پایان نامه بررسي جايگاه بزهکاري اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جديدسال 90و تعيين سن مسوليت کيفري ايران و مقايسه آن با قانون ترکيه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي جايگاه بزهکاري اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جديدسال 90و تعيين سن مسوليت کيفري ايران و مقايسه آن با قانون ترکيه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 174 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسي جايگاه بزهکاري اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جديدسال 90و تعيين سن مسوليت کيفري ايران و مقايسه آن با قانون ترکيهبر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 4
1-3- سوالات تحقيق 6
1-4- فرضيات تحقيق 6
1-5- پيشينه¬ي تحقيق 6
1-6- اهداف پژوهش 8
1-7- روش تحقيق 8
1-8- ساماندهی تحقیق 8
1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه 9
1-9-1- اهميت مطالعه تطبيقي 9
1-9-2- آشنايي با موقعيت جغرافيايي – اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي تركيه و ايران 10
1-9-3- آشنايي با سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران و تركيه. 13
1-9-3-1- سيستم حقوقي ايران 13
1-9-3-2- سيستم حقوقي تركيه 14
1-10- بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و تركيه 15
1-10-1- بزه و بزهکار 15
1-10-2- اقسام بزهکاری 16
1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه 17
1-10-3-1- محیط فرهنگی 17
1-10-3-2- محیط طبیعی 17
1-10-3-3- محیط اقتصادی 17
1-10-4- تعریف طفل بزهکار 18
1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار 19
1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل 20
1-10-7- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان 20
1-10-8- كودكي و نوجواني از ديدگاه جرم شناسي 21
1-10-9- بزهكاري اطفال و نوجوانان 21
1-10-9-1- بزهكاري كودكان در تركيه 22
1-10-9-2- طفل بزهكار در حقوق ايران 23
1-10-9-3- طفل بزهكار در حقوق تركيه 24
1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام 25
1-11-1- سياستهاي كلي حاكم بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران 25
1-11-2- سياست تركيه در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان 26
1-11-3- اصول عمومي و تدابير خاص حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق ايران و تركيه 27
1-11-3-1-اصل برائت 27
1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري 28
1-11-3-3-اصل قانوني بودن 29
1-11-3-4-اصل شخصي بودن 30
1-11-3- 5-اصل تساوي مجازاتها 30
1-11-3-6-تدابير خاص 31
1-11-3-7- عدم برچسب زني 31
1-11-3-8- جرم زدايي 32
1-11-3-9-كيفر زدايي 33
1-11-3-10-جرم انگاري 34
1-12- مسئوليت كيفري 35
1-12-1- سن مسئوليت كيفري در حقوق ايران و تركيه 35
1-12-1-1- سن مسئوليت كيفري اطفال در ايران 35
1-12-2- مسئوليت كيفري و سن مسئوليت كيفري در حقوق تركيه 35
1-12-2-1-كودكاني كه 16 سالگي شان را تمام و 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند 40
1-12-2-2-كودكان صغير و لال كه 16 سالگي شان را به اتمام نرسانده¬اند 40
1-12-2-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري كودكان در تركيه 41
1-12-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران 42

