پایان نامه بررسي عوامل موثر برمشارکت اجتماعي سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد جوانان) در فضاي مجازي « اينترنت»

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي عوامل موثر برمشارکت اجتماعي سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد  جوانان) در فضاي مجازي « اينترنت» یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسي عوامل موثر برمشارکت اجتماعي سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد  جوانان) در فضاي مجازي « اينترنت» بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده ‌ط
فصل اول: 1
کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
1-1. بیان مساله 4
1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 6
1-3. اهداف تحقيق 8
1-3-1. هدف اصلي 8
1-3-2. اهداف فرعی 8
1-4. سؤالات تحقیق 8
1-5. فرضيه‏هاي تحقیق: 9
1-5-1. فرضیة اصلی 9
1-5-2. فرضیه‌های فرعی 9
1-6. مدل مفهومی 10
1-7. تعريف متغیرهای تحقیق 11
1-7-1. مشاركت: 11
1-7-2. قابليت و پتانسيل اينترنت: 11
1-7-3. آينده نگری: 11
1-7-4. ميزان اعتماد به فضاي مجازي: 12
1-7-5. زيرساختهاي اينترنتي: 12
1-7-6. محدوديتهاي قانوني: 12
1-7-7. نوع جذب مخاطبين: 12
1-7-8. عدم آشنايي اعضاء: 13
1-7-9. جوان: 13
1-7-10. سازمان غير دولتي (سمن ): 13
1-7-11. سازمان غير دولتي جوانان: 13
فصل دوم: 14
ادبیات نظری تحقیق 14
مقدمه 15
2-1. مفاهیم ودیدگاه های نظری تحقیق 15
2-2. سازمان‌های غیر دولتی 15
2-2-1. تعریف سازمان‌های غیر دولتی 15
2-2-2. ویژگی ها و مشخصه‌های سازمان‌های غیر دولتی 21
2-2-2-1 . غیر انتفاعی بودن: 21
2-2-2-2 . نداشتن وابستگی به دولت: 21
2-2-2-3 . داوطلبانه: 22
2-2-2-4 . برخورداری از شخصیت حقوقی: 22
2-2-2-5 . مدیریت دموکراتیک و مشارکتی: 22
2-2-2-6 . خودگردان: 22
2-2-2-7 .غیرسیاسی بودن 22
2-2-2-8 .معافیت مالیاتی 23
2-2-3. بسط فضای مفهومی سازمان غیر دولتی یا مردم نهاد 23
2-2-3-1- گروه اجتماعي: 24
2-2-3-2- سازمان: 25
2-2-3-3- هويت غير دولتي: 25
2-2-3-4- حيثيت تعاون: 26
2-2-3-5- جهت گيري غير انتفاعي: 26
2-2-4. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد 28
2-2-4-1- سازمان‌های مردم نهاد حلقه واسط میان جامعه و حکومت ها هستند 29
2-2-4-2- سازمان‌های مردم نهاد می توانند تقاضاهای اجتماعی را اولویت بندی کنند 30
2-2-4-3- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به حکومت ها مشاوره دهند 30
2-2-4-4- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به نقد عملکرد حکومت بپردازند 31
2-2-4-5- سازمان‌های مردم نهاد می توانند بر نهادهای دولتی اثرگذار باشند. 31
2-2-4-6- سازمان‌های مردم نهاد می توانند سطح فرهنگ عمومی را ارتقاء دهند. 32
2-2-4-7- سازمان‌های مردم نهاد می توانند آگاهی‌های اجتماعی مردم را افزایش دهند. 33
2-2-4-8- سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت و توان بالایی برای جذب نخبگان اجتماعی دارند. 34
2-2-4-9- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی در جامعه بپردازند. 34
