پایان نامه بررسي رابطه بين اقلام تعهدي، جريان هاي نقدي، سرعت گزارشگري مالي و بحران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي رابطه بين اقلام تعهدي، جريان هاي نقدي، سرعت گزارشگري مالي و بحران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه بررسي رابطه بين اقلام تعهدي، جريان هاي نقدي، سرعت گزارشگري مالي و بحران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه    2
1-2- مسأله پژوهش    3
1-2-1- سؤالهای پژوهش    3
1-3- اهمیت و ارزش پژوهش    4
1-4- هدفهای پژوهش    5
1-5- متغیرهای پژوهش    5
1-5-1- متغیرهای مستقل    5
1-5-2- متغیر وابسته    6
1-5-3- متغیرهای کنترلی    6
1-6- روش پژوهش    6
1-6-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها    6
1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش    6
1-6-3- روش تجزیه و تحلیل دادهها    7
1-7- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش    7
1-8- تعريف واژه‌هاي كليدي    8
1-9- ساختار پژوهش    8
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه    10
2-2- مباني نظری    10
2-2-1- بحران مالی    10
2-2-1-1- دلایل بحران مالی    11
2-2-1-2- مراحل بحران مالی    12
2-2-1-3- نشانههای بحران مالی    13
2-2-2- اقلام تعهدی    14
2-2-2-1- اقلام تعهدی اختیاری    15
2-2-2-2- اقلام تعهدی غیراختیاری    16
2-2-2-3- روشهای اندازهگیری اقلام تعهدی    16
2-2-3- سرعت گزارشگری مالی    18
2-2-3-1- عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی    19
2-2-4- جریانهای نقدی    21
2-2-4-1- نسبتهای صورت جریان وجوه نقد    22
2-3- پيشينه پژوهش    24
2-3-1- پیشینه خارجی    24
2-3-1-1- اقلام تعهدی    24
2-3-1-2- جریانهای نقدی    27
2-3-1-3- سرعت گزارشگری مالی    29
2-3-1-4- بحران مالی    33
2-3-2- پیشینه داخلی    36
2-3-2-1- اقلام تعهدی    36
2-3-2-2- جریانهای نقدی    38
2-3-2-3- سرعت گزارشگری مالی    40
2-3-2-4- بحران مالی    42
2-4- نقد پژوهشهای پیشین    44
2-5- خلاصه فصل    45
فصل سوم: روش اجراي پژوهش
3-1- مقدمه    47
3-2- روش پژوهش    47
3-3- فرضیههای پژوهش    47
3-4- متغيرهاي پژوهش    48
3-4-1- متغيرهای مستقل    48
3-4-2- متغیر وابسته    50
3-4-3- متغیرهای کنترلی    50
3-5- جامعه آماري    52
3-6- نمونه و روش نمونهگیری    52
3-7- روش گردآوری دادهها    52
3-8- روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش    53
3-9- خلاصه فصل    53
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه    55
4-2- آماره‌های توصيفي    55
4-3- پايايي متغيرهاي پژوهش    59
4-4- بررسی نرمال بودن دادهها    59
4-5- آزمون فرضیه¬ها    60
4-5-1- آزمون فرضيه اصلی اول    60
4-5-2- آزمون فرضيه اصلی دوم    64
4-5-3- آزمون فرضيه اصلی سوم    66
4-5-4- آزمون فرضيه اصلی چهارم    67
4-6- نتيجه‌گيري كلي    72
4-7- خلاصه فصل    73
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه    75
5-2- مروري بر نتايج بهدست آمده از پژوهش    75
5-2-1- فرضیه اصلی اول    76
5-2-2- فرضیه اصلی دوم    77
5-2-3- فرضیه اصلی سوم    79
5-2-4- فرضیه اصلی چهارم    79
5-3- پيشنهادهاي پژوهش    80
5-3-1- پيشنهادهاي حاصل از يافته‌هاي پژوهش    80
5-3-2- پيشنهاد براي پژوهش‌هاي آينده    81
5-4- محدوديت‌هاي پژوهش    81
5-5- خلاصه فصل    82
فهرست منابع
الف. منابع فارسی    83
ب. منابع انگلیسی    88
پيوست¬ها
پیوست یک: اسامی شرکت¬های دارای بحران مالی و شرکت¬های سالم    93
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

منابع

احمدپور، احمد و محسن کریمی (1385). «مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایه»، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره 13، ص­ص. 25-42.