فصل دوم : تعاریف و مفاهیم 44
2-1- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران 44
2-1-1- ایراد ضرب و جرح و قتل 44
2-1-2- جرائم بر ضد اموال 45
2-1-3- سرقت کودکان و نوجوانان 45
2-1-4- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی 46
2-2- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه 46
2-2-1- اعتیاد به مواد مخدر 46
2-2-2- اعتیاد کودکان و نوجوانان 47
2-2-3- گدائی و ولگردی 47
2-3- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 48
2-3-1- عوامل بزه زای خارجی 49
2-3-2- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی 49
2-3-2-1- آلودگی های خانواده 50
2-3-2-2- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده 51
2-3-2-3- قیود خانوادگی 52
2-3-2-4- فقدان والدین 53
2-3-2-5- تاثیر وسائل ارتباط جمعی 54
2-4- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان 56
2-4-1- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم» 56
2-4-2- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 56
2-5- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل 57
2-5-1- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده 57
2-5-1-1- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین 57
2-5-1-2- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان 57
2-5-1-3- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده 58
2-5-1-4- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان 58
2-5-1-5- پرورش حس اعتماد به نفس 58
2-5-1-6- حفظ شخصیت فرزندان 59
2-5-1-7- مشورت با فرزندان 59
2-5-1-8- ابراز مهر و محبت به فرزندان 59
2-5-1-9- تامین محیط مسکن مناسب 60
2-5-1-10- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان 60
2-5-1-11- تامین نیازهای مادی و معنوی 60
2-5-2- تامین آموزش و پرورش مناسب 61
2-5-2-1- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری 61
2-5-2-2- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری 61
2-5-3- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه 62
2-5-3-1- قاچاق مواد مخدر 63
2-5-3-2- سرقت 64
2-5-3-3-جرایم جنسی اطفال 65
2-5-3-3-1- روابط بین هم جنس از نوع ذکور 65
2-5-3-4- سقط جنین 66
2-5-3-5- جيب بري 66
2-5-3-6-جرايم همراه با خشونت 67
2-6- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه 68
2-6-1- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه 69
2-6-1-1- خانواده 69
2-6-1-1-1- نقش والدین 71
2-6-1-1-2- فرق گذاشتن میان فرزندان 71
2-6-1-1-3- اعتیاد والدین 72
2-6-1-1-4- رفتار والدین 72
2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده 73
2-6-1-1-6-تنبیه اطفال و نوجوانان 75
2-6-1-1-7- وجود فرد بزهکار در خانواده 76
2-6-2- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه 77
2-6-2-1- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده 78
2-6-2-2- علل اقتصادی 79
2-6-3- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان 80
2-6-3-1- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال 81
2-6-3-2- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان 82
2-6-3-3- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان 83
فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری 85
3-1- مقدمه 85
3-2- درجات مختلف مسئولیت 86
3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق 86
3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی 87
3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی 87
3-3- سن شروع مسئولیت کیفری 87
3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن 88
3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال 89
3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ 89
3-5-2- مفهوم عملی بلوغ 89
3-6- مسئولیت جزائی اطفال 90
3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304 90
3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال 91
3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال 91
3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال 91
3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار 92
3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار 93
3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام 93
3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن 94
3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت 95
3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص) 95
3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم 96
3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی 96
3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی 96
3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن 97
3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها 98
3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه 98
3-13-2- استاد معرفت 98
3-13-3- علامه حلی 98
3-14- نتیجه گیری 99
فصل چهارم : 100
4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران 100
4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران 102
4-1-1-1- ايران قبل از اسلام 102
4-1-1-2- دوران اسلام 103
4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال 103
4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق 107
4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378 108
4-1-1-5-1- دادگاه اطفال 108
4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان 109
4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال 110
4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان 110
3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان 111
4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار 112
4-1-2-1- صلاحيت شخصي 112
4-1-2-2- صلاحيت ذاتي 114
4-1-2-3- صلاحيت محلي 115
4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه 116
4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه 116
4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه 117
4-2-1-2- تأسيس دادگاهها 118
4-2-1-3- وظايف محاكم 118
4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها 119
4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال 119
4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها 119
4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان 120
4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه 121
4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي 120
4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري 120
4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه 121
4-2-1-12- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه 122
4-2-1-12-1- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه 124
4-2-1-12-2- نقش قاضي در دادگاه اطفال 126
4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه 127
4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران 127
4-3-1-1-کشف جرم 127
4-3-1-2- تعقیب 128
4-3-1-3-تحقیق مقدماتی 130
4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران 133
4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام 133
4-3-1-6- قرار وثیقه 133
4-3-1-7- نگهداری موقت 133
4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست 133
4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام 134
4-3-1-8- نگهداری احتیاطی 134
4-3-1-9- دادرسی 135
4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال 136
4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی 136
4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل 137
3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه 138
3-3-2-1- کشف جرم 138
4-3-2-2- بازجویی 139
4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی 139
4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی 139
4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک 140
4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد 140
4-3-2-7- بدرقه کودک 140
4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک 140
4-3-2-9-کنترل قضایی 141
4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت 141
4-3-2-11-تعقیب و محاکمه 141
4-3-2-12-گرفتن حکم فوری 141
4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت 142
4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک 142
4-3-2-15- بیماری روانی 142
4-3-2-16-کنترل و نظارت 142
4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی 143
4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه 143
4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران 143
4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی 145
4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت 145
4-4-1-3- جبران خسارت 145
4-4-1-4- اعمال مجازات 146
4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید 146
4-4-2-1- حذف تعزير افراد نابالغ 148
4-4-2-2- رشد کیفری 149
4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته 150
4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص 152
4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید 152
4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید 153
4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار 155
4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه 157
4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی 160
نتیجه گیری 161
منابع 162

فهرست منابع

الف)کتب

1-  افشار ، حسن، مقدمه ي حقوق تطبيقي، انتشارات گیلان، چاپ سوم،  1336

2-  ایبراهمسن، دیوید، روان شناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، نشر گنج دانش،1371.

