پایان نامه بررسي رابطه بين هيئت مديره مشترک، افشاي اختياري و کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي رابطه بين هيئت مديره مشترک، افشاي اختياري و کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه بررسي رابطه بين هيئت مديره مشترک، افشاي اختياري و کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده    1
فصل اول: كليات و طرح موضوع
1-1- مقدمه    4
1-2- بیان مسأله و  تبيين موضوع    4
1-3- اهميت موضوع و ضرورت پژوهش    6
1-4- اهداف تحقيق    7
1-5- سؤال تحقیق    7
1-6-  فرضيه هاي تحقيق    8
1-7- روش تحقيق    8
1-8- قلمرو تحقیق    8
1-9- جامعه و نمونه آماری    8
1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی    9
1-10-1- کیفیت سود    9
1-10-2-  هیئت مدیره مشترک    9
1-10-3- افشاهای داوطلبانه    9
1-11- ساختار تحقیق   10
فصل دوم : مباني نظري و پيشينة تحقيق
2-1- مقدمه    12
2-2- هیئت مدیره    12
2-2-1- تعریف هیئت مدیره    12
2-2-2- وظایف هیئت مدیره    12
2-2-3- تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره    13
2-3- افشا    14
2-3-1- ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی    15
2-3-2- اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه    16
2-3-3- هدف افشای اطلاعات مالی    16
2-3-4- اطلاعات مالی برای چه کسانی افشا میشود؟    17
2-3-5-  چه میزان اطلاعات مالی لازم است تا افشا شود؟    18
2-3-6- چه اطلاعاتی باید افشا شود؟    19
2-3-6-1-  افشاي اطلاعات كمّي    19
2-3-6-2-  افشاي اطلاعات غيركمّي    20
2-3-7-  نقش شفافيت در گزارشگري مالي    21
2-3-8-  افشاي اختياري در مقابل افشاي اجباري    22
2-3-9-  كيفيت افشا، شفافيت و ويژگيهاي كيفي صورتهاي مالي    23
2-3-10-  روشهاي افشا    24
2-3-10-1-  شكل و تركيب صورتهاي مالي    24
2-3-10-2-  اصطلاحات ويژه و ارائه جزئيات    24
2-3-10-3-  اطلاعات داخل پرانتزي    25
2-3-10-4-  يادداشت هاي همراه    25
2-3-10-5-  صورت هاي مكمل و جداول    26
2-3-10-6-  گزارش حسابرسي    26
2-3-10-7-  گزارش هيئت مديره به مجمع صاحبان سهام    27
2-3-11-  محدوديت هاي افشاي اطلاعات و افزايش شفافيت    27
2-3-12-  چرا شركتها دست به افشاي داوطلبانه مي زنند؟    28
2-3-13-  مزاياي افشا    29
2-4- كيفيت سود    30
2-4-1- مفهوم كيفيت سود    30
2-4-2- ديدگاه هاي مختلف درباره كيفيت سود    34
2-4-3- كيفيت سود براي چه كساني اهميت دارد؟    35
2-4-4- اهميت ارزيابي كيفيت سود    35
2-4-5- ارزيابي كيفيت سود    36
2-4-6- عناصر تاثير گذار بركيفيت سود    36
2-5- مروري بر مطالعات خارجي و داخلي    41
2-5-1- مطالعات خارج از ايران    41
2-5-2- مطالعات داخل ايران    43
فصل سوم : روش تحقيق
3-1- مقدمه    48
3-2- روش تحقيق    48
3-2-1- قلمرو تحقيق    49
3-2-2- جامعه و نمونه آماري تحقيق    49
3-2-3- ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق    50
3-3-  فرضيه‌هاي تحقيق    50
3-4- متغير هاي تحقيق    50
3-4- 1- متغير هاي وابسته    50
3-4-2-  متغيرهاي مستقل    52
3-4- 3- متغير هاي تعديل كننده يا كنترل    52
3-5-  مدل هاي تحقيق    53
3-6-1- روش داده هاي پانل    53
3-6-1-1- روش اثرات اثبات    54
3-6-1-2- روش اثرات تصادفي    55
3-6-1-3- آزمون چاو يا F مقيد    56
3-6-1-4- آزمون هاسمن    56
3-6-2- آزمون معني دار بودن مدل    57
3-6-3- آزمون معني دار بودن متغير هاي تحقيق    58
3-6- 4- تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها    58
3-7- خلاصه فصل    59
فصل چهارم : تجزيه وتحليل يافته ها
4-1- مقدمه    61
4-2- نتايج آمار توصيفي    62
4-3- آزمون خود همبستگي    64
4-4-آزمون فرضيه ها    65
4-4-1- آزمون فرضيه يكم    65
4-4-2- آزمون فرضيه دوم    66
4-5- خلاصه فصل    68
فصل پنجم : نتيجه¬گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه    70
5-2- مروري بر اهداف، مسأله و روش تحقيق    70
5-3- نتايج تحقيق    71
5-4- بحث و نتيجه گيري    72
5-5- پيشنهادها    72
5-5-1- پيشنهاهاي مبتني بر نتايج حاصل از فرضه هاي تحقيق    72
5-5-2- پيشنهاها براي پژوهش هاي آتي    73
5-6- خلاصه فصل    74
فهرست منابع و مآخذ
الف ) منابع فارسی    75
ب ) منابع انگليسي    77
پيوست ها
– اسامي شركت هاي بورسي استفاده شده در تحقيق    79
چكيده لاتين    85

