پایان نامه بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشارکت آنان در فرايند تصميم گيري در كتابخانه‌هاي عمومي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشارکت آنان در  فرايند تصميم گيري در كتابخانه‌هاي عمومي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشارکت آنان در  فرايند تصميم گيري در كتابخانه‌هاي عمومي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش
مقدمه    1
1-1- شرح و بيان مساله پژوهشي    2
1-2- اهداف پژوهش    5
1-2-1- اهداف كلي    5
1-2-2- اهداف جزيي    5
1-3- اهميت و ارزش پژوهش    6
1-4- کاربرد نتايج پژوهش    6
1-5- سؤال¬هاي پژوهش    7
1-6- تعاريف    8
1-7- جمع بندي    10
فصل دوم: پيشينه پژوهش
مقدمه    11
2-1- فناوري اطلاعات    12
2-1-1- فناوري چيست    12
2-1-2- فناوري اطلاعات و تعريف‌هاي آن    13
2-2- مولفه ها و عوامل زيرساختي فناوري اطلاعات    15
2-2-1- مولفه‌هاي فناوري اطلاعات    15
2-2-1-1- سخت افزار    15
2-2-1-2- نرم افزار    16
2-2-1-3- بانك اطلاعاتي    16
2-2-2- عوامل زير ساختي فناوري اطلاعات    16
2-3- کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ها    17
2-3-1- كاربرد عملياتي    17
2-3-2- كاربرد اطلاعاتي    18
2-4- ابزارهاي فناوري اطلاعات    19
2-4-1- پست الکترونيک     19
2-4-2- دورنگار (فاکس مايل)     20
2-4-3- كنفرانس از راه دور     20
2-4-4- کنفرانس صوتي (شنيداري)     21
2-4-5- کنفرانس ويديويي (صوتي-تصويري)     21
2-4-6- کنفرانس رايانه اي     21
2-4-7- پست صوتي    22
2-4-8- ويديوتکس يا پيام نما     22
2-4-9- پايگاه داده‌هاي عمومي    23
2-4-10- شبکه گسترده جهاني    23
2-4-11- چت (گفتگو)     23
2-4-12- اتوماسيون اداري     24
2-5- مزايا و معايب فناوري اطلاعات    25
2-5-1- مزاياي فناوري اطلاعات     25
2-5-2- محدوديت‌هاي فناوري اطلاعات    26
2-6- فناوري اطلاعات در کتابخانه ها    27
2-6-1- تاريخچه ورود فناوري اطلاعات به کتابخانه ها    27
2-6-2- تاثير فناوري اطلاعات بر کتابخانه ها    29
2-7- تصميم گيري    31
2-7-1- تعريف تصميم گيري و اهميت آن    31
2-7-2- سبک ها و نظريات تصميم گيري    32
2-7-2-1- سبک‌هاي پنج گانه وروم، و يتون     33
2-7-2-2- لوين    34
2-7-1-3- مک گرگو    34
2-7-1-4- ليكرت    35
2-7-1-5- آرجريس     37
2-7-1-6- ماکس وبر     37
2-8- مشارکت و سطوح آن     38
2-8-1- مشارکت و تعاريف آن     38
2-8-2- سطوح مشاركت    40
2-8-2-1- تيم‌هاي خودگردان    40
2-8-2-2- تيم‌هاي كاري نيمه مستقل    40
2-8-2-3- حلقه‌هاي بهبود كيفيت    41
2-8-2-4- كميته‌هاي مشورتي مشترك    41
2-8-2-5- جلسات غير رسمي    41
2-8-2-6- تصميم گيري‌هاي دو جانبه    41
2-8-2-7- نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان    42
2-9- تصميم گيري مشارکتي     42
2-9-1- تصميم گيري مشارکتي وتعاريف آن    42
2-9-2- مزاياي مشارکت در تصميم گيري    43
2-10- کتابخانه‌هاي عمومي    45
2-10-1- اهداف کتابخانه‌هاي عمومي    47
2-10-2- کارکردهاي کتابخانه عمومي    48
2-10-2-1- مجموعه سازي يا جمع آوري منابع    49
2-10-2-2- حفاظت و نگهداري منابع    49
2-10-2-3- سازماندهي منابع     50
2-10-2-3-1- فهرستنويسي     50
2-10-2-3-2- رده بندي.    50
2-10-2-3-3- نمايه سازي و چکيده نويسي    50
2-10-2-4- اشاعه اطلاعات     51
2-10-2-4-1- امانت    51
2-10-2-4-2- خدمات مرجع    52
2-10-2-4-3- خدمات اطلاع رساني    53
2-10-2-5- مديريت کتابخانه    53
2-11- مروري بر مطالعات انجام شده    54
2-11-1- پژوهش‌هاي داخلي    54
2-11-2- پژوهش‌هاي خارجي    58
2-12- جمع‌بندي     62
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 روش پژوهش     64
3-2 جامعه آماري    64
3-3 روش و طرح نمونه گيري    66
3-4 حجم نمونه و روش محاسبه    66
3-5- ابزار گردآوري داده ها    67
3-5-1- روايي پرسشنامه    67
3-5-2- پايايي پرسشنامه    68
3-6- شيوه جمع¬آوري اطلاعات    69
3-7- روش¬هاي تجزيه و تحليل داده¬ها    69
3-8- جمع‌بندي فصل    70
فصل چهارم: تحليل داده¬ها
4-1- بررسي وضعيت جمعيت¬شناختي    72
4-1-1-توزيع فراواني و درصد آزمودني¬ ها بر اساس جنسيت    73
4-1-2- توزيع فراواني و درصد آزمودني¬ ها بر حسب رشته تحصيلي    73
4-1-3- توزيع فراواني و درصد آزمودني¬ ها بر¬حسب سمت    74
4-1-4- توزيع فراواني و درصد آزمودني¬ ها بر¬حسب سطح تحصيلات    75
4-1-5- توزيع فراواني و درصد آزمودني¬ ها بر¬حسب سابقه کار    76
4-2- بررسي سؤال‌هاي پژوهش    77
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1- خلاصه موضوع و روش¬ها    91
5-2- بحث و نتيجه گيري    92
5-3- محدوديت‌‌هاي پژوهش    94
5-4-پيشنهاد¬هاي کاربردي    95
5-5-پيشنهاد¬هايي جهت پژوهش¬هاي آتي    95
پيوست     97
منابع و مآخذ    99