استا، سهراب (1390). «بررسی رابطه ساختار مالکیت و مدیریت سود»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 3، ص­ص. 106-93.

اسدی، غلامحسین؛ باغومیان، رافیک؛ و جواد کامرانی (1391). «بررسی رابطه بین ویژگی­های شرکت­ و به­موقع­بودن گزارشگری مالی میان­دوره­ای»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 33، ص­ص.
146-119.

اعتمادی، حسین و اکرم یار­محمدی (1382). «بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میان­دوره­ای به موقع در
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
(پیشرفت­های حسابداری)، شماره 2، ص­ص. 99-87.

افشانی، سید علی­رضا؛ حسینی­رامشه، زینب؛ نوریان، مرتضی؛ و مهدی مهدوی­زفرقندی (1391). مرجع کاربردی SPSS، چاپ اول، تهران: انتشارات بیشه.

ايزدي­نيا، ناصر؛ فدوی، محمد­حسن؛ و ميثم اميني­نيا (1393). «بررسي تأثير پيچيدگي حسابداري و شفافيت گزارشگري مالي شركت بر تأخير در ارائه گزارش حسابرس»، فصلنامه دانش حسابرسي، شماره 54، ص­ص. 103-87.

بدری، احمد و حسین علیخانی (1385). «عوامل مؤثر بر تأخیر انتشار گزارش­های حسابرسی با تجزیه فرآیند به CCT و FCT»، نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره­های 21 و 22، ص­ص. 118-83.

برزیده، فرخ و مرتضی معیری (1385). «عوامل مؤثر بر به­موقع بودن گزارش حسابرسی»، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 16، ص­ص. 70-43.

بولو، قاسم و اصغر کرمی (1393). «ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيك در پيش­بيني درماندگي مالي شركت­ها»، فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 22، ص­ص. 93-70.

بهرامفر، نقی؛ مهرانی، ساسان؛ و فرزاد غیور (1384). «بررسی رابطه بین نسبت­های نقدینگی سنتی و نسبت حاصل از صورت جریان وجوه­نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت­ها»، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 40، ص­ص. 17-3.

پارسائیان، علی (برگرداننده) (1390). تئوری حسابداری، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات ترمه.

پاکزاد، علی­رضا و جواد عین­آبادی (1381). «نیروی نسبت­های جریان نقدی»، حسابدار، شماره 149، ص­ص.
74-32.

پور­حیدری، امید و مهدی کوپائی­حاجی (1389). «پیش­بینی بحران مالی شرکت­ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی»،  فصلنامه پژوهش­هاي حسابداري مالی، سال دوم، شماره اول، ص­ص. 46-33.

پیرایش، رضا؛ امجدیان، صابر؛ و علی منصوری (1388). «طراحی مدل ریاضی مبتنی بر جریان­های نقدی برای پیش­بینی ورشکستگی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله توسعه و سرمایه، سال دوم، شماره 4، ص­ص. 94-73.

ثقفی، علی و مظفر جمالیان­پور (1392). «اقلام تعهدي غيرمنتظره، انحراف پايداري سود و بحران مالي»، فصلنامه دانش حسابداری، سال چهارم، شماره 12، ص­ص. 33-7.

ثقفی، علی و امیر محمدی (1391). «جریان­های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیر­عادی و ریسک ورشکستگی»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال چهارم، شماره 3، ص­ص. 12-1.

جبارزاده­کنگرلویی، سعید؛ خدایار­یگانه، سعید؛ و اکبر پوررضاسلطان­احمدی (1388). «بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال اول، شماره 2، ص­ص. 80-60.

