صحابه از دیدگاه آیت‌الله معرفت 62
2-4-5-2-حجیت قول صحابه از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی 63
2-5-تعابیر بازگو کننده‌ی اسباب نزول 65
2-5-1-تعابیر بازگو کننده‌ی اسباب نزول از دیدگاه آیت‌الله معرفت 66
2-6-فواید شناخت اسباب نزول 67
2-7-عمومیت لفظ یا خصوص سبب 69
2-7-1-تعدد سبب و وحدت نزول 71
2-7-2-عمومیت لفظ یا خصوص سبب از دیدگاه آیت‌الله معرفت 72
2-7-3-عمومیت لفظ یا خصوص سبب از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی 72
تطبیق دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «اسباب نزول» 74
جمع‏بندی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «اسباب نزول» 75
فصل سوم: بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیتالله جوادی آملی در بحث «محکم و متشابه» 76
مقدمه فصل 77
3-1-تعریف «محکم و متشابه» 79
3-1-1-تعریف «محکم و متشابه» در دیدگاه آیت‌الله معرفت 79
3-1-2-تعریف «محکم و متشابه» در دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی 81
3-2-نسبت تشابه و ابهام از دیدگاه آیت‌الله معرفت 84
3-2-1-علل و عوامل ابهام از دیدگاه آیت‌الله معرفت 85
3-2-2-علل و عوامل تشابه از دیدگاه آیت‌الله معرفت 86
3-2-3-منشأ تشابه در قرآن از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی 87
3-3-محکم و متشابه در قرآن 88
3-3-1-محکم و متشابه در قرآن از نگاه آیت‌الله معرفت 89
3-3-2-محکم و متشابه در قرآن از نگاه آیت‌الله جوادی آملی 90
3-4-تقسیم‌بندی تشابه 92
3-4-1-تقسیم بندی تشابه از دیدگاه آیت الله معرفت 92
3-4-2-تقسیم بندی تشابه از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی 94
3-5-تأویل 97
3-5-1-مفهوم «تأویل» 97
3-5-2-رابطه‌ی تأویل با آیات محکم و متشابه 99
3-5-2-1-اختصاص تأویل به آیات متشابه 101
3-5-3-تأویل از نگاه آیت‌الله معرفت 103
3-5-4-تأویل از نگاه آیت‌الله جوادی آملی 104
3-5-4-1-معناي اصطلاحي «تأويل» و حکمت تكرار اين واژه در آيه‌ی7/آل عمران 104
3-5-4-2-برخي آراء درباره‌ی معناي «تأويل» 106
3-5-4-3-انواع تأويل 107
3-5-4-4-معناي ظهور تأويل قرآن در قيامت 108
3-5-4-5-تفاوت تعبير خواب و تأويل 109
3-5-4-6-فرق تفسير و تأويل 111
3-5-4-7-تأويل، غير از تفسير باطن است 113
3-5-4-8-وضع الفاظ براي مفهوم عام، روح معنا و هدف آن 114
3-6-علم به تأویل متشابهات 115
3-6-1-علم به تأویل متشابهات از نگاه آیت‌الله معرفت 116
3-6-2-علم به تأویل متشابهات از نگاه آیت‌الله جوادی آملی 118
3-6-2-1-«واو» عطف يا استيناف 118
3-6-2-2-عملكرد راسخان در علم درباره‌ی متشابهات 120
3-7-حکمت وجود آیات متشابه در قرآن 122
3-7-1-دیدگاه آیت‌الله معرفت در حكمت وجود آیات متشابه در قرآن 125
3-7-2-دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی در حكمت وجود آیات متشابه در قرآن 127
3-8-مرجع بودن آیات محکم نسبت به آیات متشابه 133
3-8-1-دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی در مرجعیت آیات محکم نسبت به آیات متشابه 133
3-8-1-1-راز تعبير به «أُمّ» نه «أُمهات» 135
3-9-بحثی پیرامون حروف مقطّعه 138
3-9-1-«حروف مقطّعه» از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی 139
3-10-محکم و متشابه در روایات 142
3-10-1-محکم و متشابه در روایات از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی 142
تطبیق دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث 144
جمع‏بندی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث 146
فصل چهارم: بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «نسخ» 147
مقدمه فصل 148
4-1-تعریف «نسخ» 149
4-1-1-تعریف «نسخ» از نظر آیت‌الله معرفت 149
4-1-1-1-حقیقت «نسخ» 150
4-1-2-تعریف «نسخ» از نظر آیت‌الله جوادی آملی 150
4-1-2-1-«نسخ» مصطلح، مربوط به شریعت و منهاج است 152
4-2-«نسخ» در قرآن 155
4-2-1-«نسخ» در قرآن از نظر آیت‌الله معرفت 155
4-2-2-«نسخ» در قرآن از نظر آیت‌الله جوادی آملی 156
4-2-2-1-حقیقت «نسخ» 157
4-2-2-2-شبهه‌ی «نسخ آيات» 159
4-2-2-3-صيانت قرآن از نسخ و تحريف‏ 160
4-2-2-4-گستره‌ی «آيه» 161
4-2-2-5-نسخ احکام تشریعی 164
4-3-اهمیت شناخت ناسخ و منسوخ 166
4-3-1-اهمیت شناخت ناسخ و منسوخ از نظر آیت‌الله معرفت 166
4-3-2-اهمیت شناخت ناسخ و منسوخ از نظر آیت‌الله جوادی آملی 167
4-4-روش شناخت ناسخ و منسوخ، و شرایط نسخ 168
4-4-1-روش شناخت ناسخ و منسوخ، و شرایط نسخ از نظر آیت‌الله معرفت 168
4-4-2-روش شناخت ناسخ و منسوخ، و شرایط نسخ از نظر آیت‌الله جوادی آملی 170
4-5-امکان وقوع «نسخ» در قرآن و گونه‌های آن 171
4-5-1-امکان وقوع «نسخ» در قرآن و گونه‌های آن از نظر آیت‌الله معرفت 171
4-5-2-امکان وقوع «نسخ» در قرآن و گونه‌های آن از نظر آیت‌الله جوادی آملی 173
4-5-2-1-ناسازگاري تفكر تفويض با قبول نسخ 174
4-5-2-2-نسخ و تخصيص قرآن با خبر واحد 175
4-6-انواع نسخ 178
4-6-1-انواع نسخ از نظر آیت‌الله معرفت 178
4-6-2-انواع نسخ از نظر آیت‌الله جوادی آملی 180
4-7-حکمت نسخ 182
4-7-1-حکمت نسخ از نظر آیت‌الله معرفت 182
4-7-2-حکمت نسخ از نظر آیت‌الله جوادی آملی 183
4-8-تفاوت نسخ با تخصیص 185
4-8-1-تفاوت نسخ با تخصیص از نظر آیت‌الله معرفت 185
4-8-2-تفاوت نسخ با تخصیص از نظر آیت‌الله جوادی آملی 185
4-9-تفاوت نسخ با بداء 186
4-9-1-تفاوت نسخ با بداء از نظر آیت‌الله معرفت 186
4-9-2-تفاوت نسخ با بداء از نظر آیت‌الله جوادی آملی 187
تطبیق دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «نسخ» 189
جمع‏بندی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «نسخ» 190
پیشنهاد تحقیق 191
منابع و مآخذ 192
الملخص: 198
Abstract 200