منابع و مأخذ

ابراهيمي، مهدي. (1380). اينترنت. تهران: کتابدار.

ابراهيمي، احمد علي. (1375). بررسي‌ الگوهاي‌ تصميم‌ گيري‌ مديران‌ مدارس‌ راهنمايي‌ شهراصفهان‌ بر اساس‌ نظرات‌دبيران. پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتي.

اتليخاني، مرضيه. (1388). بررسي رابطه بين تعهد سازماني و مشارکت در تصميم گيري کارکنان اداره کل حفاظت محيط زيست استان همدان. پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت. دانشگاه پيام نور تهران.

ارگاس، هنرى. (1377). سياست هاى کلان تکنولوژى. (ترجمه مهرداد تقوى گيلانى و عقيل ملكي فر). تهران: موسسه آمو زشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي.

اسنل، ند. (1379). آموزش گام به گام اينترنت. (ترجمه کيوان فلاح مشفقي). تهران: مرکز فرهنگي نشر گستر.

الواني، سيد مهدي. (1385). مديريت عمومي. تهران: نشرني.

امير كبيري ، عليرضا.(1374). سازمان ومديريت. تهران: انتشارات هور.

اميرحسيني، کبري، خواجه، طاهره. (1390) .حفاظت و نگهداري مواد ديداري- شنيداري. (نشريه الکترونيکي ارتباط علمي).

اندرسون، جيمز. دي. (1381). مدخل سازماندهي دانش. (ترجمه حميدرضا جمالي مهموئي). دايره المعارف كتابداري و اطلاع رساني. تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.

اوتارخاني، علي. (1379). بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر سيستم‌هاي اطلاعاتي و ساختار سازماني. پايان نامه‌ كارشناسي ارشد مديريت دولتي. ‌دانشگاه علامه طباطبايي.

ايفلا و يونسکو. (1381).  منشور کتابخانه  عمومي (ترجمه ناهيد ساعت آرا) . فصلنامه کتاب. 13. (4). 176-178.