2-2-4-10- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به کاهش و کنترل خشونت‌های اجتماعی در جامعه بپردازند. 35
2-2-5. سازمان‌های مردم نهاد جوانان: 36
2-2-5-1. ویژگی‌های سازمان‌های مردم نهاد جوانان 38
2-2-5-1-1- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیر دولتی است. 38
2-2-5-1-2- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرسیاسی است. 39
2-2-5-1-3- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرانتفاعی است. 39
2-2-5-2. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد جوانان 39
2-2-5-3. وضعیت سازمان‌های مردم نهاد جوانان 40
2-3. فضاي مجازي )اینترنت) 41
2-3-1. تاریخچه ی اینترنت در جهان 42
2-3-2. تاریخچه اینترنت در ایران 45
2-3-3. پیامدهای اینترنت و فضای مجازی 46
2-3-4. اينترنت به مثابه حوزه‌ي عمومي 48
2-3-5. دسترسي همگاني به حوزه‌ي عمومي 50
2-3-6. ابعاد چهارگانه‌ي دسترسي به حوزه‌ي عمومي 50
2-4. مروری برپژوهشهای انجام شده51
2-5. چهارچوب نظری تحقیق54
2-6. مشارکت و تئوریهای آن 54
فصل سوم: 60
روش شناسی تحقیق 60
مقدمه 61
3-1.روش تحقیق 62
3-2. جامعۀ آماری 63
3-3. روش نمونه گیری 63
3-4.حجم نمونه 64
3-5. واحد تحليل 64
3-6. ابزار پژوهش 64
3-7. تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش 65
3-7-1. متغیر وابسته: مشارکت اجتماعی در فضای مجازی 65
3-7-2. متغیرهای مستقل: 66
3-7-2-1- آینده نگری: 66
3-7-2-2- ميزان اعتماد به فضاي مجازي: 66
3-7-2-3- زيرساختهاي اينترنتي: 67
3-7-2-4- محدوديتهاي قانوني: 67
3-7-2-5- نوع جذب مخاطبين 68
3-7-2-6- عدم آشنايي اعضاء 68
3-8. روایی ابزار تحقیق 68
3-9. پایایی ابزار تحقیق 69
3-10. رویۀ جمعآوری دادهها 70
3-11. فنون تجزيه و تحليل دادهها 71
فصل چهارم: 72
تجزیه و تحلیل یافته ها 72
مقدمه 73
4-1 توصیف یافته‌های تحقیق 74
4-2 تحلیل یافته‌های تحقیق 84
4-3.تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر برای تعیین سهم نسبی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته 93
فصل پنجم: 100
خلاصه یافته‌های تحقیق 100
5-1. خلاصه یافته‌های توصیفی تحقیق 101
5-1-2- آینده نگری: 101
5-1-3- آشنایی با اینترنت: 101
5-1-4- جذب مخاطبان: 101
5-1-5- محدودیت‌های قانونی: 101
5-1-6- اعتماد به اینترنت: 102
5-1-7- زیرساخت ها و امکانات: 102
5-1-8- مشارکت اجتماعی در فضای مجازی: 102
5-2. خلاصه یافته‌های تحلیلی 102
5-2-1- فرضیه‌های اصلی 102
5-2-1-1- فرضیه اول: 102
5-2-1-2- فرضیه دوم: 103
5-2-1-3- فرضیه سوم: 103
5-2-1-4- فرضیه چهارم: 104
5-2-1-5- فرضیه پنجم: 104
5-2-1-6- فرضیه ششم: 104
5-3- فرضیه‌های فرعی 105
5-3-1- فرضیه فرعی اول: 105
5-3-2- فرضیه فرعی دوم: 105
5-3-3- فرضیه فرعی سوم: 106
5-4. نتیجه گری 106
5-5. پیشنهادات تحقیق 110
5-5-1- پیشنهادات کاربردی 110
5-5-2- پیشنهاد به سازمان‌های مردم نهاد 113
5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 113
5-7- منابع 114
پرسشنامه 117
Abstract: 122