منابع و مآخذ

1-قرآن کریم، ترجمه‌ی­ محمدمهدى فولادوند، تحقيق هيئت علمى دار القرآن الكريم (دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامى)، تهران‏، دار القرآن الكريم (دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامى)، چاپ اول‏، 1415ق.‏

2-قرآن کریم، ترجمه‌ی­ ناصر مکارم شیرازی، تحقیق و بررسی ححج‌الإسلام محمدرضا انصاری محلاتی و سید محمدمهدی برهانی و علی کرمی و محمد مروی، قم، مرکز نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، چاپ اول، 1379ش.

3-علی‌بن‌ابی‌طالب8، نهج البلاغه.

4-آلوسی، سيدمحمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، تحقيق على عبدالبارى عطيه، بيروت، دار الكتب العلميه،‏ چاپ اول، ‏1415ق‏.

5-ابن‌اثیر، مجدالدین مبارك، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، بیروت، مکتبه العلمیه، بی‌تا.

6-ابن‌تیمیه، مجموعه الرسائل الکبری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الطبعه الثانیه، 1392ق.

7-ابن‌رشد، فلسفه‌ی ابن‌رشد، منشورات دارالآفاق الجدیده، بیروت، 1407ق.

8-ابن‌شهرآشوب مازندرانی، محمدبن‌علی، متشابه القرآن و مختلفه، تحقیق علامه شهرستانی، قم، انتشارات بیدار، چاپ اول، 1410ق.

9-ابن‌عربى، ابوعبدالله محي‌الدين محمد، تفسيرابن‌عربى‏، تحقيق سمير مصطفى رباب‏، بيروت، دار احياء التراث العربى، چاپ اول، ‏1422 ق.‏ ‏

10-ابن‌فارس، مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمدهارون، قاهره، دار إحیاء الکتب العربیه، الطبعه الاولی، 1368ش.

‏11-ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الصاد، 1410ق.

12- ابوزید، نصرحامد، معنای متن، ترجمه‌ی مرتضی کریمی‏نیا، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو، 1380ش.

13-ازهری، محمد، تهذیب اللغه، تحقیق عبدالسلام هارون، محمدعلی نجار، بی‌تا، بی‌جا.

14-اندلسی، ابوحیان محمدبن‌یوسف، البحر المحیط، بیروت، دار الفکر، 1420ق.

15-بابایی، علی‌اکبر، روش شناسی تفسیر قرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1379ش.

16-………………………، تأویل قرآن، مجله‌ی معرفت، شماره‌ی6، صص44ـ 49، بی‏تا.

 

23-…………………………، قرآن در قرآن، تحقیق حجت‌الإسلام محمد محرابی، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ هشتم، بهار1388ش.