باب الحوائجي، فهيمه، پاشازاده، فاطمه. (1390). سنجش ميزان بهره مندي نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور و کتابخانه‌هاي تابعه از سبک مديريت مشارکتي (مطالعه موردي: کتابخانه‌هاي استان تهران). تحقيقات اطلاع رساني و کتابخانه‌هاي عمومي. 17 (1).

بني هاشمي، محبوبه.(1377). جايگاه مديريت مشاركتي  وتاثير آن بركارايي  مديران . مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد .

بهان، کيت ، هولمز، ديانا. (1377). آشنايي با تكنولوژي اطلاعات. (ترجمه مجيد آذرخش و جعفر مهراد). تهران: سمت.

بيات، محمدكريم. (1381). تاثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازماني و مديريتي كتابخانه‌هاي دانشگاه علامه طباطبايي. پايان نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني. دانشگاه تربيت مدرس.

چکيده

هدف از پژوهش حاضر، تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن‌ها در فرايند تصميم گيري در كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد بوده­است. در اين پژوهش به لحاظ ماهيت موضوع و اهداف پژوهش، از روش توصيفي- پيمايشي استفاده شده ­است. جامعه آماري پژوهش حاضر کليه کتابداران کتابخانه‌هاي عمومي استان يزد که در سال 1390 مشغول به کار بودند و جمعيت آن ها بالغ بر 132 نفر بود. به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول نمونه‌گيري کوکران بهره جويي شد و تعداد 96 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گيري، تصادفي ساده متناسب با نمونه بود. براي گردآوري داده‌ ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده، که در آن از طيف ليکرت بهره جويي شده است. در اين پژوهش جهت سنجش روايي دروني از روايي محتوايي، نوع صوري و اعتبار سازه‌اي، نوع تحليل عاملي استفاده شد. ابتدا پرسشنامه جهت نظرسنجي و اعتبارسنجي توسط اساتيد متخصص در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت پس از اعمال نظرات و اصلاحات، روايي محتوايي و صوري پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت. در تحليل عاملي پرسشنامه با استفاده از آزمون کمو و بارتلت کفايت حجم نمونه و توان عاملي متغير ها بررسي شد. جهت بررسي پايايي، پرسشنامه در يک نمونه 30 نفري اجرا شد و پس از تعيين انحراف معيار جامعه، پايايي آن به روش آلفاي کرونباخ 93/0  محاسبه گرديد. به منظور تجزيه و تحليل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS، در سطح آمار توصيفي از شاخص­هاي فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در سطح استنباطي آزمون هاي تک نمونه‌اي،مستقل، هتلينگ، و تحليل واريانس يک راهه استفاده شد. يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه ميزان تاثير فناوري اطلاعات بر مشارکت کتابداران در فرايند تصميم‌گيري در حوزه‌هاي مجموعه سازي، حفاظت و نگهداري، سازماندهي، اشاعه اطلاعات و اداره كتابخانه ها،‌ تاثير گذار و بيشتر از سطح متوسط بود. نتايج يافته‌هاي جانبي نيز نشان داد بين نظرات کتابداران کتابخانه‌هاي عمومي استان يزد برحسب متغير‌هاي جمعيت شناختي جنسيت، سمت، سطح تحصيلات، و سابقه کار تفاوت معناداري وجود ندارد. و تنها تفاوت در حوزه خدمات عمومي وجود داشت به گونه‌اي که کارمندان با تحصيلات کتابداري در مقايسه با کارمندان با تحصيلات غير کتابداري ميزان ميانگين اين حوزه را بيشتر ارزيابي کرده‌اند. در نهايت پيشنهاداتي در زمينه شيوه‌هاي تصميم‌گيري مشارکتي در کتابخانه‌هاي عمومي ارائه شده است.

کليدواژه­ها: استان يزد، تصميم‌گيري مشاركتي، فناوري اطلاعات، كتابخانه‌هاي عمومي.