3- آشوري ، محمد، عدالت كيفري،انتشارات گنج دانش، چاپ اول ، 1376

4- آنسل ،مارك،دفاع اجتماعي ، ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، انتشارات دانشگاه تهران،1375

5- آلن بوئر ، اگزویه روفر ، خشونت و نا امنی شهری ، ترجمه محمد رضا گودرزی بروجردی ، انتشارات مجد چاپ اول، 1382

6- امامي نميني ،محمود ، صلاحي جاويد ، دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار ، نشر ميزان ، 1389

7- الیاسی،راحله، بایسته های دادرسی اطفال،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ،1387

8- باصري ، علي اكبر ، سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان ، انتشارات خرسندي ، 1387

9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش،.1372

10- پيرنيا،حسن، ايران باستان، انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول ،1313

11- پاد ، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1378.

12- سادات ( محمد علی ) ، « راهنمای پدر و مادرانا»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاب سوم،1371.

13- سياسي، علي اكبر، روان شناسي جنايي ، انتشارات كتابخانه ابن سينا ، چاپ چهارم،1368

14- سارو خانی ( باقر)، نمقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده »، انتشارات سروش، چاپ اول، 1370.

15- صانعي ،پرويز ، روانشناسي كيفري ،  نشر گنج دانش ،چاپ دوم،1377

16- صلاحی ،جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات میزان، 1389

17- خزاني ، منوچهر، آيين دادرسي كيفري  ، انتشارات شهيد بهشتي ،چاپ سوم، 1370

18- دانش ،تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ، نشر ميزان ،چاپ سوم، 1386

19- رهنما،مجيد، آموختن براي زيستن ، انتشارات امير كبير،چاپ سوم، 1385

شرفی ،محمد رضا،دنیای نوجوان ، کندوکاوی در بازشناسی نوجوانان 13 تا 18 ساله ، انتشارات سپهر، چاپ دوم

20- شرقی، محمد رضا « مراحل رشد وتحول انسان ، به ضمیمه مقدمه ای برای دیدگاه اسلام در مورد 21- رشد، چاپ انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، سال 1364.

22- شاملو،دکتر باقر ،عدالت کیفری واطفال،انتشارات جنگل،چاپ اول،1390

23- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات مجد ، 1388

24- عبادي ، شيرين ، حقوق كودك تطبيقي ، انتشارات كانون ، 1376

25- فتحی ،حجت اله ،مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی ،نشریه حقوق اسلامی ،شماره 21، 1388.

26- عبادي ،شيرين،حقوق كودك ، انتشارات كانون ، 1375

27- كي نيا ،مهدي، روانشناسي جنايي ، انتشارات رشد، 1380

28- کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی »،چاپ دوم،1375.

29- گلدوزیان، ایرج، ندای انصاف و عدالت ، نشر میزان، 1388

30- معظمي ،دكتر شهلا ، بزهكاري كودكان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، چاپ اول، 1389.

31- مظلومان ،دكتر رضا ، كروموزوم و جنايت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ، 1355.

32- میرسعیدی،دکترسید منصور ،مسوولیت کیفری ،جلد اول ،قلمرو وارکان ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،چاپ سوم ،زمستان 1390.

33- محمدي اصل، عباس ، بزهكاري نوجوانان و نظريه هاي انحراف اجتماعي  ، نشر علم،1385.

34- محمود ،  منصور ، زمينه ي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، انتشارات میهن، 1351.

35-  نوربها ، دكتر رضا، زمينه ي حقوق جزاي عمومي ، انتشارات كانون وكلا ، 1375.

36-  نجفی توانا ،دکتر علی ، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات آموزش و سنجش ، 1388

37- هاشمي ،سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ پانزدهم ، 1380.

ب) مقالات

38- آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری ،پزوهش نامه فقه وحقوق اسلامی ،سال سوم ،شماره ششم ،پاییز وزمستان 1389.