منابع فارسي و لاتين

1ـ احمدپور، احمد. رساييان، امير. (1386)، اثر عدم تقارن اطلاعات بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار تهران، مجله دانشکده علوم انساني دانشگاه سمنان، شماره 17، ص ص64- 29.

2ـ آذر، عادل و مومني ، منصور (1379).آماروکاربردآن در مديريت.انتشارات سمت . جلد دوم،چاپ چهارم،

3ـ آذر، عادل. مومني، منصور. (1385)، آمار و کاربرد آن در مديريت، تهران، سمت، ج2. چاپ دهم.

4ـ ايزدي نيا و مقصودي (1391) بررسي تأثير کيفيت افشا بر رابطه بين محافظه کاري  و هزينه سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .فصلنامه علمي تخصصي – پژوهش هاي تجربي حسابداري مالي . دانشگاه بين المللي امام خميني ( ره ) قزوين. صص 39- 51

5ـ باتاچاريا، گوري. جانسون، ريچارد. (1369)، مفاهيم و روش هاي آماري، ابن شهرآشوب، مرتضي. ميکائيلي، فتاح. تهران، انتشارات پيام نور، ج2.

6ـ پارسائيان علي، تئوري حسابداريمالي، انتشارات ترمه، چاپ اول، 1386

7ـ پارسائيان علي، تئوري حسابداري، انتشارات ترمه،چاپ سوم، 1388

8ـ تجويدي الناز، شفافيت وکارايي بازارسرمايه، مجله حسابدار، شماره 196، 1387، صص 34-43

9ـ خواجوي شکرالله، 1384 ، بررسي ارتباط بين كيفيت سود و بازده سهام با تأكيد بر نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران،سال دوازدهم شماره٤

10ـ راهنماي رودپشتي ، فريدون. اله کرم صالحي (1389). مکاتب وتئوري هاي مالي وحسابداري . دانشگاه آزاد اسلامي           ( تهران مرکزي ).

11ـ سجادي سيدحسين، 1390 ،تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود ،مجله ي حسابدار رسمي، سال ششم، شماره ي 5

12ـ سيدحسين علوي طبري؛ ويدامجتهدزاده؛ غلامرضاسليماني اميري؛ يلدا عاملي .  1388 . رابطه کيفيت سود وسود تقسيمي در شرکت‌هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران . فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسي .دوره 16، شماره 3، زمستان

13ـ شباهنگ، رضا. مديريت مالي. تهران: سازمان حسابرسي، 1374. 2 جلد

14ـ شريعتي محمد، شفافيت درگزارشگري مالي، مجموعه مقالات همايش شفافيت درگزارشگري مالي نظام بانکي، 1386

15ـ صمدي لرگاني محمود،1389 تبيين ارتباط بين شفافيت گزارشگري مالي باگزارشگري مالياتي، پايان نامه دکتري حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران،

16ـ طاهري‌ ماندانا، شفافيت،‌ مشکلات و راهکارها،‌ مجموعه مقالات چهارمين همايش سراسري سالانه دانشجويان حسابداري ايران،‌ 1389

17ـ عالي ور،عزيز.(1365)، افشا در گزارشگري مالي، مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، شماره68.

18ـ عرب مازاريزدي، محمد. ارزيتون،رضا. (1386)، رابطه ويژگيهاي ساختار مالي و عملکردي شرکتها با سطح افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي، دانش حسابرسي، شماره22.ص ص15-4.