منابع

1- اسميت، فيليپ، درآمدي بر نظريۀ فرهنگي، ترجمۀ حسن پويان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي مركز گفتگوي تمدنها. (1383)

2- بورديو، پی­یر، سرمايۀ اجتماعي: اعتماد، دموكراسي و توسعه (مجموعه مقالات) به کوشش: کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران:نشر شيرازه. (1384).

3- بيرو،آلن، فرهنگ علوم اجتماعي، جلد دوم، چاپ سوم، ترجمۀ باقر ساروخاني، تهران: کيهان. (1375).

4- پاتنام، رابرت و دیگران، سرمايۀ اجتماعي: اعتماد، دموكراسي و توسعه (مجموعه مقالات)، به کوشش: کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران:نشر شيرازه. (1384).

5- تراسبی، دیوید، اقتصاد و فرهنگ، ترجمۀ کاظم فرهادی، تهران: نشر نی، (1382).

6- حافظ­نیا، محمدرضا، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دهم، تهران:سمت، (1383)

7- ساروخاني، باقر، جامعه‌شناسي ارتباطات، چاپ چهاردهم، تهران: اطلاعات، (1383).

8- شوسلر، کارل اف. سنجش احساسات مردم، ترجمۀ هوشنگ نائبی، تهران: نشر کتاب­فرا، (1379)

9- فاضلی، محمد، مصرف و سبک زندگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، (1382).

10- تبيين وضعيت موجود سازمانهاي مردم نهاد جوانان در سال 1387، گزارش دفتر امور اجتماعي سازمان ملي جوانان (سابق)

11-دوركيم ، اميل ، تقسيم كار اجتماعي ، ترجمه حسن حبيبي، تهران ، انتشارات قلم، 1359

12-سعيدي ، محمد رضا ، درآمدي برمشاركت مردمي و سازمانهاي غير دولتي ،‌سمت، 1383

13-گروهي از مولفان ، بررسي وضعيت سازمانهاي غير دولتي جوانان، سازمان ملي جوانان(سابق)، 1383

14-لفت ويچ ،‌آدريان ، دموكراسي و توسعه، ترجمه احمد عقيليان و افشين خاك باز، 1382

15-مقيمي ، سيد محمد، كارآفريني در نهادهاي جامعه مدني ، انتشارات دانشگاه تهران، 1383

16-ببي،ارل،روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه رضا فاضل ، انتشارات سمت، ،1390

17- سرمد ، زهره ، و همكاران ، روش تحقيق در علوم رفتاري، 1388

18- محسني ، منوچهر ،مشاركت اجتماعي در ايران ، نشر آرون ،  1383

19- گلشن پژوه ، محمدرضا، راهنماي سازمانهاي غير دولتي ، موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر، 1386

20- شفيعي مطهر ، سيد علي ، مباني و ضرورت مشاركت، نشر عابد، 1383

21-آيين نامه اجرايي تاسيس سازمانهاي مردم نهاد به شماره 27862 مورخ 8/ 5/ 1384

22- نمازي ، تحليل وضعيت نهادهاي مردمي داوطلب در ايران، 1381

23- بررسي وضعيت تشكلهاي غير دولتي جوانان در ايران ، سازمان ملي جوانان (سابق) ، 1382.

24- فرهنگ انگليسي آكسفورد ادونس ، نشر دانش

25- سوري خديجه ، سعيدي  محمد رضا ، مجموعه مقالات مشاركت اجتماعي جوانان از طريق تقويت سازمانهاي غير دولتي در برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي.

26-گنجي، احمد، مطالعه الگوي کاربران اينترنت و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، (1385).

27- ميردامادي، مهرداد، فضاي سايبر نتيک به مثابه فضاي شهري. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، (1380)

28-حسني، محمد حسين، اينترنت و ارزشها: بررسي رابطه بين ميزان استفاده از اينترنت و گرايش دانشجويان به ارزشهاي سياسي: با تأکيد بر آزادي بيان و مشارکت در حکومت. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي، (1382)

29-رنجبران، محمد طيب، بررسي وضعيت سازمانهاي مردم نهاد در جمهوري اسلامي ايران بر اساس مدل swot.پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد قم، (1388)

30- دانش ، علي اكبر، نقش سازمانهاي مردم نهاد در مشاركت اجتماعي جوانان، 1387

31-دادگران ، سید محمد، مبانی ارتباطات جمعی، 1389.

32- پیرنظر، مریم، جامعه مدنی چیست (تاریخچه، مفهوم و کارکرد آن در کشورهای جهان)، نشر فرزان، (1379)

 

33- Bourdieu, Pierre, the forms of capital, translated by Richard Nice, Internet, 2004, (1986)

35- McQuail, Denis Communication theory & research: an EJC anthology/ edited by: (2005).

36-Gidron, B.,R.M.Kramer and L.M.Salamon. Government and Third Sector: (2009.)

Emereging Relationship in Welfare States, Sanfrancisco: Jossey – Bass Publishers.