 

31-جوان آراسته، حسین، درسنامه‌ی علوم قرآنی(سطح2)، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ پنجم، 1380ش.

32-جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، صحاح التاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، قاهره، دار العلم للملایین، الطبعه الرابعه، 1407ق.

33-حجتی، سید محمدباقر، اسباب نزول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوازدهم، 1385ش.

34-حجتی کرمانی، علی، درآمدی بر تاریخ و علوم قرآن، تهران، مشعل دانشجو، چاپ هفتم، 1376ش.

35-حکیم، محمدباقر، علوم القرآن، نجف الأشرف، مؤسسه شهید المحراب لتبلیغ الإسلامی، الطبعه الاولی، 1426ق.

36-خرمشاهی، بهاءالدین، دانش‌نامه‌ی‌ قرآن و قرآن پژوهی، تهران، چاپ اول، 1377ش.

37-……………………………، قرآن شناخت، تهران، طرح نو، چاپ سوم، 1375ش.

38-خمينى، سيدمصطفى،‏ تفسير القرآن الكريم (خمينى)، بی‌جا، مؤسسه‌ی تنظيم و نشر آثار امام خمينى6، چاپ اول، 1418ق.

39-خوئی، سید ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق السید جعفر الحسینی، قم، دارالثقلین، چاپ پنجم، 1384ش.

40-رادمنش، سید محمد؛ عطار، داود، آشنایی با علوم قرآن (موجز علوم القرآن)، بی‌جا، بنیاد قرآن، چاپ دوم، 1363ش.

41-رازى، ابوالفتوح حسين‌بن‌على، روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن، تحقيق دكتر محمدجعفر ياحقى و دكتر محمدمهدى ناصح، مشهد، بنياد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى‏، 1408ق‏.

42-رازی (فخرالدین)، ابوعبدالله محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1420ق.

43-راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، دمشق، دار القلم، الطبعه الثالثه، 1423ق.

44-رجبی، محمود، روش شناسی تفسیر قرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، 1385ش.

45-رشید، عمادالدین محمد، أسباب النزول و أثرها فی بیان النصوص، دار الشهاب، بی‌جا، 1420ق.

46-رشیدرضا، محمد، تفسیر القرآن الکریم (المنار)، دار المعرفه، بیروت، بی‌تا.

47-زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، بیروت، منشورات دار المکتبه الحیاه، الطبعه الاولی، 1306ق.

48-زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ترجمه‌‌ی محسن آرمین، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، 1385ش.

49-زرکشی، بدرالدین محمدبن‌عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق عبدالرحمن مرعشی و حمدی ذهبی و ابراهیم عبدالله کردی، بیروت، دار المعرفه، 1410ق.

50-زمخشری، محمدبن‌عمر، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل، بیروت، دار الکتاب العربی، 1407ق.

51-زید، مصطفی، النسخ فی القرآن الکریم، دراسه التشریعیه تاریخیه نقدیه، بیروت، دار الفکر، 1971م.

52-سعیدی روشن، محمدباقر، علوم قرآن، بی‌جا، مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی6، چاپ دوم، 1379ش.

53-سيدرضى، ابوالحسن محمدبن‌حسين، تلخيص البيان عن مجازات القرآن‏، بی‌جا، بی‌تا. ‏

54-سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الإتقان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، الرضی، الطبعه الثانیه، 1363ش.

62-صفار، محمدبن‌حسن، بصائرالدرجات‏، انتشارات كتابخانه‌ی آيت‌الله مرعشى نجفى‏، چاپ دوم‏، 1404ق‏، يك جلد.

63-طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، بی‌تا.

64-…………………………………….، شیعه در اسلام، بی‌جا، دار الکتب الاسلامیه، 1348ش.

65-…………………………………….، قرآن در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دهم، 1379ش.

66-طبرسی، فضل‌بن‌حسن، جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران، 1377ش.

67-……………………………، مجمع البیان، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، ناصر خسرو، الطبعه الاولی، 1406ق.

68-طبری، محمدبن‌جریر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ سوم، 1420ق.

69-طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق احمد الحسینی، بیروت، مؤسسه الوفاء، الطبعه الثانیه، 1402ق.‏

70-طوسی، ابوجعفر محمدبن‌الحسن، تبیان الجامع لعلوم القرآن، مکتب الإعلام الإسلامی، 1409ق.

75-فضل‌حسن‌عباس، إتقان البرهان فی علوم القرآن، عمان- اربد، دار الفرقان، الطبعه الأولی، 1997م.

76-فضلی، عباس، علوم قرآن در تفسیر المیزان، تهران، دانشگاه تهران، 1375ش.

77-فیض کاشانی، محمدبن‌مرتضی (محسن)، الصافی فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلامیه، 1336ش.

78-فيومى، احمدبن‌محمد، مصباح المنير، بی‌جا، بی‌تا.

79-قرشى، سيدعلى‌اكبر، قاموس قرآن،‏ تهران‏، دار الكتب الإسلاميه، 1371ش.‏

80-قرطبى، محمدبن‌احمد، الجامع لأحكام القرآن،‏ تهران، انتشارات ناصرخسرو، چاپ ‏اول، ‏1364ش‏.