19ـ فخاري و هدايت تبار ( 1390 ) مطالعه بين کيفيت افشا و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران. دانشگاه آزاداسلامي . واحد بابل . پايا نامه کارشناسي ارشد.

20ـ قره باغي، مهدي.(1387)، بررسي رابطه بين گزارشگري حسابرسان و کيفيت اقلام سود تعهدي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، دانشکده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه مازندران.

21ـ کرباسي يزدي، حسين.(1386)، تئوري حسابداري، مرکز آموزش عالي علمي – کاربردي کميته امداد امام خميني (ره).

22ـ کردستاني غلامرضا، 1386 ، بررسي رابطه بين ويژگي هاي کيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي، سال چهاردهم، شماره 48

23ـ کميته تدوين استانداردهاي حسابداري، مفاهيم نظري گزارشگري مالي، انتشارات سازمان حسابرسي، 1389

24ـ . گجراتي، دامودار.(1371)، مباني اقتصاد سنجي، حميد ابريشمي ، تهران، دانشگاه تهران، ج2

25ـ  ملکيان ، اسفنديار ، مجتبي عديلي و سيد جواد ابراهيميان (1390) بررسي رابطه بين کيفيت افشا و هزينه سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . نهمين همايش سراسري حسابداري . دانشگاه سيستان و پلوچستان. زاهدان. 21 ازريبهشت. ماه

26ـ نوروش و حسيني(1388)  رابطه بين کيفيت افشاي شرکتي ومديريت سود در شرکت پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادارتهران. نهمين همايش سراسري حسابداري . دانشگاه سيستان و پلوچستان. زاهدان. 21 ازريبهشت. ماه

27ـ  هاگن، رابرت(1385)، ترجمه علي پارسائيان، ” تئوري نوين سرمايه گذاري”، جلددوم، انتشارات ترمه.

28- Glosten , L. and P. Milgrom , Bid-ask and transaction pricesin a specialist market withheterogeneously informed traders., Journal of Financial Economics 26 (march ),1985 :p 71-100

29-Hoje Jo, YongtaeKim . Disclosure frequency and earning management . Journal of FinancialEconomics 84 , 2007 . P561-590.

30-Hendriksen Eldon S., Michel F. Vanbreda, Accounting Theory, Fifth Edition, 1993.

31-Chang, M., D’Anna, G., Watson, I., Wee, M. (2008). “Does Disclosure Quality via Investor RelationsAffect Information Asymmetry? ”.Australian Journal of Management,Vol.33,No. 2.

32-Drake ,Michael S . Myers, Jams N. Myers Linda A. (2008), Disclosure Quality and the Mispricing of Accruals and Cash flow , pp.1-30, Available at ssrn.

33-Hoje Jo, YongtaeKim . (2007), Disclosure frequency and earning management, Journal of Financial Economics, vol. 84, pp.561-590.

34-Lobo ,Gerald J .Zhou Jian , (2001), Disclosure Quality and Earning Management, pp.1-23.Available at ssrn.

چکيده

در اين تحقيق رابطه بين هيئت مديره مشترک، افشاهاي اختياري و کيفيت سود در 57 شرکت ازشرکتهاي هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال 1385 لغايت پايان 1390 مورد بررسي قرار مي گيرد .در تحقيق حاضر، ناپايداري سهام، هيئت مديريت مشترک و مدير مستقل را به عنوان “متغير مستقل” و رتبه افشا و اقلام تعهدي اختياري را به عنوان “متغير وابسته” در نظر گرفته و روابط بين متغير مستقل و وابسته را مورد بررسي و آزمون قرار داده ايم.نتايج آزمون نشان مي دهد که بين هيئت مديره ي مشترک و سطح افشاي اختياري شرکتهاي رابطه ي مثبت و لي معني دار نيست . همچنين بين هيئت مديره ي مشترک و کيفيت سود در شرکتهاي رابطه مثبت و لي معني دار نيست.

فصل اول : كليات و طرح موضوع

 1-1- مقدمه

نظریه کیفیت سود براي اولین بار توسط تحلیلگران مالی وکارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. آنها استنباط کردند، سودگزارش شده قدرت سودآوري شرکتها راآنچنان نشان نمیدهدکه به ذهن بایدمتبادرگردد.آنهادریافتندکه تجزیه وتحلیل صورتهاي مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیري اطلاعات حسابداري کار مشکلی است  .براي بیان سودمندي سود در تعیین ارزش شرکت تنها به میزان گزارش شده نبایدتوجه کرد، بلکه باید به کیفیت سود گزارش شده نیزتوجه نمائیم .از طرف دیگر اهمیت تأثیر هیئت مدیره مشترک در این زمینه حائز اهمیت بیشتری دارد که کیفیت سود به چه میزان تعیین خواهد کرد. همچنین یکی از مهمترین روشهای افزایش اعتبار رده بندی یک شرکت این است که انتخاب بهترین راهکارهای برای افشاهای گزارشهای مالی می باشد .