چکیده

تحقیق پیش رو با عنوان بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمنهای جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد) در فضای مجازی در شهر تهران می باشد. هدف از این مطالعه پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق بود که عبارتند از اینکه آیا رابطه  ای میان میزان آینده نگری سمنها، میزان اعتماد سمنها، زیرساختهای موجود در میان اعضای سمنها، محدودیتهای قانونی و… اعضای سمنهای جوانان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی وجود دارد یا خیر. با توجه به موضوع تحقیق روش پژوهش پیمایش می باشد. پرسشنامه تحقیق شامل 42 سوال در قالب 8 بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه تحقیق مربوط به سوالات زمینه ای از جمله سن، جنس و تحصیلات می باشد. بخش‌های بعدی شامل متغیرهای آینده نگری، آشنایی با اینترنت، جذب مخاطبان، محدودیت‌های قانونی، اعتماد به فضای مجازی، زیر ساخت ها و امکانات و مشارکت اجتماعی اعضای سمن‌های جوان در فضای مجازی می باشد. متغیرهای مستقل و وابسته در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای مورد سنجش قرار گرفته اند.

نمونه آماری شامل 300 تشکل از مجموع 400 سازمان مردم نهاد استان تهران  انتخاب شدند. سپس با تکمیل پرسش نامه­ها، داده‌های تحقیق استخراج و مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

با عنایت به یافته‌های پژوهش می توان گفت: اولاً تاثیر 5 متغیر اعتماد به اینترنت، زیرساخت ها و امکانات، آشنایی با اینرتنت، آینده نگری و محدودیت‌های قانونی بر مشارکت اجتماعی در فضای مجازی معنی دار است، اما متغیر جذب مخاطبین به خاطر این که سطح خطای آن بالاتر از 05/0 می باشد، نشان می دهد که این متغیر بر متغیر وابسته تاثیر معنی دار نداشته است.

ثانیا، متغیرهای زیرساخت ها و امکانات با ضریب رگرسیونی (363/0) اعتماد به اینترنت با ضریب (343/0) آشنایی با اینترنت با ضریب (287/0) محدودیت‌های قانونی با ضریب (255/0) و آینده نگری با ضریب (212/0) به ترتیب بالاترین تاثیر رگرسیونی را بر روی متغیر وابسته تحقیق یعنی مشارکت اجتماعی در فضای مجازی داشته اند.

فصل اول:

کلیات تحقیق

 مقدمه

جامعه انسانی مطلوب مجموعه­ای موزون و همگن است و مؤلفه‌های آن به مانند سایر مظاهر طبیعت در عین تکثر و پراکندگی از نوعی پویایی، همبستگی و همزیستی برخوردار می باشد این ویژگی­ها سازگاری اعضای جامعه را اجتناب ناپذیر نموده و نوعی توازن اجتماعی را پدید می آورد که اقتضای هماهنگی و توازن اجتماعی در جامعه وجود سیستم پایدار در روابط انسان‌ها است.

برای اینکه بتوان به جامعه ای پویا و مطلوب دست یافت، فرهنگ، نظام نهادینه جوامع خصوصاً در ساختار قدرت باید دچار تحول و دگرگونی هایی گردند که لازمه عینیت بخشیدن به این تحولات نوآوری، خلاقیت به همراه استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی و تشریک مساعی در جهت بهبود رابطه انسانی در جامعه می‌باشد.

زندگی اجتماعی و مشارکت در بطن هر جامعه ای وجود دارد و در مفاهیمی چون همبستگی، اتحاد و همکاری در فعالیت‌های اجتماعی نهفته و از دیرباز به عنوان پایه‌های تکوین هر جامعه ای مورد نظر بوده است. در حال حاضر می توان گفت مشارکت یکی از نیازهای اجتماعی انسان می باشد چرا که انسان موجودی است اجتماعی به این معنی که در اثر تعامل و زیست با دیگران نه تنها بقای خود را تضمین می کند بلکه از این راه هویت و شخصیت خود را تکامل می بخشد. یکی از شرط‌های لازم برای رسیدن به این اهداف وجود نظامی منسجم با ابعاد ساختاری متفاوت دولتی و غیر دولتی خصوصاً تشکل‌های غیر دولتی می باشد. از این رو برای رشد و تکامل جامعه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اجتماعی موجود خصوصاً جوانان گسترش و توسعه مجموعه‌های غیر دولتی داوطلب امری ضروری می باشد.(محسني تبريزي، 1369 :108)

سازمان‌های غیر دولتی جوانان گامی است در جهت مشارکت نمودن جوانان در توسعه و تحقق جامعه ای مطلوب با محوریت همکاری، هم افزایی و فعالیت گروهی، مشارکتی که در رهگذر شکل گیری ارتباطاتی سازمان یافته موجب ایجاد افزایش اعتماد و همکاری میال ساختار اجتماعی و حکومت می شود و در نهایت موجبات تعالی و تجربه اندوزی نسل جوان را فراهم می سازد.