81-قمی (مشهور به شیخ صدوق)، محمدبن‌على، التوحيد، قم، انتشارات جامعه‌ی مدرسين حوزه‌ی علميه‌ی قم‏، چاپ دوم، ‏1398ق.

82-کربلایی پازوکی، علی، نسخ از نگاه تحقیق، مجله‌ی بینات، شماره‌ی29، 10صفحه.

83-كلينى رازی، محمدبن‌يعقوب، الكافي‏، تهران، دار الكتب الإسلاميه، ‏چاپ چهارم‏، 1365ش،‏ در 8 جلد.

84-مامقانی، عبداللّه‏، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، چاپ اول، قم، مؤسسه آل‌البیت % لإحیاء التراث، 1411ق.

85-مجلسى، محمدباقر (علامه مجلسى و مجلسى ثانى)، بحارالأنوار، بيروت– لبنان، مؤسسه الوفاء، 1404ق،‏ 110جلد.

90-مصطفوی، سید حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، الطبعه الاولی، 1416ق.

91-مظلومي، رجبعلي، پژوهشي پيرامون آخرين كتاب الهي، تهران، نشر آفاق، 1401 ق، 5 جلد در 2 مجلد.

92-معارف، مجید، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنی، تهران، انتشارات نبأ، چاپ اول، 1383ش.

93- معرفت، محمدهادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، الجامعه الرضویه للعلوم الإسلامیه، الطبعه الاولی، 1418ق.

94-…………………………..، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه الثانیه، 1415ق.

100-مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ بیست و پنجم، 1381ش.

101-ملکی، یدالله، آیات متشابه در قرآن کریم، صحیفه‌ی مبین، شماره‌ی21-22.

102-میر شمسی، صدیقه، بررسی محکم و متشابه در قرآن، مجله‌ی پژوهش دینی، شماره‌ی4، بهار1382، 28صفحه.

103-میرمحمدی زرندی، سید ابوالفضل، تاریخ و علوم قرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی‌ مدرسین حوزه‌ی‌ علمیه‌ی‌ قم، چاپ یازدهم، 1377ش.

104-نجاشی، عجیل جاسم، قاموس القرآن الکریم (طرق استنباط الأحکام من القرآن الکریم)، کویت، موسسه الکویت لتقدم العلمی، چاپ اول، 1414ق.

105-نحاس، ابوجعفر، الناسخ و المنسوخ، تحقیق دکتر سلیمان ابراهیم، بیروت، انتشارات الرساله، 1991م.

106-نفیسی، شادی، علامه طباطبایی و حدیث، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1384ش.

108-واحدی نیشابوری، علی‌بن‌احمد، أسباب النزول، ترجمه‌ی علی‌رضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، نشر نی، 1383ش.

چکیده

پژوهش حاضر، به استخراج و تطبیق دیدگاه‏های علوم قرآنی آیت‏ الله معرفت به عنوان یک دانشمند علوم قرآنی و آیت‏الله جوادی آملی به عنوان یک مفسر قرآن، در سه بحث اسباب نزول، محکم و متشابه و نسخ می‏پردازد.

از جمله آراء خاص این دو دانشمند، در بحث اسباب نزول:

آیت‏الله معرفت، بین سبب نزول و شأن نزول تفاوت قائل است و شأن را أعم از سبب می‏داند؛ ایشان در جایی بر حجیت گفتار صحابه در تفسیر و اجتهادشان صحه گذاشته و در جای دیگر، تعبد و تسلیم در برابر نظرات ایشان را بدون دلیل می‌داند. آیت‏الله جوادی آملی، سبب نزول و شأن نزول را مترادف می‌داند. ایشان از معدود کسانی است که به بحث پیرامون عدم حجیت روایات غیر معصوم پرداخته و ارزش آن‌ها را در حد نقل تاریخی می‌داند.

از جمله آراء خاص این دو دانشمند، در بحث محکم و متشابه:

آیت‏الله معرفت، رابطه‌ی تشابه و ابهام را عموم و خصوص من وجه دانسته و رفع تشابه را با تأویل و رفع ابهام را با تفسیر می‌داند. ایشان به تشابه شأنی معتقدند، و تشابه را به دو دسته‌ی اصلی و عرضی قابل تقسیم می‌داند. ایشان، تأویل را همان بطن قرآن دانسته و با توجه به در نظر گرفتن عاطفه بودن «واو» در آیه، راسخان را عالم به تأویل معرفی می‌کند. از نظر آیت‏الله جوادی آملی، تشابه نسبی است و لازمه‌ی نزول فرودین آیات به شمار می‌آید که این صفتِ لازم برای آیات متشابه نیست. از نظر ایشان، تمامی آن‌چه در حکمت وجود آیات متشابه آمده، ناظر به برکات تشابه است. ایشان، تأویل متشابه را غیر از تأویل کتاب دانسته و تأویل را هم مغایر با تفسیر باطن می‌داند و با توجه به در نظر گرفتن استینافی بودن «واو» در آیه، راسخان را عالم به تأویل معرفی می‌کند.