فصل اول :کليات پژوهش

مقدمه

ضرورت فناوري براي دستيابي به اهداف سازماني در عصر اطلاعات غير قابل انكار است. سازمان‌هاي مختلف بر مبناي ماهيت خود بايد به گونه‌اي از اين ابزار كمك گرفته تا بتوانند هر چه سريع تر به اهداف خود دست يابند. از سوي ديگر سرعت تغيير و تحولات، بكار گيري اين ابزار را براي ادامه بقاي سازمان ها ضروري ساخته است. ورود فناوري اطلاعات به سازمان ها از جمله كتابخانه‌ ها، وجوه مختلف آن ها را تحت تأثير قرار داده، همچنين تصميم گيري يکي از حساس ترين وظايف مديران به شمار مي‌آيد که از مهمترين عواملي است که موفقيت و شکست سازمان را به دنبال دارد. در اين بخش ابتدا انگيزه­ي انجام پژوهش و مسأله تحقيق توصيف شده، سپس اهميت، ارزش و کاربرد نتايج آن بيان و در ادامه اهداف و سؤالات اصلي و فرعي پژوهش مطرح مي­شود. در انتها تعريف‌هاي اجزاء مسأله پژوهش توضيح و تبيين مي­شود.

1-1- شرح و بيان مسأله پژوهشي

يکي از حساس ترين وظايف مديران که همواره با آن درگير هستند و در نهايت موفقيت و شکست آتي سازمان و موفقيت مديريت آن ها را به دنبال خواهد داشت موضوع و مسئله تصميم گيري است (حميدي زاده، 1387). عمل تصميم گيري در اداره امور سازمان ها به قدري مهم است که برخي نويسندگان، سازمان را شبکه تصميم و مديريت را مترادف با تصميم گيري مي‌دانند . گرق[1] بيان داشته “تصميم گيري در کانون فرايند مديريت جاي مي‌گيرد” (حيدري، 1377).

از انواع مهم تصميم گيري ها، تصميم گيري مشارکتي مي‌باشد. سعادت (1373) بيان مي‌دارد که تصميم گيري مشارکتي عبارت است از: “تصميمي که کليه افراد ذينفع در تصميم گيري در فرايندهاي آن شرکت مي‌کنند، به عبارت ديگر منظور از مشارکت سيستم مديريتي است که در آن اعضاء سازمان در تصميماتي که اتخاذ مي‌شود صاحب نفوذند.”

تحقيقات نشان مي‌دهد مشاركت كاركنان در تصميم گيري مزاياي زيادي را به دنبال دارد، كه آن مزايا مي‌تواند به طور مستقيم يا غير مستقيم در تحقق اهداف سازماني موثر باشند. برخي از اثراتي که مشارکت کارکنان در تصميم گيري دارد، به شرح زير مي‌باشد:

افزايش ميزان توليد؛

بهبود کيفيت توليد؛

افزايش ميزان بهره وري؛

ايجاد انضباط در محيط کار؛

ايجاد امکان استفاده از تجارب عملي؛

افزايش تعهد سازماني كاركنان؛

کاهش تضادها و تعارضات بين کارکنان و کارفرمايان، برقراري صلح و آرامش در محيط‌هاي کاري و بهبود روابط صنعتي و روابط کار (کاظمي، 1388).

مشارکت در تصميم گيري در يک محيط سازماني شرايطي را فراهم آورده که موجب دستيابي بيشتر به اهداف سازمان مي‌گردد  (نوري تاجر، 1386). همچنين تصميم گيري مشارکتي باعث رضايت شغلي در بين کارکنان شده، در تحقيقي بيان شده که يکي از مقولات مهم در بقاء و کارآمدي سازمان‏ها، تأمين رضايت شغلي کارکنان است (ظهوري، 1387).

فناوري اطلاعات و ارتباطات[2] در طول دهه­هاي گذشته، شيوه­هاي برقراري ارتباط و کسب و کار را از بنيان تغيير داده، تحولات چشمگيري در صنعت، کشاورزي، پزشکي، تجارت، مهندسي و ديگر زمينه­ها پديد آورده و از عوامل عمده در شکل­دهي اقتصاد نوين جهاني بوده­است (حقايق و همکاران، ١٣٨۷).