اقتضای ایجاد امنیت پایدار، توسعه همه جانبه و انسجام اجتماعی و همبستگی ملی تقویت هویت جمعی و ملی است که مشارکت مردم در عرصه‌های گوناگون اجتماعی موجب تقویت و شکل گیری هویت جمعی و ملی یک جامعه خواهد شد.(لهسایی زاده ، 1383: 43).

مشارکت مردم و خصوصا جوانان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی فرهنگی و بهداشتی در قالب تشکل‌های غیر دولتی داوطلب باعث کاهش هزینه‌های اداره جامع می شود وسوق دهنده نظام اجتماعی به وضعیت مطلوب خواهد بود.

امروزه دانشمندان، سیاستمداران و صاحب نظران علوم اجتماعی و سیاسی بیش هر زمان دیگر به نقش تعیین کننده و اثر گذار مشارکت مردمی در قالب تشکل‌های غیر دولتی در پویایی و ثبات و توسعه اجتماعی پی برده اند.

هر چند پدیده مشارکت و تشکل‌های غیر دولتی به شکل امروزی آن امری جدید تلقی می شود اما این مسأله در شکل‌های گوناگون از دیرباز در تمدن ها و جوامع وجود داشته اما در دهه‌های اخیر با نوعی سازمان یافتگی که در این تشکل ها به وجود آمده و تأثیری که در عرصه ها ملی و بین المللی از خود به جای گذاشته اند مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و دولت ها قرار گرفته اند.

این تحقیق تلاشی است در جهت بررسی بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی «اينترنت تا بتواند در نهایت با ارائه راهکارهایی وضعیت مطلوب تری جهت تعمیق اثر بخشی این تشکل ها ترسیم نماید.

1-1. بیان مساله

يكي از روشهاي مختلف تقويت جوامع مدني ، مشاركت  همه افراد آن به ميزان توانمندي در امور جاري و آينده كشور مي باشد. جوانان نيروي فعال جامعه هستند كه گامهاي توسعه به ميزان شناخت و آگاهي آنان از امور مختلف ، و حضور موثر شان در تصميم گيريها و اجراي برنامه ها بستگي دارد.يكي از محمل‌هاي مشاركت اجتماعي جوانان، حضور درسمن‌ها( سازمانهاي غير دولتي يا سازمانهاي مردم نهاد يا NGO) به عنوان نهادهاي مدني است.(سفيري و سعيدي[1])

از جمله مسائلي كه در سالهاي اخير در حوزه جوانان بدان توجه شده است موضوع سمنهاي جوانان(سازمانهاي غير دولتي جوانان[2] ) است. تشكلهايي كه جوانان درآن عضو مي شوند و مي توانند  در عرصه هاي مختلف اجتماعي فعاليت كنند.

سمنهاي جوانان، سازمانهاي با اهداف خير خواهانه ، داراي شخصيت حقوقي ، مستقل ، غير تجاري  و غير انتفاعي هستند كه براي انجام فعاليتهاي داوطلبانه با گرايشهاي غير سياسي و بر اساس قانون  در حوزه هاي مختلفي چون محيط زيست ، ورزشي ، هنري ، مواد مخدر  و ايدز ، كارآفريني و اشتغال ، علمي و پژوهشي ، بهداشت و سلامت و ….. فعاليت مي نمايند . اين سازمانها توسط اشخاص حقيقي راه اندازي شده و جوانان گروه سني (29-15 ساله ) اداره كننده آنها مي باشند.