از جمله آراء خاص این دو دانشمند، در بحث نسخ:

آیت‏الله معرفت، نسخ در شرایع الهی را ظاهری می‌داند، نه واقعی. ایشان در ابتدا قائل به نسخ حکم در برخی آیات بودند، اما در تألیفات آخر خود، همه را جزء نسخ مشروط دانسته، که این در واقع نسخ نیست، بلکه متناسب با شرایط تغییر می‌کند. آیت‏الله جوادی آملی، نسخ مصطلح را مربوط به شریعت و منهاج دانسته و با نفی نسخ در آیات قرآن، بازگشت روح نسخ در قرآن را به تخصیص ازمانی می‌داند.

مقدمه تحقیق

خداوند، قرآن را به عنوان پیام حیات‌بخش و جاویدان نازل کرد، تا بشریت را به حقیقت و سعادت رهنمون سازد. لذا فهم معارف و مقاصد آیات در رسیدن به این هدف والا (هدایت بشریت)، لازم و ضروری است.

علوم قرآنی، دانش‌هایی را شامل می‌شود که مباحث کلی شناخت قرآن را تبیین می‌کند و پرسش‌های گوناگون متعلق به قرآن را پاسخ می‌دهد؛ اسباب نزول، محکم و متشابه و نسخ، از جمله‌ی این دانش‌ها هستند و دانشمندان علوم قرآنی، در تألیفات خود و مفسران، در مقدمه‌ی تفاسیرشان و در ذیل تفسیر آیات، به بیان این مباحث پرداخته‌اند.

به دلیل اهمیت آراء و هم‌چنین معاصر بودن آیت‌الله معرفت وآیت‌الله جوادی آملی، نظرات خاص ایشان در این بحث‌های علوم قرآنی، درخور توجه است. استخراج برخی آراء آیت‌الله معرفت به علت پیش‌قدم بودن ایشان در پرداختن به مسایل علوم قرآنی، توسط برخی پژوهشگران صورت گرفته است؛ اما آراء علوم قرآنی آیت‌الله جوادی آملی که در تألیفاتشان پراکنده بود، استخراج شد و در کنار نظرات آیت‌الله معرفت قرار گرفت.

این پایان‌نامه مشتمل بر چهار فصل است؛ در فصل اول، با عنوان «کلیات موضوعی و تعریف مفاهیم»، مختصری از زندگی‌نامه‌ی آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی بیان، و مفهوم اسباب نزول، محکم و متشابه و نسخ، در لغت و اصطلاح بررسی شده است.

در فصل دوم، با عنوان «بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت وآیت‌الله جوادی آملی در بحث اسباب نزول»، آراء این دو دانشمند، در مسائلی از جمله: تعریف اسباب نزول، جایگاه اسباب نزول در تفسیر، اسباب نزول و شأن نزول، راه دست‌یابی به اسباب نزول، عمومیت لفظ یا خصوص سبب و … آمده است.

در فصل سوم، با عنوان «بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث محکم و متشابه»، آراء این دو دانشمند، در مسائلی از جمله: تعریف محکم و متشابه، نسبت تشابه و ابهام، محکم و متشابه در قرآن، تقسیم‌بندی تشابه، تأویل، علم به تأویل متشابهات، حکمت وجود آیات متشابه در قرآن، مرجعیت آیات محکم نسبت به آیات متشابه، حروف مقطعه و … آمده است.

در فصل چهارم، با عنوان «بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث نسخ»، آراء این دو دانشمند، در مسائلی از جمله: تعریف نسخ، نسخ در قرآن، اهمیت شناخت ناسخ و منسوخ و شرایط نسخ، امکان و وقوع نسخ در قرآن، انواع نسخ، حکمت نسخ، تفاوت نسخ با تخصیص، تفاوت نسخ با بداء و … آمده است.

کلّیات تحقیق

موضوع:

بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در مباحثی از علوم قرآنی (اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ).

بیان مسأله:

علوم قرآنی که به مجموعه‌ی مسائل مرتبط با شناخت قرآن و شئون مختلف آن گفته می‌شود، مباحثی چون: وحی، تاریخ نزول، جمع و تألیف، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، اسباب نزول، قرائات و … را شامل می‌شود.

دانشمندان علوم قرآنی در تألیفات خود با نام علوم قرآن، و همین‌طور مفسران در ذیل تفسیر آیات به بیان مباحث علوم قرآنی پرداخته‌اند. لذا در این پایان‌نامه سعی بر آن است تا با استخراج دیدگاه‌های علوم قرآنی آیت‌الله معرفت به عنوان یک دانشمند علوم قرآنی و آیت‌الله جوادی آملی به عنوان یک مفسر قرآن، به تطبیق و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آراء این دو دانشمند معاصر دست یابیم.