39- اردبیلی، محمدعلی، حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجونان بزهکار، مجله تحقیقات حقوقی شماره25 و 26، دانشگاه تهران ،چاپ 1375.

40- اسماعيلي  شانديز ، محمد رضا ، مقاله تلوزيون در زندگي كودكان ما ، مجله اصلاح و تربيت ، سال چهارم ،1380.

41- اردبیلی،دکتر محمد علی، بزهکاری اطفال، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378.

42- بوسار ،آندره ،بزهکاری بین المللی ، ترجمه نگار رخشانی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول، 1380.

43- بيابانگر ، اسماعيل ، اثرات تلوزيون بر رشد كودك ، ماهنامه آموزش و پرورش ،  شماره15، 1385

44-  بليغ ، سوسن ، داور، زهرا ، كنوانسيون حقوق كودك و بهره وري از آن در حقوق داخلي ايران ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،چاپ اول، 1383

45- پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی « اطفال و قوانین کیفری»

46- جاهد ،محمد علی، بررسی پدیده کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی، ماهنامه دادرسی، شماره 69، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1387

47- خزاني، منوچهر، اصل برائت و اقامه ي دليل در دعوي كيفري ، مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي – شماره 14-13،1370.

48- خو شبخت ، نازيلا ، آسيب هاي خانوادگي و نقش آن در بزهكاري نوجوانان،انتشارات كانون اصلاح و تربيت ، 1379

49- ذکایی ،محمد سعید،گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره چهارم شماره 4

50- رهامي ، محسن ، رشد جزايي ، مجله دانشكده حقوقی و علوم سياسي ، شماره 58، 1388

51- رایجیان اصلی ،مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار در حقوق ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 25، 1381

52- زارعي ، امير حسين ، بزهكاري و بزه ديدگي نوجوانان پسر در زمينه مواد مخدر ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1387

53- غفوری، حسن، حقوق اطفال بزهکار، مجله حقوق امروز، شماره29، 1356

54- قلی بیگیان،معصومه، مقاله بررسی علل بزهکاری در نوجوانان، مجله فرهنگ و تربیت، سال دوم، شماره 30، 1386

55- مهرا ،نسرين، درآمدي بر جرم زدايي  قضا زدايي كيفر زدايي ،مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي ، 80 13

56- مخلص آبادی ،مرجان ، کودک آزاری و پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران ، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز ، سال 1381.

57- میر محمد صادقی، دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران چالشها و راهکارها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 79

58- مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378

59- موذن زادگان،دکتر حسنعلی، مقاله آیین دادرسی کیفری،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1386

60- میر محمد صادقی،دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران راهکارها و چالشها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 1379

61- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين ، سياست جنايي سازمان ملل متحد ، مجله ي تحقيقات حقوقي شماره 18 سال 1375

62- مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 8،

63-  نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين، بزهكاري اطفال (1) ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377

64- نجفي ابرند آبادي ، دكتر علي حسين ، دانشنامه جرم شناسي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ،  1377

65- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ، (1377)،  دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 11.

پایان نامه:

66- کاشفی اسماعیل زاده، حسن،بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، .1379