سمنهابه عنوان نهادهايي توانمند در تحقق الگوي مشاركت اجتماعي مي توانند نقش مردم و ديگرگروههاي مختلف را در صحنه هاي زنده جامعه به منصه ظهور برسانند.مشاركت فعال و مثبت جوانان در عرصه هاي مختلف اجتماعي يكي ازدغدغه هاي مهم مسئولان كشور مي باشد و در اين ميان پويايي جوانان در راه توسعه پايدار و پيشرفت كشور بسيار حائز اهميت است و سازماندهي و استفاده بهينه از استعدادها و تخصص هاي جوانان ضروري است.سمنها كانال ارتباطي بين مردم و دولت هستند كه با دسترسي وسيع به آحاد مردم و جلب اعتماد آنها فعاليت كرده و نقش موثري را در رشد و بلوغ اجتماعي ايفا مي نمايند. اين تشكلها ضمن ايجاد محيط مناسب براي مشاركت مدني و اجتماعي جوانان ، شرايط را براي بهبود و رفع معظلات و كاستي ها فراهم مي كنند امروزه مشاركت در بستر جامعه اي دموكراتيك و مدني صورتي نهادمند به خود گرفته است.در جامعه مدني تشكل هاي مستقل از دولت در شرايط برابر وبرخوردار از اطلاعات و امكانات مساوي زمينه مشاركت افراد در امور مربوط به خودشان را فراهم مي سازند.تعريف فرهنگ انگليسي آكسفورد مشاركت را به عنوان«عمل يا واقعيت شركت كردن، بخشي از چيزي را داشتن يا تشكيل دادن» دانسته است(به نقل ازرهنما، 1377: 115 ). موسسه تحقيقاتي ملل متحد براي توسعه اجتماعي مشاركت را «كوششهاي سازمان يافته براي افزايش كنترل بر منابع و نهادهاي نظم دهنده در شرايط اجتماعي معين از سوي برخي از گروه ها و جنبش هايي كه تا كنون از حيطه اعمال چنين كنترلي محروم و مستثني بوده اند» تعريف مي كند(به نقل ازغفاري، 1380: 37)

برمبناي اين تعريف توانمند سازي گروهاي محروم و جدا افتاده جهت ورود آنها به فرايند مشاركت در تصميم سازي و نظارت بر امور مربوط به خود ، از اهميتي فزاينده برخوردار مي باشد با بررسي نقش و كاركرد اين سازمانها و بررسي رفع موانع پيش روي آنها مي توان به تحقق اهداف اين سازمانها كمك نمود .يكي از ابزارهاي بسيار مهم در جهت تعامل اين تشكلها با يكديگر و  مردم جامعه ، فضاي مجازي ( اينترنت ) مي باشد، كه با گسترش علم و تكنولوژي به ابزاري بسيار مهم و قدرتمند مبدل شده است. كاربرد اينترنت امكانات قدرتمندي در اختيار جامعه مدني قرارداده است و در اين ميان سازمانهاي غير دولتي (سمن ) از فرصت هايي كه اينترنت و فضاي مجازي در اختيار آنان مي گذارد مي توانند نهايت استفاده را ببرند. درضمن دليل ديگراهميت فضاي مجازي از اين منظركه عمده افراد فعال در اين عرصه ، نسل جوان جامعه هستند نيز مشهود است. اما فضای مجازی برای سمن‌های جوان تا چه حد می‌تواند مانند حوزه عمومی عمل کند؟ این سوال اصلی تحقیق حاضر است. هابرماس حوزه‌ي عمومي را “عرصه‏اي اجتماعي اطلاق مي‏‏کند که در آن افراد از طريق مفاهمه، ارتباط و استدلال مبتني بر تعقل، موضع‏گيريها و جهت گيري هاي هنجاري اتخاذ مي کنند که بر فرآيند اعمال قدرت دولت، تأثيراتي آگاهي دهنده و عقلاني ساز باقي مي گذارد”.

از نظر هابرماس، حوزه‌ي عمومي مکاني آزاد و عقلاني براي تبادل نظر است.  از اين رو مواجهه نظرات و ديدگاه ها در يک فضاي منطقي صورت مي گيرد، افراد، گروه­ها و تمامي مشارکت کنندگان در حوزه‌ي عمومي با آزادي تمام در يک شرايط مبتني بر تفاهم و تعامل مواضعي اتخاذ مي کنند و به شيوه­اي رفتار مي­کنند که در نهايت به منزله ابزاري براي تأثير گذاري بر تصميمات، رفتار و عملکرد دولت و نهادها عمل مي کند که اين فضاي عمومي به توسعه دموکراسي  و افزايش مشارکت سياسي شهروندان کمک مي کند. از اين نظر، اينترنت با ويژگيهاي منحصر به فرد خود که ذکر شد، پتانسيل تبديل شدن به حوزه‌ي عمومي ودر نتيجه افزايش مشارکت اجتماعی را دارد. (هابرماس،1383: 56).