در چند دهه اخير فناوري اطلاعات بر موقعيت و عملکرد بسياري از جوامع، سازمان ها و افراد اثرات قابل ملاحظه‌اي گذاشته و به موازات پيشرفت‌هاي شگرفي که در اين زمينه بوجود آمده، سرنوشت جوامع، سازمان ها و افراد هر روز بيش از گذشته به اين فناوري مدرن گره مي‌خورد. رشد و گسترش فناوري‌هاي اطلاعاتي موجب تغييرات عمده اي در ارتباطات بين اشخاص، شکل گيري ساختار ها و روند اطلاع يابي در افراد جامعه شده است.   اهميت فناوري اطلاعات و اثرات آن براي شرکت ها به طرز چشمگيري افزايش يافته و رشد و توسعه آن احساس مي‌شود. به نحو اساسي، فناوري اطلاعات مهمترين عامل افزايش بهره وري و کاهش هزينه ها است.

فناوري اطلاعات موجب تغيير در شيوه کسب و کار شده، به طوري که مديريت اين گونه سازمان ها با مسائل کاملا متفاوت در مقايسه با سازمان‌هاي عصر صنعتي مواجه شده، در نتيجه نحوه تصميم گيري، منابع تصميم، زمان تصميم گيري و موضوعات مورد تصميم دگرگون شده و افراد تصميم گيرنده در هر سطح از سازمان با مسائل خاص خود درگير مي‌باشند (مدهوشي، 1381).  فناوري اطلاعات مي‌تواند فرايند تصميم گيري و حتي سبک‌هاي تصميم گيري را تغيير دهد. روندهاي فناوري اطلاعات زمان مورد نياز براي  کامل کردن هر گام در فرايند تصميم گيري را کاهش مي‌دهد. بديهي است که در چنين موقعيتي، شناخت تاثيرات فناوري اطلاعات اهميت فزاينده اي يافته است . با توجه به اين واقعيات فناوري اطلاعات از عوامل مهم محيطي به شمار آمده که بر موقعيت، عملکرد و سرنوشت جوامع، سازمان ها و افراد اثرات جدي مي‌گذارد.

ضرورت فناوري براي دستيابي به اهداف هر سازماني در عصر اطلاعات غير قابل انكار است. سازمان‌هاي مختلف بر مبناي ماهيت و اهداف خود بايد به گونه‌اي از اين ابزار كمك گرفته تا بتوانند هر چه سريع تر به اهداف خود دست يابند. از سوي ديگر سرعت تغيير و تحولات، بكار گيري اين ابزار را براي ادامه بقاي سازمان‌ها ضروري ساخته است. به عبارت ديگر، سازمان‌هاي امروزي مجبورند كه فناوري اطلاعات را بكار گيرند، در غير اين صورت از عرصه فعاليت ها در محيطي كه شتاب تغيير و تحولات در آن فزاينده است حذف خواهند  شد. ورود فناوري اطلاعات به سازمان ها از جمله كتابخانه‌ها، وجوه مختلف آن ها را تحت تأثير قرار داده است (بيات، 1381).

همانطور که بيان شد استفاده از فناوري اطلاعات و تصميم گيري مشارکتي تحقق و  دستيابي به اهداف سازماني را سريع تر و راحت تر مي‌نمايد. اهداف يک کتابخانه و سيستم اطلاع رساني خوب به صورت زير بيان شده است (سينق، 1373):

سعي مي‌کند که همه اطلاعات ممکن را که براي استفاده کننده مورد لزوم است را به دست آورد؛

کليه اطلاعات را به بهترين وجه ممکن آماده سازي و سازماندهي کند، تا استفاده از آن را آسان سازد؛

سعي مي‌کند که اطلاعات را تحليل و ترکيب کند؛

اطلاعات را براي استفاده موثر و در زمان طولاني نگهداري کند؛

اطلاعات را به گونه اي اشاعه دهد تا حداکثر دسترسي براي استفاده کننده به وجود آيد.

به طور کلي مي‌توان اهداف ذکر شده را در بخش‌هاي مختلف کتابخانه ها تفکيک نمود، که به ترتيب عبارتند از مجموعه سازي، سازماندهي، اداره کتابخانه، حفاظت و نگهداري، و خدمات عمومي.