پرسش‌های تحقیق:

1: دیدگاه‌ آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی درباره‌ی «اسباب نزول» چیست و چه تفاوت‏هایی با هم دارد؟

2: دیدگاه‌ آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی درباره‌ی «محکم و متشابه» چیست و چه تفاوت‏هایی با هم دارد؟

3: دیدگاه‌ آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی درباره‌ی «نسخ» چیست و چه تفاوت‏هایی با هم دارد؟

فرضیه‌ها:

1: هر دو دانشمند معنای واحدی برای اسباب نزول بیان داشته‌اند. آیت‌الله معرفت، بین سبب نزول و شأن نزول تفاوت قائل شده و شأن را أعم از سبب می‌داند. اما آیت‌الله جوادی آملی، این دو را مترادف دانسته‌اند.

2: هر دو دانشمند معنای واحدی برای احکام و تشابه اتخاذ نموده‌ و تقابل آن‌ها را در القای شبهه یا عدم القای آن دانسته‌اند.

3: آیت‌الله معرفت با قبول نسخ حکم در قرآن، تعدادی از آیات قرآن را منسوخ الحکم می‌دانند. اما آیت‌الله جوادی آملی معتقدند که نسخ در قرآن رخ نداده است.

پیشینه‌ی‌ موضوع:

پژوهش در بحث علوم قرآن، پیشینه‌ی بلند به اندازه‌ی تاریخ دانش مسلمانان دارد و پژوهش‏های بسیاری در قالب کتاب، پایان‌نامه و مقاله، در مباحث علوم قرآنی مطروحه (اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ) به انجام رسیده است. دانشمندان علوم قرآنی از جمله آیت‌الله معرفت، در تألیفات خود با نام علوم قرآن، و مفسران از جمله آیت‌الله جوادی آملی در ذیل تفسیر آیات به بیان مباحث علوم قرآنی پرداخته‌اند.

از جمله پژوهش‌ها در آراء علوم قرآنی آیت‌الله معرفت، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

-علوم قرآنی از دیدگاه آیت‌الله معرفت، محمد فاکر میبدی.

-آیت‌الله معرفت؛ احیاگر علوم قرآنی در دوران معاصر، کتاب ماه دین.

-بررسی دیدگاه‌ها و نوآوری‌های آیت‌الله معرفت در محکم و متشابه؛ نسخ و قرائات، سعید فخاری.

-بررسی و نقد دیدگاه آیت‌الله معرفت در نزول قرآن، علی‌اصغر ناصحیان و علی جلالیان اکبرنیا.

-نسخ در قرآن از دیدگاه آیت‌الله معرفت، مهدی سلطانی زمانی.

و از جمله پژوهش‌ها در آراء آیت‌الله جوادی آملی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

-بررسی تطبیقی آراء علوم قرآنی استاد جوادی آملی و علامه طباطبایی (وحی، نزول قرآن، اختلاف قرائات، اعجاز، صیانت قرآن، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ)، سید مجید زارع موسوی.

-بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی در خصوص مباحث علوم قرآنی (وحی، نزول، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ)، حمیده رشتبر.

از آن‌جا که آراء این دو دانشمند همواره مورد توجه بوده، پژوهش‌هایی در زمینه‌ی نظرات خاص ایشان صورت گرفته است اما در هیچ‌یک تطبیق آراء علوم قرآنی این دو دانشمند مشاهده نمی‌شود.

هدف‌ها و ضرورت‌ها:

در این پژوهش با استخراج دیدگاه‌های علوم قرآنی آیت‌الله معرفت به عنوان یک دانشمند علوم قرآنی و آیت‌الله جوادی آملی به عنوان یک مفسر قرآن، به تطبیق و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آراء این دو دانشمند دست می‌یابیم.

به دلیل اهمیت آراء و معاصر بودن آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی، و نیز نگاه جدید ایشان به مسائل علوم قرآنی، بررسی تطبیقی آراء این دو دانشمند درخور توجه و اهمیت می‌باشد.

جنبه‌های نوآوری:

همان‌طور که در قسمت پیشینه گذشت، تطبیق آراء علوم قرآنی این دو دانشمند، از جنبه‌های تازه‌ی تحقیق است.

فصل اول: کلّیات موضوعی و تعریف مفاهیم

1-1-زندگی‌نامه‌ی آیت‌الله معرفت[1]

1-1-1-تولد و دوران کودکی

ایشان در سال 1309 هجری شمسی در خانواده‌ای روحانی در شهر كربلا متولد شد. پدرش شیخ علی فرزند میرزا محمدعلی از نوادگان شیخ عبدالعالی میسی اصفهانی از خطبای بنام كربلا در آن دوران بود. پدرش به اتفاق والدین و دیگر اعضای خانواده‌اش در سال 1290 هجری شمسی در سن پانزده سالگی از سده‌ی اصفهان به كربلا مهاجرت كرد و در سن 63 سالگی در سال 1338 هجری شمسی در كربلا وفات یافت و در ایوان پشت سر بارگاه حضرت ابوالفضل8 به خاك سپرده شد. وی دانشمند و خطیبی توانا و مورد احترام مردم كربلا بود. پدران پدرش همگی تا سه قرن از سلسله‌ی جلیله‌ی روحانیت و علما بوده‌اند. مادرش سیّده زهرا، دختر سید هاشم تاجر رشتی بود كه در كربلا متوطن گردیده و در سال 1363 هجری شمسی وفات یافت و همان‌جا مدفون گردید.