حساس­یگانه، یحیی و علیرضا شهریاری (1389)، «بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه­کاری در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 2، ص­ص. 94-77.

حقیقت، حمید و مسعود بختیاری (1390). «بررسی محتواي اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدي خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدي عملیاتی»، فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 9، ص­ص. 104-88.

خدادادی، ولی؛ عربی، مهدی و فرشته طاهری ده­قطب­الدینی (1391). «بررسی رابطه­ی بین عملکرد مالی شرکت و زمان­بندی گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 34، ص­ص. 172-151.

خدامرادی، سعید؛ شیخ، محمد جواد؛ و مهدی ابریشمی­موحد (1392). «بررسي عوامل مؤثر بر تأخير گزارشگري مالي ميان­دوره­اي (مطالعه تجربي: بورس اوراق بهادار تهران)»، فصلنامه پژوهش­هاي تجربي حسابداري، سال سوم، شماره 2، ص­ص. 88-71.

خواجوی، شکراله؛ بایزیدی، انور؛ و سعید جبارزاده­کنگرلویی (1391). «بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهش­هاي تجربي حسابداري، سال اول، شماره3، ص­ص. 68-53.

خوش­طینت، محسن و محمد تقی قسوری (1384). «مقایسه بین نسبت­های مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی با نسبت­های مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها»،  فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 9، ص­ص. 4-63.

Aerts, W. and Sh. Zhang (2014). “Management’s Causal Reasoning on Performance and Earnings Management”, European Management Journal, Vol. 32, Issue. 5, pp. 770-783.

Ahmad, R. and K. Kamarudin (2003). “Audit Delay and the Timeliness of Corporate Reporting: Malaysian Evidence”, Communication Hawaii International Conference. West Oahu: University of Hawaii, Available Online­ At: www.researchgate.net [6 July 2014].

Al-Attar, A.; Hussein, S.; and L. Zuo (2008). “Earnings Quality, Bankruptcy Risk and Future Cash Flows”. Accounting and Business Research, Vol. 38, No. 1, pp. 5-20.

Altman, E. I. (1968). “Financial Ratios, Discriminate Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy”, Journal of Finance, Vol. 23, No. 4, pp. 589-609.

Aoun, D. J. (2008). “The Effect of Cash Flow and Size on the Investment Decisions of ICT Firm: A Dynamic Approach”, Information Economics and Policy, Vol. 20, pp. 120-134.

Ashton, R. H.; Wilingham, J. J.; and R. K. Elliott (1987). “An Emprical Analysis of Audit Delay”, Journal of Accounting Research, Vol. 25, No. 2, pp. 275-292.

Aubert, F. (2009). “Determinants of Corporate Financial Reporting Lag: The French Empirical Evidence”, Journal of Accounting and Taxation, Vol. 1, pp. 53-60.

چکیده

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماري پژوهش شامل 60 شرکت دارای بحران مالی و 60 شرکت سالم در بازه زماني 1392-1381 است. متغیر­های مستقل این پژوهش شامل اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی است که برای محاسبه اقلام تعهدی غیراختیاری از الگوی جونز تعدیل­شده، برای محاسبه جریان­های نقدی از پنج متغیر وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها، وجه نقد عملیاتی به بدهی­های جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش و برای محاسبه سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش­ حسابرسی استفاده شده است. در راستاي تحقق هدف­های پژوهش، چهار فرضیه اصلی و یازده فرضيه فرعی تدوين شده است. نتایج حاصل از تجزيه و تحليل آماری فرضيه­هاي پژوهش نشان مي­دهد که بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت و رابطه معنادار و بین سرعت گزارشگری مالی در شرکت­های سالم وشرکت­های دارای بحران مالی رابطه معناداری وجود دارد. هم­چنین، نتایج نشان داد که برخی از متغیر­های
جریان­های نقدی و اقلام تعهدی و هم­چنین، سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی در سال مبنا، یک­سال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا را دارد.

واژه­ های کلیدی: بحران مالی، اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی.