67-Yavuzer,Haluk,Hukuk,Yedinci Baski,istanbul1994

68-Tufan,Beril,”sosyal soranlar”,Ankara Hacettepe,universitisi-2009

69- Yavazer,haluk,cocuk ve sec, Yedenici Baski , Remzi kitabevi,1994

70-Cocuk mahkemelerin kurulasu , Gorev ve yargilama asulleri hakkinda kanun1998

71-Cocuk mahkeme Levin korulusu

72-Cocuk mahkemelerin karulusu,Ankara-2010

73-Tomanbay,ilhan, Cocuk sosyalsoz, Iugu Selvi ya yinevi,1999

74-Beijing Rules,Article IV

75-D.R, Remzi oto, cocuk mahkemeleri,Ankara2009

76-B.Caner Hacioglu,suc ve cocuk,ankara

77- Dr.Tulin Gunsen icli, kriminologi, Ankara 2007

78-Nar,Ercan,Beni Anlayin,Istanbul,2006

79-Dr.remzi oto,cocuk Haklari Sozlemesi,Kuban matbaasi, Ankara2002

80-Kulaksinogiu,Adnan,Ergenlik psikolojisi,Istanbul,Remzi kitabevi 1998

81-Yavuzer, Haluk, Cocuk ve Suc,Yedinci Baskl,Istanbul: Remzi, kitabevi, 2003

82-Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002

83- Ronaser.zan,cocuk Hukuku,vedat.kitabevi,istanbul2005

84- Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002

85- D.r, borhan arhaji oglu,cocuk mahkamalri, Istanbul, 2008

86-Karaosmanoglu,faith,cocuk Haklari, kubanmatbassi,Ankara2007

87-Pinar,Aytac,dogan,cocuk suclulugu,Ankara2002

88-Serozan,rona,Cocuk Hukuku, Vedat kitapcilik,Istanbul 2005

چکیده

هدف از نگارش این رساله بررسی بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران و ترکیه و نیز علل و عوامل صورت گرفتن این جرم که آینده هر جامعه ای را به تاریکی سوق می دهد می باشد.

بزهکاری اطفال و نوجوانان،دغدغه‌ای است که همواره نظامهای کیفری و رفاهی‌ کشورها را با مشکل روبرو کرده است به عنوان واکنش به ناهنجاریهای اجتماعی‌ کودکان،برخوردها متنوع بوده است. در دوره‌ای از زمان، این برخورد به صورت‌ برخوردی خفیف و رفاه‌مدار بوده است. با مطالعاتی که صورت گرفت در کشور ایران قانونگذار با برخوردهای کیفری و سختگیرانه در مقابل این نوع جرم ایستادگی می نماید این در حالی است که در کشور ترکیه قانونگذار یکی از عوامل اصلی ارتکاب این جرم در جامعه ترکیه می باشد چرا که یکی از عوامل اصلی ریشه انداختن این جرم در این کشور آزادی استفاده مشروبات الکلی والدین می باشد.

در این رساله با مروری بر برخوردهای کیفری با کودکان بزهکار، در دو محدوده تحقیقی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی: بزهکاری اطفال، مطالعه تطبیقی، حقوق ایران، حقوق ترکیه،سن مسولیت کیفری

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:

بی شک، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله، نژاد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی، تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد. اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی    جامعه ی انسانی تلقی می شود. کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است. در واقع از قدیم الایام گفته اند، پیشگیری بهترازدرمان است. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند.

از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد. از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند.

همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم « بزهکاری » در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری ، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گامهایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تقریباً غیرممکن است. بهمین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارایه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.

بزهکاری مفهومی است که غالباً در مورد کودکان و نوجوانان به کار می رود، زیر بسیاری از رفتارهایی که برای کودکان و نوجوانان به اقتضای سن و ماهیت رفتار، تخلف محسوب می شود، در صورت ارتکاب توسط بزرگسالان تخلف شناخته نمی شود. بنابراین تمرکز اصلی این متن بر مسئله « بزهکاری کودکان و نوجوانان» است . بزهکاری نوجوانان به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد تحت نظارت مجریان قانون، دادگاه های اطفال و دستگاه های اصلاح و تربیت که در مجموع « نظام دادرسی نوجوانان» را تشکیل می دهند، قرار می گیرد. آنها ممکن است توسط پلیس بازداشت شوند، پرونده هایشان در دادگاه اطفا ل یا دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد و به محلی که برای اصلاح کودکان دچار مشکل تأسیس شده است، فرستاده شوند.

امروزه دغدغه مربیان، متخصصین و سیاست گزارانی که معتقدند « کودکان امروز، شهروندان فردایند و بقاء، حمایت و توسعه آنان پیش شرطی برای توسعه آینده بشریت است.» تعیین شیوه اصلاح و بازپروری نوجوانان خشن است. هنوز روشن نیست که بزهکاران نوجوانان به برخوردهای ملایم بهتر پاسخ می دهند یا به مجازات های سخت. از این جهت در این نوشته سعی بر آن شده تا آنجا که مقدور می باشد پاسخی برای این مشکل و مشکلاتی دیگر که در مورد بزهکاری های اطفال وجود دارد ارائه گردد.

1-2- بيان مسأله:

هرگاه صحبت از بزهكار يا ناسازگاري جوانان و نوجوانان يا اجتماع مي شود بلافاصله اين فكر به خاطر خطور مي كند كه از چه راه و با چه وسايلي مي توان اعمال ضد اجتماعي و نابهنجار اين گونه افراد را پيشگيري و يا كنترل نمود؟ امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا، طرق و وسايل خاصي براي اين مسئله حاد اجتماعي در نظر گرفته اند كه يكي از آنها تربيت مجدد اطفال و نوجوانان در كانونهاي اصلاح و تربيت است. ولي بايد توجه داشت براي اينكه بتوانيم نواي جواني را، كه در داخل خانواده خود به خوبي تربيت نشده و بر اثر عدم هماهنگي جامعه خويش به صورت يك فرد بزهكار قانون شكن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربيت نموده وبا اصول و موازين حاكم بر اجتماع تطبيق دهيم مي بايستي علاوه بر وجود وسايل و تجهيزات لازم ، وقت و فرصت كافي نيز براي اين كار در اختيار داشته باشيم كه خود دليلي بر ارائه خدمات آموزشي در محله هاي بزهكار خيز است .