لذا با توجه به اهميت نقش سمنهاي مردم نهاد  جوانان بر تقويت مشاركتهاي اجتماعي در عرصه هاي مختلف جوامع ،  از يك سو وتاثيراتي كه فضاي مجازي (اينترنت ) مي تواند بر آن بگذارد از سوي ديگر ، مسئله اين پايان نامه بررسی ميزان استفاده از اينترنت در بین سمن‌های جوان و عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی می‌باشد. همچنین دراین تحقیق امکان استفاده از اینترنت به مثابه حوزه عمومی برای مشارکت اجتماعی دربین سمن‌های جوان مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارتی دیگر، هدف اصلی در این پژوهش از یک طرف، بررسی پتانسیل ها و قابلیت‌های فضای مجازی (اينترنت) و از طرف دیگر، بررسی برخی از ویژگی‌های فردی اعضای سمن‌های جوان، به عنوان عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی آنها در اینترنت می باشد.

1-2.  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

در شرايطي كه منابع انساني مهمترين سرمايه جوامع امروزي به شمار مي رود، مسلما جوانان به عنوان كارآمد ترين وپرنشاط ترين نيروها ، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص مي دهند.بنابراين ضرورت استفاده هرچه بيشتر از اين نيروها هر روز بيشتر احساس مي شود.يكي از اشكال حضورجوانان در جوامع ، سمنها (تشكلهاي غير دولتي) مي باشد كه باعث تقويت مشاركت اجتماعي درعرصه هاي گوناگون مي گردد.لذا در بلند مدت بدون مشاركت و حضور داوطلبانه جوانان ساماندهي امور جامعه به نتايج مطلوب دست نخواهد يافت. مشارکت در واقع نوعی رفتار اجتماعی ، مبتنی بر اعتقاد و منافع شخصی یا گروهی است. مشارکت عبارت است از میزان دخالت اعضای نظام در فرآیند تصمیم گیری.در حقیقت جوهر مشارکت ، منابع مشترک گروه در جامعه و منافع مشترک فرد درگروه است

«مشارکت‌ اجتماعي‌ دلالت‌ بر گسترش‌ روابط‌ بين‌ گروهي‌ در قالب‌ انجمن‌هاي‌ داوطلبانه ، باشگاهها، اتحاديه‌ها وگروههايي‌دارد که‌ معمولاً‌ خصلتي‌ محلي‌ و غير دولتي‌ دارندوهدف‌شان‌ مشارکت‌ و درگير ساختن‌ مردم‌ در فرآيند اجتماعي‌ مختلف‌ در قالب‌ سياست‌هاي‌ اجتماعي‌ است.»

به‌ عبارتي‌ مشارکت‌ اجتماعي‌ بر آن‌ دسته‌ از فعاليتهاي‌ ارادي‌ دلالت‌ دارد که‌ از طريق‌ آنها اعضاي‌ يک‌ جامعه‌ در امور محله، شهر و روستا شرکت‌ کرده‌ و به‌ صورت‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ در شکل‌ دادن‌ حيات‌ اجتماعي‌ مشارکت‌ دارنداز سوي ديگرهريك از وسايل ارتباط جمعي اعم ازكتاب،مطبوعات، راديو،تلويزيون،اينترنت وغيره نفوذ و مخاطبين خاص خودرا دارا مي باشند اما دراين ميان اينترنت به عنوان يكي از نافذ ترين وسايل ارتباط جمعي طيف گسترده اي ازمردم و مخاطبين را تحت پوشش قرارداده است وانتظارات، نيازها ونوع نگرش مردم به زندگي در جامعه امروزي را افزايش داده و نقش آنان را در امورمربوط به خود اجتناب ناپذيرساخته است. اينترنت وفضاي مجازي باتوجه به ويژگي ها وكاركردهاي منحصر به فردي كه دارد روز به روز فراگيرشده و بر اهميت آن افزوده مي شود.اينترنت يكي از مهمترين وسايل ايجادتغييرات درجوامع بشري به افرادآن كمك مي كند تا در مسيروخط مشي معين خودموفق تر وبا آگاهي و اطلاعات بيشتري حركت نمايند.در واقع در فضاي مجازي فاصله هابرداشته مي شود، مواجهه غيرحضوري افرادآسان مي شود، رد و بدل شدن اطلاعات و تعاملات بسيارسريع وآسان فراهم مي شود.بنابراين نمي توان منكرتاثير اين تكنولوژي نوين اطلاعاتي در ابعادگوناگون زندگي اجتماعي بود.