فصل اول:کليات پژوهش

 1-1- مقدمه

 رویداد­های مهم دهه­های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می­دهد که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسان­ها بوده­است که باعث بروز بحران­های گوناگون می­شود. روزی نیست که اخبار مربوط به بحران­های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ
می­دهد در وسایل ارتباط جمعی منعکس نشود. این بحران­ها ممکن است تا آن­جا پیش برود که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهد (یقین­لو و خلیلی­عراقی، 1383: 62) و
زیان­های هنگفتی را برای ذینفعان شرکت یا سازمان (سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران، کارگران، عرضه­کنندگان و مشتریان) ایجاد کند. بنابراین، ذینفعان شرکت برای رسیدن به هدف خود و ارزیابی شرکت از صورت­های مالی (مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) استفاده می­کنند. اقلام منعکس­شده در ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی است. در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویداد­ها در زمان وقوع شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می­شود و در صورت­های مالی دوره­های مربوط انعکاس می­یابد (کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 19).

فرض بر این ­است که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان که بر مبنای تعهدی اندازه­گیری می­شود، ارقام واندازه­ گیری­های مفیدی از کارایی شرکت و اطلاعات مفیدی برای پیش­بینی فعالیت­های آینده شرکت و هم­چنین، پرداخت سود در آینده ارائه می­کند اما به دلیل وجود جهت­گیری­های اختیاری و ذاتی که به واسطه استفاده از روش­های تسهیم و کاربرد قیمت­های تاریخی در معاملات ایجاد می­شود، در مورد کفایت لازم روش­های حسابداری سنتی برای گزارش­دهی فعالیت­های اقتصادی پیچیده امروزی شک و تردید­هایی مطرح شده است. یکی از راه­های پرهیز از این انحرافات و جهت­گیری­ها، تأکید بر گزارش جریان­ وجوه نقد است؛ به گونه­ای که استفاده­کنندگان صورت­های مالی بتوانند پیش­بینی­هایی در ارتباط با آینده انجام دهند. به این صورت­ که، با ارائه صورت جریان­های نقدی تاریخی متعلق به شرکت، این امکان برای ذینفعان مانند سهامداران و بستانکاران به وجود می­آید که ارزش واحد تجاری را، بنابر فرض تداوم فعالیت، تعیین کنند. ضمن این­که بیش­تر معیار­های سنجش در حسابداری بر پایه جریان­های نقدی، گذشته، حال و آینده قرار دارد (پارسائیان، 1390: 389 و 393). هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­ها است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران مالی از این طریق بتواند به ذینفعان شرکت کمک کند.

1-2- مسأله پژوهش

 مسأله بحران مالی و موفق­نبودن سازمان­ها، به دلیل آثار منفی زیاد آن، همواره موضوعی درخور تأمل بوده است. نمونه­ای از این آثار منفی شامل از دست­دادن مشتریان، هدر­رفتن منابع و زمان سازمان یا شرکت و سرانجام ورشکستگی و ناتوانی در دستیابی به هدف­های سازمان است. از این­رو، با توجه به آثار منفی و تبعات خاص بحران مالی، سازمان­ها یا شرکت­ها مجبورند تا خود را برای مواجهه با بحران مالی آماده کنند (یاراحمدی­خراسانی، 1384: 44). شرکت­ها در مواجهه با بحران مالی عکس­العمل­های متفاوتی از خود نشان می­دهند. بررسی شرکت­های مواجهه با بحران­ مالی در گذشته نشان می­دهد سازمان­هایی که آمادگی مواجه شدن با بحران مالی را نداشته دچار نوعی سردرگمی شده و این موضوع اولین عامل مخرب برای شرکت­ها در بحران­های مالی است (یزدان­پناه، 1381). بنابراین، سازمان­ها برای آمادگی، پیش­گیری و کاهش اثرات بحران نیازمند اطلاعات هستند. اطلاعات مندرج در ترازنامه، صورت­ سود و زیان و صورت جريان وجوه نقد، که یکی از ابزار­های ارزیابی شرکت­ها به­وسیله سرمایه­گذاران و سایر استفاده­گنندگان است و بخش اصلی فرایند گزارش­گری مالی را تشکیل می­دهد، تواماً اطلاعاتي را در مورد
وضعيت مالي، عملكرد مالي و نقدينگي، توانايي بازپرداخت بدهي­ها و انعطاف­پذيري مالي فراهم مي­آورد. به­اين ترتیب، ايجاد ارتباط بين اطلاعات مندرج در صورت جريان وجوه نقد و اطلاعات ارائه شده در سایر صورت­هاي مالي اساسي حائز اهميت است (کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 882).