در این تحقیق به بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری وکیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

1-2- بیان مسأله و  تبيين موضوع

در بین تحقیقات مختلف پیرامون حاکمیت شرکتی در اواخر قرن بیستم، مدیریت مشترک[1] یکی از بحث برانگیزترین موضوعات بوده است. (ریچاردسون[2] 1987) مدیریت مشترک اینگونه تعریف میشود: حضور یک عضو مشترک درهیئت های مدیره ی مخصوص یا شرایطی که در آن یک عضو وابسته به یک سازمان درهیئت مدیران سازمان دیگری نیز عضو باشد. (میزروچی[3] 2010- رپنهاگن[4] 1996) در حالیکه مدیریتهای مشترک سالها رایج بوده اند و به دلایل مختلف شکل گرفته اند، اما ادبیات این موضوع در مورد تاثیرات مدیریت مشترک شاخه شاخه شده اند. (فاما و جنسن[5] 1983) گرچه مدیران بدون شک نقش مهمی در سازمانها بازی میکنند، اما تاثیرات عملکردی مثبت ومنفی ناشی از مدیریت مشترک شناخته شده اند.

از آنجاییکه مسئله ی حاکمیت شرکتی ومدیریت مشترک درکشورهای مختلف متفاوت است، تحقیقات بیشتری در کشورهای مختلف به این مسئله پرداخته اند. در حالیکه محققان به تاثیرات مدیریت مشترک درکشورهای مختلف پرداخته اند، اما محیط منحصر به فرد در ایران هنوز به طور وسیع مورد مطالعه قرار نگرفته است. این مطالعه به بررسی بازار سرمایه ی ایران میپردازد که برای مدیریت مشترک محیطی ایده ال است، چرا که دارای تعداد زیادی ازشرکتهایی است به طور دقیق کنترل میشوند.(اسمیت و اموآکو –ادو[6] 1999)

افشای داوطلبانه،‌ افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به ‌وسیله نهادهای قانونگذار تدوین شده است. افشای اطلاعات فرایند تهیه اطلاعات از شرکت گزارشگر به بازارهای مالی است. شرکت‌ هایی که به ‌طور داوطلبانه اطلاعاتی را افشا می‌کنندکه به ‌وسیله مراجع قانونگذار اجباری برای ارائه آنها وجودندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکان بازار تلاش می‌کنند واز این ‌رو به ‌واسطه افشای اطلاعات اضافی ازشرایط معامله با این اشخاص منفعت می‌برند (مدهانی[7] 2009).

متون و نوشته های مربوط به افشای داوطلبانه نشان دهنده ی منافع مثبتِ حاصل از افزایش سطح افشا هستند. (به طور مثال بوتوسان1997[8]) گرچه افشا بسیار تحت تاثیر محیط فرهنگی ایست که شرکت در آن مشغول به فعالیت است. در ایران میزان افشاهای داوطلبانه در بین شرکتهای مختلف بسیار متفاوت است. (بوجاکی و مک کونومی[9] 2002). همینطورکیفیت سود در بین شرکتها بسیار متفاوت از یکدیگر است. درحالیکه هیئت های مشترک از اختیارات حسابداری وسیعتری بهره میبرند، تاثیر این به هم پیوستگی بر کیفیت سود هنوز مورد مطالعه ی گسترده قرار نگرفته است.

در این مطالعه به بررسی اینکه آیا مدیریت مشترک با کیفیت حسابداری ارتباطی منفی دارد،بخصوص با افشاء داوطلبانه وکیفیت سود، یا خیر پرداخته میشود.