امروزه اين مطلب مسلم است كه جوان يا نوجواني كه به سرقت و جيب بري و قاچاق مواد مخدر و نظاير اين گونه اعمال ضد اجتماعي عادت كرده است به صرف توقف سه ماه يا شش ماهه در كانون اصلاح و تربيت تغيير روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و يا كانون اصلاح و تربيت آزاد شود مجددا چون حرفه و كار شرافتمندانه نمي داند و ترك عادات قديمي برايش مشكل است به محيط سابق و زندگي فساد آميز خود مراجعت خواهد كرد .

بنابراين متفكرين و متخصصين اجتماعات غربي با ابداع و استقرار سيستم صدور حكم محكوميت به مدت نا معين مسئله اصلاح و تربيت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل كرده و به موازات آن با تشكيل سازمانهاي اختصاصي وابسته به دادگاههاي اطفال براي استقرار يك نظم نوين در زندگي بي بندوبار نوجوانان بزهكار و ناسازگار راه حل هاي جديدي يافته و بدين گونه از فشار بار دادگاه هاي اطفال نيز به نحو محسوسي كاسته و تعداد پرونده هاي ناشي از ارتكاب جرم جوانان بزهكار را بطور چشمگير تقليل داده اند . در كشورهاي غربي معمولا در جوار دادگاههاي اطفال ، موسسات خاصي وجود دارد (كانون اصلاح و تربيت) كه عهده دار تربيت اطفال بي سرپرست بوده و قاضي اطفال اين گونه كودكان را به آن موسسات تحويل مي دهد. تجربه نشان داده است كه تشديد مجازاتها از تعداد قرون وسطائي نتوانسته عامل لازم و كافي براي پيشگيري و اجتناب از ارتكاب جرم و تكرار آنها باشد ولي آموزش توسط نهادهاي مختلف شهري بر اساس نيازهاي خاصي آن محيط ها توانسته نگرش اعضاي آن جامعه خاص را تغيير دهد.

بنابراين بايد بدنبال روشهاي آموزشي و فرآيندهاي آگاهي رساني كه موجب جلوگيري از وقوع جرائم مي شود، و از راه كشف آن علل كه بيشتر از فساد محيط يا از عكس العملهاي احساسات و تمايلات ناآگاه مجرم سرچشمه مي گيرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم كاست و شخصيتهاي معلول و حادثه جو را از بسياري كارها كه سبب اتفاق جرمها مي شود منع كرد .

جامعه شناسي كيفري با انديشه هاي نو ، افكار جديد و ارزندهاي كه مربوط به اعاده حيثيت افراد است ، مي كوشد تا واقعيت را بصورتي كه بايد جلوه گر سازد و بي عدالتيهايي را كه تا كنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهي شايسته آشكار نمايد .

علم جامعه شناسي كيفري اثبات مي كند كه بزهكاران حيواني وحشي نيستند كه بايد كشته بشوند، ميكروب به شماره نمي آيند كه بايد در نابوديشان كوشيد ، زشت و پليد و نابكار و غير قابل اصلاح نمي باشند كه به ديار نيستي رهسپار گردند . بلكه انسانند و مي توانند مانند سايرين داراي انديشه هاي عالي و منشها و اخلاقيات شايسته باشند و حتي در زمره بهترين انسانها در آيند به همين جهت ريشارد مي نويسد : كه فراموش شده است كه بزهكاران ميكروب نيستند بلكه انسانند و جرم تنها عيب برخي از افراد استثنايي نيست، بلكه تهديدي است اخلاقي كه بر رفتار همه مردم ، سنگيني خود را تحميل مي كند .