با توجه به مطالب بالا، نشانه­های خطر تردید درباره بحران مالی واحد مورد رسیدگی می­تواند از صورت­های مالی یا منابع دیگر به­دست آید. بر طبق پژوهش­های پیشین (بارث و همکاران[1]، 2001؛ العطار و همکاران[2]، 2008؛ بهرامفر و همکاران، 1384؛ و ثقفی و محمدی، 1391) نمونه­هایی از چنین نشانه­های مالی که باید مورد توجه حسابرس و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی قرار گیرد عبارت است از: فزونی کل بدهی­ها بر کل دارایی­ها، نامساعد بودن نسبت­های مالی و وجه نقد، ناتوانی در پرداخت به­موقع حساب­های پرداختنی، اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه­مدت برای تأمین مالی دارایی­های غیرجاری و اقلام­ تعهدی (بر حسب اختیاری و غیر­اختیاری).

بنابراین، سؤال­­ اساسی که در اینجا پیش می­­آید این ­است که آیا با توجه به برخی از اطلاعات مندرج در صورت­های مالی (اقلام ­تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی) می­­توان نشانه­هایی از احتمال وجود بحران­ مالی پیدا کرد؟ هم­چنین، آیا این اطلاعات توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارد؟

1-2-1- سؤال­های پژوهش

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ است:

آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟

آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟

آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟

آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

 بحران مالی و سرانجام ورشکستگی سازمان­ها می­تواند زیان­هاي هنگفتی را به سهامداران، سرمایه­گذاران بالقوه،
اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه­کنندگان مواد اولیه، مشتریان و نظایر آن تحمیل کند (پورحیدری و کوپائی­حاجی، 1389: 34).

پژوهش­های پیشین (كوچران و همكاران[3]، 2006؛ شارپ[4] و استادنیک[5] ،2007؛ طالب­نیا و همکاران[6]، 2011؛ فدورووا و همکاران[7] ، 2013؛ خواجوی و همکاران، 1391؛ ثقفی و محمدی، 1391؛ و منصور­فر و همکاران، 1392) نشان می­دهد که واحد تجاری به‏طور ناگهانی و غیرمنتظره‏ بحران مالی یا ورشکستگی را تجربه نمی­کند. در مراحل اولیه شروع بحران مالی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب برای واحد تجاری وجود داشته‏ باشد. به عنوان نمونه، تغییر در تقاضای‏ تولید، منسوخ­شدن روش‌های‏ تولید، کاهش نقدینگی، ناتوانایی در بازپرداخت بدهی و غیره برخی از این عوامل است. بهترین وضع‏ برای شرکت این است که در مراحل اولیه نشانه­های بحران مالی را شناسایی کند. اگر مشکل در همین مرحله شناسایی و رفع شود، اعتماد عمومی دست­خوش‏ تزلزل نخواهد شد. برطرف ساختن مشکل در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی‏ به شرکت می‏شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‏­شود و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‏های سودآور شود. بنابراین، به منظور دوری از زیان­هاي هنگفتی
که به واسطه بحران مالی پدید می­آید، انجام پژوهش­هایی برای شناسایی نشانه­هایی که منجر به بحران مالی می­شود و نشانه­هایی که با استفاده از آن بتوان به مدیران، سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی در گرفتن تصمیم بهینه کمک کرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. افزون بر شناسایی نشانه­های بحران مالی، اطلاع یافتن به­موقع از خطر بحران مالی نیز، می‌تواند کمک زیادی برای سازمان باشد تا اقدام‌هایی پیش­گیرانه برای جلوگیری از بحران مالی­ را به­عمل آورد.