1-3- اهميت موضوع و ضرورت پژوهش

این مقاله با تعیین تاثیرات منفی ومثبت مدیریت مشترک میتواند در بسط ادبیات موضوع نقش داشته باشد. گرچه پیشنهاداتی برای کاهش مدیریت مشترک ارائه شده است، اما این پیشنهادات همیشه پشتوانه ی تجربی نداشته اند. (برد و همکاران 2010، فریس و همکاران 2003[10]) همانطورکه درمتون مختلف آورده شده است، اعضای مدیریت مشترک ممکن است تاثیر حسابداری مثبتی برعملکرد یک شرکت داشته باشند وتناقض مدیریت مشترک افشای داوطلبانه کمتری را در پی دارد، اماکیفیت روبه رشد درآمدها را  میتوان با بسط نظریه ی تاثیر اتحاد[11] توضیح داد. (وانگ[12] 2006) این نظریه پیش بینی میکندکه تمرکز مالکیت باعث ایجاد انگیزه برای گزارش درآمدهای کیفیت بالا میشود، چرا که سهامداران کنترل کننده این انگیزه را دارند که مدیریت درآمدها را در محدودههایی مناسب حفظ کنند. بنابراین از آنجاییکه مدیران مشترک تقریبا همیشه با سهامداران متقابل بوده اند، بنابراین شرکتهای دارای مدیریت مشترک احتمالا انگیزه ی پایدارتر ونظارت کافی دارند، اما برای افشای اطلاعات اختصاصی انگیزه ی کمتری دارند.

برخی محققان و قانونگذاران در امریکای شمالی براین باورند که مدیریت بیرونیِ چندگانه به نوعی باعث شکل گیری یک فرصت طلبی مدیریتی میشود ، اما اخیـــرا در متون مختلف دریافته اند مدیرانی که درهیئت های مدیره ی شرکتهای مختلف عضو هستند برعملکرد طولانی مدت شرکت تاثیرگذارند. (برد و همکاران 2010، فریس و همکاران 2003، گلتکایز و بوید 2011[13]).  شرکت ها مایلند مدیرانی با سابقه ی کاری خوب را در اختیار داشته باشند چرا که این میتواند یک مکانیزم اطلاع رسانی برای بازار باشد. (دویچ و رز[14]2003) مدیریت مشترک به شرکت امکان میدهد بر رفتار دیگر شرکت ها نظارت داشته باشد وعدم ثبات ناشی ازاعمال استراتژیک راکاهش دهد.(بروگاتی و فاستر[15]2003) علاوه بر آن شرکتهایی که دارای مدیریت مشترک هستند احتمالا بیشتر پیشنهادات تامین سرمایه ی خصوصی دریافت میکنند.(استوارت و ییم [16]2010)

جنبه دیگری در این تحقیق که در خصوص افشای اطلاعات داوطلبانه مطرح است، این است که شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک اطلاعات، افشای داوطلبانه انجام می‌دهند؛ اما در عین حال تلاش می‌کنند ازرویه‌های افشایی که حفظ آن در آینده دشوار است، اجتناب کنند.

درتعیین سطح نهایی افشا، شرکت‌ها باید وزن عوامل هزینه خاص را دربرابر منافع بالقوه حاصل از افشای بیشتر در نظر بگیرند. در تعیین مزایای اصلی افشای داوطلبانه، شرکتها باید هزینه‌های اولیه سطح افشا را در نظر داشته باشند. این بدان معنی است که هزینه تهیه و انتشار اطلاعات وهزینه ‌زیانهای رقابتی که به افشای داوطلبانه مرتبط است،‌ باید مدنظرقرارگیرد (مدحانی 2009)

یکی از محدودیت‌های مهم افشای داوطلبانه، توازن ‌بین ‌منفعت ‌وهزینه است. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، منفعت ‌حاصل ‌از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه ‌تهیه ‌و ارائـه ‌آن‌ باشد. از این ‌رو ارزیابی ‌منفعت‌ و هزینه ‌اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌ که برای شرکت‌های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. این هزینه‌ها برعهده شرکت‌اند، اما استفاده‌کنندگان نهایی از صورتهای مالی از آن منتفع می‌شوند و درگام دوم شرکت می‌تواند ازمنافع ثانویه وکسب مزیتهای رقابتی حاصل از افشا بهره ببرد.

برخی معتقدند افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌گیرد،  زیرا مدیران نسبت به در اختیار قرار گرفتن اطلاعات خاص تردید دارند (پارسائیان،‌ 1388). اماآنچه مشخص است، این است که شرکتها براساس رویکردهای قانونی و پاسخگویی، خود راملزم به انتشار کلیه اطلاعاتی که اثر مثبتی بر کارکرد بازار نیزدارد، می‌نمایند.