کتابخانه نهادي تعريف شده که کارکردهاي اصلي آن جمع آوري ، سازماندهي ، اشاعه و مديريت منابع ماخذ اطلاعاتي مي‌باشد. در تعريفي کتابخانه نهادي اجتماعي است که با ذخيره سازي، حفاظت و اشاعه پيشينه‌هاي مکتوب، ديداري و شنيداري و الکترونيکي با استفاده از خدمات کارکنان آموزش ديده در خدمات تعليم و تربيت  و توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي است. با تلفيق تعريف‌هاي مذکور حوزه‌هاي مجموعه سازي، سازماندهي، اداره کتابخانه، حفاظت و نگهداري، و خدمات عمومي در کتابخانه ها مشاهده مي‌شود.

از آنجا که كتابخانه‌هاي عمومي از مهم‌ترين كانون‌هاي فرهنگي – اجتماعي جوامع پيشرفته امروز به شمار مي‌رود، و با توجه به وسعت مخاطبان كتابخانه‌هاي عمومي كه قشرهاي مختلف جامعه را شامل مي‌شوند، اين مراكز نقشي زيربنايي در توسعة اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جوامع را بر عهده دارند و از مهم‌ترين اركان تحولات بنيادي جوامع به شمار مي‌روند. ورود فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي به كتابخانه‌هاي عمومي و طرح نقش اساسي اين مراكز در توسعه سواد اطلاعاتي و آموزش مادام‌العمر، چالش‌هاي تازه‌اي را فراروي كتابداران شاغل در كتابخانه‌هاي عمومي قرار داده است (حريري و اشرفي ريزي، 1388). در شرايط جديد مديران کتابخانه‌هاي عمومي بايد به تأثير و اهميت استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي در تصميم گيري مشارکتي با کتابداران در
بخش -هاي مختلف کتابخانه (مجموعه سازي، حفاظت و نگهداري، خدمات عمومي ، سازماندهي ، و اداره کتابخانه) واقف باشند؛ از آنجا که در اکثر کتابخانه‌هاي عمومي از فناوري‌هاي نوين استفاده نمي شود  لذا در اين تحقيق به ميزان تأثيري که بکارگيري فناوري اطلاعات بر تصميم گيري مشارکتي مديران و کتابداران در کتابخانه‌هاي عمومي استان يزد در حوزه‌هاي مجموعه سازي، حفاظت و نگهداري، خدمات عمومي، سازماندهي، و اداره کتابخانه بررسي خواهد شد، تا نتايج تأثير فناوري اطلاعات  بر مشارکت کتابداران در تصميم گيري ها بررسي شود.

1-2- اهداف پژوهش

هدف كلي

تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در فرايند تصميم گيري در كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد.

اهداف اختصاصي

تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در حوزه مجموعه سازي؛

تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در حوزه حفاظت و نگهداري؛

تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در حوزه خدمات عمومي؛

تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در حوزه سازماندهي؛

تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در حوزه اداره کتابخانه ها؛

تعيين تفاوت بين ديدگاه‌هاي كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات در فرايند تصميم گيري بر حسب عوامل جمعيت شناختي (جنسيت، رشته تحصيلي، سمت، سطح تحصيلات، و سابقه کار) ؛

1-3- اهميت و ارزش پژوهش

اگر فعاليت‌هاي مختلف مديريت مورد بررسي قرار گيرد به وضوح مشاهده مي‌شود که جوهر تمامي فعاليت‌هاي مديريت تصميم گيري است  (الواني، 1378). از آن جا که تصميم گيري در هر سازمان، از مهمترين فعاليت‌هاي مديريت محسوب شده، نقش نظام اطلاعاتي و فناوري اطلاعات در اخذ تصميمات موثر بر کسي پوشيده نيست (مدهوشي، 1381).  سازمان‌هاي مدرن و پيچيده امروزي چنان وسيع و پيچيده شده که مديريت آن ها از عهده يک فرد به تنهايي بر نمي آيد و مدير مجبور است در تصميم گيري ها و اداره امور سازمان از ديگران کمک گرفته و با توجه به محدوديت عقلايي که هر انسان دچار آن است ، شايد همکاري و تشريک مساعي گروهي تنها راه دستيابي به يک سيستم تصميم گيري منطقي منظم و جامع  باشد ( سعادت، 1373).