درجامعه ما شكل گيري ، رشد وتوسعه سمنها وبالتبع ميزان مشاركت اجتماعي آنان به دلايل مختلف با موانع و مشكلاتي روبه رو بوده است.لذا سمنهاكاركرد و نقش مطلوب وموردانتظاررا درجامعه ايفا نكرده اند وبا آنكه اصطلاح سمنها به طورمكرر درجامعه و رسانه هامورد استفاده قرارمي گيرد اما تبيين درستي از عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي اين سمنها در‌فضاي مجازي ( اينترنت ) وجود ندارد.در اين ميان بواسطه نقش مهمي كه اينترنت (فضاي مجازي ) به عنوان يك رسانه مي تواند در سهولت ارتباط گيري ، افزايش كارآمدي ،گسترش تعاملات و ميزان فعاليتهاي كه سمنهاي جوانان مي تواند داشته باشد ،ضرورت انجام پژوهش در اين زمينه را ضروري مي سازد.

همچنين با توجه به بالا بودن جمعيت جوان كشور وضرورت استفاده از توانمنديها و قابليتهاي جوانان و تبديل آنها به عناصرفعال درجامعه ونيزگرايش به استفاده از فضاي مجازي( اينترنت)در ميان جوانان انجام پژوهش در اين زمينه بيش از بيش حس مي شود.

مي توان با برنامه ريزي هرچه بيشتر در حوزه جوانان كه اين مهم نيازمند انجام مطالعات و پژوهش هاي هرچه بيشتر دارد به سمتي حركت نمودكه از فضاي مجازي به عنوان يك فرصت براي رشد و اعتلاي نسل جوان بهره گرفت و اجازه ندهيم با بي برنامه گي و بي تفاوتي اين فضا به تهديدي براي توسعه پايداركشور تبديل شود.ضروري است كه شيوه هاي مثبت بهره گيري از فضاي مجازي براي  سمن هاي جوانان شناسايي شده و همزمان آسيب هاي احتمالي نيز كشف و راهكارهاي لازم ارائه گردد.

1-3.  اهداف   تحقيق

1-3-1. هدف اصلي

هدف اين پايان نامه بررسي ميزان استفاده از اينترنت در بين سمنهاي جوان وهمچنين شناسايي ميزان مشاركت اجتماعي اعضاي سمنهاي جوان در فضاي مجازي به مثابه حوزه عمومي و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار مي گيرد.

1-3-2. اهداف فرعی

1-شناخت تئوريكي و نظري مشاركت اجتماعي

2-شناخت تئوري و نظري سمنها(سازمانهاي مردم نهاد جوانان)

3-شناخت عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمنها در اینترنت

4-شناخت میزان استفاده از اینترنت در بین اعضای سمن‌های جوان

5-ارائه راهكارها و راهبردهايي در جهت استفاده بهينه از اينترنت در ميان سمنهاي جوان

[1]-خديجه سفيري عضو هئيت علمي گروه اجتماعي دانشگاه الزهرا و محمدرضا سعيدي كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

[2]تصويب نامه شماره 27862 مورخ 8/5/1384 سازمان ملي جوانان

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي
 • پايان نامه بازسازي معنايي ارزش‌هاي بين نسلي
 • پايان نامه تاثير فناوري اطلاعات بر فرصت هاي برابر آموزشي
 • پايان نامه بررسي ‌رابطة فضاي‌ مجازي ‌ و عامگرايي‌ کاربران‌ اينترنت
 • پايان نامه بررسي رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرايش ديني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122