امروزه به خوبي به ثبوت رسيده است كه خشونت و اجراي مكافات باعث ستيزه گري بيشتر بزهكاران مي شود و هيچگاه و در هيچ زماني و مكاني خشونت وسيله ارشاد و اصلاح نيست، بلكه با آ موزش و آگاهي انساني به اعضاي جامعه مي توان پيشگيري يا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد. ژرژ ويدال بوسيله آمارهايي كه از بزهكاران در فرانسه بدست آورد ، اثبات كرد كه رقم جرائم در اين كشور و پس از اجراي كيفرهاي بسيار سنگين افزايش يافت در حاليكه پس از آموزش هاي خاص مشروط بطور قابل ملاحظه اي كاهش پيدا كرد.

1-3- سوالات تحقيق:

1- نقطه مشترک و افتراق بين قانون مجازات اسلامي و قانون جزاي تركيه در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان در مقام مقارنه و تطبيق چيست؟

2- وضعيت مجازاتها و علل و عوامل  بزهكاري اطفال و نوجوانان و شيوه ي رسيدگي در دو نظام حقوقي چگونه می باشد؟

3- در لایحه جدید مجازات اسلامی رویکرد قانون‌گذار ما به چه ترتیب بوده است؟

1-4- فرضيات تحقيق:

1- وجه اشتراك حقوق جزاي دو كشور ايران و تركيه با وضع مقررات خاص در زمينه ي بزهكاري اطفال و جلوگيري از ارتكاب جرم با وضع مقررات مربوط به اين امر براي حمايت از جامعه و افراد انجام مي گيرد.

2- در حقوق جزاي تركيه مسئوليت كيفري اطفال طبقه بندي شده است و به تبع آن مجازاتهاي اين جرائم هم متفاوت است اما در حقوق ايران مسئوليت اطفال در يك گروه سني محدود است و مجازاتها اكثراً بر طبق نظر دادگاه است.

3- در ابتدا باید اشاره کنم که در اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده است. گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است.«افراد نابالغ دارای مسئولیت كیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد شد.

1-5- پيشينه­ي تحقيق:

شام بياتي(1377)علل بزهكاري كودكان و نوجوانان را به دو دسته تقسيم مي كند:

عوامل داخلي: برخي خصوصيات فردي، نوجوان را به سوي تبهكاري سوق مي دهند. اين خصوصيات دروني و مربوط به شخصيت مجرم است و جز ويژگي هاي فردي محسوب مي شوند كه عبارتند از: وراثت، عوامل ذاتي غير ارثي و اختلال رواني.

عوامل خارجي: شامل بزهكاري يكي از افراد خانواده، اعتياد اعضاي خانواده، تقليد پذيري، كمبود محبت، اختلافات خانوادگي، ديدگاه فرهنگي، اشتغال مادر، عدم حضور پدر در خانواده، فوت والدين، طلاق و جدايي والدين(شام بياتي، هوشنگ، 1377،ص 31).

ابوالقاسم اكبري (1381) علل بزهكاري نوجوانان را  حاصل عوامل زير مي داند:

عوامل طبيعي و جغرافيايي: وي معتقد  است رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان تابع محيط طبيعي است و عامل جغرافيايي از قبيل آب و هوا در ايجاد تعادل روحي و فكري افراد مؤثر است مثلا كساني كه در مناطق غير معتدل  زندگي مي كنند، آمادگي بيشتري براي گرايش به انحراف از خود

نشان مي دهند.

عوامل اجتماعي: مطالعات اجتماعي انجام شده نشان مي دهد بسياري از بزهكاران در واقع آسيب ديدگان بهنجار يك جامعه ي نابهنجارند، يعني افرادي از نظر رواني، طبيعي و بهنجارند ولي چون جامعه وضع نابهنجار دارد آن ها دست به بزهكاري مي زنند.

عوامل اقتصادي: فقر مالي و اقتصادي مي تواند از عوامل مهم ارتكاب افراد به انواع انحرافات از قبيل دزدي، انحرافات جنسي، به ويژه در نواجوانان و جوانان باشد.

مهاجرت: مهاجرت فرزندان به تنهايي و دوري از والدين مي تواند عامل بزهكاري كودكان و نوجوانان باشد زيرا وجود تعارض فرهنگي بين مبدا و مقصد، بيكاري يا اشتغال كاذب سرپرست خانواده، سكونت فقير نشين، زندگي در مكان هايي كه خود منشأ بسياري از بزه ها به شمار مي آيند، از نتايج منفي مهاجرت هستند.