بي گمان کتابخانه ها نيز همچون سازمان ها و موسسه‌هاي ديگر، به منزله نهادي که در عصر انفجار دانش بيشترين بار رسالت سنگين اطلاع رساني را به دوش مي‌کشند، از دانش مديريت علمي بي نياز نخواهند بود؛ و مديريت علمي نيز بر استفاده از اطلاعات در تصميم گيري و برنامه ريزي تاکيد دارد. در حال حاضر با استفاده از فناوري اطلاعات مي‌توان در كوتاه ترين زمان ممكن با اقصي نقاط جهان تماس گرفته و به تبادل اطلاعات پرداخت. با توجه به شرايط موجود و همه‌گير شدن فناوري اطلاعات در سطح جهان، استفاده از اين ابزار براي بقاء در صحنه رقابت جهاني و ادامه فعاليت كتابخانه‌ها اجباري شده است. به عبارتي كتابخانه‌ها با توجه به شرايط حاضر براي ادامه حيات خود، چاره اي جز روي آوردن به اين ابزارها ندارند. از سوي ديگر ورود اين ابزارها به كتابخانه‌ها تغييراتي را موجب شده که پيش بيني آن تغييرات راهگشاي مديران خواهد بود تا با ديدي گسترده در مورد بكارگيري اين تجهيزات اقدام كنند (بيات، 1381).

با توجه به اين نکته که بخش مهمي از وقت و کار مديران کتابخانه ها صرف حل مشکل و تصميم گيري مي‌شود، و وظايف اساسي آن ها همانند برنامه‌ريزي، سازماندهي، رهبري و کنترل مستلزم تصميم گيري است؛ به همين سبب براي ارتقاءکيفيت و بهره وري مطلوب مديران کتابخانه‌هاي عمومي نياز به استفاده از فناوري اطلاعات براي تسهيل در امر تصميم گيري مشارکتي دارند؛ لذا در اين تحقيق ، به بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشارکت کتابداران پرداخته خواهد شد.

1-4- کاربرد نتايج پژوهش

نتايج اين تحقيق مي‌تواند مورد استفاده مديران عالي سازمان ها قرار گرفته و در برنامه ريزي‌هاي آتي سازمان مورد استفاده قرار گيرد ؛ با توجه به اين که استفاده از فناوري اطلاعات هزينه‌هاي سنگيني براي سازمان دارد در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار مي‌گيرد . همچنين اگر فناوري اطلاعات مناسب سازمان خريداري شود و تصميم گيري مشارکتي صورت گيرد افزايش کيفيت کار، پذيرش دگرگوني در افراد، افزايش بهره وري، تقويت روحيه و وفاداري کارکنان، رشد و بالندگي فردي، تقليل تعارضات، بيان انديشه‌هاي تازه، کاهش ميزان نظارت و در نتيجه کاهش هزينه ها، ايجاد همبستگي ميان افراد و دلپسند شدن فضاي کاري را به همراه خواهد داشت. بکارگيري تصميم گيري مشارکتي باعث مي‌شود آن هايي که در فرايند تصميم سازي مشارکت مي‌کنند، تصميمات نهايي متخذه را بپذيرند. دراين حالت مديريت رده بالا در مرحله اجراي تصميمات نهايي با مقاومت منفي جدي مواجه نخواهد شد. به عبارت ديگر،گروه عمده اي از مديران مزاياي مشارکت کارکنان درتصميم گيري را درافزايش روحيه کارکنان و پذيرش بيشتر آنان نسبت به تصميمات نهايي مديريت مشاهده خواهند کرد.

موارد زير از کاربرد­هاي نتايج تحقيق مي­باشد:

توجه مديران به مشارکت کتابداران در برنامه‌هاي سازمان؛

استفاده بهينه از فناوري‌هاي اطلاعاتي براي تعامل بيشتر مديران و کتابداران؛

افزايش بازدهي؛

افزايش روحيه کارکنان و پذيرش و اجراي بهتر تصميمات اخذ شده.

[1] Greq

[2]– Information and Communication of Technology

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه ي بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات برميزان خلاقيت( سياليت) ؛يادآوري ،انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه تاثير فناوري اطلاعات بر فرصت هاي برابر آموزشي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122