1-1-2-دوران تحصیل

در مرحله‌ی اول، پدرش او را در سن پنج سالگی برای سواد آموزی به مكتبی فرستاد كه توسط شیخ باقر، كه از اصفهان به كربلا مهاجرت كرده و نظام جدید تأسیس نموده بود. پس از آن مقدمات را نزد استاد حاج شیخ علی‌اكبر نایینی و سپس نزد پدر آموخت. ادبیات و منطق را نزد دیگر اساتید حوزه‌ی كربلا فرا گرفت و مقداری هم علوم فلكی و ریاضی را تلمّذ نمود. مرحله‌ی بعد: فقه و اصول و مبادی فلسفه بود. در آغاز سال 1340 شمسی و پس از فوت پدر، برای تكمیل تحصیل به همراه خانواده به هدف شركت در جلسات درسی فرهیختگان علم و فقاهت به نجف اشرف مهاجرت نمود.

1-1-3-اساتید و دوستان

اساتید دوره‌ی اول عبارتند از: پدر، سید سعید تنكابنی، سید محمد شیرازی، شیخ محمدحسین مازندرانی، سید مرتضی قزوینی.

اساتید مرحله‌ی بعد عبارتند از: شیخ محمد كلباسی، شیخ محمدحسین مازندرانی، پدر، شیخ محمد خطیب، سید حسن حاج آقا میرقزوینی، شیخ محمدرضا جَرقویی اصفهانی و شیخ محمدمهدی كابلی، شیخ یوسف بیارجمندی خراسانی.

اساتید دوره‌ی نجف عبارتند از: سید محسن حكیم، سید ابوالقاسم خوئی، میرزا باقر زنجانی، شیخ حسین حلّی، سید علی فانی اصفهانی و امام راحل ;.

1-1-4-فعالیت‌ها

از مرحله‌ی دوم تحصیل، در كنار تحصیل، به تدریس و تحقیق اشتغال داشت. صبح‌ها برای تحصیل و تدریس و عصرها صرفاً برای تدریس اختصاص داشت. ضمناً از كار تحقیق و نوشتن مقالات علمی غافل نبود. در رشته‌های ادبی و علمی و در حوزه‌های تدریس متناسب و در هفته یك‌بار جلسه‌ی دینی برای جوانان داشت و هر دو با اقبال قابل توجهی روبه‌رو شد و شاگردان بسیاری تربیت یافتند. هم‌گام با آن، با همكاری گروهی از فضلای حوزه (سید محمد شیرازی، سید عبدالرضا شهرستانی، سید محمدعلی بحرانی، شیخ محمدباقر محمودی و …)، دست به تأسیس و نشر ماه‌نامه‌ای تحت عنوان «أجوبه المسائل الدینیه» زدند و با اعلام: سؤال‌های دینی شما را پاسخگو هستیم، با كمال جدّیت مشغول شدند كه در سطح وسیعی گسترش یافت. به ویژه در دانشگاه‌ها و حتی برخی دانشگاه‌های بزرگ خارج از كشور عراق با استقبال فراوان روبه‌رو شد، و سالیان دراز ادامه داشت.

ضمناً مقاله و نوشته‌های تحقیقی، علمی ـ دینی فراوانی تدوین و انتشار یافت. و برخی از این مقالات به جهت اهمیت موضوع سپس به صورت كتاب یا رساله چاپ و منتشر گردید؛ از جمله: «حقوق زن در اسلام»، «ترجمه‌ی قرآن: امكان، نقد، ضرورت»، «دو فرقه‌ی شیخیه: اسكویی، كریم‌خانی»، «اهمیت نماز و تأثیر آن در حیات فردی و اجتماعی» و غیره. تمامی این‌ها به زبان عربی روز انجام شده است. و برخی از آن‌ها سپس به فارسی ترجمه شده است.

با گروهی از فضلای بنام حوزه كه عبارت بودند از: سید جمال‌الدین خوئی، سید محمد نوری، سید عبدالعزیز طباطبائی، شیخ محمدرضا جعفری اشكوری، دكتر محمد صادقی، و استاد عمید زنجانی، جلسات هفتگی تشكیل می‌دادند و پیرامون مباحث و مواضیع مختلف به بحث و تحقیق می‌پرداختند؛ هر كدام در یك رشته، كه ایشان رشته‌ی علوم قرآنی را برگزید و پایه‌ی تحقیقاتش در این رشته گردید. علاوه بر نوشتن مقالات و نشر در مجلات (از جمله مجله‌ی «اجوبه المسائل الدینیه»)، و تألیف رساله‌های گوناگون از جمله: كتاب «تناسخ الأرواح»، در ردّ نظریه‌ی تناسخ كه در آن روزگار شایع بود نگاشت و در سطح دانشگاهیان در بغداد منتشر گردید و سپس در ایران ترجمه و بر آن افزوده گشت و به نام «بازگشت روح» انتشار یافت. و نیز رساله‌ای در قضای فوائت (نمازهای فوت شده)، به نام «تمهید القواعد» كه بعضاً تقریر درس حضرت استاد آیت‌الله خوئی6 بود، تألیف و چاپ و منتشر گردید. و این اولین نوشته‌ی فقهی استدلالی او بود، كه با اسلوب و شیوه‌ی تازه، مسائل فقهی را بررسی كرده است.