عوامل خانوادگي: مانند تبعيض، خشونت، لوس كردن و توجه بيش از حد والدين،  عقب ماندگي خانواده، از دست دادن والدين، عدم حضور والدين در خانواده، انحراف والدين، زياد بودن جمعيت خانواده، وجود نامادري يا ناپدري، طلاق و… از عوامل موثر در بزهكاري كودكان و نوجوانان هستند                    (اكبري، ابوالقاسم،1381،ص46 ).

دكتر جمال بيگي معتقد است: بزهكاري در معنا و مفهوم لغوي عبارت است از ترك انجام وظيفه قانوني و يا ارتكاب عمل خطايي كه الزاماً عنوان جرم دارد. معذالك اين اصطلاح غالباً معادل جرم بويژه در ارتباط با جرائم ارتكابي از سوي اطفال و نوجوانان به كار مي رود كه قابل تامل است.( محمود، منصور،1351، ص40)

دكتر تاج زمان دانش استاد حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي گويد: اگر طفل يا نوجوان تحت تاثير عوامل محيط خانوادگي و اجتماعي مرتكب جرم شده باشد سپردن به والدين يا سرپرست قانوني بدون مراقبت و هدايت تاثيري در تربيت طفل نداشته و از ارتكاب جرم پيشگيري نخواهد كرد بلكه منظور عادت دادن طفل به زندگي عادي اجتماعي بايد او را تحت حمايت و هدايت قرار دهد.( تاج زمان،دانش،1386، ص70)

دكتر آتين اردوغان استاد دانشگاه استانبول معتقد است: مهاجرت و محيط جديد فرهنگي با خانواده تاثیر منفي بر روي كودك و نوجوان و در نهايت عامل ارتكاب جرم از سوي آنان مي باشد. (ardoghan,p133)

دكتر روناسروزان استاد دانشگاه استانبول معتقد است : مدرسه به عنوان يك نهاد اجتماعي از عوامل مهم در اجتماعي شدن است و در كنار فكر كردن ، اعمال برنامه تحصيلي مفاهيم مثبت را مي آموزد و امكانات آموزشي و نحوه ي برخورد و آموزش در اين محيط تاثير فراواني بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در سنين 8 تا 14 سالگي دارد زيرا در اين سنين آموزش بدون وقفه بر روي كودكان صورت مي گيرد و همچنين تاثير فراواني بر بزهكاري در سنين بالاتر دارد( Serozan, rona,2005,p200).

 

1-6- اهداف پژوهش:

1- مطالعه ي بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق جزاي ايران و تركيه به صورت مقارنه و تطبيق مقررات قانون مجازات اسلامي ايران و قانون جزاي تركيه در ارتباط با بزهكاري اطفال و نوجوانان به منظور آگاهي و ارتقاء سطح علمي دانشجويان رشته ي حقوق و حقوق دانان كشور از سيستم حقوق كيفري تركيه.

2- احراز نقاط ضعف و قوت حقوق جزاي ايران در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان در مقايسه با حقوق جزاي تركيه.

3- ارائه ي راه حل هايي در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان و پيشنهاد اصلاحات مناسب جهت نیل به اهداف قانونگذاري و ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي.

1-7- روش تحقيق:

روش پژوهش بصورت تحليلي و كتابخانه اي خواهد بود.

روش گرد آوري اطلاعات : فيش برداري از كتب ، مجلات و سايتهاي حقوقي و جمع آوري و بررسي آنها

ابزار گردآوري: فيش برداري و كسب آراء اساتيد دانشگاهي، مراجع حوزوي و ارگانهاي دخيل در امور حقوقي مثل كانون وكلاء.

روش تجزيه و تحليل بصورت تحليلي و توصيفي خواهد بود.

1-8- ساماندهی تحقیق:

این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که در فصل اول شامل کلیات و اطلاعاتی در مورد موقعیت دو کشور ایران و ترکیه از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می باشد. همچنین مطالبی درباره سیستم حقوقی دو کشور داده شده است.

در فصل اول تعریفی درباره طفل در حقوق دو کشور ارائه داده شده است و در آخر مسئولیت کیفری آنها بررسی شده است.

در فصل دوم علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان در دو کشور ایران و ترکیه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که این علل و عوامل شامل عوامل ارثی، محیطی و خانوادگی در دو کشور می باشد.

در فصل سوم در مورد آیین دادرسی اطفال و نوجوانان در دو کشور بحث شده است و همچنین در مورد کشف جرم، نحوه بازپرسی، صدور رأی و اجرای آن در مورد اطفال و نوجوانان مجرم بحث شده است.در فصل چهار نگاهی اجمالی به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید سال نود برداخته شده است

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122