بررسی پیشینه، حاکی از آن است که پژوهش­های زیادی در زمینه بحران مالی انجام شده است ولی پژوهش خاصی به بررسی اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی نپرداخته است. بنابراین، در عصری که شرکت­ها برای بقا با چالش­های فراوانی رو به رو هستند شناسایی عواملی که منجر به بحران­های مالی می­شود از اهمیت بسزایی برخوردار است.

1-4- هدف­های پژوهش

هدف این پژوهش شناسایی معیار­های اساسی یا شاخص­هایی برای ارزیابی سلامت مالی یک واحد تجاری یا امکان تداوم فعالیت آن است که می­تواند زمینه لازم را برای اطلاع­یافتن و یا پیش­گیری از بحران مالی و یا ورشکستگی یک شرکت یا سازمان فراهم ­کند. در راستای هدف مزبور، هدف­های زیر نیز می­تواند برآورده شود:

الف. شناسایی شاخص­های هشدار­دهنده به مدیریت در خصوص وضعیت تداوم فعالیت شرکت که بر مبنای آن نیاز به اقدامات اصلاحی دارد و در صورت پاسخ مثبت، تدابیر لازم در راستای رفع مشکل آن اندیشیده شود.

ب. شناسایی شاخص­های پیش­بینی بحران مالی که می­تواند مبنای ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت­ یا سازمان­ها به­منظور تصمیم­گیری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم واگذاری، تجدید ساختار، تغییر مدیریت ارشد و یا فروش شرکت و یا حتی اعلام ورشکستگی قرار گیرد.

پ. آگاهی­دادن به سرمایه­گذاران و تأمین­کنندگان مالی در خصوص تصمیم­گیری­های اقتصادی نسبت به خرید سهام آن شرکت­ها و یا اعطای وام و تسهیلات به آن شرکت­ها.

ت. توسعه و بسط دانش حسابداری در خصوص شاخص­های ارزیابی سلامت مالی با تأکید ویژه بر اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و رابطه آن­ها با سرعت گزارشگری مالی.

 1-5- متغیر­های پژوهش

 1-5-1- متغیر­های مستقل

در پژوهش حاضر، اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی به ­عنوان متغير­های مستقل در نظر گرفته می‌شود.

اقلام تعهدی: متغیر مستقل اقلام تعهدی در این پژوهش شامل کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری است که برای محاسبه کل اقلام تعهدی از روش سود و زیان و برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری از الگوی جونز[8] تعدیل­شده (1995) استفاده شده است.

جریان­های نقدی: از نسبت­هایی چون نسبت وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­های جاری و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش و وجه نقد عملیاتی به عنوان جریان­های نقدی استفاده شده است.

سرعت گزارشگری مالی: متغیر سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش­ حسابرسی بدست آمده است.

 1-5-2- متغیر وابسته

متغیر وابسته در این پژوهش بحران مالی است که طبق ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347، شرکت­های دارای بحران مالی شناسایی می­شود. متغیر مزبور متغیری مجازی است که برای شرکت­های دارای بحران مالی مقدار صفر و برای شرکت­های سالم عدد 1 در نظر گرفته شده است.

1-5-3- متغیر­های کنترلی

در این پژوهش، به منظور کنترل سایر عوامل مؤثر بر بحران مالی، متغیر­های اندازه­ی شرکت، نسبت بدهی، صنعت و سال مالی در نظر گرفته شده­اند.

اندازه­ی شرکت: براي سنجش اندازه شركت از لگاريتم طبيعي درآمد فروش استفاده می­شود.

نسبت بدهی: نسبت بدهی از تقسیم کل بدهی به کل دارایی بدست می­آید که به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.

صنعت و سال مالی: به منظور تطابق شرکت­های دارای بحران مالی و شرکت­های سالم، به ازای هر شرکت دارای بحران مالی، شرکتی سالم از همان صنعت و در همان سال مالی انتخاب شده است.