1-4- اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. به طور ویژه ، شناسایی ارتباط چگونگي که مدیریت مشترک به صورت بهتری از افشای داوطلبانه استفاده میکنند ویا احتمالا از آن سوءاستفاده کرده مورد بررسی قرارمیگیرد. درشرکتهاي بورسي تهران وانعكاس جمع‏بندي وتهيه وارائه‏ي گزارشات به تصمیم گیرندگان، اعتباردهند‏گان وساير استفاده‏کنندگان به منظورنحوه‏ي سرمايه‏گذاري آنان در بورس. علاوه بر این ، کمک به بهبود اندازه‏گیری وتخمین خروجی‏ها و ورودی‏ها به منظور تشخیص تنگناها و زمینه‏های دیگری که باید در مورد بهبود آنها اقدام شود وبررسی اينكه آيا اطلاعات تهيه شده توسط شرکتها مي‏تواند ملاكي براي سنجش رابطه هیئت مدیره باافشای داوطلبانه واثرات آن برکیفیت سود باشد.

1-5- سؤال هاي تحقیق:

سوال اين پژوهش اين است که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود رابطه وجود دارد یا خیر ؟

1-6- فرضیه های تحقیق

بر مبناي مواردی كه در قسمت­های قبلی عنوان شد، فرضيه اين تحقيق به شرح زير است:

بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری وکیفیت سود رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی

فرضیه فرعی 1 : بین هیئت مدیره ی مشترک وسطح افشای اختیاری رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی 2 :بین مدیریت مشترک وکیفیت سود رابطه وجود دارد.

1-7- روش تحقیق

برحسب هدف، تحقیق حاضر از آن جهت که نتایج آن میتواند به محدود کردن خطر اخلاقی مدیران در شرکتها کمک کند میتواند برای مالکان، پژوهشگران، سرمایه گذاران وتحلیلگران کمک نماید تحقیقی کاربردی تلقی گردد. روش تحقیق حاضر توصیفی- استقرائی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است . این تحقيق به بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي باشد.. اين تحقيق به لحاظ هدف، كاربردي بوده و در آن براي تبيين روابط بين متغيرهاي تحقيق از رگرسيون حداقل مربعات معمولي استفاده خواهد شد.

1-8- قلمرو تحقيق

قلمرو این تحقیق شامل دو  بعد مختلف، به شرح زیر می­باشد:

الف)قلمرو زمانی: با در نظر گرفتن اطلاعات نزديك به زمان انجام تحقيق و در دسترس بودن آنها قلمرو زماني تحقيق يك دوره 6 ساله از ابتداي سال 1385 لغايت پايان سال 1390 تعيين شده است.

ب)قلمرو مکانی:قلمرو مكاني تحقيق حاضر بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

1-9- جامعه و نمونه آماري                      

در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضيهای تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي شده وحسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلايل انتخاب جامعه آماري مذكور اين است كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعي درخصوص وضعيت شركتها و روند عملكردهاي مالي و اقتصادي آنها دارد و مي توان گفت تنها منبع اطلاعاتي است كه با استفاده از آن مي توان به منابع اطلاعاتي مالي شركتها دسترسي يافته و مدلهاي تحقيق را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماري اين تحقيق شامل تمامي شركتهايي است كه شرايط ذيل را دارا باشند.

1- اطلاعات مورد نياز در رابطه با شرکتهاي ازسال 1385 تا 1390 دردسترس باشد .

2-  پايان سال مالي شرکتها پايان اسفند وطي سالهاي 1385 تا 1390 تغييرنکرده باشد .

3-  سهام شرکتها درطول هريک ازسالهاي دوره تحقيق دربورس معامله شده باشد و قیمت پایان دوره در دسترس باشد.

4-   جزء شرکتهاي سرمايه گذاري و واسطه گري مالي نباشد .

5-   همه صورتهای مالی حسابرسی شده وغیر تلفیقی میباشد.

1-10- تعريف واژه‌ها و ‌اصطلاحات کلیدی

1-10-1- کیفیت سود :

برخی تحلیل گران مالی کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجادکننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده وجریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.

[1]– interlocking directors

[2]– Richardson, Eldon S

[3] – Mizruchi

[4] – Reppenhagen

[5] -Fama and Jensen

[6]– Smith & Amoako-Adu

[7]– Madhani

[8] -i.e. Botosan

[9] -Bujaki & McConomy

[10]– Byrd, et al., 2010; Ferris, et al

[11] – union impact theory

[12]– Wang

[13] -Geletkanycz & Boyd

[14]– Deutsch & Ross

[15] – Borgatti & Foster

[16]– Stuart & Yim

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه کيفيت سود در قبل و بعد از خصوصي سازي شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122