انگیزه‌ی پرداختن به مسائل قرآنی در كنار فقه و اصول، آن بود كه هنگام مراجعات و مطالعه برای آمادگی تدریس تفسیر، به حقیقت تلخی برخورد نمود و آن فقدان بحث زنده پیرامون مسائل قرآنی، در كتابخانه‌ی تشیع بود. و این برخورد تلخ از آن‌جا به وجود آمد كه برای تهیه‌ی مقاله پیرامون مسأله‌ی «ترجمه‌ی قرآن» به كتابخانه‌ی اختصاصی قرآنی مراجعه می‌نمود و در این زمینه كتاب‌های زیاد كه برخی در دو مجلد و نیز رساله‌ها و مقالات بسیار از مصر و غیره در اختیار بود كه دانشمندان معاصر آن دیار نوشته بودند. ولی در حوزه‌ی نجف، جز یك برگه اعلامیه‌ی حضرت آیت‌الله شیخ محمدحسین كاشف‌الغطاء، چیز دیگری نیافت و این امر، گران نمود و بر آن داشت كه در این زمینه به‌طور گسترده، دیدگاه‌های دانشمندان گذشته و حال مكتب را روشن و ارائه دهد كه نتیجه‌ی آن تلاش پی‌گیر، 7 مجلد «التمهید» و 2 مجلد «التفسیر و المفسرون» گردید كه این نوشته‌ی اخیر در واقع تكمیل و تدارك مافات نوشته‌ی محمدحسین ذهبی مصری است كه به ناحق، جایگاه تشیّع را در حیطه‌ی قرآنی نادیده گرفته است.

در زمینه‌ی علوم قرآنی كتاب‌های دیگری به تناسب شرایط روز تألیف نمود، از جمله كتاب «صیانه القرآن من التحریف»، در دفاع از حریم قرآن و حراست از كرامت آن نوشته شد و آن بدان سبب بود كه یكی از نویسندگان در دیار پاكستان به نام «احسان الهی ظهیر»، كتاب‌هایی علیه مكتب تشیّع و در رابطه با مسأله‌ی تحریف نوشت و شیعه را متهم ساخت كه قائل به تحریف می‌باشند. لذا برای دفع این تهمت، و حراست از كیان مقدس قرآن دامن همّت بر كمر زده و در مدت شش ماه (1/صیام/1407ق ـ 30/صفر/1408ق)، این كتاب را نگاشت و در تاریخ 2/8/1366 شمسی به پایان رسید. ضمناً دو ترجمه‌ی كوتاه و مفصل از آن گردیده و به چاپ رسیده است.

در زمینه‌ی معارف قرآنی مقالات فراوان نوشت و در مجله و ماه‌نامه‌ها به چاپ رسیده و مجموعاً ضمن 5 مجلد آماده چاپ است. كاری كه از ابتدای سال 79 ش، به آن دست زده و از ویژگی و اهمیت خاص برخوردار است، «جمع و تنسیق روایات تفسیری فریقین» است كه با همكاری دو گروه 10 نفری از نخبگان حوزه و تربیت یافتگان مدرسه‌ی قرآنی در حال پیشرفت سریع است. روایات تفسیری، جملگی به صورت خام در كتاب‌ها عرضه شده و كاری كه فقها بر روی روایات فقهی انجام داده‌اند، بر روی روایات تفسیری انجام نگرفته و لذا سلیم و سقیم به هم آمیخته است. برای جدا سازی و تعیین سرنوشت نخبه‌ی تفاسیر روایی با همّت دوستان فاضل خویش به این كار خطیر اقدام نمود. ضمناً مجلد 7 «التمهید» كه ردّ شبهات علیه قرآن است و به نام شبهات و ردود چاپ و نشر شده است.

در كنار كار قرآنی، كار فقاهتی از همان دوران نجف اشرف، هم‌گام پیشرفت داشته و كتاب‌ها و رساله‌های متعددی در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآورده كه مختصر آن عبارتند از: «تمهید القواعد»، «حدیث لاتعاد»، «ولایه الفقیه ـ ابعادها و حدودها»، «مالكیّه الارض»، «مسائل فی القضاء» به زبان عربی چاپ شده است. عمل گسترده‌ای كه در زمینه‌ی فقه از دیرباز به آن مشغول بوده، نظرات فقهی نوین بر اساس اجتهاد پیشرفته در قرون اخیر كه محصول درس‌های خارج فقهی است به ترتیب ابواب فقهی «جواهر الكلام» و با عنوان شرح و تعلیق بر آن، از ابتدای كتاب طهارت تا پایان كتاب دیات، به‌طور پیوسته و ناپیوسته نوشته.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر
 • پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122