1-6- روش پژوهش

 1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌هاي کاربردی است و از یک طرح پس از رخداد یا شبه­تجربی استفاده می­شود.
هم­چنین، از آن­جا که هدف این پژوهش مقایسه­ی جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در شرکت­های دارای بحران مالی و سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، در زمره پژوهش­های
علی­­ مقایسه­ای قرار دارد.

در این پژوهش گردآوری داده‌ها در دو مرحله انجام می­شود. در مرحله اول، برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه‌ای و در مرحله دوم، بخشی از داده‌های مورد نیاز برای محاسبه‌ی متغیرهای پژوهش، از بانک‌هاي اطلاعاتي تدبیر­پرداز نسخه 4 و ره­آورد نوین نسخه 3 و بخش دیگر، از سایت بورس و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها استخراج می­شود. پس از این که داده‌ها از نرم­افزارها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نظر جمع‌آوری شد، به منظور طبقه‌بندی مناسب، وارد نرم‌افزارEXCEL  نسخه 2012 می­شود. سرانجام، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS  نسخه 18 و Eviews  نسخه 7  انجام می­شود.

 1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‏های‏ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سال‌های 1381 تا 1392 در بورس فعالیت داشته‌اند که طبق آمار ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان انجام پژوهش، شامل 621 شرکت است.

به منظور انجام پژوهش از اطلاعات مندرج در صورت­های مالي پایان دوره­ای، غيرتلفيقي و حسابرسی­شده­ی شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می­شود. در این پژوهش شرکت­ها، ابتدا، به دو گروه شرکت­های دارای بحران مالی و سالم تقسیم می­شود. شرکت­های دارای بحران مالی در این پژوهش شرکت­هایی است که مطابق با ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در صورت­های مالی میزان سرمایه آن­ها تا پایان سال 1392 بر اثر زیان انباشته به نصف کاهش یافته باشد. هم­چنین، این گروه شرکت­های نمونه باید حائز این شرایط باشد: پایان سال مالی آن­ها اسفندماه باشد، جزء شرکت­های سرمایه­گذاری و واسطه­گری مالی نباشند و اطلاعات شرکت­­ها در سوابق بورس موجود باشد.

 1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

به منظور انتخاب آزمون مناسب برای تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش از آزمون کولموگروف-اسميرنوف[9] استفاده می­شود که نشان دهنده نرمال­بودن یا نبودن متغیر­ها است. برای تشخیص تفاوت بین دو جامعه با توجه به
متغیر­های مستقل پژوهش در صورت نرمال بودن داده­ها از آزمون تی­نمونه­ها­ی مستقل[10] و در صورت غیرنرمال بودن داده­ها از آزمون من­ویتنی[11] استفاده می­شود. به تعبیری دقیق­­تر در آزمون من­ویتنی متغیر مستقل دو وجهی و متغیر وابسته رتبه­ای (صفر و یک) است (افشانی و همکاران، 1391). سرانجام، توانایی متغیر­های مستقل پژوهش در پیش­بینی بحران مالی ارزیابی و با استفاده از رگرسیون لجستیک[12] الگویی برای پیش­بینی بحران مالی ارائه
می­شود.

1-7- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش

 از آن­جا که در این پژوهش رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می­شود انتظار می­رود كه در صورت تحقق هدف­های مورد نظر، نتايج پژوهش براي سازمان‌ها و اشخاص زير قابل استفاده باشد:

دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران حسابداری و مالی.

سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

مديران شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تحليل‌گران مالي و كارگزاران بورس.

سهامداران، سرمايه­گذاران، اعتباردهندگان و ساير ذينفعان شرکت­ها.

[1] Barth et al.

[2] Al-Attar et al.

[3] Cochran et al.

[4] Sharpe

[5] Stadnik

[6] Talebnia et al.

[7] Fedorova et al.

[8] Jones

[9] Kolmogorov–Smirnov Test

[10] Independent Samples T Test

[11] Mann Whitney U Test

[12] Logistic Regression

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122